Toko sy andininy momba Davida

  Ruth Rota Rota Livre de Ruth
...............
Rot Rt 4.17 And the women her neighbours gave it a name, saying, There is a son born to Naomi; and they called his name Obed: he is the father of Jesse, the father of David. Ary ny vehivavy namany nifidy ny anarany ka nanao hoe: Misy zazalahy teraka ho an' i Naomy; ary ny anarany nataony hoe Obeda; izy no rain' i Jese, rain' i Davida. Ny vehivavy namany kosa nanome anarana azy nanao hoe: Nahazo zazalahy Noemì, ka nataony hoe Obeda, no anarany. Izy no rain' i Isaia, rain' i Davida. Les voisines lui donnèrent un nom, elles dirent : " Il est né un fils à Noémi " et elles le nommèrent Obed. C' est le père de Jessé, père de David.
...............
Rot Rt 4.22 And Obed begat Jesse, and Jesse begat David. ary Obeda niteraka an' i Jese; ary Jese niteraka an' i Davida. Obeda niteraka an' i Isaia, Isaia niteraka an' i Davida. Et Obed engendra Jessé et Jessé engendra David.

  1st Samuel 1 Samoela Samoela I 1er Livre de Samuel
...............
1Sm / 1Sam 16.13 Then Samuel took the horn of oil, and anointed him in the midst of his brethren: and the Spirit of the Lord came upon David from that day forward. So Samuel rose up, and went to Ramah. Ary Samoela nandray ny tandroka feno diloilo ka nanosotra azy teo amin' ny rahalahiny; ary ny Fanahin' i Jehovah dia nilatsaka tamin' i Davida hatramin' iny andro iny. Dia nitsangana Samoela ka nankany Rama. Dia noraisin' i Samoela ny tandroka nisy diloilo, ka nohosorany teo afovoan' ny rahalahiny io; ary hatramin' izany andro izany sy tamin' ny andro manaraka, dia nidina tamin' i Davida ny fanahin' ny Tompo Dia niainga Samoela nankany Ramata. Samuel prit la corne d' huile et l' oignit au milieu de ses frères. L' esprit de Yahvé fondit sur David à partir de ce jour-là et dans la suite. Quant à Samuel, il se mit en route et partit pour Rama.
...............
1Sm / 1Sam 16.19 Wherefore Saul sent messengers unto Jesse, and said, Send me David thy son, which is with the sheep. Ary Saoly dia naniraka tany amin' i Jese ka nanao hoe: Iraho hankatý amiko Davida zanakao izay miandry ondry. Dia nandefa iraka nankany amin' Isaï Saola hilaza aminy hoe: Alefaso hankaty amiko Davida zanakao, izay miandry ondry. Saül dépêcha donc des messagers à Jessé, avec cet ordre : " Envoie-moi ton fils David qui est avec le troupeau . "
1Sm / 1Sam 16.20 And Jesse took an ass laden with bread, and a bottle of wine, and a kid, and sent them by David his son unto Saul. Ary Jese naka mofo tokony ho zakan' ny boriky iray sy divay iray siny hoditra sy zanak' osy, ka nampitondrainy an' i Davida zanany ho an' i Saoly ireo. Koa naka ampondra anankiray Isaï, mambin' ny mofo sy ny divay iray siny hoditra ary zanak' osy iray, ka nampitondrainy an' i Davida zanany ireo ho an' i Saola. Jessé prit cinq pains, une outre de vin, un chevreau et fit tout porter à Saül par son fils David.
1Sm / 1Sam 16.21 And David came to Saul, and stood before him: and he loved him greatly; and he became his armourbearer. Ary Davida tonga tany amin' i Saoly ka nitoetra teo anatrehany; ary tiany indrindra izy, ka dia tonga mpitondra ny fiadiany. Nony tonga tany amin' i Saola Davida dia nitsangana teo anatrehany, dia raiki-pitia azy Saola ary nataony mpitondra fiadiany izy. David arriva auprès de Saül et se mit à son service. Saül se prit d' une grande affection pour lui et David devint son écuyer.
1Sm / 1Sam 16.22 And Saul sent to Jesse, saying, Let David, I pray thee, stand before me; for he hath found favour in my sight. Ary Saoly naniraka tany amin' i Jese nanao hoe: Masìna ianao, avelao Davida hitoetra eo anatrehako, fa efa mahita fitia amiko izy. Ary Saola naniraka olona hilaza amin' Isaï hoe: Aoka Davida mba hitoetra eto anatrehako, fa nahita fitia teo imasoko izy! Saül envoya dire à Jessé : " Que David reste donc à mon service, car il a gagné ma bienveillance. "
1Sm / 1Sam 16.23 And it came to pass, when the evil spirit from God was upon Saul, that David took an harp, and played with his hand: so Saul was refreshed, and was well, and the evil spirit departed from him. Ary raha nisy fanahy avy tany amin' Andriamanitra tonga tao amin' i Saoly, dia noraisin' i Davida ny lokanga ka notendren' ny tànany; ka dia velombelona sady nanaritra Saoly, ary ny fanahy ratsy niala taminy. Nony injay tonga amin' i Saola ny fanahy avy amin' Andriamanitra, raisin' i Davida ny harpa, ka tendreny amin' ny tànany dia mionona Saola sy finaritra, ary miala aminy ny fanahy ratsy. Ainsi, chaque fois que l' esprit de Dieu assaillait Saül, David prenait la cithare et il en jouait; alors Saül se calmait, il allait mieux et le mauvais esprit s'écartait de lui.
...............
1Sm / 1Sam 17.12 Now David was the son of that Ephrathite of Bethlehemjudah, whose name was Jesse; and he had eight sons: and the man went among men for an old man in the days of Saul. Ary Davida dia zanak' ilay Efratita avy any Betlehema-joda atao hoe Jese, izay nanana zanaka valo mirahalahy; ary Jese dia efa zokiolona sy anti-panahy tamin' ny andron' i Saoly; Ary Davida dia zanak' ilay Efrateana, tany Betleema any Jodà, atao hoe Isaïa izay nanan-janaka valo lahy. Ary lehilahy efa anti-panahy ihany izy sy efa nandroso fahanterana tamin' ny andron' i Saola. David était le fils d' un Éphratéen de Bethléem de Juda, qui s' appelait Jessé et qui avait huit fils. Cet homme, au temps de Saül, était vieux et chargé d' années.
...............
1Sm / 1Sam 17.14 And David was the youngest: and the three eldest followed Saul. ary Davida no faralahy; ary izy telo lahy zokiny lasa nanaraka an' i Saoly; Davida no faralahy. Izy telo lahy zokiny nanaraka an' i Saloa, David était le plus jeune et les trois aînés partirent derrière Saül.
1Sm / 1Sam 17.15 But David went and returned from Saul to feed his father' s sheep at Bethlehem. fa Davida kosa nivoivoy avy tany amin' i Saoly hiandry ny ondrin-drainy tany Betlehema. ary Davida kosa dia nivoivoy avy tany amin' i Saola hiandry ny ondrin-drainy any Betleema. David allait et venait du service de Saül au soin du troupeau de son père à Bethléem.
...............
1Sm / 1Sam 17.17 And Jesse said unto David his son, Take now for thy brethren an ephah of this parched corn, and these ten loaves, and run to the camp of thy brethren; Ary hoy Jese tamin' i Davida zanany: Ento ity lango eran' ny efaha ity sy ireto mofo folo ireto ho an' ny rahalahinao; ka dia atero faingana ho any an-toby ho any amin' ny rahalahinao. Ary hoy Isaïa tamin' i Davida, zanany: Ento ho an' ny rahalahinao ity lango iray efaha ity, sy ireto mofo folo ireto ka mandehana faingana mankany an-toby amin' ny rahalahinao. Jessé dit à son fils David : " Emporte donc à tes frères cette mesure de grain grillé et ces dix pains, va vite au camp vers tes frères.
...............
1Sm / 1Sam 17.20 And David rose up early in the morning, and left the sheep with a keeper, and took, and went, as Jesse had commanded him; and he came to the trench, as the host was going forth to the fight, and shouted for the battle. Dia nifoha maraina koa Davida ka namela ny ondriny hotandreman' olona, ary naka ny entany izy ka lasa nandeha araka ny nandidian' i Jese azy; ary tonga teo amin' ny sehatra-sariety izy; ary ny antokon' ny miaramila izay efa hivoaka hilahatra dia nanakora hiady tamin' izay. Nifoha maraina koa Davida, dia navelany tamin' ny mpiandry anankiray ny ondriny, noraisiny ireto vatsy ka nandeha araka ny nandidian' Isaïa azy izy. Tamin' ny nahatongavany tao amin' ny fitobiana indrindra dia nivoaka avy ao an-toby ndeha hilahatra hiady ny tafika, ka velona ny akoran' ady. David se leva de bon matin, il laissa le troupeau à un gardien, prit sa charge et partit comme lui avait ordonné Jessé. Il arriva au campement au moment où l' armée sortait pour prendre ses positions et poussait le cri de guerre.
...............
1Sm / 1Sam 17.22 And David left his carriage in the hand of the keeper of the carriage, and ran into the army, and came and saluted his brethren. Ary Davida namela ny entany teo anilan' ny mpiambina entana, dia nihazakazaka nankeny amin' ny laharan' ny miaramila, ary tonga ka nanontany ny amin' izay toetry ny rahalahiny. Navelan' i Davida teo amin' ny mpiambina entana ny entany teny aminy, dia nihazakazaka nankeny amin' ny miaramila izy. Avy hatrany dia nanontany ny rahalahiny ny toe-pahasalamany. David laissa son chargement aux mains du gardien des bagages, il courut aux lignes et demanda à ses frères comment ils allaient.
1Sm / 1Sam 17.23 And as he talked with them, behold, there came up the champion, the Philistine of Gath, Goliath by name, out of the armies of the Philistines, and spake according to the same words: and David heard them. Ary raha mbola niresaka taminy izy, indro, tamy niakatra avy teo amin' ny laharan' ny miaramilan' ny Filistina ilay mpihantsy ady, lehilahy Filistina avy any Gata, Goliata no anarany; ary niteny tahaka ny teo aloha ihany izy ka ren' i Davida. Mbola niresaka amin' ireo rahalahiny eo Davida, no inty ilay mpiady, Goliata no anarany, ilay Filistina avy any Geta nitsoaka avy eo amin' ny laharan' ny Filistina, sy niteny tahaka ny teo aloha ihany ary ren' i Davida izany. Pendant qu' il leur parlait, le champion il s' appelait Goliath, le Philistin de Gat montait des lignes philistines. Il dit les mêmes paroles que ci-dessus et David les entendit.
...............
1Sm / 1Sam 17.26 And David spake to the men that stood by him, saying, What shall be done to the man that killeth this Philistine, and taketh away the reproach from Israel? for who is this uncircumcised Philistine, that he should defy the armies of the living God? Ary hoy Davida tamin' ny olona teo anilany: Ahoana sy ahoana ange no hatao amin' izay lehilahy mahafaty io Filistina io ka mahafa-tondromaso ny Isiraely? Fa zinona moa io Filistina tsy mifora io, no dia hihaika ny miaramilan' Andriamanitra velona? Dia hoy Davida tamin' ireo olona teo anilany: Ahoana sy ahoana avy ange no hatao amin' izay mahafaty io Filistina io, ka mahafa-tondromaso an' Israely? Zinona izay Filistina; ilay tsy mifora io no dia hanala baraka ny tafiky ny Andriamanitra velona! David demanda aux hommes qui se tenaient près de lui : " Qu' est-ce qu' on fera à celui qui abattra ce Philistin et qui écartera la honte d' Israël ? Qu' est-ce que ce Philistin incirconcis pour qu' il ait lancé un défi aux troupes du Dieu vivant ? "
...............
1Sm / 1Sam 17.28 And Eliab his eldest brother heard when he spake unto the men; and Eliab' s anger was kindled against David, and he said, Why camest thou down hither? and with whom hast thou left those few sheep in the wilderness? I know thy pride, and the naughtiness of thine heart; for thou art come down that thou mightest see the battle. Ary Eliaba zokiny nandre azy niteny tamin' ny olona dia nirehitra tamin' i Davida ny fahatezerany, ka hoy izy: Nahoana ianao no midina etý? Ary amin' iza moa no namelanao ireny ondry vitsy ireny any an-efitra? fantatro ny avonavonao sy ny faharatsian' ny fonao, fa hizaha ny ady no idinanao etý. Nirehitra tamin' i Davida ny fahatezeran' i Eliaba zokiny lahimatoa, nony nandre azy niteny tamin' ireo olona ireo izy, ka hoy izy: F' inona moa no nidinanao aty? Ary iza no namelanao ireny ondry vitsy ireny, any an' efitra? Fantatro moa raha ny avonavonao sy ny haratsiam-ponao, ny hizaha ny ady fotsiny no nidinanao taty! Son frère aîné Éliab l' entendit qui parlait aux gens et Éliab se mit en colère contre David et dit : " Pourquoi donc es-tu descendu ? A qui as-tu laissé ces quelques brebis dans le désert ? Je connais ton insolence et la malice de ton coeur : c' est pour voir la bataille que tu es venu! "
1Sm / 1Sam 17.29 And David said, What have I now done? Is there not a cause? Ary hoy Davida: Moa maninona aho izao? Mba miteny aho, ka nahoana moa? Hoy ny navalin' i Davida: Fa naninona re aho izao e? Moa tsy teny tsotra izao no nataoko? David répondit : " Qu' est-ce que j' ai fait ? Est-ce qu' on ne peut plus parler ? "
...............
1Sm / 1Sam 17.31 And when the words were heard which David spake, they rehearsed them before Saul: and he sent for him. Ary nony ren' ny olona ny teny izay nataon' i Davida, dia nambarany tamin' i Saoly; ka dia naniraka naka azy izy. Nony nandre ny teny nolazain' i Davida ny olona, dia nambarany tamin' i Saola izany, ka nampanalainy izy. On entendit les paroles de David et on les rapporta à Saül qui le fit venir.
1Sm / 1Sam 17.32 And David said to Saul, Let no man' s heart fail because of him; thy servant will go and fight with this Philistine. Ary hoy Davida tamin' i Saoly: Aoka tsy ho ketraka amin' ilehio ny fon' ny olona; fa ny mpanomponao handeha hiady amin' io Filistina io. Ary izao no nolazain' i Davida tamin' i Saola: Aza misy mamoy fo ny olona fa handeha hiady amin' io Filistina io ny mpanomponao. David dit à Saül : " Que personne ne perde courage à cause de lui. Ton serviteur ira se battre contre ce Philistin. "
1Sm / 1Sam 17.33 And Saul said to David, Thou art not able to go against this Philistine to fight with him: for thou art but a youth, and he a man of war from his youth. Fa hoy Saoly tamin' i Davida: Tsy tohanao ny handeha hiady amin' io Filistina io, satria mbola zaza ianao, fa izy efa mpiady hatrizay niainany. Fa hoy Saola tamin' i Davida: Tsy azonao atao ny mandroso hihaona amin' io Filistina io mba hiady aminy, fa hianao mbola zaza, izy efa lehilahy mpiady hatramin' ny fahatanorany. Mais Saül répondit à David : " Tu ne peux pas marcher contre ce Philistin pour lutter contre lui, car tu n' es qu' un enfant, et lui, il est un homme de guerre depuis sa jeunesse. "
1Sm / 1Sam 17.34 And David said unto Saul, Thy servant kept his father' s sheep, and there came a lion, and a bear, and took a lamb out of the flock: Fa hoy Davida tamin' i Saoly: Ny mpanomponao niandry ny ondrin-drainy, ary nisy liona sy bera tonga tao ka nahalasa zanak' ondry teo amin' ny ondry, Ary hoy Davida tamin' i Saola: Raha niandry ny ondrin-drainy tany an-tsaha ny mpanomponao, ka nisy liona na orsa tonga naka iray tamin' ny andian' ondry, Mais David dit à Saül : " Quand ton serviteur faisait paître les brebis de son père et que venait un lion ou un ours qui enlevait une brebis du troupeau,
...............
1Sm / 1Sam 17.37 David said moreover, The Lord that delivered me out of the paw of the lion, and out of the paw of the bear, he will deliver me out of the hand of this Philistine. And Saul said unto David, Go, and the Lord be with thee. Ary hoy koa Davida; Jehovah, Izay namonjy ahy tamin' ny tanan' ny liona sy ny bera, Izy no hamonjy ahy amin' ny tanan' io Filistina io. Dia hoy Saoly tamin' i Davida; Mandehana, ary homba anao anie Jehovah. Dia hoy koa Davida: Iaveh izay efa namonjy ahy tamin' ny liona sy ny orsa, no hamonjy ahy koa amin' ny tànan' io Filistina io. Ka hoy Saola tamin' i Davida: Andeha àry, ary homba anao anie Iaveh. David dit encore : " Yahvé qui m' a sauvé de la griffe du lion et de l' ours me sauvera des mains de ce Philistin. " Alors Saül dit à David : " Va et que Yahvé soit avec toi! "
1Sm / 1Sam 17.38 And Saul armed David with his armour, and he put an helmet of brass upon his head; also he armed him with a coat of mail. Ary Saoly nampiakanjo an' i Davida ny akanjo fiadiany ary nanisy fiarovan-doha varahina tamin' ny lohany sy nampiakanjo azy akanjo fiarovan-tratra. Dia nampiakanjoin' i Saola an' i Davida ny akanjony, nasatrony ny lohany ny satroka valala mihoatra, nasalony azy ny fiarovan-tratra, Saül revêtit David de sa tenue militaire, lui mit sur la tête un casque de bronze et lui fit endosser une cuirasse.
1Sm / 1Sam 17.39 And David girded his sword upon his armour, and he assayed to go; for he had not proved it. And David said unto Saul, I cannot go with these; for I have not proved them. And David put them off him. Ary Davida namehy ny sabany tamin' ny akanjo fiadiany, dia nanandrana handeha; fa tsy mbola nahazatra azy izany, ka hoy izy tamin' i Saoly: Tsy afa-mandeha amin' ireto aho, fa tsy mbola nahazatra ahy; ary dia nesorin' i Davida izany. nafehin' i Davida teo ambonin' ny akanjo fiadiany koa ny sabatr' i Saola, dia nanandrana namindra izy, fa mbola tsy nanandrana na oviana na oviana. Hoy Davida tamin' i Saola: Tsy afa-mamindra amin' ireto fiadiana ireto aho, fa tsy mba zatra amin' itony. Dia nesorin' i Davida ireny; Il ceignit David de son épée, par-dessus sa tenue. David essaya de marcher, car il n'était pas entraîné, et il dit à Saül : " Je ne puis pas marcher avec cela, car je ne suis pas entraîné. " On l' en débarrassa donc.
...............
1Sm / 1Sam 17.41 And the Philistine came on and drew near unto David; and the man that bare the shield went before him. Ary ilay Filistina nandroso nanatona an' i Davida, sady teo alohany ilay lehilahy mitondra ny ampinga lehibe. Nanatona an' i Davida tsikelikely ity Filistina, nialohan' ny lehilahy nitondra ny ampingany. Le Philistin s' approcha de plus en plus près de David, précédé du porte-bouclier.
1Sm / 1Sam 17.42 And when the Philistine looked about, and saw David, he disdained him: for he was but a youth, and ruddy, and of a fair countenance. Ary nony nijerijery an' i Davida ilay Filistina ka nahita azy, dia nianjonanjona taminy, fa tanora izy sady mena volo no tsara tarehy. Nijery ilay Filistina ka nahita an' i Davida, ary naneso azy, fa tanora kely, mena volo ary tsara tarehy. Le Philistin tourna les yeux vers David et, lorsqu' il le vit, il le méprisa car il était jeune - il était roux, avec une belle apparence.
1Sm / 1Sam 17.43 And the Philistine said unto David, Am I a dog, that thou comest to me with staves? And the Philistine cursed David by his gods. Ary hoy ilay Filistina tamin' i Davida: Alika angaha aho, no hatonin' ialahy amin' ny tehina? Ary nanozona an' i Davida tamin' ireo andriamaniny ilay Filistina Hoy ilay Filistina tamin' i Davida: F' izaho angaha alika, no tehina no hankanesan' ialahy aty amiko? Dia nanozona an' i Davida amin' ireo andriamaniny ilay Filistina. Le Philistin dit à David : " Suis-je un chien pour que tu viennes contre moi avec des bâtons ? " et le Philistin maudit David par ses dieux.
1Sm / 1Sam 17.44 And the Philistine said to David, Come to me, and I will give thy flesh unto the fowls of the air, and to the beasts of the field. sady nanao tamin' i Davida hoe: Avia etý amiko, dia homeko ny voro-manidina sy ny bibi-dia ny nofon' ialahy. Ary hoy ilay Filistina tamin' i Davida hoe: Mankanesa ety amiko ange ialahy, raha tsy omeko ny voro-manidina sy ny biby any an-tsaha ny nofon' ialahy e! Le Philistin dit à David : " Viens vers moi, que je donne ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs! "
1Sm / 1Sam 17.45 Then said David to the Philistine, Thou comest to me with a sword, and with a spear, and with a shield: but I come to thee in the name of the Lord of hosts, the God of the armies of Israel, whom thou hast defied. Fa hoy kosa Davida tamin' ilay Filistina: Hianao manatona ahy amin' ny sabatra sy ny lefona ary ny lefom-pohy; fa izaho kosa manatona anao amin' ny anaran' i Jehovah, Tompon' ny maro, Andriamanitry ny miaramilan' ny Isiraely, Izay efa nohaikainao. Fa hoy kosa ny navalin' i Davida an' ilay Filistina: Hianao manatona ahy amin' ny sabatra aman-defona sy lefom-pohy, fa izaho kosa manatona anao amin' ny anaran' ny Tompon' ny tafika, ny Andriamanitry ny foloalindahin' Israely, izay notsiratsirainao. Mais David répondit au Philistin : " Tu marches contre moi avec épée, lance et cimeterre, mais moi, je marche contre toi au nom de Yahvé Sabaot, le Dieu des troupes d' Israël que tu as défiées.
...............
1Sm / 1Sam 17.48 And it came to pass, when the Philistine arose, and came, and drew nigh to meet David, that David hastened, and ran toward the army to meet the Philistine. Ary nony niainga ilay Filistina ka nanatona hitsena an' i Davida, dia nandroso faingana Davida ka nihazakazaka ho eo amin' ny laharan' ny miaramila hitsena ilay Filistina. Nitsangana ilay Filistina dia niainga nandroso hitsena an' i Davida, dia nohazakazahin' i Davida nohatonina teo amin' ny laharan' ny miaramila kosa izy, Dès que le Philistin s' avança et marcha au-devant de David, celui-ci sortit des lignes et courut à la rencontre du Philistin.
1Sm / 1Sam 17.49 And David put his hand in his bag, and took thence a stone, and slang it, and smote the Philistine in his forehead, that the stone sunk into his forehead; and he fell upon his face to the earth. Ary natsofok' i Davida tao an-kitapo ny tananay, ka naka vato tao izy, ka dia nalefany tamin' ny antsamotady, ka nahavoa ilay Filistina tamin' ny handriny, ary nilentika tamin' ny handriny ny vato, dia potraka niankohoka tamin' ny tany izy. ka natsofok' i Davida tao anatin' ny kotrany ny tànany, notsoahany avy tao ny vato iray, ary nalefany tamin' ny antsamotady. Nahavoa ilay Filistina tamin' ny handriny izy, sady niletra tamin' ny handriny ny vato, ka lavo niankohoka tamin' ny tany izy. Il mit la main dans son sac et en prit une pierre qu' il tira avec la fronde. Il atteignit le Philistin au front; la pierre s' enfonça dans son front et il tomba face contre terre.
1Sm / 1Sam 17.50 So David prevailed over the Philistine with a sling and with a stone, and smote the Philistine, and slew him; but there was no sword in the hand of David. Toy izany no nandresen' i Davida ilay Filistina tamin' ny vaton' antsamotady, fa namely ilay Filistina izy ka nahafaty azy, ary tsy nisy sabatra teny an-tànan' i Davida. Nahomby noho ilay Filistina izany Davida tamin' ny antsamotady iray sy ny vato iray, dia novonoiny ho faty ilay Filistina. Tsy nisy sabatra teny an-tànan' i Davida. Ainsi David triompha du Philistin avec la fronde et la pierre : il abattit le Philistin et le fit mourir; il n' y avait pas d'épée entre les mains de David.
1Sm / 1Sam 17.51 Therefore David ran, and stood upon the Philistine, and took his sword, and drew it out of the sheath thereof, and slew him, and cut off his head therewith. And when the Philistines saw their champion was dead, they fled. Dia nihazakazaka Davida ka nitsangana teo anilan' ilay Filistina, dia nalainy ny sabatr' ilehio ka notsoahany tamin' ny tranony, dia namonoany azy, sy nanapahany ny lohany. Ary nony hitan' ny Filistina fa maty ilay lehilahy maheriny, dia vaky nandositra izy. Nihazakazaka Davida dia niato teo akaikin' ilay Filistina, ary nalainy ny sabany, notsoahany tamin' ny tranony, ka namonoany azy, sy nanapahany ny lohany. David courut et se tint debout sur le Philistin; saisissant l'épée de celui-ci, il la tira du fourreau, il acheva le Philistin et, avec elle, il lui trancha la tête. Les Philistins, voyant que leur champion était mort, s' enfuirent.
...............
1Sm / 1Sam 17.54 And David took the head of the Philistine, and brought it to Jerusalem; but he put his armour in his tent. Ary ny lohan' ilay Filistina dia noraisin' i Davida ka nentiny tany Jerosalema; fa ny fiadiany napetrany tao amin' ny lainy. Ary ny lohan' ilay Filistina nalain' i Davida sy nampitondrainy any Jerosalema, ary ny fiadiany napetrany tao an-dainy. David prit la tête du Philistin et l' apporta à Jérusalem; quant à ses armes, il les mit dans sa propre tente.
1Sm / 1Sam 17.55 And when Saul saw David go forth against the Philistine, he said unto Abner, the captain of the host, Abner, whose son is this youth? And Abner said, As thy soul liveth, O king, I cannot tell. Ary nony nahita an' i Davida nandeha hiady tamin' ny Filistina Saoly, dia hoy izy tamin' i Abnera, komandin' ny miaramila: Ry Abnera, zanak' iza moa iny zaza iny? Ary hoy Abnera: Raha velona koa ny ainao, ry mpanjaka, tsy fantatro velively. Nony efa nahita an' i Davida nandroso hiady amin' ilay Filistina Saola dia nanontany an' i Abnera, lehiben' ny foloalindahy hoe: Zanak' iza moa iny zazalahy iny, ry Abnera: Ary hoy Abnera: Marina toy ny maha-velona ny fanahinao, raha mba fantatro velively, ry mpanjaka. En voyant David partir à la rencontre du Philistin, Saül avait demandé à Abner, le chef de l' armée : " De qui ce jeune homme est-il le fils, Abner ? " Et Abner répondit : " Aussi vrai que tu es vivant, ô roi, je n' en sais rien. "
...............
1Sm / 1Sam 17.57 And as David returned from the slaughter of the Philistine, Abner took him, and brought him before Saul with the head of the Philistine in his hand. Ary nony niverina avy namono ilay Filistina Davida, dia nalain' i Abnera izy ka nentiny teo anatrehan' i Saoly, ary mbola teny an-tànany ihany ny lohan' ilay Filistina. Nony niverina avy namono an' ilay Filistina Davida, dia nalain' i Abnera ka nentiny nankeo anatrehan' i Saola; ny lohan' ilay Filistina dia teny an-tànany. Lorsque David revint d' avoir tué le Philistin, Abner le prit et le conduisit devant Saül, tenant dans sa main la tête du Philistin.
1Sm / 1Sam 17.58 And Saul said to him, Whose son art thou, thou young man? And David answered, I am the son of thy servant Jesse the Bethlehemite. Dia hoy Saoly taminy: Zanak' iza moa ianao, ry zatovo? Ary hoy Davida: Zanak' i Jese Betlehemita mpanomponao aho. Dia hoy Saola taminy: Zanak' iza moa hianao, ry zatovo? Ary hoy Davida namaly hoe: zanak' Isaïa mpanomponao any Betleema. Saül lui demanda : " De qui es-tu le fils, jeune homme ? " David répondit : " De ton serviteur Jessé le Bethléemite. "
1Sm / 1Sam 18.1 And it came to pass, when he had made an end of speaking unto Saul, that the soul of Jonathan was knit with the soul of David, and Jonathan loved him as his own soul. Ary rehefa nitsahatra niteny tamin' i Saoly izy, dia raiki-pitia tamin' i Davida ny fanahin' i Jonatana, ka tia azy hoatra ny tenany mihitsy izy. Nony tapitra niteny tamin' i Saola Davida, dia raiki-pitia tamin' ny fanahin' i Davida ny fanahin' i Jonatasy, ka tia azy toy ny ainy Jonatasy. Lorsqu' il eut fini de parler à Saül, l'âme de Jonathan s' attacha à l'âme de David et Jonathan se mit à l' aimer comme lui-même.
1Sm / 1Sam 18.2 And Saul took him that day, and would let him go no more home to his father' s house. Ary Saoly nandray azy tamin' izany andro izany ka tsy namela azy hody tany amin' ny tranon-drainy intsony. Androtr' izay ihany, dia noraisin' i Saola Davida ka tsy navelany hody any an-tranon-drainy. Saül le retint ce jour même et ne lui permit pas de retourner chez son père.
1Sm / 1Sam 18.3 Then Jonathan and David made a covenant, because he loved him as his own soul. Ary Davida sy Jonatana nanao fanekena noho ny fitiavan' i Jonatana azy toy ny tenany. Ary Jonatasy nanao fanekem-pihavanana tamin' i Davida, fa tia azy toy ny ainy izy. Jonathan conclut un pacte avec David, car il l' aimait comme lui-même :
1Sm / 1Sam 18.4 And Jonathan stripped himself of the robe that was upon him, and gave it to David, and his garments, even to his sword, and to his bow, and to his girdle. Ary nesorin' i Jonatana ny akanjony ivelany izay teny aminy ka nomeny an' i Davida mbamin' ny akanjo fiadiany sy ny sabany sy ny tsipìkany ary ny fehin-kibony koa aza. Ka notsoahan' i Jonatasy nomena an' i Davida ny kapaoty nentiny, toy izany koa ny akanjo fiadiany, mbamin' ny sabany, hatramin' ny tsipìkany sy hatramin' ny fehin-kibony. Jonathan se dépouilla du manteau qu' il avait sur lui et il le donna à David, ainsi que sa tenue, jusqu'à son épée, son arc et son ceinturon.
1Sm / 1Sam 18.5 And David went out whithersoever Saul sent him, and behaved himself wisely: and Saul set him over the men of war, and he was accepted in the sight of all the people, and also in the sight of Saul' s servants. Ary Davida nanafika ka hita fa hendry tamin' izay rehetra nanirahan' i Saoly azy; ka dia nataon' i Saoly mpifehy ny miaramila izy sady nankasitrahan' ny vahoaka rehetra sy ny mpanompon' i Saoly koa. Raha nivoaka Davida na aiza na aiza no nanirahan' i Saola azy dia nahomby izy; nataon' i Saola filohan' ny lehilahy mpiady izy, ary nankasitrahan' ny vahoaka rehetra hatramin' ny mpanompon' ny mpanjaka aza. Dans ses sorties, partout où l' envoyait Saül, David remportait des succès et Saül le mit à la tête des hommes de guerre; il était bien vu de tout le peuple, et même des officiers de Saül.
1Sm / 1Sam 18.6 And it came to pass as they came, when David was returned from the slaughter of the Philistine, that the women came out of all cities of Israel, singing and dancing, to meet king Saul, with tabrets, with joy, and with instruments of musick. Ary nony tonga ny olona tamin' ny niverenan' i Davida avy namono ilay Filistina, dia nivoaka ny vehivavy avy tamin' ny tanànan' ny Isiraely rehetra ka nihira sy nandihy nitsena an' i Saoly mpanjaka tamin' ny ampongatapaka sy ny fifaliana ary ny kipantsona. Nony niditra izy ireo, tamin' ny niverenan' i Davida avy namono ilay Filistina, dia nivoaka avy tamin' ny tanànan' Israely rehetra ny vehivavy, nihira sy nandihy teo anoloan' i Saola mpanjaka, an-kafaliana, tamin' ny feon' ny ampongatapaka sy ny valiha. A leur retour, quand David revint d' avoir tué le Philistin, les femmes sortirent de toutes les villes d' Israël au-devant du roi Saül pour chanter en dansant, au son des tambourins, des cris d' allégresse et des sistres.
1Sm / 1Sam 18.7 And the women answered one another as they played, and said, Saul hath slain his thousands, and David his ten thousands. Ary ny vehivavy mpandihy dia nihira hoe: Saoly nahafaty arivoarivo; Fa Davida nahafaty alinalina. Ka nifamaly ny vehivavy, ny mpandihy, nanao hoe: Arivoarivo no matin' i Saola, Fa alinalina kosa, ny an' i Davida. Les femmes qui dansaient chantaient ceci : " Saül a tué ses milliers, et David ses myriades. "
1Sm / 1Sam 18.8 And Saul was very wroth, and the saying displeased him; and he said, They have ascribed unto David ten thousands, and to me they have ascribed but thousands: and what can he have more but the kingdom? Dia tezitra indrindra Saoly, fa tsy sitrany izany teny izany, ka hoy izy: Ny an' i Davida nataony alinalina lahy, fa ny ahy kosa nataony arivoarivo ihany; koa ny fanjakana ihany no sisa tsy mbola azony. Tezitra mafy Saola ary tsy sitrany izany teny izany, ka hoy izy: Ny an' i Davida nataony alinalina, fa ny ahy kosa nataony arivoarivo ka ny fanjakana izany no sisa tsy azony. Saül fut très irrité et cette affaire lui déplut. Il dit : " On a donné les myriades à David et à moi les milliers, il ne lui manque plus que la royauté! "
1Sm / 1Sam 18.9 And Saul eyed David from that day and forward. Ary Saoly hatramin' izany andro izany dia nangarika an' i Davida. Hatramin' izay andro izay dia ratsy fijery an' i Davida Saola. Et, à partir de ce jour, Saül regarda David d' un oeil jaloux.
1Sm / 1Sam 18.10 And it came to pass on the morrow, that the evil spirit from God came upon Saul, and he prophesied in the midst of the house: and David played with his hand, as at other times: and there was a javelin in Saul' s hand. Ary nony ampitson' iny dia nisy fanahy ratsy avy tany amin' Andriamanitra nilatsaka tamin' i Saoly, ka dia maola tao an-trano izy; ary Davida nitendry lokanga tamin' ny tànany tahaka ny fanaony isan' andro ihany, ary nisy lefona teny an-tànan' i Saoly. Ny ampitson' izay dia nisy fanahy ratsy avy tamin' Andriamanitra nilatsaka tamin' i Saola, ka nihoalahoala teo afovoan ' ny tranony izy. Dia nitendry harpa, araka ny fanaony amin' ny andro hafa Davida, ary teo an-tànan' i Saola ny lefony. Le lendemain, un mauvais esprit de Dieu assaillit Saül qui entra en délire au milieu de la maison. David jouait de la cithare comme les autres jours et Saül avait sa lance à la main.
1Sm / 1Sam 18.11 And Saul cast the javelin; for he said, I will smite David even to the wall with it. And David avoided out of his presence twice. Dia natorak' i Saoly ny lefona; fa hoy izy: Hamely an' i Davida aho, ka hataoko miboroaka mihatra amin' ny rindrina. Fa Davida nisoroka indroa teo anatrehany. Nampandihizin' i Saola ny lefony; sady nataony hoe: Hataoko indray migorobaka Davida sy ny rindrina. Kanjo indroa Davida no nihodivitra teo anoloany. Saül brandit sa lance et dit : " Je vais clouer David au mur! ", mais David l'évita par deux fois.
1Sm / 1Sam 18.12 And Saul was afraid of David, because the Lord was with him, and was departed from Saul. Ary Saoly natahotra an' i Davida, satria Jehovah nomba azy, fa Saoly kosa efa nialany. Dia natahotra an' i Davida Saola, satria nomba azy Iaveh, fa Saola kosa nialany; Saül eut peur de David car Yahvé était avec celui-ci et s'était détourné de Saül.
1Sm / 1Sam 18.13 Therefore Saul removed him from him, and made him his captain over a thousand; and he went out and came in before the people. Koa dia nesorin' i Saoly tsy ho eo aminy Davida, ary nataony mpifehy arivo, dia nitarika ny olona nivoaka sy niditra izy. ka nataon' i Saola lavitra azy izy, ary natsangany ho mpifehy arivo lahy. Ary nivoaka sy niditra teo anatrehan' ny vahoaka izy. Alors Saül l'écarta d' auprès de lui et l' institua chef de mille : il sortait et rentrait à la tête du peuple.
1Sm / 1Sam 18.14 And David behaved himself wisely in all his ways; and the Lord was with him. Ary Davida dia hita fa hendry tamin' izay rehetra nataony, ary Jehovah nomba azy. Nampiseho fahakingana tamin' izay rehetra nataony Davida ary nomba azy Iaveh. Dans toutes ses expéditions, David réussissait et Yahvé était avec lui.
1Sm / 1Sam 18.15 Wherefore when Saul saw that he behaved himself very wisely, he was afraid of him. Ary nony hitan' i Saoly fa hendry dia hendry Davida, dia natahotra azy izy. Natahotra azy Saola nahita ity izy hendry dia hendry; Voyant qu' il réussissait très bien, Saül le craignait,
1Sm / 1Sam 18.16 But all Israel and Judah loved David, because he went out and came in before them. Fa ny Isiraely sy ny Joda rehetra kosa tia an' i Davida, satria nitondra azy nivoaka sy niditra izy. fa Israely sy Jodà rehetra kosa tia an' i Davida, noho izy nivoaka sy niditra teo anoloan' izy ireo. mais tous en Israël et en Juda aimaient David, car il sortait et rentrait à leur tête.
1Sm / 1Sam 18.17 And Saul said to David, Behold my elder daughter Merab, her will I give thee to wife: only be thou valiant for me, and fight the Lord' s battles. For Saul said, Let not mine hand be upon him, but let the hand of the Philistines be upon him. Ary hoy Saoly tamin' i Davida: Indro homeko ho vadinao Meraba vavimatoako, koa mahereza ho ahy anefa ianao, ary miadia ny adin' i Jehovah. (Fa hoy Saoly: Aoka tsy ny tanako no hamely azy, fa aoka ny tanan' ny Filistina no hamely azy.) Ary hoy Saola tamin' i Davida: Indro homeko ho vadinao Meroba, zanako vavimatoa. Misehoa ho mahery fo anefa hianao, ary tohàny ny adin' ny Tompo. Fa Saola nanao anakampo hoe: Aza ny tànako no mamely azy, fa aoka ny tànan' ny Filistina no hamely azy. Saül dit à David : " Voici ma fille aînée Mérab, je vais te la donner pour femme; sers-moi seulement en brave et combats les guerres de Yahvé. " Saül s'était dit : " Qu' il ne tombe pas sous ma main, mais sous celle des Philistins! "
1Sm / 1Sam 18.18 And David said unto Saul, Who am I? and what is my life, or my father' s family in Israel, that I should be son in law to the king? Fa hoy Davida tamin' i Saoly: Zinona moa aho, ary manao ahoana no toetry ny mpianakavin' ny raiko ao amin' ny Isiraely, no ho vinanton' ny mpanjaka aho? Dia namaly an' i Saola Davida nanao hoe: Zinona moa aho, zinona ny aiko, ary zinona ny fianakavian' ikaky eo amin' Israely, no dia ho vinanton' ny mpanjaka aho? David répondit à Saül : " Qui suis-je et quel est mon lignage, la famille de mon père, en Israël, pour que je devienne le gendre du roi ? "
1Sm / 1Sam 18.19 But it came to pass at the time when Merab Saul' s daughter should have been given to David, that she was given unto Adriel the Meholathite to wife. Kanjo nony tamin' ny andro tokony ho namoahana an' i Meraba, zanakavavin' i Saoly, ho vadin' i Davida, dia nomena ho vadin' i Adriela Meholatita izy. Kanjo nony tonga ny fotoana tokony hanomezana an' i Meroba zanakavavin' i Saola, ho vadin' i Davida, dia nomena ho vadin' i Hadriela, any Molati, indray kosa izy. Mais, lorsque vint le moment de donner à David la fille de Saül, Mérab, on la donna à Adriel de Mehola.
1Sm / 1Sam 18.20 And Michal Saul' s daughter loved David: and they told Saul, and the thing pleased him. Fa Mikala, zanakavavin' i Saoly kosa tia an' i Davida; ary nisy nanambara izany tamin' i Saoly, ka sitrak' i Saoly izany. Ary Mikola zanakavanin' i Saola tia an' i Davida; dia nampandrenesina an' i Saola izany, ka nankasitrahany. Or Mikal, la fille de Saül, s'éprit de David et on l' annonça à Saül, qui trouva cela bien.
1Sm / 1Sam 18.21 And Saul said, I will give him her, that she may be a snare to him, and that the hand of the Philistines may be against him. Wherefore Saul said to David, Thou shalt this day be my son in law in the one of the twain. (Fa hoy Saoly: Homeko azy izy, mba ho fandrika aminy ka hamelezan' ny tanan' ny Filistina azy.) Dia hoy Saoly tamin' i Davida: Fanindroan' ny maha-vinantoko anao izao. Hoy Saola anakampo: Homeko azy izy, mba ho fandrika ho azy, ka hamelezan' ny tànan' ny Filistina azy. Dia hoy Saola tamin' i Davida fanindroany: Ho tonga vinantoko hianao anio. Il se dit : " Je la lui donnerai, mais elle sera un piège pour lui et la main des Philistins sera sur lui. " Saül dit deux fois à David : " Tu seras aujourd' hui mon gendre. "
1Sm / 1Sam 18.22 And Saul commanded his servants, saying, Commune with David secretly, and say, Behold, the king hath delight in thee, and all his servants love thee: now therefore be the king' s son in law. Ary Saoly nandidy ny mpanompony hoe: Miresaha mangingina amin' i Davida, ka ataovy hoe: Indro, tian' ny mpanjaka ianao, ary ny mpanompony rehetra tia anao; ka dia maneke ihany ho vinanton' ny mpanjaka ianao. Ary nomen' i Saola didy ny mpanompony, nataony hoe: Miresaha mangingina amin' i Davida ataovy hoe: Raiki-pitia anao ny mpanjaka, ary tia anao koa ny mpanompony rehetra, ka aoka ho vinanton' ny mpanjaka hianao amin' izao. Alors Saül donna cet ordre à ses serviteurs : " Parlez en secret à David et dites : "Tu plais au roi et tous ses serviteurs t' aiment, deviens donc le gendre du roi. " "
1Sm / 1Sam 18.23 And Saul' s servants spake those words in the ears of David. And David said, Seemeth it to you a light thing to be a king' s son in law, seeing that I am a poor man, and lightly esteemed? Ary ny mpanompon' i Saoly nilaza izany teny izany tamin' i Davida. Fa hoy Davida: Moa ataonareo ho zavatra kely izany ho vinanton' ny mpanjaka? Tsy hitanareo va fa izaho dia olona malahelo sady tsy manan-daza? Dia nolazain' ny mpanompon' i Saola tamin' i Davida mba ho ren' ny sofiny izany teny izany; ka hoy ny navalin' i Davida: Fa ataonareo ho zavatra kely ve izany ho vinanton' ny mpanjaka e? Izaho dia olo-mahantra sy iva razana. Les serviteurs de Saül répétèrent ces paroles aux oreilles de David, mais David répliqua : " Est-ce une petite chose à vos yeux de devenir le gendre du roi ? Moi, je ne suis qu' un homme pauvre et de basse condition. "
1Sm / 1Sam 18.24 And the servants of Saul told him, saying, On this manner spake David. Ary ny mpanompon' i Saoly nilaza taminy hoe: Izany no navalin' i Davida. Notaterin' ny mpanompon' i Saola taminy izany, nataony hoe: izany no teny nataon' i Davida. Les serviteurs de Saül en référèrent à celui-ci : " Voilà les paroles que David a dites. "
1Sm / 1Sam 18.25 And Saul said, Thus shall ye say to David, The king desireth not any dowry, but an hundred foreskins of the Philistines, to be avenged of the king' s enemies. But Saul thought to make David fall by the hand of the Philistines. Dia hoy Saoly: Izao no holazainareo amin' i Davida: Ny mpanjaka tsy mila harena be ho vodiondry, fa ny mariky ny fahafatesan' ny Filistina zato lahy ihany, mba ho famaliana ny fahavalony. Kanjo hevitr' i Saoly hahafaty an' i Davida amin' ny tanan' ny Filistina izany. Dia hoy Saola: Izao no holazainareo amin' i Davida: Tsy mila zavatra akory ho vody ondry ny mpanjaka, fa hodi-tsy miforan' ny Filistina zato lahy, mba ho voavaly faty ny fahavalon' ny mpanjaka. Ny hisamboran' ny tànan' ny Filistina an' i Davida no nampoizin' i Saola tamin' izany. Saül répondit : " Vous direz ceci à David : "Le roi ne désire pas un paiement, mais cent prépuces de Philistins, pour tirer vengeance des ennemis du roi. " " Saül comptait faire tomber David aux mains des Philistins.
1Sm / 1Sam 18.26 And when his servants told David these words, it pleased David well to be the king' s son in law: and the days were not expired. Ary rehefa nambaran' ny mpanompon' i Saoly tamin' i Davida izany teny izany, dia sitrak' i Davida ny ho vinanton' ny mpanjaka. Ary raha tsy mbola tapitra ny fetr' andro, Dia nolazain' ny mpanompon' i Saola tamin' i Davida izany teny izany, ka nankasitrahan' i Davida izany hoe ho tonga vinanton' ny mpanjaka izy. Les serviteurs de Saül rapportèrent ces paroles à David et celui-ci trouva que l' affaire était bonne, pour devenir le gendre du roi. Le temps n'était pas écoulé
1Sm / 1Sam 18.27 Wherefore David arose and went, he and his men, and slew of the Philistines two hundred men; and David brought their foreskins, and they gave them in full tale to the king, that he might be the king' s son in law. And Saul gave him Michal his daughter to wife. dia niainga Davida, ary nandeha izy sy ny olony ka nahafaty Filistina roan-jato, lahy ary Davida nitondra ny mariky ny fahafatesany ka nanisa azy teo anatrehan' ny mpanjaka mba hahavinanton' ny mpanjaka azy. Dia nomen' i Saoly ho vadin' i Davida Mikala zananivavy. Ary tsy mbola tapitra akory ny fetr' andro dia nitsangana Davida ary niainga izy sy ny olony, namono roan-jato lahy tamin' ny Filistina sy nitondra ny hodi-tsy miforan' izy ireo Davida; ary nomeny ny mpanjaka araka ny isany marina mba hahatonga azy ho vinantony. Ka dia nomen' i Saola ho vadiny Mikola zanany vavy. que David se mit en campagne et partit avec ses hommes. Il tua aux Philistins deux cents hommes, il rapporta leurs prépuces et les compta au roi, pour devenir son gendre. Alors Saül lui donna pour femme sa fille Mikal.
1Sm / 1Sam 18.28 And Saul saw and knew that the Lord was with David, and that Michal Saul' s daughter loved him. Ary Saoly nahita sy nahalala fa Jehovah nomba an' i Davida; ary Mikala zananivavy tia azy. Hitan' i Saola sy fantany tsara, fa omban' ny Tompo Davida, ary Mikola zanakavavin' i Saola dia tia an' i Davida. Saül dut reconnaître que Yahvé était avec David et que toute la maison d' Israël l' aimait.
1Sm / 1Sam 18.29 And Saul was yet the more afraid of David; and Saul became David' s enemy continually. Ary dia vao mainka natahotra an' i Davida Saoly; ka dia tonga fahavalon' i Davida mandrakariva izy. Ka nitombo ny fahatahoran' i Saola an' i Davida ary nitsangan-ko fahavalon' i Davida Saola isan' andro isan' andro. Alors Saül eut encore plus peur de David et il conçut contre lui une hostilité de tous les jours.
1Sm / 1Sam 18.30 Then the princes of the Philistines went forth: and it came to pass, after they went forth, that David behaved himself more wisely than all the servants of Saul; so that his name was much set by. Ary ireo andrianan' ny Filistina dia nanafika; ary isaky ny nanafika izy, dia Davida no hita fa hendry noho ny mpanompon' i Saoly rehetra, ka dia nisandratra ny anarany. Tonga nanafika ireo andrianan' ny Filistina ary isaky ny nivoaka ireny, dia nahomby nandresy azy Davida noho ny fahakingany mihoatra noho ny mpanompon' i Saola rehetra, ka tonga malaza indrindra ny anarany. Les princes des Philistins firent campagne, mais chaque fois qu' ils faisaient campagne, David remportait plus de succès que tous les officiers de Saül, et il acquit un très grand renom.
1Sm / 1Sam 19.1 And Saul spake to Jonathan his son, and to all his servants, that they should kill David. Ary Saoly niresaka tamin' i Jonatana zanany sy tamin' ny mpanompony rehetra ny amin' izay hahafaty an' i Davida. Fa Jonatana, zanak' i Saoly, kosa tia dia tia an' i Davida. Niresaka tamin' i Jonatasy zanany sy ny mpanompony rehetra Saola ny amin' izay hahafaty an' i Davida. Fatratra kosa anefa ny fitiavan' i Jonatasy zanak' i Saola an' i Davida. Koa nampandre an' i Davida Jonatasy nanao hoe: Saül communiqua à son fils Jonathan et à tous ses officiers son dessein de faire mourir David. Or Jonathan, fils de Saül, avait beaucoup d' affection pour David
1Sm / 1Sam 19.2 But Jonathan Saul' s son delighted much in David: and Jonathan told David, saying, Saul my father seeketh to kill thee: now therefore, I pray thee, take heed to thyself until the morning, and abide in a secret place, and hide thyself: Ary Jonatana nanambara tamin' i Davida hoe: Saoly raiko mitady hamono anao; koa, masìna ianao, tandremo ny tenanao rahampitso maraina, ary mitoera amin' izay fitoerana mangingina, ka miere; Tadiavin' i Saola raiko hovonoina hianao ka mitandrema tena rahampitso maraina, mihataha ka miere. et il avertit ainsi David : " Mon père Saül cherche à te faire mourir. Sois donc sur tes gardes demain matin, reste à l' abri et dissimule-toi.
...............
1Sm / 1Sam 19.4 And Jonathan spake good of David unto Saul his father, and said unto him, Let not the king sin against his servant, against David; because he hath not sinned against thee, and because his works have been to thee-ward very good: Ary Jonatana nilaza soa an' i Davida tamin' i Saoly rainy, ka hoy izy taminy: Aoka ny mpanjaka tsy hanisy ratsy an' i Davida mpanompony, fa izy tsy nanisy ratsy anao, sady nahasoa anao indrindra ny nataony, Nilaza soa an' i Davida, tamin' i Saola rainy, Jonatasy, fa hoy izy taminy: Aoka ny mpanjaka tsy hanota amin' i Davida mpanompony, satria tsy nanota taminao izy. Fa vao mainka koa soa ho anao aza ny nataony rehetra, Jonathan dit du bien de David à son père Saül et il lui parla ainsi : " Que le roi ne pèche pas contre son serviteur David, car celui-ci n' a commis aucune faute contre toi; bien plutôt, ce qu' il a fait a été d' un grand profit pour toi.
1Sm / 1Sam 19.5 For he did put his life in his hand, and slew the Philistine, and the Lord wrought a great salvation for all Israel: thou sawest it, and didst rejoice: wherefore then wilt thou sin against innocent blood, to slay David without a cause? fa izy efa nanao ny ainy tsy ho zavatra ka namono ny Filistina, ary Jehovah nahavita famonjena lehibe ho an' ny Isiraely rehetra; ianao nahita izany ka faly; koa nahoana no dia hanota handatsaka rà marina ianao ka hahafaty foana an' i Davida? nanao vy very ny ainy, namono an' ilay Filistina izy, ka izy no nanaovan' ny Tompo famonjena lehibe ho an' Israely rehetra. Nahita izany hianao sy nifaly tamin' izany. Ka ahoana no hanotanao amin' ny rà tsy manan-tsiny, amin' ny famonoana, tsy misy antony, an' i Davida? Il a risqué sa vie, il abattu le Philistin et Yahvé a procuré une grande victoire à tout Israël : tu as vu et tu t' es réjoui. Pourquoi pécherais-tu par le sang d' un innocent en faisant mourir David sans raison ? "
1Sm / 1Sam 19.6 And Saul hearkened unto the voice of Jonathan: and Saul sware, As the Lord liveth, he shall not be slain. Ary Saoly nihaino ny tenin' i Jonatana ka nianiana hoe: Raha velona koa Jehovah, dia tsy hatao maty izy. Nihaino ny tenin' i Jonatasy Saola, ka nianiana Saola nanao hoe: Velona Iaveh, tsy hovonoina Davida! Saül céda aux paroles de Jonathan et il fit ce serment : " Aussi vrai que Yahvé est vivant, il ne mourra pas! "
1Sm / 1Sam 19.7 And Jonathan called David, and Jonathan shewed him all those things. And Jonathan brought David to Saul, and he was in his presence, as in times past. Ary Jonatana niantso an' i Davida ka nanambara izany rehetra Izany taminy, dia nitondra an' i Davida ho eo amin' i Saoly, ka dia nitoetra teo anatrehany tahaka ny teo aloha ihany indray izy. Dia nantsoin' i Jonatasy Davida ary nilazan' i Jonatasy izany teny rehetra izany, vao nentin' i Jonatasy nankeo amin' i Saola Davida, ka nitoetra teo anatrehany, toy ny taloha indray. Alors Jonathan appela David et il lui rapporta toutes ces choses. Puis il le conduisit à Saül et David reprit son service comme auparavant. Attentat de Saül contre David.
1Sm / 1Sam 19.8 And there was war again: and David went out, and fought with the Philistines, and slew them with a great slaughter; and they fled from him. Ary mbola nisy ady ihany; dia nivoaka Davida ka niady tamin' ny Filistina ary nahafaty betsaka, ka dia nandositra azy ireny. Ary nisy ady indray, ka nivoaka hanohitra ny Filistina Davida ka nandrafitra ady taminy; noreseny mafy tokoa izy ireo ka vaky nandositra teo anoloany. Comme la guerre avait repris, David se mit en campagne et combattit les Philistins; il leur infligea une grande défaite et ils s' enfuirent devant lui.
1Sm / 1Sam 19.9 And the evil spirit from the Lord was upon Saul, as he sat in his house with his javelin in his hand: and David played with his hand. Ary nisy fanahy ratsy avy tany amin' i Jehovah tonga tao amin' i Saoly, raha nipetraka tao an-tranony izy sy nitana ny lefony teny an-tànany; ary Davida nitendry lokanga tamin' ny tànany. Tamin' izay tonga tamin' i Saola ilay fanahy ratsy avy tamin' ny Tompo, raha nipetraka tao an-tranony, nitana ny lefony teo an-tànany izy; ka notendren' i Davida tamin' ny tànany ny harpa. Or un mauvais esprit de Yahvé prit possession de Saül : comme il était assis dans sa maison, sa lance à la main, et que David jouait de la cithare,
1Sm / 1Sam 19.10 And Saul sought to smite David even to the wall with the javelin: but he slipped away out of Saul' s presence, and he smote the javelin into the wall: and David fled, and escaped that night. Ary Saoly nihendry hamely an' i Davida tamin' ny lefona, ka hataony miboroaka mihatra amin' ny rindrina; fa izy nisoroka niala teo anatrehan' i Saoly, ka ny rindrina no voan' ny lefona; dia nandositra Davida ka afaka tamin' iny alina iny ihany. Notadiavin' i Saola hasiany ny lefona Davida sy ny rindrina, saingy nitsoaka teo anatrehan' i Saola Davida ka ny lefona no nakapony tamin' ny rindrina. Dia nandositra Davida nilefa nandritra ny alina. Saül essaya de clouer David au mur avec sa lance, mais celui-ci esquiva le coup de Saül, qui planta sa lance dans le mur. David prit la fuite et se sauva. Cette même nuit,
1Sm / 1Sam 19.11 Saul also sent messengers unto David' s house, to watch him, and to slay him in the morning: and Michal David' s wife told him, saying, If thou save not thy life to night, to morrow thou shalt be slain. Ary Saoly naniraka olona hankany amin' ny tranon' i Davida hiambina azy hahafaty azy raha maraina; fa Mikala, vadin' i Davida, nilaza taminy hoe: Raha tsy mamonjy ny ainao anio alina ianao, dia hatao maty raha maraina. Nanirahan' i Saola olona, tany an-tranon' i Davida, hisambotra azy sy hamono azy ny ampitso; fa nilazan' i Mikola vadiny an' izany Davida, nataony hoe: Raha tsy mandositra anio alina hianao, rahampitso ihany dia maty. Saül envoya des émissaires surveiller la maison de David, voulant le mettre à mort dès le matin. Mais la femme de David, Mikal, lui donna cet avertissement : " Si tu ne t'échappes pas cette nuit, demain tu es un homme mort! "
1Sm / 1Sam 19.12 So Michal let David down through a window: and he went, and fled, and escaped. Ary Mikala nampidina an' i Davida tamin' ny varavarankely; ka dia lasa nandositra izy ka afaka. Dia nampidinin' i Mikola tamin' ny varavaran-kely Davida dia lasa nandositra Davida ka voavonjy. Mikal fit descendre David par la fenêtre. Il partit, prit la fuite et se sauva.
...............
1Sm / 1Sam 19.14 And when Saul sent messengers to take David, she said, He is sick. Ary nony naniraka haka an' i Davida Saoly, dia hoy ny vavy: Marary izy. Ka nony nirahin' i Saola haka an' i Davida ny olona nirahiny, dia hoy ravehivavy: Marary izy. Lorsque Saül envoya des messagers pour s' emparer de David, elle dit : " Il est malade. "
1Sm / 1Sam 19.15 And Saul sent the messengers again to see David, saying, Bring him up to me in the bed, that I may slay him. Ary Saoly naniraka ny olona hizaha an' i Davida indray ka nanao hoe: Ento miakatra atý amiko amin' ny farafara izy hovonoiko. Fa naverin' i Saola indray ny olona nirahiny hizaha an' i Davida, ka hoy izy: Ento mankaty amiko amin' ny farafara izy, hamonoako azy. Mais Saül renvoya les messagers voir David et leur dit : " Portez-le moi dans son lit que je le mette à mort! "
...............
1Sm / 1Sam 19.18 So David fled, and escaped, and came to Samuel to Ramah, and told him all that Saul had done to him. And he and Samuel went and dwelt in Naioth. Dia nandositra Davida ka afaka ary tonga tany amin' i Samoela tany Rama, dia nambarany azy izay rehetra nataon' i Saoly taminy; ary nandeha izy sy Samoela ka nonina tany Naiota. Toy izany no nandosiran' i Davida, ka dia voavonjy izy. Nankany amin' i Samoela tany Ramà izy, ka notantarainy taminy izay rehetra nataon' i Saola taminy. Dia niara-nandeha tamin' i Samoela honona tany Najota izy. David avait donc pris la fuite et s'était échappé. Il se rendit chez Samuel à Rama et lui rapporta tout ce que Saül lui avait fait. Lui et Samuel allèrent habiter aux cellules.
1Sm / 1Sam 19.19 And it was told Saul, saying, Behold, David is at Naioth in Ramah. Ary nisy nanambara tamin' i Saoly hoe: Indro, Davida ao Naiota any Rama. Nisy nilaza izany tamin' i Saola nanao hoe: Indro Davida ao Najota, any Ramà. On informa ainsi Saül : " Voici que David est aux cellules à Rama. "
1Sm / 1Sam 19.20 And Saul sent messengers to take David: and when they saw the company of the prophets prophesying, and Samuel standing as appointed over them, the Spirit of God was upon the messengers of Saul, and they also prophesied. Ary Saoly naniraka olona hisambotra an' i Davida; ary nony hitan' ireo ny mpaminany tafangona sy maminany ary Samoela mitsangana eo ho lohany, dia tonga tamin' ny irak' i Saoly ny Fanahin' Andriamanitra. ka dia mba naminany koa izy. Dia naniraka olona haka an' i Davida Saola; kanjo nony hitan' ireo ny antoko-mpaminany naminany ary Samoela nitsangana teo nitarika azy ireo, dia tonga tamin' ny irak' i Saola ny Fanahin' Andriamanitra ka naminany koa izy ireo. Saül envoya des messagers pour se saisir de David et ceux-ci virent la communauté des prophètes en train de prophétiser, Samuel se tenant à leur tête. Alors l' esprit de Dieu s' empara des messagers de Saül et ils furent pris de délire eux aussi.
...............
1Sm / 1Sam 19.22 Then went he also to Ramah, and came to a great well that is in Sechu: and he asked and said, Where are Samuel and David? And one said, Behold, they be at Naioth in Ramah. Ary dia lasa nankany Rama koa ny tenany, ary tonga tao amin' ny lavaka lehibe famorian-drano izay ao Seko izy ka nanontany hoe: Aiza Samoela sy Davida? Ary hoy ny anankiray: Indreo ao Naiota any Rama izy. Tamin' izany dia ny tenan' i Saola no nankany Ramà. Nony tonga tao amin' ilay lavaka lehibe famorian-drano, any Sokao, izy, dia nanontany hoe: Aiza moa Samoela sy Davida? Ka nisy namaly azy hoe: Indreo izy ao Najota any Ramà. Alors il partit lui-même pour Rama et arriva à la grande citerne qui est à Sékû. Il demanda où étaient Samuel et David et on répondit : " Ils sont aux cellules à Rama. "
1Sm / 1Sam 20.1 And David fled from Naioth in Ramah, and came and said before Jonathan, What have I done? what is mine iniquity? and what is my sin before thy father, that he seeketh my life? Ary Davida nandositra niala tao Naiota any Rama, dia tonga ka nilaza teo anatrehan' i Jonatana hoe: Inona no nataoko? Inona no heloko? Ary inona no fahotako teo anatrehan-drainao, no dia mitady ny aiko izy? Nandositra niala tany Najota any Ramà Davida, ka nony tonga izy dia niala teo anatrehan' i Jonatasy hoe: Inona no nataoko? Inona no heloko? Ary inona no fahadisoako teo anatrehan-drainao no dia mitady ny aiko izy: S'étant enfui des cellules qui sont à Rama, David vint dire en face à Jonathan : " Qu' ai-je donc fait, quelle a été ma faute, quel a été mon crime envers ton père pour qu' il en veuille à ma vie ? "
...............
1Sm / 1Sam 20.3 And David sware moreover, and said, Thy father certainly knoweth that I have found grace in thine eyes; and he saith, Let not Jonathan know this, lest he be grieved: but truly as the Lord liveth, and as thy soul liveth, there is but a step between me and death. Ary Davida mbola nianiana indray nanao hoe: Fantatry ny rainao marimarina fa efa mahita fitia eo imasonao aho, ka hoy izy: Aoka tsy ho fantatr' i Jonatana izany, fandrao malahelo izy; fa raha velona koa Jehovah, ary raha velona koa ny fanahinao, toa iray dia monja no anelanelako sy ny fahafatesana. Fa namaly tamim-pianinana Davida nanao hoe: Fantatry ny rainao marimarina, fa nahita fitia eo imasonao aho, ka hoy izy: Aoka tsy ho fantatr' i Jonatasy izany, fandrao malahelo izy. Kanefa toy ny mahavelona an' ny Tompo sy ny mahavelona ny ainao dia marina raha tsy iray dia monja no elanelako amin' ny fahafatesana! David fit ce serment : " Ton père sait très bien que j' ai ta faveur et il s' est dit : "Que Jonathan ne sache rien, de peur qu' il n' en soit peiné. " Mais, aussi vrai que vit Yahvé et que tu vis toi-même, il n' y a qu' un pas entre moi et la mort. "
1Sm / 1Sam 20.4 Then said Jonathan unto David, Whatsoever thy soul desireth, I will even do it for thee. Dia hoy Jonatana tamin' i Davida: Na inona na inona no angatahinao, dia hatàoko aminao izany. Dia hoy Jonatasy tamin' i Davida: Na inona na inona ambaran' ny fanahinao, dia hataoko ho anao avokoa. Jonathan dit à David : " Que veux-tu que je fasse pour toi ? "
1Sm / 1Sam 20.5 And David said unto Jonathan, Behold, to morrow is the new moon, and I should not fail to sit with the king at meat: but let me go, that I may hide myself in the field unto the third day at even. Ary hoy Davida tamin' i Jonatana: Indro, ho tsinam-bolana rahampitso, ary izaho tokony hiara-mipetraka hihinana amin' ny mpanjaka; nefa avelao aho handeha hiery any an-tsaha ambara-pihavin' ny afaka ampitso harivariva. Ary hoy Davida tamin' i Jonatasy: Izao àry: rahampitso no tsinam-bolana, ka tokony hipetraka eo anilan' ny mpanjaka amin' ny sakafo aho; avelao aho handeha dia hiery any an-tsaha, mandra-paharivan' ny andro fahatelo. David répondit à Jonathan : " C' est demain la nouvelle lune et je devrais m' asseoir avec le roi pour manger, mais tu me laisseras partir et je me cacherai dans la campagne jusqu' au soir.
1Sm / 1Sam 20.6 If thy father at all miss me, then say, David earnestly asked leave of me that he might run to Bethlehem his city: for there is a yearly sacrifice there for all the family. Koa raha hitan' ny rainao fa tsy eo aho, dia ataovy hoe: Niera fatratra tamiko Davida mba hikaretsaka kely hankany Betlehema tanànany; fa misy fanatitra fanao amin' izy mianakavy rehetra isan-taona any. Ary raha tsikaritry ny rainao fa tsy eo aho, dia ataovy hoe: Niera tamiko Davida mba hikaretsaka kely any Betleema tanànany, fa atao ao ny sorona fanao isan-taona ho an' ny fianakaviany rehetra. Si ton père remarque mon absence, tu diras : "David m' a demandé avec instance la permission de faire une course à Bethléem, sa ville, car on y célèbre le sacrifice annuel pour tout le clan. "
...............
1Sm / 1Sam 20.10 Then said David to Jonathan, Who shall tell me? or what if thy father answer thee roughly? Dia hoy Davida tamin' i Jonatana: Iza no hanambara izany amiko, na hampandre ahy izay teny sarotra havalin-drainao anao? Ary hoy Davida tamin' i Jonatasy: Iza anefa no hilaza izany amiko, na izay teny sarotra havalin-drainao? David demanda à Jonathan : " Qui m' avertira si ton père te répond durement ? "
1Sm / 1Sam 20.11 And Jonathan said unto David, Come, and let us go out into the field. And they went out both of them into the field. Ary hoy Jonatana tamin' i Davida: Andeha ary isika hivoaka any an-tsaha. Dia nivoaka tany an-tsaha izy roa lahy. Ka hoy Jonatasy tamin' i Davida: Andeha àry isika hivoaka ho any an-tsaha. Dia nivoaka nankany an-tsaha izy roa lahy. Jonathan dit à David : " Viens, sortons dans la campagne ", et ils sortirent tous deux dans la campagne.
1Sm / 1Sam 20.12 And Jonathan said unto David, O Lord God of Israel, when I have sounded my father about to morrow any time, or the third day, and, behold, if there be good toward David, and I then send not unto thee, and shew it thee; Ary hoy Jonatana tamin' i Davida: Jehovah, Andriamanitry ny Isiraely, anie ho vavolombelona! Rehefa fotorako tsara rahampitso na afaka ampitso toy izao ny hevitry ny raiko, ka hitako fa misy soa ho an' i Davida, ka tsy maniraka any aminao aho sy manambara izany aminao, Ary hoy Jonatasy tamin' i Davida: Iaveh Andriamanitr' Israely! Hotsapaiko i dada rahampitso na rahafakampitso, ka raha tsy misy hatahorana ny amin' i Davida, ka tsy maniraka hilaza izany aminao aho, Jonathan dit à David : " Par Yahvé, Dieu d' Israël! je sonderai mon père demain à la même heure : s' il en va bien pour David et si je n' envoie pas t' en faire confidence,
...............
1Sm / 1Sam 20.15 But also thou shalt not cut off thy kindness from my house for ever: no, not when the Lord hath cut off the enemies of David every one from the face of the earth. Ary tsy hesorinao amin' ny taranako koa ny famindram-ponao mandrakizay, eny, na dia avy aza izay handringanan' i Jehovah ny fahavalon' i Davida rehetra tsy ho etý ambonin' ny tany. ary raha maty aho, aoka tsy hesorinao mandrakizay amin' ny fianakaviako ny hatsaram-ponao, na dia amin' izay handringanan' ny Tompo ny fahavalon' i Davida rehetra ety ambonin' ny tany aza. ne retire jamais ta bonté à ma maison. Quand Yahvé supprimera de la face de la terre les ennemis de David,
1Sm / 1Sam 20.16 So Jonathan made a covenant with the house of David, saying, Let the Lord even require it at the hand of David' s enemies. Ary dia nanao fanekena Jonatana ny amin' ny taranak' i Davida hoe: Jehovah no hamaly ny fahavalon' i Davida. Toy izany no nanaovan' i Jonatasy fanekem-pihavanana tamin' ny fianakavian' i Davida, ka namalian' ny Tompo ny fahavalon' i Davida. que le nom de Jonathan ne soit pas supprimé avec la maison de Saül, sinon Yahvé en demandera compte à David. "
1Sm / 1Sam 20.17 And Jonathan caused David to swear again, because he loved him: for he loved him as he loved his own soul. Ary Jonatana nampianiana an' i Davida indray noho ny fitiavany azy; fa tiany toy ny tenany izy. Ary mbola nangataka mafy tamin' i Davida indray koa Jonatasy, noho ny fitiavany azy, fa tia azy toy ny ainy izy. Jonathan prêta de nouveau serment à David, parce qu' il l' aimait de toute son âme.
1Sm / 1Sam 20.18 Then Jonathan said to David, To morrow is the new moon: and thou shalt be missed, because thy seat will be empty. Ary hoy Jonatana tamin' i Davida: Rahampitso ho tsinam-bolana; ary ho hita fa tsy eo ianao, fa ho foana ny fipetrahanao. Hoy Jonatasy taminy: Rahampitso izao no tsinam-bolana, ary ho hitan' ny olona fa foana ny fitoeranao. Jonathan lui dit : " C' est demain la nouvelle lune et on remarquera ton absence, car ta place sera vide.
...............
1Sm / 1Sam 20.24 So David hid himself in the field: and when the new moon was come, the king sat him down to eat meat. Ary Davida niery tany an-tsaha. Koa nony tsinam-bolana, dia nipetraka hihinana Dia niery tany an-tsaha Davida. Ary nony tonga ny tsinam-bolana, dia nipetraka hihinana teo amin' ny fanasana ny mpanjaka. Donc David se cacha dans la campagne. La nouvelle lune arriva et le roi se mit à table pour manger.
1Sm / 1Sam 20.25 And the king sat upon his seat, as at other times, even upon a seat by the wall: and Jonathan arose, and Abner sat by Saul' s side, and David' s place was empty. teo amin' ny fipetrahany tahaka ny isanandro ihany ny mpanjaka, dia teo amin' ny fipetrahana teo anilan' ny rindrina, koa Jonatana nitsangana, fa Abnera nipetraka teo anilan' i Saoly; ary foana kosa ny fipetrahan' i Davida. Ka araka ny fanao dia nipetraka teo amin' ny sezany ny mpanjaka, dia ilay seza manolotra ny rindrina, Jonatasy nitsangana, ary Abnera nipetraka teo anilan' i Saola, ary ny fipetrahan' i Davida dia foana. Le roi s' assit à sa place habituelle, la place contre le mur, Jonathan se mit en face, Abner s' assit à côté de Saül et la place de David resta inoccupée.
...............
1Sm / 1Sam 20.27 And it came to pass on the morrow, which was the second day of the month, that David' s place was empty: and Saul said unto Jonathan his son, Wherefore cometh not the son of Jesse to meat, neither yesterday, nor to day? Ary nony tamin' ny andro faharoa dia ny ampitson' ny tsinam-bolana, ka mbola foana ihany ny fipetrahan' i Davida, dia hoy Saoly tamin' i Jonatana zanany: Ahoana no tsy mba nahatongavan' ny zanak' i Jese hihinana omaly sy androany? Nony ampitso, andro faharoan' ny volan-tsinana, mbola foana ihany ny fipetrahan' i Davida, ka hoy Saola tamin' i Jonatasy zanany: Nahoana ny zanak' Isaïa no tsy tonga tamin' ny fanasana, omaly sy androany? Le lendemain de la nouvelle lune, le second jour, la place de David resta inoccupée et Saül dit à son fils Jonathan : " Pourquoi le fils de Jessé n' est-il venu au repas ni hier ni aujourd' hui ? "
1Sm / 1Sam 20.28 And Jonathan answered Saul, David earnestly asked leave of me to go to Bethlehem: Ary Jonatana namaly an' i Saoly hoe: Davida niera fatratra tamiko hankany Betlehema Dia hoy Jonatasy namaly an' i Saola: Niera nanao lemozy tamiko Davida ho any Betleema, Jonathan répondit à Saül : " David m' a demandé avec instance la permission d' aller à Bethléem.
...............
1Sm / 1Sam 20.33 And Saul cast a javelin at him to smite him: whereby Jonathan knew that it was determined of his father to slay David. Ary Saoly nitora-defona handefona azy, ka dia fantatr' i Jonatana fa nofofoin' ny rainy hovonoina Davida. Dia nampandihizin' i Saola ny lefony, ndeha hamelezany azy. Fantatr' i Jonatasy fa nofofoin-drainy hovonoina tokoa Davida. Alors Saül brandit sa lance contre lui pour le frapper, et Jonathan comprit que la mort de David était chose décidée de la part de son père.
1Sm / 1Sam 20.34 So Jonathan arose from the table in fierce anger, and did eat no meat the second day of the month: for he was grieved for David, because his father had done him shame. Dia nitsangana niala teo amin' ny latabatra Jonatana, sady nirehitra ny fahatezerany, ka tsy nihinan-kanina izy tamin' ny ampitson' ny tsinam-bolana; fa nalahelo an' i Davida izy, satria nomen-drainy henatra. Nitsangana Jonatasy niala teo amin' ny latabatra tamim-pahatezerana mafy, ary tsy nety nihinan-kanina tamin' ny andro faharoan' ny volan-tsinana. satria nalahelo izy noho ity Davida dia nalain-drainy baraka. Jonathan se leva de table, échauffé de colère, et il ne mangea rien ce second jour du mois parce qu' il était peiné au sujet de David, parce que son père l' avait insulté.
1Sm / 1Sam 20.35 And it came to pass in the morning, that Jonathan went out into the field at the time appointed with David, and a little lad with him. Ary nony maraina, dia nivoaka nankany an-tsaha Jonatana tamin' ilay fotoana nataony tamin' i Davida, ary nisy zazalahy kely nanaraka azy. Nony ampitso maraina, dia nankany an-tsaha Jonatasy araka ny nifanekeny tamin' i Davida. Ka nisy zazalahy kely anankiray nanaraka azy. Hoy izy tamin' ilay zazalahy: Le lendemain matin, Jonathan sortit dans la campagne pour le rendez-vous avec David; il était accompagné d' un jeune servant.
...............
1Sm / 1Sam 20.39 But the lad knew not any thing: only Jonathan and David knew the matter. Nefa ilay zazalahy tsy nahalala na inona na inona; fa Jonatana sy Davida ihany no nahalala ny anton' izany. Tsy nahalala na inona na inona ilay zazalahy, fa Jonatasy sy Davida ihany no nahafantatra izany. Le servant ne se doutait de rien, seuls Jonathan et David savaient de quoi il s' agissait.
...............
1Sm / 1Sam 20.41 And as soon as the lad was gone, David arose out of a place toward the south, and fell on his face to the ground, and bowed himself three times: and they kissed one another, and wept one with another, until David exceeded. Ary nony lasa ilay zazalahy, dia nitsangana avy any atsimo Davida, ka niankohoka tamin' ny tany izy sady niondrika in-telo, ary nifanoroka izy roa lahy, ka samy nitomany; nefa ny an' i Davida dia mafy loatra. Vao lasa ilay zazalahy dia nitsangana avy eny atsimo Davida ary nidaboka tamin' ny tany dia niankohoka intelo, vao nifanoroka izy roa lahy, ka samy rafitra nitomany tamin' ny namany avy izy ireo: ary Davida nanao ranomaso havozona mihitsy. Tandis que le servant rentrait, David se leva d'à côté du tertre, il tomba la face contre terre et se prosterna trois fois, puis ils s' embrassèrent l' un l' autre et ils pleurèrent ensemble abondamment.
1Sm / 1Sam 20.42 And Jonathan said to David, Go in peace, forasmuch as we have sworn both of us in the name of the Lord, saying, The Lord be between me and thee, and between my seed and thy seed for ever. And he arose and departed: and Jonathan went into the city. Ary hoy Jonatana tamin' i Davida: Mandehana soa aman-tsara; fa efa nianiana tamin' ny anaran' i Jehovah isika roa lahy hoe: Jehovah no vavolombelona amiko sy aminao ary amin' ny taranako sy ny taranakao mandrakizay. Dia hoy Jonatasy tamin' i Davida: Mandehana amim-piadanana, fa efa samy nianiana tamin' ny anaran' ny Tompo izaho sy hianao, nanao hoe: Iaveh no anelanelako, izaho sy hianao, ary ny taranakao sy ny taranako, mandrakizay. Jonathan dit à David : " Va en paix. Quant au serment que nous avons juré tous les deux par le nom de Yahvé, que Yahvé soit témoin pour toujours entre moi et toi, entre ma descendance et la tienne. "
1Sm / 1Sam 21.1 Then came David to Nob to Ahimelech the priest: and Ahimelech was afraid at the meeting of David, and said unto him, Why art thou alone, and no man with thee? Dia nitsangana Davida ka lasa; fa Jonatana kosa nankany an-tanàna. Koa Davida moa nitsangana dia lasa nandeha, fa Jonatasy kosa niditra nankany an-tanàna. David se leva et partit, et Jonathan rentra en ville.
1Sm / 1Sam 21.2 And David said unto Ahimelech the priest, The king hath commanded me a business, and hath said unto me, Let no man know any thing of the business whereabout I send thee, and what I have commanded thee: and I have appointed my servants to such and such a place. Ary Davida tonga tany Noba, tany amin' i Ahimeleka mpisorona; ary toran-kovitra Ahimeleka, raha nihaona tamin' i Davida, ka nanao taminy hoe: Nahoana no mandeha irery ianao, fa tsy misy manaraka anao? Lasa nankany Nobe amin' i Akimeleka mpisorona Davida ka taitra mafy Akimeleka nitsena an' i Davida nanao taminy hoe: Nahoana ity hianao no honjohonjonao irery, fa tsy misy miaraka aminao? David arriva à Nob chez le prêtre Ahimélek. Celui-ci vint en tremblant au-devant de David et lui demanda : " Pourquoi es-tu seul et n' y a-t-il personne avec toi ? "
1Sm / 1Sam 21.3 Now therefore what is under thine hand? give me five loaves of bread in mine hand, or what there is present. Dia hoy Davida tamin' i Ahimeleka mpisorona: Ny mpanjaka efa nanome raharaha ahy, ka hoy izy tamiko: Aoka tsy ho fantatr' olona ny raharaha nanirahako sy nandidiako anao; ka dia nasaiko nankary ny zatovoko. Dia hoy ny navalin' i Davida tamin' i Akimeleka mpisorona: Nomen' ny mpanjaka didy aho, nataony hoe; Aoka tsy hisy olona hahalala ny raharaha anirahako anao, sy nanomezako didy anao. Ka nomeko fotoana any ananona any ny olona momba ahy. David répondit au prêtre Ahimélek : " Le roi m' a donné un ordre et m' a dit : "Que personne ne sache la mission dont je te charge et l' ordre que je te donne! " Quant à mes hommes, je leur ai donné rendez-vous à tel endroit.
...............
1Sm / 1Sam 21.5 And David answered the priest, and said unto him, Of a truth women have been kept from us about these three days, since I came out, and the vessels of the young men are holy, and the bread is in a manner common, yea, though it were sanctified this day in the vessel. Ary ny mpisorona namaly an' i Davida hoe: Tsy misy mofo fihinana ato amiko, fa mofo masina ihany no ato, ka raha mba nifady vehivavy ahay mantsy ny zatovo. Ary hoy ity mpisorona namaly an' i Davida hoe: Tsy misy mofo fihinana eto amiko, mofo voahasina no misy; tsy maintsy ho nifady vehivavy ahay anefa ny olona. Le prêtre répondit : " Je n' ai pas de pain ordinaire sous la main, il n' y a que du pain consacré - pourvu que tes hommes se soient gardés de rapport avec les femmes. "
1Sm / 1Sam 21.6 So the priest gave him hallowed bread: for there was no bread there but the shewbread, that was taken from before the Lord, to put hot bread in the day when it was taken away. Ary Davida namaly ny mpisorona ka nanao taminy hoe: Eny, fa hatramin' ny hateloana efa tsy niara-nitoetra tamim-behivavy rahateo izahay; ary tamin' izaho niainga dia masina ny fanaky ny zatovo; ary na dia tsy masina aza ny lalana, dia hohamasinina anio izy noho ny fanaka. Ka hoy Davida namaly ny mpisorona nanao hoe: Hatramin' ny nandehanako hateloana izay no efa nifady vehivavy izahay, sady masina koa ny kapaoky ny olona miaraka amiko, ka na tsy masina aza ny dia, ny amin' ny momba ny kapaoka kosa dia voahasina. David répondit au prêtre : " Bien sûr, les femmes nous ont été interdites, comme toujours quand je pars en campagne, et les choses des hommes sont en état de pureté. C' est un voyage profane, mais vraiment aujourd' hui ils sont en état de pureté quant à la chose. "
...............
1Sm / 1Sam 21.9 And the priest said, The sword of Goliath the Philistine, whom thou slewest in the valley of Elah, behold, it is here wrapped in a cloth behind the ephod: if thou wilt take that, take it: for there is no other save that here. And David said, There is none like that; give it me. Ary hoy Davida tamin' i Ahimeleka: Tsy misy lefona na sabatra va eto aminao? fa izaho tsy nitondra ny sabatro na ny fiadiako etý amiko, satria nahamaika ny raharahan' ny mpanjaka. Ary hoy Davida tamin' i Akimeleka: Tsy misy lefina na sabatra va ato aminao? Fa tsy naharay ny sabatro na ny fiadiana ho entiko akory aho fa maika ny raharaha nandidian' ny mpanjaka ahy. David dit à Ahimélek : " Et n' y a-t-il pas ici sous ta main une lance ou une épée ? Je n' ai pris avec moi ni mon épée ni mes armes, tant l' affaire du roi était urgente. "
1Sm / 1Sam 21.10 And David arose and fled that day for fear of Saul, and went to Achish the king of Gath. Fa hoy ny mpisorona: Ny sabatr' i Goliata Filistina, ilay novonoinao tao amin' ny lohasaha Elaha, indro, fa mifono lamba ao ivohon' ny efoda izy; ka raha iny no ho entinao, dia ento; fa tsy misy afa-tsy iny eto. Ary hoy Davida: Tsy misy tahaka iny, fa omeo ahy. Dia hoy ny navalin' ny mpisorona: Ny sabatr' i Goliata, ilay Filistina, izay novonoinao tao amin' ny lohasahan' ny Terebinta no ao, indro mifono ny lamba kapaoty ao ivohon' ny efoda ao izy. Ka raha tianao hoentina iny, dia ento, fa tsy misy afa-tsy iny eto. Ary hoy Davida: Tsy misy hoatra an' iny ka omeo ahy iny. Le prêtre répondit : " L'épée de Goliath le Philistin, que tu as abattu dans la vallée du Térébinthe, est là, enveloppée dans un manteau derrière l'éphod. Si tu veux, prends-la, il n' y en a pas d' autre ici. " David répondit : " Elle n' a pas sa pareille, donne-la moi. "
1Sm / 1Sam 21.11 And the servants of Achish said unto him, Is not this David the king of the land? did they not sing one to another of him in dances, saying, Saul hath slain his thousands, and David his ten thousands? Ary Davida niainga nandositra tamin' izany andro izany mba tsy ho azon' i Saoly, dia nankany amin' i Akisy, mpanjakan' i Gata. Nitsangana Davida ary androtr' izay ihany dia nandositra lavitra an' i Saola, ka tany amin' i Akisa mpanjakan' i Geta no nalehany. David se leva et s' enfuit ce jour-là loin de Saül et il arriva chez Akish, roi de Gat.
1Sm / 1Sam 21.12 And David laid up these words in his heart, and was sore afraid of Achish the king of Gath. Ary hoy ny mpanompon' i Akisy taminy: Tsy ity moa no Davida, mpanjakan' ny tany? Tsy izy va no nandihizany sy nifampihirany hoe: Saoly nahafaty arivoarivo, Fa Davida nahafaty alinalina? Ary hoy ny mpanompon' i Akisa taminy: Tsy io va no Davida, mpanjakan' ny tany? Tsy io va no nanaovana hira arahim-pandihizana hoe: Arivoarivo no matin' i Saola, Ary alinalina no matin' i Davida? Mais les serviteurs d' Akish dirent à celui-ci : " Est-ce que ce n' est pas David, le roi du pays ? N' est-ce pas pour celui-là qu' on chantait dans les danses : "Saül a tué ses milliers, et David ses myriades" ? "
1Sm / 1Sam 21.13 And he changed his behaviour before them, and feigned himself mad in their hands, and scrabbled on the doors of the gate, and let his spittle fall down upon his beard. Ary dia nalatsak' i Davida tao am-pony izany teny izany, ka natahotra an' i Akisy, mpanjakan' i Gata, indrindra izy. Nieritreritra ny amin' izany teny izany Davida, ka raiki-tahotra mafy an' i Akisa mpanjakan' i Geta. David réfléchit sur ces paroles et il eut très peur d' Akish, roi de Gat.
1Sm / 1Sam 22.1 David therefore departed thence, and escaped to the cave Adullam: and when his brethren and all his father' s house heard it, they went down thither to him. Ary Davida niala teo ka nandositra nankany amin' ny zohin' i Adolama; ary nony nandre izany ny rahalahiny sy ny mpianakavin-drainy, dia nidina tany aminy ireo. Niala teo Davida ka nandositra tany amin' ny zohin' i Odolama. Nony nandre izany ny rahalahiny sy ny fianakavian-drainy rehetra, dia nidina nankany aminy koa. David partit de là et se réfugia dans la grotte d' Adullam. Ses frères et toute sa famille l' apprirent et descendirent l' y rejoindre.
...............
1Sm / 1Sam 22.3 And David went thence to Mizpeh of Moab: and he said unto the king of Moab, Let my father and my mother, I pray thee, come forth, and be with you, till I know what God will do for me. Ary Davida niala tao nankany Mizpa any Moaba ka nanao tamin' ny mpanjakan' i Moaba hoe: Masìna ianao, avelao ny raiko sy ny reniko ho avy atý hitoetra etý aminao ambara-pahafantatro izay hataon' Andriamanitra amiko. Avy eo Davida dia nankany Masfà any Moaba, ka nanao tamin' ny mpanjakan' i Moaba hoe: Raha sitrakao, aoka homena malalaka hihataka aty aminao ny ray aman-dreniko, mandra-pahafantatro izay hanaovan' Andriamanitra ahy. De là, David se rendit à Miçpé de Moab et dit au roi de Moab : " Permets que mon père et ma mère restent avec vous jusqu'à ce que je sache ce que Dieu fera pour moi. "
1Sm / 1Sam 22.4 And he brought them before the king of Moab: and they dwelt with him all the while that David was in the hold. Ary dia nentiny ho eo anatrehan' ny mpanjakan' i Moaba izy ireo ka nonina teo aminy tamin' ny andro rehetra nitoeran' i Davida tao amin' ny batery fiarovana. Dia nentiny ho eo anatrehan' ny mpanjakan' i Moaba izy ireo, ka nonina teo aminy, mandritra ny fotoana rehetra nipetrahan' i Davida tao amin' ny fitoerana mimanda. Il les laissa chez le roi de Moab et ils restèrent avec celui-ci tout le temps que David fut dans le refuge.
1Sm / 1Sam 22.5 And the prophet Gad said unto David, Abide not in the hold; depart, and get thee into the land of Judah. Then David departed, and came into the forest of Hareth. Ary hoy Gada mpaminany tamin' i Davida: Aza mitoetra ao amin' ny batery fiarovana; fa mialà, ka mankanesa any amin' ny tanin' ny Joda. Dia nandeha Davida ka tonga tany an' ala Hareta. Hoy ny mpaminany Gada tamin' i Davida hoe: Aza mitoetra amin' ny fitoerana mimanda hianao, fa mandehana miverina any amin' ny tanin' i Jodà. Dia lasa Davida nankany amin' ny ala Hareta. Le prophète Gad dit à David : " Ne reste pas dans le refuge, va-t' en et enfonce-toi dans le pays de Juda. " David partit et se rendit dans la forêt de Hérèt.
1Sm / 1Sam 22.6 When Saul heard that David was discovered, and the men that were with him, (now Saul abode in Gibeah under a tree in Ramah, having his spear in his hand, and all his servants were standing about him;) Ary ren' i Saoly fa hita Davida sy ny olona nanaraka azy (nipetraka tao Gibea teo ambanin' ny hazo tamariska teo an-kavoana Saoly tamin' izay, sady nisy lefona teny an-tànany, ary ny mpanompony rehetra nitsangana teo anoloany), Ren' i Saola fa hoe hita Davida sy ny olona niaraka taminy. Tamin' izay Saola hipetraka tao Gabaà, tambanin' ny tamariska teo an-kavoana, nitana lefona teny an-tànany; ary nilahatra nanodidina azy ny mpanompony rehetra. Saül apprit qu' on avait découvert David et les hommes qui l' accompagnaient. Saül était à Gibéa, assis sous le tamaris du haut lieu, sa lance à la main, et tous ses officiers se tenaient debout près de lui.
...............
1Sm / 1Sam 22.14 Then Ahimelech answered the king, and said, And who is so faithful among all thy servants as David, which is the king' s son in law, and goeth at thy bidding, and is honourable in thine house? Ary Ahimeleka namaly ny mpanjaka hoe: Iza moa amin' ny mpanomponao rehetra no mba mahatoky tahaka an' i Davida, izay vinanton' ny mpanjaka sady mpanolo-tsaina anao sy malaza ao an-tranonao? Fa namaly ny mpanjaka, Akimeleka ka nanao hoe: Iza moa amin' ny mpanomponao rehetra no tahaka an' i Davida, mahatoky indrindra, vinanton' ny mpanjaka, mpanolo-tsaina anao, sady manan-kaja ao an-tranonao? Ahimélek répondit au roi : " Et qui donc, parmi tous tes serviteurs, est comparable à David, le fidèle, le gendre du roi, le chef de ta garde personnelle, celui qu' on honore dans ta maison ?
...............
1Sm / 1Sam 22.17 And the king said unto the footmen that stood about him, Turn, and slay the priests of the Lord: because their hand also is with David, and because they knew when he fled, and did not shew it to me. But the servants of the king would not put forth their hand to fall upon the priests of the Lord. Ary hoy ny mpanjaka tamin' ny mpiambina izay teo anoloany: Mihodina, ka vonoy ny mpisoron' i Jehovah; fa ny tànan' ireo koa momba an' i Davida, satria fantany ihany fa nandositra izy, nefa tsy nambarany tamiko izany. Fa ny mpanompon' ny mpanjaka tsy nety naninjitra ny tànany hamely ny mpisoron' i Jehovah. Dia hoy ny mpanjaka tamin' ireo miaramila mpanotrona azy nitsangana teo akaikiny: Mihodìna ka vonoy ny mpisoron' ny Tompo! fa momba an' i Davida ny tànan' ireo; nahalala azy ho mandositra ireo, nefa tsy nilaza izany tamiko akory. Tsy nety naninjitra ny tànany hamely ny mpisoron' ny Tompo anefa ny mpanompon' ny mpanjaka. Le roi ordonna aux coureurs qui se tenaient près de lui : " Approchez et mettez à mort les prêtres de Yahvé, car ils ont eux aussi prêté la main à David, ils ont su qu' il fuyait et ils ne m' ont pas averti. " Mais les gardes du roi ne voulurent pas porter la main sur les prêtres de Yahvé et les frapper.
...............
1Sm / 1Sam 22.20 And one of the sons of Ahimelech the son of Ahitub, named Abiathar, escaped, and fled after David. Ary ny anankiray tamin' ny zanak' i Ahimeleka, zanak' i Ahitoba, Abiatara no anarany, dia afa-nandositra ka nanaraka an' i Davida. Anankiray ihany tamin' ny zanak' i Akimeleka zanak' i Akitoba no afa-nandositra; Abiatara no anarany, ary nandositra tany amin' i Davida izy. Il n'échappa qu' un fils d' Ahimélek, fils d' Ahitub. Il se nommait Ébyatar et il s' enfuit auprès de David.
1Sm / 1Sam 22.21 And Abiathar shewed David that Saul had slain the Lord' s priests. Ary Abiatara nanambara tamin' i Davida ny namonoan' i Saoly ny mpisoron' i Jehovah. Nambaran' i Abiatara tamin' i Davida ny namonoan' i Saola ny mpisoron' ny Tompo. Ébyatar annonça à David que Saül avait massacré les prêtres de Yahvé,
1Sm / 1Sam 22.22 And David said unto Abiathar, I knew it that day, when Doeg the Edomite was there, that he would surely tell Saul: I have occasioned the death of all the persons of thy father' s house. Ary hoy Davida tamin' i Abiatara: Fantatro androtr' iny ihany fa tao Doega Edomita ka hilaza amin' i Saoly tokoa; koa izaho no anton' ny nahafaty ny olona rehetra tamin' ny tarana-drainao. Ka hoy Davida tamin' i Abiatara: Efa fantatro androtr' izay ihany fa Doega Edomita izay tao tamin' izay dia tsy maintsy hilaza amin' i Saola. Koa izaho no antony namonoana ny fianakavian-drainao rehetra. et David lui dit : " Je savais ce jour-là que Doèg l'Édomite, étant présent, avertirait sûrement Saül! C' est moi qui suis responsable de la vie de tous tes parents.
1Sm / 1Sam 23.1 Then they told David, saying, Behold, the Philistines fight against Keilah, and they rob the threshingfloors. Ary nisy nanambara tamin' i Davida hoe: Indro, ny Filistina mamely an' i Keila ka mamabo ny ao amin' ny famoloana. Ary nisy olona tonga nilaza tamin' i Davida hoe: Indreo ny Filistina mamely an' i Keilà, sady mamabo eny am-pamoloana. On apporta cette nouvelle à David : " Les Philistins assiègent Qéïla et pillent les aires. "
1Sm / 1Sam 23.2 Therefore David enquired of the Lord, saying, Shall I go and smite these Philistines? And the Lord said unto David, Go, and smite the Philistines, and save Keilah. Ary Davida nanontany tamin' i Jehovah hoe: Handeha hamely izao Filistina izao va aho? Ary hoy Jehovah tamin' i Davida: Mandehana, asio ny Filistina, ka vonjeo Keila. Dia nanontany an' ny Tompo Davida nanao hoe: Handeha hamely izao Filistina izao va aho? Ary hoy ny navalin' ny Tompo an' i Davida: Mandehana fa handresy ny Filistina hianao sy hanafaka an' i Keilà. David consulta Yahvé : " Dois-je partir et battrai-je les Philistins ? " Yahvé répondit : " Va, tu battras les Philistins et tu délivreras Qéïla. "
1Sm / 1Sam 23.3 And David' s men said unto him, Behold, we be afraid here in Judah: how much more then if we come to Keilah against the armies of the Philistines? Ary hoy ny olon' i Davida taminy: He! atý Joda aza isika matahotra, koa mainka raha mankany Keila hiady amin' ny miaramilan' ny Filistina? Hoy anefa ny olon' i Davida taminy: Indro fa aty Jodà aza isika ity matahotra, ka mainka izany hoe ho any Keilà hiady amin' ny miaramilan' ny Filistina! Cependant les hommes de David lui dirent : " Ici, en Juda, nous avons déjà à craindre; combien plus si nous allons à Qéïla contre les troupes philistines! "
1Sm / 1Sam 23.4 Then David enquired of the Lord yet again. And the Lord answered him and said, Arise, go down to Keilah; for I will deliver the Philistines into thine hand. Dia nanontany tamin' i Jehovah indray Davida. Ary Jehovah namaly azy hoe: Miaingà, midìna hankany Keila, fa Izaho no hanolotra ny Filistina ho eo an-tananao. Dia nanontany an' ny Tompo indray Davida, ka hoy Iaveh namaly azy: Mitsangàna hianao, midìna any Keilà, fa hatolotro eo an-tànanao ny Filistina. David consulta encore une fois Yahvé, et Yahvé répondit : " Pars! Descend à Qéïla, car je livre les Philistins entre tes mains. "
1Sm / 1Sam 23.5 So David and his men went to Keilah, and fought with the Philistines, and brought away their cattle, and smote them with a great slaughter. So David saved the inhabitants of Keilah. Dia lasa Davida sy ny olony nankany Keila ary niady tamin' ny Filistina ka namabo ny ombiny sady nahafaty olona be dia be. Ary dia voavonjin' i Davida ny mponina tao Keila. Dia nandeha Davida nankany Keilà niaraka tamin' ny olona momba azy, ka niady tamin' ny Filistina. Nahorony ny biby fiompiny, ary nandresy azy mafy dia mafy izy. Izany no namonjeny ny mponina tao Keilà. David alla donc à Qéïla avec ses hommes, il attaqua les Philistins, enleva leurs troupeaux et leur infligea une grande défaite. Ainsi David délivra les habitants de Qéïla. -
1Sm / 1Sam 23.6 And it came to pass, when Abiathar the son of Ahimelech fled to David to Keilah, that he came down with an ephod in his hand. Ary raha nandositra nankany amin' i Davida tany Keila Abiatara, zanak' i Ahimeleka, dia nitondra efoda teny an-tànany izy. Fony Abiatara zanak' i Akimeleka nandositra tany amin' i Davida any Keilà dia nidina izy nitondra ny efoda eo an-tànany. Lorsque Ébyatar, fils d' Ahimélek, se réfugia auprès de David, il descendit à Qéïla, ayant en main l'éphod.
1Sm / 1Sam 23.7 And it was told Saul that David was come to Keilah. And Saul said, God hath delivered him into mine hand; for he is shut in, by entering into a town that hath gates and bars. Ary nambara tamin' i Saoly fa tonga tao Keila Davida. Dia hoy Saoly: Andriamanitra efa nanolotra azy ho eo an-tanako, satria efa voahidy izy izao noho ny nidirany amin' ny tanàna misy vavahady mihidy. Nisy nilaza tamin' i Saola fa hoe nankany Keilà Davida, ka hoy Saola hoe: Natolotr' Andriamanitra eo an-tànako izy, fa nanao izay mahatafahidy azy izy nankany amin' ny tanàna misy vavahady sy hidiny. Quand on rapporta à Saül que David était entré à Qéïla, il dit : " Dieu l' a livré en mon pouvoir, car il s' est pris au piège en entrant dans une ville à portes et à verrous! "
1Sm / 1Sam 23.8 And Saul called all the people together to war, to go down to Keilah, to besiege David and his men. Ary Saoly namory ny olona rehetra hidina hankany Keila hanafika ka hanao fahirano an' i Davida sy ny olony. Ka nantsoin' i Saola ny olona rehetra hiantafika hidina any Keilà sy hanao fahirano an' i Davida sy ny olony. Saül appela tout le peuple aux armes pour descendre à Qéïla et bloquer David et ses hommes.
1Sm / 1Sam 23.9 And David knew that Saul secretly practised mischief against him; and he said to Abiathar the priest, Bring hither the ephod. Ary fantatr' i Davida fa Saoly namorona sain-dratsy hamelezana azy; dia hoy izy tamin' i Abiatara mpisorona: Ento etý ny efoda. Fa rahefa fantratr' i Davida kosa fa niomana hanisy ratsy azy Saola, dia hoy izy tamin' i Abiatara mpisorona: Ento aty ny efoda. Quand David sut que c'était contre lui que Saül forgeait de mauvais desseins, il dit au prêtre Ébyatar : " Apporte l'éphod. "
1Sm / 1Sam 23.10 Then said David, O Lord God of Israel, thy servant hath certainly heard that Saul seeketh to come to Keilah, to destroy the city for my sake. Dia hoy Davida: Ry Jehovah, Andriamanitry ny Isiraely ô, efa ren' ny mpanomponao tokoa fa Saoly mitady hankatý Keila mba handrava ny tanana noho ny amiko. Dia hoy Davida: Ry Iaveh Andriamanitr' Israely ô, nandre ny mpanomponao fa mioman-ko avy aty Keilà Saola mba handrava ny tanàna noho ny amiko. David dit : " Yahvé, Dieu d' Israël, ton serviteur a entendu dire que Saül se préparait à venir à Qéïla pour détruire la ville à cause de moi.
...............
1Sm / 1Sam 23.12 Then said David, Will the men of Keilah deliver me and my men into the hand of Saul? And the Lord said, They will deliver thee up. Dia hoy Davida: Ny mponina etý Keila hanolotra ahy sy ny oloko ho eo an-tànan' i Saoly va? Ary hoy Jehovah Hanolotra anao izy. Ary hoy Davida: Moa hatolotry ny mponina eto Keilà eo an-tànan' i Saola va aho sy ny oloko? Ka hoy Iaveh: Hatolony azy hianao. David demanda : " Les notables de Qéïla me livreront-ils, moi et mes hommes, entre les mains de Saül ? " Yahvé répondit : " Ils vous livreront. "
1Sm / 1Sam 23.13 Then David and his men, which were about six hundred, arose and departed out of Keilah, and went whithersoever they could go. And it was told Saul that David was escaped from Keilah; and he forbare to go forth. Ary dia niainga Davida sy ny olony tokony ho enin-jato lahy ka niala tao Keila ary nandeha tamin' izay azony naleha. Ary nolazaina tamin' i Saoly fa efa nandositra niala tao Keila Davida, dia nijanona tsy nandeha izy. Dia niainga Davida sy ny olony, sahabo ho enin-jato lahy, ka niala tao Keilà, ka dia nandeha nankatsy nankary nanao anjoanjo tany. Nony ren' i Saola fa hoe nandositra niala tao Keilà Davida dia niato tsy nandeha izy. Alors David partit avec ses hommes, au nombre d' environ six cents, ils sortirent de Qéïla et errèrent à l' aventure. On rapporta à Saül que David s'était échappé de Qéïla et il abandonna l' expédition.
1Sm / 1Sam 23.14 And David abode in the wilderness in strong holds, and remained in a mountain in the wilderness of Ziph. And Saul sought him every day, but God delivered him not into his hand. Ary Davida nitoetra tany an-efitra tao amin' ny batery fiarovana sy nitoetra tany amin' ny tany havoana tany an-efitr' i Zifa. Ary Saoly nitady azy isan' andro, fa Andriamanitra tsy nanolotra azy ho eo an-tànany. Nonina tany an' efitra Davida tao amin' ny fitoerana mimanda, dia nitoetra tao amin' ny tendrombohitra amin' ny efitr' i Zifa. Nitady azy isan' andro Saola, fa tsy natolotr' Andriamanitra teo an-tànany izy. David demeura au désert dans les refuges; il demeura dans la montagne au désert de Ziph et Saül fut continuellement à sa recherche, mais Dieu ne le livra pas entre ses mains.
1Sm / 1Sam 23.15 And David saw that Saul was come out to seek his life: and David was in the wilderness of Ziph in a wood. Ary hitan' i Davida fa Saoly nivoaka hitady ny ainy; fa Davida dia tany an-efitr' i Zifa tany anaty ala. Fantatr' i Davida fa niainga niantafika hanala ny ainy Saola ary Davida nitoetra tao amin' ny efitr' i Zifa, any anaty ala. David se rendit compte que Saül était entré en campagne pour attenter à sa vie. David était alors dans le désert de Ziph, à Horsha.
1Sm / 1Sam 23.16 And Jonathan Saul' s son arose, and went to David into the wood, and strengthened his hand in God. Ary Jonatana, zanak' i Saoly, niainga, dia nankany amin' i Davida tany an' ala ka nampahery ny tànany tamin' Andriamanitra. Dia niainga nankany amin' i Davida tany an' ala Jonatasy zanak' i Saola. Nankahery ny tànany ao amin' Andriamanitra izy ka nanao taminy hoe: S'étant mis en route, Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David à Horsha et le réconforta au nom de Dieu.
1Sm / 1Sam 23.17 And he said unto him, Fear not: for the hand of Saul my father shall not find thee; and thou shalt be king over Israel, and I shall be next unto thee; and that also Saul my father knoweth. Ary hoy izy tamin' i Davida: Aza matahotra, fa tsy hahazo anao ny tànan' i Saoly raiko; fa ianao no ho mpanjaka amin' ny Isiraely, ary izaho no hanarakaraka anao, ary fantatr' i Saoly raiko koa izany. Aza matahotra fa ny tànan' i Saola raiko tsy hahazo anao. Hianao hanjaka amin' Israely, ary izaho no ho lefitrao manaraka anao, fantatr' i Saola raiko tsara izany. Il lui dit : " Sois sans crainte, car la main de mon père Saül ne t' atteindra pas. C' est toi qui régneras sur Israël et moi je serai ton second; mon père Saül lui-même le sait bien. "
1Sm / 1Sam 23.18 And they two made a covenant before the Lord: and David abode in the wood, and Jonathan went to his house. Ary nanao fanekena teo anatrehan' i Jehovah izy roa lahy; ary Davida dia nitoetra tany an' ala, fa Jonatana kosa nankany an-tranony. Dia nanao fanekem-pihavanana teo anatrehan' ny Tompo izy roa lahy; ka Davida nijanona tany an' ala ary Jonatasy niverina nody any aminy. Ils conclurent tous les deux un pacte devant Yahvé. David demeura à Horsha et Jonathan s' en alla chez lui.
1Sm / 1Sam 23.19 Then came up the Ziphites to Saul to Gibeah, saying, Doth not David hide himself with us in strong holds in the wood, in the hill of Hachilah, which is on the south of Jeshimon? Ary niakatra nankany amin' i Saoly tany Gibea ny Zifita ka nanao hoe: Tsy miery any aminay ao amin' ny batery fiarovana any an' ala, any amin' ny havoana Hakila, izay atsimon' ny efitra, va Davida? Ary niakatra nankany amin' i Saola tany Gabaà, ny Zifiana, ka nilaza hoe: Miery any aminay Davida ao amin' ny fitoerana mimanda any an' ala, amin' ny havoan' i Hakila, atsimon' ny tany lava volo. Des gens de Ziph montèrent à Gibéa auprès de Saül pour lui dire : " David ne se cache-t-il pas parmi nous dans les refuges, à Horsha, sur la colline de Hakila, au sud de la steppe ?
...............
1Sm / 1Sam 23.24 And they arose, and went to Ziph before Saul: but David and his men were in the wilderness of Maon, in the plain on the south of Jeshimon. Dia niainga nankany Zifa ireo hialoha an' i Saoly; fa Davida sy ny olony dia tany amin' ny efitr' i Maona, tamin' ny tani-hay atsimon' ny efitra. Koa dia niainga ireo nankany Zifa hialoha an' i Saola. Fa Davida sy ny olony izany efa nankany amin' ny efitr' i Maona, amin' ny tany lemaka, atsimon' ny tany lava volo. Se mettant en route, ils partirent pour Ziph, en avant de Saül. David et ses hommes étaient au désert de Maôn, dans la plaine au sud de la steppe.
1Sm / 1Sam 23.25 Saul also and his men went to seek him. And they told David; wherefore he came down into a rock, and abode in the wilderness of Maon. And when Saul heard that, he pursued after David in the wilderness of Maon. Ary nandeha Saoly sy ny mpanompony hitady azy. Ary nolazaina tamin' i Davida izany, ka dia nidina tany amin' ny harambato izy ka nitoetra tany an-efitr' i Maona. Ary nony ren' i Saoly izany, dia nanenjika an' i Davida tany an-efitr' i Maona izy. Ary niainga Saola sy ny olony hikaroka. Nony nandre izany Davida dia nidina tao amin' ny haram-bato, ka nitoetra teo an' efitr' i Maona Davida. Saül et ses hommes partirent à sa recherche. On l' annonça à David et celui-ci descendit à la gorge qui se trouve dans le désert de Maôn. Saül l' apprit et il poursuivit David dans le désert de Maôn.
1Sm / 1Sam 23.26 And Saul went on this side of the mountain, and David and his men on that side of the mountain: and David made haste to get away for fear of Saul; for Saul and his men compassed David and his men round about to take them. Ary Saoly nandeha tamin' ny ilan' ny tendrombohitra iray, fa Davida sy ny olony tamin' ny ilany kosa; ary niezaka mafy handositra Davida noho ny tahony an' i Saoly; fa Saoly sy ny olony saiky nahodidina an' i Davida sy ny olony hisambotra azy. Saola moa nandeha tamin' ilan' ny tendrombohitra iray, Davida sy ny olony koa tamin' ny ilan' ny tendrombohitra iray. Niezaka Davida mba tsy ho tratran' i Saola, ka Saola sy ny olony kosa nanodidina an' i Davida sy ny olony hisambotra azy ireo. Saül et ses hommes suivaient un des versants de la montagne, David et ses hommes suivaient l' autre versant. David fuyait éperdument devant Saül et Saül et ses hommes cherchaient à passer du côté de David et de ses hommes pour s' emparer d' eux,
1Sm / 1Sam 23.27 But there came a messenger unto Saul, saying, Haste thee, and come; for the Philistines have invaded the land. Dia nisy iraka tonga tao amin' i Saoly nanao hoe: Avia haingana ianao, fa ny Filistina efa manafika ny tany. Dia inty nisy iraka anankiray tonga nanatona an' i Saola nanao hoe: Avie faingana hianao fa mananika ny tany ny Filistina! ka natsahatr' i Saola ny fanenjehana an' i Davida, ka lasa hifanena amin' ny Filistina izy. Izany no nanaovana io toerana io hoe Sela-Hamakelkoty. quand un messager vint dire à Saül : " Viens vite, les Philistins ont envahi le pays! "
1Sm / 1Sam 23.28 Wherefore Saul returned from pursuing after David, and went against the Philistines: therefore they called that place Selahammahlekoth. Dia niverina Saoly tamin' ny nanenjehany an' i Davida ary nandeha niady tamin' ny Filistina; ary ny anaran' izany tany izany dia nataony hoe: Sela-hamalekota. Saül cessa donc de poursuivre David et marcha à la rencontre des Philistins. C' est pourquoi on a appelé cet endroit la Gorge des Séparations.
1Sm / 1Sam 24.1 And it came to pass, when Saul was returned from following the Philistines, that it was told him, saying, Behold, David is in the wilderness of Engedi. Ary Davida niakatra niala teo ka nitoetra tao amin' ny batery fiarovana tany En-jedy. Avy teo Davida dia niakatra hipetraka tao amin' ny fitoerana mimanda ao Engadì. David monta de là et s'établit dans les refuges d' Engaddi.
1Sm / 1Sam 24.2 Then Saul took three thousand chosen men out of all Israel, and went to seek David and his men upon the rocks of the wild goats. Ary rehefa niverina avy nanenjika ny Filistina Saoly, dia nisy nanambara taminy hoe; Indro, Davida any an-efitr' i En-jedy. Nony tafaverina avy nanenjika ny Filistina Saola dia nisy tonga nilaza taminy hoe: Indro Davida any an' efitr' i Engadì. Quand Saül revint de la poursuite des Philistins, on lui rapporta ceci : " David est au désert d' Engaddi. "
1Sm / 1Sam 24.3 And he came to the sheepcotes by the way, where was a cave; and Saul went in to cover his feet: and David and his men remained in the sides of the cave. Ary Saoly naka telo arivo lahy voafantina tamin' ny Isiraely rehetra ka lasa nitady an' i Davida sy ny olony tany amin' ny vatolampin' ny osi-dia. Dia naka telo arivo lahy voafantina tamin' Israely rehetra Saola ka nandeha nitady an' i Davida sy ny olony, hatrany amin' ny vatolampin' ny osy dia. Alors Saül prit trois mille hommes choisis dans tout Israël et partit à la recherche de David et de ses gens, à l' est des Rocs des Bouquetins.
1Sm / 1Sam 24.4 And the men of David said unto him, Behold the day of which the Lord said unto thee, Behold, I will deliver thine enemy into thine hand, that thou mayest do to him as it shall seem good unto thee. Then David arose, and cut off the skirt of Saul' s robe privily. Ary tonga teo amin' ny valan' ondry tamoron-dalana izay nisy zohy izy, ka niditra tao Saoly mba hiavela; nefa Davida sy ny olony efa nipetraka tao anatin' ny zohy. Tonga tamin' ny valan' ondry izay tao amoron-dàlana izy ary nisy zohy tao ka nidiran' i Saola hiavela; nefa Davida sy ny olony, izany, nipetraka tao amin' ny faravody zohy. Il arriva aux parcs à brebis qui sont près du chemin; il y là une grotte où Saül entra pour se couvrir les pieds. Or David et ses gens étaient assis au fond de la grotte,
1Sm / 1Sam 24.5 And it came to pass afterward, that David' s heart smote him, because he had cut off Saul' s skirt. Ary hoy ny olon' i Davida taminy: Izao no andro nolazain' i Jehovah taminao hoe: Indro, hatolotro eo an-tananao ny fahavalonao hataonao araka izay sitrakao. Dia nitsangana Davida ka nitsaitsaika nanapaka ny sisin' ny kapôtin' i Saoly. Ary hoy ny olon' i Davida taminy: Ity no andro nolazain' ny Tompo taminao hoe: Indro hatolotro eo an-tànanao ny fahavalonao, ka ataovy izay sitrakao. Dia nitsangana Davida ka nanapahany antsokosoko ny sisin-kapaotin' i Saola. et les gens de David lui dirent : " Voici le jour où Yahvé te dit : C' est moi qui livre ton ennemi entre tes mains, traite-le comme il te plaît. " David se leva et coupa furtivement le pan du manteau de Saül.
1Sm / 1Sam 24.6 And he said unto his men, The Lord forbid that I should do this thing unto my master, the Lord' s anointed, to stretch forth mine hand against him, seeing he is the anointed of the Lord. Nefa nony efa vita izany, dia namely an' i Davida ny eritreriny noho ny nanapahany ny sisin' ny kapôtin' i Saoly, Nitepotepo mafy ny fon' i Davida taorian' izany, noho ny nanapahany ny sisin-kapaotin' i Saola. Après quoi, le coeur lui battit, d' avoir coupé le pan du manteau de Saül.
...............
1Sm / 1Sam 24.8 David also arose afterward, and went out of the cave, and cried after Saul, saying, My lord the king. And when Saul looked behind him, David stooped with his face to the earth, and bowed himself. Dia nampijanona ny mpanompony tamin' izany teny izany Davida ka tsy namela azy hitsangana hamely an' i Saoly. Ary Saoly nitsangana ka niala tao an-johy, dia nandeha tamin' izay nalehany. Izany no nisakanan' i Davida ny olony sy tsy namelany azy hiantoraka amin' i Saola. Dia nitsangana Saola hivoaka ny zohy, ka nanohy ny diany. Par ses paroles, David retint ses hommes et ne leur permit pas de se jeter sur Saül. Celui-ci quitta la grotte et alla son chemin.
1Sm / 1Sam 24.9 And David said to Saul, Wherefore hearest thou men' s words, saying, Behold, David seeketh thy hurt? Ary rehefa afaka izany, dia mba nitsangana koa Davida ka niala tao an-johy koa, dia niantso an' i Saoly ka nanao hoe: Ry mpanjaka tompoko ô! Ary nony nitodika azy Saoly, dia niondrika tamin' ny tany Davida ka niankohoka. Izay Davida vao nitsangana koa sy nivoaka ny zohy ary rafitra niantsoantso an' i Saola nanao hoe: Ry mpanjaka tompoko ô! Niherika nijery Saola, dia niondrika tamin' ny tany Davida ka niankohoka. David se leva ensuite, sortit de la grotte et lui cria : " Monseigneur le roi! " Saül regarda derrière lui et David s' inclina jusqu'à terre et se prosterna.
1Sm / 1Sam 24.10 Behold, this day thine eyes have seen how that the Lord had delivered thee to day into mine hand in the cave: and some bade me kill thee: but mine eye spared thee; and I said, I will not put forth mine hand against my lord; for he is the Lord' s anointed. Ary hoy Davida tamin' i Saoly: Nahoana ianao no maka vavan' olona hoe: Indro, Davida mitady hanisy ratsy anao? Ary hoy Davida tamin' i Saola hoe: Nahoana hianao no dia maka ny vavan' olona hoe: Indro fa mitady hanisy ratsy anao Davida? Puis David dit à Saül : " Pourquoi écoutes-tu les gens qui disent : "Voici que David cherche ton malheur" ?
...............
1Sm / 1Sam 24.17 And he said to David, Thou art more righteous than I: for thou hast rewarded me good, whereas I have rewarded thee evil. Ary nony vita izany teny nataon' i Davida tamin' i Saoly izany, dia hoy Saoly: Feonao va izany, ry Davida zanako ô? Ary Saoly nanandratra ny feony ka nitomany; Nony vitan' i Davida ny filazany izany teny izany tamin' i Saola, dia hoy Saola: Feonao tokoa va izany, ry Davida, zanako ô! Sady nanandra-peo Saola ary nitomany. Lorsque David eut achevé de parler ainsi à Saül, celui-ci dit : " Est-ce bien ta voix, mon fils David ? " et Saül se mit à crier et à pleurer.
1Sm / 1Sam 24.18 And thou hast shewed this day how that thou hast dealt well with me: forasmuch as when the Lord had delivered me into thine hand, thou killedst me not. ary hoy izy tamin' i Davida: Marina noho izaho ianao; fa ianao dia nanisy soa ahy, fa izaho kosa namaly ratsy anao. Hoy izy tamin' i Davida: Marina noho izaho hianao, fa soa no nataonao tamiko, nefa ratsy kosa no navaliko anao. Puis il dit à David : " Tu es plus juste que moi, car tu m' as fait du bien et moi je t' ai fait du mal.
...............
1Sm / 1Sam 24.22 And David sware unto Saul. And Saul went home; but David and his men gat them up unto the hold. Koa mianiàna amiko amin' i Jehovah ianao ankehitriny fa tsy handringana ny taranako mandimby ahy ianao, ary tsy hovonoinao amin' ny mpianakavin' ny raiko ny anarako. Ary Davida dia nianiana tamin' i Saoly; ary dia lasa nody Saoly, fa Davida sy ny olony kosa niakatra nankany amin' ny batery fiarovana. Koa mianiàna amiko, amin' ny Tompo, fa tsy handringana ny fara aman-dimbiko any aoriako hianao, ary tsy hamono ny anarako eo amin' ny taranaky ny raiko. Jure-moi donc par Yahvé que tu ne supprimeras pas ma postérité après moi et que tu ne feras pas disparaître mon nom de ma famille. "
1Sm / 1Sam 24.23 Dia nianiana izany tamin' i Saola Davida. Ary Saola lasa nody any an-tranony, ary Davida sy ny olony niakatra nankany amin' ny toerana mimanda. David prêta serment à Saül. Celui-ci s' en alla chez lui, tandis que David et ses gens remontaient au refuge.
1Sm / 1Sam 25.1 And Samuel died; and all the Israelites were gathered together, and lamented him, and buried him in his house at Ramah. And David arose, and went down to the wilderness of Paran. Ary maty Samoela ka nivory Isarely rehetra dia nitomaniany izy sy naleviny tao amin' ny fonenany, any Ramà. Tamin' izany dia nitsangana Davida ary nidina nankany an' efitr' i Faràna. Samuel mourut. Tout Israël s' assembla et fit son deuil; on l' ensevelit chez lui à Rama. David partit et descendit au désert de Maôn.
...............
1Sm / 1Sam 25.4 And David heard in the wilderness that Nabal did shear his sheep. Ren' i Davida tany an' efitra fa nanety ny ondriny Nabala. David, ayant appris au désert que Nabal tondait son troupeau,
1Sm / 1Sam 25.5 And David sent out ten young men, and David said unto the young men, Get you up to Carmel, and go to Nabal, and greet him in my name: Naniraka zatovo folo lahy Davida ary hoy Davida tamin' ny zatovo nanao hoe: Miakara any Karmela hianareo, dia mankanesa ao amin' i Nabala, ka miarahabà azy amin' ny anarako. envoya dix garçons auxquels il dit : " Montez à Karmel, rendez-vous chez Nabal et saluez-le de ma part.
...............
1Sm / 1Sam 25.8 Ask thy young men, and they will shew thee. Wherefore let the young men find favour in thine eyes: for we come in a good day: give, I pray thee, whatsoever cometh to thine hand unto thy servants, and to thy son David. Anontanio ny mpanomponao, fa holazainy aminao izany. Koa aoka hahita fitia eo imasonao ny zatovo lahy fa andro fifaliana izao ahatongavanay izao. Mba omeo amin' izay mety ho hitan' ny tànanao, ireto mpanomponao sy Davida zanakao. Interroge tes serviteurs et ils te renseigneront. Puissent les garçons trouver bon accueil auprès de toi, car nous sommes venus un jour de fête. Donne, je te prie, ce que tu as sous la main à tes serviteurs et à ton fils David". "
1Sm / 1Sam 25.9 And when David' s young men came, they spake to Nabal according to all those words in the name of David, and ceased. Nony tonga ny zatovon' i Davida naveriny tamin' i Nabala izany teny rehetra izany, tamin' ny anaran' i Davida, dia niala sasatra izy. Les garçons de David, étant arrivés, redirent toutes ces paroles à Nabal de la part de David et attendirent.
1Sm / 1Sam 25.10 And Nabal answered David' s servants, and said, Who is David? and who is the son of Jesse? there be many servants now a days that break away every man from his master. Ary izao no navalin' i Nabala an' ireto mpanompon' i Davida nataony hoe: Iza moa Davida ary zovy ny zanak' Isaï? Maro ny mpanompo milefa miala amin' ny tompony ankehitriny. Mais Nabal, s' adressant aux serviteurs de David, leur dit : " Qui est David, qui est le fils de Jessé ? Il y a aujourd' hui trop de serviteurs qui se sauvent de chez leurs maîtres.
...............
1Sm / 1Sam 25.12 So David' s young men turned their way, and went again, and came and told him all those sayings. Dia niverina ilàlana ny mpanompon' i Davida, ka nody, ary nony tonga izy, dia naveriny taminy izany teny rehetra izany. Les garçons de David rebroussèrent chemin et s' en retournèrent. A leur arrivée, ils répétèrent toutes ces paroles à David.
1Sm / 1Sam 25.13 And David said unto his men, Gird ye on every man his sword. And they girded on every man his sword; and David also girded on his sword: and there went up after David about four hundred men; and two hundred abode by the stuff. Ka hoy Davida tamin' ny olony: Samia hianareo manisy ny sabany amin' ny hetrany avy. Dia samy nanisy ny sabany tamin' ny hetrany avy izy ireo, ary Davida kos nanisy ny sabany tamin' ny hetrany, ary sahabo ho efa-jato lahy no niaraka nanaraka an' i Davida, fa roan-jato lahy kosa nipetraka niandry ny entana. Alors David dit à ses hommes : " Que chacun ceigne son épée! " Ils ceignirent chacun son épée, David aussi ceignit la sienne, et quatre cents hommes environ partirent à la suite de David, tandis que deux cents restaient près des bagages.
1Sm / 1Sam 25.14 But one of the young men told Abigail, Nabal' s wife, saying, Behold, David sent messengers out of the wilderness to salute our master; and he railed on them. Nisy mpanompo anankiray nitondra ny vaovao tamin' i Abigaila nanao hoe: Indro fa naniraka olona avy any an' efitra Davida hiarahaba ny tompolahintsika, kanjo niantraika tamin' ireny izy. Or Abigayil, la femme de Nabal, avait été avertie par l' un des serviteurs, qui lui dit : " David a envoyé, du désert, des messagers pour saluer notre maître, mais celui-ci s' est jeté sur eux.
...............
1Sm / 1Sam 25.20 And it was so, as she rode on the ass, that she came down by the covert on the hill, and, behold, David and his men came down against her; and she met them. Nony nidina nitaingina ampondra tamin' ity toerana anankiray voasaron-kazo tao amin' ny tendrombohitra izy dia indro Davida sy ny olony nidina teo an-tandrifiny koa, ka nifanena tamin' izy ireo izy. Tandis que, montée sur un âne, elle descendait derrière un repli de la montagne, David et ses hommes descendaient vis-à-vis d' elle et elle les rencontra.
1Sm / 1Sam 25.21 Now David had said, Surely in vain have I kept all that this fellow hath in the wilderness, so that nothing was missed of all that pertained unto him: and he hath requited me evil for good. Davida nilaza hoe: Sasa-poana aho niaro ny ananan' iny lehilahy iny any an' efitra, ka tsy nisy nalaina izay rehetra ananany, nefa valiany ratsy ity ny soa nataoko. Or David s'était dit : " C' est donc en vain que j' ai protégé dans le désert tout ce qui était à ce bonhomme et que rien de ce qui lui appartenait n' a disparu! Il me rend le mal pour le bien!
1Sm / 1Sam 25.22 So and more also do God unto the enemies of David, if I leave of all that pertain to him by the morning light any that pisseth against the wall. Hoentin' ny Tompo amin' izay ngidiny indrindra anie ny fahavalon' i Davida. Tsy hasiako miangana, rehefa mety ho an' i Nabala, mandra-pahamaraina ny andro, na dia lehilahy iray aza. Que Dieu fasse à David ce mal et qu' il ajoute cet autre si, d' ici à demain matin, je laisse de tous les siens subsister un seul mâle. "
1Sm / 1Sam 25.23 And when Abigail saw David, she hasted, and lighted off the ass, and fell before David on her face, and bowed herself to the ground, Vao nahita an' i Davida Abigaila dia nidina faingana tamin' ny ampondra, niankohoka teo anatrehan' i Davida, ary nihohoka tamin' ny tany mihitsy, Dès qu' Abigayil aperçut David, elle se hâta de descendre de l'âne et, tombant sur la face devant David, elle se prosterna jusqu'à terre.
...............
1Sm / 1Sam 25.32 And David said to Abigail, Blessed be the Lord God of Israel, which sent thee this day to meet me: Dia hoy Davida tamin' i Abigaila: Hankalazaina anie Iaveh Andriamanitr' Israely izay naniraka anao hitsena ahy androany! Hankalazaina anie ny fahendrenao lehibe! David répondit à Abigayil : " Béni soit Yahvé, Dieu d' Israël, qui t' a envoyée aujourd' hui à ma rencontre.
...............
1Sm / 1Sam 25.35 So David received of her hand that which she had brought him, and said unto her, Go up in peace to thine house; see, I have hearkened to thy voice, and have accepted thy person. Ary noraisin' i Davida teny an-tànan' i Abigaila ny zavatra nateriny ho azy, ka hoy izy taminy: Miakara amim-piadanana ho an-tranonao, jereo fa nihaino ny feonao ary nampahazo toky ny tavanao aho. David reçut ce qu' elle lui avait apporté et il lui dit : " Remonte en paix chez toi. Vois : je t' ai exaucée et je t' ai fait grâce. "
...............
1Sm / 1Sam 25.39 And when David heard that Nabal was dead, he said, Blessed be the Lord, that hath pleaded the cause of my reproach from the hand of Nabal, and hath kept his servant from evil: for the Lord hath returned the wickedness of Nabal upon his own head. And David sent and communed with Abigail, to take her to him to wife. Nony ren' i Davida fa maty Nabala dia hoy izy: Isaorana anie Iaveh izay nahafa-tondromaso ahy, tamin' ny naniratsiran' i Nabala ahy, sady niaro ny mpanompony tsy hahavita ratsy. Fa ny lohan' i Nabala ihany no nataon' ny Tompo nifoteran' ny ratsy nataony. Taty aoriana, naniraka olona Davida hilaza amin' i Abigaila ny hakany azy ho vady. Ayant appris que Nabal était mort, David dit : " Béni soit Yahvé qui m' a rendu justice pour l' injure que j' avais reçue de Nabal et qui a retenu son serviteur de commettre le mal. Yahvé a fait retomber la méchanceté de Nabal sur sa propre tête. " David envoya demander Abigayil en mariage.
1Sm / 1Sam 25.40 And when the servants of David were come to Abigail to Carmel, they spake unto her, saying, David sent us unto thee, to take thee to him to wife. Nony tonga tany Karmela amin' i Abigaila ny mpanompon' i Davida, dia niteny taminy hoe: Nirahin' i Davida ho aty aminao izahay, ny amin' ny hakany anao ho vadiny. Les serviteurs de David vinrent donc trouver Abigayil à Karmel et lui dirent : " David nous a envoyés vers toi pour te prendre comme sa femme. "
...............
1Sm / 1Sam 25.42 And Abigail hasted, and arose and rode upon an ass, with five damsels of hers that went after her; and she went after the messengers of David, and became his wife. Nitsangana niaraka tamin' izay Abigaila nitaingina ampondra ary ny dimy tamin' ny zazavaviny nomba azy; nanaraka ny irak' i Davida izy ka dia tonga vadiny. Vite, Abigayil se releva et monta sur un âne; suivie par cinq de ses servantes, elle partit derrière les messagers de David et elle devint sa femme.
1Sm / 1Sam 25.43 David also took Ahinoam of Jezreel; and they were also both of them his wives. Nanambady an' i Akinoama avy any Jezraela koa Davida, ka vadiny avokoa izy roa vavy. David avait aussi épousé Ahinoam de Yizréel, et il les eut toutes deux pour femmes.
1Sm / 1Sam 25.44 But Saul had given Michal his daughter, David' s wife, to Phalti the son of Laish, which was of Gallim. Fa Saola efa nanome an' i Mikola zanany vavy, vanin' i Davida, ho vadin' i Faltì avy any Galima, zanak' i Laisa. Saül avait donné sa fille Mikal, femme de David, à Palti, fils de Layish, de Gallim.
1Sm / 1Sam 26.1 And the Ziphites came unto Saul to Gibeah, saying, Doth not David hide himself in the hill of Hachilah, which is before Jeshimon? Ary ny Zifita tonga tao amin' i Saoly tany Gibea ka nanao hoe: Tsy miery any amin' ny havoana Hakila manandrify ny efitra va Davida? Tonga tao amin' i Saola tany Gabaà, ny Zifeana, ka nilaza hoe: Miery any amin' ny havoan' i Hakilà ao atsinanan' ny tany lava volo Davida. Les gens de Ziph vinrent à Gibéa et dirent à Saül : " Est-ce que David ne se cache pas sur la colline de Hakila, à l' orée de la steppe ? "
1Sm / 1Sam 26.2 Then Saul arose, and went down to the wilderness of Ziph, having three thousand chosen men of Israel with him, to seek David in the wilderness of Ziph. Dia niainga Saoly nidina nankany an-efitr' i Zifa, nitondra telo arivo lahy voafantina tamin' ny Isiraely hanaraka azy hitady an' i Davida any an-efitr' i Zifa. Dia nitsangana Saola, ka nidina nankany an' efitr' i Zifa, mbamin' ny telo arivo lahy, voafantina tamin' Israely, hitady an' i Davida, any an' efitr' i Zifa. S'étant mis en route, Saül descendit au désert de Ziph, accompagné de trois mille hommes, l'élite d' Israël, pour traquer David dans le désert de Ziph.
1Sm / 1Sam 26.3 And Saul pitched in the hill of Hachilah, which is before Jeshimon, by the way. But David abode in the wilderness, and he saw that Saul came after him into the wilderness. Ary nitoby tao amin' ny havoana Hakila manandrify ny efitra teo amoron-dalana izy. Fa Davida kosa nitoetra tany an-efitra, ary hitany fa tonga nanaraka azy tany an-efitra Saoly. Nitoby teo amin' ny havoan' i Hakilà Saola ao atsinanan' ny tany lava volo, eo amoron-dàlana, ary Davida nitoetra tany an' efitra. Nony tazany fa tamy hitady azy any an' efitra Saola, Saül campa à la colline de Hakila, qui est à l' orée de la steppe, près de la route. David séjournait au désert et il vit que Saül était venu derrière lui au désert.
1Sm / 1Sam 26.4 David therefore sent out spies, and understood that Saul was come in very deed. Dia naniraka mpisafo Davida, ka fantany fa tonga tokoa Saoly. dia naniraka mpitsikilo Davida ka nahalala fa tonga tokoa Saola. David envoya des espions et il sut que Saül était effectivement arrivé.
1Sm / 1Sam 26.5 And David arose, and came to the place where Saul had pitched: and David beheld the place where Saul lay, and Abner the son of Ner, the captain of his host: and Saul lay in the trench, and the people pitched round about him. Dia niainga Davida ka tonga teo amin' ny nitobian' i Saoly; ary hitan' i Davida izay nandrian' i Saoly sy Abnera, zanak' i Nera, komandin' ny miaramilany; fa Saoly nandry teo anatin' ny sehatra-sariety, sady nitoby nanodidina azy ny vahoaka. Dia niainga Davida ka tonga teo amin' ny toerana nitobian' i Saola. Hitan' i Davida ny toerana nandrian' i Saola sy Abnera zanak' i Nera lehiben' ny miaramilany; tao afovoan' ny toby Saola no nandry ary nitoby manodidina azy ny vahoaka. Alors David se mit en route et arriva au lieu où Saül campait. Il vit l' endroit où étaient couchés Saül et Abner, fils de Ner, le chef de son armée : Saül était couché dans le campement et la troupe bivouaquait autour de lui.
1Sm / 1Sam 26.6 Then answered David and said to Ahimelech the Hittite, and to Abishai the son of Zeruiah, brother to Joab, saying, Who will go down with me to Saul to the camp? And Abishai said, I will go down with thee. Ary hoy Davida tamin' i Ahimeleka Hetita sy Abisay, zanak' i Zeroia, rahalahin' i Joaba; Iza no hidina hiaraka amiko ho any amin' i Saoly any an-toby? Dia hoy Abisay: Izaho hidina hiaraka aminao. Koa niteny tamin' i Akimeleka Heteana sy tamin' i Abisaï zanak' i Sarvia sy rahalahin' i Joaba, Davida ka nanao hoe: Iza no manaiky hiara-midina amiko, ho any an-toby any amin' i Saola? Dia hoy Abisaï namaly azy: Izaho no hiara-midina aminao. David, s' adressant à Ahimélek le Hittite et à Abishaï, fils de Çeruya et frère de Joab, leur dit : " Qui veut descendre avec moi au camp, jusqu'à Saül ? " Abishaï répondit : " C' est moi qui descendrai avec toi. "
1Sm / 1Sam 26.7 So David and Abishai came to the people by night: and, behold, Saul lay sleeping within the trench, and his spear stuck in the ground at his bolster: but Abner and the people lay round about him. Ary tonga tao amin' ny vahoaka Davida sy Abisay nony alina; ary, indro, Saoly nandry ka natory teo anatin' ny sehatra-sariety, ary ny lefony nitsatoka amin' ny tany teo anilan' ny lohany; fa Abnera sy ny vahoaka nandry manodidina azy. Alina no nahatongavan' i Davida sy Abisaï tany amin' ny vahoaka; ary inty Saola nandry tao afovoan' ny toby ka natory, ary ny lefony nitsatoka amin' ny tany teo anilan' ny ondany; Abnera sy ny vahoaka nandry manodidina azy. Donc David et Abishaï se dirigèrent de nuit vers la troupe : ils trouvèrent Saül étendu et dormant dans le campement, sa lance plantée en terre à son chevet, et Abner et l' armée étaient couchés autour de lui.
1Sm / 1Sam 26.8 Then said Abishai to David, God hath delivered thine enemy into thine hand this day: now therefore let me smite him, I pray thee, with the spear even to the earth at once, and I will not smite him the second time. Ary hoy Abisay tamin' i Davida: Efa voahidin' Andriamanitra eo an-tananao ny fahavalonao izao; koa, masìna ianao, aoka holefoniko indray mandeha monja hataoko miboroaka amin' ny tany izy, fa tsy hamely azy indroa akory aho. Dia hoy Abisaï tamin' i Davida: Voahidin' ny Tompo eo an-tànanao ity ny fahavalonao anio, ka ankehitriny mba avelao kely re hasiako amin' ny lefona izy dia hataoko miboroaka amin' ny tany amin' ny indray mamely monja, fa tsy hiverenako fanindroany. Alors Abishaï dit à David : " Aujourd' hui Dieu a livré ton ennemi en ta main. Eh bien, laisse-moi le clouer à terre avec sa propre lance, d' un seul coup et je n' aurai pas à lui en donner un second! "
1Sm / 1Sam 26.9 And David said to Abishai, Destroy him not: for who can stretch forth his hand against the Lord' s anointed, and be guiltless? Fa hoy Davida tamin' i Abisay: Aza mamono azy; fa iza no maninjitra ny tànany tamin' ny voahosotr' i Jehovah ka tsy nanan-tsiny? Fa hoy Davida tamin' i Abisaï: Aza mamono azy! Fa iza moa no haninji-tànana amin' ny voahosotry ny Tompo, ka afa-maina tsy ho voasazy? Mais David dit à Abishaï : " Ne le tue pas! Qui pourrait porter la main sur l' oint de Yahvé et rester impuni ? "
1Sm / 1Sam 26.10 David said furthermore, As the Lord liveth, the Lord shall smite him; or his day shall come to die; or he shall descend into battle, and perish. Ary hoy koa Davida: Raha velona koa Jehovah, dia aoka Jehovah no hamely azy; na ho tonga ny androny, ka ho faty izy; na hirotsaka ho amin' ny ady izy, ka any no hahafaty azy. Ary hoy Davida: Marina fa velona Iaveh, koa dia Iaveh ihany no hamely azy, na ho tapitr' andro izy ka maty, na hirotsaka amin' ny ady izy ka maty; David ajouta : " Aussi vrai que Yahvé est vivant, c' est Yahvé qui le frappera, soit que son jour arrive et qu' il meure, soit qu' il descende au combat et qu' il y périsse.
...............
1Sm / 1Sam 26.12 So David took the spear and the cruse of water from Saul' s bolster; and they gat them away, and no man saw it, nor knew it, neither awaked: for they were all asleep; because a deep sleep from the Lord was fallen upon them. Dia nalain' i Davida ny lefona sy ny tavoara izay teo anilan' ny lohan' i Saoly ka dia lasa izy, ary tsy nisy olona nahita, na nahalala, na nahatsiaro; fa natory izy rehetra, satria nataon' i Jehovah renoky ny torimaso izy. Dia nalain' i Davida ny lefona sy ny siny fitoeran-drano teo anilan' ny ondan' i Saola, dia nandeha izy ireo. Tsy nisy olona nahita azy, tsy nisy nahalala, tsy nisy nahatsiaro, fa natory daholo izy rehetra, fa nandatsahan' ny Tompo torimaso nandrenoka azy izy ireo. David prit du chevet de Saül la lance et la gourde d' eau et ils s' en allèrent : personne n' en vit rien, personne ne le sut, personne ne s'éveilla, ils dormaient tous, car une torpeur venant de Yahvé s'était abattue sur eux.
1Sm / 1Sam 26.13 Then David went over to the other side, and stood on the top of an hill afar off; a great space being between them: Dia nita nankeny an-dafin-tsaha Davida ka nijanona teo an-tampon' ny tendrombohitra lavidavitra (lavidavitra ihany ny elanelan' izy roa tonta); Niampita teny an-dafy Davida, ka nijanona lavitra teo an-tampon' ny tendrombohitra nisy elanelany lavitra nampisaraka azy roa tonta. David passa de l' autre côté et se tint sur le sommet de la montagne au loin; il y avait un grand espace entre eux.
1Sm / 1Sam 26.14 And David cried to the people, and to Abner the son of Ner, saying, Answerest thou not, Abner? Then Abner answered and said, Who art thou that criest to the king? ary Davida niantso ny olona sy Abnera, zanak' i Nera, hoe: Tsy mamaly va ianao, ry Abnera? Ary Abnera dia namaly hoe: Iza moa ianao, no miantso ho re eto anatrehan' ny mpanjaka? Ary Davida niantso ny vahoaka sy Abnera zanak' i Nera nanao hoe: Tsy hamaly va hianao, ry Abnera? Dia hoy Abnera namaly: Zovy moa hianao, miantso aty amin' ny mpanjaka? Alors David appela l' armée et Abner, fils de Ner : " Ne vas-tu pas répondre, Abner ? ", dit-il. Et Abner répondit : " Qui es-tu, toi qui appelles ? "
1Sm / 1Sam 26.15 And David said to Abner, Art not thou a valiant man? and who is like to thee in Israel? wherefore then hast thou not kept thy lord the king? for there came one of the people in to destroy the king thy lord. Ary hoy Davida tamin' i Abnera: Tsy lehilahy mahery va ianao, ary iza no tahaka anao amin' ny Isiraely? Koa nahoana ianao no tsy miambina ny mpanjaka tomponao? fa nisy anankiray tamin' ny olona tonga teo hamono ny mpanjaka tomponao. Ary hoy Davida tamin' i Abnera: Tsy lehilahy va hianao? Ary iza no toa anao amin' Israely? Koa nahoana hianao no tsy niambina ny mpanjaka tomponao? Fa nisy anankiray tamin' ny vahoaka tonga teny hamono ny mpanjaka tomponao. David dit à Abner : " N' es-tu pas un homme ? Et qui est ton pareil en Israël ? Pourquoi donc n' as-tu pas veillé sur le roi ton maître ? Car quelqu' un du peuple est venu pour tuer le roi ton maître.
...............
1Sm / 1Sam 26.17 And Saul knew David' s voice, and said, Is this thy voice, my son David? And David said, It is my voice, my lord, O king. Ary fantatr' i Saoly ny feon' i Davida ka hoy izy: Feonao moa izany, ry Davida zanako? Ary hoy Davida: Feoko tokoa, ry mpanjaka tompoko. Fantatr' i Saola ny feon' i Davida, ka hoy izy: Feonao va izany, ry Davida, zanako ô! Dia hoy Davida namaly: Feoko tokoa, ry mpanjaka tompoko! Or Saül reconnut la voix de David, et il demanda : " Est-ce bien ta voix, mon fils David ? " - " Oui, Monseigneur le roi ", répondit David.
...............
1Sm / 1Sam 26.21 Then said Saul, I have sinned: return, my son David: for I will no more do thee harm, because my soul was precious in thine eyes this day: behold, I have played the fool, and have erred exceedingly. Ary hoy Saoly: Efa nanota aho: miverena, ry Davida zanako, fa tsy hanisy ratsy anao intsony aho, fa soa teo imasonao ny aiko androany; indro, efa nanao adala aho ka diso indrindra. Dia hoy Saola: Nanota aho, miverena re, ry Davida zanako, fa tsy hanisy ratsy anao intsony aho, satria sarobidy teo imasonao ny aiko androany. Nanao toy ny adala aho, ka nahavita ratsy lehibe. Saül dit : " J' ai péché! Reviens, mon fils David, je ne te ferai plus de mal, puisque ma vie a eu aujourd' hui tant de prix à tes yeux. Oui, j' ai agi en insensé et je me suis très lourdement trompé. "
1Sm / 1Sam 26.22 And David answered and said, Behold the king' s spear! and let one of the young men come over and fetch it. Ary Davida namaly hoe: Indro ny lefon' ny mpanjaka! koa asaovy misy zatovo anankiray mankety haka azy. Namaly Davida hoe: Indro ny lefona, ry mpanjaka. Ny iray amin' ny zatovonao no aoka haka azy ety. David répondit : " Voici la lance du roi. Que l' un des garçons traverse et vienne la prendre.
...............
1Sm / 1Sam 26.25 Then Saul said to David, Blessed be thou, my son David: thou shalt both do great things, and also shalt still prevail. So David went on his way, and Saul returned to his place. Ary hoy Saoly tamin' i Davida: Hotahina anie ianao, ry Davida zanako; hanao dia hanao ianao sady hahatontosa. Dia lasa Davida, fa Saoly kosa nitodi-doha hiverina. Dia hoy Saola tamin' i Davida: Hambinina anie hianao, ry Davida zanako. Marina fa ho vanona tsara ny raharaha iandraiketanao. Dia nanohy ny diany Davida; ary Saola nody any aminy. Saül dit à David : " Béni sois-tu, mon fils David. Certainement tu entreprendras et tu réussiras. " David alla son chemin et Saül retourna chez lui.
1Sm / 1Sam 27.1 And David said in his heart, I shall now perish one day by the hand of Saul: there is nothing better for me than that I should speedily escape into the land of the Philistines; and Saul shall despair of me, to seek me any more in any coast of Israel: so shall I escape out of his hand. Ary Davida nanao anakampo hoe; Mbola ho fatin' ny tànan' i Saoly ihany aho indray androany; tsy misy mahasoa ahy afa-tsy ny mandositra haingana any amin' ny tanin' ny Filistina, dia hamoy ahy Saoly ka tsy hitady ahy eran' ny tanin' ny Isiraely intsony, dia ho afaka amin' ny tànany aho. Ary hoy Davida anakampony: Mbola ho fatin' ny tànan' i Saola ihany aho, indray andro any, ka ny mandositra faingana any amin' ny tanin' ny Filistina no mety amiko indrindra, mba hitsaharan' i Saola tsy hitady ahy intsony amin' ny faritanin' Israely rehetra, dia ho afaka amin' ny tànany aho. David se dit en lui-même : " Un de ces jours, je vais périr par la main de Saül, je n' ai rien de mieux à faire que de me sauver au pays des Philistins. Saül renoncera à me traquer encore dans tout le territoire d' Israël et j'échapperai à sa main. "
1Sm / 1Sam 27.2 And David arose, and he passed over with the six hundred men that were with him unto Achish, the son of Maoch, king of Gath. Ary niainga Davida nandeha mbamin' ny enin-jato lahy nanaraka azy nankany amin' i Akisy, zanak' i Maoka, mpanjakan' i Gata. Koa niainga Davida sy izy enin-jato lahy nomba azy, nankany amin' i Akisa, zanak' i Maoka mpanjakan' i Geta. Donc David se mit en route et passa, avec les six cents hommes qu' il avait, chez Akish, fils de Maok, le roi de Gat.
1Sm / 1Sam 27.3 And David dwelt with Achish at Gath, he and his men, every man with his household, even David with his two wives, Ahinoam the Jezreelitess, and Abigail the Carmelitess, Nabal' s wife. Ary nitoetra tao amin' i Akisy tao Gata Davida, dia izy sy ny olony, samy nomban' ny ankohonany avy, ary Davida mbamin' ny adiny roa, dia Ahinoama Jezirelita sy Abigaila Karmelita, ilay novinadin' i Nabala. Dia nitoetra teo amin' i Akisa, tany Geta Davida sy ny olony, samy nomban' ny fianakaviany avy, ary nomba an' i Davida izy roa vavy, dia Akinoama avy any Jezraela, sy Abigaila avy any Karmela, ilay novinadin' i Nabala. David s'établit auprès d' Akish à Gat, lui et ses hommes, chacun avec sa famille, David avec ses deux femmes, Ahinoam de Yizréel et Abigayil, la femme de Nabal de Karmel.
1Sm / 1Sam 27.4 And it was told Saul that David was fled to Gath: and he sought no more again for him. Ary nambara tamin' i Saoly fa Davida efa nandositra nankany Gata, ka dia tsy nitady azy intsony izy. Nilazana Saola fa nandositra tany Geta Davida ka dia tsy nandeha hanjohy azy intsony izy. On informa Saül que David s'était enfui à Gat et il cessa de le chercher.
1Sm / 1Sam 27.5 And David said unto Achish, If I have now found grace in thine eyes, let them give me a place in some town in the country, that I may dwell there: for why should thy servant dwell in the royal city with thee? Ary hoy Davida tamin' i Akisy: Raha mahita fitia eo imasonao aho, aoka mba homena fonenana ao amin' ny tanàna anankiray any an-tsaha aho mba honenako any, fa nahoana ny mpanomponao no hitoetra aminao eto amin' ny renivohitry ny fanjakana? Hoy Davida tamin' i Akisa: Raha mba nahita fitia eo imasonao ihany aho, dia aoka homena ahy ny fitoerana anankiray honenako ao amin' ny anankiray amin' ny tanàna any an-tsaha, satria aiza ka dia hiara-monina aminao, eto amin' ny renivohi-panjakanao ny mpanomponao? David dit à Akish : " Je t' en prie, si j' ai trouvé faveur à tes yeux, qu' on me donne une place dans l' une des villes de l' extérieur, où je puisse résider. Pourquoi ton serviteur demeurerait-il à côté de toi dans la ville royale ? "
...............
1Sm / 1Sam 27.7 And the time that David dwelt in the country of the Philistines was a full year and four months. Ary ny andro nitoeran' i Davida tany amin' ny tanin' ny Filistina dia herintaona sy efa-bolana. Herintaona sy efa-bolana no andro nipetrahan' i Davida tany amin' ny tanin' ny Filistina. La durée du séjour que David fit en territoire philistin fut d' un an et quatre mois.
1Sm / 1Sam 27.8 And David and his men went up, and invaded the Geshurites, and the Gezrites, and the Amalekites: for those nations were of old the inhabitants of the land, as thou goest to Shur, even unto the land of Egypt. Ary Davida sy ny olony niakatra ka nanafika ny Gesorita sy ny Gizrita ary ny Amalekita; fa ireo nonina tamin' ny tany hatrizay ela izay, dia hatrany akaikin' i Sora, hatramin' ny tany Egypta. Niakatra Davida sy ny olony ary nanafika ny Gesoriana sy ny gerziana ary ny Amalesita, fa olona nonina any an-kilan' i Sora ka hatrany amin' ny tany Ejipta izy ireo izany ela izany. David et ses gens partirent en razzia contre les Geshurites, les Girzites et les Amalécites, car telles sont les tribus habitant la région qui va de Télam en direction de Shur et jusqu'à la terre d'Égypte.
1Sm / 1Sam 27.9 And David smote the land, and left neither man nor woman alive, and took away the sheep, and the oxen, and the asses, and the camels, and the apparel, and returned, and came to Achish. Ary Davida namely ny tany, ka tsy nisy novelominy na lehilahy na vehivavy, sady namabo ondry aman' osy sy omby sy boriky sy rameva ary fitafiana izy, dia niverina nankany amin' i Akisy. Noravan' i Davida mihitsy ny tany fa ny olona tsy nasiany miangana na lahy na vavy, ny ondry, ny omby, ny ampondra, ny rameva, mbamin' ny fitafiana, nobaboiny avokoa; vao niverina tany amin' i Akisa izy. David dévastait le pays et ne laissait en vie ni homme ni femme, il enlevait le petit et le gros bétail, les ânes, les chameaux et les vêtements, puis il revenait et rentrait chez Akish.
1Sm / 1Sam 27.10 And Achish said, Whither have ye made a road to day? And David said, Against the south of Judah, and against the south of the Jerahmeelites, and against the south of the Kenites. Ary hoy Akisy: Moa tsy nanafika va ianareo androany? Dia hoy Davida: Nanafika ny tany atsimo izay an' i Joda sy izay an' ny Jeramelita ary izay an' ny Kenita izahay. Ary hoy Akisa: Taiza no nanafika hianareo androany? Dia namalay Davida: Tany amin' ny Negeban' i Jodà, tany amin' ny Negeban' i Jerameelita ary tany amin' ny Negeban' ny Kineana. Quand Akish demandait : " Où avez-vous fait la razzia aujourd' hui ? ", David répondait que c'était contre le Négeb de Juda ou le Négeb de Yerahméel ou le Négeb des Qénites.
1Sm / 1Sam 27.11 And David saved neither man nor woman alive, to bring tidings to Gath, saying, Lest they should tell on us, saying, So did David, and so will be his manner all the while he dwelleth in the country of the Philistines. Ary tsy nisy novelomin' i Davida ho entiny any Gata, na lehilahy na vehivavy; fa hoy izy: Andrao izahay lazainy hoe: Toy izany no nataon' i Davida, ary toy izany no fanaony tamin' ny andro rehetra nitoerany tany amin' ny tanin' ny Filistina. Fa ny olona no tsy nasian' i Davida miangana, ho enti-mankany Geta, na lahy na vavy, dia hoy izy anakampo: fandrao manao filazana mamely antsika ireo, manao hoe: Izao sy izao no nataon' i Davida. Ary toy izany mandrakariva no nataony, tamin' ny andro rehetra nitoerany tany amin' ny tanin' ny Filistina; David ne laissait en vie ni homme ni femme à ramener à Gat, " de peur, se disait-il, qu' ils ne fassent des rapports contre nous en disant : "Voilà ce que David a fait". " Telle fut sa manière d' agir tout le temps qu' il séjourna en territoire philistin.
1Sm / 1Sam 27.12 And Achish believed David, saying, He hath made his people Israel utterly to abhor him; therefore he shall be my servant for ever. Ary Akisy nino an' i Davida ka nanao hoe: Efa nampangidy hoditra ny tenany any amin' ny Isiraely olony izy, ka dia ho mpanompoko mandrakizay. ka natoky an' i Davida Akisa, fa hoy izy: Nanao izay hampangidy hoditra azy amin' Israely vahoakany izy, ka ho mpanompoko mandrakizay. Akish avait confiance en David; il se disait : " Il s' est sûrement rendu odieux à Israël son peuple et il sera pour toujours mon serviteur. "
1Sm / 1Sam 28.1 And it came to pass in those days, that the Philistines gathered their armies together for warfare, to fight with Israel. And Achish said unto David, Know thou assuredly, that thou shalt go out with me to battle, thou and thy men. Ary tamin' izany andro izany ny Filistina dia namory ny miaramilany hanafika ny Isiraely. Ary hoy Akisy tamin' i Davida: Aoka ho fantatrao tsara fa hiara-mivoaka amiko hanafika ianao sy ny olonao. Tamin' izany andro izany nangonin' ny Filistina ho tafika iray ihany ny antoko-miaramilany rehetra hiady amin' Israely. Ka hoy Akisa tamin' i Davida: Fantaro fa ho avy miaraka amiko any an-toby hianao sy ny olonao. Or, en ce temps-là, les Philistins rassemblèrent leurs troupes en guerre pour combattre Israël, et Akish dit à David : " Sache bien que tu iras à l' armée avec moi, toi et tes hommes. "
1Sm / 1Sam 28.2 And David said to Achish, Surely thou shalt know what thy servant can do. And Achish said to David, Therefore will I make thee keeper of mine head for ever. Ary hoy Davida tamin' i Akisy: Amin' izao dia ho fantatrao tokoa izay hain' ny mpanomponao hatao. Ary hoy Akisy tamin' i Davida: Noho izany dia hataoko mpiaro ny lohako mandrakizay ianao. Ary hoy ny navalin' i Davida tamin' i Akisa: Koa ho hitanao ny hafitsoky ny mpanomponao. Ka hoy Akisa tamin' i Davida: Ary izaho kosa hanangana anao ho mpiambina ny tenako mandrakizay. David répondit à Akish : " Aussi bien, tu sauras maintenant ce que va faire ton serviteur. " Alors Akish dit à David : " Eh bien! Je t' instituerai pour toujours mon garde du corps. "
...............
1Sm / 1Sam 28.17 And the Lord hath done to him, as he spake by me: for the Lord hath rent the kingdom out of thine hand, and given it to thy neighbour, even to David: Fa Jehovah efa nanao ho Azy araka ny nampilazainy ahy; fa efa nendahany hiala amin' ny tananao ny fanjakana ka nomeny an' i Davida namanao. Nataon' ny Tompo izao araka izay efa nolazainy rahateo tamin' ny alàlako; efa notsoahan' ny Tompo teo am-pelatànanao ny fanjakana, ka nomeny ny namanao, dia Davida. Yahvé t' a fait comme il t' avait dit par mon entremise : il a arraché de ta main la royauté et l' a donnée à ton prochain, David,
...............
1Sm / 1Sam 29.2 And the lords of the Philistines passed on by hundreds, and by thousands: but David and his men passed on in the rereward with Achish. Ary ireo andrianan' ny Filistina nandroso nitarika ny miaramilany isan-jato sy isan' arivo; fa Davida sy ny olony kosa nandroso teo aoriana niaraka tamin' i Akisy. Raha nandroso nitarika ny an-jatony sy ny an' arivony ireo andrianan' ny Filistina, ary Davida sy ny olony kosa namindra tery amin' ny vody làlana, niaraka tamin' i Akisa, dia hoy ireo filohan' ny Filistina: Les princes des Philistins défilaient par centuries et par milliers, et David et ses hommes défilaient les derniers avec Akish.
1Sm / 1Sam 29.3 Then said the princes of the Philistines, What do these Hebrews here? And Achish said unto the princes of the Philistines, Is not this David, the servant of Saul the king of Israel, which hath been with me these days, or these years, and I have found no fault in him since he fell unto me unto this day? Ary hoy ireo andrianan' ny Filistina: Haninona moa ireto Hebreo ireto? Ary hoy Akisy tamin' ireo andrianan' ny Filistina: Tsy io va no Davida, mpanompon' i Saoly, mpanjakan' ny Isiraely, ilay tatý amiko elaela ihany izay, ary tsy hitako izay tsininy hatrizay nialany niandany tamiko ka mandraka androany? Ahoana ireto Hebrio? Ary hoy Akisa namaly an' ireo filohan' ny Filistina: Tsy io va no Davida mpanompon' i Saola mpanjakan' Israely, ka efa andro maro sy taona maro izay izy no taty amiko, nefa tsy mbola nahita izay tsininy aho na dia kely aza, hatrizay nifindrany ho aty amintsika izay ka mandrak' androany. Les princes des Philistins demandèrent : " Qu' est-ce que ces Hébreux ? ", et Akish répondit aux princes des Philistins : " Mais c' est David, le serviteur de Saül, roi d' Israël! Voici un an ou deux qu' il est avec moi et je n' ai trouvé aucun reproche à lui faire depuis le jour qu' il s' est rendu à moi jusqu'à maintenant. "
...............
1Sm / 1Sam 29.5 Is not this David, of whom they sang one to another in dances, saying, Saul slew his thousands, and David his ten thousands? Tsy io moa no Davida, izay nandihizany sy nanaovany hira mifamaly hoe: "Saoly nahafaty arivoarivo, Fa Davida nahafaty alinalina?" Ary moa tsy io Davida io indrindra va no nihirana tamim-pandihizana hoe: Matin' i Saola ny arivoarivo; ary matin' i Davida ny alinalina. N' est-il pas ce David, duquel on chantait dans les choeurs : "Saül a tué ses milliers et David ses myriades" ? "
1Sm / 1Sam 29.6 Then Achish called David, and said unto him, Surely, as the Lord liveth, thou hast been upright, and thy going out and thy coming in with me in the host is good in my sight: for I have not found evil in thee since the day of thy coming unto me unto this day: nevertheless the lords favour thee not. Ary Akisy niantso an' i Davida ka nanao taminy hoe: Raha velona koa Jehovah, marina ianao, sady sitrako ny iarahanao miditra sy mivoaka amiko eto an-toby, fa tsy hitako izay tsininao hatrizay nahatongavanao teto amiko ka mandraka androany; nefa kosa tsy sitrak' ireo andriana ireo ianao. Dia nantsoin' i Akisa Davida, ka nilazany hoe: Marina fa velona Iaveh ka dia olo-marina hianao, sady sitrako eo imasoko izay rehetra ataonao amiko eto an-toby, satria tsy mbola nahita ratsy taminao aho hatrizay nahatongavanao taty amiko, ka mandrak' androany. Nefa kosa tsy sitrak' ireo andriana ireo hianao. Akish appela donc David et lui dit : " Aussi vrai que Yahvé est vivant, tu es loyal et il me plairait que tu sortes et rentres avec moi dans le camp, car je n' ai rien trouvé de mauvais en toi depuis le jour que tu es venu chez moi jusqu'à maintenant. Mais tu n' es pas bien vu des princes.
...............
1Sm / 1Sam 29.8 And David said unto Achish, But what have I done? and what hast thou found in thy servant so long as I have been with thee unto this day, that I may not go fight against the enemies of my lord the king? Fa hoy Davida tamin' i Akisy: Inona no nataoko, ary inona no hitanao tamin' ny mpanomponao hatrizay nitoerako tatý aminao ka mandraka androany, no tsy hahazoako mandeha hiady amin' ny fahavalon' ny mpanjaka tompoko? Dia hoy Davida tamin' i Akisa: Fa inona no nataoko; ary inona no hitanao tamin' ny mpanomponao, hatrizay nitoerako teto aminao ka mandrak' androany, no dia tsy hahazo mandeha hiady amin' ny fahavalon' ny mpanjaka tompoko aho? David dit à Akish : " Qu' ai-je donc fait et qu' as-tu à reprocher à ton serviteur depuis le jour où je suis entré à ton service jusqu'à maintenant, pour que je ne puisse pas venir et combattre les ennemis de Monseigneur le roi ? "
1Sm / 1Sam 29.9 And Achish answered and said to David, I know that thou art good in my sight, as an angel of God: notwithstanding the princes of the Philistines have said, He shall not go up with us to the battle. Ary Akisy namaly an' i Davida hoe: Fantatro fa tsara eo imasoko tahaka ny anjelin' Andriamanitra ianao; nefa ireo andrianan' ny Filistina no nanao hoe: Tsy hiara-miakatra amintsika hiady izy. Ary hoy Akisa namaly an' i Davida: Fantatro fa tsara tamiko hianao hoatra ny anjelin' Andriamanitra, fa ny filohan' ny Filistina nanao hoe: Tsy hiara-miakatra amintsika amin' ny ady izy. Akish répondit à David : " C' est vrai que tu m' es aussi agréable qu' un ange de Dieu, seulement les princes des Philistins ont dit : "Il ne faut pas qu' il aille au combat avec nous. "
...............
1Sm / 1Sam 29.11 So David and his men rose up early to depart in the morning, to return into the land of the Philistines. And the Philistines went up to Jezreel. Ary Davida sy ny olony nifoha maraina koa handeha maraina hiverina any amin' ny tanin' ny Filistina. Ary ny Filistina dia niakatra nankany Jezirela. Nifoha maraina hiverina any amin' ny tanin' ny Filistina, ary ny Filistina kosa niakatra nankany Jezraela. David et ses hommes se levèrent de bonne heure pour partir dès le matin et retourner au pays philistin. Quant aux Philistins, ils montèrent en Yizréel.
1Sm / 1Sam 30.1 And it came to pass, when David and his men were come to Ziklag on the third day, that the Amalekites had invaded the south, and Ziklag, and smitten Ziklag, and burned it with fire; Ary nony tonga teo Ziklaga Davida sy ny olony tamin' ny andro fahatelo, dia, indro, ny Amalekita efa nanafika ny tany atsimo sy Ziklaga ka namely an' i Ziklaga sy nandoro azy tamin' ny afo; Nony tonga tao Sikelega Davida mbamin' ny olony, tamin' ny andro fahatelo, dia efa notafihin' ny Amalesita ny Negeba sy Sikelega: nasiany Sikelega ka nodorany; David et ses hommes arrivèrent à Çiqlag le surlendemain. Or les Amalécites avaient fait une razzia au Négeb et contre Çiqlag; ils avaient dévasté Çiqlag et l' avaient livrée au feu.
...............
1Sm / 1Sam 30.3 So David and his men came to the city, and, behold, it was burned with fire; and their wives, and their sons, and their daughters, were taken captives. Ary Davida sy ny olony tonga tao amin' ny tanàna, ary, indro, efa levon' ny afo ny tanàna; ary ny vadiny mbamin' ny zananilahy sy ny zananivavy efa lasan-ko babo. Nony tonga tao an-tanàna Davida sy ny olony, dia hitany fa voadoro ny tanàna, ary ny vadiny, ny zanany lahy, ny zanany vavy lasan-ko babo. Lors donc que David et ses hommes arrivèrent à la ville, ils virent qu' elle était brûlée et que leurs femmes, leurs fils et leurs filles avaient été enlevés.
1Sm / 1Sam 30.4 Then David and the people that were with him lifted up their voice and wept, until they had no more power to weep. Ary Davida sy ny mpanaraka azy dia nanandratra ny feony nitomany ambara-paha-tsy nahatomany intsony izy. Ary samy nanandra-peo nitomany Davida sy ireto olona niaraka taminy, mandra-pahalanin' ny heriny tsy hanatomany intsony. Alors David et toute la troupe qui l' accompagnait se mirent à crier et à pleurer jusqu'à ce qu' ils n' en eussent plus la force.
1Sm / 1Sam 30.5 And David' s two wives were taken captives, Ahinoam the Jezreelitess, and Abigail the wife of Nabal the Carmelite. Ary voababo koa izy roa vavy vadin' i Davida, dia Ahinoama Jezirelita sy Abigaila, ilay novinadin' i Nabala Karmelita. Lasan-ko babo mbamin' izy roa vavy, vadin' i Davida, dia Akinoama avy any Jezraela, sy Abigaila avy any Karmela, ilay novinadin' i Nabala. Les deux femmes de David avaient été emmenées captives, Ahinoam de Yizréel et Abigayil, la femme de Nabal de Karmel.
1Sm / 1Sam 30.6 And David was greatly distressed; for the people spake of stoning him, because the soul of all the people was grieved, every man for his sons and for his daughters: but David encouraged himself in the Lord his God. Ary ory indrindra Davida, fa ny olona nifampitaona hitora-bato azy, satria samy nalahelo ny zananilahy sy ny zananivavy ny olona rehetra; fa Davida kosa nampahery ny tenany tamin' i Jehovah Andriamaniny. Niferin' aina mafy Davida, fa nanao teny hitora-bato azy ny antoko-miaramilany, satria samy nahatsiaro mangidy mafy loatra tao am-pony ny vahoaka noho ny amin' ny zanany lahy sy ny zanany vavy. Nefa nampahery ny tenany tamin' ny Tompo Andriamaniny, Davida. David était en grande détresse, car les gens parlaient de le lapider; tous avaient en effet l'âme pleine d' amertume, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David retrouva courage en Yahvé son Dieu.
1Sm / 1Sam 30.7 And David said to Abiathar the priest, Ahimelech' s son, I pray thee, bring me hither the ephod. And Abiathar brought thither the ephod to David. Ary hoy Davida tamin' i Abiatara mpisorona, zanak' i Ahimeleka: Masìna ianao, ento etý amiko ny efoda. Dia nentin' i Abiatara teo amin' i Davida ny efoda. Hoy Davida tamin' i Abiatara mpisorona zanak' i Abimeleka: Ento aty amiko ny efoda; David dit au prêtre Ébyatar, fils d' Ahimélek : " Je t' en prie, apporte-moi l'éphod ", et Ébyatar apporta l'éphod à David.
1Sm / 1Sam 30.8 And David enquired at the Lord, saying, Shall I pursue after this troop? shall I overtake them? And he answered him, Pursue: for thou shalt surely overtake them, and without fail recover all. Ary Davida nanontany tamin' i Jehovah hoe: Henjehiko va izany jirika izany? Ho tratro va izy? Dia namaly azy Jehovah hoe: Enjeho izy, fa ho tratranao tokoa ary ho rarakao. ka nanontany an' ny Tompo Davida nanao hoe: Hanenjika izany jirika izany va aho? Hahatratra azy va aho? Ary hoy ny navaliny: Enjeho, fa hahatratra azy marina tokoa hianao, sady hanafaka. Alors David consulta Yahvé et demanda : " Poursuivrai-je ce rezzou et l' atteindrai-je ? " La réponse fut : " Poursuis, car sûrement tu l' atteindras et tu libéreras les captifs. "
1Sm / 1Sam 30.9 So David went, he and the six hundred men that were with him, and came to the brook Besor, where those that were left behind stayed. Dia lasa Davida sy ny enin-jato lahy izay nanaraka azy ka tonga teo amin' ny renirano Besora, ary teo no nijanonan' ny sasany. Dia niainga Davida sy izy enin-jato lahy izay niaraka taminy. Nony tonga teo amin' ny ranon-driaka Besora izy ireo, dia niato ny mpitaredretra tamin' izy ireo. David partit avec les six cents hommes qui l' accompagnaient et ils arrivèrent au torrent de Besor.
1Sm / 1Sam 30.10 But David pursued, he and four hundred men: for two hundred abode behind, which were so faint that they could not go over the brook Besor. Ary Davida sy ny efa-jato lahy no nanenjika; fa ny roan-jato lahy kosa, izay reraka ka tsy afaka nita ny renirano Besora, dia nijanona tany aoriana. Nanohy ny dia fanenjehany niaraka tamin' ny efa-jato lahy Davida, fa ny roan-jato lahy nijanona noho izy efa reraka tsy nahatafita ny ranon-driaka Besora. David continua la poursuite avec quatre cents hommes, mais deux cents restèrent, qui étaient trop fatigués pour franchir le torrent de Besor.
1Sm / 1Sam 30.11 And they found an Egyptian in the field, and brought him to David, and gave him bread, and he did eat; and they made him drink water; Ary nahita lehilahy Egyptiana tany an-tsaha ny olona, ka nentiny tany amin' i Davida; ary nomeny hanina ralehilahy, ka nihinana izy, ary nampisotroiny rano koa izy. Ary nahita lehilahy Ejipsiana anankiray tany an-tsaha izy ireo ka nentiny tao amin' i Davida. Ary nomeny mofo izy dia nihinana ary nampisotroin-drano, On trouva un Égyptien dans la campagne et on l' amena à David. On lui donna du pain, qu' il mangea, et on lui fit boire de l' eau.
...............
1Sm / 1Sam 30.13 And David said unto him, To whom belongest thou? and whence art thou? And he said, I am a young man of Egypt, servant to an Amalekite; and my master left me, because three days agone I fell sick. Ary hoy Davida taminy: An' iza moa ianao, ary avy taiza? Ary hoy izy: Zatovo Egyptiana, mpanompon' ny Amalekita anankiray, aho; ary narian' ny tompoko aho, fa narary afaka omaly. Hoy Davida taminy: An' iza hianao, ary avy aiza? ka hoy ny navaliny: Andevo Ejipsiana lasan-ko mpanompon' ny Amalesita anankiray aho, saingy narary, ka narian' ny tompoko, efa hateloana izay. David lui demanda : " A qui appartiens-tu et d' où es-tu ? " Il répondit : " Je suis un jeune Égyptien, esclave d' un Amalécite. Mon maître m' a abandonné parce que j'étais malade, voici aujourd' hui trois jours.
...............
1Sm / 1Sam 30.15 And David said to him, Canst thou bring me down to this company? And he said, Swear unto me by God, that thou wilt neither kill me, nor deliver me into the hands of my master, and I will bring thee down to this company. Ary hoy Davida taminy: Hitondra ahy midina ho amin' izany jirika izany va ianao? Ary hoy izy: Mianiàna amiko amin' Andriamanitra fa tsy hamono ahy ianao na hanolotra ahy ho eo an-tànan' ny tompoko, dia hitondra anao midina ho amin' izany jirika izany aho. Dia hoy Davida taminy: Manaiky hitarika ahy ho any amin' izany jirika izany va hianao? Ary hoy ny navaliny: Mianiàna amiko amin' Andriamanitra fa tsy hamono ahy hianao, na hanolotra ahy eo an-tànan' ny tompoko, dia hitarika anao ho any amin' izany jrika izany aho. David lui demanda : " Veux-tu me guider vers ce rezzou ? " Il répondit : " Jure-moi par Dieu que tu ne me feras pas mourir et que tu ne me livreras pas à mon maître, et je te guiderai vers ce rezzou. "
...............
1Sm / 1Sam 30.17 And David smote them from the twilight even unto the evening of the next day: and there escaped not a man of them, save four hundred young men, which rode upon camels, and fled. Ary Davida namely azy tamin' iny takariva iny ka hatramin' ny ampitso hariva; ary tsy nisy olona afaka, afa-tsy zatovo efa-jato lahy izay nitaingina rameva ka nandositra. Nasian' i Davida izy ireo, hatramin' ny takarivan' izay ka hatramin' ny ampitso hariva, tsy nisy afa-nandositra afa-tsy zatovo efa-jato lahy izay nitaingin-drameva, dia nitsoaka. David les massacra, depuis l' aube jusqu' au soir du lendemain. Personne n' en réchappa, sauf quatre cents jeunes hommes, qui montèrent sur les chameaux et s' enfuirent.
1Sm / 1Sam 30.18 And David recovered all that the Amalekites had carried away: and David rescued his two wives. Dia rarak' i Davida izay rehetra efa nobaboin' ny Amalekita; ary dia azon' i Davida koa ny vadiny roa. Ka azon' i Davida indray izay rehetra voababon' ny Amalesita, ny vadiny roa voavonjy. David délivra tout ce que les Amalécites avaient pris - David délivra aussi ses deux femmes.
1Sm / 1Sam 30.19 And there was nothing lacking to them, neither small nor great, neither sons nor daughters, neither spoil, nor any thing that they had taken to them: David recovered all. Ary tsy nisy zavatra tsy azony, na kely na be, na zazalahy na zazavavy, na inona na inona tamin' izay nobaboin' ireny; izany rehetra izany dia azon' i Davida avokoa. Ny olony, tsy nisy tsy azon' izyz ireo, na kely na lehibe, na azanay lahy na zanany vavy, na ny zavatra, na inona na inona nalaina taminy: dia nentin' i Davida nody avokoa izany. Rien ne fut perdu pour eux, depuis les petites choses jusqu' aux grandes, depuis le butin jusqu' aux fils et aux filles, tout ce qui leur avait été enlevé : David ramena tout.
1Sm / 1Sam 30.20 And David took all the flocks and the herds, which they drave before those other cattle, and said, This is David' s spoil. Ary Davida naka ny ondry aman' osy sy ny omby rehetra; ary nentiny nialoha ny omby hafa ireo, sady nisy niantso hoe: Itony no babon' i Davida. Koa nalain' i Davida ny biby fiompy na ny madinika na ny vaventy; dia nandeha teo alohan' izany andiam-biby fiompy izany izy ireo nanao hoe: Itony no babon' i Davida. Ils prirent tout le petit et le gros bétail et le poussèrent devant lui en disant : " Voilà le butin de David! "
1Sm / 1Sam 30.21 And David came to the two hundred men, which were so faint that they could not follow David, whom they had made also to abide at the brook Besor: and they went forth to meet David, and to meet the people that were with him: and when David came near to the people, he saluted them. Ary Davida tonga teo amin' ny roan-jato lahy, izay reraka ka tsy afaka nanaraka azy, fa najanony teo amin' ny renirano Besora; ary dia nandeha ireo hitsena an' i Davida sy ny olona nanaraka azy; ary nony tonga teo akaikin' ny olona Davida, dia nanontany izay toeny. Niverina Davida nankany amin' izy roan-jato lahy izay reraka loatra ka tsy afa-nanaraka an' i Davida ka najanona tao amin' ny ranon-driaka Besora, dia nitsena an' i Davida sy ny vahoaka izay niaraka taminy izy ireo. Nanatona azy ireo Davida dia niarahaba azy tamim-pitiavana. David arriva auprès des deux cents hommes qui avaient été trop fatigués pour le suivre et qu' il avait laissés au torrent de Besor. Ils vinrent au devant de David et de la troupe qui l' accompagnait; David s' approcha avec la troupe et leur souhaita le bonjour.
1Sm / 1Sam 30.22 Then answered all the wicked men and men of Belial, of those that went with David, and said, Because they went not with us, we will not give them ought of the spoil that we have recovered, save to every man his wife and his children, that they may lead them away, and depart. Dia niteny ny olona sompatra sy tena ratsy fanahy rehetra avy nanaraka an' i Davida ka nanao hoe: Satria tsy mba niaraka tamintsika ireo, dia tsy hanomezantsika azy ny babo izay azontsika, afa-tsy ny vadiny aman-janany isany avy; fa ireo no aoka ho entiny, dia handeha izy. Fa rehefa mety ho lehilahy sompatra sy faikany tamin' ny olona niaraka tamin' i Davida dia niteny kosa nanao hoe: Satria tsy mba tafaraka tamintsika ireo dia tsy mba omentsika amin' ny babo azontsika afa-tsy ny vady aman-janany isany avy ihany; ka aoka ho entiny izany ary handeha any izy. Mais tous les méchants et les vauriens parmi les gens qui étaient allés avec David prirent la parole et dirent : " Puisqu' ils ne sont pas venus avec nous, qu' on ne leur donne rien du butin que nous avons sauvé, sauf à chacun sa femme et ses enfants : qu' ils les emmènent et s' en aillent! "
1Sm / 1Sam 30.23 Then said David, Ye shall not do so, my brethren, with that which the Lord hath given us, who hath preserved us, and delivered the company that came against us into our hand. Fa hoy Davida: Aza manao izany amin' izay nomen' i Jehovah antsika, ry rahalahy; fa niaro antsika Izy, ary natolony teo an-tanantsika ny jirika izay tonga namely antsika. Nefa hoy kosa Davida: Aza manao toy izany, ry rahalahy, amin' ny zavatra nomen' ny Tompo antsika, satria niaro antsika izy sy nanolotra eo an-tànantsika ny jirika tonga hamely antsika. Mais David dit : " N' agissez pas ainsi, mes frères, avec ce que Yahvé nous a accordé : il nous a protégés et il a livré entre nos mains le rezzou qui était venu contre nous.
...............
1Sm / 1Sam 30.25 And it was so from that day forward, that he made it a statute and an ordinance for Israel unto this day. Dia izany no fanao hatramin' izany andro izany, ka dia natao didy sy lalàna tamin' ny Isiraely izany ambaraka androany. Dia natao araka izany hatramin' izay andro izay ka aty aoriana, dia nataon' i Davida lalàna sy fitsipika izany mandrak' androany. Et, à partir de ce jour-là, il fit de cela pour Israël une règle et une coutume qui persistent encore aujourd' hui.
1Sm / 1Sam 30.26 And when David came to Ziklag, he sent of the spoil unto the elders of Judah, even to his friends, saying, Behold a present for you of the spoil of the enemies of the Lord; Ary raha tonga tao Ziklaga Davida, dia mba nanaterany ho an' ny loholon' ny Joda sakaizany ny babo ka nataony hoe: Inty izay saotra ho anareo avy amin' ny babo azo tamin' ny fahavalon' i Jehovah, Nony tafaverina tany Sikelega Davida dia nampanaterany ho an' ny loholon' i Jodà, sakaizany, ny babo azony, nataony hoe: Iny fanatitra ho anareo, avy amin' ny babo azo tamin' ny fahavalon' ny Tompo; Arrivés à Çiqlag, David envoya des parts de butin aux anciens de Juda, selon leurs villes, avec ce message : " Voici pour vous un présent pris sur le butin des ennemis de Yahvé ",
...............
1Sm / 1Sam 30.31 And to them which were in Hebron, and to all the places where David himself and his men were wont to haunt. sy ho an' izay ao Hebrona ary ho an' izay any amin' ny tany rehetra nandehandehanan' i Davida sy ny olony. an' ny ao Hebrona, ary ho an' ny any amin' ny tany rehetra nalehan' i Davida sy ny olony. à ceux d' Hébron, et à tous les endroits que David avait fréquentés avec ses hommes.

  2nd Samuel 2 Samoela Samoela II 2ème Livre de Samuel
2Sm / 2Sam 1.1 Now it came to pass after the death of Saul, when David was returned from the slaughter of the Amalekites, and David had abode two days in Ziklag; Ary nony maty Saoly, ary niverina avy namono ny Amalekita Davida, dia nitoetra indroa andro tao Ziklaga izy. Nony maty Saola dia niverina avy nandresy ny Amalesita kosa Davida ka hatramin' ny andro roa Davida no nipetraka tao Sikelega. Après la mort de Saül, David, revenant de battre les Amalécites, demeura deux jours à Çiqlag.
2Sm / 2Sam 1.2 It came even to pass on the third day, that, behold, a man came out of the camp from Saul with his clothes rent, and earth upon his head: and so it was, when he came to David, that he fell to the earth, and did obeisance. Ary tamin' ny andro fahatelo, indro, nisy lehilahy iray tonga avy tany amin' ny miaramilan' i Saoly, triatra ny akanjony sady nihosin-tany ny lohany; ary rehefa tonga teo amin' i Davida izy, dia niankohoka tamin' ny tany ka nitsaoka. Tamin' ny andro fahatelo, inty nisy lehilahy anankiray, avy tany an-toby, avy tany amin' i Saola, ary ny akanjony rovitra, ny lohany norarahan-tany, ary nony mby teo amin' i Davida izy dia nidaboka tamin' ny tany, ka niankohoka. Le troisième jour, un homme arriva du camp, d' auprès de Saül. Il avait les vêtements déchirés et la tête couverte de poussière. En arrivant près de David, il se jeta à terre et se prosterna.
2Sm / 2Sam 1.3 And David said unto him, From whence comest thou? And he said unto him, Out of the camp of Israel am I escaped. Ary hoy Davida taminy: Avy taiza moa ianao? Dia hoy izy taminy: Afaka nandositra avy tany amin' ny tobin' ny Isiraely aho. Hoy Davida taminy: Avy aiza hianao? Ary hoy ny navaliny azy: Nandositra avy tany an-tobin' Israely aho. David lui dit : " D' où viens-tu ? " Il répondit : " Je me suis sauvé du camp d' Israël. "
2Sm / 2Sam 1.4 And David said unto him, How went the matter? I pray thee, tell me. And he answered, That the people are fled from the battle, and many of the people also are fallen and dead; and Saul and Jonathan his son are dead also. Ary hoy Davida taminy: Nanao ahoana izay tany? Masìna ianao, ambarao amiko. Dia hoy izy: Ny olona nandositra tamin' ny ady, ary be koa ny miampatrampatra sy maty, ary maty koa Saoly sy Jonatana zanany. Dia hoy Davida taminy: Ka nanao ahoana avy? Tantarao amiko kely hoe. Ary hoy izy: Nandositra tamin' ny ady ny vahoaka, ka be no nitsingidina sy maty tamin' ny vahoaka, ary maty koa aza Saola sy Jonatasy zanany. David demanda : " Que s' est-il passé ? Informe-moi donc! " L' autre dit : " C' est que le peuple s' est enfui de la bataille, et parmi le peuple beaucoup sont tombés et sont morts. Même, Saül et son fils Jonathan sont morts! "
2Sm / 2Sam 1.5 And David said unto the young man that told him, How knowest thou that Saul and Jonathan his son be dead? Ary hoy Davida tamin' ilay zatovo niteny taminy: Ahoana no nahafantaranao fa maty Saoly sy Jonatana zanany. Hoy Davida tamin' ity zatovo, nilaza izany zava-baovao izany taminy: Ahoana no ahafantaranao fa maty Saola sy Jonatasy zanany? David demanda au jeune porteur de nouvelles : " Comment sais-tu que Saül et son fils Jonathan sont morts ? "
...............
2Sm / 2Sam 1.11 Then David took hold on his clothes, and rent them; and likewise all the men that were with him: Dia noraisin' i Davida ny fitafiany ka notriariny: ary dia mba nanao toy izany koa ny olona rehetra teo aminy. Dia noraisin' i Davida ny fitafiany, ka notriariny ary nanao toy izany koa ny olona rehetra teo aminy. Alors David saisit ses vêtements et les déchira, et tous les hommes qui étaient avec lui firent de même.
...............
2Sm / 2Sam 1.13 And David said unto the young man that told him, Whence art thou? And he answered, I am the son of a stranger, an Amalekite. Ary hoy Davida tamin' ilay zatovo nanambara taminy: Avy aiza ianao? Ary hoy izy: Zanaky ny vahiny Amalekita aho. Ary hoy Davida tamin' ity zatovo nilaza ny vaovao taminy: Avy aiza no tany fihavianao? Hoy ny navaliny azy: Izaho dia zanaky ny olona hafa firenena, dia olona Amalesita. David demanda au jeune porteur de nouvelles : " D' où es-tu ? " et il répondit : " Je suis le fils d' un étranger en résidence, d' un Amalécite. "
2Sm / 2Sam 1.14 And David said unto him, How wast thou not afraid to stretch forth thine hand to destroy the Lord' s anointed? Dia hoy Davida taminy: Nahoana ianao no tsy natahotra haninjitra ny tananao hamono ny voahosotr' i Jehovah? Ary hoy Davida taminy: Nahoana hianao no dia tsy natahotra ny haninji-tànana hamono ny voahosotry ny Tompo? David lui dit : " Comment n' as-tu pas craint d'étendre la main pour faire périr l' oint de Yahvé ? "
2Sm / 2Sam 1.15 And David called one of the young men, and said, Go near, and fall upon him. And he smote him that he died. Dia niantso zatovo anankiray Davida ka nanao hoe: Hatony io, ka vonoy; dia nasiany izy ka maty. Sady niantso ny anankiray tamin' ny tovolahy Davida ka nanao hoe: Avia, vonoy io. Dia nasiany, ka maty. David appela l' un des garçons et dit : " Approche et frappe-le! " Celui-ci l' abattit et il mourut.
2Sm / 2Sam 1.16 And David said unto him, Thy blood be upon thy head; for thy mouth hath testified against thee, saying, I have slain the Lord' s anointed. ary hoy Davida taminy: Aoka ny rànao ho eo amin' ny lohanao, satria ny vavanao ihany no efa niampanga anao nanao hoe: Izaho no namono ny voahosotr' i Jehovah. Ary hoy Davida taminy: Aoka ny ranao ho eo an-dohanao, satria vavanao ihany no niampanga anao, fony hianao nanao hoe: Izaho no namono ny voahosotry ny Tompo. David lui dit : " Que ton sang retombe sur ta tête, car ta bouche a témoigné contre toi, quand tu as dit : "C' est moi qui ai donné la mort à l' oint de Yahvé. " "
2Sm / 2Sam 1.17 And David lamented with this lamentation over Saul and over Jonathan his son: Ary Davida nisaona an' i Saoly sy Jonatana zanany tamin' izao hira fisaonana izao Noventesin' i Davida ity hira fisaonana an' i Saola sy Jonatasy zanany ity, David entonna cette complainte sur Saül et sur son fils Jonathan.
2Sm / 2Sam 2.1 And it came to pass after this, that David enquired of the Lord, saying, Shall I go up into any of the cities of Judah? And the Lord said unto him, Go up. And David said, Whither shall I go up? And he said, Unto Hebron. Ary rehefa afaka izany, Davida dia nanontany tamin' i Jehovah hoe: Hiakatra ho any amin' ny tanànan' ny Joda anankiray va aho? Dia hoy Jehovah taminy: Miakara. Ary hoy Davida: Any aninona no hiakarako? Dia hoy Izy: Any Hebrona. Taorian' izany dia nanontany an' ny Tompo Davida nanao hoe: Hiakatra any amin' ny anankiray amin' ny tanànan' i Jodà va aho? Dia hoy ny navalin' ny Tompo azy: Miakara. Hoy Davida: Aiza no hiakarako? Ary Iaveh namaly hoe: Any Hebrona. Après cela, David consulta Yahvé en ces termes : " Monterai-je dans l' une des villes de Juda ? ", et Yahvé lui répondit : " Monte! " David demanda : " Où monterai-je ? ", et la réponse fut : " A Hébron. "
2Sm / 2Sam 2.2 So David went up thither, and his two wives also, Ahinoam the Jezreelitess, and Abigail Nabal' s wife the Carmelite. Dia niakatra nankany Davida mbamin' ny vadiny roa, dia Ahinoama Jezirelita sy Abigaila, ilay novinadin' i Nabala Karmelita. Dia niakatra tany Davida mbamin' ny vadiny roa, Akinoama avy any Jezraela sy Abigaïla avy any Karmela, ilay novinadin' i Nabala. David y monta et aussi ses deux femmes, Ahinoam de Yizréel et Abigayil, la femme de Nabal de Karmel.
2Sm / 2Sam 2.3 And his men that were with him did David bring up, every man with his household: and they dwelt in the cities of Hebron. Ary ny olona izay tao amin' i Davida mbamin' ny ankohonan' ireo dia samy nentiny niakatra koa, ka nonina tao amin' ny tanàna momba an' i Hebrona izy ireo. Nampiakatra ny olona teo aminy mbamin' ny fianakaviany koa Davida ka nonina tamin' ny tanàna momba an' i Hebrona izy ireo. Quant aux hommes qui étaient avec lui, David les fit monter chacun avec sa famille et ils s'établirent dans les villes d' Hébron.
2Sm / 2Sam 2.4 And the men of Judah came, and there they anointed David king over the house of Judah. And they told David, saying, That the men of Jabeshgilead were they that buried Saul. Ary dia avy ny lehilahy amin' ny Joda ka nanosotra an' i Davida tao mba ho mpanjaka amin' ny taranak' i Joda. Ary nisy nanambara tamin' i Davida hoe: Ny olona any Jabesi-gileada no nandevina an' i Saoly. Dia tonga ny lehilahy amin' i Joda ka tao no nanosorany an' i Davida ho mpanjaka amin' ny fokon' i Joda. Nisy nilaza tamin' i Davida fa ny olona any Jabesa any Galaada, no nandevina an' i Saola. Les hommes de Juda vinrent et là, ils oignirent David comme roi sur la maison de Juda. On apprit à David que les habitants de Yabesh de Galaad avaient donné la sépulture à Saül.
2Sm / 2Sam 2.5 And David sent messengers unto the men of Jabeshgilead, and said unto them, Blessed be ye of the Lord, that ye have shewed this kindness unto your lord, even unto Saul, and have buried him. Ary Davida dia naniraka olona hankany amin' ny mponina any Jabesi-gileada hanao aminy hoe: Hotahin' i Jehovah anie ianareo noho ny soa nataonareo tamin' i Saoly tomponareo tamin' ny nandevenanareo azy. Ka dia nandefa iraka ho any amin' ny olona any Jabesa any Galaada Davida hilaza aminy hoe: Ho tahin' ny Tompo anie hianareo, noho ny nanefanareo izany adidim-pitiavana izany tamin' i Saola tomponareo, dia tamin' ny nandevenanareo azy. Alors David envoya des messagers aux gens de Yabesh et leur fit dire : " Soyez bénis de Yahvé pour avoir accompli cette oeuvre de miséricorde envers Saül votre seigneur et pour l' avoir enseveli.
...............
2Sm / 2Sam 2.10 Ishbosheth Saul' s son was forty years old when he began to reign over Israel, and reigned two years. But the house of Judah followed David. (Ary efa-polo taona no nahaveloman' Isboseta, zanak' i Saoly, fony izy vao nanjaka amin' ny Isiraely, ary roa taona no nanjakany.) Fa ny firenen' i Joda nomba an' i Davida. Efa efapolo taona Isboseta zanak' i Saola fony izy nanjaka tamin' Israely ary roa taona no nanjakany. Ny fokon' i Jodà irery ihany no nomba an' i Davida. Ishbaal, fils de Saül, avait quarante ans lorsqu' il devint roi d' Israël et il régna deux ans. Seule la maison de Juda se rallia à David.
2Sm / 2Sam 2.11 And the time that David was king in Hebron over the house of Judah was seven years and six months. Ary ny andro nanjakan' i Davida tao Hebrona tamin' ny taranak' i Joda dia fito taona sy enim-bolana. Ary fito taona sy enim-bolana no andro nanjakan' i Davida tao Hebrona tamin' ny fokon' i Jodà. Le temps que David régna à Hébron sur la maison de Juda fut de sept ans et six mois.
...............
2Sm / 2Sam 2.13 And Joab the son of Zeruiah, and the servants of David, went out, and met together by the pool of Gibeon: and they sat down, the one on the one side of the pool, and the other on the other side of the pool. Ary Joaba, zanak' i Zeroia, sy ny mpanompon' i Davida nivoaka ka nihaona tamin' ireo teo amoron' ny kamory tao Gibeona; ary samy nipetraka teo amin' ny lafin' ny kamory avy izy. Niainga Joaba zanak' i Sarvia, mbamin' ny mpanompon' i Davida, ka tafahoana teo amoron' ny kamorin' i Gabaona izy ireo; ny iray niorin-dasy teo amin' ny lafin' ny kamory anankiray, ny iray kosa tao amin' ny lafiny anankiray hafa. Joab, fils de Çeruya, et la garde de David se mirent aussi en marche et ils se rencontrèrent près de l'étang de Gabaôn. Ils firent halte, ceux-ci d' un côté de l'étang, ceux-là de l' autre côté.
...............
2Sm / 2Sam 2.15 Then there arose and went over by number twelve of Benjamin, which pertained to Ishbosheth the son of Saul, and twelve of the servants of David. Dia nisy nitsangana ka nita, dia roa ambin' ny folo lahy tamin' ny Benjamina, izay an' Isboseta, zanak' i Saoly, ary roa ambin' ny folo lahy koa tamin' ny mpanompon' i Davida. Dia nitsangana izy ireo ka nandroso nitovy isa, roa ambin' ny folo tamin' i Benjamina sy amin' Isboseta zanak' i Saola, roa ambin' ny folo avy amin' ny mpanompon' i Davida. Ils se levèrent et furent dénombrés : douze de Benjamin, pour Ishbaal, fils de Saül, et douze de la garde de David.
...............
2Sm / 2Sam 2.17 And there was a very sore battle that day; and Abner was beaten, and the men of Israel, before the servants of David. Ary mafy ny ady tamin' izany andro izany; ary dia resy teo anoloan' ny mpanompon' i Davida Abnera sy ny lehilahy amin' ny Isiraely. Rafitra mafy ny ady tamin' izay andro izay, ary resin' ny mpanompon' i Davida Abnera sy ny lehilahy amin' Israely. Alors il y eut en ce jour une très dure bataille et Abner et les gens d' Israël furent battus devant la garde de David.
...............
2Sm / 2Sam 2.30 And Joab returned from following Abner: and when he had gathered all the people together, there lacked of David' s servants nineteen men and Asahel. Ary rehefa niverina Joaba avy nanenjika an' i Abnera, dia novoriny ny olona rehetra, ary sivy ambin' ny folo lahy ihany mbamin' i Asahela no tsy teo ny mpanompon' i Davida. Joaba kosa nitsahatra tsy nanenjika an' i Abnera, fa namory ny vahoaka rehetra; sivy ambin' ny folo lahy tamin' ny mpanompon' i Davida ary Asaela no latsaka. Joab, ayant cessé de poursuivre Abner, rassembla toute la troupe : la garde de David avait perdu dix-neuf hommes, plus Asahel,
2Sm / 2Sam 2.31 But the servants of David had smitten of Benjamin, and of Abner' s men, so that three hundred and threescore men died. Fa ny mpanompon' i Davida efa nahafaty enim-polo sy telon-jato lahy tamin' ny Benjamita sy ny olon' i Abnera. Ary enimpolo sy telon-jato lahy no matin' ny mpanompon' i Davida, tamin' ny lehilahy amin' i Benjamina sy ny olon' i Abnera. mais la garde de David avait tué à Benjamin, aux gens d' Abner, trois cent soixante hommes.
2Sm / 2Sam 3.1 Now there was long war between the house of Saul and the house of David: but David waxed stronger and stronger, and the house of Saul waxed weaker and weaker. Ary naharitra ela ny adin' ny tamingan' i Saoly sy ny tamingan' i Davida, nefa Davida nihahery, fa ny tamingan' i Saoly kosa nihahosa. Naharitra ela ny adin' ny fianakavian' i Saola sy ny fianakavian' i Davida. Davida nandroso nihanahery, fa ny fianakavian' i Saola kosa nihaosa miandalandalana. La guerre se prolongea entre la maison de Saül et celle de David, mais David allait se fortifiant, tandis que s' affaiblissait la maison de Saül.
2Sm / 2Sam 3.2 And unto David were sons born in Hebron: and his firstborn was Amnon, of Ahinoam the Jezreelitess; Ary Davida niteraka zazalahy tao Hebrona: koa Amnona, tamin' i Ahinoama Jezirelita, no lahimatoany; Niteraka lahy maro Davida tao Hebrona; Amona naterak' i Akinoama avy any Jezraela no lahimatoa. Des fils naquirent à David, à Hébron; ce furent : son aîné Ammon, né d' Ahinoam de Yizréel;
...............
2Sm / 2Sam 3.5 And the sixth, Ithream, by Eglah David' s wife. These were born to David in Hebron. ary ny fahenina dia Jitreama, tamin' i Egla, vadin' i Davida. Ireo no naterak' i Davida tao Hebrona. Ary Jetraama naterak' i Eglà vadin' i Davida, no fahenina. Ireo no zazalahy naterak' i Davida tao Hebrona. le sixième Yitréam, né d'Égla, femme de David. Ceux-là naquirent à David, à Hébron.
2Sm / 2Sam 3.6 And it came to pass, while there was war between the house of Saul and the house of David, that Abner made himself strong for the house of Saul. Ary raha mbola niady ny tamingan' i Davida sy ny tamingan' i Saoly, Abnera dia nampiseho hery niandany tamin' ny tamingan' i Saoly. Tamin' ny andro niadian' ny fianakavian' i Saola sy ny fianakavian' i Davida, dia nihamahery Abnera tao amin' ny tranon' i Saola. Voici ce qui arriva pendant la guerre entre la maison de Saül et celle de David : Abner s' arrogeait tout pouvoir dans la maison de Saül.
...............
2Sm / 2Sam 3.8 Then was Abner very wroth for the words of Ishbosheth, and said, Am I a dog' s head, which against Judah do shew kindness this day unto the house of Saul thy father, to his brethren, and to his friends, and have not delivered thee into the hand of David, that thou chargest me to day with a fault concerning this woman? Dia tezitra mafy Abnera noho ny tenin' Isboseta, ka hoy izy: Lohan' alika no miandany amin' ny Joda va aho? He! izato izaho manisy soa ny tamingan' i Saoly rainao sy ny rahalahiny sy ny sakaizany izao ka tsy nanolotra anao ho eo an-tànan' i Davida, nefa aho izao helohinao noho ny amin' iny vehivavy iny? Ahoana no nandeha tamin' ny vaditsindranon' i Kaky hianao? Ka tezitra mafy Abnera noho ny tenin' Isboseta ka namaly hoe: Lohan' alika anisan' i Jodà va aho? Amin' izao mampiseho fitiavana ny tranon' i Saola, rainao, sy ny rahalahiny aman-tsakaizany aho, ary tsy nanolotra anao ho eo an-tànan' i Davida ka dia izao hianao no maniny ahy amin' ny hadisoana tamin' iny vehivavy iny? Aux paroles d' Ishbaal, Abner entra dans une grande colère et dit : " Suis-je donc une tête de chien ? Je suis plein de bienveillance pour la maison de Saül, ton père, pour ses frères et ses amis, je ne t' abandonne pas entre les mains de David, et maintenant tu me fais des reproches pour une histoire de femme!
2Sm / 2Sam 3.9 So do God to Abner, and more also, except, as the Lord hath sworn to David, even so I do to him; Hataon' Andriamanitra amin' i Abnera anie izany, eny, mihoatra noho izany aza, raha tsy hataoko aminy araka ny nianianan' i Jehovah tamin' i Davida, Hoentin' Andriamanitra amin' izay ngidiny indrindra anie Abnera raha tsy hataoko amin' i Davida arak' izay nianianan' ny Tompo taminy, Que Dieu inflige tel mal à Abner et qu' il y ajoute tel autre si je n' accomplis pas ce que Yahvé a promis par serment à David,
2Sm / 2Sam 3.10 To translate the kingdom from the house of Saul, and to set up the throne of David over Israel and over Judah, from Dan even to Beersheba. ka hampiala ny fanjakana amin' ny tamingan' i Saoly aho ary hampitoetra ny seza fiandrianan' i Davida amin' ny Isiraely sy amin' ny Joda hatrany Dana ka hatrany Beri-sheba. fa hoesoriny amin' ny fianakavian' i Saola ny fanjakana ka hatsangany amin' Israely sy Jodà hatrany Dana ka hatrany Bersabea ny seza fiandrianan' i Davida. d' enlever la royauté à la maison de Saül et d'établir le trône de David sur Israël et sur Juda depuis Dan jusqu'à Bersabée. "
...............
2Sm / 2Sam 3.12 And Abner sent messengers to David on his behalf, saying, Whose is the land? saying also, Make thy league with me, and, behold, my hand shall be with thee, to bring about all Israel unto thee. Ary Abnera dia naniraka olona tany amin' i Davida niaraka tamin' izay hanao hoe: An' iza ny tany? Ary koa hoe: Manaova fanekena amiko, ary, indro, ny tanako homba anao hampanaiky ny Isiraely rehetra anao. Dia nanefa iraka nankany amin' i Davida Abnera hilaza aminy, amin' ny anarany, hoe: An' iza ny tany? Manaova fanekena amiko, dia homba anao ny tànako hampihodina an' Israely rehetra hankaminao. Abner envoya des messagers dire à David : " ... Fais alliance avec moi et je te soutiendrai pour rallier autour de toi tout Israël. "
...............
2Sm / 2Sam 3.14 And David sent messengers to Ishbosheth Saul' s son, saying, Deliver me my wife Michal, which I espoused to me for an hundred foreskins of the Philistines. Ary Davida naniraka olona nankany amin' Isboseta, zanakalahin' i Saoly, hanao hoe: Omeo ahy Mikala vadiko, izay efa nifanekena ho vadiko tamin' ny mariky ny fahafatesan' ny Filistina zato lahy. Dia nandefa iraka ho any amin' Isboseta zanak' i Saola Davida hanao aminy hoe: Omeo ahy Mikola vadiko izay nampakariko notakalozako hodi-tsy miforan' ny Filistina zato. Et David envoya des messagers dire à Ishbaal, fils de Saül : " Rends-moi ma femme Mikal, que je me suis acquise pour cent prépuces de Philistins. "
...............
2Sm / 2Sam 3.17 And Abner had communication with the elders of Israel, saying, Ye sought for David in times past to be king over you: Ary Abnera efa niteny tamin' ny loholon' ny Isiraely hoe: Efa ela izay no nitadiavanareo an' i Davida ho mpanjakanareo; Nisy dinidinika nataon' i Abnera tamin' ny loholon' Israely, ka hoy izy tamin' izy ireo: Efa ela no nanirianareo an' i Davida ho mpanjakanareo, Abner avait eu des pourparlers avec les anciens d' Israël et leur avait dit : " Voici longtemps que vous désirez avoir David pour votre roi.
2Sm / 2Sam 3.18 Now then do it: for the Lord hath spoken of David, saying, By the hand of my servant David I will save my people Israel out of the hand of the Philistines, and out of the hand of all their enemies. koa tanteraho izany ankehitriny, fa Jehovah efa nilaza an' i Davida hoe: Amin' ny tànan' i Davida mpanompoko no hamonjeko ny Isiraely oloko ho afaka amin' ny tanan' ny Filistina sy amin' ny tanan' ny fahavalony rehetra. koa misikìna àry ankehitriny, fa Iaveh nilaza tamin' i Davida hoe: Amin' ny tànan' i Davida, mpanompoko, no hanafahako an' Israely vahoakako amin' ny tànan' ny Filistina, sy amin' ny tànan' ny fahavalony rehetra. Agissez donc maintenant, puisque Yahvé a dit ceci à propos de David : "C' est par l' entremise de mon serviteur David que je délivrerai mon peuple Israël de la main des Philistins et de tous ses ennemis". "
2Sm / 2Sam 3.19 And Abner also spake in the ears of Benjamin: and Abner went also to speak in the ears of David in Hebron all that seemed good to Israel, and that seemed good to the whole house of Benjamin. Ary Abnera efa niteny tamin' ny Benjamita koa, ary lasa izy hilaza amin' i Davida ao Hebrona koa izay rehetra tian' ny Isiraely sy ny taranak' i Benjamina rehetra hatao. Ary niresaka tamin' i Benjamina koa Abnera, ary lasa Abnera hilaza ho henon' i Davida any Hebrona izay noheverin' Israely sy ny taranak' i Benjamina rehetra ho mety. Abner parla aussi à Benjamin, puis il alla à Hébron pour exposer à David tout ce qu' avaient approuvé les Israélites et toute la maison de Benjamin.
2Sm / 2Sam 3.20 So Abner came to David to Hebron, and twenty men with him. And David made Abner and the men that were with him a feast. Dia tonga tany amin' i Davida tao Hebrona Abnera sy olona roa-polo lahy nanaraka azy. Ary nanao fanasana ho an' i Abnera sy ny olona nanaraka azy Davida. Dia tonga tany amin' i Davida, tany Hebrona Abnera, nomban' olona roapolo lahy. Ary nanao fanasana ho an' i Abnera sy ny olona nanaraka azy Davida. Abner, accompagné de vingt hommes, arriva chez David à Hébron et David offrit un festin à Abner et aux hommes qui étaient avec lui.
2Sm / 2Sam 3.21 And Abner said unto David, I will arise and go, and will gather all Israel unto my lord the king, that they may make a league with thee, and that thou mayest reign over all that thine heart desireth. And David sent Abner away; and he went in peace. Ary hoy Abnera tamin' i Davida: Hiainga aho, dia handeha hamory ny Isiraely rehetra ho etý aminao mpanjaka tompoko, mba hanaovany fanekena aminao ary hanjakanao amin' izay rehetra irin' ny fonao. Ary Davida nampandeha an' i Abnera; ka dia lasa soa aman-tsara izy. Ary hoy Abnera tamin' i Davida: Hitsangana aho ka hiainga hamory an' Israely rehetra ho aty amin' ny mpanjaka tompoko, ary hanao fanekena aminao izy, ka hanjaka amin' izay rehetra irin' ny fonao hianao. Dia nalefan' i Davida Abnera ka nandeha amim-piadanana. Abner dit ensuite à David : " Allons! Je vais rassembler tout Israël auprès de Monseigneur le roi : ils concluront un pacte avec toi et tu régneras sur tout ce que tu souhaites. " David congédia Abner, qui partit en paix.
2Sm / 2Sam 3.22 And, behold, the servants of David and Joab came from pursuing a troop, and brought in a great spoil with them: but Abner was not with David in Hebron; for he had sent him away, and he was gone in peace. Ary, indreo, tonga ny mpanaraka an' i Davida sy Joaba avy nitoha ka nitondra babo be; ary efa tsy teo amin' i Davida tao Hebrona intsony Abnera, fa efa nalefany izy, ka dia lasa soa aman-tsara. Fa indreto kosa tamy ny mpanompon' i Davida sy Joaba avy nitoha ka nitondra babo betsaka niaraka taminy. Tsy teo amin' i Davida tao Hebrona intsony Abnera, fa efa nalefany handeha ka nandeha tamim-piadanana izy. Il se trouva que la garde de David et Joab revenaient alors de la razzia, ramenant un énorme butin, et Abner n'était plus auprès de David à Hébron, puisque David l' avait congédié et qu' il était parti en paix.
...............
2Sm / 2Sam 3.26 And when Joab was come out from David, he sent messengers after Abner, which brought him again from the well of Sirah: but David knew it not. Dia nivoaka Joaba avy tao amin' i Davida ka naniraka olona hanaraka an' i Abnera, ary nitondra azy niverina avy any amin' ny lavaka famorian-drano atao hoe Siraha ireo: nefa tsy fantatr' i Davida izany. Nony avy eo amin' i Davida Joaba dia naniraka olona hanara-dia an' i Abnera, ka avy amin' ny famorian-drano any Sira no nitondrany azy miverina; tsy fantatr' i Davida velively anefa izany. Joab sortit de chez David et envoya derrière Abner des messagers qui le firent revenir depuis la citerne de Sira, à l' insu de David.
...............
2Sm / 2Sam 3.28 And afterward when David heard it, he said, I and my kingdom are guiltless before the Lord for ever from the blood of Abner the son of Ner: Ary rehefa afaka izany, dia nahare Davida, ka hoy izy: Tsy manan-keloka mandrakizay eo anatrehan' i Jehovah izaho sy ny fanjakako ny amin' ny ran' i Abnera, zanak' i Nera. Ren' i Davida izany, taty aoriana, ka hoy izy: Tsy manan-tsiny mandrakizay eo anatrehan' ny Tompo aho sy ny fanjakako, ny amin' ny ràn' i Abnera zanak' i Nera. Lorsque David apprit ensuite la chose, il dit : " Moi et mon royaume, nous sommes pour toujours innocents devant Yahvé du sang d' Abner, fils de Ner :
...............
2Sm / 2Sam 3.31 And David said to Joab, and to all the people that were with him, Rend your clothes, and gird you with sackcloth, and mourn before Abner. And king David himself followed the bier. Ary hoy Davida tamin' i Joaba sy ny olona rehetra izay teo aminy: Triaro ny fitafianareo, ary misikìna lamba fisaonana, ka aoka hisaona eo anolohan' i Abnera ianareo. Ary Davida mpanjaka nanaraka ny tranovorona. Ary hoy Davida tamin' i Joaba sy ny vahoaka rehetra teo aminy: Triaro ny fitafianareo, misikìna lasaka, ary aoka hisaona eo anoloan' i Abnera hianareo. Dia nandeha teo aorian' ny tranovorona Davida mpanjaka. David dit à Joab et à toute la troupe qui l' accompagnait : " Déchirez vos vêtements, mettez des sacs et faites le deuil devant Abner ", et le roi David marchait derrière la civière.
...............
2Sm / 2Sam 3.35 And when all the people came to cause David to eat meat while it was yet day, David sware, saying, So do God to me, and more also, if I taste bread, or ought else, till the sun be down. Ary izy rehetra dia avy hampihinan-kanina an' i Davida raha mbola antoandro, nefa Davida nianiana hoe: Hataon' Andriamanitra amiko anie izany, eny, mihoatra noho izany aza, raha mba hitendry hanina na inona na inona akory aho mandra-pilentiky ny masoandro. ary nanatona an' i Davida nampihinan-kanina azy ny vahoaka rehetra, raha mbola antoandro ny andro; nefa nianiana Davida nanao hoe: Hoentin' ny Tompo amin' izay ngidiny indrindra anie aho, raha hanendry hanina na zavatra hafa na inona na inona, alohan' ny maty masoandro! Tout le peuple vint inviter David à prendre de la nourriture alors qu' il faisait encore jour, mais David fit ce serment : " Que Dieu me fasse tel mal et qu' il y ajoute tel autre si je goûte à du pain ou à quoi que ce soit avant le coucher du soleil. "
...............
2Sm / 2Sam 4.8 And they brought the head of Ishbosheth unto David to Hebron, and said to the king, Behold the head of Ishbosheth the son of Saul thine enemy, which sought thy life; and the Lord hath avenged my lord the king this day of Saul, and of his seed. Ary nitondra ny lohan' Isboseta tany amin' i Davida tao Hebrona izy ka nanao tamin' ny mpanjaka hoe: Indro ny lohan' Isboseta, zanak' i Saoly fahavalonao, izay nitady ny ainao; fa Jehovah efa namaly an' i Saoly sy ny taranany androany noho ny amin' ny mpanjaka tompoko. Nentiny tany amin' i Davida tany Hebrona ny lohan' Isboseta, dia hoy izy tamin' ny mpanjaka: Indro ny lohan' Isboseta zanak' i Saola, fahavalonao, izay nitady ny ainao. Namalian' ny Tompo faty an' i Saola sy ny taranany androany ny mpanjaka tompoko. Ils apportèrent la tête d' Ishbaal à David, à Hébron, et dirent au roi : " Voici la tête d' Ishbaal, fils de Saül, ton ennemi qui en voulait à ta vie. Yahvé a accordé aujourd' hui à Monseigneur le roi une vengeance sur Saül et sur sa race. "
2Sm / 2Sam 4.9 And David answered Rechab and Baanah his brother, the sons of Rimmon the Beerothite, and said unto them, As the Lord liveth, who hath redeemed my soul out of all adversity, Ary hoy Davida tamin' i Rekaba sy Bana rahalahiny, zanak' i Rimona Berotita: Raha velona koa Jehovah, Izay namonjy ahy tamin' ny fahoriana rehetra, Ary hoy ny navalin' i Davida tamin' i Rekaba sy Baanà rahalahiny, zana-dRemona, avy any Berota: Velona Iaveh, izay nanafaka ahy tamin' ny loza rehetra! Mais David, s' adressant à Rékab et à son frère Baana, les fils de Rimmôn de Béérot, leur dit : " Par la vie de Yahvé, qui m' a délivré de toute détresse!
...............
2Sm / 2Sam 4.12 And David commanded his young men, and they slew them, and cut off their hands and their feet, and hanged them up over the pool in Hebron. But they took the head of Ishbosheth, and buried it in the sepulchre of Abner in Hebron. Ary Davida nandidy ny zatovony, dia namono azy ireo, ka notapahiny ny tanany sy ny tongony, dia nahantony teo anilan' ny kamory tao Hebrona. Fa ny lohan' Isboseta kosa dia nentina ka nalevina tao am-pasan' i Abnera tao Hebrona. Dia nandidy ny zatovo hamono azy ireo Davida; ary notapahin' izy ireo ny tongony aman-tànany, ka nahantony teo amoron' ny farihy any Hebrona. Rahefa izany dia nalainy ny lohan' Isboseta sy naleviny tao amin' ny fasan' i Abnera ao Hebrona. Alors David donna un ordre aux cadets et ceux-ci les mirent à mort. On leur coupa les mains et les pieds et on les suspendit près de l'étang d' Hébron. Quant à la tête d' Ishbaal, on la prit et on l' ensevelit dans le tombeau d' Abner à Hébron.
2Sm / 2Sam 5.1 Then came all the tribes of Israel to David unto Hebron, and spake, saying, Behold, we are thy bone and thy flesh. Dia tonga tao amin' i Davida tao Hebrona ny firenen' Isiraely rehetra ka nanao hoe: Indreto izahay, fa taolanao sy nofonao. Ary tonga amin' i Davida tany Hebrona ny fokon' Israely rehetra ka nanao hoe: Indreto izahay, fa taolanao sy nofonao ihany izahay. Alors toutes les tribus d' Israël vinrent auprès de David à Hébron et dirent : " Vois! Nous sommes de tes os et de ta chair.
...............
2Sm / 2Sam 5.3 So all the elders of Israel came to the king to Hebron; and king David made a league with them in Hebron before the Lord: and they anointed David king over Israel. Eny, tonga tao amin' ny mpanjaka tao Hebrona ny loholon' ny Isiraely rehetra, ary Davida mpanjaka nanao fanekena taminy tao Hebrona teo anatrehan' i Jehovah; ary dia nanosotra an' i Davida ho mpanjakan' ny Isiraely izy. Ary samy tonga tany amin' ny mpanjaka tany Hebrona avokoa ny loholon' Israely, ka dia nanao fanekem-pihavanana tamin' izy ireo tany, teo anatrehan' ny Tompo, Davida mpanjaka; ary nanosotra an' i Davida ho mpanjakan' Israely izy ireo. Tous les anciens d' Israël vinrent donc auprès du roi à Hébron, le roi David conclut un pacte avec eux à Hébron, en présence de Yahvé, et ils oignirent David comme roi sur Israël.
2Sm / 2Sam 5.4 David was thirty years old when he began to reign, and he reigned forty years. Telo-polo taona Davida fony izy vao nanjaka, ary nanjaka efa-polo taona izy. Telopolo taona Davida fony tonga mpanjaka, ary efapolo taona no andro nanjakany. David avait trente ans à son avènement et il régna pendant quarante ans.
...............
2Sm / 2Sam 5.6 And the king and his men went to Jerusalem unto the Jebusites, the inhabitants of the land: which spake unto David, saying, Except thou take away the blind and the lame, thou shalt not come in hither: thinking, David cannot come in hither. Ary ny mpanjaka sy ny olony nankany Jerosalema hiady amin' ny Jebosita tompon-tany, ary hoy izy ireo tamin' i Davida: Tsy ho tafiditra eto ianao; fa na dia ny jamba ny mandringa aza dia hahasakana anao ka hanao hoe: Tsy ho tafiditra eto Davida. Niainga ny mpanjaka sy ny olony, ho any Jerosalema, hiady amin' ny Jeboseana, tompon-tany. Ary nisy nilaza tamin' i Davida hoe: Tsy ho tafiditra aty hianao, fa ny jamba sy ny mandringa hahasakana anao. Izany hoe: tsy ho tafiditra any na oviana na oviana Davida. David avec ses gens marcha sur Jérusalem contre les Jébuséens qui habitaient le pays, et ceux-ci dirent à David : " Tu n' entreras pas ici! Les aveugles et les boiteux t' en écarteront " c' est-à-dire : David n' entrera pas ici .
2Sm / 2Sam 5.7 Nevertheless David took the strong hold of Zion: the same is the city of David. Kanjo afak' i Davida ihany ny batery fiarovana, dia Ziona (Tanànan' i Davida izany). Kanjo afak' i Davida ny toerana mimanda tao Siona: ny tanànan' i Davida izany. Mais David s' empara de la forteresse de Sion; c' est la Cité de David.
2Sm / 2Sam 5.8 And David said on that day, Whosoever getteth up to the gutter, and smiteth the Jebusites, and the lame and the blind that are hated of David' s soul, he shall be chief and captain. Wherefore they said, The blind and the lame shall not come into the house. Ary hoy Davida tamin' izany andro izany: Izay mamely ny Jebosita, dia aoka hananika ho eo amin' ny riana ka hamely, ny mandringa sy ny jamba izay halan' ny fon' i Davida. Koa dia mby am-pitenenana hoe: Izay jamba mandringa tsy ho tafiditra ao an-trano. Ary hoy Davida tamin' izany andro izany: Na iza na iza hamely ny Jeboseana, ka hihazo amin' ny làlan-drano... Fa ny mandringa sy ny jamba koa dia mankahala ny ain' i Davida. Izany no nihavian' ilay fitenenana hoe: Tsy ho tafiditra an-trano ny jamba sy ny mandringa. Ce jour-là, David dit : " Quiconque frappera les Jébuséens et montera par le canal... " Quant aux boiteux et aux aveugles, David les hait en son âme. C' est pourquoi on dit : Aveugle et boiteux n' entreront pas au Temple.
2Sm / 2Sam 5.9 So David dwelt in the fort, and called it the city of David. And David built round about from Millo and inward. Dia nitoetra tao anatin' ny batery fiarovana Davida, ary ny anarany nataony hoe: Tanànan' i Davida. Ary narafitr' i Davida ny manodidina hatrany Milo mbamin' ny ao anatiny. Dia niorim-ponenana teo amin' ny toerana mimanda Davida, ka nataony hoe: Tanànan' i Davida izany. Ary nanorina trano tamin' ny manodidina Davida hatrany Melao, mbamin' ny ao anatiny koa. David s' installa dans la forteresse et l' appela Cité de David. Puis David construisit un mur sur son pourtour, depuis le Millo vers l' intérieur.
2Sm / 2Sam 5.10 And David went on, and grew great, and the Lord God of hosts was with him. Koa dia nandroso sy nihalehibe Davida, fa Jehovah, Andriamanitry ny maro, no nomba azy. Nandroso niha-ambony hatrany hatrany Davida, ary nomba azy Iaveh Andriamanitry ny tafika. David allait grandissant et Yahvé, Dieu Sabaot, était avec lui.
2Sm / 2Sam 5.11 And Hiram king of Tyre sent messengers to David, and cedar trees, and carpenters, and masons: and they built David an house. Ary Hirama, mpanjakan' i Tyro, naniraka olona tany amin' i Davida nampanatitra hazo sedera ary nandefa mpandrafitra sy tambato; dia nanao trano ho an' i Davida ireo. Nandefa iraka nankany amin' i Davida Hirama mpanjakan' i Tira, sy nampitondra hazo sedera, ary naniraka mpandrafitra sy tambato hanao trano ho an' i Davida. Hiram, roi de Tyr, envoya une ambassade à David, avec du bois de cèdre, des charpentiers et des tailleurs de pierres, qui construisirent une maison pour David.
2Sm / 2Sam 5.12 And David perceived that the Lord had established him king over Israel, and that he had exalted his kingdom for his people Israel' s sake. Dia fantatr' i Davida fa Jehovah efa nampitoetra azy ho mpanjakan' ny Isiraely ka nanandratra ny fanjakany noho ny amin' ny Isiraely olony. Dia fantatr' i Davida fa naraikitry ny Tompo ho mpanjakan' Israely izy, ary ny fanjakany koa nasandrany, noho Israely vahoakany. Alors David sut que Yahvé l' avait confirmé comme roi sur Israël et qu' il exaltait sa royauté à cause d' Israël son peuple.
2Sm / 2Sam 5.13 And David took him more concubines and wives out of Jerusalem, after he was come from Hebron: and there were yet sons and daughters born to David. Ary Davida mbola naka vaditsindrano sy vady koa tany Jerosalema, rehefa tonga avy tany Hebrona izy; ary dia nisy zanakalahy sy zanakavavy koa naterak' i Davida. Naka vaditsindrano sy vady koa Davida tany Jerosalema, nony tonga avy any Hebrona izy, ka niteraka zazalahy aman-jazavavy indray Davida. Après son arrivée d' Hébron, David prit encore des concubines et des femmes à Jérusalem, et il lui naquit des fils et des filles.
...............
2Sm / 2Sam 5.17 But when the Philistines heard that they had anointed David king over Israel, all the Philistines came up to seek David; and David heard of it, and went down to the hold. Koa nony ren' ny Filistina fa efa nohosoran' ny olona ho mpanjakan' ny Isiraely Davida, dia niakatra hitady azy ny Filistina rehetra; fa raha ren' i Davida izany dia nidina tao amin' ny batery fiarovana izy. Ren' ny Filistina fa hoe nohosorana ho mpanjakan' Israely Davida ka niakatra hitady an' i Davida ny Filistina rehetra. Nahare izany Davida, ka nidina nankao amin' ny toerana mimanda. Lorsque les Philistins eurent appris qu' on avait oint David comme roi sur Israël, ils montèrent tous pour s' emparer de lui. A cette nouvelle, David descendit au refuge.
...............
2Sm / 2Sam 5.19 And David enquired of the Lord, saying, Shall I go up to the Philistines? wilt thou deliver them into mine hand? And the Lord said unto David, Go up: for I will doubtless deliver the Philistines into thine hand. Ary Davida nanontany tamin' i Jehovah hoe: Hiakatra hamely ny Filistina va aho? Hatolotrao eo an-tanako va izy? Dia hoy Jehovah tamin' i Davida: Miakara, fa hatolotro eo an-tananao tokoa ny Filistina. Ka nanontany an' ny Tompo Davida, nanao hoe: hiakatra hamely ny Filistina va aho? Hatolotrao eo an-tànako va izy? Ary hoy Iaveh tamin' i Davida: Miakara fa hatolotro eo an-tànanao tokoa ny Filistina. Alors David consulta Yahvé : " Dois-je attaquer les Philistins ? demanda-t-il. Les livreras-tu entre mes mains ? " Yahvé répondit à David : " Attaque! Je livrerai sûrement les Philistins entre tes mains. "
2Sm / 2Sam 5.20 And David came to Baalperazim, and David smote them there, and said, The Lord hath broken forth upon mine enemies before me, as the breach of waters. Therefore he called the name of that place Baalperazim. Ary Davida tonga tao Bala-perazima ka namely ireo tao, dia hoy izy: Jehovah efa namaky ny fahavaloko teo anoloako hipariaka toy ny rano vaky; koa izany no nanaovany ny anaran' izany tany izany hoe Bala-perazima. Dia nankany Baala-Farasima Davida ka namely azy tao Davida, ary hoy izy: Novakin' ny Tompo teo anoloako toy ny amakian' ny rano ny fefiloha, ny fahavaloko. Izany no nanaovana ny anaran' io toerana io hoe: Baala-Farasima. Donc David se rendit à Baal-Peraçim et là David les battit. Et il dit : " Yahvé m' a ouvert une brèche dans mes ennemis comme une brèche faite par les eaux. " C' est pourquoi on appela cet endroit Baal-Peraçim.
2Sm / 2Sam 5.21 And there they left their images, and David and his men burned them. Ary nilaozany tao ny sampiny, ka dia lasan' i Davida sy ny olony ireny. Navelan' izy ireo tao ny sampiny, ka nentin' i Davida sy ny olony. Ils avaient abandonné sur place leurs dieux; David et ses gens les enlevèrent.
...............
2Sm / 2Sam 5.23 And when David enquired of the Lord, he said, Thou shalt not go up; but fetch a compass behind them, and come upon them over against the mulberry trees. Ary nanontany tamin' i Jehovah Davida, ka novaliany hoe: Aza mandeha; fa hodidino avy eo aoriana izy, ka ho tonga eo aminy ianao eo amin' ny tandrifin' ny hazo balsama. Ka nanontany an' ny Tompo Davida, sy novaliany hoe: Aza miakatra fa hodidino avy any aoriany izy dia hirotsaka aminy, avy ary amin' ny balsamie, hianao, David consulta Yahvé, et celui-ci répondit : " Ne les attaque pas en face, tourne-les par derrière et aborde-les vis-à-vis des micocouliers.
...............
2Sm / 2Sam 5.25 And David did so, as the Lord had commanded him; and smote the Philistines from Geba until thou come to Gazer. Ary dia nanao araka ny nandidian' i Jehovah azy Davida ka dia namely ny Filistina hatrany Geba ka hatrao akaikin' i Gazera izy. Dia nanao araka izany Davida, araka ny nandidian' ny Tompo azy, ka nandresy ny Filistina hatrany Gabea ka hatrany Gazera. David fit comme Yahvé lui avait ordonné et il battit les Philistins depuis Gabaôn jusqu'à l' entrée de Gézer.
2Sm / 2Sam 6.1 Again, David gathered together all the chosen men of Israel, thirty thousand. Ary novorin' i Davida indray ny lehilahy voafantina rehetra tamin' ny Isiraely, dia telo alina. Namory ny olona voafantina rehetra amin' Israely indray Davida, dia telo alin-dahy. David rassembla encore toute l'élite d' Israël, trente mille hommes.
2Sm / 2Sam 6.2 And David arose, and went with all the people that were with him from Baale of Judah, to bring up from thence the ark of God, whose name is called by the name of the Lord of hosts that dwelleth between the cherubims. Dia niainga Davida sy ny olona rehetra izay nanaraka azy ka niala tany Bala-joda hampakatra ny fiaran' Andriamanitra izay niantsoana ny anaran' i Jehovah, Tompon' ny maro, Izay mipetraka amin' ny kerobima. Dia nitsangana Davida ka niainga izy narahin' ny vahoaka rehetra izay tafavory manodidina azy, ka nankany Baala-Jodà mba hampiakatra avy any ny fiaran' Andriamanitra izay fiantsoana ilay Anarana, ny anaran' ny Tompo-n' ny tafika, izay mipetraka eo ambonin' ny Kerobima. S'étant mis en route, David et toute l' armée qui l' accompagnait partirent pour Baala de Juda, afin de faire monter de là l' arche de Dieu, qui porte le nom de Yahvé Sabaot, siégeant sur les chérubins.
...............
2Sm / 2Sam 6.5 And David and all the house of Israel played before the Lord on all manner of instruments made of fir wood, even on harps, and on psalteries, and on timbrels, and on cornets, and on cymbals. Ary Davida sy ny taranak' Isiraely rehetra nitsinjaka teo anatrehan' i Jehovah tamin' ny karazan' ny zava-maneno rehetra natao tamin' ny hazo kypreso, dia tamin' ny lokanga sy ny valiha sy ny ampongatapaka sy ny korintsana ary ny kipantsona. Davida sy ny taranak' Israely rehetra, izany, nandihy teo anatrehan' ny Tompo, tamin' ny feon-java-maneno isan-karazany, natao tamin' ny hazo sipre, ny harpa, ny valoha, ny amponga tapaka, ny sistra, ary ny kipantsona. David et toute la maison d' Israël dansaient devant Yahvé de toutes leurs forces, en chantant au son des cithares, des harpes, des tambourins, des sistres et des cymbales.
...............
2Sm / 2Sam 6.8 And David was displeased, because the Lord had made a breach upon Uzzah: and he called the name of the place Perezuzzah to this day. Ary dia tezitra Davida noho ny namelezan' i Jehovah an' i Oza, ka dia nataony hoe Perez-oza ny anaran' izany tany izany mandraka androany. Nahatezitra an' i Davida ny namelezan' ny Tompo an' i Ozà toy izany; ary io toerana io dia nantsoina mandrak' androany hoe Ferets-Ozà. David fut fâché de ce que Yahvé eût foncé sur Uzza et on donna à ce lieu le nom de Pérèç-Uzza, qu' il a gardé jusqu'à maintenant.
2Sm / 2Sam 6.9 And David was afraid of the Lord that day, and said, How shall the ark of the Lord come to me? Ary Davida natahotra an' i Jehovah tamin' izany andro izany ka nanao hoe: Nahoana no ho entina atý amiko ny fiaran' i Jehovah? Natahotra an' ny Tompo Davida tamin' izany andro izany, ka hoy izy: Hanao ahoana ny hankanesan' ny fiaran' ny Tompo any amiko? Ce jour-là, David eut peur de Yahvé et dit : " Comment l' arche de Yahvé entrerait-elle chez moi ? "
2Sm / 2Sam 6.10 So David would not remove the ark of the Lord unto him into the city of David: but David carried it aside into the house of Obededom the Gittite. Ary Davida dia tsy nety namindra ny fiaran' i Jehovah ho ao aminy ao an-Tanànan' i Davida; fa naviliny ho ao an-tranon' i Obed-edoma Gatita. Koa Davida tsy nety nandray ny fiaran' ny Tompo ho any aminy, any an-tanànan' i Davida, fa nasain' i Davida nentina nankany an-tranon' i Obedeboma, any Geta, ny fiara. Ainsi David ne voulut pas conserver l' arche de Yahvé chez lui, dans la Cité de David, et il la conduisit chez Obed-Édom de Gat.
...............
2Sm / 2Sam 6.12 And it was told king David, saying, The Lord hath blessed the house of Obededom, and all that pertaineth unto him, because of the ark of God. So David went and brought up the ark of God from the house of Obededom into the city of David with gladness. Ary nambara tamin' i Davida mpanjaka hoe: Jehovah efa nitahy ny ankohonan' i Obed-edoma sy izay nananany rehetra noho ny fiaran' Andriamanitra. Dia nandeha Davida ka nampakatra ny fiaran' Andriamanitra tamim-pifaliana avy tao an-tranon' i Obed-edoma ho any an-Tanànan' i Davida. Nisy olona tonga nilaza tamin' i Davida mpanjaka nanao hoe: Nambinin' ny Tompo ny ankohonan' i Obededoma sy ny ananany rehetra, noho ny amin' ny fiaran' Andriamanitra. Dia niainga nandeha Davida, ka nampiakatra ny fiaran' Andriamanitra avy any an-tranon' i Obededoma ho any an-tanànan' i Davida, nombam-panotrona maro niravoravo. On rapporta au roi David que Yahvé avait béni la famille d' Obed-Édom et tout ce qui lui appartenait à cause de l' arche de Dieu. Alors David partit et fit monter l' arche de Dieu de la maison d' Obed-Édom à la Cité de David en grande liesse.
...............
2Sm / 2Sam 6.14 And David danced before the Lord with all his might; and David was girded with a linen ephod. Ary Davida nitsinjaka mafy dia mafy teo anatrehan' i Jehovah sady nisalotra efoda rongony fotsy. Nitsinjaka araka izay tratry ny ainy Davida teo anatrehan' ny Tompo, ary nisikina efoda rongony madinika Davida. David dansait en tournoyant de toutes ses forces devant Yahvé, il avait ceint un pagne de lin.
2Sm / 2Sam 6.15 So David and all the house of Israel brought up the ark of the Lord with shouting, and with the sound of the trumpet. Ary Davida sy ny taranak' i Isiraely rehetra nampakatra ny fiaran' i Jehovah tamin' ny hoby sy ny feon' ny anjomara. Tamin' ny hobin-kafaliana sy ny feon' anjomara no nampakaran' i Davida sy ny taranak' Israely rehetra ny fiaran' ny Tompo. David et toute la maison d' Israël faisaient monter l' arche de Yahvé en poussant des acclamations et en sonnant du cor.
2Sm / 2Sam 6.16 And as the ark of the Lord came into the city of David, Michal Saul' s daughter looked through a window, and saw king David leaping and dancing before the Lord; and she despised him in her heart. Ary nony tonga teo an-Tanànan' i Davida ny fiaran' i Jehovah, dia nitsirika teo am-baravarankely Mikala, zanakavavin' i Saoly, ka nahita an' i Davida mpanjaka nibitaka sy nitsinjaka teo anatrehan' i Jehovah; ka dia nikizaka azy tao am-pony izy. Nitsirika teo am-baravaran-kely Mikola zanak' i Saola, nony niditra ny tanànan' i Davida ny fiaran' ny Tompo, ary nahita ity Davida mpanjaka mitsinjaka sy mandihy teo anatrehan' ny Tompo izy, ka nikizaka azy tao am-pony. Or, comme l' arche de Yahvé entrait dans la Cité de David, la fille de Saül, Mikal, regardait par la fenêtre, et elle vit le roi David qui sautait et tournoyait devant Yahvé, et, dans son coeur, elle le méprisa.
2Sm / 2Sam 6.17 And they brought in the ark of the Lord, and set it in his place, in the midst of the tabernacle that David had pitched for it: and David offered burnt offerings and peace offerings before the Lord. Ary nampiditra ny fiaran' i Jehovah ny olona ka nametraka azy teo amin' ny fitoerany tao amin' ny lay izay naorin' i Davida hitoerany; ary Davida nanatitra fanatitra dorana sy fanati-pihavanana teo anatrehan' i Jehovah. Nony tafiditra ny fiaran' ny Tompo ka efa voapetraka tamin' ny fitoerany tao afovoan' ny lay nasain' i Davida natsangana ho azy, dia nanatitra sorona dorana sy sorom-pisaorana teo anatrehan' ny Tompo Davida. On introduisit l' arche de Yahvé et on la déposa à sa place, sous la tente que David avait fait dresser pour elle, et David offrit des holocaustes en présence de Yahvé, ainsi que des sacrifices de communion.
2Sm / 2Sam 6.18 And as soon as David had made an end of offering burnt offerings and peace offerings, he blessed the people in the name of the Lord of hosts. Ary nony voatitr' i Davida ny fanatitra dorana sy ny fanati-pihavanana, dia nitso-drano ny vahoaka tamin' ny anaran' i Jehovah, Tompon' ny maro, izy. Ary rahefa tapitra naterin' i Davida ny sorona dorana sy ny sorom-pihavanana dia nitso-drano ny vahoaka tamin' ny anaran' ny Tompo-n' ny tafika izy. Lorsque David eut achevé d' offrir des holocaustes et des sacrifices de communion, il bénit le peuple au nom de Yahvé Sabaot.
...............
2Sm / 2Sam 6.20 Then David returned to bless his household. And Michal the daughter of Saul came out to meet David, and said, How glorious was the king of Israel to day, who uncovered himself to day in the eyes of the handmaids of his servants, as one of the vain fellows shamelessly uncovereth himself! Ary Davida koa mba nody hitso-drano ny ankohonany. Fa Mikala, zanakavavin' i Saoly, nivoaka hitsena an' i Davida ka nanao hoe: Akory ity voninahitry ny mpanjakan' ny Isiraely androany! ilay nanary lamba anikeheo teo imason' ny zanakavavin' ny mpanompony, tahaka ny adala manary lamba ka tsy manan-kenatra. Raha ilay nody hitso-drano ny ankohonany iny Davida, dia nivoaka hitsena an' i Davida Mikola zanak' i Saola, sy nanao hoe: Endrey izany voninahitry ny mpanjakan' Israely androany, tamin' izy nanary lamba teo anatrehan' ny ankizivavin' ny mpanompony, tahaka ny fanary lamban' ny olom-poana! Comme David s' en retournait pour bénir sa maisonnée, Mikal, fille de Saül, sortit à sa rencontre et dit : " Comme il s' est fait honneur aujourd' hui, le roi d' Israël, qui s' est découvert aujourd' hui au regard des servantes et de ses serviteurs comme se découvrirait un homme de rien! "
2Sm / 2Sam 6.21 And David said unto Michal, It was before the Lord, which chose me before thy father, and before all his house, to appoint me ruler over the people of the Lord, over Israel: therefore will I play before the Lord. Ary hoy kosa Davida tamin' i Mikala: Teo anatrehan' i Jehovah, Izay nifidy ahy noho ny rainao sy ny ankohonany rehetra ka nanendry ahy ho mpanapaka ny Isiraely, olon' i Jehovah, eny, teo anatrehan' i Jehovah no nitsinjahako. Fa hoy kosa ny navalin' i Davida tamin' i Mikola: Teo anatrehan' ny Tompo izay nifidy ahy noho ny rainao sy ny ankohonany rehetra, ka nanangana ahy ho andriana tamin' ny vahoakany, tamin' Israely, teo anatrehan' ny Tompo no nandihizako. Mais David répondit à Mikal : " C' est devant Yahvé que je danse! Par la vie de Yahvé, qui m' a préféré à ton père et à toute sa maison pour m' instituer chef d' Israël, le peuple de Yahvé, je danserai devant Yahvé
...............
2Sm / 2Sam 7.5 Go and tell my servant David, Thus saith the Lord, Shalt thou build me an house for me to dwell in? Andeha, lazao amin' i Davida mpanompoko hoe: Izao no lazain' i Jehovah: Hianao va no hanao trano hitoerako? Mandehana, lazao amin' ny mpanompoko, amin' i Davida, hoe: Izao no lazain' ny Tompo: Hianao ve no hanao trano hitoerako? " Va dire à mon serviteur David : Ainsi parle Yahvé. Est-ce toi qui me construiras une maison pour que j' y habite ?
...............
2Sm / 2Sam 7.8 Now therefore so shalt thou say unto my servant David, Thus saith the Lord of hosts, I took thee from the sheepcote, from following the sheep, to be ruler over my people, over Israel: Koa lazao amin' i Davida mpanompoko hoe: Izao no lazain' i Jehovah, Tompon' ny maro: Izaho no naka anao avy tany an-tsaha, dia avy tamin' ny niandrasanao ondry, mba ho mpanapaka ny Isiraely oloko. Koa ankehitriny, lazao amin' ny mpanompoko, amin' i Davida, hoe: Izao no lazain' ny Tompo-n' ny tafika: Tany an-tanim-bilona tao aorian' ny ondry no nangalako anao ho andriana amin' ny vahoakako, amin' Israely; Voici maintenant ce que tu diras à mon serviteur David : Ainsi parle Yahvé Sabaot. C' est moi qui t' ai pris au pâturage, derrière les brebis, pour être chef de mon peuple Israël.
...............
2Sm / 2Sam 7.17 According to all these words, and according to all this vision, so did Nathan speak unto David. Araka izany teny rehetra izany sy araka izao fahitana rehetra izao no nolazain' i Natana tamin' i Davida. Nambaran' i Natàna tamin' i Davida avokoa izany teny sy fahitana rehetra izany. Natân communiqua à David toutes ces paroles et toute cette révélation.
2Sm / 2Sam 7.18 Then went king David in, and sat before the Lord, and he said, Who am I, O Lord GOD? and what is my house, that thou hast brought me hitherto? Ary Davida mpanjaka niditra ka nipetraka teo anatrehan' i Jehovah ary nanao hoe: Zinona moa aho, Jehovah Tompo ô? Ary zinona ny mpianakaviko, no novimbininao ambaraka ankehitriny aho? Dia tonga Davida mpanjaka ka nitoetra teo anatrehan' ny Tompo ary nanao hoe: Zinona moa aho, Iaveh Tompo ô! Ary zinona moa ny mpianakaviko no nentinao ho tonga amin' izao aho? Alors le roi David entra et s' assit devant Yahvé, et il dit : " Qui suis-je, Seigneur Yahvé, et quelle est ma maison, pour que tu m' aies mené jusque-là ?
...............
2Sm / 2Sam 7.20 And what can David say more unto thee? for thou, Lord GOD, knowest thy servant. Ka inona intsony no holazain' i Davida aminao? Fa Hianao, Jehovah Tompo ô, no mahalala ny mpanomponao. Inona indray àry no azon' i Davida lazaina aminao? Fantatrao ny mpanomponao, ry Iaveh Tompo! Que David pourrait-il te dire de plus, alors que tu as toi-même distingué ton serviteur, Seigneur Yahvé!
...............
2Sm / 2Sam 7.26 And let thy name be magnified for ever, saying, The Lord of hosts is the God over Israel: and let the house of thy servant David be established before thee. Ary aoka hohalehibiazina mandrakizay ny anaranao ka hatao hoe; Jehovah, Tompon' ny maro, no Andriamanitry ny Isiraely; ka dia hampitoerina eo anatrehanao ny taranak' i Davida mpanomponao. dia hakalazaina anie ny anaranao, ka hatao hoe: Iaveh-n' ny tafika no Andriamanitra amin' Israely. Ary aoka ho voaorina mafy eo anatrehanao ny fianakavian' i Davida mpanomponao. Ton nom sera exalté à jamais et l' on dira : Yahvé Sabaot est Dieu sur Israël. La maison de ton serviteur David subsistera en ta présence.
2Sm / 2Sam 8.1 And after this it came to pass that David smote the Philistines, and subdued them: and David took Methegammah out of the hand of the Philistines. Ary nony afaka izany, dia nandresy ny Filistina Davida ka nampietry azy; ary ny fanapahana ny renivohitra dia nesorin' i Davida tamin' ny tanan' ny Filistina. Taorian' izany dia nandresy ny Filistina Davida ka nampietry azy ireo, sy nanesotra ny fitondrana ny renivohitr' izy ireo teo an-tànany. Il advint après cela que David battit les Philistins et les abaissa. David prit des mains des Philistins...
2Sm / 2Sam 8.2 And he smote Moab, and measured them with a line, casting them down to the ground; even with two lines measured he to put to death, and with one full line to keep alive. And so the Moabites became David' s servants, and brought gifts. Ary nandresy ny Moabita koa izy, dia nampandriny tamin' ny tany ireo ary nohariny tamin' ny kofehy, ka izay indroan' ny kofehy novonoiny, fa ny erany kosa novelominy; ka dia tonga mpanompon' i Davida ny Moabita ka nandoa hetra. Nandresy ny Moabita koa izy, ary nampandriny tamin' ny tany ireo, dia norefesiny tamin' ny kofehy, ka nandrefy indroan' ny kofehy izy, novonoiny ny eran' ny kofehy, novelominy ny eran' ny kofehy. Dia tonga mpanompon' i Davida ny Moabita, ka nanatitra hena ho azy. Il battit aussi les Moabites et les mesura au cordeau en les faisant coucher à terre : il en mesura deux cordeaux à mettre à mort et un plein cordeau à laisser en vie, et les Moabites devinrent sujets de David et lui payèrent tribut.
2Sm / 2Sam 8.3 David smote also Hadadezer, the son of Rehob, king of Zobah, as he went to recover his border at the river Euphrates. Dia resin' i Davida koa Hadadezera, zanak' i Rehoba, mpanjakan' i Zoba, tamin' izy lasa nampody ny fanjakany teo amoron' ny ony Eofrata. Teny an-dàlana, fony izy ndeha hampody ny fanjakany eo amoron' ny ony Eofrata, dia resin' i Davida koa Hadadezera zana-dRohoba, mpanjakan' i Sobà. David battit Hadadézer, fils de Rehob, roi de Çoba, lorsque celui-ci alla pour étendre son pouvoir sur le Fleuve.
2Sm / 2Sam 8.4 And David took from him a thousand chariots, and seven hundred horsemen, and twenty thousand footmen: and David houghed all the chariot horses, but reserved of them for an hundred chariots. Ary Davida nahazo babo taminy, dia miaramila an-tsoavaly fiton-jato amby arivo sy miaramila an-tongotra roa alina; ary notraingotraingoin' i Davida avokoa ny soavalin-kalesy rehetra, fa ny tokony ho amin' ny kalesy zato ihany no navelany. Ary miaramila an-tsoavaly fiton-jato amby arivo, miaramila an-tongotra roa alina, no nosamborin' i Davida taminy; ny soavalin-kalesy notraingoin' i Davida avokoa, fa ny mpitarika kalesy zato sisa no notanany. David lui prit mille sept cents charriers et vingt mille hommes de pied, et David coupa les jarrets de tous les attelages, il n' en garda que cent.
2Sm / 2Sam 8.5 And when the Syrians of Damascus came to succour Hadadezer king of Zobah, David slew of the Syrians two and twenty thousand men. Ary tonga ny Syriana avy tany Damaskosy hanampy an' i Hadadezera, mpanjakan' i Zoba; dia nahafatesan' i Davida olona roa arivo sy roa alina koa ny Syriana. Tonga namonjy an' i Hadadezera mpanjakan' i Sobà koa ny Siriana avy any Damasa, ka noresen' i Davida ny roa alina tamin' ny Siriana. Les Araméens de Damas vinrent au secours de Hadadézer, roi de Çoba, mais David tua aux Araméens vingt-deux mille hommes.
2Sm / 2Sam 8.6 Then David put garrisons in Syria of Damascus: and the Syrians became servants to David, and brought gifts. And the Lord preserved David whithersoever he went. Ary nametrahan' i Davida miaramila tany Syria momba an' i Damaskosy; dia tonga mpanompon' i Davida ny Syriana ka nandoa hetra. Fa Jehovah nampahery an' i Davida teny amin' izay rehetra nalehany. Nametrahan' i Davida miaramila mponina i Sirian' i Damasa, ka tonga mpanompon' i Davida nanatitra hetra ny Siriana. Nomen' ny Tompo an' i Davida ny fandresena, tany amin' izay rehetra nalehany. Puis David établit des gouverneurs dans l' Aram de Damas, et les Araméens devinrent sujets de David et lui payèrent tribut. Partout où David allait, Yahvé lui donna la victoire.
2Sm / 2Sam 8.7 And David took the shields of gold that were on the servants of Hadadezer, and brought them to Jerusalem. Ary nalain' i Davida ny ampinga volamena izay teny amin' ny mpanompon' i Hadadezera ka nentiny nankany Jerosalema. Nalain' i Davida ny ampinga volamena tao amin' ny mpanompon' i Hadadezera ka nentiny nankany Jerosalema; David prit les rondaches d' or que portait la garde de Hadadézer et les emporta à Jérusalem.
2Sm / 2Sam 8.8 And from Betah, and from Berothai, cities of Hadadezer, king David took exceeding much brass. Ary teo Beta sy Berotahy, tanànan' i Hadadezera, no nahazoan' i Davida mpanjaka babo varahina be dia be. varahina be dia be koa no azon' i Davida mpanjaka, tao Bete sy Berota, tanànan' i Hadadezera. De Tébah et de Bérotaï, villes de Hadadézer, le roi David enleva une énorme quantité de bronze.
2Sm / 2Sam 8.9 When Toi king of Hamath heard that David had smitten all the host of Hadadezer, Ary nony ren' i Toy, mpanjakan' i Hamata, fa efa naharesy ny miaramilan' i Hadadezera rehetra Davida, Nony ren' i Taohò mpanjakan' i Hamata, fa hoe resin' i Davida avokoa ny miaramilan' i Hadadezera, Lorsque Tôou, roi de Hamat, apprit que David avait défait toute l' armée de Hadadézer,
2Sm / 2Sam 8.10 Then Toi sent Joram his son unto king David, to salute him, and to bless him, because he had fought against Hadadezer, and smitten him: for Hadadezer had wars with Toi. And Joram brought with him vessels of silver, and vessels of gold, and vessels of brass: dia nirahin' i Toy Jorama zanany hankany amin' i Davida mpanjaka hiarahaba azy sy hisaotra azy noho ny niadiany tamin' i Hadadezera sy ny nandreseny azy (fa Hadadezera dia fahavalon' i Toy); ary gorama nitondra fanaka volafotsy sy fanaka volamena ary fanaka varahina; dia nirahin' i Taohò ho any amin' i Davida mpanjaka, Jorama zanany, hamangy sy hiarahaba azy, noho ny niadiany sy nandreseny an' i Hadadezera, fa niady lava tamin' i Hadadezera Taohò. Kapoaka volamena sy kapoaka volafotsy ary kapoaka varahina no teo an-tànan' i Jorama. il dépêcha son fils Hadoram au roi David pour le saluer et le féliciter d' avoir fait la guerre à Hadadézer et de l' avoir vaincu, car Hadadézer était en guerre avec Tôou. Hadoram apportait des objets d' argent, d' or et de bronze.
2Sm / 2Sam 8.11 Which also king David did dedicate unto the Lord, with the silver and gold that he had dedicated of all nations which he subdued; dia nohamasinin' i Davida mpanjaka ho an' i Jehovah koa izany mbamin' ny volafotsy sy ny volamena izay nohamasininy avy tamin' ny firenena rehetra izay efa resiny, Natokan' i Davida mpanjaka ho an' ny Tompo koa izany, toraky ny nanokanany ny volafotsy sy volamena azony tamin' ny firenena rehetra nohitsahin' ny tongony, Le roi David les consacra aussi à Yahvé, avec l' argent et l' or qu' il avait consacrés, provenant de toutes les nations qu' il avait subjuguées,
...............
2Sm / 2Sam 8.13 And David gat him a name when he returned from smiting of the Syrians in the valley of salt, being eighteen thousand men. Ary Davida nahazo laza nony niverina avy nandresy ny Syriana valo arivo sy iray alina teo amin' ny Lohasahan-tsira. Nahazo laza Davida fony izy niverina avy nandresy ny Siriana valo arivo sy iray alina, teo amin' ny Lohasahan-tSira. David acquit du renom lorsqu' il revint de battre les Édomites dans la vallée du Sel, au nombre de dix-huit mille.
2Sm / 2Sam 8.14 And he put garrisons in Edom; throughout all Edom put he garrisons, and all they of Edom became David' s servants. And the Lord preserved David whithersoever he went. Ary nametrahany miaramila tany Edoma; eny, nametrahany miaramila avokoa Edoma rehetra, ary ny mponina rehetra tany Edoma dia tonga mpanompon' i Davida. Ary Jehovah nampahery an' i Davida teny amin' izay rehetra nalehany. Nametrahany miaramila mponina tao Edoma, namehatrany miaramila avokoa Edoma tontolo, ka dia tonga mpanompon' i Davida avokoa Edoma rehetra. Nomen' ny Tompo an' i Davida ny fandresena, tany amin' izay rehetra nalehany. Il établit des gouverneurs en Édom et tous les Édomites devinrent sujets de David. Partout où David allait, Yahvé lui donna la victoire.
2Sm / 2Sam 8.15 And David reigned over all Israel; and David executed judgment and justice unto all his people. Ary Davida nanjaka tamin' ny Isiraely rehetra ka nitsara sy nitondra marina ny vahoakany rehetra. Nanjaka tamin' Israely rehetra Davida, ary nitondra ny vahoakany rehetra araka ny rariny sy ny fahamarinana. David régna sur tout Israël, faisant droit et justice à tout son peuple.
...............
2Sm / 2Sam 8.18 And Benaiah the son of Jehoiada was over both the Cherethites and the Pelethites; and David' s sons were chief rulers. ary Benaia, zanak' i Joiada, no mpifehy ny mpiambina andriana; ary ny zanak' i Davida no mpanolo-tsaina. Banaiasa zanak' i Joiadà, no lehiben' ny Keretiana sy ny Feletiana; ary ny zanak' i Davida no mpanolo-tsaina manolotra azy indrindra. Benayahu, fils de Yehoyada, commandait les Kerétiens et les Pelétiens; les fils de David étaient prêtres. Bonté de David envers le fils de Jonathan.
2Sm / 2Sam 9.1 And David said, Is there yet any that is left of the house of Saul, that I may shew him kindness for Jonathan' s sake? Ary hoy Davida: Mbola misy sisa ihany va ny tamingan' i Saoly mba hasiako soa noho ny amin' i Jonatana? Ary hoy Davida: Mbola misy olona amin' ny fianakavian' i Saola va, mba hasiako soa noho ny amin' i Jonatasy? David demanda : " Est-ce qu' il y a encore un survivant de la famille de Saül, pour que je le traite avec bonté par égard pour Jonathan ? "
2Sm / 2Sam 9.2 And there was of the house of Saul a servant whose name was Ziba. And when they had called him unto David, the king said unto him, Art thou Ziba? And he said, Thy servant is he. Ary nisy mpanompon' ny fianakavian' i Saoly, Ziba no anarany. Ary nantsoiny hankany amin' i Davida izy, ka hoy ny mpanjaka taminy: Hianao moa no Ziba? Ary hoy izy: Izaho mpanomponao no izy. Nisy mpanompon' ny fianakavian' i Saola anankiray izay kosa, atao hoe Sibà, dia nantsoina hankeo amin' i Davida izy io, ka hoy ny mpanjaka taminy: Hianao va no Sibà? Ary hoy ny navaliny azy: Mpanomponao! Or la famille de Saül avait un serviteur, qui se nommait Çiba. On l' appela auprès de David et le roi lui dit : " Tu es Çiba ? " Il répondit : " Pour te servir. "
...............
2Sm / 2Sam 9.5 Then king David sent, and fetched him out of the house of Machir, the son of Ammiel, from Lodebar. Ary Davida mpanjaka naniraka haka azy tao an-tranon' i Makira, zanak' i Amiela, tao Lodebara. Dia nampanalain' i Davida mpanjaka tany an-tranon' i Makira zanak' i Amiela tany Lodabara izy. Le roi David l' envoya donc chercher à la maison de Makir, fils d' Ammiel, de Lo-Debar.
2Sm / 2Sam 9.6 Now when Mephibosheth, the son of Jonathan, the son of Saul, was come unto David, he fell on his face, and did reverence. And David said, Mephibosheth. And he answered, Behold thy servant! Ary nony tonga teo amin' i Davida Mefiboseta, zanak' i Jonatana, zanak' i Saoly, dia niankohoka sy nitsaoka azy izy. Ary hoy Davida: Mefiboseta! Dia hoy izy: Inty ny mpanomponao. Nony tonga teo amin' i Davida Mefiboseta zanak' i Jonatasy zanak' i Saola, dia niondrika tamin' ny tany sy niankohoka. Ka hoy Davida: Mefiboseta! Ary hoy ny navaliny: Inty ny mpanomponao. En arrivant auprès de David, Meribbaal, fils de Jonathan fils de Saül, tomba sur sa face et se prosterna. David dit : " Meribbaal! " Et il répondit : " C' est moi, pour te servir. "
2Sm / 2Sam 9.7 And David said unto him, Fear not: for I will surely shew thee kindness for Jonathan thy father' s sake, and will restore thee all the land of Saul thy father; and thou shalt eat bread at my table continually. Ary hoy Davida taminy: Aza matahotra, fa hasiako soa tokoa ianao noho ny amin' i Jonatana rainao, ary hampodiko ho anao ny tany rehetra izay an' i Saoly rainao, ary ianao hihinana eo amin' ny latabatro mandrakariva. Dia hoy Davida taminy: Aza matahotra, fa te-hanisy soa anao aho, noho ny rainao Jonatasy. Ny tanin' i Saola rainao haveriko aminao avokoa; ary hianao hihinana eo amin' ny latabatro mandrakariva. David lui dit : " N' aie pas peur, car je veux te traiter avec bonté par égard pour ton père Jonathan. Je te restituerai toutes les terres de Saül ton aïeul et tu mangeras toujours à ma table. "
...............
2Sm / 2Sam 9.11 Then said Ziba unto the king, According to all that my lord the king hath commanded his servant, so shall thy servant do. As for Mephibosheth, said the king, he shall eat at my table, as one of the king' s sons. Ary hoy Ziba tamin' ny mpanjaka: Araka izay rehetra nandidianao mpanjaka tompoko no hataon' ny mpanomponao. Fa ny amin' i Mefiboseta, hoy Davida, dia hihinana eo amin' ny latabatro toy ny anankiray amin' ny zanakalahin' ny mpanjaka izy. Ary hoy Siba tamin' ny mpanjaka: Hataon' ny manomponao avokoa izay rehetra nandidian' ny mpanjaka tompoko, ny mpanompony. Mefiboseta dia nihinana teo amin' ny latabatr' i Davida, toy ny iray amin' ny zanaky ny mpanjaka. Çiba répondit au roi : " Ton serviteur fera tout ce que Monseigneur le roi a ordonné à son serviteur. " Donc Meribbaal mangeait à la table de David, comme l' un des fils du roi.
...............
2Sm / 2Sam 10.2 Then said David, I will shew kindness unto Hanun the son of Nahash, as his father shewed kindness unto me. And David sent to comfort him by the hand of his servants for his father. And David' s servants came into the land of the children of Ammon. Ary hoy Davida: Hanisy soa an' i Hanona, zanak' i Nahasy, aho, toy ny soa nataon-drainy tamiko. Ary Davida naniraka ny mpanompony hitsapa alahelo azy ny amin-drainy. Ary tonga tany amin' ny tanin' ny taranak' i Amona ny mpanompon' i Davida. Ary hoy Davida: Hampiseho fankasitrahana amin' i Hanona zanak' i Naasa aho, toy ny nampisehoan-drainy fankasitrahana tamiko. Dia nampitondra fitsapana alahelo azy noho ny amin-drainy Davida tamin' ny alàlan' ny mpanompony. Nony tonga tany amin' ny tanin' i Amona ny mpanompon' i Davida, David se dit : " J' aurai pour Hanûn, fils de Nahash, les mêmes bontés que son père a eues pour moi ", et David envoya ses serviteurs lui présenter des condoléances au sujet de son père. Mais lorsque les serviteurs de David arrivèrent au pays des Ammonites,
2Sm / 2Sam 10.3 And the princes of the children of Ammon said unto Hanun their lord, Thinkest thou that David doth honour thy father, that he hath sent comforters unto thee? hath not David rather sent his servants unto thee, to search the city, and to spy it out, and to overthrow it? Ary hoy ireo mpanapaka ny taranak' i Amona tamin' i Hanona tompony: Moa ataonao ho fanajana ny rainao no anirahan' i Davida hitsapa alahelo anao? Fa tsy hizaha ny tanàna sy hisafo azy ary handrava azy va no nanirahan' i Davida ireo mpanompony ireo hankatý aminao? dia hoy ny filohan' ny taranak' i Amona tamin' i Hanona tompony: Moa heverinao ho fanajana an-drainao no nanirahan' i Davida mpanala alahelo aty aminao? Moa tsy ny hizaha sy ny hisafo ny tanàna va, mba handravany azy no nanirahan' i Davida ny mpanompony ho aty aminao? les princes des Ammonites dirent à Hanûn leur maître : " T' imagines-tu que David veuille honorer ton père, parce qu' il t' a envoyé des porteurs de condoléances ? N' est-ce pas plutôt afin d' explorer la ville, pour en connaître les défenses et la renverser, que David t' a envoyé ses serviteurs ? "
2Sm / 2Sam 10.4 Wherefore Hanun took David' s servants, and shaved off the one half of their beards, and cut off their garments in the middle, even to their buttocks, and sent them away. Dia nosamborin' i Hanona ny mpanompon' i Davida, ka noharatany ny ila-somony, sady nofolonany hatreo amin' ny foto-peny ny akanjony, ka dia nalefany hody izy. Dia nosamborin' i Hanona ny mpanompon' i Davida, ka ny somony noharatany sasaka; ny akanjony nofolonany hatreo amin' ny foto-peny, vao nalefany izy ireo hody. Alors Hanûn se saisit des serviteurs de David, il leur fit raser la moitié de la barbe, et couper les vêtements à mi-hauteur jusqu' aux fesses, puis il les congédia.
2Sm / 2Sam 10.5 When they told it unto David, he sent to meet them, because the men were greatly ashamed: and the king said, Tarry at Jericho until your beards be grown, and then return. Ary dia nisy lasa nanambara izany tamin' i Davida, ary izy naniraka hitsena azy, fa afa-baraka loatra ireo lehilahy ireo; ka dia hoy ny tenin' ny mpanjaka: Mitoera any Jeriko aloha ambara-panirin' ny somotrareo, vao mody ianareo. Nisy nampandre izany an' i Davida, dia naniraka olona hitsena azy ireo izy fa afa-baraka loatra ireo lehilahy ireo, ka izao no nasain' ny mpanjaka nambara taminy: Mitoera any Jerikao aloha, mandra-panirin' ny somotrareo, vao mody hianareo. Lorsque David en fut informé, il envoya quelqu' un à leur rencontre, car ces gens étaient couverts de honte, et le roi leur fit dire : " Restez à Jéricho jusqu'à ce que votre barbe ait repoussé, et vous reviendrez. "
2Sm / 2Sam 10.6 And when the children of Ammon saw that they stank before David, the children of Ammon sent and hired the Syrians of Bethrehob and the Syrians of Zoba, twenty thousand footmen, and of king Maacah a thousand men, and of Ishtob twelve thousand men. Ary nony hitan' ny taranak' i Amona fa efa mangidy hoditra eo anatrehan' i Davida izy, dia naniraka nanakarama ny Syriana any Beti-rehoba sy ny Syriana any Zoba izy, dia miaramila an-tongotra roa alina, ary tamin' ny mpanjakan' i Maka, olona arivo lahy, ary tamin' ny olona tany Toba, roa arivo sy iray alina. Fantatry ny taranak' i Amona, fa ankahalan' i Davida azy ny nataony ka ny taranak' i Amona dia naniraka olona haka miaramila hokaramainy avy amin' ny Siriana any Beta-Rohoba sy amin' ny Siriana any Sobà, dia miaramila an-tongotra roa alina, ary any amin' ny mpanjakan' i Maakà koa roa arivo lahy, ary any amin' ny olona ao Toba roa arivoa sy iray alin-dahy. Les Ammonites virent bien qu' ils s'étaient rendus odieux à David et ils envoyèrent des messagers pour prendre à leur solde les Araméens de Bet-Rehob et les Araméens de Çoba, vingt mille hommes de pied, le roi de Maaka, mille hommes, et le prince de Tob, douze mille hommes.
2Sm / 2Sam 10.7 And when David heard of it, he sent Joab, and all the host of the mighty men. Ary nony ren' i Davida izany, dia naniraka an' i Joaba sy ny miaramila rehetra izy, dia ny lehilahy mahery. Ren' i Davida izany, ka mba nalefany kosa Joaba sy ny miaramila rehetra, lehilahy voafantina. L' ayant appris, David envoya Joab avec toute l' armée, les preux.
...............
2Sm / 2Sam 10.17 And when it was told David, he gathered all Israel together, and passed over Jordan, and came to Helam. And the Syrians set themselves in array against David, and fought with him. Ary nony nambara tamin' i Davida izany, dia nampamory ny Isiraely rehetra izy ka lasa nita an' i Jordana, dia tonga tany Helama. Ary nilahatra ny Syriana hiady amin' i Davida, ka dia rafitra ny ady. Novorin' i Davida Israely rehetra, nony nandre izany izy, ka nita an' i Jordany izy, dia tonga tany Helama. Ary nilahatra hiady amin' i Davida ny Siriana, ka dia izy no nanomboka ny ady taminy. Cela fut rapporté à David, qui rassembla tout Israël, passa le Jourdain et arriva à Hélam. Les Araméens se rangèrent en face de David et lui livrèrent bataille.
2Sm / 2Sam 10.18 And the Syrians fled before Israel; and David slew the men of seven hundred chariots of the Syrians, and forty thousand horsemen, and smote Shobach the captain of their host, who died there. Ary vaky nandositra teo anoloan' ny Isiraely ny Syriana, ka nahafaty ny tao an-kalesy fiton-jato sy ny an-tsoavaly efatra alina tamin' ny Syriana Davida sady namely an' i Sobaka koa, ilay komandin' ny miaramila, ka nahafaty azy teo. Kanjo vaky nandositra teo anoloan' Israely ny Siriana, ka matin' i Davida ny an-kalesy fiton-jato, sy an-tsoavaly efatra alina tamin' izy ireo; nasiany koa Sobàka lehiben' ny tafik' izy ireo, ka maty teo izy. Mais les Araméens lâchèrent pied devant Israël et David leur tua sept cents attelages et quarante mille hommes; il abattit aussi Shobak, leur général, qui mourut sur les lieux.
2Sm / 2Sam 11.1 And it came to pass, after the year was expired, at the time when kings go forth to battle, that David sent Joab, and his servants with him, and all Israel; and they destroyed the children of Ammon, and besieged Rabbah. But David tarried still at Jerusalem. Ary rehefa niherina ny taona, ka mby amin' ny andro fandehanan' ny mpanjaka hiady, dia naniraka an' i Joaba sy ny mpanompony ary ny Isiraely rehetra Davida, ka nandringana ny taranak' i Amona ireo sady nanao fahirano an' i Raha; fa Davida kosa nijanona tany Jerosalema ihany. Tamin' ny fitsingerenan' ny taona, nony mby amin' ny fotoana fandehanan' ny mpanjaka hiady, dia nalefan' i Davida Joaba mbamin' ny mpanompony sy Israely rehetra, ka nofongoran' ireo ny taranak' i Amona, ary nataony fahirano Rabà; fa Davida kosa nijanona tany Jerosalema ihany. Au retour de l' année, au temps où les rois se mettent en campagne, David envoya Joab et avec lui sa garde et tout Israël : ils massacrèrent les Ammonites et mirent le siège devant Rabba. Cependant David restait à Jérusalem.
2Sm / 2Sam 11.2 And it came to pass in an eveningtide, that David arose from off his bed, and walked upon the roof of the king' s house: and from the roof he saw a woman washing herself; and the woman was very beautiful to look upon. Ary nony harivariva, dia niala tao ampandriany Davida ka nitsangantsangana teo an-tampon' ny lapa; ary raha teo izy dia nahatazana vehivavy mandro; ary ravehivavy dia tsara tarehy maha-te-hijery. Indray hariva raha ilay avy niarina avy teo am-pandriany iny Davida ka nitsangantsangana teo amin' ny tafon-tranon' ny mpanjaka, dia tazany avy eo ambony tafon-trano ity vehivavy anankiray nandro, ary tsara tarehy ery ravehivavy io. Il arriva que, vers le soir, David, s'étant levé de sa couche et se promenant sur la terrasse du palais, aperçut, de la terrasse, une femme qui se baignait. Cette femme était très belle.
2Sm / 2Sam 11.3 And David sent and enquired after the woman. And one said, Is not this Bathsheba, the daughter of Eliam, the wife of Uriah the Hittite? Ary Davida dia naniraka hanontany ny amin-dravehivavy. Ary nisy nanao hoe: Tsy iny va no Batseba, zanakavavin' i Eliama, sady vadin' i Oria Hetita? Nasain' i Davida nanontaniana hoe: Iza io vehivavy io? ka izao no nolazain' ny olona azy: Io no Betsabea, zanakavavin' i Eliama, vadin' i Oria, Heteana. David fit prendre des informations sur cette femme, et on répondit : " Mais c' est Bethsabée, fille d'Éliam et femme d' Urie le Hittite! "
2Sm / 2Sam 11.4 And David sent messengers, and took her; and she came in unto him, and he lay with her; for she was purified from her uncleanness: and she returned unto her house. Ary Davida naniraka olona ka nampaka azy; dia tonga tao aminy izy ka nandriany. Ary ravehivavy nanamasina ny tenany ho afaka tamin' ny halotoany, dia nody tany an-tranony. Dia naniraka olona haka azy Davida ka tonga tao aminy izy dia nandry taminy izy. Nandio tena ho afaka amin' ny halotoany ravehivavy, dia nody tany an-tranony, Alors David envoya des émissaires et la fit chercher. Elle vint chez lui et il coucha avec elle, alors qu' elle venait de se purifier de ses règles. Puis elle retourna dans sa maison.
2Sm / 2Sam 11.5 And the woman conceived, and sent and told David, and said, I am with child. Ary nanan' anaka ravehivavy ka naniraka hilaza tamin' i Davida hoe: Manan' anaka aho. kanjo nanana anaka ravehivavy, ka naniraka hilaza amin' i Davida hoe: Manana anaka aho. La femme conçut et elle envoya dire à David : " Je suis enceinte! "
2Sm / 2Sam 11.6 And David sent to Joab, saying, Send me Uriah the Hittite. And Joab sent Uriah to David. Ary Davida naniraka tany amin' i Joaba hanao hoe: Asaovy mankaty amiko kely Oria Hetita. Dia nasain' i Joaba nankany amin' i Davida Oria. Tamin' izay, naniraka tany amin' i Joaba Davida handidy azy hoe: Alefaso hankaty amiko Oria Heteana. Dia nalefan' i Joaba hankany amin' i Davida Oria. Alors David expédia un message à Joab : " Envoie-moi Urie le Hittite ", et Joab envoya Urie à David.
2Sm / 2Sam 11.7 And when Uriah was come unto him, David demanded of him how Joab did, and how the people did, and how the war prospered. Ary nony tonga teo amin' i Davida izy, dia nanontaniany ny toetr' i Joaba sy ny olona ary ny toetry ny ady. Ka nony tonga tany amin' i Davida Oria, dia nanontaniany ny vaovao momba an' i Joaba sy ny tafika ary ny ady. Lorsque Urie fut arrivé auprès de lui, David demanda comment allaient Joab et l' armée et la guerre.
2Sm / 2Sam 11.8 And David said to Uriah, Go down to thy house, and wash thy feet. And Uriah departed out of the king' s house, and there followed him a mess of meat from the king. Ary hoy Davida tamin' i Oria: Andeha ary mody, ka sasao ny tongotrao. Ary Oria niala tao an-tranon' ny mpanjaka, ary dia nampanarahina nahandro avy tao amin' ny mpanjaka izy. Izay Davida vao nanao tamin' i Oria hoe: Andeha àry midina any an-tranonao, dia manasa ny tongotrao. Nivoaka ny tranon' ny mpanjaka Oria, nampanarahina nahandro fanomezana avy amin' ny mpanjaka; Puis David dit à Urie : " Descends à ta maison et lave-toi les pieds. " Urie sortit du palais, suivi d' un présent de la table royale.
...............
2Sm / 2Sam 11.10 And when they had told David, saying, Uriah went not down unto his house, David said unto Uriah, Camest thou not from thy journey? why then didst thou not go down unto thine house? Ary nisy nanambara tamin' i Davida hoe: Tsy nidina nody tany an-tranony Oria. Dia hoy Davida tamin' i Oria: Tsy avy lavitra va ianao? koa nahoana ianao no tsy midina mody any an-tranonao? Nolazaina tamin' i Davida izany, natao hoe: Tsy nidina nody any an-tranony Oria. Ka hoy Davida tamin' i Oria: Moa tsy tonga avy amin' ny dia hianao? Nahoana no tsy nidina nody any an-tranonao? On en informa David : " Urie, lui dit-on, n' est pas descendu à sa maison. " David demanda à Urie : " N' arrives-tu pas de voyage ? Pourquoi n' es-tu pas descendu à ta maison ? "
2Sm / 2Sam 11.11 And Uriah said unto David, The ark, and Israel, and Judah, abide in tents; and my lord Joab, and the servants of my lord, are encamped in the open fields; shall I then go into mine house, to eat and to drink, and to lie with my wife? as thou livest, and as thy soul liveth, I will not do this thing. Fa hoy Oria tamin' i Davida: Ny fiara sy ny Isiraely ary ny Joda mitoetra amin' ny trano rantsan-kazo; ary Joaba tompoko sy ny mpanompon' ny tompoko mitoby any an-tsaha, ka izaho kosa va hody any an-tranoko hihinana sy hisotro ary handry amin' ny vadiko? Raha velona koa ianao, ary raha velona koa ny ainao, tsy hanao izany aho. Dia hoy ny navalin' i Oria tamin' i Davida: Ny fiara sy Israely mbamin' i Jodà, mitoetra an-day; Joaba tompoko sy ny mpanompon' ny tompoko, mitoby any an-tsaha foana, ary izaho ve dia hody any an-tranoko hihinana sy hisotro ary handry amin' ny vadiko? Marina amin' ny ainao sy ny ain' ny fanahinao raha hanao izany aho! Urie répondit à David : " L' arche, Israël et Juda logent sous les huttes, mon maître Joab et la garde de Monseigneur campent en rase campagne, et moi j' irais à ma maison pour manger et boire et coucher avec ma femme! Aussi vrai que Yahvé est vivant et que tu vis toi-même, je ne ferai pas une chose pareille! "
2Sm / 2Sam 11.12 And David said to Uriah, Tarry here to day also, and to morrow I will let thee depart. So Uriah abode in Jerusalem that day, and the morrow. Ary hoy Davida tamin' i Oria: Mitoera ihany ary atý anio, fa rahampitso dia halefako ianao. Dia nitoetra tany Jerosalema androtrizay sy ny ampitson' iny Oria. Ary hoy Davida tamin' i Oria: Mitoera ihany àry aty anio; fa rahampitso dia halefako hianao. Dia nitoetra tany Jerosalema ihany Oria androtr' izay sy ny ampitson' izay. Alors David dit à Urie : " Reste encore aujourd' hui ici, et demain je te donnerai congé. " Urie resta donc à Jérusalem ce jour-là. Le lendemain,
2Sm / 2Sam 11.13 And when David had called him, he did eat and drink before him; and he made him drunk: and at even he went out to lie on his bed with the servants of his lord, but went not down to his house. Ary nasain' i Davida izy, dia nihinana sy nisotro teo anatrehany, ka nomamoiny, ary nony hariva dia nivoaka izy ka nandry teo amin' ilay nandriany teo amin' ny mpanompon' ny tompony ihany, fa tsy nidina nody tany an-tranony. Nasain' i Davida hihinana sy hisotro teo anatrehany izy ka nomamoiny. Nony hariva dia nivoaka nandry teo amin' ny fandriany, teo amin' ny mpanompon' ny tompony ihany Oria, fa tsy nidina nody tany an-tranony. David l' invita à manger et à boire en sa présence et il l' enivra. Le soir Urie sortit et s'étendit sur sa couche avec les gardes de son maître, mais il ne descendit pas à sa maison.
2Sm / 2Sam 11.14 And it came to pass in the morning, that David wrote a letter to Joab, and sent it by the hand of Uriah. Ary nony maraina, Davida dia nanoratra taratasy ho any amin' i Joaba, ka nampitondrainy an' i Oria izany. Nony ampitso maraina nanoratra taratasy ho any amin' i Joaba Davida ka tànan' i Oria no nampitondrainy azy. Le matin suivant, David écrivit une lettre à Joab et la fit porter par Urie.
...............
2Sm / 2Sam 11.17 And the men of the city went out, and fought with Joab: and there fell some of the people of the servants of David; and Uriah the Hittite died also. Ary ny mponina tao an-tanàna nivoaka hiady amin' i Joaba, ka nahafatesana ny mpanompon' i Davida, ary maty koa Oria Hetita. Nivoaka hamely an' i Joaba ny olona tao an-tànana, ka maro tamin' ny vahoaka, tamin' ny mpanompon' i Davida, no maty; ary maty koa Oria, Heteana. Les gens de la ville firent une sortie et attaquèrent Joab. Il y eut des tués dans l' armée, parmi les gardes de David, et Urie le Hittite mourut aussi.
2Sm / 2Sam 11.18 Then Joab sent and told David all the things concerning the war; Ary Joaba naniraka hilaza tsara any amin' i Davida ny toetry ny ady; Dia naniraka hilaza ny toetry ny ady any amin' i Davida Joaba; Joab envoya à David un compte rendu de tous les détails du combat.
...............
2Sm / 2Sam 11.22 So the messenger went, and came and shewed David all that Joab had sent him for. Ary nandeha ilay iraka, dia tonga tamin' i Davida ka nanambara taminy izay rehetra nanirahan' i Joaba azy. Dia nandeha ilay iraka, ka nony tonga izy dia nambarany tamin' i Davida avokoa izay nasain' i Joaba nambara. Le messager partit et, à son arrivée, il rapporta à David tout le message dont Joab l' avait chargé. David s' emporta contre Joab et dit au messager : " Pourquoi vous êtes-vous approchés du rempart de la ville pour livrer bataille ? Ne saviez-vous pas qu' on tire du haut des remparts ? Qui a tué Abimélek, le fils de Yerubbaal ? N' est-ce pas une femme qui a jeté une meule sur lui du haut du rempart, et il est mort à Tébèç ? Pourquoi vous êtes-vous approchés du rempart ? "
2Sm / 2Sam 11.23 And the messenger said unto David, Surely the men prevailed against us, and came out unto us into the field, and we were upon them even unto the entering of the gate. Ary hoy ny iraka tamin' i Davida: Nahery noho izahay ireny, ary nivoahany tany an-tsaha izahay, ka dia nenjehinay hatreo anoloan' ny vavahady kosa izy. Hoy ilay iraka tamin' i Davida: Nivoahan' ireny olona matanjaka noho izahay ireny tany an-tsaha izahay, fa notoherinay hatreny anoloan' ny vavahady kosa izy, Le messager répondit à David : " C' est que ces gens l' avaient emporté sur nous et étaient sortis vers nous en rase campagne, nous les avons refoulés jusqu'à l' entrée de la porte
...............
2Sm / 2Sam 11.25 Then David said unto the messenger, Thus shalt thou say unto Joab, Let not this thing displease thee, for the sword devoureth one as well as another: make thy battle more strong against the city, and overthrow it: and encourage thou him. Dia hoy Davida tamin' ny iraka: Izao no holazainao amin' i Joaba: Aza malahelo amin' izany ianao, fa ny sabatra tsy mifidy hasiana; herezo ihany ny adinao amin' ny tanàna, ka ravao izy. Ary omeo toky Joaba. Dia hoy Davida tamin' ilay iraka: Izao no lazao amin' i Joaba: Aza malahelo loatra amin' izany hianao, fa mbetika ny iray mbetika kosa ny hafa no asian' ny sabatra. Ka ampitomboy ihany ny hamafin' ny famelezana ny tanàna, dia ravao izy. Ary hianao koa mba mankahereza azy. Alors David dit au messager : " Voici ce que tu diras à Joab : "Que cette affaire ne t' affecte pas : l'épée dévore tantôt celui-ci et tantôt celui-là. Force ton attaque contre la ville et détruis-là. " Ainsi tu lui rendras courage. "
...............
2Sm / 2Sam 11.27 And when the mourning was past, David sent and fetched her to his house, and she became his wife, and bare him a son. But the thing that David had done displeased the Lord. Ary rehefa afa-tsaona izy, dia nampanalain' i Davida ho any an-tranony, ary dia novadiny izy ka niteraka zazalahy taminy. Nefa tsy sitrak' i Jehovah izany nataon' i Davida izany. Ka nony afa-tsaona ravehivavy dia nampanalain' i Davida sy noraisiny tao an-tranony. Tonga vadiny izy ary niteraka zazalahy taminy. Ary tsy sitrak' Iaveh izany zavatra nataon' i Davida izany. Quand le deuil fut achevé, David l' envoya chercher et la recueillit chez lui, et elle devint sa femme. Elle lui enfanta un fils. Mais l' action que David avait commise déplut à Yahvé.
2Sm / 2Sam 12.1 And the Lord sent Nathan unto David. And he came unto him, and said unto him, There were two men in one city; the one rich, and the other poor. Ary Jehovah naniraka an' i Natana hankao amin' i Davida. Ary dia tonga tao aminy izy ka nanao taminy hoe: Nisy olona roa lahy tao an-tanàna anankiray, ny iray manan-karena, ary ny iray malahelo. Nirahin' ny Tompo ho any amin' i Davida Natàna, ka tonga tany aminy izy, dia nanao taminy hoe: Nisy olona roa lahy, tao amin' ity tanàna anankiray; ny iray mpanan-karena ary ny iray mahantra. Yahvé envoya le prophète Natân vers David. Il entra chez lui et lui dit : " Il y avait deux hommes dans la même ville, l' un riche et l' autre pauvre.
...............
2Sm / 2Sam 12.5 And David' s anger was greatly kindled against the man; and he said to Nathan, As the Lord liveth, the man that hath done this thing shall surely die: Dia nirehitra mafy ny fahatezeran' i Davida tamin' izany olona izany, ka hoy izy tamin' i Natana: Raha velona koa Jehovah, tsy maintsy hatao maty izay olona nanao izany; Nirehitra fatratra tamin' izany olona izany ny fahatezeran' i Davida, ka hoy izy tamin' i Natàna: Raha velona koa Iaveh dia marina raha tsy mendrika ny hovonoina izay olona manao izany, David entra en grande colère contre cet homme et dit à Natân : " Aussi vrai que Yahvé est vivant, l' homme qui a fait cela est passible de mort!
...............
2Sm / 2Sam 12.7 And Nathan said to David, Thou art the man. Thus saith the Lord God of Israel, I anointed thee king over Israel, and I delivered thee out of the hand of Saul; Dia hoy Natana tamin' i Davida: Hianao no izy. Izao no lazain' i Jehovah, Andriamanitry ny Isiraely: Izaho nanosotra anao ho mpanjakan' ny Isiraely ka namonjy anao ho afaka tamin' ny tànan' i Saoly; Dia hoy Natàna tamin' i Davida: Tsy iza fa hianao izany olona izany. Ka izao no lazain' ny Tompo Andriamanitr' Israely: Nanosotra anao ho mpanjaka amin' Israely aho, ary nanafaka anao tamin' ny tànan' i Saola; Natân dit alors à David : " Cet homme, c' est toi! Ainsi parle Yahvé, Dieu d' Israël : Je t' ai oint comme roi d' Israël, je t' ai sauvé de la main de Saül,
...............
2Sm / 2Sam 12.13 And David said unto Nathan, I have sinned against the Lord. And Nathan said unto David, The Lord also hath put away thy sin; thou shalt not die. Dia hoy Davida tamin' i Natana: Efa nanota tamin' i Jehovah aho. Ary hoy kosa atana tamin' i Davida: Jehovah efa nanaisotra ny helokao, ka tsy ho faty ianao. Dia hoy Davida tamin' i Natàna: Nanota tamin' ny Tompo aho! Fa hoy kosa Natàna tamin' i Davida: Navelan' ny Tompo ny helokao, ka tsy ho faty hianao. David dit à Natân : " J' ai péché contre Yahvé! " Alors Natân dit à David : " De son côté, Yahvé pardonne ta faute, tu ne mourras pas.
...............
2Sm / 2Sam 12.15 And Nathan departed unto his house. And the Lord struck the child that Uriah' s wife bare unto David, and it was very sick. Ary Natana nody tany an-tranony. Ary Jehovah namely ny zaza izay nateraky ny vadin' i Oria tamin' i Davida, ka dia narary be ny zaza. Dia lasa nankany an-tranony Natana. Ary nasian' ny Tompo ny zaza nateraky ny vadin' i Oria, tamin' i Davida, ka nandraiki-narary mafy. Et Natân s' en alla chez lui. Yahvé frappa l' enfant que la femme d' Urie avait donné à David, et il tomba gravement malade.
2Sm / 2Sam 12.16 David therefore besought God for the child; and David fasted, and went in, and lay all night upon the earth. Ary nifona tamin' Andriamanitra ho an' ny zaza Davida, dia nifady hanina sady niditra ka nandry tamin' ny tany mandritra ny alina. Nivavaka tamin' Andriamanitra ho an' ny zaza Davida sady nifady hanina; ary niditra izy ka nandry tamin' ny tany nandritra ny alina. David implora Dieu pour l' enfant : il jeûnait strictement, rentrait chez lui et passait la nuit couché sur la terre nue.
...............
2Sm / 2Sam 12.18 And it came to pass on the seventh day, that the child died. And the servants of David feared to tell him that the child was dead: for they said, Behold, while the child was yet alive, we spake unto him, and he would not hearken unto our voice: how will he then vex himself, if we tell him that the child is dead? Ary nony nandray hafitoana, dia maty ny zaza; ary ny mpanompon' i Davida natahotra hilaza ny nahafatesan' ny zaza aminy, fa hoy ireo: Indro, fony mbola velona aza ny zaza, raha niteny taminy isika, dia tsy nohenoiny ny feontsika, koa hataontsika ahoana no filaza aminy ny fahafatesan' ny zaza? fandrao hanimba tena izy. Nony tamin' ny andro fahafito, maty ny zaza, ka natahotra ny hilaza ny nahafatesany tamin' i Davida ny mpanompony, fa hoy ireo: Fony mbola velona aza ny zaza, niteny taminy isika fa tsy nohenoiny ny feontsika, ka hataontsika ahoana no filaza aminy hoe: maty ny zaza! Vao mainka loza no hafitsony. Le septième jour, l' enfant mourut. Les officiers de David avaient peur de lui apprendre que l' enfant était mort. Ils se disaient en effet : " Quand l' enfant était vivant, nous lui avons parlé et il ne nous a pas écoutés. Comment pourrons-nous lui dire que l' enfant est mort ? Il fera un malheur! "
2Sm / 2Sam 12.19 But when David saw that his servants whispered, David perceived that the child was dead: therefore David said unto his servants, Is the child dead? And they said, He is dead. Ary nony hitan' i Davida fa nitakoritsika ny mpanompony, dia fantany fa maty ny zaza; ka hoy izy tamin' ny mpanompony: Maty va ny zaza? Ary hoy ireo: Maty. Hitan' i Davida nitakoritsika ny mpanompony, ka fantatr' i Davida fa maty ny zaza. Hoy Davida tamin' ny mpanompony: Maty angaha ny zaza? Ary hoy ireo: Maty izy. David s' aperçut que ses officiers chuchotaient entre eux, et il comprit que l' enfant était mort. David demanda à ses officiers : " L' enfant est-il mort ? " et ils répondirent : " Oui. "
2Sm / 2Sam 12.20 Then David arose from the earth, and washed, and anointed himself, and changed his apparel, and came into the house of the Lord, and worshipped: then he came to his own house; and when he required, they set bread before him, and he did eat. Dia niarina tsy nandry tamin' ny tany intsony Davida ary nandro sy nihosotra diloilo ary nanova ny fitafiany, dia nankao amin' ny tranon' i Jehovah ka niankohoka; ary dia nody tany an-tranony izy ka niantso mba hisy handroso hanina eo anoloany, dia nihinana izy. Dia niarina tamin' ny tany Davida ka nandro, nihosotra diloilo sy nanova fitafiana, dia nankao an-tranon' ny Tompo izy ary niankohoka. Nony nody tao an-tranony izy nangataka horosoana sakafo dia nihinana. Alors David se leva de terre, se baigna, se parfuma et changea de vêtements. Puis il entra dans le sanctuaire de Yahvé et se prosterna. Rentré chez lui, il demanda qu' on lui servît de la nourriture et il mangea.
...............
2Sm / 2Sam 12.24 And David comforted Bathsheba his wife, and went in unto her, and lay with her: and she bare a son, and he called his name Solomon: and the Lord loved him. Ary Davida nampionona an' i Batseba vadiny, dia niditra tao aminy ka nandry taminy; ary niteraka zazalahy izy, ka ny anarany nataony hoe Solomona. Ary Jehovah tia azy, Nanala alahelo an' i Betsabea vadiny Davida dia nankao aminy, ka nandry taminy. Ary tera-dahy ravehivavy, ka nataony hoe Salomona no anarany: tia azy Iaveh, David consola Bethsabée, sa femme. Il alla vers elle et coucha avec elle. Elle conçut et mit au monde un fils auquel elle donna le nom de Salomon. Yahvé l' aima
...............
2Sm / 2Sam 12.27 And Joab sent messengers to David, and said, I have fought against Rabbah, and have taken the city of waters. Ary Joaba naniraka olona tany amin' i Davida nanao hoe: Namely an' i Raba aho ka nahafaka ny tanàna misy rano. Ka naniraka olona tany amin' i Davida Joaba hanao aminy hoe: Nataoko fahirano Rabà, ary efa afako ny tanànan' ny rano. Joab envoya alors des messagers à David pour dire : " J' ai attaqué Rabba, je me suis emparé de la ville des eaux.
...............
2Sm / 2Sam 12.29 And David gathered all the people together, and went to Rabbah, and fought against it, and took it. Ary Davida namory ny vahoaka rehetra, dia nankany Raba ka namely azy ary nahafaka azy. Dia novorin' i Davida ny vahoaka rehetra ary nankany Rabà izy namely azy ka nahazo azy. David rassembla toute l' armée et alla à Rabba, il donna l' assaut à la ville et s' en empara.
2Sm / 2Sam 12.30 And he took their king' s crown from off his head, the weight whereof was a talent of gold with the precious stones: and it was set on David' s head. And he brought forth the spoil of the city in great abundance. Dia nesoriny ny satro-boninahitr' ilay mpanjaka teny an-dohany talenta volamena iray no lanjany, sady nisy vato soa, ary dia nisatrohan' i Davida. Ary navoakany tao an-tanàna ny babo azo, ka be dia be ireny. Nesoriny teny an-dohan' ny mpanjakan' izy ireo, ny satro-boninahiny lanjana talenta volamena iray, izay nisy vatosoa anankiray ka natao teny an-dohan' i Davida. Ary babo be dia be no nentiny avy ao an-tanàna. Il enleva de la tête de Milkom la couronne qui pesait un talent d' or; elle enchâssait une pierre précieuse qui devint l' ornement de la tête de David. Il emporta le butin de la ville en énorme quantité.
2Sm / 2Sam 12.31 And he brought forth the people that were therein, and put them under saws, and under harrows of iron, and under axes of iron, and made them pass through the brick-kiln: and thus did he unto all the cities of the children of Ammon. So David and all the people returned unto Jerusalem. Ary dia navoakany koa ny olona teo ka nataony teo amin' ny tsofa sy ny fangao-by lehibe ary ny famaky vy, ary nataony tao anatin' ny fandoroam-biriky; toy izany no nataony tamin' ny tanànan' ny taranak' i Amona rehetra. Ary Davida sy ny vahoaka rehetra dia niverina nankany Jerosalema. Ary ny vahoaka hita tao dia navoakany ka napetrany hiasa amin' ny tsofa, sy ny pika vy, mbamin' ny famaky vy, ary nafindrany tamin' ny fanefem-biriky. Nataony toy izany avokoa ny tanànan' ny taranak' i Amona. Dia niverina nankany Jerosalema Davida sy ny vahoaka rehetra. Quant à sa population, il la fit sortir, la mit à manier la scie, les pics ou les haches de fer et l' employa au travail des briques; il agissait de même pour toutes les villes des Ammonites. David et toute l' armée revinrent à Jérusalem.
2Sm / 2Sam 13.1 And it came to pass after this, that Absalom the son of David had a fair sister, whose name was Tamar; and Amnon the son of David loved her. Ary nony afaka izany, dia nisy toy izao: Absaloma, zanak' i Davida, nanana anabavy tsara tarehy, Tamara no anarany; ary tia azy Amnona, zanak' i Davida. Taty aorian' izany dia nanana anabavy tsara tarehy kosa Absaloma zanak' i Davida; Tamara no anarany, ary tia azy io Amnona zanak' i Davida. Voici ce qui arriva ensuite. Absalom, fils de David, avait une soeur qui était belle et qui se nommait Tamar, et Amnon, fils de David, s'éprit d' elle.
...............
2Sm / 2Sam 13.3 But Amnon had a friend, whose name was Jonadab, the son of Shimeah David' s brother: and Jonadab was a very subtil man. Fa Amnona nanan-tsakaiza, Jonadaba no anarany, zanak' i Simea, rahalahin' i Davida; ary Jonadaba dia olona fetsy loatra. Nanan-tsakaiza anankiray atao hoe Jonadaba Amnona; zanak' i Semaa rahalahin' i Davida izy io, ary lehilahy fetsy loatra Jonadaba. Mais Amnon avait un ami nommé Yonadab, fils de Shiméa, frère de David, et Yonadab était un homme très avisé.
...............
2Sm / 2Sam 13.7 Then David sent home to Tamar, saying, Go now to thy brother Amnon' s house, and dress him meat. Ary Davida naniraka nankany amin' i Tamara any an-tranony nanao hoe: Mankanesa kely any an-tranon' i Amnona anadahinao, ka manaova nahandro ho azy. Dia naniraka olona Davida hilaza amin' i Tamara tao an-trano hanao hoe: Mankanesa ao an-tranon' i Amnona, anadahinao, ka manaova nahandro ho azy. David envoya dire à Tamar au palais : " Va donc chez ton frère Amnon et prépare-lui un plat. "
...............
2Sm / 2Sam 13.21 But when king David heard of all these things, he was very wroth. Fa nony ren' i Davida mpanjaka izany zavatra rehetra izany, dia nirehitra ny fahatezerany. Tezitra mafy Davida mpanjaka nony nandre izany rehetra izany. Lorsque le roi David apprit toute cette histoire, il en fut très irrité, mais il ne voulut pas faire de peine à son fils Amnon, qu' il aimait parce que c'était son premier-né.
...............
2Sm / 2Sam 13.30 And it came to pass, while they were in the way, that tidings came to David, saying, Absalom hath slain all the king' s sons, and there is not one of them left. Ary raha mbola teny an-dalana izy ireo, dia tonga tao amin' i Davida ny filazana hoe: novonoin' i Absaloma avokoa ny zanakalahin' ny mpanjaka, ka tsy nasiany miangana na dia iray akory aza. Mbola teny an-dàlana izy ireo, dia efa tonga tao amin' i Davida sahady ny filazana hoe: Novonoin' i Absaloma tsy nasiany iray niangana ny zanakalahin' ny mpanjaka rehetra! Comme ils étaient en chemin, cette rumeur parvint à David : " Absalom a tué tous les fils du roi, il n' en reste pas un seul! "
...............
2Sm / 2Sam 13.32 And Jonadab, the son of Shimeah David' s brother, answered and said, Let not my lord suppose that they have slain all the young men the king' s sons; for Amnon only is dead: for by the appointment of Absalom this hath been determined from the day that he forced his sister Tamar. Ary Jonadaba, zanak' i Simea, rahalahin' i Davida, nanao hoe: Aoka ny tompoko tsy hanao hoe: Matiny avokoa ny zatovo rehetra, zanakalahin' ny mpanjaka; fa Amnona ihany no maty; fa Absaloma efa nifofo azy hatramin' ny andro nisavihany an' i Tamara anabaviny. Ary niteny Jonadaba zanak' i Semaa, rahalahin' i Davida, ka nanao hoe: Aoka ny tompoko tsy hilaza fa maty avokoa ny zazalahy rehetra, zanaky ny mpanjaka; Amnona irery no maty. Zavatra teo am-bavan' i Absaloma izany hatramin' ny andro nametavetan' i Amnona an' i Tamara anabaviny. Mais Yonadab, le fils de Shiméa, frère de David, prit ainsi la parole : " Que Monseigneur ne dise pas qu' on a fait périr tous les jeunes gens, les fils du roi, car seul Amnon est mort : Absalom s'était promis cela depuis le jour où Amnon avait outragé sa soeur Tamar.
...............
2Sm / 2Sam 13.36 And it came to pass, as soon as he had made an end of speaking, that, behold, the king' s sons came, and lifted up their voice and wept: and the king also and all his servants wept very sore. Ary nony efa voalazany izany teny izany, dia indreo, tonga ny zanakalahin' ny mpanjaka, ary nanandratra ny feony izy ka nitomany; ary ny mpanjaka sy ny mpanompony dia mba nitomany mafy dia mafy koa. Vao tapitra ny teniny, dia tonga ny zanaky ny mpanjaka, ary nanandra-peo nitomany izy ireo ka nirotsaka be dia be koa ny ranomason' i Davida mbamin' ny mpanompony rehetra. Il achevait à peine de parler que les fils du roi entrèrent, et ils se mirent à crier et à pleurer; le roi aussi et tous ses officiers pleurèrent très fort.
2Sm / 2Sam 13.37 But Absalom fled, and went to Talmai, the son of Ammihud, king of Geshur. And David mourned for his son every day. Fa Absaloma nandositra nankany amin' i Talmay, zanakalahin' i Amihoda, mpanjakan' i Gesora. Ary nisaona ny zanany mandrakariva Davida. Absaloma kosa nandositra tany amin' i Tolomaia zanak' i Amioda, mpanjakan' i Gesora. Ary Davida nisaona ny zanany isan' andro isan' andro. Absalom s'était enfui et s'était rendu chez Talmaï, fils d' Ammihud, roi de Geshur; le roi garda tout le temps le deuil de son fils.
...............
2Sm / 2Sam 13.39 And the soul of king David longed to go forth unto Absalom: for he was comforted concerning Amnon, seeing he was dead. Ary Davida mpanjaka naniry hivoaka hankany amin' i Absaloma; fa nionona izy noho ny amin' i Amnona, satria efa maty izy. Ary Davida nitsahatra tamin' ny hoe hanenjika an' i Absaloma, fa efa afaka ny alahelony tamin' ny nahafatesan' i Amnona. L' esprit du roi cessa de s' emporter contre Absalom, car il s'était consolé de la mort d' Amnon.
...............
2Sm / 2Sam 15.12 And Absalom sent for Ahithophel the Gilonite, David' s counsellor, from his city, even from Giloh, while he offered sacrifices. And the conspiracy was strong; for the people increased continually with Absalom. Ary Absaloma naniraka naka an' i Ahitofela Gilonita, mpanolo-tsaina an' i Davida, avy tao an-tanànany, dia tao Gilo, raha mbola nanatitra ny fanatitra izy. Ary nihamasaka ny tetika fikomiana, ka dia nihamaro mandrakariva ny olona nomba an' i Absaloma. Mbola eo am-panaterana ny sorona Absaloma, dia naniraka haka an' i Akitofela, Gilaonita, mpanolo-tsaina an' i Davida tany Gilao tanànany. Nihamasaka fatratra ny firaisan-tetika hikomy, fa nitombo teo ihany ny vahoaka nomba an' i Absaloma. Absalom envoya chercher, de sa ville de Gilo, Ahitophel le Gilonite, conseiller de David, et l' eut avec lui en offrant les sacrifices. La conjuration était puissante et la foule des partisans d' Absalom allait augmentant.
2Sm / 2Sam 15.13 And there came a messenger to David, saying, The hearts of the men of Israel are after Absalom. Ary nisy olona tonga tao amin' i Davida ka nilaza hoe: Lasa nanaraka an' i Absaloma fon' ny lehilahy amin' ny Isiraely. Dia nisy olona tonga nilaza tamin' i Davida, nanao hoe: Tafaraikitra amin' ny fanarahana an' i Absaloma ny fon' ny lehilahy amin' Israely. Quelqu' un vint informer David : " Le coeur des gens d' Israël, dit-il, est passé à Absalom. "
2Sm / 2Sam 15.14 And David said unto all his servants that were with him at Jerusalem, Arise, and let us flee; for we shall not else escape from Absalom: make speed to depart, lest he overtake us suddenly, and bring evil upon us, and smite the city with the edge of the sword. Ary hoy Davida tamin' ny mpanompony rehetra izay tao aminy tany Jerosalema: Mitsangàna, andeha isika handositra, fa tsy hisy hahafahantsika amin' i Absaloma; andeha hiala faingana, fandrao tamy faingana izy, ka tratrany eto isika, dia hataony idiran-doza tampoka eto isika, ary hasiany amin' ny lelan-tsabatra ny tanàna. Ka hoy Davida tamin' ny mpanompony rehetra tao aminy tany Jerosalema: Mitsangàna, andeha isika handositra, fa tsy misy hahafahantsika amin' i Absaloma. Andao faingana fandrao dia tampohiny isika, ka ataony idiran-doza eto, sady hasiany amin' ny lelan-tsabatra ny tanàna. Alors David dit à tous ses officiers qui étaient avec lui à Jérusalem : " En route, et fuyons! Autrement nous n'échapperons pas à Absalom. Hâtez-vous de partir, de crainte qu' il ne se presse et ne nous attaque, qu' il ne nous inflige le malheur et ne passe la ville au fil de l'épée. "
...............
2Sm / 2Sam 15.22 And David said to Ittai, Go and pass over. And Ittai the Gittite passed over, and all his men, and all the little ones that were with him. Ary hoy Davida tamin' Itahy: Andeha mandroso ary. Dia nandroso Itahy Gatita sy ny olony rehetra mbamin' ny zaza amim-behivavy rehetra izay teo. Ka hoy Davida tamin' i Etaia: Andeha àry handroso. Dia nandeha Etaia Geteana, sy ny olony rehetra mbamin' ny zaza rehetra niaraka taminy. David dit alors à Ittaï : " Va et passe. " Et Ittaï le Gittite passa avec tous ses hommes et toute sa smala.
...............
2Sm / 2Sam 15.30 And David went up by the ascent of mount Olivet, and wept as he went up, and had his head covered, and he went barefoot: and all the people that was with him covered every man his head, and they went up, weeping as they went up. Ary Davida niakatra teny an-tendrombohitra Oliva ka nitomany teny am-piakarana ary nisaron-doha sady nandeha tsy nikiraro; ary ny vahoaka rehetra izay nanaraka azy samy nisaron-doha sy niakatra ary nitomany teny am-piakarana avokoa. Niakatra ny tendrombohitra Oliva Davida, niakatra sy nitomany izy, sady nisaron-doha ary nandeha tsy nikiraro; ny vahoaka rehetra nanaraka azy koa nisaron-doha ary nitomany teny am-piakarana. David gravissait en pleurant la Montée des Oliviers, la tête voilée et les pieds nus, et tout le peuple qui l' accompagnait avait la tête voilée et montait en pleurant.
...............
2Sm / 2Sam 15.30 And it came to pass, that when David was come to the top of the mount, where he worshipped God, behold, Hushai the Archite came to meet him with his coat rent, and earth upon his head: Ary nony tonga teo an-tampon' ny tendrombohitra Davida, dia teo amin' izay fivavahan' ny olona tamin' Andriamanitra, indro, avy hitsena azy Hosay Arkita, voatriatra ny akanjony sady nihosin-tany ny lohany; Nony tonga tao an-tampony Davida teo amin' izay ivavahan' ny olona amin' Andriamanitra dia inty Kosaia, ilay Arakita, tonga teo anatrehany, ka ny akanjony rovitra, ny lohany mihosom-bovoka. Comme David arrivait au sommet, là où l' on adore Dieu, il vit venir à sa rencontre Hushaï l' Arkite, le familier de David, avec la tunique déchirée et de la terre sur la tête.
2Sm / 2Sam 15.31 And one told David, saying, Ahithophel is among the conspirators with Absalom. And David said, O Lord, I pray thee, turn the counsel of Ahithophel into foolishness. Ary nisy nanambara tamin' i Davida hoe: Ahitofela koa mba isan' ny mpiray tetika amin' i Absaloma. Dia hoy Davida: Mitaraina aminao aho, Jehovah ô, ampodio ho fahadalana ny hevitra ataon' i Ahitofela. Ary nisy nilaza vaovao tamin' i Davida nanao hoe: Akitofela koa, isan' ny mpiray tetika amin' i Absaloma; ka hoy Davida: Iaveh ô, mangataka aminao aho, ampanjario ho tsinontsinona ny hevitr' i Akitofela. On avertit alors David qu' Ahitophel était parmi les conjurés avec Absalom, et David dit : " Rends fous, Yahvé, les conseils d' Ahitophel! "
...............
2Sm / 2Sam 15.33 Unto whom David said, If thou passest on with me, then thou shalt be a burden unto me: ary hoy Davida taminy: Raha miara-mandroso amiko ianao, dia ho tonga enta-mavesatra amiko; Hoy Davida taminy: Raha mandeha miaraka amiko hianao, tonga enta-mavesatra ho ahy foana. David lui dit : " Si tu pars avec moi, tu me seras à charge.
...............
2Sm / 2Sam 15.37 So Hushai David' s friend came into the city, and Absalom came into Jerusalem. Koa dia tonga tany an-tanàna Hosay, sakaizan' i Davida, tamin' ny nahatongavan' i Absaloma tany Jerosalema. Dia niverina nankany an-tanàna Kosaia sakaizan' i Davida, ka tamin' izay indrindra no nidiran' i Absaloma tao Jerosalema. Hushaï, le familier de David, rentra en ville au moment où Absalom arrivait à Jérusalem.
2Sm / 2Sam 16.1 And when David was a little past the top of the hill, behold, Ziba the servant of Mephibosheth met him, with a couple of asses saddled, and upon them two hundred loaves of bread, and an hundred bunches of raisins, and an hundred of summer fruits, and a bottle of wine. Ary nony vao nihilana kely avy teo an-tampon' ny tendrombohitra Davida, indro, Ziba, mpanompon' i Mefiboseta, nitsena azy mitondra boriky roa voaisy lasely sady ampitondraina mofo roan-jato sy voaloboka maina zato sampaho sy voankazo masaka fahavaratra zato ary divay iray tavoara. Vao tafahoatra kely ny tampony Davida dia inty Sibà mpanompon' i Mifiboseta tonga nitsena azy, nitondra ampondra roa voaisy lasely, ka nibaby mofo roan-jato, ampembam-boaloboka maina zato, voankazo masaka zato, ary divay iray siny hoditra. Lorsque David eut un peu dépassé le sommet, Çiba, le serviteur de Meribbaal, vint à sa rencontre avec une paire d'ânes bâtés qui portaient deux cents pains, cent grappes de raisins secs, cent fruits de saison et une outre de vin.
2Sm / 2Sam 16.2 And the king said unto Ziba, What meanest thou by these? And Ziba said, The asses be for the king' s household to ride on; and the bread and summer fruit for the young men to eat; and the wine, that such as be faint in the wilderness may drink. Ary hoy ny mpanjaka tamin' i Ziba: Ahoana no hevitrao amin' ireto? Dia hoy Ziba: Ny boriky dia ho an' ny ankohonan' ny mpanjaka itaingenany; ary ny mofo sy ny voankazo masaka fahavaratra hohanin' ny zatovo; ary ny divay hosotroin' izay reraka any an-efitra. Dia hoy Davida tamin' i Sibà: Hataonao inona avy ireo? Ka hoy ny navalin' i Sibà: Ny ampondra ho an' ny ankohonan' ny mpanjaka, hitaingenany, ny mofo amam-boankazo hihinanan' ny zatovo, ary ny divay hisotroan' izay reraka any an' efitra. Le roi demanda à Çiba : " Que veux-tu faire de cela ? " Et Çiba répondit : " Les ânes serviront de monture à la famille du roi, le pain et les fruits de nourriture pour les cadets, et le vin servira de breuvage pour qui sera fatigué dans le désert. "
...............
2Sm / 2Sam 16.5 And when king David came to Bahurim, behold, thence came out a man of the family of the house of Saul, whose name was Shimei, the son of Gera: he came forth, and cursed still as he came. Ary nony nanakaiky an' i Bahorima Davida mpanjaka, indro, nisy lehilahy, tamingan' i Saoly ny anarany dia Simey, zanak' i Gera nivoaka avy tao izy ka nanozona teny ampandehanana. Nony tonga tao Bahorima ny mpanjaka, indro nisy lehilahy anankiray, atao hoe Semeia zanak' i Gerà, iray fianakaviana tamin' ny ankohonan' i Saola, nivoaka avy tao, dia nandroso izy sady nanozona, Comme David atteignait Bahurim, il en sortit un homme du même clan que la famille de Saül. Il s' appelait Shiméï, fils de Géra, et il sortait en proférant des malédictions.
2Sm / 2Sam 16.6 And he cast stones at David, and at all the servants of king David: and all the people and all the mighty men were on his right hand and on his left. Ary nitora-bato an' i Davida mpanjaka sy ny mpanompony rehetra izy; ary ny vahoaka rehetra sy ny lehilahy mahery rehetra dia teo amin' ny ankavanan' ny mpanjaka sy teo amin' ny ankaviany. ary nitora-bato an' i Davida mbamin' ny mpanompon' i Davida mpanjaka rehetra; ary ny vahoaka mbamin' ny lehilahy mahery kosa tamin' izay dia teo ankavanany sy ankaviany. Il lançait des pierres à David et à tous les officiers du roi David, et pourtant toute l' armée et tous les preux encadraient le roi à droite et à gauche.
...............
2Sm / 2Sam 16.10 And the king said, What have I to do with you, ye sons of Zeruiah? so let him curse, because the Lord hath said unto him, Curse David. Who shall then say, Wherefore hast thou done so? Fa hoy ny mpanjaka: Moa mifaninona akory izaho sy ianareo, ry zanak' i Zeroia? Raha manozona izy, sady Jehovah no nanao taminy hoe: Ozony Davida, dia iza indray no hanao hoe: Nahoana ianao no manao izany? Fa hoy ny navalin' ny mpanjaka: Tsy manan-draharaha aminareo aho, ry zanak' i Sarvià! Aoka hanozona izy, satria fa raha Iaveh no nanao taminy hoe: Ozony Davida: zovy moa no hanao aminy hoe: Ahoana no anaovanao izany? Mais le roi répondit : " Qu' ai-je à faire avec vous, fils de Çeruya ? S' il maudit et si Yahvé lui a ordonné : "Maudis David", qui donc pourrait lui dire "Pourquoi as-tu agi ainsi ?" "
2Sm / 2Sam 16.11 And David said to Abishai, and to all his servants, Behold, my son, which came forth of my bowels, seeketh my life: how much more now may this Benjamite do it? let him alone, and let him curse; for the Lord hath bidden him. Ary hoy koa Davida tamin' i Abisay sy tamin' ny mpanompony rehetra: Indro, ny zanako naterako aza mitady ny aiko, ka mainka io Benjamita io! Avelao ihany izy hanozona, fa Jehovah no nampanao azy izany. Ary hoy Davida tamin' i Abisaia sy ny mpanompony rehetra: He, ny zanako naloaky ny kiboko aza ity mitady ny aiko; ka mainka fa io zana-Benjamina io! Avelao izy hanozona, fa didin' ny Tompo taminy izany. David dit à Abishaï et à tous ses officiers : " Voyez : le fils qui est sorti de mes entrailles en veut à ma vie. A plus forte raison maintenant ce Benjaminite! Laissez-le maudire, si Yahvé le lui a commandé.
...............
2Sm / 2Sam 16.13 And as David and his men went by the way, Shimei went along on the hill' s side over against him, and cursed as he went, and threw stones at him, and cast dust. Ary nony nandeha teny an-dalana Davida sy ny olony, dia nandeha tamin' ny ilan' ny havoana tandrifiny kosa Simey ka nanozona teny ampandehanana sady nitora-bato nanandrify azy sy namafy vovoka. Ary Davida sy ny olony nanohy ny diany, fa Semeia kosa nandeha tamin' ny kisolasolan' ny tendrombohitra akaikin' i Davida sady tsy nitsahatra ny nanozona azy, sy nitora-bato ary namafy vovoka. David et ses hommes continuèrent leur route. Quant à Shiméï, il s' avançait au flanc de la montagne, parallèlement à lui, et tout en marchant il proférait des malédictions, lançait des pierres et jetait de la terre.
...............
2Sm / 2Sam 16.16 And it came to pass, when Hushai the Archite, David' s friend, was come unto Absalom, that Hushai said unto Absalom, God save the king, God save the king. Ary Hosay Arkita, sakaizan' i Davida, dia tonga tao amin' i Absaloma ka nanao taminy hoe: Ho ela velona anie ny mpanjaka! ho ela velona anie ny mpanjaka! Nony tonga nanatona an' i Absaloma Kosaia, ilay Arakita, dia hoy Kosaia tamin' i Absaloma nanao hoe: Ho ela velona anie ny mpanjaka! Lorsque Hushaï l' Arkite, familier de David, arriva auprès d' Absalom, Hushaï dit à Absalom : " Vive le roi! Vive le roi! "
...............
2Sm / 2Sam 16.23 And the counsel of Ahithophel, which he counselled in those days, was as if a man had enquired at the oracle of God: so was all the counsel of Ahithophel both with David and with Absalom. Ary ny hevitr' i Ahitofela izay nataony tamin' izany dia hoatra ny manontany amin' Andriamanitra; toy izany avokoa ny hevitra rehetra nataon' i Ahitofela, na tamin' i Davida, na tamin' i Absaloma. Toy ny teny avy amin' Andriamanitra ho an' izay manontany azy, ny hevitra nomen' i Akitofela tamin' izay, ary ny hevitra nomeny rehetra na tamin' i Davida, na tamin' i Absaloma dia toy izany koa. Le conseil que donnait Ahitophel en ce temps-là était comme un oracle qu' on aurait obtenu de Dieu; tel était, tant pour David que pour Absalom, tout conseil d' Ahitophel.
2Sm / 2Sam 17.1 Moreover Ahithophel said unto Absalom, Let me now choose out twelve thousand men, and I will arise and pursue after David this night: Ary hoy Ahitofela tamin' i Absaloma: Aoka aho hifantina lehilahy roa arivo amby iray alina ka hiainga hanenjika an' i Davida anio alina; Ary hoy Akitofela tamin' i Absaloma: Avelao aho hifantina lehilahy roa arivo sy roa alina, dia hiainga hanenjika an' i Davida anio alina ihany. Ahitophel dit à Absalom : " Laisse-moi choisir douze mille hommes et me lancer, cette nuit même, à la poursuite de David.
...............
2Sm / 2Sam 17.16 Now therefore send quickly, and tell David, saying, Lodge not this night in the plains of the wilderness, but speedily pass over; lest the king be swallowed up, and all the people that are with him. Koa maniraha haingana izao, ary ambarao amin' i Davida hoe: Aza mitoetra any amin' ny fitàna any amin' ny efitra anio alina, fa mità faingana tokoa, fandrao ho levona na ny mpanjaka na ny olona rehetra any aminy. Koa maniraha olona miaraka amin' izay hampandre an' i Davida ka asaovy lazainy aminy hoe: Aza mitoetra amin' ny tany lemaka any an' efitra anio alina, fa mità faingana fandrao ho azon' ny loza mafy indrindra na ny mpanjaka na ny vahoaka rehetra ao aminy. Maintenant, envoyez vite avertir David et dites-lui : "Ne bivouaque pas cette nuit dans les passes du désert, mais traverse d' urgence de l' autre côté, de crainte que ne soient anéantis le roi et toute l' armée qui l' accompagne. " "
2Sm / 2Sam 17.17 Now Jonathan and Ahimaaz stayed by Enrogel; for they might not be seen to come into the city: and a wench went and told them; and they went and told king David. Ary Jonatana sy Ahimaza nitoetra tao En-rogela; fa tsy sahy niseho tao an-tanàna izy; ary nisy ankizivavy anankiray nivoivoy nanambara taminy; dia lasa nandeha nanambara tany amin' i Davida mpanjaka kosa izy roa lahy. Nitoetra tao En-Rogela Jonatasy sy Akimaasa fa ny ankizivavy no nivoivoy nilaza tamin' izy ireo, ary izy ireo kosa no nandeha nanambara izany tamin' i Davida mpanjaka. Yehonatân et Ahimaaç étaient postés à la source du Foulon : une servante viendrait les avertir et eux-mêmes iraient avertir le roi David, car ils ne pouvaient pas se découvrir en entrant dans la ville.
...............
2Sm / 2Sam 17.21 And it came to pass, after they were departed, that they came up out of the well, and went and told king David, and said unto David, Arise, and pass quickly over the water: for thus hath Ahithophel counselled against you. Ary nony efa lasa ireo, dia niakatra avy ao amin' ny lavaka fantsakana izy roa lahy, ka lasa nandeha izy, dia nanambara tamin' i Davida mpanjaka hoe: Miaingà, ka mità faingana ny rano; fa izany no hevitra nataon' i Ahitofela hamelezana anareo. Rahefa lasa izy ireo, dia niakatra avy eo an-davaka fantsakàna kosa izy roa lahy, ka nandeha nampandre izany tamin' i Davida mpanjaka. Hoy izy ireo tamin' i Davida: Mitsangàna hianareo, ka mità faingana ny ony, fa izao sy izao no hevitra nomen' i Akitofela hamelezana anareo. Après leur départ, Ahimaaç et Yehonatân remontèrent de la citerne et allèrent avertir le roi David : " Mettez-vous en route et hâtez-vous de passer l' eau, car voilà le conseil qu' Ahitophel a donné à votre propos. "
2Sm / 2Sam 17.22 Then David arose, and all the people that were with him, and they passed over Jordan: by the morning light there lacked not one of them that was not gone over Jordan. Dia niainga Davida sy ny olona nanaraka ,azy, ka nita an' i Jordana izy; ary nony maraina ny andro, dia tsy tafita an' i Jordana na dia olona iray aza. Dia niainga Davida sy ny vahoaka rehetra tao aminy ka nita an' i Jordany. Nony maraina ny andro tsy nisy tsy tafita an' i Jordany izy ireo na dia iray aza. David et toute l' armée qui l' accompagnait se mirent donc en route et passèrent le Jourdain; à l' aube, il ne manquait personne qui n' eût passé le Jourdain.
...............
2Sm / 2Sam 17.24 Then David came to Mahanaim. And Absalom passed over Jordan, he and all the men of Israel with him. Ary Davida tonga tao Mahanaima. Ary Absaloma nita an' i Jordana, dia izy sy ny lehilahy rehetra amin' ny Isiraely izay nanaraka azy. Tonga tao Mahanaïma Davida, ary Absaloma nita an' i Jordany mbamin' ny lehilahy rehetra amin' Israely. David était arrivé à Mahanayim lorsqu' Absalom franchit le Jourdain avec tous les hommes d' Israël.
...............
2Sm / 2Sam 17.27 And it came to pass, when David was come to Mahanaim, that Shobi the son of Nahash of Rabbah of the children of Ammon, and Machir the son of Ammiel of Lodebar, and Barzillai the Gileadite of Rogelim, Ary nony tonga tao Mahanaima Davida, dia, indreo, tamy Soby, zanak' i Amona, sy Makira, zanak' i Amiela, avy any Lo-debara, ary Barzilay Gileadita, avy any Rogelima, Nony tonga tao Mahanaïma Davida, dia indreo Sobì zanak' i Naasa, avy any Raban' ny taranak' i Amona, sy Makira, zanak' i Amiela, avy any Lodobara, ary Berzelaia Galaadita, avy any Rogelima, Lorsque David arriva à Mahanayim, Shobi, fils de Nahash, de Rabba des Ammonites, Makir, fils d' Ammiel, de Lo-Debar, et Barzillaï le Galaadite, de Roglim,
...............
2Sm / 2Sam 17.29 And honey, and butter, and sheep, and cheese of kine, for David, and for the people that were with him, to eat: for they said, The people is hungry, and weary, and thirsty, in the wilderness. sy tantely sy rononomandry sy ondry ary zanak' omby ho an' i Davida sy ny olona nanaraka azy; fa hoy izy: Noana sy sasatra ary mangetaheta atý an-efitra ny vahoaka. tantely, dibera, ondry, ary fromazin' omby: nateriny izany mba hohanin' i Davida sy ny vahoaka tao aminy, fa hoy izy: Nihafy tamin' ny hanoanana sy ny fahasasarana ary ny hetaheta any an' efitra ity vahoaka ity. du miel, du lait caillé et des fromages de vache et de brebis, qu' ils offrirent à David et au peuple qui l' accompagnait pour qu' ils s' en nourrissent. En effet, ils s'étaient dit : " L' armée a souffert de la faim, de la fatigue et de la soif dans le désert. "
2Sm / 2Sam 18.1 And David numbered the people that were with him, and set captains of thousands, and captains of hundreds over them. Ary Davida nandamina ny olona izay nomba azy ka nanendry mpifehy arivo sy mpifehy zato hifehy azy. Notsapain' i Davida ny toetry ny vahoaka tao aminy, ka nasiany tompon' arivo sy tompon-jato. David passa en revue les troupes qui étaient avec lui et il mit à leur tête des chefs de mille et des chefs de cent.
2Sm / 2Sam 18.2 And David sent forth a third part of the people under the hand of Joab, and a third part under the hand of Abishai the son of Zeruiah, Joab' s brother, and a third part under the hand of Ittai the Gittite. And the king said unto the people, I will surely go forth with you myself also. Ary Davida nampandeha ny olona, ka ny ampahatelony nofehezin' i Joaba, ary ny ampahatelony nofehezin' i Abisay, zanak' i Zeroia, rahalahin' i Joaba, ary ny ampahatelony kosa nofehezin' Itahy Gatita. Ary hoy ny mpanjaka tamin' ny vahoaka: Izaho koa dia handeha hiaraka aminareo tokoa. Dia nalamin' i Davida ny vahoaka, ka ny ampahatelony, nataony fehin' i Joaba, ny ampahatelony fehin' i Abisaia, zanak' i Sarvia, rahalahin' i Joaba, ny ampahatelony fehin' i Etaia, Geteana. Ary hoy ny mpanjaka tamin' ny vahoaka: Izaho koa mba handeha hiaraka aminareo. David divisa l' armée en trois corps : un tiers aux mains de Joab, un tiers aux mains d' Abishaï, fils de Çeruya et frère de Joab, un tiers aux mains d' Ittaï le Gittite. Puis David dit aux troupes : " Je partirai en guerre avec vous, moi aussi. "
...............
2Sm / 2Sam 18.7 Where the people of Israel were slain before the servants of David, and there was there a great slaughter that day of twenty thousand men. ary resy tao ny lehilahy amin' ny Isiraely teo anoloan' ny mpanompon' i Davida, ka be dia be no ringana androtrizay, dia olona roa alina. Resy tao ny vahoakan' Israely teo anoloan' ny mpanompon' i Davida, ka vonoan' olona be no tao androtr' izay, fa nisy roa alina no maty. L' armée d' Israël y fut battue devant la garde de David, et ce fut ce jour-là une grande défaite, qui frappa vingt mille hommes.
...............
2Sm / 2Sam 18.9 And Absalom met the servants of David. And Absalom rode upon a mule, and the mule went under the thick boughs of a great oak, and his head caught hold of the oak, and he was taken up between the heaven and the earth; and the mule that was under him went away. Ary Absaloma nifanehatra tamin' ny mpanompon' i Davida. Ary nitaingina ampondra izy, ary ny ampondra nandeha teo ambanin' ny rantsan-kazo mikirindro tamin' ny hazo terebinta, ka voahazon' ny hazo terebinta ny lohan' i Absaloma, ka dia nikiraviravy teo anelanelan' ny lanitra sy ny tany izy; fa lasa ny ampondra nitaingenany. Sendra teo anoloan' ny mpanompon' i Davida Absaloma. Nitaingina mole Absaloma ary nitsofoka tao anatin' ny rantsan' ny terebinta ny lohany, dia tafahantona teo anelanelan' ny lanitra sy ny tany izy, ary ny mole nitondra azy dia lasa nandroso. Absalom se heurta par hasard à des gardes de David. Absalom montait un mulet et le mulet s' engagea sous la ramure d' un grand chêne. La tête d' Absalom se prit dans le chêne et il resta suspendu entre ciel et terre tandis que continuait le mulet qui était sous lui.
...............
2Sm / 2Sam 18.24 And David sat between the two gates: and the watchman went up to the roof over the gate unto the wall, and lifted up his eyes, and looked, and behold a man running alone. Ary Davida nipetraka teo anelanelan' ny vavahady roa; ary ny mpitily niakatra teo ambony vavahady teo amin' ny manda, ka nanopy ny masony, dia nahita, ka indry misy lehilahy iray mihazakazaka. Nipetraka teo anelanelan' ny vavahady roa Davida. Ary niakatra teo ambonin' ny tafon' ny vavahady, teo ambonin' ny manda ny mpitily, ka nanopy ny masony, dia nahatazana, ka indro lehilahy anankiray mihazakazaka, ka izy irery ihany. David était assis entre les deux portes. Le guetteur étant monté à la terrasse de la porte, sur le rempart, leva les yeux et aperçut un homme qui courait seul.
...............
2Sm / 2Sam 19.12 Ye are my brethren, ye are my bones and my flesh: wherefore then are ye the last to bring back the king? Ary Davida mpanjaka naniraka tany amin' i Zadoka sy Abiatara mpisorona ka nanao hoe: Ataovy amin' ny loholon' ny Joda hoe: Nahoana no dia ianareo indray no ho farany amin' ny fampodiana ny mpanjaka ho any an-tranony? fa ny tenin' ny Isiraely rehetra efa tonga tao amin' ny mpanjaka tao an-tranony Naniraka hilaza amin' i Sadaoka sy Abiatara mpisorona Davida nanao hoe: Mitenena hianareo amin' ny loholon' i Jodà, ka lazao aminy hoe: Nahoana no dia hianareo indray no ho farany amin' ny fampodiana ny mpanjaka ho any an-tranony? Fa efa tonga hatrany amin' ny mpanjaka, any aminy, ny teny voabitsibitsika eran' Israely rehetra. Ce qui se disait dans tout Israël arriva jusqu' au roi. Alors le roi David envoya dire aux prêtres Sadoq et Ébyatar : " Parlez ainsi aux anciens de Juda : "Pourquoi seriez-vous les derniers à ramener le roi chez lui ?
...............
2Sm / 2Sam 19.15 So the king returned, and came to Jordan. And Judah came to Gilgal, to go to meet the king, to conduct the king over Jordan. Ary dia nampitodika ny fon' ny lehilahy rehetra amin' ny Joda ho toy ny olona iray izy; ka dia naniraka tany amin' ny mpanjaka izy ka nanao hoe: Modia ianao sy ny mpanomponao rehetra. Voalefak' i Davida tamin' izany ny fon' ny lehilahy rehetra amin' i Jodà, toy ny fon' ny olona iray monja, ka naniraka nilaza tamin' ny mpanjaka izy ireo hoe: Modia hianao sy ny mpanomponao rehetra. Il rallia ainsi le coeur de tous les hommes de Juda comme d' un seul homme et ils envoyèrent dire au roi : " Reviens, toi et tous tes serviteurs. "
...............
2Sm / 2Sam 19.17 And there were a thousand men of Benjamin with him, and Ziba the servant of the house of Saul, and his fifteen sons and his twenty servants with him; and they went over Jordan before the king. Ary Simey, zanak' i Gera, Benjamita avy any Bahorina, dia nidodododo nidina araka tamin' ny lehilahy amin' ny Joda tsena an' i Davida mpanjaka. Ary Semeia zanak' i Gerà Benjamita, avy any Bahorima, mba nidodododo nidina niaraka tamin' ny lehilahy amin' i Jodà koa, hitsena an' i Davida mpanjaka. En hâte, Shiméï, fils de Géra, le Benjaminite de Bahurim, descendit avec les gens de Juda au-devant du roi David.
...............
2Sm / 2Sam 19.23 Therefore the king said unto Shimei, Thou shalt not die. And the king sware unto him. Dia hoy Davida: Moa mifaninona akory izaho sy ianareo, ry zanak' i Zeroia, no tonga mpanohitra ahy ianareo anio? Tokony hisy olona hatao maty va eto amin' ny Isiraely izao? Fa moa tsy fantatra va fa izaho no mpanjakan' ny Isiraely anio? Fa hoy Davida: Moa manan-draharaha aminareo va aho, ry zanak' i Sarvia, no milatsaka ho mpanohitra ahy hianareo anio? Amin' ity andro ity ve ka hisy olona hovonoina eto amin' Israely? Moa tsy fantatro va fa tonga mpanjaka amin' Israely aho anio? Mais David dit : " Qu' ai-je à faire avec vous, fils de Çeruya, pour que vous deveniez aujourd' hui mes adversaires ? Quelqu' un pourrait-il aujourd' hui être mis à mort en Israël ? N' ai-je pas l' assurance qu' aujourd' hui je suis roi sur Israël ? "
...............
2Sm / 2Sam 19.42 And all the men of Judah answered the men of Israel, Because the king is near of kin to us: wherefore then be ye angry for this matter? have we eaten at all of the king' s cost? or hath he given us any gift? Ary, indreo, ny lehilahy rehetra amin' Isiraely nankao amin' ny mpanjaka ka nanao taminy hoe: Nahoana ny lehilahy amin' ny Joda, rahalahinay, no nangalatra anao ka nitondra ny mpanjaka sy ny ankohonany ary ny olon' i Davida rehetra teny aminy hita an' i Jordana? Fa indreo tonga teo amin' ny mpanjaka ny lehilahy rehetra amin' Israely, ka nanao taminy hoe: Ahoana no nangalaran' ny lehilahy amin' i Jodà, rahalahinay, anao; ka nitondrany ny mpanjaka sy ny ankohonany mbamin' ny olona rehetra nomba an' i Davida nita an' i Jordany? Et voici que tous les hommes d' Israël vinrent auprès du roi et lui dirent : " Pourquoi nos frères, les hommes de Juda, t' ont-ils enlevé et ont-il fait passer le Jourdain au roi et à sa famille, et à tous les hommes de David avec lui ? "
2Sm / 2Sam 19.43 And the men of Israel answered the men of Judah, and said, We have ten parts in the king, and we have also more right in David than ye: why then did ye despise us, that our advice should not be first had in bringing back our king? And the words of the men of Judah were fiercer than the words of the men of Israel. Ary ny lehilahy rehetra amin' ny Joda dia namaly ny lehilahy amin' ny Isiraely hoe: Satria havanay akaiky ny mpanjaka; ka ahoana no mahatezitra anareo amin' izany? Nadany ny mpanjaka va izahay? Na nanome zavatra anay akory va izy? Ary ny lehilahy amin' ny Isiraely kosa namaly ny lehilahy amin' ny Joda hoe: Izahay manana anjaram-polo amin' ny mpanjaka; eny, izahay manana an' i Davida mihoatra noho ianareo; koa ahoana ianareo no nanao tsinontsinona anay? Tsy izahay va no niteny talohanareo nampody ny mpanjakanay? Ary ny tenin' ny lehilahy amin' ny Joda dia lozaloza kokoa noho ny tenin' ny lehilahy amin' ny Isiraely. Dia namaly ny lehilahy rehetra amin' i Jodà, ka nanao tamin' ny lehilahy amin' Israely hoe: Satria havako akaiky ahy kokoa ny mpanjaka, ka ahoana no mahatezitra anao amin' izany? Moa ny fananan' ny mpanjaka va no nivelomako na nandray zavatra taminy akory aho? Tous les hommes de Juda répondirent aux hommes d' Israël : " C' est que le roi m' est plus apparenté! Pourquoi t' irriter à ce propos ? Avons-nous mangé aux dépens du roi ou nous a-t-il apporté quelque portion ? "
2Sm / 2Sam 19.44 Fa hoy ny lehilahy amin' Israely namaly ny lehilahy amin' i Jodà: Anjaram-polo no ahy amin' ny mpanjaka; eny manam-be noho hianao aho amin' i Davida; ka ahoana no nanaovanao tsinontsinona ahy? Tsy izaho va no niteny voalohany hanangana indray ny mpanjakako? Fa mafy noho ny an' ny lehilahy amin' Israely ny tenin' ny lehilahy amin' i Jodà. Les hommes d' Israël répliquèrent aux hommes de Juda et dirent : " J' ai dix parts sur le roi et de plus je suis ton aîné, pourquoi m' as-tu méprisé ? N' ai-je pas parlé le premier de faire revenir mon roi ? " Mais les propos des hommes de Juda furent plus violents que ceux des hommes d' Israël.
2Sm / 2Sam 20.1 And there happened to be there a man of Belial, whose name was Sheba, the son of Bichri, a Benjamite: and he blew a trumpet, and said, We have no part in David, neither have we inheritance in the son of Jesse: every man to his tents, O Israel. Ary sendra nisy lehilahy iray tena ratsy fanahy teo, Seba no anarany, zanak' i Bikry Benjamita; ary nitsoka ny anjomara izy sady niantso hoe: Isika tsy manana anjara amin' i Davida na lova amin' ny zanak' i Jese; samia mody any amin' ny lainy avy, ry Isiraely ô. Nisy olon' i Beliala anankiray kosa teo, atao hoe Sebà zanak' i Bokrì, Benjamita, ka nitsoka anjomara io dia nanao hoe: Tsy manana anjara amin' i Davida isika, tsy manana lova miaraka amin' ny zanak' i Jese, ka samia mody any an-dainy avy, ry Israely ô! Or, il se trouvait là un vaurien, qui s' appelait Shéba, fils de Bikri, un Benjaminite. Il sonna du cor et dit : " Nous n' avons pas de part avec David, nous n' avons pas d' héritage sur le fils de Jessé! Chacun à ses tentes, Israël! "
2Sm / 2Sam 20.2 So every man of Israel went up from after David, and followed Sheba the son of Bichri: but the men of Judah clave unto their king, from Jordan even to Jerusalem. Ka dia samy niara-nandao an' i Davida ny lehilahy amin' ny Isiraely ka nanaraka an' i Seba, zanak' i Bikry; fa ny lehilahy amin' ny Joda no nifikitra tamin' ny mpanjakany hatrany Jordana ka hatrany Jerosalema. Dia nandao an' i Davida avokoa ny lehilahy rehetra amin' Israely, ka nanaraka an' i Sebà zanak' i Bokrì. Fa ny lehilahy amin' i Jodà ihany no nifikitra tamin' ny mpanjaka, hatrany Jordany ka hatrany Jerosalema. Tous les hommes d' Israël abandonnèrent David et suivirent Shéba fils de Bikri, mais les hommes de Juda s' attachèrent aux pas de leur roi, depuis le Jourdain jusqu'à Jérusalem.
2Sm / 2Sam 20.3 And David came to his house at Jerusalem; and the king took the ten women his concubines, whom he had left to keep the house, and put them in ward, and fed them, but went not in unto them. So they were shut up unto the day of their death, living in widowhood. Ary nony tonga tao an-tranony tany Jerosalema Davida mpanjaka, dia nalainy ny vaditsindranony folo vavy izay navelany hiandry trano tao, ka nataony tao an-trano fiambenana ary nomeny fivelomana, fa tsy nandriany intsony. Ka dia nambenana tao mandra-pahafatiny ireo ka velona tsy nanam-bady intsony. Nody tao an-tranony tao Jerosalema Davida ary nalain' ny mpanjaka ny vaditsindranony folo, izay napetrany hiandry trano, ka nataony teo amin' ny trano anankiray nasiana fiambenana. Niantohany ny fiveloman' ireo, nefa tsy nandeha taminy intsony izy, ka voahiboka mandra-pahafatiny izy ireo, dia nitoetra nanano-tena. David rentra dans son palais à Jérusalem. Le roi prit les dix concubines qu' il avait laissées pour garder le palais et les mit sous surveillance. Il pourvut à leur entretien mais il n' approcha plus d' elles et elles furent séquestrées jusqu'à leur mort, comme les veuves d' un vivant.
...............
2Sm / 2Sam 20.6 And David said to Abishai, Now shall Sheba the son of Bichri do us more harm than did Absalom: take thou thy lord' s servants, and pursue after him, lest he get him fenced cities, and escape us. Ary hoy Davida tamin' i Abisay: Ankehitriny izao dia Seba, zanak' i Bikry no ahitantsika loza mihoatra noho Absaloma; koa ento ny mpanomponao ny tomponao, ka enjeho izy, fandrao mahazo tanàna mimanda ka tsy ho azontsika. Ka hoy Davida tamin' i Abisaia: Sebà zanak' i Bokrì izao no hampidi-doza amintsika, mihoatra noho Absaloma. Koa ento ny mpanompon' ny tomponao, dia enjeho iny, fandrao dia mahazo tanàna mimamda eo ihany izy, ka tsy ho hitan' ny masontsika intsony. Alors David dit à Abishaï : " Shéba fils de Bikri est désormais plus dangereux pour nous qu' Absalom. Toi, prends les gardes de ton maître et pourchasse-le de peur qu' il n' atteigne des villes fortes et ne nous échappe. "
...............
2Sm / 2Sam 20.11 And one of Joab' s men stood by him, and said, He that favoureth Joab, and he that is for David, let him go after Joab. Ary ny zatovon' i Joaba anankiray nijanona teo anilan' ny faty ka nanao hoe: Izay miandany amin' i Joaba sy Davida dia aoka hanaraka an' i Joaba. Fa ny anankiray tamin' ny zatovon' i Joaba nijanona teo anilan' i Amasà, ka nanao hoe: Izay mankasitraka an' i Joaba izay miandany amin' i Davida, dia aoka hanaraka an' i Joaba! L' un des cadets de Joab resta en faction près d' Amasa et il disait : " Quiconque aime Joab et est pour David, qu' il suive Joab! "
...............
2Sm / 2Sam 20.21 The matter is not so: but a man of mount Ephraim, Sheba the son of Bichri by name, hath lifted up his hand against the king, even against David: deliver him only, and I will depart from the city. And the woman said unto Joab, Behold, his head shall be thrown to thee over the wall. Tsy izany tsy akory; fa misy lehilahy avy amin' ny tany havoan' i Efraima, Seba no anarany, zanak' i Bikry, izay efa nanainga tanana hikomy amin' i Davida mpanjaka; koa izy ihany no atolory ahy, dia hiala amin' ny tanàna aho. Ary hoy ravehivavy tamin' i Joaba: Indro, ny lohany atsipy eny aminao eny ankoatry ny manda. Fa misy lehilahy anankiray atao hoe Sebà, zanak' i Bokrì, avy any amin' ny tendrombohitr' i Efraima nanainga tànana hikomy amin' i Davida; ka io ihany no atolory ahy, dia hiala amin' ny tanàna aho. Ary hoy ravehivavy tamin' i Joaba: Indro hatsipy aminao hihoatra ny manda ny lohany. Il ne s' agit pas de cela, mais un homme de la montagne d'Éphraïm, du nom de Shéba fils de Bikri, s' est insurgé contre le roi, contre David. Livrez-le tout seul et je lèverai le siège de la ville. " La femme dit à Joab : " Eh bien, on va te jeter sa tête par-dessus la muraille. "
...............
2Sm / 2Sam 20.26 And Ira also the Jairite was a chief ruler about David. ary Ira Jairita kosa no mpanolo-tsaina an' i Davida. ary Irà ilay Jairita no mpanolo-tsaina manolotra an' i Davida. De plus, Ira le Yaïrite était prêtre de David.
2Sm / 2Sam 21.1 Then there was a famine in the days of David three years, year after year; and David enquired of the Lord. And the Lord answered, It is for Saul, and for his bloody house, because he slew the Gibeonites. Ary nisy mosary telo taona misesy tamin' ny andron' i Davida, ary Davida nanontany tamin' i Jehovah. Dia hoy Jehovah: Avy amin' ny taranak' i Saoly, izay meloka noho ny fandatsahan-drà izao, satria namono ny Gibeonita izy. Tamin' ny andron' i Davida nisy mosary naharitra telo taona nifanesy. Ka nanontany ny tavan' ny Tompo Davida ary hoy Iaveh: Avy amin' i Saola sy ny ankohonany, avy amin' ny rà izao; fa namono ny Gabaonita izy. Au temps de David, il y eut une famine pendant trois ans de suite. David s' enquit auprès de Yahvé, et Yahvé dit : " Il y a du sang sur Saül et sur sa famille, parce qu' il a mis à mort les Gabaonites. "
...............
2Sm / 2Sam 21.3 Wherefore David said unto the Gibeonites, What shall I do for you? and wherewith shall I make the atonement, that ye may bless the inheritance of the Lord? ary hoy Davida tamin' ny Gibeonita: Inona no hataoko ho anareo; ary amin' inona no hanaovako fanavotana mba hitsofanareo rano ny lovan' i Jehovah? Izao no nolazain' i Davida tamin' ny Gabaonita: Inona no hataoko ho anareo? Ary amin' inona no hanaovako ny fanonerana mba hitsofanareo rano ny lovan' ny Tompo? Donc David dit aux Gabaonites : " Que faut-il vous faire et comment réparer, pour que vous bénissiez l' héritage de Yahvé ? "
...............
2Sm / 2Sam 21.7 But the king spared Mephibosheth, the son of Jonathan the son of Saul, because of the Lord' s oath that was between them, between David and Jonathan the son of Saul. Fa ny mpanjaka niaro an' i Mefiboseta, zanak' i Jonatana, zanak' i Saoly, noho ny fianianana tamin' i Jehovah nataon' i Davida sy Jonatana, zanak' i Saoly. Mifiboseta zanak' i Jonatasy, zanak' i Saola, no notsimbinin' ny mpanjaka, noho ny fianianana tamin' ny Tompo teo anelanelan' izy roa lahy, dia Davida sy Jonatasy zanak' i Saola. Le roi épargna Meribbaal fils de Jonathan fils de Saül, à cause du serment par Yahvé qui les liait, David et Jonathan fils de Saül.
...............
2Sm / 2Sam 21.11 And it was told David what Rizpah the daughter of Aiah, the concubine of Saul, had done. Ary nambara tamin' i Davida izay nataon' i Rizpa, zanakavavin' i Aia, vaditsindranon' i Saoly. Nampandrenesina an' i Davida izany nataon-dResfà zanak' i Aià, vaditsindranon' i Saola izany, On informa David de ce qu' avait fait Riçpa, fille d' Ayya, la concubine de Saül.
2Sm / 2Sam 21.12 And David went and took the bones of Saul and the bones of Jonathan his son from the men of Jabeshgilead, which had stolen them from the street of Bethshan, where the Philistines had hanged them, when the Philistines had slain Saul in Gilboa: Dia lasa Davida naka ny taolan' i Saoly sy ny taolan' i Jonatana zanany tany amin' ny mponina tao Jabesi-gileada, izay nangalatra azy tao an-kalalahana any Beti-sana, ilay nanantonan' ny Filistina azy tamin' ny andro namonoan' ny Filistina an' i Saoly tao Gilboa. ka lasa Davida naka ny taolan' i Saola sy ny taolan' i Jonatasy zanany, tany amin' ny mponina tao Jabesa any Galaada, izay nanala azy tao amin' ny kianjan' i Betsàna, fony izy nahanton' ny Filistina tao, nony avy nandresy an' i Saola tao Jelboe ny Filistina. Alors David alla réclamer les ossements de Saül et ceux de son fils Jonathan aux notables de Yabesh de Galaad. Ceux-ci les avaient enlevés de l' esplanade de Bet-Shân, où les Philistins les avaient suspendus, quand les Philistins avaient vaincu Saül à Gelboé.
...............
2Sm / 2Sam 21.15 Moreover the Philistines had yet war again with Israel; and David went down, and his servants with him, and fought against the Philistines: and David waxed faint. Ary niady indray ny Filistina sy ny Isiraely; ary Davida sy ny mpanompony izay nanaraka azy dia nidina ka niady tamin' ny Filistina, ary reraka Davida. Nisy adin' ny Filistina sy Israely indray, ary mba nidina niaraka tamin' ny mpanompony Davida ary niady tamin' ny Filistina izy ireo; kanjo trotraka Davida. Il y eut encore une guerre des Philistins contre Israël. David descendit avec sa garde. Ils combattirent les Philistins, et David était fatigué.
2Sm / 2Sam 21.16 And Ishbibenob, which was of the sons of the giant, the weight of whose spear weighed three hundred shekels of brass in weight, he being girded with a new sword, thought to have slain David. Ary Jisbibenoba, izay isan' ny taranaky ny Refaita (ny lanjan' ny lefony dia varahina telon-jato sekely), dia nitondra fiadiana vaovao ka nikasa hahafaty an' i Davida. Ary Jesbi-Benoba, ny iray amin' ny zana-dRafà - ny lefony dia lanjana telon-jato sikla varahina ary sabatra vaovao no voafehy teny aminy - dia efa namoaka teny hamono an' i Davida. Il y avait un champion d' entre les descendants de Rapha. Le poids de sa lance était de trois cents sicles de bronze, il était ceint d' une épée neuve et il se vantait de tuer David.
2Sm / 2Sam 21.17 But Abishai the son of Zeruiah succoured him, and smote the Philistine, and killed him. Then the men of David sware unto him, saying, Thou shalt go no more out with us to battle, that thou quench not the light of Israel. Fa Abisay, zanak' i Zeroia, nanampy azy, dia namely ilay Filistina ka nahafaty azy. Ary tamin' izay ny olon' i Davida dia nianiana taminy ka nanao hoe: Tsy hiara-mivoaka aminay intsony ho amin' ny ady ianao, fandrao hovonoinao ny fahazavan' ny Isiraely. Fa tonga namonjy an' i Davida kosa Abisaia zanak' i Sarvià, ka namono nahafaty an' ilay Filistina. Nanaovan' ny olon' i Davida fianianana izy tamin' izay, ka nataony hoe: Tsy hiara-mivoaka aminay hiady intsony hianao, ka tsy hamono ny fanilon' Israely. Mais Abishaï fils de Çeruya vint au secours de celui-ci, frappa le Philistin et le mit à mort. C' est alors que les hommes de David le conjurèrent et dirent : " Tu n' iras plus avec nous au combat, pour que tu n'éteignes pas la lampe d' Israël! "
...............
2Sm / 2Sam 21.21 And when he defied Israel, Jonathan the son of Shimeah the brother of David slew him. Ary izy nihaika ny Isiraely, ka matin' i Jonatana, zanak' i Simea, rahalahin' i Davida. Ary naniratsira an' Israely izy, fa matin' i Jonatana zanak' i Samaà rahalahin' i Davida. Comme il défiait Israël, Yehonatân, fils de Shiméa, frère de David, l' abattit.
2Sm / 2Sam 21.22 These four were born to the giant in Gath, and fell by the hand of David, and by the hand of his servants. Ireo efatra ireo no teraky ny Refaita teo Gata, ka matin' ny tànan' i Davida sy ny tanan' ny mpanompony avokoa ireo. Tarana-dRafà avy any Geta avokoa izy efa-dahy ireo, fa matin' ny tànan' i Davida sy ny tànan' ny mpanompony. Ces quatre-là étaient descendants de Rapha à Gat et ils succombèrent sous la main de David et de ses gardes.
2Sm / 2Sam 22.1 And David spake unto the Lord the words of this song in the day that the Lord had delivered him out of the hand of all his enemies, and out of the hand of Saul: Ary Davida nanao izao fihirana izao ho an' i Jehovah tamin' ny andro namonjen' i Jehovah azy tamin' ny tanan' ny fahavalony rehetra, indrindra fa tamin' ny tànan' i Saoly, Izao no tenin' ny tonon-kira nataon' i Davida tamin' ny Tompo tamin' ny andro namonjen' ny Tompo azy, tamin' ny tànan' ny fahavalony rehetra sy tamin' ny tànan' i Saola. David adressa à Yahvé les paroles de ce cantique, quand Yahvé l' eut délivré de tous ses ennemis et de la main de Saül.
...............
2Sm / 2Sam 22.51 He is the tower of salvation for his king: and sheweth mercy to his anointed, unto David, and to his seed for evermore. Manao famonjen-dehibe ho an' ny mpanjaka voatendriny Izy ary mamindra fo amin' ny voahosony, dia amin' i Davida sy ny taranany mandrakizay. Manao famonjen-dehibe ho an' ny mpanjakany izy, ary manome famindram-po amin' ilay voahosony, dia amin' i Davida sy ny taranany mandrakizay. Il multiplie pour son roi les délivrances et montre de l' amour pour son oint, pour David et sa descendance à jamais. Dernières paroles de David.
2Sm / 2Sam 23.1 Now these be the last words of David. David the son of Jesse said, and the man who was raised up on high, the anointed of the God of Jacob, and the sweet psalmist of Israel, said, Ary izao no fara-teny nataon' i Davida: hoy Davida, zanak' i Jese, dia ny lehilahy izay voasandratra ho ambony, Ilay voahosotry ny Andriamanitr' i Jakoba sady mpanao fihirana mahafinaritra amin' ny Isiraely: Izao no fara-tenin' i Davida: Zava-marina nambaran' i Davida zanak' Isaia, tenin' ilay lehilahy mipetraka amin' ny toerana ambony, ilay voahosotry ny Andriamanitr' i Jakoba, ilay mpanao hiran' Israely mahate-ho tia. Voici les dernières paroles de David : Oracle de David, fils de Jessé, oracle de l' homme haut placé, de l' oint du Dieu de Jacob, du chantre des cantiques d' Israël.
...............
2Sm / 2Sam 23.8 These be the names of the mighty men whom David had: The Tachmonite that sat in the seat, chief among the captains; the same was Adino the Eznite: he lift up his spear against eight hundred, whom he slew at one time. Ary izao no anaran' ny lehilahy maherin' i Davida: Joseba-basebeta Takemonita no lehiben' ny mpanafika malaza; izy ilay Edino Eznita izay namely ny valon-jato lahy ka nahafaty azy tamin' ny ady indray mandeha monja. Izao no anaran' ny lehilahy mahery izay eo amin' i Davida: Jesboama zanak' i Hakamoni, no filohan' ny manam-boninahitra. Nampandihy ny lefony tamin' ny olona valon-jato lahy, izay nataony maty tamin' ny indray mandeha monja, izy. Voici les noms des preux de David : Ishbaal le Hakmonite, chef des Trois, c' est lui qui brandit sa lance sur huit cents victimes en une seule fois.
2Sm / 2Sam 23.9 And after him was Eleazar the son of Dodo the Ahohite, one of the three mighty men with David, when they defied the Philistines that were there gathered together to battle, and the men of Israel were gone away: Ary ny manarakaraka azy dia Eleazara, zanak' i Dodo, zanak' i Ahohita, anankiray amin' izy telo lahy mahery teo amin' i Davida, raha nihaika ny Filistina izay niangona hiady ireo, ka niakatra ny lehilahy amin' ny Isiraely; Ny manarakaraka azy dia Eleazara zanak' i Dodao zanak' i Ahohì. Io no anankiray amin' izy telo lahy mahery niaraka tamin' i Davida raha ilay mihaika ny Filistina tafakambana mba hiady iny izy ireo, Après lui, Éléazar fils de Dodo, l' Ahohite, l' un des trois preux. Il était avec David à Pas-Dammim quand les Philistins s' y rassemblèrent pour le combat et que les hommes d' Israël se retirèrent devant eux.
...............
2Sm / 2Sam 23.13 And three of the thirty chief went down, and came to David in the harvest time unto the cave of Adullam: and the troop of the Philistines pitched in the valley of Rephaim. Ary nisy telo lahy samy malaza avy tamin' ny telo-polo lahy nidina ka tonga tao amin' i Davida tao amin' ny zohin' i Adolama nony fararano; ary ny miaramilan' ny Filistina nitoby teo amin' ny Lohasahan' ny Refaita. Tamin' ny Filistina nitoby tao an-dohasahan' ny Refaima dia nisy telo lahy tamin' ireo Kapiteny telopolo, nidina nankany amin' i Davida, tao an-johin' i Odolama tamin' ny fotoam-pijinjana. Trois d' entre les Trente descendirent et vinrent, au début de la moisson, vers David à la grotte d' Adullam, tandis qu' une compagnie de Philistins campait dans le val des Rephaïm.
2Sm / 2Sam 23.14 And David was then in an hold, and the garrison of the Philistines was then in Bethlehem. Ary Davida dia tao amin' ny batery fiarovana tamin' izay, ary ny miaramilan' ny Filistina kosa dia tao Betlehema. Tao amin' ny trano mimanda Davida, tamin' izay, ary nisy antoko miaramilan' ny Filistina anankiray tao Betleema. David était alors dans le refuge et un poste de Philistins se trouvait à Bethléem.
2Sm / 2Sam 23.15 And David longed, and said, Oh that one would give me drink of the water of the well of Bethlehem, which is by the gate! Ary Davida naniry ka nanao hoe: Enga anie ka hisy hampisotro rano ahy avy amin' ny fantsakana ao Betlehema, ilay ao akaikin' ny vavahady! Nanam-paniriana Davida, ka nanao hoe: Iza no mba hampisotro ahy ny rano avy amin' ny famorian-drano ao am-bavahadin' i Betleema? David exprima ce désir : " Qui me fera boire l' eau du puits qui est à la porte de Bethléem! "
2Sm / 2Sam 23.16 And the three mighty men brake through the host of the Philistines, and drew water out of the well of Bethlehem, that was by the gate, and took it, and brought it to David: nevertheless he would not drink thereof, but poured it out unto the Lord. Ary ireo telo lahy mahery namaky teo amin' ny miaramilan' ny Filistina ka nanovo rano tamin' ny fantsakana tao Betlehema, izay teo anilan' ny vavahady, dia nentiny ho any amin' i Davida; kanjo tsy nety nisotro izy, fa naidiny ho an' i Jehovah iny. Niaraka tamin' izay, dia namakivaky ny tobin' ny Filistina ireto lehilahy mahery telo lahy, ka nanovo rano teo amin' ny famorian-drano ao am-bavahadin' i Betleema; dia noraisiny sy nentiny nankeo amin' i Davida. Kanjo tsy nety nisotro Davida fa nataony fanatitra araraka ho an' ny Tompo izany, fa hoy izy: Les trois preux, s' ouvrant un passage au travers du camp philistin, tirèrent de l' eau au puits qui est à la porte de Bethléem; ils l' emportèrent et l' offrirent à David, mais il ne voulut pas en boire et il la répandit en libation à Yahvé.
2Sm / 2Sam 23.17 And he said, Be it far from me, O Lord, that I should do this: is not this the blood of the men that went in jeopardy of their lives? therefore he would not drink it. These things did these three mighty men. Fa hoy Davida: Sanatria, Jehovah ô, raha hanao izany aho; tsy ran' ny lehilahy izay nandeha nanao vy very ny ainy va ity? Ka dia tsy nety nisotro izy. Izany zavatra izany no nataon' ireo telo lahy mahery ireo. Sanatria ahy ny hanao izany, ry Iaveh ô! Satria inona ity fa tsy ny ran' ireo olona nandeha nanao vy very ny ainy! Ka dia tsy nety nisotro izany izy. Izany no nataon' izy telo lahy mahery ireo. Il dit : " Que Yahvé me garde de faire cela! C' est le sang des hommes qui sont allés risquer leur vie! " Il ne voulut pas boire. Voilà ce qu' ont fait ces trois preux.
...............
2Sm / 2Sam 23.23 He was more honourable than the thirty, but he attained not to the first three. And David set him over his guard. Izy no nalaza noho ny telo-polo lahy, nefa tsy nahomby azy telo lahy teo izy. Ary Davida nanendry azy ho isan' ny mpanolo-tsaina azy. ary nanan-daza tamin' izy telo lahy mahery izy. Nalaza noho izy telopolo lahy izy, nefa tsy nahomby azy telo lahy irery izy. Noraisin' i Davida ho isan' ny mpanolo-tsaina azy izy. Il fut plus illustre que les Trente, mais il ne fut pas compté parmi les Trois; David le mit à la tête de sa garde personnelle.
2Sm / 2Sam 24.1 And again the anger of the Lord was kindled against Israel, and he moved David against them to say, Go, number Israel and Judah. Ary ny fahatezeran' i Jehovah nirehitra indray tamin' ny Isiraely, ka dia nanome saina an' i Davida Izy hanao izay hahatonga loza amin' ny vahoakany hoe: Mandehana, isao ny Isiraely sy ny Joda. Nirehitra tamin' Israely indray ny fahatezeran' ny Tompo, ka namporisihiny hamely azy ireo Davida nataony hoe: Mandehana isao Israely sy Jodà. La colère de Yahvé s' enflamma encore contre les Israélites et il excita David contre eux : " Va, dit-il, fais le dénombrement d' Israël et de Juda. "
...............
2Sm / 2Sam 24.10 And David' s heart smote him after that he had numbered the people. And David said unto the Lord, I have sinned greatly in that I have done: and now, I beseech thee, O Lord, take away the iniquity of thy servant; for I have done very foolishly. Ary ny eritreritr' i Davida namely azy, rehefa voaisany ny olona. Ka dia hoy Davida tamin' i Jehovah: Efa nanota indrindra aho tamin' izao nataoko izao; koa ankehitriny mifona aminao aho, Jehovah ô, esory ny heloky ny mpanomponao, fa efa nanao fahadalana lehibe aho. Nandre ny fony nitebiteby Davida nony nanisa ny vahoaka, ka hoy Davida tamin' ny Tompo: Nahavita fahotana lehibe aho, tamin' ny nataoko! Koa ankehitriny, Iaveh ô, mifona aminao aho, esory ny heloky ny mpanomponao, fa efa nanao toy ny adala tokoa aho. Après cela le coeur de David lui battit d' avoir recensé le peuple et David dit à Yahvé : " C' est un grand péché que j' ai commis! Maintenant, Yahvé, veuille pardonner cette faute à ton serviteur, car j' ai commis une grande folie. "
2Sm / 2Sam 24.11 For when David was up in the morning, the word of the Lord came unto the prophet Gad, David' s seer, saying, Ary raha nifoha maraina Davida, dia tonga tamin' i Gada mpaminany, mpahitan' i Davida, ny tenin' i Jehovah nanao hoe: Nony ampitso, rahefa nifoha Davida, dia tonga tamin' i Gada, mpaminany, mpahitan' i Davida, ny tenin' ny Tompo nanao hoe: Quand David se leva le lendemain matin - cette parole de Yahvé avait été adressée au prophète Gad, le voyant de David :
2Sm / 2Sam 24.12 Go and say unto David, Thus saith the Lord, I offer thee three things; choose thee one of them, that I may do it unto thee. Mandehana, ka lazao amin' i Davida hoe: Izao no lazain' i Jehovah: Zavatra telo no apetrako eto anoloanao, koa fidio izay iray hataoko aminao. Mandehana lazao amin' i Davida hoe: Izao no lazain' ny Tompo: Zavatra telo no apetrako eo anoloanao, ka fidio izay iray hataoko aminao. " Va dire à David : Ainsi parle Yahvé. Je te propose trois choses, choisis-en une et je l' exécuterai pour toi. " -
2Sm / 2Sam 24.13 So Gad came to David, and told him, and said unto him, Shall seven years of famine come unto thee in thy land? or wilt thou flee three months before thine enemies, while they pursue thee? or that there be three days' pestilence in thy land? now advise, and see what answer I shall return to him that sent me. Ary Gada nankany amin' i Davida dia nanambara izany taminy ka nanao hoe: Mosary fito taona va no tianao ho tonga aminao eto amin' ny taninao? Sa handositra telo volana eo anoloan' ny fahavalonao ianao, fa henjehiny? Sa areti-mandringana hateloana eto amin' ny taninao? Koa saino sy hevero izay valiny ho entiko miverina any amin' izay naniraka ahy. Dia nankany amin' i Davida Gada ka nanambara izany taminy, nanao hoe: Ho tonga amin' ny taninao va ny mosary fito taona, sa handositra telo volana eo anoloan' ny fahavalonao izay hanenjika anao va hianao; sa hasian' ny pesta hateloana ny taninao? Hevero sy saino ankehitriny, izay valy homeko an' ilay naniraka ahy. Donc Gad se rendit chez David et lui notifia ceci : " Faut-il que t' adviennent trois années de famine dans ton pays, ou que tu fuies pendant trois mois devant ton ennemi qui te poursuivra, ou qu' il y ait pendant trois jours la peste dans ton pays ? Maintenant réfléchis et vois ce que je dois répondre à celui qui m' envoie! "
2Sm / 2Sam 24.14 And David said unto Gad, I am in a great strait: let us fall now into the hand of the Lord; for his mercies are great: and let me not fall into the hand of man. Dia hoy Davida tamin' i Gada: Indrisy! poritra loatra aho! aleontsika ho azon' ny tànan' i Jehovah, fa lehibe ny famindram-pony toy izay ho azon' izay tànan' olona. Dia hoy ny navalin' i Davida tamin' i Gada: Latsaka am-panahiana lozan-tany aho ity! Indrisy! Aoka re, fa dia aleontsika ho azon' ny tànan' ny Tompo fa be famindram-po izy, toy izay ho azon' ny tànan' olombelona. David dit à Gad : " Je suis dans une grande anxiété... Ah! tombons entre les mains de Yahvé, car sa miséricorde est grande, mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes! "
...............
2Sm / 2Sam 24.17 And David spake unto the Lord when he saw the angel that smote the people, and said, Lo, I have sinned, and I have done wickedly: but these sheep, what have they done? let thine hand, I pray thee, be against me, and against my father' s house. Ary nony hitan' i Davida Ilay Anjely namely ny olona, dia niteny tamin' i Jehovah izy nanao hoe: Indro, izaho no efa nanota, ary izaho no efa anao ratsy; fa ireo ondry ireo kosa, inona moa no mba nataony? Koa mifona aminao re aho, aoka ny tananao hamely ahy sy ny mpianakavin' ny raiko. Nony nahita ilay anjely namono vahoaka Davida dia hoy izy tamin' ny Tompo: Indro izaho no nanota, izaho no meloka, fa ireo kosa, ireo ondry ireo mba nanao inona moa? Ka aoka re ho izaho sy ny mpianakavin' ikaky no hasian' ny tànanao! Quand David vit l' ange qui frappait le peuple, il dit à Yahvé : " C' est moi qui ai péché, c' est moi qui ai commis le mal, mais ceux-là, c' est le troupeau, qu' ont-ils fait ? Que ta main s' appesantisse donc sur moi et sur ma famille! "
2Sm / 2Sam 24.18 And Gad came that day to David, and said unto him, Go up, rear an altar unto the Lord in the threshingfloor of Araunah the Jebusite. Ary Gada nankany amin' i Davida tamin' izany andro izany ka nanao taminy hoe: Miakara, ka manangàna alitara ho an' i Jehovah ao amin' ny famoloan' i Araona Jebosita. Dia tonga tao amin' i Davida Gada tamin' izay andro izay, ka nanao taminy hoe: Miakara ary manangàna otely ho an' ny Tompo any am-pamoloan' i Areonà Jeboseana. Ce jour-là, Gad se rendit auprès de David et lui dit : " Monte et élève un autel à Yahvé sur l' aire d' Arauna le Jébuséen. "
2Sm / 2Sam 24.19 And David, according to the saying of Gad, went up as the Lord commanded. Koa dia niakatra Davida araka ny tenin' i Gada, araka izay nandidian' i Jehovah. Dia niakatra Davida araka ny tenin' i Gada, araka ny nandidian' ny Tompo azy. David monta donc, suivant la parole de Gad, comme Yahvé l' avait ordonné.
...............
2Sm / 2Sam 24.21 And Araunah said, Wherefore is my lord the king come to his servant? And David said, To buy the threshingfloor of thee, to build an altar unto the Lord, that the plague may be stayed from the people. Ary hoy Araona: Ahoana no ahatongavan' ny mpanjaka tompoko atý amin' ny mpanompony? Dia hoy Davida: Hividy ny famoloana aminao mba hanorenako alitara ho an' i Jehovah hitsaharan' ny areti-mandringana tsy hamely ny olona intsony. dia nivoaka Areonà, ka niankohoka tamin' ny tany teo anoloan' ny mpanjaka nanao hoe: Inona izato nahatongavan' ny mpanjaka tompoko aty amin' ny mpanompony? Ary hoy ny navalin' i Davida: Hividy ity famoloana ity aminao, hanorenana otely ho an' ny Tompo mba hihatahan' ny areti-mandringana amin' ny vahoaka. Arauna dit : " Pourquoi Monseigneur le roi est-il venu chez son serviteur ? " Et David répondit : " Pour acquérir de toi cette aire, afin de construire un autel à Yahvé. Ainsi le fléau s'écartera du peuple. "
2Sm / 2Sam 24.22 And Araunah said unto David, Let my lord the king take and offer up what seemeth good unto him: behold, here be oxen for burnt sacrifice, and threshing instruments and other instruments of the oxen for wood. Fa hoy Araona tamin' i Davida: Aoka ny mpanjaka tompoko haka izay sitrany ka hanatitra izany. Indreo ny omby ho fanatitra dorana ary ny fivelezam-bary sy ny hazo amin' ny omby hatao kitay. Dia hoy Areonà tamin' i Davida: Aoka halain' ny mpanjaka tompoko izany, ary aoka hateriny ho sorona izay sitrany. Indreo ny omby hatao sorona dorana ary ny rambaramba mbamin' ny jiogan' omby hatao kitay. Arauna dit alors au roi : " Que Monseigneur le roi la prenne et qu' il offre ce qui lui semble bon! Voici les boeufs pour l' holocauste, le traîneau et le joug des boeufs pour le bois.
...............
2Sm / 2Sam 24.24 And the king said unto Araunah, Nay; but I will surely buy it of thee at a price: neither will I offer burnt offerings unto the Lord my God of that which doth cost me nothing. So David bought the threshingfloor and the oxen for fifty shekels of silver. Ary hoy ny mpanjaka tamin' i Araona: Tsia, fa hovidiko aminao mihitsy araka izay tokom-bidiny ireo; fa tsy hanatitra fanatitra dora na ho an' i Jehovah Andriamanitro amin' izay azoko fotsiny aho. Ka dia novidin' i Davida sekely volafotsy dimam-polo ny famoloana sy ny omby. Fa hoy ny mpanjaka tamin' i Areonà: Tsia, fa tiako hovidina vola ihany aminao ireo, fa tsy hanatitra sorona dorana azoko maimaim-poana ho an' ny Tompo Andriamanitro aho. Dia volafotsy dimampolo sikla no novidianan' i Davida ny famoloana sy ny omby. Mais le roi dit à Arauna : " Non pas! Je veux te l' acheter en payant, je ne veux pas offrir à Yahvé mon Dieu des holocaustes qui ne me coûtent rien. " Et David acheta l' aire et les boeufs pour de l' argent, cinquante sicles.
2Sm / 2Sam 24.25 And David built there an altar unto the Lord, and offered burnt offerings and peace offerings. So the Lord was intreated for the land, and the plague was stayed from Israel. Ary Davida nanao alitara teo ho an' i Jehovah ka nanatitra fanatitra dorana sy fanati-pihavanana. Ka dia neken' i Jehovah ny fifonana natao ho an' ny tany, ka nitsahatra tsy namely ny Isiraely intsony ilay areti-mandringana. Ary nanorina otely teo Davida ho an' ny Tompo ary nanatitra sorona dorana sy sorom-pihavanana. Dia nionona ny hatezeran' ny Tompo tamin' ny tany, ka nitsahatra ny areti-mandringana namely an' Israely. David construisit là un autel à Yahvé et il offrit des holocaustes et des sacrifices de communion. Alors Yahvé eut pitié du pays et le fléau s'écarta d' Israël.

  1st Book of Kings 1 Mpanjaka Mpanjaka I 1er Livre des Rois
1Mp 1.1 Now king David was old and stricken in years; and they covered him with clothes, but he gat no heat. Ary Davida mpanjaka dia efa zoki-olona sady nandroso fahanterana; ary norakofany lamba izy, fa tsy nety nafana. Efa zokiolona sy nandroso fahanterana Davida, ka na norakofan-damba aza tsy nahatsiaro hafanana intsony. Le roi David était un vieillard avancé en âge ; on lui mit des couvertures sans qu' il pût se réchauffer.
...............
1Mp 1.8 But Zadok the priest, and Benaiah the son of Jehoiada, and Nathan the prophet, and Shimei, and Rei, and the mighty men which belonged to David, were not with Adonijah. Fa Zadoka mpisorona sy Benaia, zanak' i Joiada, sy Natana mpaminany sy Simey sy Rey ary ny lehilahy mahery izay an' i Davida kosa tsy mba niandany tamin' i Adonia. Tsy mba nety nikambana tamin' i Adoniasa kosa Sadaoka mpisorona, Banaiasa zanak' i Joiadasa, Natàna mpaminany, Semeia, Reia, mbamin' ny lehilahy maherin' i Davida. mais ni le prêtre Sadoq, ni Benayahu fils de Yehoyada, ni le prophète Natân, ni Shiméï et Reï, ni les preux de David, n'étaient avec Adonias.
...............
1Mp 1.11 Wherefore Nathan spake unto Bathsheba the mother of Solomon, saying, Hast thou not heard that Adonijah the son of Haggith doth reign, and David our lord knoweth it not? Ary Natana niteny tamin' i Batseba, renin' i Solomona, hoe: Moa tsy renao va fa efa manjaka Adonia, zanak' i Hagita, nefa tsy fantatr' i Davida tompontsika akory izany? Ka hoy Natàna tamin' i Betsabea renin' i Salomona: Tsy renao va fa efa tonga mpanjaka Adoniasa zanak' i Hagita, nefa tsy mahalala izany akory Davida tompontsika? Alors Natân dit à Bethsabée, la mère de Salomon : " N' as-tu pas appris qu' Adonias fils de Haggit est devenu roi à l' insu de notre seigneur David ?
...............
1Mp 1.13 Go and get thee in unto king David, and say unto him, Didst not thou, my lord, O king, swear unto thine handmaid, saying, Assuredly Solomon thy son shall reign after me, and he shall sit upon my throne? why then doth Adonijah reign? Mandehana mankany amin' i Davida mpanjaka, ka lazao aminy hoe: Tsy nianiana tamiko mpanompovavinao va ianao, ry mpanjaka tompoko, nanao hoe: Solomona zanakao-lahy no hanjaka handimby ahy tokoa, ary izy no hipetraka eo amin' ny seza fiandrianako? Koa nahoana indray no Adonia no manjaka? Mandehana midira ao amin' i Davida mpanjaka ka lazao aminy hoe: Ry mpanjaka tompoko ô: tsy efa nianiana tamiko mpanomponao va hianao, nanao hoe: Salomona zanakao no hanjaka handimby ahy, ary izy no hipetraka eo amin' ny seza fiandrianako? Ka ahoana àry no Adoniasa indray ity no tonga mpanjaka? Va, entre chez le roi David, et dis-lui : "N' est-ce pas toi, Monseigneur le roi, qui as fait ce serment à ta servante : Ton fils Salomon régnera après moi et c' est lui qui s' assiéra sur mon trône ? Comment donc Adonias est-il devenu roi ?"
...............
1Mp 1.28 Then king David answered and said, Call me Bathsheba. And she came into the king' s presence, and stood before the king. Ary namaly Davida mpanjaka ka nanao hoe: Antsoy hankatý amiko Batseba. Dia niditra nankeo anatrehan' ny mpanjaka izy ka nitsangana teo anatrehany Ary namaly Davida mpanjaka nanao hoe: Asaovy mankatý Betsabea. Dia niditra teo anatrehan' ny mpanjaka ravehivavy ary nandroso ho eo anatrehan' ny mpanjaka. Le roi David prit la parole et dit : " Appelez-moi Bethsabée. " Elle entra chez le roi et se tint devant lui.
...............
1Mp 1.31 Then Bathsheba bowed with her face to the earth, and did reverence to the king, and said, Let my lord king David live for ever. Ary Batseba niondrika, dia niankohoka tamin' ny tany teo anatrehan' ny mpanjaka ka nanao hoe: Ho velona mandrakizay anio Davida mpanjaka tompoko! Koa niondrika nihohoka tamin' ny tany teo anoloan' ny mpanjaka Betsabea, dia nanao hoe: Ho velona mandrakizay anie ny tompoko Davida mpanjaka! Bethsabée s' agenouilla, la face contre terre, se prosterna devant le roi et dit : " Vive à jamais Monseigneur le roi David ! "
1Mp 1.32 And king David said, Call me Zadok the priest, and Nathan the prophet, and Benaiah the son of Jehoiada. And they came before the king. Ary hoy Davida mpanjaka: Antsoy hankatý amiko Zadoka mpisorona sy Natana mpaminany ary Benaia, zanak' i Joiada. Dia niditra nankeo anatrehan' ny mpanjaka izy telo lahy. Ary hoy Davida mpanjaka: Asaovy mankatý Sadaoka mpisorona sy Natàna mpaminany, ary Banaiasa zanak' i Joiadasa. Nony niditra nankeo anatrehan' ny mpanjaka ireo, Puis le roi David dit : " Appelez-moi le prêtre Sadoq, le prophète Natân et Benayahu fils de Yehoyada. " Ils entrèrent chez le roi
...............
1Mp 1.37 As the Lord hath been with my lord the king, even so be he with Solomon, and make his throne greater than the throne of my lord king David. Toy ny nomban' i Jehovah ny mpanjaka tompoko anie no mba hombany an' i Solomona koa, ary hataony be voninahitra mihoatra noho ny seza fiandrianan' i Davida mpanjaka tompoko anie ny seza fiandrianan' i Solomona. Ho toy ny nomban' ny Tompo ny mpanjaka tompoko anie no hombàny an' i Salomona koa ary hasandrany ho ambony noho ny seza fiandrianan' i Davida mpanjaka tompoko anie ny seza fiandrianan' i Salomona! Comme Yahvé a été avec Monseigneur le roi, qu' il soit avec Salomon et qu' il magnifie son trône encore plus que le trône de Monseigneur le roi David ! "
1Mp 1.38 So Zadok the priest, and Nathan the prophet, and Benaiah the son of Jehoiada, and the Cherethites, and the Pelethites, went down, and caused Solomon to ride upon king David' s mule, and brought him to Gihon. Dia nidina Zadoka mpisorona sy Natana mpaminany sy Renaia, zanak' i Joiada, ary ny miaramila mpiambina andriana, dia nampitaingina an' i Solomona ny ampondravavin' i Davida mpanjaka izy, ka dia nitondra azy nankany Gihona. Dia nandeha Sadaoka mpisorona sy Natàna mpaminany, ary Banaiasa zanak' i Joiadasa mbamin' ny Keretiana sy ny Feletiana; nasainy nitaingina ny molevavin' i Davida mpanjaka Salomona, dia nentiny nankany Gihona. Le prêtre Sadoq, le prophète Natân, Benayahu fils de Yehoyada, les Kerétiens et les Pelétiens descendirent ; ils mirent Salomon sur la mule du roi David et ils le menèrent à Gihôn.
...............
1Mp 1.43 And Jonathan answered and said to Adonijah, Verily our lord king David hath made Solomon king. Fa Jonatana niteny ka nanao tamin' i Adonia hoe: Tsia, tsy izany tsy akory, fa Davida mpanjaka tompontsika efa nanangana an' i Solomona tokoa ho mpanjaka. Dia namaly Jonatasy, ka nanao tamin' i Adoniasa hoe: Eny lahy, izany tokoa, fa nanangana an' i Salomona ho mpanjaka Davida mpanjaka tompontsika. Yonatân répondit : " Ah oui ! notre seigneur le roi David a fait roi Salomon !
...............
1Mp 1.47 And moreover the king' s servants came to bless our lord king David, saying, God make the name of Solomon better than thy name, and make his throne greater than thy throne. And the king bowed himself upon the bed. Ary dia tonga koa ny mpanompon' ny mpanjaka hisaotra an' i Davida mpanjaka tompontsika hoe: Hataon' Andriamanitrao ho tsara noho ny anaranao anie ny anaran' i Solomona, ary hataony ho be voninahitra mihoatra noho ny seza fiandriananao anie ny seza fiandrianany! Dia niankohoka teo am-parafara ny mpanjaka ary ny mpanompon' ny mpanjaka aza, efa avy nisaotra an' i Davida mpanjaka tompontsika, nanao hoe: Hataon' ny Andriamanitrao malaza noho ny anaranao anie ny anaran' i Salomona, ary hasandrany ho ambony noho ny seza fiandriananao ny seza fiandrianany! Dia niankohoka teo am-parafara ny mpanjaka. et les officiers du roi sont venus féliciter notre seigneur le roi David en disant : "Que ton Dieu glorifie le nom de Salomon plus encore que ton nom et qu' il exalte son trône plus que le tien ! " et le roi s' est prosterné sur son lit,
1Mp 2.1 Now the days of David drew nigh that he should die; and he charged Solomon his son, saying, Ary rehefa antomotra ny andro hahafatesan' i Davida, dia nandidy an' i Solomona zananilahy izy hoe: Nony efa akaiky ny andro hahafatesan' i Davida, dia nandidy an' i Salomona zanany izy, nanao hoe: Comme la vie de David approchait de sa fin, il fit ces recommandations à son fils Salomon :
...............
1Mp 2.10 So David slept with his fathers, and was buried in the city of David. Ary Davida dia lasa nodi-mandry any amin' ny razany ka nalevina ao an-Tanànan' i Davida. Dia nandry any amin' ny razany Davida, ka nalevina tao an-tanànan' i Davida. Et David se coucha avec ses pères et on l' ensevelit dans la Cité de David.
1Mp 2.11 And the days that David reigned over Israel were forty years: seven years reigned he in Hebron, and thirty and three years reigned he in Jerusalem. Ary ny andro nanjakan' i Davida tamin' ny Isiraely dia efa-polo taona; tao Hebrona no nanjakany fito taona, ary tao Jerosalema no nanjakany telo amby telo-polo taona. Efapolo taona no andro nanjakan' i Davida tamin' Israely, ny fito taona nanjakany tany Hebrona, ary ny telo amby telopolo taona tao Jerosalema. Le règne de David sur Israël a duré quarante ans : à Hébron il a régné sept ans, à Jérusalem il a régné trente-trois ans.
1Mp 2.12 Then sat Solomon upon the throne of David his father; and his kingdom was established greatly. Ary Solomona nipetraka teo amin' ny seza fiandrianan' i Davida rainy; ary ny fanjakany dia niorina tsara Ary Salomona nipetraka teo amin' ny seza fiandrianan' i Davida rainy, ary niorina tsara ny fanjakany. Salomon s' assit sur le trône de David son père et son pouvoir devint très ferme.
...............
1Mp 2.24 Now therefore, as the Lord liveth, which hath established me, and set me on the throne of David my father, and who hath made me an house, as he promised, Adonijah shall be put to death this day. Koa ankehitriny, raha velona koa Jehovah, Izay nampitoetra sy nametraka ahy teo amin' ny seza fiandrianan' i Davida raiko sady nanome ahy fara handimby araka izay nolazainy, dia hatao maty anio ihany Adonia. Koa ankehitriny, velona Iaveh ilay nampiorina sy nampipetraka ahy eo amin' ny seza fiandrianan' i Davida raiko, sady nanorina trano ho ahy, araka ny voalazany rahateo, dia hovonoin-ko faty anio ihany Adoniasa. Eh bien, par Yahvé vivant, qui m' a confirmé et fait asseoir sur le trône de mon père David et qui lui a donné une maison comme il avait promis, aujourd' hui même Adonias sera mis à mort. "
...............
1Mp 2.26 And unto Abiathar the priest said the king, Get thee to Anathoth, unto thine own fields; for thou art worthy of death: but I will not at this time put thee to death, because thou barest the ark of the Lord God before David my father, and because thou hast been afflicted in all wherein my father was afflicted. Ary Abiatara mpisorona dia nilazan' ny mpanjaka hoe: Mandehana ianao hankany Anatota ho any an-tambohonao, fa olona tokony hatao maty ianao; nefa tsy hataoko maty amin' izao andro izao. satria nitondra ny fiaran' i Jehovah Tompo teo alohan' i Davida raiko ianao sady niara-nitondra fahoriana tamin' ny raiko tamin' izay rehetra nampahoriana azy. Ary hoy ny mpanjaka tamin' i Abiatara mpisorona: Mandehana hianao mankany amin' ny taninao, any Anatota, nefa noho hianao nitondra ny fiaran' ny Tompo Tompo teo anatrehan' i Davida raiko, sy noho hianao nanana anjara tamin' ny fahoriana rehetra nahazo an' ikaky, dia tsy hataoko maty amin' izao andro izao hianao. Quant au prêtre Ébyatar, le roi lui dit : " Va à Anatot dans ton domaine, car tu mérites la mort, mais je ne te ferai pas mourir aujourd' hui, car tu as porté l' arche de Yahvé en présence de mon père David et partagé toutes les épreuves de mon père. "
...............
1Mp 2.32 And the Lord shall return his blood upon his own head, who fell upon two men more righteous and better than he, and slew them with the sword, my father David not knowing thereof, to wit, Abner the son of Ner, captain of the host of Israel, and Amasa the son of Jether, captain of the host of Judah. Dia hatsingerin' i Jehovah ho amin' ny lohany ihany ny ràny, satria izy namely olona roa lahy izay marina sady tsara noho izy ka namono azy tamin' ny sabatra, dia Abnera, zanak' i Nera, komandin' ny miaramilan' ny Isiraely sy Amasa, zanak' i Jatera, komandin' ny miaramilan' ny Joda, nefa Davida raiko tsy nahalala izany akory Hatsingerin' ny Tompo eo an-dohany ihany ny ràny, fa olona roa lahy, marina sy tsara noho izy, no nasiany sy novonoiny tamin' ny sabatra, nefa tsy fantatr' i Davida raiko izany, dia Abnera zanak' i Nera, filohan' ny tafik' Israely, sy Amasà, zanak' i Jetera, filohan' ny tafik' i Jodà. Yahvé fera retomber son sang sur sa tête parce qu' il a frappé deux hommes plus justes et meilleurs que lui et les a tués par l'épée à l' insu de mon père David : Abner fils de Ner, chef de l' armée d' Israël, et Amasa fils de Yéter, chef de l' armée de Juda.
1Mp 2.33 Their blood shall therefore return upon the head of Joab, and upon the head of his seed for ever: but upon David, and upon his seed, and upon his house, and upon his throne, shall there be peace for ever from the Lord. Eny, ny ran' izy roa lahy ireo hitsingerina amin' ny lohan' i Joaba sy ny lohan' ny taranany mandrakizay; fa amin' i Davida sy ny taranany sy ny mpianakaviny ary amin' ny seza fiandrianany kosa dia hisy fiadanana mandrakizay avy amin' i Jehovah. Ka ny lohan' i Joaba sy ny lohan' ny taranany hatrany hatrany no hitsingerenan' ny ràn' izy roa lahy ireo. Fa ny ho an' i Davida sy ny taranany mbamin' ny fianakaviany aman-tseza fiandrianany kosa, dia fiadanana lalandava avy amin' ny Tompo! Que leur sang retombe sur la tête de Joab et de sa postérité à jamais, mais que David et sa postérité et sa dynastie et son trône aient toujours la paix par Yahvé ! "
...............
1Mp 2.44 The king said moreover to Shimei, Thou knowest all the wickedness which thine heart is privy to, that thou didst to David my father: therefore the Lord shall return thy wickedness upon thine own head; Ary hoy koa ny mpanjaka tamin' i Simey: ianao mahalala ny ratsy rehetra nataonao tamin' i Davida raiko, eny, tsaroan' ny fonao izany, ka dia hatsingerin' i Jehovah amin' ny lohanao ny haratsianao. Ary hoy ny mpanjaka tamin' i Semeia: Fantatrao, eny fantatry ny fonao, ny ratsy rehetra nataonao tamin' i Davida raiko, ka hatsingerin' ny Tompo amin' ny lohanao ny haratsianao. Puis le roi dit à Shiméï : " Tu connais par coeur tout le mal que tu as fait à mon père David ; Yahvé va faire retomber ta méchanceté sur ta propre tête.
1Mp 2.45 And king Solomon shall be blessed, and the throne of David shall be established before the Lord for ever. Fa hotahina kosa Solomona mpanjaka, ary ny seza fiandrianan' i Davida hampitoerina eo anatrehan' i Jehovah mandrakizay. Fa Salomona mpanjaka kosa hambinina ary ny seza fiandrianan' i Davida hatao mafy orina mandrakizay eo anatrehan' ny Tompo. Mais béni soit le roi Salomon, et que le trône de David subsiste devant Yahvé pour toujours ! "
1Mp 3.1 And Solomon made affinity with Pharaoh king of Egypt, and took Pharaoh' s daughter, and brought her into the city of David, until he had made an end of building his own house, and the house of the Lord, and the wall of Jerusalem round about. Ary Solomona tonga vinanton' i Farao, mpanjakan' i Egypta, fa nanambady ny zanakavavin' i Farao izy ka nitondra azy ho any an-Tanànan' i Davida, mandra-pahavitany ny tranony sy ny tranon' i Jehovah ary ny màndan' i Jerosalema manodidina. Nisy fihavanam-panambadiana nampiray an' i Salomona tamin' i Faraona mpanjakan' i Ejipta, fa nanambady ny zanakavavin' i Faraona izy, dia nitondra azy ho ao an-tanànan' i Davida, mandra-pahatapitra ny fanorenana ny tranony sy ny tranon' ny Tompo ary ny manda manodidina an' i Jerosalema. Salomon devint le gendre de Pharaon, le roi d'Égypte ; il prit pour femme la fille de Pharaon et l' introduisit dans la cité de David, en attendant d' avoir achevé de construire son palais, le Temple de Yahvé et le rempart de Jérusalem.
...............
1Mp 3.3 And Solomon loved the Lord, walking in the statutes of David his father: only he sacrificed and burnt incense in high places. Ary Solomona tia an' i Jehovah ka nizotra araka ny dian' i Davida rainy; nefa kosa izy mbola namono zavatra hatao fanatitra sy nandoro ditin-kazo manitra teny amin' ny fitoerana avo ihany. Tia an' ny Tompo Salomona ary nandeha araka ny fitsipik' i Davida rainy, nefa mbola teny amin' ny fitoerana avo ihany no nanaterany sorona sy nandoroany zava-manitra. Salomon aima Yahvé : il se conduisait selon les préceptes de son père David ; seulement il offrait des sacrifices et de l' encens sur les hauts lieux.
...............
1Mp 3.6 And Solomon said, Thou hast shewed unto thy servant David my father great mercy, according as he walked before thee in truth, and in righteousness, and in uprightness of heart with thee; and thou hast kept for him this great kindness, that thou hast given him a son to sit on his throne, as it is this day. Dia hoy Solomona: Hianao efa naneho fahasoavana lehibe tamin' i Davida raiko mpanomponao, araka ny nandehanany teo anatrehanao tamin' ny tsi-fivadihana sy ny fahamarinana ary ny fahitsian' ny fony taminao, ary Hianao efa nitahiry izao fahasoavana lehibe izao ho azy, dia ny nanomezanao azy zanakalahy hipetraka eo amin' ny seza fiandrianany tahaka ny amin' izao anio izao. Dia hoy ny navalin' i Salomona: Efa naneho fitiavana lehibe tamin' i Davida mpanomponao raiko hianao, araka ny nandehanany teo anatrehanao, tamin' ny tsy fivadihana sy fahamarinana, ary fahitsiam-po taminao; notohizinao izany fitiavana azy lehibe izany, ka nomenao zanakalahy izay mipetraka eo amin' ny seza fiandrianany izy, araka izao hita izao. Salomon répondit : " Tu as témoigné une grande bienveillance à ton serviteur David, mon père, et celui-ci a marché devant toi dans la fidélité, la justice et la droiture du coeur ; tu lui as gardé cette grande bienveillance et tu as permis qu' un de ses fils soit aujourd' hui assis sur son trône.
1Mp 3.7 And now, O Lord my God, thou hast made thy servant king instead of David my father: and I am but a little child: I know not how to go out or come in. Ary ankehitriny, Jehovah Andriamanitro ô, Hianao efa nampanjaka ahy mpanomponao handimby an' i Davida raiko; nefa izaho dia mbola zaza ihany, ka tsy fantatro akory izay fivoaka sy fiditra. Ary ankehitriny, Iaveh Andriamanitra ô, efa nampanjaka ny mpanomponao handimby an' i Davida raiko hianao; izaho anefa dia mbola tovolahy tanora kely tsy mahay mitondra tena. Maintenant, Yahvé mon Dieu, tu as établi roi ton serviteur à la place de mon père David, et moi, je suis un tout jeune homme, je ne sais pas agir en chef.
...............
1Mp 3.14 And if thou wilt walk in my ways, to keep my statutes and my commandments, as thy father David did walk, then I will lengthen thy days. Ary raha handeha amin' ny lalako ianao ka hitandrina ny lalàko sy ny didiko tahaka ny nandehanan' i Davida rainao, dia hataoko ho ela velona ianao. Ary raha mandeha amin' ny làlako hianao, ka mitandrina ny didy aman-dalàko, toy ny nandehanan' i Davida rainao, dia hohalavaiko ny andronao. Et si tu suis mes voies, gardant mes lois et mes commandements comme a fait ton père David, je t' accorderai une longue vie. "
...............
1Mp 5.15 And Solomon had threescore and ten thousand that bare burdens, and fourscore thousand hewers in the mountains; Ary Hirama, mpanjakan' i Tyro, naniraka ny mpanompony ho any amin' i Solomona, satria reny fa izy no voahosotra ho mpanjaka handimby an-drainy; fa Hirama dia sakaizan' i Davida hatrizay ela izay. Ary Hirama, mpanjakan' i Tira, naniraka ny mpanompony ho any amin' i Salomona, fa reny hoe voahosotra ho mpanjaka handimby an-drainy izy, ary sakaizan' i Davida hatrany hatrany Hirama. Le roi de Tyr, Hiram, envoya ses serviteurs en ambassade auprès de Salomon, car il avait appris qu' on l' avait sacré roi à la place de son père et Hiram avait toujours été l' ami de David.
...............
1Mp 5.17 And the king commanded, and they brought great stones, costly stones, and hewed stones, to lay the foundation of the house. Fantatrao fa Davida raiko tsy nahavita trano ho an' ny anaran' i Jehovah Andriamaniny noho ny ady nanodidina azy, ambara-panaon' i Jehovah ireo ho eo ambanin' ny faladiany. Fantatrao fa Davida raiko, dia tsy afa-nanao trano ho an' ny anaran' ny Tompo Andriamaniny, noho ireo ady avy amin' ny fahavalony nanodidina azy, mandra-panaon' ny Tompo an' ireny ho eo ambany faladiany. " Tu sais bien que mon père David n' a pu construire un temple pour le Nom de Yahvé, son Dieu, à cause de la guerre que les ennemis lui ont faite de tous côtés, jusqu'à ce que Yahvé les eût mis sous la plante de ses pieds.
1Mp 5.18 And Solomon' s builders and Hiram' s builders did hew them, and the stonesquarers: so they prepared timber and stones to build the house. Fa ankehitriny Jehovah Andriamanitro efa nanome ahy fitsaharana amin' ny manodidina, ka tsy misy fahavalo na loza manjo intsony. Ary, indro, izaho mikasa hanao trano ho an' ny anaran' i Jehovah Andriamanitro, araka ilay nolazain' i Jehovah tamin' i Davida raiko hoe: Ny zanakao izay hapetrako eo amin' ny seza fiandriananao handimby anao, izy no hanao trano ho an' ny anarako. Roa dia mba asaovy misy mikapa hazo sedera any Libanona ho ahy; ary ny vahoakako hiarata amin' ny vahoakanao, ka ny karaman' ny vahoakanao dia homeko anao araka izay hotononinao; fa fantatrao fa tsy mba misy olona atý aminay mahay mikapa hazo tahaka ny Sidoniana. Ary rehefa ren' i Hirama ny tenin' i Solomona, dia faly indrindra izy ka nanao hoe: Ankehitriny izao dia isaorana anie Jehovah, Izay nanome zanakalahy hendry ho Davida hanapaka izao olona betsaka izao. Ary Hirama naniraka tany amin' i Solomona hanao hoe: Efa reko ny nanirahanao tatý amiko; koa izaho dia hanao izay rehetra irinao ny amin' ny hazo sedera sy ny hazo kypreso. Ny vahoakako hitondra azy midina avy any Libanona ho any amin' ny ranomasina, ary hofeheziko ka hampandehaniko mitsinkafona amin' ny rano ho any amin' izay hotononinao, ary any vao hoberahiko izy, ka dia ianao kosa no hampaka azy; ary ianao dia hanao izay iriko amin' ny fanomezan-kanina ho an' ny ankohonako. Ary Hirama dia nanome hazo sedera sy hazo kypreso ho an' i Solomona araka izay rehetra nilainy. Ary Solomona kosa nanome an' i Hirama vary tritika roa alina kora ho an' ny ankohonany ary diloilo roa-polo kora avy amin' ny oliva voatoto; izany no nomen' i Solomona an' i Hirama isan-taona isan-taona. Ary Jehovah nanome fahendrena an' i Solomona, araka izay nolazainy taminy; ary nihavana Hirama sy Solomona, ka nanao fanekena izy roa lahy. Ary Solomona mpanjaka naka olona tamin' ny Isiraely rehetra hanao fanompoana, ka olona telo alina no nalainy. Ary nirahiny nankany Libanona ireny, dia iray alina no indray milatsaka isam-bolana; iray volana izy no tany Libanona, ary roa volana kosa mba tany an-tranony; ary Adonirama no nifehy azy rehetra. Ary Solomona nanana mpitondra entana fito alina sy tambato valo alina teny an-tendrombohitra, afa-tsy ny lehiben' ireo olona voatendrin' i Solomona ireo, izay nitandrina ny raharaha, dia telonjato amby telo arivo lahy izay nifehy ny mpiasa. Ary ny mpanjaka dia nandidy hanamboatra vato vaventy tsara sady voapaika hatao fanorenan' ny trano. Ary ny mpiasan' i Solomona sy Hirama (indrindra fa ny avy any Gebala) no nipaika sy nanamboatra ny hazo sy ny vato hatao trano. Fa izaho kosa ankehitriny, dia nomen' ny Tompo Andriamanitro fitsaharana amin' ny manodidina rehetra; fa tsy misy fahavalo na zava-manahirana intsony. Maintenant, Yahvé mon Dieu m' a donné la tranquillité alentour : je n' ai ni adversaire ni contrariété du sort.
1Mp 5.19 Ka indro aho mikasa hanao trano ho an' ny anaran' ny Tompo Andriamanitro, araka ny voalazan' ny Tompo tamin' i Davida, raiko, hoe: Ny zanakao izay hapetrako eo amin' ny seza fiandriananao, handimby anao, no hanao ny trano ho an' ny anarako. Je pense donc à construire un temple au Nom de Yahvé mon Dieu, selon ce que Yahvé a dit à mon père David : "Ton fils que je mettrai à ta place sur ton trône, c' est lui qui construira le Temple pour mon Nom. "
...............
1Mp 5.21 Faly indrindra Hirama nony nandre ny tenin' i Salomona ka nanao hoe: Hankalazaina anie Iaveh ankehitriny fa nomeny zanaka hendry Davida, hanapaka izany vahoaka be izany. Lorsque Hiram entendit les paroles de Salomon, il éprouva une grande joie et dit : " Béni soit aujourd' hui Yahvé qui a donné à David un fils sage qui commande à ce grand peuple ! "
...............
1Mp 6.12 Concerning this house which thou art in building, if thou wilt walk in my statutes, and execute my judgments, and keep all my commandments to walk in them; then will I perform my word with thee, which I spake unto David thy father: Ny amin' ity trano ataonao, ity raha handeha araka ny lalako ianao sy hanaraka ny fitsipiko ary hitandrina ny didiko rehetra ka hanaraka azy, dia hotanterahiko aminao ny teniko, izay nolazaiko tamin' i Davida rainao; Ity trano ataonao ity... raha mandeha araka ny lalàko hianao sy manaraka ny fitsipiko ary mitandrina ny didiko rehetra ka mampifanaraka ny fitondran-tenanao amin' izany, dia ho tanteraka aminao ny teniko izay nolazaiko tamin' i Davida rainao; " Quant à cette maison que tu es en train de construire, si tu marches selon mes lois, si tu accomplis mes ordonnances et si tu suis fidèlement mes commandements, alors j' accomplirai ma parole sur toi, celle que j' ai dite à ton père David,
...............
1Mp 7.51 So was ended all the work that king Solomon made for the house of the Lord. And Solomon brought in the things which David his father had dedicated; even the silver, and the gold, and the vessels, did he put among the treasures of the house of the Lord. Toy izany no nahavitana ny asa nataon' i Solomona mpanjaka ho amin' ny tranon' i Jehovah; ary nampidirin' i Solomona ny zavatra izay efa nohamasinin' i Davida rainy, dia ny volafotsy sy ny volamena ary ny fanaka, sa nataony tao amin' ny rakitry ny tranon' i Jehovah. Toy izany no nahavitana ny voa-javatra rehetra nataon' i Salomona mpanjaka, tamin' ny tranon' ny Tompo, dia nentin' i Salomona izay rehetra natokan' i Davida rainy, ny volafotsy, ny volamena, sy ny fanaka rehetra, ka napetrany tao amin' ny rakitry ny tranon' ny Tompo. Alors fut achevé tout le travail que fit le roi Salomon pour le Temple de Yahvé, et Salomon apporta ce que son père David avait consacré, l' argent, l' or et les vases, qu' il mit dans le trésor du Temple de Yahvé.
1Mp 8.1 Then Solomon assembled the elders of Israel, and all the heads of the tribes, the chief of the fathers of the children of Israel, unto king Solomon in Jerusalem, that they might bring up the ark of the covenant of the Lord out of the city of David, which is Zion. Ary tamin' izany Solomona mpanjaka dia namory ny loholon' ny Isiraely sy ny lohan' ny firenena rehetra, dia ny lohan' ny fianakaviana tamin' ny Zanak' Isiraely, ho ao aminy tany Jerosalema mba hampakatra ny fiaran' ny faneken' i Jehovah avy ao Ziona. Tanànan' i Davida. Tamin' izany, novorin' i Salomona tao aminy, tany Jerosalema, avokoa ny loholon' Israely, sy ny lehibe rehetra isam-pokony, ary ny filoham-pianakavian' ny zanak' Israely, mba hamindra ny fiaran' ny faneken' ny Tompo avy amin' ny tanànan' i Davida, izany hoe any Siona. Alors Salomon convoqua les anciens d' Israël à Jérusalem pour faire monter de la Cité de David, qui est Sion, l' arche de l' alliance de Yahvé.
...............
1Mp 8.15 And he said, Blessed be the Lord God of Israel, which spake with his mouth unto David my father, and hath with his hand fulfilled it, saying, ka nanao hoe: Isaorana anie Jehovah, Andriamanitry ny Isiraely, fa ny vavany efa niteny tamin' i Davida raiko, ary ny tànany no nahatanteraka izany taminy, dia ilay hoe: Ary hoy izy: Hankalazaina anie Iaveh Andriamanitr' Israely, fa ny vavany efa niteny tamin' i Davida raiko, ary ny tànany efa nanatanteraka izay nolazainy hoe: Il dit : " Béni soit Yahvé, Dieu d' Israël, qui a accompli de sa main ce qu' il avait promis de sa bouche à mon père David en ces termes :
1Mp 8.16 Since the day that I brought forth my people Israel out of Egypt, I chose no city out of all the tribes of Israel to build an house, that my name might be therein; but I chose David to be over my people Israel. Hatramin' ny andro nitondrako ny Isiraely oloko nivoaka avy tany Egypta dia tsy mbola nisy tanàna nofidiko tamin' ny firenen' Isiraely rehetra hanaovana trano hitoeran' ny anarako; fa nifidy an' i Davida Aho hanapaka ny Isiraely oloko. Hatramin' ny andro nitondrako an' Israely vahoakako nivoaka avy tany Ejipta dia tsy nifidy tan1ana teo amin' ny fokon' Israely rehetra aho, hanaovan-trano hitoeran' ny anarako, fa efa nifidy an' i Davida hanjaka amin' Israely vahoakako aho. "Depuis le jour où j' ai fait sortir d'Égypte mon peuple Israël, je n' ai pas choisi de ville, dans toutes les tribus d' Israël, pour qu' on y bâtit une maison où serait mon Nom, mais j' ai choisi David pour qu' il commandât à mon peuple Israël. "
1Mp 8.17 And it was in the heart of David my father to build an house for the name of the Lord God of Israel. Ary efa mby tao am-pon' i Davida raiko ny hanao trano ho an' ny anaran' i Jehovah, Andriamanitry ny Isiraely. Ary efa nanan-kevitra hanao trano ho an' ny anaran' ny Tompo Andriamanitr' Israely ihany Davida raiko, Mon père David eut dans l' esprit de bâtir une maison pour le Nom de Yahvé, Dieu d' Israël,
1Mp 8.18 And the Lord said unto David my father, Whereas it was in thine heart to build an house unto my name, thou didst well that it was in thine heart. Nefa hoy Jehovah tamin' i Davida raiko: Satria tao am-ponao ny fikasana hanao trano ho an' ny anarako, dia tsara izany fikasanao izany. kanefa hoy Iaveh tamin' i Davida raiko: Rahefa nanan-kevitra hanao trano ho an' ny anarako hianao, dia tsara ny nanaovanao izany hevitra izany. mais Yahvé dit à mon père David : "Tu as eu dans l' esprit de bâtir une maison pour mon Nom, et tu as bien fait.
...............
1Mp 8.20 And the Lord hath performed his word that he spake, and I am risen up in the room of David my father, and sit on the throne of Israel, as the Lord promised, and have built an house for the name of the Lord God of Israel. Ary Jehovah efa nahatanteraka ny teniny izay nolazainy, koa nitsangana handimby an' i Davida raiko aho ary mipetraka eo amin' ny seza fiandrianan' ny Isiraely tahaka ny efa nolazain' i Jehovah, sady efa nanao ny trano ho an' ny anaran' i Jehovah, Andriamanitry ny Isiraely, aho. Ary notanterahin' ny Tompo ny teny efa nolazainy, fa nisandratra handimby an' i Davida raiko aho, ary nipetraka eo amin' ny seza fiandrianan' Israely, araka ny efa voalazan' ny Tompo ary nanao ny trano ho an' ny anaran' ny Tompo Andriamanitr' Israely. Yahvé a réalisé la parole qu' il avait dite : j' ai succédé à mon père David et je me suis assis sur le trône d' Israël comme avait dit Yahvé, j' ai construit la maison pour le Nom de Yahvé, Dieu d' Israël,
...............
1Mp 8.24 Who hast kept with thy servant David my father that thou promisedst him: thou spakest also with thy mouth, and hast fulfilled it with thine hand, as it is this day. sady efa nahatanteraka tamin' i Davida raiko mpanomponao ilay nolazainao taminy, fa nolazain' ny vavanao izany dia notanterahin' ny tananao tahaka ny amin' izao anio izao. araka ny efa nanatanterahanao ny voalazanao tamin' i Davida raiko mpanomponao; fa notanterahin' ny tànanao izay voalazan' ny vavanao, araka izao hita anio izao. Tu as tenu à ton serviteur David, mon père, la promesse que tu lui avais faite, et ce que tu avais dit de ta bouche, tu l' as accompli aujourd' hui de ta main.
1Mp 8.25 Therefore now, Lord God of Israel, keep with thy servant David my father that thou promisedst him, saying, There shall not fail thee a man in my sight to sit on the throne of Israel; so that thy children take heed to their way, that they walk before me as thou hast walked before me. Koa tanteraho amin' i Davida raiko mpanomponao, Jehovah, Andriamanitry ny Isiraely ô. ilay nolazainao taminy hoe: Tsy ho diso zanakalahy eo anatrehako ianao hipetraka amin' ny seza fiandrianan' ny Isiraely, raha ny zanakao mitandrina ny alehany handehanany eo anatrehako tahaka ny nandehananao teo anatrehako. Koa ankehitriny, ry Iaveh Andriamanitr' Israely ô, noho ny fankasitrahanao an' i Davida raiko mpanomponao, dia tanteraho izay voalazanao taminy hoe: Tsy ho lany taranaka hipetraka eo amin' ny seza fiandrianan' Israely eo anatrehako, hianao, raha mitandrina ny lalàny ny zanakao, ka mandeha eo anatrehako, toy ny nandehananao teo anatrehako. Et maintenant, Yahvé, Dieu d' Israël, tiens à ton serviteur David, mon père, la promesse que tu lui as faite, quand tu as dit : "Tu ne seras jamais dépourvu d' un descendant qui soit devant moi, assis sur le trône d' Israël, à condition que tes fils veillent à leur conduite et marchent devant moi comme tu as marché toi-même devant moi. "
1Mp 8.26 And now, O God of Israel, let thy word, I pray thee, be verified, which thou spakest unto thy servant David my father. Koa ankehitriny ry Andriamanitry ny Isiraely ô, mifona aminao aho, aoka ho tò anie ny teninao, izay nolazainao tamin' i Davida raiko mpanomponao. Koa ankehitriny, ry Andriamanitr' Israely, dia aoka ho tanteraka anie ny teny nataonao tamin' i Davida raiko mpanomponao. Maintenant donc, Dieu d' Israël, que se vérifie la parole que tu as dite à ton serviteur David, mon père !
...............
1Mp 8.66 On the eighth day he sent the people away: and they blessed the king, and went unto their tents joyful and glad of heart for all the goodness that the Lord had done for David his servant, and for Israel his people. Ary nony tamin' ny andro fahavalo dia nampodiny ny olona, ary nisaotra andriana izy, dia lasa nandeha ho any an-dainy avy, sady faly no ravoravo ny fony noho ny soa rehetra nataon' i Jehovah tamin' i Davida mpanompony sy ny Isiraely olony. Nony tamin' ny andro fahavalo, dia nalefany nody ny vahoaka. Dia nisaotra andriana, sy nandeha nankany amin' ny fonenany avy, sady faly izy ireo no ravo ny fony noho ny soa rehetra nataon' ny Tompo tamin' i Davida mpanompony, sy tamin' Israely vahoakany. Puis, le huitième jour, il congédia les gens ; ils bénirent le roi et s' en allèrent chacun chez soi, joyeux et le coeur content de tout le bien que Yahvé avait fait à son serviteur David et à son peuple Israël.
...............
1Mp 9.4 And if thou wilt walk before me, as David thy father walked, in integrity of heart, and in uprightness, to do according to all that I have commanded thee, and wilt keep my statutes and my judgments: Ary raha ianao handeha eo anatrehako tahaka ny nandehanan' i Davida rainao tamin' ny fahitsian' ny fo sy ny fahamarinana ka hanao araka izay rehetra nandidiako anao ary hitandrina ny didiko sy ny fitsipiko, Ary hianao, raha mandeha eo anatrehako tahaka ny nandehanan' i Davida rainao, amin' ny fahatsoran' ny fonao sy amim-pahitsiampo manaraka izay nandidiako anao, raha mitandrina ny didy amam-pitsipiko hianao, Pour toi, si tu marches devant moi comme a fait ton père David, dans l' innocence du coeur et la droiture, si tu agis selon tout ce que je te commande et si tu observes mes lois et mes ordonnances,
1Mp 9.5 Then I will establish the throne of thy kingdom upon Israel for ever, as I promised to David thy father, saying, There shall not fail thee a man upon the throne of Israel. dia hampitoeriko mandrakizay amin' ny Isiraely ny seza fiandrianan' ny fanjakanao, araka ilay nolazaiko tamin' i Davida rainao hoe: Tsy ho diso zanakalahy amin' ny seza fiandrianan' ny Isiraely ianao. dia hataoko mafy orina mandrakizay ny seza fiandrianan' ny fanjakanao amin' Israely, araka ny efa nolazaiko tamin' i Davida rainao hoe: Tsy ho lany taranaka eo amin' ny seza fiandrianan' Israely hianao. je maintiendrai pour toujours ton trône royal sur Israël, comme je l' ai promis à ton père David quand j' ai dit : "Il ne te manquera jamais un descendant sur le trône d' Israël" ;
...............
1Mp 9.24 But Pharaoh' s daughter came up out of the city of David unto her house which Solomon had built for her: then did he build Millo. Ary rehefa niakatra avy any an-Tanànan' i Davida ny zanakavavin' i Farao hankany amin' ny tranony izay nataon' i Solomona ho azy, dia nanao an' i Milo koa izy. Ary niakatra ny zanakavavin' i Faraona avy any an-tanànan' i Davida, ho ao amin' ny tranony, izay nataon' i Salomona ho azy, ka tamin' izay izy no nanorina an' i Melao. Dès que la fille de Pharaon fut montée de la Cité de David à sa maison qu' il lui avait construite, alors il bâtit le Millo.
...............
1Mp 11.4 For it came to pass, when Solomon was old, that his wives turned away his heart after other gods: and his heart was not perfect with the Lord his God, as was the heart of David his father. Fa nony efa antitra Solomona, dia navilin' ny vadiny ny fony hanaraka andriamani-kafa, ka ny fony tsy mba nahitsy tamin' i Jehovah Andriamaniny tahaka ny fon' i Davida rainy. Fa nony tamin' ny fahanteran' i Salomona, dia natongilan' ny vadiny ho amin' ny andriamani-kafa ny fony, ka tsy mba an' ny Tompo Andriamaniny manontolo, toy ny fon' i Davida rainy, ny fony, Quand Salomon fut vieux, ses femmes détournèrent son coeur vers d' autres dieux et son coeur ne fut plus tout entier à Yahvé son Dieu comme avait été celui de son père David.
...............
1Mp 11.6 And Solomon did evil in the sight of the Lord, and went not fully after the Lord, as did David his father. Ary Solomona nanao izay ratsy eo imason' i Jehovah, ka tsy mba tanteraka tamin' ny fanarahana Azy tahaka an' i Davida rainy. Koa nanao izay ratsy teo imason' ny Tompo Salomona, fa tsy mba nanaraka an-tsakany sy an-davany an' ny Tompo, tahaka an' i Davida rainy. Il fit ce qui déplaît à Yahvé et il ne lui obéit pas parfaitement comme son père David.
...............
1Mp 11.12 Notwithstanding in thy days I will not do it for David thy father' s sake: but I will rend it out of the hand of thy son. Kanefa kosa tsy hataoko amin' ny andronao izany noho ny amin' i Davida rainao; fa rehefa mby amin' ny zanakao vao hendahako aminy. Tsy hataoko amin' ny andronao anefa izany, noho ny amin' i Davida rainao, fa rahefa mby amin' ny zanakao vao hoendahako aminy izy. Seulement je ne ferai pas cela durant ta vie, en considération de ton père David ; c' est de la main de ton fils que je l' arracherai.
1Mp 11.13 Howbeit I will not rend away all the kingdom; but will give one tribe to thy son for David my servant' s sake, and for Jerusalem' s sake which I have chosen. Nefa tsy dia hendahako avokoa ny fanjakana rehetra, fa mba homeko firenena iray ihany ny zanakao noho ny amin' i Davida mpanompoko sy Jerosalema izay nofidiko. Ary tsy dia ny fanjakana manontolo koa aza no hoendahako, fa hamelako foko iray ihany ny zanakao, noho ny amin' i Davida mpanompoko, sy noho ny amin' i Jerosalema izay voafidiko. Encore ne lui arracherai-je pas tout le royaume : je laisserai une tribu à ton fils, en considération de mon serviteur David et de Jérusalem que j' ai choisie. "
...............
1Mp 11.15 For it came to pass, when David was in Edom, and Joab the captain of the host was gone up to bury the slain, after he had smitten every male in Edom; Fa rehefa nanafika an' i Edoma Davida, ary Joaba, komandin' ny miaramila, niakatra handevina ny maty ary efa namono ny lehilahy rehetra tany Tamin' ny andro niadian' i Davida tamin' i Edoma, raha niakatra handevina ny maty Joaba filohan' ny tafika, dia namono ny lehilahy rehetra tany Edoma. Après que David eut battu Édom, quand Joab, chef de l' armée, était allé enterrer les morts, il avait frappé tous les mâles d'Édom
...............
1Mp 11.21 And when Hadad heard in Egypt that David slept with his fathers, and that Joab the captain of the host was dead, Hadad said to Pharaoh, Let me depart, that I may go to mine own country. Ary rehefa ren' i Hadada tany Egypta fa Davida lasa nody mandry any amin' ny razany, sady maty koa Joaba, komandin' ny miaramila, dia hoy izy tamin' i Farao: Alefaso aho hody any amin' ny tanin-drazako. Nony ren' i Adada, tany Ejipta, fa hoe nodimandry any amin' ny razany Davida, ary maty koa Joaba filohan' ny tafika, dia hoy izy tamin' i Faraona: Avelao aho hody any amin' ny taniko. Quand Hadad apprit, en Égypte, que David s'était couché avec ses pères et que Joab, chef de l' armée, était mort, il dit à Pharaon : " Laisse-moi partir, que j' aille dans mon pays. "
...............
1Mp 11.24 And he gathered men unto him, and became captain over a band, when David slew them of Zobah: and they went to Damascus, and dwelt therein, and reigned in Damascus. Dia namory olona maro ho ao aminy izy ka tonga kapiteniny tamin' ny namonoan' i Davida ny olona tany Zoba; ary nankany Damaskosy izy sy ny namany ka nitoetra sy nanjaka tao. Namory olona homba azy izy, ka tonga lehiben' ny andiam-pireneny fony Davida namono ny antoko miaramilan' ny tompony. Dia nankany Damasa izy ireo ka niorim-ponenana tao, dia nanjaka tao Damasa. des gens s'étaient joints à lui et il était devenu chef de bande c' est alors que David les massacra . Rezôn prit Damas, s' y installa et régna sur Damas.
...............
1Mp 11.27 And this was the cause that he lifted up his hand against the king: Solomon built Millo, and repaired the breaches of the city of David his father. Ary izao no fototry ny nanaingany tanàna hikomy tamin' ny mpanjaka: Solomona nanorina an' i Milo ary nanampina ny lohasaha tao an-Tanànan' i Davida rainy; Izao no nahatonga azy hikomy amin' ny mpanjaka: Nanorina an' i Melao sy nanampina ny banga tamin' ny tanànan' i Davida rainy Salomona. Voici l' histoire de sa révolte. Salomon construisait le Millo, il fermait la brèche de la Cité de David, son père.
...............
1Mp 11.32 (But he shall have one tribe for my servant David' s sake, and for Jerusalem' s sake, the city which I have chosen out of all the tribes of Israel:) (nefa ny firenena iray dia i mbola havela ho azy ihany noho ny amin' i Davida mpamompoko sy Jerosalema, tanàna izay nofidiko tamin' ny firenen' Isiraely), fa ny foko iray ihany no sisa azy, noho ny amin' i Davida mpanompoko sy noho ny amin' i Jerosalema, tanàna voafidiko tamin' ny fokon' Israely rehetra. Il aura une tribu en considération de mon serviteur David et de Jérusalem, la ville que j' ai élue de toutes les tribus d' Israël.
1Mp 11.33 Because that they have forsaken me, and have worshipped Ashtoreth the goddess of the Zidonians, Chemosh the god of the Moabites, and Milcom the god of the children of Ammon, and have not walked in my ways, to do that which is right in mine eyes, and to keep my statutes and my judgments, as did David his father. satria efa nahafoy Ahy izy ka niankohoka teo anatrehan' i Astarta, andriamani-bavin' ny Sidoniana, sy Kemosy andriamanitr' i Moaba, ary Milkoma, andriamanitry ny taranak' i Amona, fa tsy nandeha tamin' ny lalako hanao izay mahitsy eo imasoko sy hitandrina ny didiko sy ny fitsipiko tahaka an' i Davida rainy. Ary ny anton' izany dia noho izy ireo efa nandao ahy ka niankohoka teo anatrehan' i Astarte, andriamanibavin' ny Sidoniana, sy teo anatrehan' i Melkoma, andriamanitry ny taranak' i Amona, ary noho izy ireo tsy nandeha tamin' ny làlako, mba hanao izay mahitsy eo imasoko sy hitandrina ny didy amam-pitsipiko, tahaka ny nataon' i Davida rain' i Salomona. C' est qu' il m' a délaissé, qu' il s' est prosterné devant Astarté, la déesse des Sidoniens, Kemosh, le dieu de Moab, Milkom, le dieu des Ammonites, et qu' il n' a pas suivi mes voies, en faisant ce qui est juste à mes yeux, ni mes lois et mes ordonnances, comme son père David.
1Mp 11.34 Howbeit I will not take the whole kingdom out of his hand: but I will make him prince all the days of his life for David my servant' s sake, whom I chose, because he kept my commandments and my statutes: Nefa tsy hesoriko eo an-tanany avokoa ny fanjakana rehetra; fa hampitoeriko ho mpanjaka ihany izy amin' ny andro rehetra hiainany noho ny amin' i Davida mpanompoko izay nofidiko, satria izy nitandrina ny lalàko sy ny didiko; Amin' ny andro rehetra hiainany anefa, tsy hanatsoahako eo am-pelatànany akory ny fanjakana na tapany aza, fa hampaharetiko ho Andriana izy noho ny amin' i Davida mpanompoko, izay nofidiko, sy nitandrina ny didy aman-dalàko. Mais ce n' est pas de sa main que je prendrai le royaume, car je l' ai établi prince pour tout le temps de sa vie, en considération de mon serviteur David, que j' ai élu et qui a observé mes commandements et mes lois ;
...............
1Mp 11.36 And unto his son will I give one tribe, that David my servant may have a light alway before me in Jerusalem, the city which I have chosen me to put my name there. Fa firenena iray no homeko ny zanany, mba hisy fanilo ho an' i Davida mpanompoko eo anatrehako mandrakariva any Jerosalema, tanàna izay nofidiko ho Ahy hametrahana ny anarako. Homeko foko iray ny zanany mba hananan' i Davida mpanompoko, fanilo eo anatrehako mandrakariva, any Jerosalema izay tanàna voafidiko hametrahako ny anarako. Pourtant je laisserai à son fils une tribu, pour que mon serviteur David ait toujours une lampe devant moi à Jérusalem, la ville que j' ai choisie pour y placer mon Nom.
...............
1Mp 11.38 And it shall be, if thou wilt hearken unto all that I command thee, and wilt walk in my ways, and do that is right in my sight, to keep my statutes and my commandments, as David my servant did; that I will be with thee, and build thee a sure house, as I built for David, and will give Israel unto thee. Ary raha mihaino izay rehetra andidiako anao ianao ka mandeha amin' ny lalako ary manao izay mahitsy eo imasoko ka mitandrina ny didiko sy ny lalàko tahaka izay nataon' i Davida mpanompoko, dia ho aminao Aho ka hampaharitra ny taranakao, tahaka izay nataoko ho an' i Davida, ary homeko anao ny Isiraely. Raha manaraka izay rehetra andidiako anao hianao, ka mandeha amin' ny làlako, sy manao izay mahitsy eo imasoko, mitandrina ny lalàna aman-didiko, tahaka ny nataon' i Davida mpanompoko, dia homba anao aho, hanao trano maharitra ho anao, tahaka ny nataoko tamin' i Davida mpanompoko ary homeko anao Israely. Si tu obéis à tout ce que je t' ordonnerai, si tu suis mes voies et fais ce qui est juste à mes yeux, en observant mes lois et mes commandements comme a fait mon serviteur David, alors je serai avec toi et je construirai une maison stable comme j' ai construit pour David. Je te donnerai Israël
1Mp 11.39 And I will for this afflict the seed of David, but not for ever. Ary hampietry ny taranak' i Davida kosa Aho noho izany, nefa tsy ho mandrakizay. Fa ny taranak' i Davida kosa haetriko noho ny fivadihany; tsy ho mandrakizay anefa izany. et j' humilierai la descendance de David à cause de cela ; cependant pas pour toujours. "
...............
1Mp 11.43 And Solomon slept with his fathers, and was buried in the city of David his father: and Rehoboam his son reigned in his stead. Ary Solomona lasa nodi-mandry any amin' ny razany, dia nalevina tao an-Tanànan' i Davida rainy izy; ary Rehoboama zanany no nanjaka nandimby azy. Dia nodimandry any amin' ny razany Salomona ka nalevina tao an-tanànan' i Davida rainy. Ary Roboama zanany no nanjaka nandimby azy. Puis Salomon se coucha avec ses pères et on l' enterra dans la Cité de David, son père, et son fils Roboam régna à sa place.
...............
1Mp 12.16 So when all Israel saw that the king hearkened not unto them, the people answered the king, saying, What portion have we in David? neither have we inheritance in the son of Jesse: to your tents, O Israel: now see to thine own house, David. So Israel departed unto their tents. Ary nony hitan' ny Isiraely rehetra fa tsy nihaino azy ny mpanjaka, dia namaly ny mpanjaka ny vahoaka ka nanao hoe: Inona moa no anjaranay amin' i Davida? Tsy manana lova amin' ny zanak' i Jese izahay; samia mody any an-dainy avy, ry Isiraely e; ankehitriny tandremo ny taranakao, ry Davida ô. Dia samy nody ho any an-dainy avy ny Isiraely. Nony hitan' Israely rehetra fa tsy nohenoin' ny mpanjaka izy, dia hoy ny navalin' ny vahoaka ny mpanjaka: manana anjara inona amin' i Davida moa izahay? Tsy manan-dova amin' ny zanak' Isai akory izahay! Koa samia ho any an-dainao, ry Israely! Fa hianao kosa, ry Davida, ahio ny tranonao. Dia lasa Israely nankany an-dainy. Quand les Israélites virent que le roi ne les écoutait pas, ils lui répliquèrent :" Quelle part avons-nous sur David ?Nous n' avons pas d' héritage sur le fils de Jessé. A tes tentes, Israël ! Et maintenant, pourvois à ta maison, David. "Et Israël s' en fut à ses tentes.
...............
1Mp 12.19 So Israel rebelled against the house of David unto this day. Ka dia niodina tamin' ny taranak' i Davida ny Isiraely mandraka androany. Toy izany no niendahan' Israely tamin' ny tranon' i Davida mandrak' androany. Et Israël fut séparé de la maison de David, jusqu'à ce jour.
1Mp 12.20 And it came to pass, when all Israel heard that Jeroboam was come again, that they sent and called him unto the congregation, and made him king over all Israel: there was none that followed the house of David, but the tribe of Judah only. Ary rehefa ren' ny Isiraely rehetra fa efa tafaverina indray Jeroboama, dia naniraka naka azy ho ao amin' ny fivoriana izy ka nampanjaka azy tamin' ny Isiraely rehetra; dia tsy nisy nanaraka ny taranak' i Davida afa-tsy ny firenen' i Joda ihany. Nony ren' Israely rehetra fa hoe tafaverina avy any Ejipta Jeroboama, dia naniraka olona hiantso azy ho eo amin' ny fivoriana izy, ka nampanjakainy tamin' Israely rehetra, ka tsy nisy nanaraka ny tranon' i Davida afatsy ny fokon' i Jodà irery ihany. Lorsque tout Israël apprit que Jéroboam était revenu, ils l' appelèrent à l' assemblée et ils le firent roi sur tout Israël ; il n' y eut pour se rallier à la maison de David que la seule tribu de Juda.
...............
1Mp 12.26 And Jeroboam said in his heart, Now shall the kingdom return to the house of David: Ary Jeroboama nanao anakampo hoe: Izao ny fanjakana dia hody amin' ny taranak' i Davida ihany; Ary hoy Jeroboama anakampony: Mba mety ho tafaverina amin' ny tranon' i Davida ihany ny fanjakana izao. Jéroboam se dit en lui-même : " Comme sont les choses, le royaume va retourner à la maison de David.
...............
1Mp 13.2 And he cried against the altar in the word of the Lord, and said, O altar, altar, thus saith the Lord; Behold, a child shall be born unto the house of David, Josiah by name; and upon thee shall he offer the priests of the high places that burn incense upon thee, and men' s bones shall be burnt upon thee. Ary ilay lehilahin' Andriamanitra niantso ny alitara araka ny tenin' i Jehovah ka nanao hoe: Ry alitara ô, ry alitara ô! izao no lazain' i Jehovah: Indro, hisy zaza hateraka ho an' ny taranak' i Davida, Josia no ho anarany; ary hovonoiny ka hateriny eo amboninao ny mpisorona amin' ny fitoerana avo izay mandoro ditin-kazo manitra eo amboninao, ary taolan' olona no hodorana eo amboninao. Nanao antso nihatra tamin' ny otely izy io, noho ny tenin' ny Tompo, ka nanao hoe: Ry otely! Ry otely! Izao no lazain' ny Tompo: Hisy zaza lahy hateraka ho an' ny tranon' i Davida, ka ny anarany hatao hoe: Josiasa; ny mpisoron' ny fitoerana avo, izay mandoro ny sorona eo amboninao, no hovonoina hatao sorona eo amboninao; ary taolan' olona no hodorana eo amboninao! et, par ordre de Yahvé, il lança contre l' autel cette proclamation : " Autel, autel ! ainsi parle Yahvé : Voici qu' il naîtra à la maison de David un fils nommé Josias, il immolera sur toi les prêtres des hauts lieux qui ont offert sur toi des sacrifices, et il brûlera sur toi des ossements humains. "
...............
1Mp 14.8 And rent the kingdom away from the house of David, and gave it thee: and yet thou hast not been as my servant David, who kept my commandments, and who followed me with all his heart, to do that only which was right in mine eyes; ary nendahako ny fanjakana ho afaka tamin' ny taranak' i Davida ka nomeko anao, nefa kosa ianao tsy mba nanao tahaka an' i Davida mpanompoko, izay nitandrina ny teniko sy nanaraka Ahy tamin' ny fony rehetra tsy hanao na inona na inona afa-tsy izay marina eo imasoko ihany; Nendahako tamin' ny tranon' i Davida ny fanjakana, ka nomeko anao. Kanjo hianao tsy mba nanao tahaka an' i Davida mpanompoko, izay nitandrina ny didiko sy nanaraka ahy tamin' ny fony rehetra, ary tsy nanao afatsy izay mahitsy eo imasoko; j' ai arraché le royaume à la maison de David et je te l' ai donné. Mais tu n' as pas été comme mon serviteur David qui a observé mes commandements et qui m' a suivi de tout son coeur, ne faisant que ce qui me plaît ;
...............
1Mp 14.31 And Rehoboam slept with his fathers, and was buried with his fathers in the city of David. And his mother' s name was Naamah an Ammonitess. And Abijam his son reigned in his stead. Ary Rehoboama lasa nodi-mandry any amin' ny razany, dia nalevina tao amin' ny razany tao an-Tanànan' i Davida. Ary ny anaran-dreniny dia Nama Amonita. Ary Abia zanany no nanjaka nandimby azy. Ary nodimandry any amin' ny razany Roboama, ka nalevina tao akaikin' ny razany tao an-tanànan' i Davida. Ny anaran-dreniny dia Naamà Amonita, ary Abiama zanany lahy no nanjaka nandimby azy. Roboam se coucha avec ses pères et on l' enterra dans la Cité de David. Son fils Abiyyam régna à sa place.
...............
1Mp 15.3 And he walked in all the sins of his father, which he had done before him: and his heart was not perfect with the Lord his God, as the heart of David his father. Ary nandeha tamin' ny fahotana rehetra nataon-drainy izy, dia izay nataony teo alohany; ary ny fony tsy mba nahitsy tamin' i Jehovah Andriamaniny tahaka ny fon' i Davida rainy. Nandeha tamin' ny fahotan-drainy rehetra, izay nataony teo alohany, izy, ary tsy mba an' ny Tompo, toy ny fon' i Davida rainy, ny fony manontolo. Il imita les péchés que son père avait commis avant lui et son coeur ne fut pas tout entier à Yahvé son Dieu comme le coeur de son ancêtre David.
1Mp 15.4 Nevertheless for David' s sake did the Lord his God give him a lamp in Jerusalem, to set up his son after him, and to establish Jerusalem: Nefa noho ny amin' i Davida dia nomen' i Jehovah Andriamaniny fanilo tany Jerosalema ihany izy, fa natsangany handimby azy ny zanany, sady nampaharitra an' i Jerosalema Izy, Noho ny amin' i Davida anefa, Iaveh Andriamaniny dia nanome fanilo azy tao Jerosalema ihany, fa nanangana ny zanany handimby azy, sady nampaharitra an' i Jerosalema. Pourtant, en considération de David, Yahvé son Dieu lui donna une lampe à Jérusalem, en maintenant son fils après lui et en épargnant Jérusalem.
1Mp 15.5 Because David did that which was right in the eyes of the Lord, and turned not aside from any thing that he commanded him all the days of his life, save only in the matter of Uriah the Hittite. satria Davida nanao izay mahitsy eo imason' i Jehovah ka tsy nivily niala tamin' izay nandidiany azy tamin' ny andro rehetra niainany, afa-tsy ilay tamin' i Oria Hetita ihany. Satria Davida nanao izay mahitsy teo imason' ny Tompo, fa tsy mba nivily tamin' ny didy rehetra azony taminy, nandritra ny andro rehetra niainany, afatsy tamin' ny raharahan' i Oria, Heteana, ihany. En effet David avait fait ce qui est juste aux yeux de Yahvé et il ne s'était dérobé à rien de ce qu' il lui avait ordonné durant toute sa vie sauf dans l' histoire d' Urie le Hittite .
...............
1Mp 15.8 And Abijam slept with his fathers; and they buried him in the city of David: and Asa his son reigned in his stead. Ary Abia lasa nodi-mandry any amin' ny razany, dia nalevina tao an-Tanànan' i Davida izy; ary Asa zanany no nanjaka nandimby azy. Ary nodimandry any amin' ny razany Abiama, ka nalevina ao an-tanànan' i Davida. Asà zanany lahy no nanjaka nandimby azy. Puis Abiyyam se coucha avec ses pères et on l' enterra dans la Cité de David ; son fils Asa régna à sa place.
...............
1Mp 15.11 And Asa did that which was right in the eyes of the Lord, as did David his father. Ary Asa nanao izay mahitsy eo imason' i Jehovah toy ny nataon' i Davida rainy. Nanao izay mahitsy eo imason' ny Tompo tahaka an' i Davida rainy Asà. Asa fit ce qui est juste aux yeux de Yahvé, comme son ancêtre David.
...............
1Mp 15.24 And Asa slept with his fathers, and was buried with his fathers in the city of David his father: and Jehoshaphat his son reigned in his stead. Ary lasa nodimandry any amin' ny razany, dia nalevina tao amin' ny razany tao an-Tanànan' i Davida rainy izy; ary Josafata zanany no nanjaka nandimby azy. Dia nodimandry any amin' ny razany Asà ka nalevina tao akaikin' ny razany, tao an-tanànan' i Davida. Ary Josafata zanany lahy no nanjaka nandimby azy. Asa se coucha avec ses pères et on l' enterra dans la Cité de David, son ancêtre. Son fils Josaphat régna à sa place.
...............
1Mp 22.51 Ahaziah the son of Ahab began to reign over Israel in Samaria the seventeenth year of Jehoshaphat king of Judah, and reigned two years over Israel. Ary Josafata lasa nodi-mandry any amin' ny razany, dia nalevina tao amin' ny razany tao an-Tanànan' i Davida rainy izy; ary Jehorama zanany no nanjaka nandimby azy. Ary nodimandry any amin' ny razany Josafata, ka nalevina ao amin' ny razany, ao an-tanànan' i Davida rainy, dia Jorama zanany lahy no nanjaka nandimby azy. Josaphat se coucha avec ses pères et on l' enterra dans la Cité de David, son ancêtre ; son fils Joram régna à sa place.

  2nd Book of Kings 2 Mpanjaka Mpanjaka II 2ème Livre des Rois
...............
2Mp 8.19 Yet the Lord would not destroy Judah for David his servant' s sake, as he promised him to give him alway a light, and to his children. Nefa Jehovah tsy nety nandringana ny Joda noho ny amin' i Davida mpanompony, araka ilay nolazainy taminy fa homeny jiro mandrakizay ho an' ny taranany. Tsy naringan' ny Tompo anefa Jodà, noho ny amin' i Davida mpanompony, araka ny fampanantenany hanome azy jiro tsy tapaka eo amin' ny taranany. Cependant Yahvé ne voulut pas détruire Juda, à cause de son serviteur David, selon la promesse qu' il lui avait faite de lui laisser toujours une lampe en sa présence.
...............
2Mp 8.24 And Joram slept with his fathers, and was buried with his fathers in the city of David: and Ahaziah his son reigned in his stead. Ary Jehorama lasa nodimandry any amin' ny razany, dia nalevina tao amin' ny razany tao an-tanànan' i Davida; ary Ahazia zanany no nanjaka nandimby azy. Ary nodimandry any amin' ny razany Jorama, ka nalevina tao amin' ny razany, ao an-tanànan' i Davida; dia Okoziasa zanany no nanjaka nandimby azy. Joram se coucha avec ses pères et on l' enterra avec ses pères dans la Cité de David. Son fils Ochozias régna à sa place.
...............
2Mp 9.28 And his servants carried him in a chariot to Jerusalem, and buried him in his sepulchre with his fathers in the city of David. Ary ny mpanompony nitondra azy tamin' ny kalesiny ho any Jerosalema ka nandevina azy tao am-pasany ao amin' ny razany tao an-tanànan' i Davida. Nentin' ny mpanompony tamin' ny kalesy ho any Jerosalema izy, ka naleviny tao am-pasany, tao amin' ny razany, ao an-tanànan' i Davida. Ses serviteurs le portèrent en char à Jérusalem et l' ensevelirent dans son tombeau, dans la Cité de David.
...............
2Mp 11.10 And to the captains over hundreds did the priest give king David' s spears and shields, that were in the temple of the Lord. Ary ny kapiteny nomen' ilay mpisorona ny lefona sy ampingan' i Davida mpanjaka izay tao an-tranon' i Jehovah. Natolotry ny mpisorona ny tompon-jato ny lefona aman' ampinga izay an' i Davida mpanjaka, sy nipetraka tao an-tranon' ny Tompo. Le prêtre donna aux centeniers les lances et les boucliers du roi David, qui étaient dans le Temple de Yahvé.
...............
2Mp 12.21 For Jozachar the son of Shimeath, and Jehozabad the son of Shomer, his servants, smote him, and he died; and they buried him with his fathers in the city of David: and Amaziah his son reigned in his stead. Ary nitsangana ny mpanompon' i Joasy ka niodina taminy, dia namono azy tao an-trano Milo, ao am-pidinana mankany Sila. Fa Jozakara, zanak' i Simata, sy Jozabada, zanak' i Somera mpanompony namely azy ho faty; dia nalevina tao amin' ny razany tao an-tanànan' i Davida izy; ary Amazia zanany no nanjaka nandimby azy. Nikomy taminy ny mpanompony ary nanao teti-dratsy, dia nasiany tao an-tranon' i Melao amin' ny fidinan' i Sela Joasa. Ses officiers se soulevèrent et ourdirent un complot; ils frappèrent Joas au Bet-Millo...
2Mp 12.22 Josakara zanak' i Semaata sy Josabada zanak' i Somera, mpanompony, no namely azy, ka dia maty izy. Nalevina tao amin' ny razany tao an-tanànan' i Davida izy; ary Amasiasa zanany no nanjaka nandimby azy. Ce furent Yozakar fils de Shiméat et Yehozabad fils de Shomer qui le frappèrent, et il mourut. On l' enterra avec ses pères dans la Cité de David et son fils Amasias régna à sa place.
...............
2Mp 14.3 And he did that which was right in the sight of the Lord, yet not like David his father: he did according to all things as Joash his father did. Ary nanao izay mahitsy eo imason' i Jehovah izy, nefa tsy dia tahaka an' i Davida rainy; fa tahaka izay rehetra nataon' i Joasy rainy ihany no nataony. Nanao izay mahitsy eo imason' ny Tompo izy, nefa tsy dia tahaka an' i Davida rainy, fa tahaka izay rehetra nataon' i Joasa rainy ihany no nataony. Il fit ce qui est agréable à Yahvé, non pas pourtant comme son ancêtre David; il imita en tout Joas, son père.
...............
2Mp 14.20 And they brought him on horses: and he was buried at Jerusalem with his fathers in the city of David. Ary nasampiny tamin' ny soavaly ny fatiny, dia nalevina tany Jerosalema tao amin' ny razany tao an-Tanànan' i Davida izy. dia nentina tamin' ny soavaly izy, nalevina tao Jerosalema ao amin' ny razany, amin' ny tanànan' i Davida. On le transporta avec des chevaux et on l' enterra à Jérusalem auprès de ses pères, dans la Cité de David.
...............
2Mp 15.7 So Azariah slept with his fathers; and they buried him with his fathers in the city of David: and Jotham his son reigned in his stead. Ary Azaria dia lasa nodimandry any amin' ny razany, ka nalevina tao amin' ny razany tao an-tanànan' i Davida izy; ary Jotama zanany no nanjaka nandimby azy. Ary nodimandry any amin' ny razany Azariasa, ka nalevina tao amin' ny razany, ao an-tanànan' i Davida. Joatama zanany no nanjaka nandimby azy. Ozias se coucha avec ses pères, on l' enterra dans la Cité de David et son fils Yotam devint roi à sa place.
...............
2Mp 15.38 And Jotham slept with his fathers, and was buried with his fathers in the city of David his father: and Ahaz his son reigned in his stead. Ary Jotama lasa nodi-mandry any amin' ny razany, dia nalevina tao amin' ny razany tao an-Tanànan' i Davida rainy izy; ary Ahaza zanany no nanjaka nandimby azy. Ary nodimandry any amin' ny razany Joatama ka nalevina tao an-tanànan' i Davida rainy, ao amin' ny razany. Akaza zanany no nanjaka nandimby azy. Yotam se coucha avec ses pères, on l' enterra dans la Cité de David, son ancêtre, et son fils Achaz devint roi à sa place.
...............
2Mp 16.2 Twenty years old was Ahaz when he began to reign, and reigned sixteen years in Jerusalem, and did not that which was right in the sight of the Lord his God, like David his father. Roa-polo taona Ahaza, fony izy vao nanjaka, ary enina ambin' ny folo taona no nanjakany tany Jerosalema. Ary tsy nanao izay mahitsy eo imason' i Jehovah Andriamaniny tahaka ny nataon' i Davida rainy izy; Roapolo taona Akaza fony vao nanjaka, ary enina ambin' ny folo taona no nanjakany tao Jerosalema. Tsy mba nanao izay mahitsy eo imason' ny Tompo Andriamaniny tahaka an' i Davida rainy izy; Achaz avait vingt ans à son avènement et il régna seize ans à Jérusalem. Il ne fit pas ce qui est agréable à Yahvé, son Dieu, comme avait fait David son ancêtre.
...............
2Mp 16.20 And Ahaz slept with his fathers, and was buried with his fathers in the city of David: and Hezekiah his son reigned in his stead. Ary Ahaza lasa nodi-mandry any amin' ny razany, dia nalevina tao amin' ny razany tao an-Tanànan' i Davida izy; ary Hezekia zanany nanjaka nandimby azy. Ary nodimandry any amin' ny razany Akaza, ka nalevina ao an-tanànan' i Davida ao amin' ny razany. Ezekiasa zanany no nanjaka nandimby azy. Achaz se coucha avec ses pères, on l' enterra dans la Cité de David et son fils Ezéchias régna à sa place.
...............
2Mp 17.21 For he rent Israel from the house of David; and they made Jeroboam the son of Nebat king: and Jeroboam drave Israel from following the Lord, and made them sin a great sin. Fa nendahany niala tamin' ny taranak' i Davida ny Isiraely; ary ny olona nampanjaka an' i Jeroboama, zanak' i Nebata; ary Jeroboama dia nampiala ny Isiraely tsy hanaraka an' i Jehovah ka nampanota azy indrindra. Satria niendaka niala tamin' ny fianakavian' i Davida Israely, fa nanangana an' i Jeroboama zanak' i Nabata ho mpanjaka, ary Jeroboama nampiala an' Israely tamin' ny Tompo sy nampanao fahotana lehibe azy ireo. Il avait, en effet, détaché Israël de la maison de David, et Israël avait proclamé roi Jéroboam fils de Nebat; Jéroboam avait détourné Israël de Yahvé et l' avait entraîné dans un grand péché.
...............
2Mp 18.3 And he did that which was right in the sight of the Lord, according to all that David his father did. Ary nanao izay mahitsy eo imason' i Jehovah izy tahaka izay rehetra nataon' i Davida rainy. Nanao izay mahitsy eo imason' ny Tompo izy, araka izay rehetra nataon' i Davida rainy. Il fit ce qui est agréable à Yahvé, imitant tout ce qu' avait fait David, son ancêtre.
...............
2Mp 19.34 For I will defend this city, to save it, for mine own sake, and for my servant David' s sake. Fa hiaro ity tanàna ity Aho ka hamonjy azy noho ny amin' ny tenako sy Davida mpanompoko. Hiaro ity tanana ity aho, hamonjeko azy. Noho ny amin' ny tenako, sy noho ny amin' i Davida mpanompoko. Je protégerai cette ville et la sauverai à cause de moi et de mon serviteur David."
...............
2Mp 20.5 Turn again, and tell Hezekiah the captain of my people, Thus saith the Lord, the God of David thy father, I have heard thy prayer, I have seen thy tears: behold, I will heal thee: on the third day thou shalt go up unto the house of the Lord. Miverena, ka lazao amin' i Hezekia, mpanapaka ny oloko, hoe: Izao no lazain' i Jehovah, Andriamanitr' i Davida rainao: Efa nohenoiko ny fitarainanao, ary efa hitako ny ranomasonao; indro, hahasitrana anao Aho, ka raha afaka ampitso dia hiakatra ho ao an-tranon' i Jehovah ianao. Miverena hianao, ka lazao amin' i Ezekiasa mpanapaka ny vahoakako hoe: Izao no lazain' ny Tompo Andriamanitr' i Davida rainao: Reko ny vavakao, ary hitako ny ranomasonao, ka indro sitraniko hianao; ao anatin' ny hateloana dia hiakatra ao an-tranon' ny Tompo hianao, "Retourne dire à Ezéchias, chef de mon peuple : Ainsi parle Yahvé, Dieu de ton ancêtre David. J' ai entendu ta prière, j' ai vu tes larmes. Je vais te guérir : dans trois jours, tu monteras au Temple de Yahvé.
2Mp 20.6 And I will add unto thy days fifteen years; and I will deliver thee and this city out of the hand of the king of Assyria; and I will defend this city for mine own sake, and for my servant David' s sake. Ary hampiako dimy ambin' ny folo taona ny andronao; sady hamonjy anao sy ity tanàna ity amin' ny tanan' ny mpanjakan' i Asyria Aho; ary hiaro ity tanàna ity Aho noho ny amin' ny tenako sy Davida mpanompoko. hampiako dimy ambin' ny folo taona ny andronao. Hovonjeko amin' ny tanan' ny mpanjakan' i Asiria hianao sy ity tanàna ity, hiaro ity tanàna ity aho, noho ny amin' ny tenako sy noho ny amin' i Davida mpanompoko. J' ajouterai quinze années à ta vie, je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d' Assyrie, je protégerai cette ville à cause de moi et de mon serviteur David."
...............
2Mp 21.7 And he set a graven image of the grove that he had made in the house, of which the Lord said to David, and to Solomon his son, In this house, and in Jerusalem, which I have chosen out of all tribes of Israel, will I put my name for ever: Ary ny sarin' i Astarta izay nataony dia napetrany tao amin' ny trano nolazain' i Jehovah tamin' i Davida sy Solomona zanany hoe: Ato amin' ity trano ity sy eto Jerosalema, izay nofidiko tamin' ny firenen' Isiraely rehetra, no hasiako ny anarako mandrakizay. Ny sampin' i Astarte nataony, napetrany tao amin' ny trano izay nolazain' ny Tompo tamin' i Davida sy Salomona zanany hoe: Ato amin' ity trano ity, sy eto Jerosalema izay nofidiko tamin' ny fokon' Israely rehetra, no hametrahako ny anarako mandrakizay. Il plaça l' idole d' Ashéra, qu' il avait faite, dans le Temple au sujet duquel Yahvé avait dit à David et à son fils Salomon "Dans ce Temple et dans Jérusalem, la ville que j' ai choisie dans toutes les tribus d' Israël, je placerai mon Nom à jamais.
...............
2Mp 22.2 And he did that which was right in the sight of the Lord, and walked in all the way of David his father, and turned not aside to the right hand or to the left. Ary nanao izay mahitsy eo imason' i Jehovah kosa izy ka nandeha tamin' izay rehetra nalehan' i Davida rainy, fa tsy mba nivily, na ho amin' ny ankavanana, na ho amin' ny ankavia. Nanao izay mahitsy teo imason' ny Tompo izy, ary nandeha tamin' izay rehetra nalehan' i Davida rainy, sady tsy nivily na ho amin' ny an-kavanana na ho amin' ny an-kavia. Il fit ce qui est agréable à Yahvé et imita en tout la conduite de son ancêtre David, sans en dévier ni à droite ni à gauche.

  1st Book of Chronicles 1 Tantara Tantara I 1er Livre des Chroniques
...............
1Tt / 1Tan 2.15 Ozem the sixth, David the seventh: sy Ozema, fahenina, ary Davida, faralahy; Asoma fahenina, ary Davida fahafito. Oçem le sixième, David le septième.
1Tt / 1Tan 3.1 Now these were the sons of David, which were born unto him in Hebron; the firstborn Amnon, of Ahinoam the Jezreelitess; the second Daniel, of Abigail the Carmelitess: Ary izao no zanakalahin' i Davida, izay naterany tao Hebrona: Amnona, zanak' i Ahinoama Jezirelita, no lahimatoa; ary Daniela, zanak' i Abigaila Karmelita, no lahiaivo; Ireto no zanakalahin' i Davida naterany tany Hebrona: Amona lahimatoa, zanak' i Akinoama, avy any Jezraela, Daniela zanak' i Abigaila avy any Karmela, lahiaivo, Voici les fils de David qui lui naquirent à Hébron : Amnon l' aîné, d' Ahinoam de Yizréel; Daniyyel le deuxième, d' Abigayil de Karmel;
...............
1Tt / 1Tan 3.9 These were all the sons of David, beside the sons of the concubines, and Tamar their sister. Ireo rehetra ireo no zanakalahin' i Davida, afa-tsy ny zanaky ny vaditsindranony sy Tamara, anabavin' ireo. Ireo no zanakalahin' i Davida rehetra, fa ny zana-baditsindranony, tsy nisaina. Ary anabavin' ireo dia Tamara. Ce sont là tous les fils de David, sans compter les fils des concubines. Tamar était leur soeur.
...............
1Tt / 1Tan 4.31 And at Bethmarcaboth, and Hazarsusim, and at Bethbirei, and at Shaaraim. These were their cities unto the reign of David. sy Beti-markabota sy Hazora-sosima sy Beti-biry ary Saraima. Ireo no tanàna nonenany mandra-panjakan' i Davida. Ireo no tanàna nonenany mandra-panjakan' i Davida. tao Beta-Markabota, tao Hasar-Sosima, tao Beta-Beraì ary tao Saarima: ireo no tanànany aman-jana-bohiny, hatramin' ny andro nanjakan' i Davida. Bet-Markabot, Haçar-Susim, Bet-Biréï, Shaarayim. Telles furent leurs villes jusqu' au règne de David.
...............
1Tt / 1Tan 6.16 The sons of Levi; Gershom, Kohath, and Merari. Ary izao no notendren' i Davida ho mpiventy hira tao amin' ny tranon' i Jehovah, rehefa voapetraka tao ny fiara, Ireto no voatendrin' i Davida hitari-kira, tao an-tranon' ny Tompo, niantomboka hatramin' ny nahazoan' ny fiara fitoeram-pijanonana. Voici ceux que David chargea de diriger le chant dans le temple de Yahvé, lorsque l' arche y eut trouvé le repos.
...............
1Tt / 1Tan 7.2 And the sons of Tola; Uzzi, and Rephaiah, and Jeriel, and Jahmai, and Jibsam, and Shemuel, heads of their father' s house, to wit, of Tola: they were valiant men of might in their generations; whose number was in the days of David two and twenty thousand and six hundred. Ary ny zanakalahin' i Tola dia Ozy sy Refaia sy Jeriela sy Jamay sy Jibsama ary Samoela, samy lohan' ny fianakaviany avy, dia zanak' i Tola sady samy lehilahy mahery tamin' ny fokony avy ireo; enin-jato amby roa arivo sy roa alina no isany tamin' ny andron' i Davida. Zanakalahin' i Tolà: Ozia, Rafaia, Jeriela, Jemaia, Jebsema, ary Samoela, samy lohan' ny fokom-pianakaviany izay avy amin' i Tolà, lehilahy mahery, voasoratra araka ny taranany tamin' ny andron' i Davida, enin-jato sy roa arivo sy roa alina no isany. Fils de Tola : Uzzi, Rephaya, Yeriel, Yahmaï, Yibsam, Shemuel, chefs des familles de Tola. Celles-ci comptaient, au temps de David, 22600 preux valeureux, groupés selon leur parenté.
...............
1Tt / 1Tan 9.22 All these which were chosen to be porters in the gates were two hundred and twelve. These were reckoned by their genealogy in their villages, whom David and Samuel the seer did ordain in their set office. Ary ny isan' ireo voafidy ho mpiandry varavarana ireo dia roa ambin' ny folo amby roan-jato. Ireo dia voasoratra araka ny firazanany tany amin' ny vohiny avy; ary notendren' i Davida sy Samoela mpahita izy noho ny fahamarinany. Roa ambin' ny folo sy roan-jato no isan' ireo olom-boafidy ho mpiandry varavarana ireo. Voasoratra amin' ny vohiny avy izy, ary Davida sy Samoela mpahita no nanendry azy hanao io raharaha io. Les portiers des seuils appartenaient tous à l'élite; il y en avait deux cent douze. Ils étaient groupés dans leurs villages. Ce sont eux qu'établirent David et Samuel le voyant, à cause de leur fidélité.
...............
1Tt / 1Tan 10.14 And enquired not of the Lord: therefore he slew him, and turned the kingdom unto David the son of Jesse. ary noho ny tsy nanontaniany tamin' i Jehovah; ka dia novonoiny izy, ary nafindrany ho an' i Davida, zanak' i Jese, ny fanjakana. Tsy nila hevitra tamin' ny Tompo izy, ka dia novonoin' ny Tompo, ary nafindrany amin' i Davida zanak' Isaia ny fanjakana. Il n' avait pas consulté Yahvé, qui le fit mourir et transféra la royauté à David, fils de Jessé.
1Tt / 1Tan 11.1 Then all Israel gathered themselves to David unto Hebron, saying, Behold, we are thy bone and thy flesh. Ary dia nivory teo amin' i Davida tao Hebrona ny Isiraely rehetra ka nanao hoe: Indreto izahay, fa taolanao sy nonao. Ary nivory teo amin' i Davida tany Hebrona Israely rehetra nanao hoe: Indro fa taolanao sy nofonao izahay. Alors tous les Israélites se rassemblèrent autour de David, à Hébron, et dirent : " Vois! Nous sommes de tes os et de ta chair.
...............
1Tt / 1Tan 11.3 Therefore came all the elders of Israel to the king to Hebron; and David made a covenant with them in Hebron before the Lord; and they anointed David king over Israel, according to the word of the Lord by Samuel. Eny, tonga tao amin' ny mpanjaka tao Hebrona ny loholon' ny Isiraely rehetra; ary Davida nanao fanekena taminy tao Hebrona teo anatrehan' i Jehovah; ary dia nanosotra an' i Davida ho mpanjakan' ny Isiraely izy araka ny tenin' i Jehovah izay nampilazainy an' i Samoela. Dia tonga teo amin' ny mpanjaka, tany Hebrona, ny loholon' Israely rehetra, ary Davida nanao fanekena tamin' izy ireo, teo anatrehan' ny Tompo, tany Hebrona, ary izy ireo nanosotra an' i Davida ho mpanjakan' Israely, araka ny tenin' ny Tompo, notononin' i Samoela. Tous les anciens d' Israël vinrent donc auprès du roi à Hébron. David conclut un pacte avec eux à Hébron, en présence de Yahvé, et ils oignirent David comme roi d' Israël selon la parole de Yahvé transmise par Samuel.
1Tt / 1Tan 11.4 And David and all Israel went to Jerusalem, which is Jebus; where the Jebusites were, the inhabitants of the land. Ary Davida sy ny Isiraely rehetra nankany Jerosalema (Jebosa izany); ary tao ny Jebosita tompon-tany. Dia nandeha Davida mbamin' Israely rehetra hamely an' i Jerosalema, izany hoe Jebosa; tao ny Jeboseana mponina tamin' ny tany. David, avec tout Israël, marcha sur Jérusalem c' est-à-dire Jébus ; les habitants du pays étaient les Jébuséens.
1Tt / 1Tan 11.5 And the inhabitants of Jebus said to David, Thou shalt not come hither. Nevertheless David took the castle of Zion, which is the city of David. Ary hoy ny mponina tao Jebosa tamin' i Davida: Tsy ho tafiditra eto ianao. Kanjo afak' i Davida ihany ny batery fiarovana, dia Ziona (Tanànan' i Davida izany). eto ianao. Kanjo afak' i Davida ihany ny batery fiarovana, dia Ziona (Tanànan' i Davida izany). Fa hoy ny mponina tao Jebosa tamin' i Davida: Tsy ho tafiditra eto hianao. Afak' i Davida ihany anefa ny trano mimandan' i Siona: izany no tanànan' i Davida. Les habitants de Jébus dirent à David : " Tu n' entreras pas ici. " Mais David s' empara de la forteresse de Sion; c' est la Cité de David.
1Tt / 1Tan 11.6 And David said, Whosoever smiteth the Jebusites first shall be chief and captain. So Joab the son of Zeruiah went first up, and was chief. Ary hoy Davida: Na iza na iza no hamely voalohany ny Jebosita, dia izy no ho lohany sy ho komandy. Ary Joaba, zanak' i Zeroia, no niakatra voalohany, ka dia izy no lohany. Ary hoy Davida: Na iza na iza handresy voalohany ny Jeboseana dia izy no ho lehibe sy filohany. Ary Joaba zanak' i Sarvia no niakatra voalohany, ka izy no tonga lehibe. Et David dit : " Quiconque frappera le premier un Jébuséen deviendra chef et prince. " Joab, fils de Çeruya, monta le premier et devint chef.
1Tt / 1Tan 11.7 And David dwelt in the castle; therefore they called it the city of David. Dia nitoetra tao anatin' ny batery fiarotana Davida, ka izany no nanaovana ny anarany hoe Tanànan' i Davida nanaovana ny anarany hoe Tanànan' i Davida Dia nitoetra tao anatin' ny trano mimanda Davida, ka izany no niantsoana azy hoe: tanànan' i Davida. David s'établit dans la forteresse, aussi l' a-t-on appelée Cité de David.
...............
1Tt / 1Tan 11.9 So David waxed greater and greater: for the Lord of hosts was with him. Koa dia nandroso nihalehibe Davida; fa Jehovah, Tompon' ny maro, no nomba azy. Koa nandroso nihalehibe ihany Davida, ary nomban' ny Tompon' ny tafika izy. David allait grandissant et Yahvé Sabaot était avec lui.
1Tt / 1Tan 11.10 These also are the chief of the mighty men whom David had, who strengthened themselves with him in his kingdom, and with all Israel, to make him king, according to the word of the Lord concerning Israel. Ary izao no lohan' ny lehilahy maherin' i Davida izay nifikitra mafy taminy tamin' ny fanjakany, mbamin' ny Isiraely rehetra hampanjaka azy araka ny tenin' i Jehovah ny amin' ny Isiraely. Ireto no lehiben' ny lehilahy mahery izay tao amin' i Davida, ka nanampy azy niaraka tamin' Israely rehetra nandritra ny andro nanjakany, sady efa nampanjaka azy izy araka ny tenin' ny Tompo ny amin' Israely. Voici les chefs des preux de David, ceux qui devinrent puissants avec lui sous son règne et qui, avec tout Israël, l' avaient fait roi selon la parole de Yahvé sur Israël.
1Tt / 1Tan 11.11 And this is the number of the mighty men whom David had; Jashobeam, an Hachmonite, the chief of the captains: he lifted up his spear against three hundred slain by him at one time. Dia izao no isan' ny lehilahy maherin' i Davida: Jasobeama, zanak' i Hakmony, lehiben' ny mpanafika malaza; izy no namely telon-jato lahy tamin' ny lefona ka naharingana azy tamin' ny ady indray mandeha monja. Dia izao no isan' ny lehilahy mahery tao amin' i Davida: Jesboama, zanak' i Hakamonì, lehiben' ny Telo-polo lahy: Izy no nampandihy ny lefony tamin' ny olona telon-jato lahy, izay novonoiny tamin' ny indray mandeha monja. Voici la liste des preux de David : Yashobéam, fils de Hakmoni, le chef des Trois; c' est lui qui brandit sa lance sur trois cents victimes à la fois.
...............
1Tt / 1Tan 11.13 He was with David at Pasdammim, and there the Philistines were gathered together to battle, where was a parcel of ground full of barley; and the people fled from before the Philistines. Izy dia teo amin' i Davida tao Efesa-damima, raha vory teo ny Filistina hiady, ary ny tany nisy vary hordea maniry, ary ny olona nandositra ny Filistina. Izy no nomba an' i Davida tany Fesa-Domima, ary nivory teo ny Filistina mba hiady; nisy toerana anankiray feno orja teo, ary vaky nandositra teo anoloan' ny Filistina ny vahoaka. Il était avec David à Pas-Dammim quand les Philistins s' y rassemblèrent pour le combat. Il y avait un champ entièrement planté d' orge; l' armée prit la fuite devant les Philistins,
...............
1Tt / 1Tan 11.15 Now three of the thirty captains went down to the rock to David, into the cave of Adullam; and the host of the Philistines encamped in the valley of Rephaim. Ary nisy telo lahy malaza tamin' ny telo-polo nidina nankeo amin' ny vatolampy ho any amin' i Davida tamin' ny zohin' i Adolama; ary ny miaramilan' ny Filistina nitoby tao amin' ny Lohasahan' ny Refaita. Nisy telo lahy tamin' ireo kapiteny telopolo lahy nidina nankany amin' i Davida teo amin' ny vatolampy, tany an-johin' i Odolama, ary ny tobin' ny Filistina tamin' izay dia tafaorina tao amin' ny lohasahan' i Refaima. Trois d' entre les Trente descendirent vers David, au rocher proche de la grotte d' Adullam, tandis qu' une compagnie de Philistins campait dans le val des Rephaïm.
1Tt / 1Tan 11.16 And David was then in the hold, and the Philistines' garrison was then at Bethlehem. Ary Davida dia tao amin' ny batery fiarovana tamin' izay, ary ny miaramilan' ny Filistina kosa dia tao Betlehema. Tao amin' ny trano mimanda Davida tamin' izay ary nisy antoko-miaramilan' ny Filistina tany Betleema. David était alors dans le repaire tandis qu' il y avait encore un préfet philistin à Bethléem.
1Tt / 1Tan 11.17 And David longed, and said, Oh that one would give me drink of the water of the well of Bethlehem, that is at the gate! Ary Davida naniry ka nanao hoe: Enga anie ka hisy hampisotro rano ahy avy amin' ny fantsakana ao Betlehema, ilay ao akaikin' ny vavahady. Nanam-paniriana Davida ka nanao hoe: Iza no mba hampisotro ahy rano avy amin' ny famorian-drano eo am-bavahadin' i Betleema? David exprima ce désir : " Qui me fera boire l' eau du puits qui est à la porte de Bethléem ? "
1Tt / 1Tan 11.18 And the three brake through the host of the Philistines, and drew water out of the well of Bethlehem, that was by the gate, and took it, and brought it to David: but David would not drink of it, but poured it out to the Lord. Ary izy telo lahy ireo namaky teo amin' ny miaramilan' ny Filistina ka nanovo rano tao amin' ny fantsakana tao Betlehema, ilay tao akaikin' ny vavahady, dia nentiny ho any amin' i Davida. Kanjo tsy nety nisotro izy, fa naidiny ho an' i Jehovah. Niaraka tamin' izay ireo telo lahy ireo dia namakivaky ny tobin' ny Filistina ka nanovo rano teo amin' ny famorian-drano eo am-bavahadin' i Betleema, dia noraisiny sy nentiny nankeo amin' i Davida. Kanjo tsy nety nisotro izany Davida, fa nataony fanatitra araraka ho an' ny Tompo izany, ary hoy izy: Les trois, s' ouvrant un passage au travers du camp philistin, tirèrent de l' eau du puits qui est à la porte de Bethléem; ils l' emportèrent et l' offrirent à David, mais il ne voulut pas en boire et il la répandit en libation à Yahvé.
...............
1Tt / 1Tan 11.25 Behold, he was honourable among the thirty, but attained not to the first three: and David set him over his guard. Indro fa be voninahitra tamin' ny telo-polo lahy izy, nefa tsy nahomby azy telo lahy teo; ary Davida nanao azy ho isan' ny mpanolo-tsaina azy. Nalaza noho izy telopolo lahy, nefa tsy nahomby azy telo lahy izy. Nataon' i Davida isan' ny mpanolo-tsaina azy manokana izy. Il fut plus illustre que les Trente, mais ne fut pas compté parmi les Trois; David le mit à la tête de sa garde personnelle.
1Tt / 1Tan 12.1 Now these are they that came to David to Ziklag, while he yet kept himself close because of Saul the son of Kish: and they were among the mighty men, helpers of the war. Ary izao no nankany amin' i Davida tany Ziklaga, fony izy mbola niery an' i Saoly, zanak' i Kisy; ary isan' ny lehilahy mahery mpanampy amin' ny ady ireo Fony Davida mbola tsy maintsy nitoetra lavitra ny tavan' i Saola zanak' i Kisa, dia ireto no tonga nankeo aminy tao Sikelega: anisan' ny mahery nanampy azy nandritra ny ady izy ireo. Voici ceux qui rejoignirent David à Çiqlag alors qu' il était encore retenu loin de Saül fils de Qish; c'étaient des preux, des combattants à la guerre,
...............
1Tt / 1Tan 12.8 And of the Gadites there separated themselves unto David into the hold to the wilderness men of might, and men of war fit for the battle, that could handle shield and buckler, whose faces were like the faces of lions, and were as swift as the roes upon the mountains; Ary tamin' ny Gadita nisy lehilahy mahery niendaka hanatona an' i Davida ho amin' ny fiarovana tany an-efitra, dia ny miaramila nahay niady ka nahatana ampinga lehibe sy lefona; ny tarehiny dia tahaka ny tarehin' ny liona, ary faingam-pandeha tahaka ny gazela eny an-tendrombohitra izy. Tamin' ny Gadita, nisy lehilahy mahery nanatona an' i Davida tany amin' ny toerana mimanda, tany an' efitra; mpiantafika zatra ady, mahay mampiasa ampinga aman-defona, miendriky ny liona, faingam-pandeha toy ny gazela eny an-tendrombohitra. Yoéla, Zebadya, fils de Yeroham de Gedor.
...............
1Tt / 1Tan 12.16 And there came of the children of Benjamin and Judah to the hold unto David. Ary nisy tamin' ny taranak' i Benjamina sy Joda nankany amin' i Davida tany amin' ny fiarovana. Nisy nanatona an' i Davida tany amin' ny toerana mimanda kosa ny taranak' i Benjamina sy Jodà. Ce sont eux qui passèrent le Jourdain, au premier mois, tandis qu' il coule partout à pleins bords, et qui mirent en fuite les riverains tant à l' orient qu'à l' occident.
1Tt / 1Tan 12.17 And David went out to meet them, and answered and said unto them, If ye be come peaceably unto me to help me, mine heart shall be knit unto you: but if ye be come to betray me to mine enemies, seeing there is no wrong in mine hands, the God of our fathers look thereon, and rebuke it. Ary Davida nivoaka hitsena azy ka niteny taminy hoe: Raha fihavanana no ihavianareo atý amiko hanampy ahy, dia hikambana isika; fa raha avy hamadika ahy kosa ianareo ho azon' ny fahavaloko, nefa tsy mba nanao an-keriny ny tanako, dia Andriamanitry ny razantsika no hijery sy hamaly izany. Nivoaka hitsena azy ireo Davida sady niteny, nanao taminy hoe: Raha hevi-pihavanana no ahatongavanareo atý amiko, mba hanampy ahy, dia hitongilana aminareo ny foko hikambanantsika, fa raha hamadika sy hanolotra ahy amin' ny fahavaloko kosa, nefa tsy misy an-keriny nataon' ny tànako dia ny Andriamanitry ny razantsika no aoka hijery sy hamaly izany. Quelques Benjaminites et Judéens s' en vinrent aussi trouver David en son refuge.
1Tt / 1Tan 12.18 Then the spirit came upon Amasai, who was chief of the captains, and he said, Thine are we, David, and on thy side, thou son of Jesse: peace, peace be unto thee, and peace be to thine helpers; for thy God helpeth thee. Then David received them, and made them captains of the band. Ary Amasay, lehiben' ny mpanafika malaza, dia nampitenenin' ny Fanahy hoe: Anao izahay, ry Davida ô, fa miandany aminao, ry zanak' i Jese; fiadanana, eny, fiadanana anie ho anao, ary fiadanana anie ho an' ny manampy anao; fa Andriamanitrao no manampy anao. Dia noraisin' i Davida ireo ka notendreny ho mpifehy ny miaramila. Ary Amasaì, lehiben' ny telopolo lahy, dia nosaronan' ny Fanahy, ka nanao hoe: Anao izahay ry Davida, ary momba anao, ry zanak' Isaia! Fiadanana, fiadanana anie ho anao, ary fiadanana anie ho an' izay manampy anao, fa ny Andriamanitrao efa nanampy anao. Dia noraisin' i Davida izy ireo, ary nomeny toerana tamin' ny lehiben' ny antokon' ny miaramila. David s' avança au-devant d' eux, prit la parole et leur dit : " Si c' est en amis que vous venez à moi pour me prêter main-forte, je suis disposé à m' unir à vous, mais si c' est pour me tromper au profit de mes ennemis alors que mes mains n' ont fait aucun tort, que le Dieu de nos pères le voie et fasse justice! "
1Tt / 1Tan 12.19 And there fell some of Manasseh to David, when he came with the Philistines against Saul to battle: but they helped them not: for the lords of the Philistines upon advisement sent him away, saying, He will fall to his master Saul to the jeopardy of our heads. Ary nisy sasany tamin' ny Manase niala hanatona an' i Davida, raha nomba ny Filistina hiady amin' i Saoly izy, nefa tsy nanampy azy izy; fa ireo andrianan' ny Filistina nifampisaina, dia nampandeha azy ka nanao hoe: Ny lohantsika no ho entiny mila sitraka hiverenany amin' i Saoly tompony. Nisy lehilahy sasany tamin' i Manase nikambana tamin' i Davida fony izy niaraka tamin' ny Filistina nandeha hiady amin' i Saola. Nefa tsy nanampy ny Filistina nalefa nody Davida, fa hoy izy: Ny lohantsika no mety hahita loza hiverenany amin' i Saola tompony. L' Esprit revêtit alors Amasaï, chef des Trente : " Va, David! La paix soit avec toi, fils de Jessé, paix à toi, paix à qui t' aide, car ton aide, c' est ton Dieu. " David les accueillit et les mit parmi les chefs de troupe.
...............
1Tt / 1Tan 12.21 And they helped David against the band of the rovers: for they were all mighty men of valour, and were captains in the host. Ary ireo dia nanampy an' i Davida hamely ny antokon' ny jirika; fa lehilahy mahery avokoa izy sady komandy amin' ny miaramila. Nanampy an' i Davida hamely ny andian-jirika izy ireo, fa samy lehilahy mahery ka tonga lehibe tamin' ny foloalindahy. Il partait donc pour Çiqlag quand quelques Manassites se rendirent à lui : Adnah, Yozabad, Yediaèl, Mikaèl, Yozabad, Élihu, Çilletaï, chefs des milliers de Manassé.
1Tt / 1Tan 12.22 For at that time day by day there came to David to help him, until it was a great host, like the host of God. Fa tamin' izany nisy nankany amin' i Davida isan' andro isan' andro hanampy azy mandra-pahatongany ho toby lehibe toy ny tobin' Andriamanitra. Koa isan' andro isan' andro no nisy olona tonga tao amin' i Davida hamangy azy, mandra-pahatongany ho tafika lehibe toy ny tafik' Andriamanitra. Ce fut un renfort pour David et sa troupe, car ils étaient tous de vaillants preux et devinrent officiers dans l' armée.
1Tt / 1Tan 12.23 And these are the numbers of the bands that were ready armed to the war, and came to David to Hebron, to turn the kingdom of Saul to him, according to the word of the Lord. Ary izao no isan' ny miaramila efa voaomana hiady, izay tonga tao amin' i Davida tao Hebrona hamindra ny fanjakan' i Saoly ho azy araka ny tenin' i Jehovah: Izao no isan' ny lehiben' ny lehilahy hary fiadiana hoenti-miady, tonga nanatona an' i Davida, tany Hebrona, mba hamindra ny fanjakan' i Saola aminy araka ny didin' ny Tompo. Jour après jour, en effet, David recevait des renforts, si bien que son camp devint un camp gigantesque.
...............
1Tt / 1Tan 12.31 And of the half tribe of Manasseh eighteen thousand, which were expressed by name, to come and make David king. Ary tamin' ny antsasaky ny firenen' i Manase dia valo arivo amby iray alina, izay notononina anarana ho avy hampanjaka an' i Davida. Avy amin' ny antsasa-pokon' i Manase valo arivo sy iray alina, voatendry tamin' ny anarany no avy hampanjaka an' i Davida. des fils d' Ephraïm, 20.800 preux vaillants, hommes illustres de leur famille;
...............
1Tt / 1Tan 12.38 All these men of war, that could keep rank, came with a perfect heart to Hebron, to make David king over all Israel: and all the rest also of Israel were of one heart to make David king. Ireo miaramila rehetra ireo, izay nahay nilahatra tsara, dia niray fo nankany Hebrona hampanjaka an' i Davida amin' ny Isiraely rehetra; ary ny sisa rehetra tamin' ny Isiraely koa niray fo hampanjaka an' i Davida. Ireo lehilahy mpiady rehetra ireo, izay samy nahay nilahatra hiady avokoa, dia tonga tao Hebrona, tamin' ny fo mahitsy hanangana an' i Davida ho mpanjaka amin' Israely rehetra, ary Israely sisa rehetra koa, dia niray fo torak' izany hanangana an' i Davida ho mpanjaka. de Transjordanie, 120.000 hommes de Ruben, de Gad, de la demi-tribu de Manassé, avec toutes sortes d' armes de guerre.
1Tt / 1Tan 12.39 And there they were with David three days, eating and drinking: for their brethren had prepared for them. Ary tao amin' i Davida hateloana izy sady nihinana sy nisotro; fa efa nanao nahandro ho azy ny rahalahiny. Hateloana izy ireo no nitoetra tao niaraka tamin' i Davida, dia nihinana sy nisotro, fa efa nanomana vatsy ho azy ny rahalahiny. Tous ces hommes de guerre, venus en renfort en bon ordre, se rendirent à Hébron de plein coeur pour proclamer David roi sur tout Israël; tous les autres Israélites étaient d' ailleurs unanimes pour conférer la royauté à David.
1Tt / 1Tan 13.1 And David consulted with the captains of thousands and hundreds, and with every leader. Ary Davida naka saina tamin' ny mpifehy arivo sy ny mpifehy zato, dia ny mpifehy rehetra, Ary Davida niara-nihevitra tamin' ny tompon' arivo sy ny tompon-jato ary ny mpifehy rehetra, David tint conseil avec les officiers de milliers et de centaines et avec tous les commandants.
1Tt / 1Tan 13.2 And David said unto all the congregation of Israel, If it seem good unto you, and that it be of the Lord our God, let us send abroad unto our brethren every where, that are left in all the land of Israel, and with them also to the priests and Levites which are in their cities and suburbs, that they may gather themselves unto us: Ka hoy Davida tamin' ny Isiraely rehetra izay tafangona: Raha ataonareo ho mety, sady avy amin' i Jehovah Andriamanitsika izany, dia andeha isika haniraka faingana any amin' ny rahalahintsika rehetra izay sisa amin' ny tanin' ny Isiraely rehetra ary amin' ny mpisorona sy ny Levita koa, izay any amin' ny tanànany sy ny tany manodidina azy, mba hivory atý amintsika; ataonareo ho mety, sady avy amin' i Jehovah Andriamanitsika izany, dia andeha isika haniraka faingana any amin' ny rahalahintsika rehetra izay sisa amin' ny tanin' ny Isiraely rehetra ary amin' ny mpisorona sy ny Levita koa, izay any amin' ny tanànany sy ny tany manodidina azy, mba hivory atý amintsika; ka hoy Davida tamin' ny fiangonan' Israely rehetra hoe: Raha ataonareo ho mety, sy raha toa hevitra avy amin' Andriamanitsika, dia handeha isika haniraka faingana any amin' ny rahalahintsika sisa rehetra, any amin' ny tanin' Israely rehetra sy any amin' ny mpisorona mbamin' ny Levita ao amin' ny tanànany misy tany fiandrasany biby, mba hikambana amintsika izy, Il dit à toute l' assemblée d' Israël : " Si cela vous convient et si Yahvé notre Dieu en décide ainsi, nous enverrons des messagers à nos autres frères de toutes les terres d' Israël, ainsi qu' aux prêtres et aux lévites dans leurs villes et champs attenants, afin qu' ils s' unissent à nous.
...............
1Tt / 1Tan 13.5 So David gathered all Israel together, from Shihor of Egypt even unto the entering of Hemath, to bring the ark of God from Kirjathjearim. Dia novorin' i Davida ny Isiraely rehetra hatrany Sihora any Egypta ka hatrany akaikin' i Hamata haka ny fiaran' Andriamanitra avy any Kiriata-jearima. Koa novorin' i Davida Israely rehetra, hatramin' ny Sihora any Ejipta, ka hatrany amin' ny hadilàlan' i Emata, haka ny fiaran' Andriamanitra avy any Kariatiarima. David rassembla tout Israël, depuis le Shihor d'Égypte jusqu'à l' Entrée de Hamat, pour ramener de Qiryat-Yéarim l' arche de Dieu.
1Tt / 1Tan 13.6 And David went up, and all Israel, to Baalah, that is, to Kirjathjearim, which belonged to Judah, to bring up thence the ark of God the Lord, that dwelleth between the cherubims, whose name is called on it. Dia niakatra Davida sy ny Isiraely rehetra hankany Bala any Joda (Kiriata-jearima izany) hampakatra ny fiaran' i Jehovah Andriamanitra, Izay mipetraka amin' ny kerobima, dia ilay niantsoany ny anarany. Dia niakatra Davida mbamin' Israely rehetra, nankany Baalà, izany hoe Kariatiarima izay any Jodà, mba hampiakatra avy any ny fiaran' Andriamanitra, ny fiaran' ny Tompo izay mipetraka eo ambonin' ny kerobima, izay fiantsoana ilay Anarana. Puis David et tout Israël allèrent à Baala, vers Qiryat-Yéarim en Juda, afin de faire monter de là l' arche de Dieu qui porte le nom de Yahvé siégeant sur les chérubins.
...............
1Tt / 1Tan 13.8 And David and all Israel played before God with all their might, and with singing, and with harps, and with psalteries, and with timbrels, and with cymbals, and with trumpets. Ary Davida sy ny Isiraely rehetra dia nitsinjaka fatratra teo anatrehan' Andriamanitra tamin' ny hira sy ny lokanga sy ny valiha sy ny ampongatapaka sy ny kipantsona ary ny trompetra. Davida sy Israely rehetra nandihy araka izay tratra teo anatrehan' Andriamanitra; sady nihira niaraka tamin' ny harpa aman-dokanga sy amponga tapaka, sy kipantsona, aman' anjomara. David et tout Israël dansaient devant Dieu de toutes leurs forces en chantant au son des cithares, des harpes, des tambourins, des cymbales et des trompettes.
...............
1Tt / 1Tan 13.11 And David was displeased, because the Lord had made a breach upon Uzza: wherefore that place is called Perezuzza to this day. Ary dia tezitra Davida noho ny namelezan' i Jehovah an' i Oza, ka dia nataony hoe Perez-oza no anaran' izany tany izany mandraka androany. Nahatezitra an' i Davida ny nikapohan' ny Tompo an' i Ozà toy izany, ary io toerana io dia nantsoina mandrak' androany hoe Ferets-Ozà. David fut fâché de ce que Yahvé eût foncé sur Uzza et il donna à ce lieu le nom de Péreç-Uzza, qu' il a gardé jusqu'à maintenant.
1Tt / 1Tan 13.12 And David was afraid of God that day, saying, How shall I bring the ark of God home to me? Ary Davida natahotra an' Andriamanitra tamin' izany andro izany ka nanao hoe: Nahoana aho no hitondra ny fiaran' Andriamanitra ho atý amiko? Natahotra an' Andriamanitra Davida tamin' izay andro izay, ka nanao hoe: Hataoko ahoana no fampiditra ny fiaran' Andriamanitra ho ao amiko? Ce jour-là, David eut peur de Dieu et dit : " Comment ferais-je entrer chez moi l' arche de Dieu ? "
1Tt / 1Tan 13.13 So David brought not the ark home to himself to the city of David, but carried it aside into the house of Obededom the Gittite. Dia tsy nafindran' i Davida ho ao aminy ao an-tanànan' i Davida ny fiara, fa naviliny ho ao an-tranon' i Obededoma Gatita. Ka tsy notarihin' i Davida, ny fiara, fa nasainy nentina tany an-tranon' i Obededoma, any Geta. Et David ne mena pas l' arche chez lui, dans la Cité de David, mais il la fit conduire vers la maison d' Obed-Édom de Gat.
1Tt / 1Tan 14.1 Now Hiram king of Tyre sent messengers to David, and timber of cedars, with masons and carpenters, to build him an house. Ary Hirama, mpanjakan' i Tyro, naniraka olona tany amin' i Davida sady nampanatitra hazo sedera ary nandefa mpanao trano vato sy mpandrafitra hanao trano ho azy. Ary Hirama mpanjakan' i Tira, nandefa iraka tany amin' i Davida nitondra hazo sedera sy tambato ary mpandrafitra, hanao trano ho azy. Hiram, roi de Tyr, envoya une ambassade à David, avec du bois de cèdre, des maçons et des charpentiers, pour lui construire une maison.
1Tt / 1Tan 14.2 And David perceived that the Lord had confirmed him king over Israel, for his kingdom was lifted up on high, because of his people Israel. Dia fantatr' i Davida fa Jehovah efa nampitoetra azy ho mpanjakan' ny Isiraely, ka voasandratra ny fanjakany noho ny amin' ny Isiraely olony. Dia fantatr' i Davida, fa efa nampiorina azy ho mpanjaka amin' Israely Iaveh, satria voasandratra ny fanjakany, noho Israely vahoakany. Alors David sut que Yahvé l' avait confirmé comme roi d' Israël et que sa royauté était hautement exaltée à cause d' Israël son peuple.
1Tt / 1Tan 14.3 And David took more wives at Jerusalem: and David begat more sons and daughters. Ary Davida nampaka-bady koa tany Jerosalema ka niteraka zazalahy sy zazavavy. Mbola naka vady koa Davida tany Jerosalema ka mbola niteraka zazalahy aman-jazavavy. A Jérusalem, David prit encore des femmes et il engendra encore des fils et des filles.
...............
1Tt / 1Tan 14.8 And when the Philistines heard that David was anointed king over all Israel, all the Philistines went up to seek David. And David heard of it, and went out against them. Koa nony ren' ny Filistina fa efa nohosorana ho mpanjakan' ny Isiraely rehetra Davida, dia niakatra hitady azy ny Filistina rehetra. Koa raha ren' i Davida izany, dia nivoaka hiady taminy izy. Ren' ny Filistina fa hoe voahosotra ho mpanjaka amin' Israely rehetra Davida; dia niakatra hitady an' i Davida ny Filistina rehetra. Nahare izany Davida ka dia nivoaka hanoloana an' ireo izy. Lorsque les Philistins eurent appris qu' on avait oint David comme roi de tout Israël, ils montèrent tous pour s' emparer de lui. A cette nouvelle, David partit au-devant d' eux.
...............
1Tt / 1Tan 14.10 And David enquired of God, saying, Shall I go up against the Philistines? And wilt thou deliver them into mine hand? And the Lord said unto him, Go up; for I will deliver them into thine hand. Ary Davida nanontany tamin' Andriamanitra hoe: Hiakatra hamely ny Filistina va aho? Hatolotrao eo an-tanako va izy? Dia hoy Jehovah taminy: Miakara, fa hatolotro eo an-tananao izy. Nanontany an' Andriamanitra Davida nanao hoe: Hiakatra hamely ny Filistina va aho? Hatolotrao eo an-tànako va izy? Ka hoy Iaveh taminy: Miakara, ary hatolotro eo an-tànanao izy. Alors David consulta Dieu : " Dois-je attaquer les Philistins ? demanda-t-il, et les livreras-tu entre mes mains ? " Yahvé lui répondit : " Attaque! et je les livrerai entre tes mains. "
1Tt / 1Tan 14.11 So they came up to Baalperazim; and David smote them there. Then David said, God hath broken in upon mine enemies by mine hand like the breaking forth of waters: therefore they called the name of that place Baalperazim. Dia niakatra nankao Bala-perazima Davida ka namely azy teo; dia hoy izy: Ny tanako no namakian' Andriamanitra ny fahavaloko hipariaka toy ny rano vaky; koa izany no nanaovany ny anaran' izany tany izany hoe Bala-perazima. Dia niakatra nankany Baalal-Farasina izy ireo ka nandresy azy tao Davida. Ary hoy Davida: Ny tànako no namakian' Andriamanitra ny fahavaloko, toy ny amakian' ny rano ny fefiloha. Izany no nanaovana ny anaran' io fitoerana io hoe: Baala-Farasina. Ils montèrent à Baal-Peraçim, et là, David les battit. Et David dit : " Par ma main Dieu a ouvert une brèche dans mes ennemis comme une brèche faite par les eaux. " C' est pourquoi on appela cet endroit Baal-Peraçim.
1Tt / 1Tan 14.12 And when they had left their gods there, David gave a commandment, and they were burned with fire. Dia nilaozan' ireny teo ireo andriamaniny, ka dia nasain' i Davida nodorana tamin' ny afo. Nilaozan' irerý tao ny andriamaniny, ka nasain' i Davida nodorana tamin' ny afo. Ils avaient abandonné sur place leurs dieux : " Qu' ils brûlent au feu! " dit David.
...............
1Tt / 1Tan 14.14 Therefore David enquired again of God; and God said unto him, Go not up after them; turn away from them, and come upon them over against the mulberry trees. Dia nanontany tamin' Andriamanitra indray Davida ka novaliany hoe: Aza mandeha hanenjika azy; fa mivilia azy, dia mandehana, fa ho tonga eo aminy ianao eo amin' ny tandrifin' ny hazo balsama. Dia nanontany an' Andriamanitra Davida, ka hoy Andriamanitra taminy: Aza miakatra manaraka azy fa mivilia azy, ary hivarina aminy hianao avy eo amin' ny lafiny misy ny balsamie. David consulta de nouveau Dieu et Dieu lui répondit : " Ne les attaque pas. Va derrière eux, à quelque distance, tourne-les, et aborde-les vis-à-vis des micocouliers.
...............
1Tt / 1Tan 14.16 David therefore did as God commanded him: and they smote the host of the Philistines from Gibeon even to Gazer. Ary dia nanao araka izay nandidian' Andriamanitra azy Davida, ka dia namely ny miaramilan' ny Filistina hatrany Gibeona ka hatrany Gazera izy. Dia nataon' i Davida izay nandidian' Andriamanitra azy, ka nandresy ny tafiky ny Filistina, hatrany Gabaona ka hatrany Gazera izy ireo. David fit comme Dieu le lui avait ordonné : il défit l' armée philistine depuis Gabaôn jusqu'à Gézer.
1Tt / 1Tan 14.17 And the fame of David went out into all lands; and the Lord brought the fear of him upon all nations. Ary ny lazan' i Davida niely teny amin' ny tany rehetra; ary nataon' i Jehovah nahazo ny firenena rehetra ny tahotra an' i Davida. Dia niely eran' ny tany rehetra ny lazan' i Davida, ary nataon' ny Tompo natahotra azy ny firenena rehetra. La renommée de David s'étendit dans toutes les régions et Yahvé le fit redouter de toutes les nations.
1Tt / 1Tan 15.1 And David made him houses in the city of David, and prepared a place for the ark of God, and pitched for it a tent. Ary Davida nanao trano ho azy tao an-tanànan' i Davida, dia nanomana fitoerana ho an' ny fiaran' Andriamanitra, ka nanorin-day ho azy. Il se bâtit des édifices dans la Cité de David, il prépara un lieu pour l' arche de Dieu, il dressa pour elle une tente,
1Tt / 1Tan 15.2 Then David said, None ought to carry the ark of God but the Levites: for them hath the Lord chosen to carry the ark of God, and to minister unto him for ever. Hoy Davida tamin' izay: Tsy misy afa-tsy ny Levita ihany no hitondra ny fiaran' Andriamanitra, satria ireo no voafidin' ny Tompo hitondra ny fiaran' Andriamanitra sy hanao ny fanompoana momba azy mandrakizay. puis il dit : " L' arche de Dieu ne peut pas être transportée, sinon par les lévites; car Yahvé les a choisis pour porter l' arche de Yahvé et en assurer à jamais le service. "
1Tt / 1Tan 15.3 And David gathered all Israel together to Jerusalem, to bring up the ark of the Lord unto his place, which he had prepared for it. Dia novorin' i Davida tao Jerosalema Israely rehetra hampiakatra ny fiaran' ny Tompo ho ao amin' ny fitoerany, izay efa nomaniny ho azy. Alors David rassembla tout Israël à Jérusalem pour faire monter l' arche de Yahvé au lieu qu' il lui avait préparé.
1Tt / 1Tan 15.4 And David assembled the children of Aaron, and the Levites: Novorin' i Davida ny taranak' i Aarona sy ny Levita; Il réunit les fils d' Aaron et les Lévites :
...............
1Tt / 1Tan 15.11 And David called for Zadok and Abiathar the priests, and for the Levites, for Uriel, Asaiah, and Joel, Shemaiah, and Eliel, and Amminadab, Nantsoin' i Davida ny mpisorona Sadaoka sy Abiatara, ary ny Levita, Oriela, Asaiasa, Joela, Semeiasa, Eliela ary Aminadaba. David convoqua les prêtres Sadoq et Ébyatar, les lévites Uriel, Asaya, Yoèl, Shemaya, Éliel et Amminadab,
...............
1Tt / 1Tan 15.16 And David spake to the chief of the Levites to appoint their brethren to be the singers with instruments of musick, psalteries and harps and cymbals, sounding, by lifting up the voice with joy. Nasain' i Davida notendren' ny lehiben' ny Levita ny rahalahiny mpihira miaraka amin' ny zava-maneno, dia ny valiha, ny harpa, ny kipantsona, hampaneno azy amin' ny feo mikarantsana sy maneho hafaliana. David dit alors aux officiers des lévites de placer leurs frères les chantres, avec tous les instruments d' accompagnement, cithares, lyres et cymbales; on les entendait retentir d' une musique qui remplissait de liesse.
...............
1Tt / 1Tan 15.25 So David, and the elders of Israel, and the captains over thousands, went to bring up the ark of the covenant of the Lord out of the house of Obededom with joy. Dia niainga Davida sy ny loholon' Israely ary ny tompon' arivo, hampiakatra ny fiaran' ny faneken' ny Tompo tao an-tranon' i Obededoma tamin' ny fifaliana. David donc, les anciens d' Israël et les officiers de milliers faisaient en grande liesse monter l' arche de l' alliance de Yahvé depuis la maison d' Obed-Édom.
...............
1Tt / 1Tan 15.27 And David was clothed with a robe of fine linen, and all the Levites that bare the ark, and the singers, and Chenaniah the master of the song with the singers: David also had upon him an ephod of linen. Nitafy kapaoty bisosa Davida; torak' izany koa ny Levita rehetra nitondra ny fiara, ny mpihira ary Koneniasa izay nitarika ny fitondrana ny fiara, eo amin' ny mpihira; ary Davida nitafy ny efoda rongony madinika. David, revêtu d' un manteau de byssus, dansait en tournoyant ainsi que tous les lévites porteurs de l' arche, les chantres et Kenanya l' officier chargé du transport. David était aussi couvert de l'éphod de lin.
...............
1Tt / 1Tan 15.29 And it came to pass, as the ark of the covenant of the Lord came to the city of David, that Michal, the daughter of Saul looking out at a window saw king David dancing and playing: and she despised him in her heart. Nony tonga hatrany an-tanànan' i Davida ny fiaran' ny faneken' ny Tompo dia nitsirika teo am-baravarankely Mikola zanakavavin' i Saola, ka nony nahita an' i Davida nitsinjaka sy nandihy izy, dia nikizaka azy tao am-pony. Or, comme l' arche de l' alliance de Yahvé atteignait la Cité de David, la fille de Saül, Mikal, regarda par la fenêtre et vit le roi David danser et exulter; dans son coeur elle le méprisa.
1Tt / 1Tan 16.1 So they brought the ark of God, and set it in the midst of the tent that David had pitched for it: and they offered burnt sacrifices and peace offerings before God. Ary nampiditra ny Fiaran' Andriamanitra ny olona ka nametraka azy tao afovoan' ny lay izay naorin' i Davida ho azy; ary nanatitra fanatitra dorana sy fanati-pihavanana teo anatrehan' Andriamanitra izy. Nony efa voampiditra ny fiaran' Andriamanitra sy efa napetraka tao afovoan' ny lay naorin' i Davida ho azy, dia nanatitra sorona dorana sy sorom-pihavanana teo anatrehan' Andriamanitra ny olona. On introduisit l' arche de Dieu et on la déposa au centre de la tente que David avait fait dresser pour elle. On offrit devant Dieu des holocaustes et des sacrifices de communion.
1Tt / 1Tan 16.2 And when David had made an end of offering the burnt offerings and the peace offerings, he blessed the people in the name of the Lord. Ary nony voatitr' i Davida ny fanatitra odorana sy ny fanati-pihavanana, dia nitso-drano ny olona tamin' ny anaran' i Jehovah izy. Nony vitan' i Davida ny fanolorana ny sorona dorana sy ny sorom-pihavanana, dia nitso-drano ny vahoaka tamin' ny anaran' ny Tompo izy. Lorsque David eut achevé d' offrir ces holocaustes et ces sacrifices de communion, il bénit le peuple au nom de Yahvé.
...............
1Tt / 1Tan 16.4 And he appointed certain of the Levites to minister before the ark of the Lord, and to record, and to thank and praise the Lord God of Israel: Ary ny Levita sasany notendren' i Davida ho mpanao fanompoam-pivavahana eo anatrehan' ny fiaran' i Jehovah mba hankalaza sy hisaotra ary hidera an' i Jehovah, Andriamanitry ny Isiraely: Nisy Levita sasany notendren' i Davida hitoetra eo anatrehan' ny fiaran' ny Tompo mba hanao ny fanompoana amin' ny fangatahana, fankalazana sy fiderana an' ny Tompo Andriamanitr' Israely; David mit des lévites en service devant l' arche de Yahvé pour célébrer, glorifier et louer Yahvé, le Dieu d' Israël,
...............
1Tt / 1Tan 16.7 Then on that day David delivered first this psalm to thank the Lord into the hand of Asaph and his brethren. Tamin' izay andro izay no voalohan' ny nanendren' i Davida an' i Asafa sy ny rahalahiny hidera an' i Jehovah. Tamin' izay andro izay no voalohany nanapahan' i Davida, fa ny feon' i Asafa sy ny rahalahiny no hankalazana an' ny Tompo: Ce jour-là David, louant le premier Yahvé, confia cette louange à Asaph et à ses frères :
...............
1Tt / 1Tan 16.37 So he left there before the ark of the covenant of the Lord Asaph and his brethren, to minister before the ark continually, as every day' s work required: Ary Asafa sy ny rahalahiny dia navelan' i Davida teo anoloan' ny fiaran' ny faneken' Jehovah hanao fanompoam-pivavahana ao mandrakariva araka ny raharaha tokony hatao isan' andro, Dia navelan' i Davida teo anoloan' ny fiaran' ny faneken' ny Tompo Asafa mbamin' ireo rahalahiny, mba hanao tsy tapaka ny fanompoana eo anoloan' ny fiara, araka ny anjara raharahany isan' andro. David laissa là, devant l' arche de l' alliance de Yahvé, Asaph et ses frères, pour assurer un service permanent devant l' arche suivant le rituel quotidien,
...............
1Tt / 1Tan 16.43 And all the people departed every man to his house: and David returned to bless his house. Ary dia samy nody tany an-tranony avy ny olona rehetra, ary Davida koa lasa nody mba hitso-drano ny ankohonany. Samy nody tany an-tranony avy ny vahoaka rehetra, ary Davida koa nody hitso-drano ny ankohonany. Tout le peuple s' en alla, chacun chez soi, et David s' en retourna bénir sa maisonnée.
1Tt / 1Tan 17.1 Now it came to pass, as David sat in his house, that David said to Nathan the prophet, Lo, I dwell in an house of cedars, but the ark of the covenant of the Lord remaineth under curtains. Ary Davida, raha nipetraka tao an-tranony, dia nanao tamin' i Natana mpaminany hoe: Akory izato izaho mitoetra amin' ny trano sedera, nefa ny fiaran' ny neken' i Jehovah kosa mitoetra ao anaty lay! Rahefa niorina tao an-tranony Davida dia hoy Davida tamin' i Natàna mpaminany: Izaho ity mitoetra an-trano sedera; nefa ny fiaran' ny faneken' ny Tompo ao anaty lay! Quand David habita sa maison, il dit au prophète Natân : " Voici que j' habite une maison de cèdre et l' arche de l' alliance de Yahvé est sous les tentures! "
1Tt / 1Tan 17.2 Then Nathan said unto David, Do all that is in thine heart; for God is with thee. Ary hoy Natana tamin' i Davida: Ataovy izay rehetra ao am-ponao, fa Andriamanitra no momba anao. Ary hoy Natàna namaly an' i Davida: Ataovy izay ao am-ponao, fa momba anao Andriamanitra. Natân répondit à David : " Tout ce qui te tient à coeur, fais-le, car Dieu est avec toi. "
...............
1Tt / 1Tan 17.4 Go and tell David my servant, Thus saith the Lord, Thou shalt not build me an house to dwell in: Andeha, lazao amin' i Davida mpanompoko hoe: Izao no lazain' i Jehovah: Tsy ianao no hanao trano hitoerako; Mandehana lazao amin' i Davida mpanompoko hoe: Izao no tenin' ny Tompo: Tsy hianao no hanao trano hitoerako. " Va dire à David mon serviteur : Ainsi parle Yahvé. Ce n' est pas toi qui me bâtiras une maison pour que j' y habite.
...............
1Tt / 1Tan 17.7 Now therefore thus shalt thou say unto my servant David, Thus saith the Lord of hosts, I took thee from the sheepcote, even from following the sheep, that thou shouldest be ruler over my people Israel: Koa lazao amin' i Davida mpanompoko hoe: Izao no lazain' i Jehovah, Tompon' ny maro: Izaho no naka anao tany an-tsaha, dia avy tamin' ny niandrasanao ondry, mba ho mpanapaka ny Isiraely oloko. Koa ankehitriny lazao amin' ny mpanompoko, amin' i Davida hoe: Izao no lazain' ny Tompon' ny tafika: Tany an-tanimbilona teo aorian' ny ondry, no nangalako anao mba ho andriana amin' Israely vahoakako; Voici maintenant ce que tu diras à mon serviteur David : Ainsi parle Yahvé Sabaot. C' est moi qui t' ai pris au pâturage, derrière les brebis, pour être chef de mon peuple Israël.
...............
1Tt / 1Tan 17.15 According to all these words, and according to all this vision, so did Nathan speak unto David. Araka izany teny rehetra izany sy araka izao fahitana izao no nolazain' i Natana tamin' i Davida. Dia niteny tamin' i Davida Natàna araka izany teny rehetra izany sy io fahitana rehetra io. Natân communiqua à David toutes ces paroles et toute cette révélation.
1Tt / 1Tan 17.16 And David the king came and sat before the Lord, and said, Who am I, O Lord God, and what is mine house, that thou hast brought me hitherto? Ary Davida mpanjaka niditra ka nipetraka teo anatrehan' i Jehovah, dia nanao hoe: Zinona moa aho, Jehovah Andriamanitra ô? Ary zinona moa ny mpianakaviko, no nentinao ambaraka ankehitriny aho? Ka tonga Davida mpanjaka ka nitoetra teo anatrehan' ny Tompo, ary nanao hoe: Zinona moa aho, ry Iaveh Andriamanitra ô! ary zinona moa ny fianakaviako no dia nentinao ho tonga amin' izao aho? Alors le roi David entra, s' assit devant Yahvé et dit : " Qui suis-je, Yahvé Dieu, et quelle est ma maison, pour que tu m' aies mené jusque-là ?
...............
1Tt / 1Tan 17.18 What can David speak more to thee for the honour of thy servant? for thou knowest thy servant. Inona intsony no holazain' i Davida aminao ny amin' ny voninahitra omena ny mpanomponao? fa Hianao no mahalala ny mpanomponao. Koa inona indray ho ho azon' i Davida lazaina aminao, ny amin' ny voninahitra nomena ny mpanomponao? Fantatrao ny mpanomponao. Qu' est-ce que David pourrait faire de plus pour toi, vu la gloire que tu as donnée à ton serviteur ? Toi-même, tu as distingué ton serviteur.
...............
1Tt / 1Tan 17.24 Let it even be established, that thy name may be magnified for ever, saying, The Lord of hosts is the God of Israel, even a God to Israel: and let the house of David thy servant be established before thee. Eny, aoka hampitoerina izany, ary aoka hohalehibiazina mandrakizay ny anaranao ka hatao hoe: Jehovah, Tompon' ny maro, Andriamanitry ny Isiraely, no Andriamanitry ny Isiraely; ka dia hampitoerina eo anatrehanao ny taranak' i Davida mpanomponao. Aoka haharitra izany, ary aoka hankalazaina mandrakizay ny anaranao; ka aoka holazain' ny olona hoe: Iaveh' ny tafika, Andriamanitr' Israely, dia Andriamanitra ho an' Israely! Ary aoka ho tsara orina eo anatrehanao ny fianakavian' i Davida mpanomponao. Que cette promesse subsiste et que ton Nom soit exalté à jamais! Que l' on dise : "Yahvé Sabaot est le Dieu d' Israël, il est Dieu pour Israël. " La maison de David ton serviteur sera affermie devant toi,
1Tt / 1Tan 18.1 Now after this it came to pass, that David smote the Philistines, and subdued them, and took Gath and her towns out of the hand of the Philistines. Ary nony afaka izany, dia nandresy ny Filistina Davida ka nampietry azy, ary Gata sy ny zana-bohiny dia nesoriny tamin' ny tanan' ny Filistina. Tatý aorian' izany, nandresy ny Filistina Davida, ka nampietry azy, ary nalainy teo an-tanan' ny Filistina Geta mbamin' ny tanàna momba azy. Il advint après cela que David battit les Philistins et les abaissa. Il prit des mains des Philistins Gat et ses dépendances.
1Tt / 1Tan 18.2 And he smote Moab; and the Moabites became David' s servants, and brought gifts. Ary nandresy ny Moabita koa izy, ka dia tonga mpanompon' i Davida nandoa hetra ireo. Nandresy ny Moabita izy, ka tonga mpanompo manatitra hetra ho an' i Davida ny Moabita. Puis il battit Moab, les Moabites furent asservis à David et payèrent tribut.
1Tt / 1Tan 18.3 And David smote Hadarezer king of Zobah unto Hamath, as he went to stablish his dominion by the river Euphrates. Dia resin' i Davida koa Hadarezera, mpanjakan' i Zoba akaikin' i Hamata, tamin' izy lasa nampiorina ny fanjakany teo amoron' ny ony Eofrata. Resin' i Davida koa Adarezera mpanjakan' i Sobà eny akaikin' i Hamata, tamin' izy teny an-dàlana nandeha hampiorina ny fanjakany amin' ny ony Eofrata. David battit Hadadézer, roi de Çoba, à Hamat, alors qu' il allait établir son pouvoir sur le fleuve de l' Euphrate.
1Tt / 1Tan 18.4 And David took from him a thousand chariots, and seven thousand horsemen, and twenty thousand footmen: David also houghed all the chariot horses, but reserved of them an hundred chariots. Ary Davida nahazo babo kalesy arivo taminy sy mpitaingin-tsoavaly fito arivo ary miaramila an-tongotra roa alina; ary notraingotraingoin' i Davida avokoa ny soavalin-kalesy rehetra, fa ny tokony ho amin' ny kalesy zato ihany no navelany. Kalesy arivo, mpitaingin-tsoavaly fito arivo, miaramila an-tongotra roa alina, no nosamborin' i Davida taminy, notraingoin' i Davida avokoa ny soavalin-kalesy, fa ny soavaly amin' ny kalesy zato ihany no navelany. David lui prit mille chars, sept mille charriers et vingt mille hommes de pied, et David coupa les jarrets de tous les attelages, il n' en garda que cent.
1Tt / 1Tan 18.5 And when the Syrians of Damascus came to help Hadarezer king of Zobah, David slew of the Syrians two and twenty thousand men. Ary nony tonga ny Syriana avy any Damaskosy hanampy an' i Hadarezera, mpanjakan' i Zoba, dia nahafatesan' i Davida olona roa arivo sy roa alina ny Syriana. Tonga namonjy an' i Adarezera mpanjakan' i Sobà ny Siriana avy any Damasa, fa noresen' i Davida ny roa arivo sy roa alin-dahy tamin' ny Siriana. Les Araméens de Damas vinrent au secours de Hadadézer, roi de Çoba, mais David tua aux Araméens vingt-deux mille hommes.
1Tt / 1Tan 18.6 Then David put garrisons in Syriadamascus; and the Syrians became David' s servants, and brought gifts. Thus the Lord preserved David whithersoever he went. Ary nisy namponenin' i Davida tany Syria any Damaskosy; dia tonga mpanompon' i Davida ny Syriana ka nandoa hetra. Fa Jehovah nampahery an' i Davida teny amin' izay rehetra nalehany. Nametrahan' i Davida miaramila mponina Sirian' i Damasa, ka dia tonga mpanompo nanatitra hetra ho an' i Davida ny Siriana. Nomen' ny Tompo an' i Davida ny fandresena tamin' izay rehetra nalehany. Puis David établit des gouverneurs dans l' Aram de Damas, les Araméens furent asservis à David et payèrent tribut. Partout où allait David, Yahvé lui donnait la victoire.
1Tt / 1Tan 18.7 And David took the shields of gold that were on the servants of Hadarezer, and brought them to Jerusalem. Ary nalain' i Davida ny ampinga volamena teny amin' ny mpanompon' i Hadarezera ka nentiny nankany Jerosalema. Nalain' i Davida ny ampinga volamena teny amin' ny mpanompon' i Adarezera, ka nentiny nankany Jerosalema. David prit les rondaches d' or que portait la garde de Hadadézer et les emporta à Jérusalem.
1Tt / 1Tan 18.8 Likewise from Tibhath, and from Chun, cities of Hadarezer, brought David very much brass, wherewith Solomon made the brasen sea, and the pillars, and the vessels of brass. Ary tao Tibata sy Kona, tanànan' i Hadarezera, no nahazoan' i Davida babo varahina be dia be, ary izany no nanaovan' i Solomona ilay tavin-drano varahina lehibe sy ny andry ary ny fanaka varahina. Varahina be dia be koa no nalain' i Davida tao Tebata sy Kona tanànan' i Adarezera, ary izany no nanaovan' i Salomona ilay ranomasina varahina sy ny andry amam-panaka varahina. De Tibhat et de Kûn, villes de Hadadézer, David enleva une énorme quantité de bronze dont Salomon fit la Mer de bronze, les colonnes et les ustensiles de bronze.
1Tt / 1Tan 18.9 Now when Tou king of Hamath heard how David had smitten all the host of Hadarezer king of Zobah; Ary nony ren' i Toy, mpanjakan' i Hamata, fa Davida efa naharesy ny miaramila rehetra an' i Hadarezera, mpanjakan' i Zoba, Nony ren' i Taohò, mpanjakan' i Hamata, fa hoe: resin' i Davida avokoa ny miaramilan' i Adarezera, mpanjakan' i Sobà, Lorsque Tôou, roi de Hamat, apprit que David avait défait toute l' armée de Hadadézer, roi de Çoba,
1Tt / 1Tan 18.10 He sent Hadoram his son to king David, to enquire of his welfare, and to congratulate him, because he had fought against Hadarezer, and smitten him; (for Hadarezer had war with Tou;) and with him all manner of vessels of gold and silver and brass. dia naniraka an' i Hadorama zanany hankany amin' i Davida mpanjaka izy hiarahaba sy hisaotra azy noho ny niadiany tamin' i Hadarezera sy ny nahareseny azy (fa Hadarezera dia fahavalon' i Toy), sady nampitondrainy fanaka volamena sy volafotsy ary varahina izay samy maro karazana izy. dia naniraka an' i Adorama zanany, hankany amin' i Davida mpanjaka izy, hiarahaba sy hankalaza azy, noho ny niadiany tamin' i Adarezera sy nandreseny azy, satria niady tsy tapaka Taohò sy Adarezera, sady nampitondrainy fanaka volamena sy volafotsy ary varahina isan-karazany izy. il dépêcha son fils Hadoram au roi David pour le saluer et le féliciter d' avoir fait la guerre à Hadadézer et de l' avoir vaincu, car Hadadézer était en guerre avec Tôou. Il envoya toutes sortes d' objets d' or, d' argent et de bronze;
1Tt / 1Tan 18.11 Them also king David dedicated unto the Lord, with the silver and the gold that he brought from all these nations; from Edom, and from Moab, and from the children of Ammon, and from the Philistines, and from Amalek. Dia nohamasinin' i Davida mpanjaka ho an' i Jehovah koa izany mbamin' ny volafotsy sy ny volamena nentiny avy tamin' ny firenena rehetra, dia tany Edoma sy Moaba sy ny taranak' i Amona sy ny Filistina ary ny Amalekita Natokan' i Davida mpanjaka ho an' ny Tompo izany, mbamin' ny volafotsy amam-bolamena, nalainy tamin' ny firenena rehetra, dia Edoma, Moaba, ny taranak' i Amona, ny Filistina, ary Amaleka. le roi David les consacra aussi à Yahvé, avec l' argent et l' or qu' il avait prélevés sur toutes les nations, Édom, Moab, Ammonites, Philistins, Amaleq.
...............
1Tt / 1Tan 18.13 And he put garrisons in Edom; and all the Edomites became David' s servants. Thus the Lord preserved David whithersoever he went. Ary nametraka miaramila tany Edoma izy; dia tonga mpanompon' i Davida ny Edomita rehetra. Fa Jehovah nampahery an' i Davida teny amin' izay rehetra nalehany. ary nametrahany miaramila mponina tao Edoma, ka dia tonga mpanompon' i Davida avokoa Edoma rehetra. Nomen' ny Tompo an' i Davida ny fandresena tany amin' izay rehetra nalehany. Il établit des gouverneurs en Édom et tous les Édomites devinrent sujets de David. Partout où David allait, Dieu lui donna la victoire.
1Tt / 1Tan 18.14 So David reigned over all Israel, and executed judgment and justice among all his people. Ary Davida nanjaka tamin' ny Isiraely rehetra ka nitsara sy nitondra ny vahoakany rehetra tamin' ny fahamarinana. Nanjaka tamin' Israely rehetra Davida ary nitondra ny vahoakany rehetra araka ny rariny sy ny fahamarinana. David régna sur tout Israël, faisant droit et justice à tout son peuple.
...............
1Tt / 1Tan 18.17 And Benaiah the son of Jehoiada was over the Cherethites and the Pelethites; and the sons of David were chief about the king. Ary Benaia, zanak' i Joiada, no mpifehy ny miaramila mpiambina andriana; ary ny zanak' i Davida no lehibe tamin' izay nanolotra ny mpanjaka. Banaiasa zanak' i Joiadà, no lehiben' ny Kerethiana sy ny Feletiana; ary ireo zanak' i Davida no voalohan-daharana eo anilan' ny mpanjaka. Benayahu, fils de Yehoyada, commandait les Kerétiens et les Pelétiens. Les fils de David étaient les premiers aux côtés du roi.
...............
1Tt / 1Tan 19.2 And David said, I will shew kindness unto Hanun the son of Nahash, because his father shewed kindness to me. And David sent messengers to comfort him concerning his father. So the servants of David came into the land of the children of Ammon to Hanun, to comfort him. Ary hoy Davida: Hanisy soa an' i Hanona, zanak' i Nahasy, aho, fa soa no nataon' ny rainy tamiko. Ary Davida naniraka olona hitsapa alahelo azy noho ny amin-drainy. Ary tonga tany amin' i Hanona tany amin' ny tanin' ny Amonita ny mpanompon' i Davida hitsapa alahelo azy. Ka hoy Davida: Hampiseho fankasitrahana amin' i Hanòna, zanak' i Naasa aho, fa nampiseho fankasitrahana tamiko rainy. Dia nandefa iraka hanony azy noho ny amin-drainy izy. Nony tonga tany amin' i Hanona tany amin' ny tanin' ny taranak' i Amona, ireto mpanompon' i Davida hanony alahelo azy, David se dit : " J' agirai avec bonté envers Hanûn, fils de Nahash, parce que son père a agi avec bonté envers moi. " Et David envoya des messagers lui présenter des condoléances au sujet de son père. Mais lorsque les serviteurs de David arrivèrent au pays des Ammonites, auprès de Hanûn, à l' occasion de ces condoléances,
1Tt / 1Tan 19.3 But the princes of the children of Ammon said to Hanun, Thinkest thou that David doth honour thy father, that he hath sent comforters unto thee? are not his servants come unto thee for to search, and to overthrow, and to spy out the land? Ary hoy ireo mpanapaka ny taranak' i Amona tamin' i Hanona: Moa ataonao ho fanajana ny rainao no anirahan' i Davida hitsapa alahelo anao? Fa tsy hizaha sy handrava ary hisafo ny tany va no nalehan' ireo mpanompony ireo atý aminao? dia hoy ireo mpifehy ny taranak' i Amona tamin' i Hanòna: Mba ataonao ho fanajana an-drainao va no nanirahan' i Davida hanony alahelo anao? Tsy ny hizaha sy handrava ary hisafo ny tany va no nahatongavan' ireo mpanompony ireo atý aminao? les princes des Ammonites dirent à Hanûn : " T' imagines-tu que David veuille honorer ton père parce qu' il t' a envoyé des porteurs de condoléances ? N' est-ce pas plutôt pour explorer, renverser et espionner le pays que ses serviteurs sont venus à toi ? "
1Tt / 1Tan 19.4 Wherefore Hanun took David' s servants, and shaved them, and cut off their garments in the midst hard by their buttocks, and sent them away. Dia nosamborin' i Hanona ny mpanompon' i Davida ka noharatany, sady nofolonany hatreo amin' ny foto-peny ny akanjony, ka dia nalefany hody izy. Izay Hanòna dia nisambotra ireo mpanompon' i Davida, ka ny somony noharatany; ny akanjony nofolonana hatreo am-balahana, vao nalefany hody izy. Alors Hanûn se saisit des serviteurs de David, il les rasa et coupa leurs vêtements à mi-hauteur jusqu' aux fesses, puis les congédia.
1Tt / 1Tan 19.5 Then there went certain, and told David how the men were served. And he sent to meet them: for the men were greatly ashamed. And the king said, Tarry at Jericho until your beards be grown, and then return. Ary dia nisy lasa nanambara tamin' i Davida izay natao tamin' ireo lehilahy ireo; ary izy naniraka hitsena azy, fa afa-baraka loatra izy, ka dia hoy ny mpanjaka: Mitoera any Jeriko aloha ambara-panirin' ny somotrareo, vao mody ianareo. Fa nisy nandeha nilaza ny nanjo an' ireo lehilahy ireo tamin' i Davida, ka naniraka olona hitsena an' ireo izy, fa nangaihay loatra ireo lehilahy ireo, ary izao no nasain' ny mpanjaka holazaina tamin' izy ireo: Mitoera any Jerikao hianareo, mandra-panirin' ny somotrareo, vao modia. On alla informer David de ce qui était arrivé à ces hommes : il envoya quelqu' un à leur rencontre, car ces gens étaient couverts de honte, et le roi leur fit dire : " Restez à Jéricho jusqu'à ce que votre barbe ait repoussé, puis vous reviendrez. "
1Tt / 1Tan 19.6 And when the children of Ammon saw that they had made themselves odious to David, Hanun and the children of Ammon sent a thousand talents of silver to hire them chariots and horsemen out of Mesopotamia, and out of Syriamaachah, and out of Zobah. Ary nony hitan' ny taranak' i Amona fa efa nanao izay nampangidy hoditra azy tamin' i Davida izy, dia naniraka nampanatitra talenta volafotsy arivo hakaramany kalesy sy mpitaingin-tsoavaly any Mesopotamia sy Syriamaka ary Zoba Hanona sy ny taranak' i Amona. Fantatry ny taranak' i Amona, fa efa nanao izay nampangidy hoditra azy tamin' i Davida izy, dia nandefa talenta volafotsy arivo Hanona sy ny taranak' i Amona hanakaramany kalesy amam-pitaingin-tsoavaly tany amin' ny Siriana, any Mesopotamia, sy tany amin' ny Siriana any Maakà sy any Sobà. Les Ammonites virent bien qu' ils s'étaient rendus odieux à David; Hanûn et les Ammonites envoyèrent mille talents d' argent pour prendre à leur solde des Araméens de Mésopotamie, des Araméens de Maaka et des gens de Çoba, chars et charriers.
...............
1Tt / 1Tan 19.8 And when David heard of it, he sent Joab, and all the host of the mighty men. Ary nony ren' i Davida izany, dia naniraka an' i Joaba sy ny miaramila rehetra izy, dia ny lehilahy mahery. Nony ren' i Davida izany, nalefany hamely an' ireo Joaba mbamin' ny tafika rehetra, lehilahy mahery. A cette nouvelle, David envoya Joab avec toute l' armée, les preux.
...............
1Tt / 1Tan 19.17 And it was told David; and he gathered all Israel, and passed over Jordan, and came upon them, and set the battle in array against them. So when David had put the battle in array against the Syrians, they fought with him. Ary nony nambara tamin i Davida izany, dia namory ny Isiraely rehetra izy ka lasa nita an' i Jordana, dia tonga teo aminy ka nilahatra hiady aminy. Ary nony nilahatra hiady amin' ny Syriana Davida, dia niady taminy ireo. Vao nandre izany vaovao izany Davida dia namory an' Israely rehetra ka nita an' i Jordany, nandroso hitsena azy sy nandahatra ny hamelezana azy ireo; ary nandahatra ny tafiny hiady amin' ny Siriana Davida. Izy ireo no nanomboka ny ady taminy, kanjo vaky nandositra teo anoloan' Israely ny Siriana. Cela fut rapporté à David qui rassembla tout Israël, passa le Jourdain, les atteignit et prit position près d' eux. Puis David se rangea en ordre de combat en face des Araméens, qui lui livrèrent bataille.
1Tt / 1Tan 19.18 But the Syrians fled before Israel; and David slew of the Syrians seven thousand men which fought in chariots, and forty thousand footmen, and killed Shophach the captain of the host. Fa vaky nandositra teo anoloan' ny Isiraely ny Syriana, ka nahafaty ny teo amin' ny kalesy fito arivo sy miaramila an-tongotra efatra alina tamin' ny Syriana Davida; ary matiny koa Sobaka, komandin' ny miaramila. Ka matin' i Davida ny soavaly tamin' ny kalesy fito arivo ary ny miaramila an-tongotra efatra alina, tamin' ny Siriana; matiny mbamin' i Sofàka, komandin' ny tafika. Mais les Araméens lâchèrent pied devant Israël et David leur tua sept mille attelages et quarante mille hommes de pied; il fit aussi périr Shophak le général.
1Tt / 1Tan 19.19 And when the servants of Hadarezer saw that they were put to the worse before Israel, they made peace with David, and became his servants: neither would the Syrians help the children of Ammon any more. Ary nony hitan' ireo nanoa an' i Hadarezera fa resy teo anoloan' ny Isiraely izy, dia nanao fihavanana tamin' i Davida izy ka nanompo azy; ary tsy nety nanampy ny taranak' i Amona intsony ny Syriana. Nony hitan' ireo tompomenakelin' i Adarezera fa resy eo anatrehan' Israely izy, dia nanao fanekem-pihavanana tamin' i Davida izy ireo, ka tonga mpanompony. Ary tsy nety namonjy ny taranak' i Amona intsony ny Siriana. Quand les vassaux de Hadadézer se virent battus devant Israël, ils firent la paix avec David et lui furent assujettis. Les Araméens ne voulurent plus porter secours aux Ammonites.
1Tt / 1Tan 20.1 And it came to pass, that after the year was expired, at the time that kings go out to battle, Joab led forth the power of the army, and wasted the country of the children of Ammon, and came and besieged Rabbah. But David tarried at Jerusalem. And Joab smote Rabbah, and destroyed it. Ary rehefa niherina ny taona, ka mby amin' ny andro fandehanan' ny mpanjaka hiady, dia nitondra ny miaramila rehetra Joaba ka nandrava ny tanin' ny taranak' i Amona, dia tonga izy ka nanao fahirano an' i Raba; fa Davida kosa nijanona tany Jerosalema ihany. Ary Joaba nahafaka an' i Raba, ka dia nandrava azy. Tamin' ny fitsingerenan' ny taona, nony mby tamin' ny fotoana fiaingan' ny mpanjaka handeha hiady, dia nitarika tafika tsy anerany Joaba, ka nandrava ny tanin' ny taranak' i Amona, sy tonga nanao fahirano an' i Rabà; fa Davida kosa nijanona tao Jerosalema. Noresen' i Joaba Rabà, sady noravany. Au retour de l' année, au temps où les rois se mettent en campagne, Joab emmena les troupes et ravagea le pays des Ammonites. Puis il vint mettre le siège devant Rabba, tandis que David restait à Jérusalem. Joab abattit Rabba et la démantela.
1Tt / 1Tan 20.2 And David took the crown of their king from off his head, and found it to weigh a talent of gold, and there were precious stones in it; and it was set upon David' s head: and he brought also exceeding much spoil out of the city. Dia nesorin' i Davida ny satro-boninahitr' ilay mpanjaka teo an-dohany, ka hitany fa talenta volamena iray no lanjany, sady nisy vato soa, ary dia nisatrohan' i Davida. Ary navoakany ny babo azo tao an-tanàna ka be dia be. Dia nesorin' i Davida ny satrok' andriana teny an-dohan' ny mpanjakany, ary talenta iray no lanjan' ny volamena hita tao aminy, sady nisy vato soa anankiray koa, natao teny an-dohan' i Davida. David ôta de la tête de Milkom la couronne qui s' y trouvait. Il constata qu' elle pesait un talent d' or et qu' elle enchâssait une pierre précieuse. David la mit sur sa tête. Il emporta le butin de la ville en énorme quantité.
1Tt / 1Tan 20.3 And he brought out the people that were in it, and cut them with saws, and with harrows of iron, and with axes. Even so dealt David with all the cities of the children of Ammon. And David and all the people returned to Jerusalem. Ary dia navoakany koa ny olona izay tao, ka nasiany tamin' ny tsofa sy tamin' ny fangao-by lehibe sy ny famaky; toy izany no nataon' i Davida tamin' ny tanànan' ny taranak' i Amona rehetra. Ary Davida sy ny vahoaka rehetra dia niverina nankany Jerosalema. Babo be dia be no nentiny avy ao an-tanàna. Ary ny vahoaka hita tao dia navoakany, ka noriatiny tamin' ny tsofa amam-dapìka vy sy famaky. Sady nataon' i Davida toy izany avokoa ny tanànan' ny taranak' i Amona rehetra. Dia niverina nankany Jerosalema Davida mbamin' ny vahoakany rehetra. Quant à sa population, il la fit sortir, la mit à manier la scie, les pics de fer ou les haches. Ainsi agit-il envers toutes les villes des Ammonites. Puis David et toute l' armée revinrent à Jérusalem.
...............
1Tt / 1Tan 20.7 But when he defied Israel, Jonathan the son of Shimea David' s brother slew him. Ary nony nihaika ny Isiraely izy, dia nahafaty azy Jonatana, zanak' i Simea, rahalahin' i Davida. Naniratsira an' Israely izy, ka matin' i Jonatàna, zanak' i Samaà, rahalahin' i Davida. Comme il défiait Israël, Yehonatân, fils de Shiméa frère de David, le tua.
1Tt / 1Tan 20.8 These were born unto the giant in Gath; and they fell by the hand of David, and by the hand of his servants. Ireo no taranaky ny Refaita tao Gata, ka matin' ny tànan' i Davida sy ny tanan' ny mpanompony ireo. Tarana-dRafà tao Geta ireo lehilahy ireo, ary matin' ny tànan' i Davida sy ny tànan' ny mpanompony izy ireo. Ces hommes étaient issus de Rapha à Gat et ils succombèrent sous la main de David et de ses gardes.
1Tt / 1Tan 21.1 And Satan stood up against Israel, and provoked David to number Israel. Ary Satana nitsangana hampidi-doza tamin' ny Isiraely ka nanome saina an' i Davida hanisa ny Isiraely. Ary nitsangan-kamely an' Israely Satàna ka namoky an' i Davida hanisa an' Israely. Satan se dressa contre Israël et il incita David à dénombrer les Israélites.
1Tt / 1Tan 21.2 And David said to Joab and to the rulers of the people, Go, number Israel from Beersheba even to Dan; and bring the number of them to me, that I may know it. Dia hoy Davida tamin' i Joaba sy tamin' ireo lehiben' ny vahoaka: Mandehana, isao ny Isiraely hatrany Beri-sheba ka hatrany Dana; ary ento atý amiko ny isany mba ho fantatro. Dia hoy Davida tamin' i Joaba sy ny mpifehy vahoaka: Mandehana, isao Israely hatrany Bersabea ka hatrany Dana, dia manaova filazana amiko, mba hahalalako ny isany. David dit à Joab et aux chefs du peuple : " Allez compter Israël, de Bersabée à Dan, puis revenez m' en faire connaître le chiffre. "
...............
1Tt / 1Tan 21.5 And Joab gave the sum of the number of the people unto David. And all they of Israel were a thousand thousand and an hundred thousand men that drew sword: and Judah was four hundred threescore and ten thousand men that drew sword. Ary natolotr' i Joaba an' i Davida ny isan' ny olona voalamina, ka nisy iray hetsy sy iray tapitrisa ny lehilahy mahatan-tsabatra teo amin' ny Isiraely; ary fito alina sy efatra hetsy ny lehilahy mahatan-tsabatra teo amin' ny Joda. Natolotr' i Joaba an' i Davida ny boky nisy ny isam-bahoaka, ka nisy iray hetsy sy iray tapitrisa ny lehilahy mahatan-tsabatra teo amin' Israely rehetra, ary fito alina sy efatra hetsy ny lehilahy mahatan-tsabatra teo amin' i Jodà. Joab fournit à David le chiffre obtenu pour le recensement du peuple; tout Israël comptait onze cent mille hommes tirant l'épée, et Juda quatre cent soixante-dix mille hommes tirant l'épée.
...............
1Tt / 1Tan 21.8 And David said unto God, I have sinned greatly, because I have done this thing: but now, I beseech thee, do away the iniquity of thy servant; for I have done very foolishly. Ary hoy Davida tamin' Andriamanitra; Efa nanota indrindra aho tamin' izao nataoko izao; koa ankehitriny, mifona aminao aho, esory ny heloky ny mpanomponao, fa efa nanao fahadalana lehibe tokoa aho. Dia hoy Davida tamin' Andriamanitra: Efa nanao fahotana lehibe aho tamin' izao nataoko izao, koa ankehitriny mifona aminao aho, esory ny heloky ny mpanomponao, fa tena nanao toy ny adala tokoa aho. David dit alors à Dieu : " C' est un grand péché que j' ai commis en cette affaire! Maintenant, veuille pardonner cette faute à ton serviteur, car j' ai commis une grande folie. "
1Tt / 1Tan 21.9 And the Lord spake unto Gad, David' s seer, saying, Ary hoy Jehovah tamin' i Gada mpahitan' i Davida: Niteny tamin' i Gada, mpahitan' i Davida, Iaveh, nanao hoe: Yahvé dit alors à Gad, le voyant de David :
1Tt / 1Tan 21.10 Go and tell David, saying, Thus saith the Lord, I offer thee three things: choose thee one of them, that I may do it unto thee. Mandehana, ka lazao amin' i Davida hoe: Izao no lazain' i Jehovah: Zavatra telo loha no apetrako eto anoloanao, koa fidio izay iray hataoko aminao. Mandehana milaza amin' i Davida hoe: Izao no lazain' ny Tompo: Zavatra telo no ataoko eo anoloanao, ka ny iray no fidio dia hataoko aminao. " Va dire à David : Ainsi parle Yahvé. Je te propose trois choses : choisis-en une et je l' exécuterai pour toi. "
1Tt / 1Tan 21.11 So Gad came to David, and said unto him, Thus saith the Lord, Choose thee Ary Gada nankany amin' i Davida ka nanao taminy hoe: Izao no lazain' i Jehovah: Mifidia: Dia nankany amin' i Davida Gada ka nanao taminy hoe: Izao no lazain' ny Tompo: Donc Gad se rendit chez David et lui dit : " Ainsi parle Yahvé. Il te faut accepter
...............
1Tt / 1Tan 21.13 And David said unto Gad, I am in a great strait: let me fall now into the hand of the Lord; for very great are his mercies: but let me not fall into the hand of man. Ary hoy Davida tamin' i Gada: Indrisy! poritra loatra aho! nefa aleoko ho azon' ny tànan' i Jehovah, fa lehibe ny famindram-pony toy izay ho azon' izay tànan' olona. aleoko ho azon' ny tànan' i Jehovah, fa lehibe ny famindram-pony toy izay ho azon' izay tànan' olona. Ary hoy Davida tamin' i Gada: Latsaka am-panahiana mafy aho. Indrisy! aoka re ho azon' ny tànan' ny Tompo aho, fa be famindram-po indrindra izy, fa tsy ho azon' ny tànan' olombelona aho! David répondit à Gad : " Je suis dans une grande anxiété... Ah! que je tombe entre les mains de Yahvé, car sa miséricorde est immense, mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes! "
...............
1Tt / 1Tan 21.16 And David lifted up his eyes, and saw the angel of the Lord stand between the earth and the heaven, having a drawn sword in his hand stretched out over Jerusalem. Then David and the elders of Israel, who were clothed in sackcloth, fell upon their faces. Ary Davida nanopy ny masony ka nahita Ilay Anjelin' i Jehovah nitsangana teo anelanelan' ny tany sy ny lanitra sady nitana sabatra voatsoaka teny an-tanany, izay natondrony manandrify an' i Jerosalema. Dia niankohoka Davida sy ny loholon' ny Isiraely, izay efa samy nitafy lamba fisaonana. Nony natopin' i Davida ny masony, dia hitany ilay anjelin' ny Tompo teo anelanelan' ny tany sy ny lanitra, nitan-tsabatra vaotsoaka natondrony nanandrify an' i Jerosalema. Niankohoka Davida sy ny loholona, sady nitafy lasàka izy ireo. Levant les yeux, David vit l' ange de Yahvé qui se tenait entre terre et ciel, l'épée dégainée à la main, tendue vers Jérusalem. Revêtus de sacs, David et les anciens tombèrent alors face contre terre,
1Tt / 1Tan 21.17 And David said unto God, Is it not I that commanded the people to be numbered? even I it is that have sinned and done evil indeed; but as for these sheep, what have they done? let thine hand, I pray thee, O Lord my God, be on me, and on my father' s house; but not on thy people, that they should be plagued. Ary hoy Davida tamin' Andriamanitra: Tsy izaho va no nandidy hanisa ny vahoaka? Izaho no nanota sy nanao ratsy tokoa; fa ireo ondry ireo kosa, inona moa no mba nataony? Eny, Jehovah Andriamanitro ô, mifona aminao re aho, aoka ny tananao hamely ahy sy ny mpianakavin' ny raiko, fa aza ny olonao no asianao amin' ny areti-mandringana. Ary hoy Davida tamin' Andriamanitra: Moa tsy izaho va no nandidy hanisa ny vahoaka? Izaho no nanota sy nanao izany ratsy izany, fa ireo kosa, ireo ondry ireo, mba naninona? Ry Iaveh, Andriamanitra ô, izaho sy ny fianakavian' ikaky no aoka hasian' ny tànanao, fa aza dia ny vahoakanao no aringana! et David dit à Dieu : " N' est-ce pas moi qui ai ordonné de recenser le peuple ? N' est-ce pas moi qui ai péché et qui ai commis le mal ? mais ceux-là, c' est le troupeau, qu' ont-ils fait ? Yahvé, mon Dieu, que ta main s' appesantisse donc sur moi et sur ma famille, mais que ton peuple échappe au fléau! "
1Tt / 1Tan 21.18 Then the angel of the Lord commanded Gad to say to David, that David should go up, and set up an altar unto the Lord in the threshingfloor of Ornan the Jebusite. Ary Gada nasain' Ilay Anjelin' i Jehovah hilaza amin' i Davida mba hiakatra hanangana alitara ho an' i Jehovah ao amin' ny famoloan' i Araona Jebosita. Dia nasain' ilay anjelin' ny Tompo nilazan' i Gada Davida hiakatra hanangana otely ho an' ny Tompo, ao am-pamoloan' i Ornàna Jeboseana. L' ange de Yahvé dit alors à Gad : " Que David monte et élève un autel à Yahvé sur l' aire d' Ornân le Jébuséen. "
1Tt / 1Tan 21.19 And David went up at the saying of Gad, which he spake in the name of the Lord. Koa dia niakatra Davida araka ny tenin' i Gada, izay nolazainy tamin' ny anaran' i Jehovah. Ka niakatra araka ny teny nolazain' i Gada tamin' ny anaran' ny Tompo Davida. David monta donc selon la parole que Gad lui avait dite au nom de Yahvé.
...............
1Tt / 1Tan 21.21 And as David came to Ornan, Ornan looked and saw David, and went out of the threshingfloor, and bowed himself to David with his face to the ground. Ary nony tonga teo amin' i Araona Davida, dia nijery Araona ka nahita an' i Davida, ary dia niala avy teo amin' ny famoloana izy ka niankohoka tamin' ny tany teo anatrehan' i Davida. Nony tonga teo akaikin' i Ornàna Davida, nijery Ornana ka nahita an' i Davida, dia niala teo am-pamoloana izy, ary niankohoka tamin' ny tany teo anatrehan' i Davida. lorsque David se rendit auprès de lui. Ornân regarda, vit David, sortit de l' aire, et se prosterna devant David, la face contre terre.
1Tt / 1Tan 21.22 Then David said to Ornan, Grant me the place of this threshingfloor, that I may build an altar therein unto the Lord: thou shalt grant it me for the full price: that the plague may be stayed from the people. Ary hoy Davida tamin' i Araona: Mba omeo ahy amin' izay tokom-bidiny ity famoloana ity hanorenako alitara ho an' i Jehovah; omeo ahy izy, mba hitsaharan' ny areti-mandringana tsy hamely ny vahoaka. Dia hoy Davida tamin' i Ornàna: Afoizo ho ahy ny tokotany misy ity famoloana ity, fa hanorenako otely ho an' ny Tompo; afoizo ho ahy amin' izay tokom-bidiny marina haloa vola, hialan' ny aretina mandringana ny vahoaka. David dit alors à Ornân : " Cède-moi l' emplacement de cette aire afin que j' y construise un autel pour Yahvé. Cède-le-moi pour sa pleine valeur en argent. Ainsi le fléau s'écartera du peuple. "
1Tt / 1Tan 21.23 And Ornan said unto David, Take it to thee, and let my lord the king do that which is good in his eyes: lo, I give thee the oxen also for burnt offerings, and the threshing instruments for wood, and the wheat for the meat offering; I give it all. Fa hoy Araona tamin' i Davida: Ento ary ho anao, ary aoka ny mpanjaka tompoko hanao izay sitrany; indro, omeko koa ny omby ho fanatitra dorana ary ny fivelezam-bary ho kitay ary ny vary tritika ho fanatitra hohanina; foiko avokoa izy rehetra. Ary hoy Ornàna tamin' i Davida: Ento ho anao, ary aoka ny mpanjaka tompoko hanao izay heveriny ho tsara: Indreto ny omby hatao sorona dorana, ny rambaramba hatao kitay, ary ny varimbazaha hatao fanatitra, ka omeko avokoa izany. Ornân dit alors à David : " Prends, et que Monseigneur le roi fasse ce qui lui semble bon! Vois : je donne les boeufs pour les holocaustes, le traîneau pour le bois et le grain pour l' oblation. Je donne le tout. "
1Tt / 1Tan 21.24 And king David said to Ornan, Nay; but I will verily buy it for the full price: for I will not take that which is thine for the Lord, nor offer burnt offerings without cost. Fa hoy Davida mpanjaka tamin' i Araona: Tsia, fa hovidiko mihitsy araka izay tokom-bidiny; fa tsy haka izay anao ho an' i Jehovah aho ary tsy hanatitra fanatitra dorana amin' izay azoko fotsiny. Fa hoy Davida mpanjaka tamin' i Ornàna: Tsia, fa tiako hovidina vola araka izay tena vidiny marina, fa tsy haka ny anao ho an' ny Tompo aho, na hanatitra sorona dorana azoko maina. Mais le roi David répondit à Ornân : " Non pas! je veux l' acheter pour sa pleine valeur en argent; car je ne veux pas prendre pour Yahvé ce qui t' appartient et offrir ainsi des holocaustes qui ne me coûtent rien. "
1Tt / 1Tan 21.25 So David gave to Ornan for the place six hundred shekels of gold by weight. Dia nomen' i Davida sekely volamena lanjan' enin-jato Araona ho vidin' ny tany. Koa nomen' i Davida volamena lanjan' enin-jato sikla Ornàna ho vidin' ny tokotany. David donna à Ornân pour ce lieu le poids de six cents sicles d' or.
1Tt / 1Tan 21.26 And David built there an altar unto the Lord, and offered burnt offerings and peace offerings, and called upon the Lord; and he answered him from heaven by fire upon the altar of burnt offering. Ary Davida nanorina alitara teo ho an' i Jehovah ka nanatitra fanatitra dorana sy fanati-pihavanana; dia niantso an' i Jehovah izy ka novaliany tamin' ny afo avy tany an-danitra, izay latsaka teo amin' ny alitara fandoroana ny fanatitra dorana. Dia nanangana otely teo Davida, ho an' ny Tompo, ary nanatitra sorona dorana sy sorom-pihavanana. Izy niantso an' ny Tompo, ary Iaveh namaly azy tamin' ny afo avy any an-danitra latsaka teo amin' ny otely nisy ny sorona dorana. David construisit là un autel pour Yahvé, et il offrit des holocaustes et des sacrifices de communion. Il invoqua Yahvé; Yahvé lui répondit en faisant tomber du ciel le feu sur l' autel des holocaustes
...............
1Tt / 1Tan 21.28 At that time when David saw that the Lord had answered him in the threshingfloor of Ornan the Jebusite, then he sacrificed there. Tamin' izany andro izany, nony hitan' i Davida fa novalian' i Jehovah teo amin' ny famoloan' i Araona Jebosita izy, dia namono zavatra hatao fanatitra teo izy. Tamin' izany andro izany, nony hitan' i Davida fa nihaino azy Iaveh tao amin' ny famoloan' i Ornàna Jeboseana, dia nanatitra sorona tao izy. A cette époque, voyant que Yahvé lui avait répondu sur l' aire d' Ornân le Jébuséen, David y fit un sacrifice.
...............
1Tt / 1Tan 21.30 But David could not go before it to enquire of God: for he was afraid because of the sword of the angel of the Lord. nefa Davida tsy nahazo nankeo anoloan' izany hanontany amin' Andriamanitra; fa raiki-tahotra izy noho ny sabatr' Ilay Anjelin' i Jehovah. Tsy tohan' i Davida anefa ny nankeo anoloan' izany otely izany, hanaja an' Andriamanitra, fa raiki-tahotra izy, noho ny sabatr' ilay anjelin' ny Tompo. mais David n' avait pu y aller devant Dieu pour s' adresser à lui, tant l'épée de l' ange de Yahvé lui avait fait peur.
1Tt / 1Tan 22.1 Then David said, This is the house of the Lord God, and this is the altar of the burnt offering for Israel. Dia hoy Davida: Eto no ho tranon' i Jehovah Andriamanitra, ary eto no ho alitara fandoroana ny fanatitra dorana ho an' ny Isiraely. Ary hoy Davida: Eto no ho tranon' ny Tompo Andriamanitra, eto no ho otely fanaovan' Israely sorona dorana. Puis David dit : " C' est ici la maison de Yahvé Dieu et ce sera l' autel pour les holocaustes d' Israël. "
1Tt / 1Tan 22.2 And David commanded to gather together the strangers that were in the land of Israel; and he set masons to hew wrought stones to build the house of God. Ary nasain' i Davida novorina ny olona hafa firenena izay tany amin' ny tanin' ny Isiraely, ka nanendreny tambato hipai-bato hanaovana ny tranon' Andriamanitra. Dia nasain' i Davida novorina ny vahiny teo amin' ny tanin' Israely, ka nanendry tambato hipai-bato, hanaovana ny tanon' Andriamanitra. David ordonna de rassembler les étrangers qui se trouvaient dans le pays d' Israël, puis il préposa des carriers à la taille des pierres pour la construction de la maison de Dieu.
1Tt / 1Tan 22.3 And David prepared iron in abundance for the nails for the doors of the gates, and for the joinings; and brass in abundance without weight; Ary Davida nahavonona vy betsaka hatao hombon' ny lela-vavahady sy ny fikambanany, ary varahina betsaka tsy hita lanja Novononin' i Davida koa izao: Vy betsaka hanaovam-pantsika ho an' ny lela-varavarana sy ny faraingo, ary varahina betsaka tsy hita lanja intsony, David d' autre part entreposa beaucoup de fer pour les clous des battants de porte et pour les crampons, ainsi que du bronze en quantité impossible à peser,
1Tt / 1Tan 22.4 Also cedar trees in abundance: for the Zidonians and they of Tyre brought much cedar wood to David. sy hazo sedera tsy hita isa; fa ny mponina tany Sidona sy Tyro nitondra hazo sedera betsaka ho any amin' i Davida. hazo sedera tsy hita isa, fa nanateran' ny Sidoniana sy ny Tiriana hazo sedera sesehena, Davida. et des troncs de cèdre en nombre incalculable, car Sidoniens et Tyriens avaient apporté à David des troncs de cèdre en abondance.
1Tt / 1Tan 22.5 And David said, Solomon my son is young and tender, and the house that is to be builded for the Lord must be exceeding magnifical, of fame and of glory throughout all countries: I will therefore now make preparation for it. So David prepared abundantly before his death. Fa hoy Davida: Solomona zanako mbola zaza sady tanora fanahy, ary ny trano hatao ho an' i Jehovah dia tsy maintsy ho lehibe indrindra, mba hiely any amin' ny tany rehetra ny lazany sy ny voninahiny, koa hovononiko rahateo ny zavatra ho enti-manao azy. Ka dia nahavonona betsaka Davida, raha mbola velona izy. Hoy Davida: Salomona, zanako, mbola tanora sy malemy, ary ny trano hatao ho an' ny Tompo dia tsy maintsy ho kanto indrindra mba hahazo laza amam-boninahitra amin' ny tany rehetra, ka tiako ny mamonona zavatra ho azy. Dia nahavonona be tokoa Davida talohan' ny nahafatesany. Puis David dit : " Mon fils Salomon est jeune et faible; et cette maison qu' il doit bâtir pour Yahvé doit être magnifique, elle doit avoir renom et gloire dans tous les pays. J' en ferai pour lui les préparatifs. " Aussi David, avant de mourir, fit-il de grands préparatifs;
1Tt / 1Tan 22.6 Then he called for Solomon his son, and charged him to build an house for the Lord God of Israel. Ary niantso an' i Solomona zanany izy va nandidy azy hanao trano ho an' i Jehovah, andriamanitry ny Isiraely, Ary Davida niantso an' i Salomona zanany, ka nandidy azy hanao trano ho an' ny Tompo Andriamanitr' Israely. puis il appela son fils Salomon et lui ordonna de bâtir une maison pour Yahvé, le Dieu d' Israël.
1Tt / 1Tan 22.7 And David said to Solomon, My son, as for me, it was in my mind to build an house unto the name of the Lord my God: ary nanao taminy hoe: Anaka, efa mby tato am-poko ny hanao trano ho an' ny anaran' i Jehovah Andriamanitro; Izao no nolazain' i Davida tamin' i Salomona: Anaka, zava-nokendreko ny hanao trano ho an' ny anaran' ny Tompo Andriamanitra. David dit à Salomon : " Mon fils, j' ai désiré bâtir une maison pour le nom de Yahvé mon Dieu.
...............
1Tt / 1Tan 22.17 David also commanded all the princes of Israel to help Solomon his son, saying, Ary Davida nandidy ny lehibe rehetra tamin' ny Isiraely hanampy an' i Solomona zanany hoe: Nandidy ny lehibe rehetra amin' Israely koa Davida hanampy an' i Salomona zanany, ka hoy izy: David ordonna alors à tous les officiers d' Israël de prêter main-forte à Salomon, son fils :
1Tt / 1Tan 23.1 So when David was old and full of days, he made Solomon his son king over Israel. Ary nony efa ela niainana sy tratrantitra tsara Davida, dia Solomona zanany no nataony mpanjaka tamin' ny Isiraely. Nony efa tratra antitra sy feno andro Davida, dia Salomona zanany no natsangana ho mpanjaka tamin' Israely. Devenu vieux et rassasié de jours, David donna à son fils Salomon la royauté sur Israël.
...............
1Tt / 1Tan 23.4 Of which, twenty and four thousand were to set forward the work of the house of the Lord; and six thousand were officers and judges: Ary hoy Davida: Ny efatra arivo amby roa alina amin' ireo dia ataoko ho tonian' ny asa ao an-tranon' i Jehovah, ary ny enina arivo ataoko mpifehy sy mpitsara, Ary hoy Davida: Aoka ny efatra arivo sy roa alina amin' izy ireo, hiadidy ny raharaha ao an-tranon' ny Tompo, ny enina arivo ho mpanoratra sy mpitsara, 24.000 d' entre eux présidaient aux offices de la maison de Yahvé, 6.000 étaient scribes et juges,
...............
1Tt / 1Tan 23.6 And David divided them into courses among the sons of Levi, namely, Gershon, Kohath, and Merari. Ary nozarazarain' i Davida ho antokony ireo araka ny zanakalahin' i Levy, dia Gersona sy Kehata sy Merary: Nozarain' i Davida ho antokony araka ny zanak' i Levì izy ireo dia: Gerona, Kaata, Merarì. Puis David répartit les lévites en classes : Gershôn, Qehat et Merari.
...............
1Tt / 1Tan 23.25 For David said, The Lord God of Israel hath given rest unto his people, that they may dwell in Jerusalem for ever: Fa hoy Davida: Jehovah, Andriamanitry ny Isiraely, efa nanome fitsaharana ho an' ny olony sady mitoetra eto Jerosalema mandrakizay. Fa hoy Davida: Iaveh Andriamanitr' Israely efa nanome fitsaharana ny vahoakany, ka honina mandrakizay eto Jerosalema. Car David avait dit : " Yahvé, Dieu d' Israël, a donné le repos à son peuple et il demeure pour toujours à Jérusalem.
...............
1Tt / 1Tan 23.27 For by the last words of David the Levites were numbered from twenty years old and above: Fa araka ny fara-tenin' i Davida dia nisaina hatramin' ny roa-polo taona no ho miakatra ny Levita. Koa araka ny didy farany avy amin' i Davida no nanisana ny taranak' i Levì, hatramin' ny roapolo taona no ho miakatra. En effet, selon les dernières paroles de David, les lévites qui furent comptés étaient âgés de vingt ans et plus.
...............
1Tt / 1Tan 24.3 And David distributed them, both Zadok of the sons of Eleazar, and Ahimelech of the sons of Ithamar, according to their offices in their service. Ary Davida sy Zadoka, isan' ny taranak' i Eleazara, sy Ahimeleka, isan' ny taranak' Itamara, dia nizara azy araka ny antokony sy ny fanompoany avy. Davida, Sadaoka, taranak' i Eleazara, sy Akimeleka, taranak' Itamara, dia nizarazara ny taranak' i Aarona ho antokotokony arakaraka ny fanompoany. David les répartit en classes, ainsi que Sadoq, l' un des fils d'Éléazar, et Ahimélek, l' un des fils d' Itamar, et les recensa selon leurs services.
...............
1Tt / 1Tan 24.30 The sons also of Mushi; Mahli, and Eder, and Jerimoth. These were the sons of the Levites after the house of their fathers. Ary ny zanakalahin' i Mosy dia Maly sy Edera ary Jerimota. Ireo no taranaky ny Levita araka ny fianakaviany avy. Ireo taranak' i Levì, araka ny fianakaviany avy. Izy ireo koa toraka ireo taranak' i Aarona rahalahiny, dia nanao ny filokana teo anatrehan' i Davida mpanjaka sy Sadaoka, sy Akimeleka, mbamin' ireo loham-pianakavian' ny mpisorona sy ny Levita, dia natao mitovy amin' ny zokiny ela indrindra, ny zandriny vao haingana indrindra. Fils de Mushi : Mahli, Éder, Yerimot. Tels furent les fils de Lévi, répartis par familles.
1Tt / 1Tan 24.31 These likewise cast lots over against their brethren the sons of Aaron in the presence of David the king, and Zadok, and Ahimelech, and the chief of the fathers of the priests and Levites, even the principal fathers over against their younger brethren. Ary ireo dia mba niara-niloka tamin' ny rahalahiny, taranak' i Arona, teo anatrehan' i Davida mpanjaka sy Zadota sy Ahimeleka sy ny lohan' ny fianakavian' ny mpisorona sy ny Levita: niara-niloka avokoa na ny zokiny na ny zandriny. Comme les fils d' Aaron, leurs frères, ils tirèrent au sort en présence du roi David, de Sadoq, d' Ahimélek, et des chefs de familles sacerdotales et lévitiques, les premières familles comme les plus petites.
1Tt / 1Tan 25.1 Moreover David and the captains of the host separated to the service of the sons of Asaph, and of Heman, and of Jeduthun, who should prophesy with harps, with psalteries, and with cymbals: and the number of the workmen according to their service was: Ary ny taranak' i Asafa sy Hemana ary Jedotona dia natokan' i Davida sy ireo komandin' ny miaramila ho amin' ny fanompoana mba haminany amin' ny lokanga sy ny valiha ary ny kipantsona; ary izao no isan' ny mpanao araka ny fanompoany avy: Natokan' i Davida sy ireo komandin' ny tafika, hanaovana ny fanompoana, ny sasany amin' ny taranak' i Asafa sy Hemana ary Iditona izay naminany tamin' ny harpa aman-dokanga ary kipantsona. Izao no isan' ireo izay manana anjara raharaha amin' ny fanompoana. Pour le service, David et les officiers mirent à part les fils d' Asaph, de Hémân et de Yedutûn, les prophètes qui s' accompagnaient de lyres, de cithares et de cymbales, et l' on compta les hommes affectés à ce service.
...............
1Tt / 1Tan 25.6 All these were under the hands of their father for song in the house of the Lord, with cymbals, psalteries, and harps, for the service of the house of God, according to the king' s order to Asaph, Jeduthun, and Heman. Ireo rehetra ireo no fehin' ny rainy tamin' ny hira natao tao an-tranon' i Jehovah tamin' ny kipantsona sy ny valiha sy ny lokanga hanaovana ny fanompoana ao an-tranon' Andriamanitra; Asafa sy Jedotona ary Hemana dia nofezehin' ny mpanjaka. Ireo Levita rehetra ireo dia samy notarihin' ny rainy avy hanao ny hira ao an-tranon' ny Tompo, ka nanana kipantsona sy lokanga ary harpa, hanaovana ny fanompoana ao an-tranon' Andriamanitra, eo ambany fifehezan' i Davida sy Asafa ary Iditona sy Hemàna. ils chantaient tous sous la direction de leur père dans le Temple de Yahvé, au son des cymbales, des cithares et des lyres, au service du Temple de Dieu, sous les ordres du roi. Asaph, Yedutûn, Hémân,
...............
1Tt / 1Tan 26.26 Which Shelomith and his brethren were over all the treasures of the dedicated things, which David the king, and the chief fathers, the captains over thousands and hundreds, and the captains of the host, had dedicated. Io Selomota io sy ny rahalahiny no tonian' ny zavatra nohamasinina ho rakitra, dia Izay nohamasinin' i Davida mpanjaka sy ny lohan' ny fianakaviana ary ny mpifehy arivo sy ny mpifehy zato ary ny komandin' ny miaramila. dia Selemita mbamin' ireo rahalahiny no tonian' ny rakitr' ireo zavatra masina rehetra, izay natokan' i Davida mpanjaka sy ny loham-pianakaviana mbamin' ny tompon' arivo sy tompon-jato, ary ny filohan' ny tafika. Ce Shelomit et ses frères furent responsables de tous les trésors des offrandes consacrées par le roi David et par les chefs de familles, à titre d' officiers de milliers, de centaines et de corps
...............
1Tt / 1Tan 26.31 Among the Hebronites was Jerijah the chief, even among the Hebronites, according to the generations of his fathers. In the fortieth year of the reign of David they were sought for, and there were found among them mighty men of valour at Jazer of Gilead. Ny Hebronita dia Jeria lohany (tamin' ny taona fahefa-polo nanjakan' i Davida no nitadiavana ny Hebronita araka ny fianakaviany avy, ka nisy lehilahy mahay hita tao aminy tao Jazera any Gileada) Tamin' ny Hebronita dia Jerià no lohany. Ny amin' ny Hebronita araka ny tetiarana isam-pianakaviana dia nisy fikarohana natao tamin' ny taona fahefapolo nanjakan' i Davida ka nahitana lehilahy mahery teo amin' izy ireo tao Jazera any Galaada, Pour les Hébronites : Yeriyya le chef. En l' an quarante du règne de David, on fit des recherches sur les parentés des familles hébronites, et l' on trouva parmi eux de vaillants preux à Yazèr, en Galaad.
1Tt / 1Tan 26.32 And his brethren, men of valour, were two thousand and seven hundred chief fathers, whom king David made rulers over the Reubenites, the Gadites, and the half tribe of Manasseh, for every matter pertaining to God, and affairs of the king. sy ny rahalahiny fiton-jato amby roa arivo, samy lehilahy mahay, lohan' ny fianakaviany avy. Ary Davida nanendry ireo ho mpifehy ny Robenita sy ny Gadita ary ny antsasaky firenen' i Manase, ny amin' ny raharahan' Andriamanitra sy ny mpanjaka. mbamin' ny rahalahiny, lehilahy mahery fiton-jato amby arivo, samy loham-pianakaviana. Ary notendren' i Davida mpanjaka izy ireo hifehy ny Robenita sy ny Gadita ary ny antsasa-pokon' i Manase, amin' ny raharahan' Andriamanitra rehetra sy ny raharahan' ny mpanjaka. Quant aux frères de Yeriyya, deux mille sept cents guerriers chefs de familles, le roi David les nomma inspecteurs des Rubénites, des Gadites et de la demi-tribu de Manassé, en toute affaire divine et royale.
...............
1Tt / 1Tan 27.18 Of Judah, Elihu, one of the brethren of David: of Issachar, Omri the son of Michael: tamin' ny Joda dia Eliho, izay isan' ny rahalahin' i Davida; tamin' ny Isakara dia Omry, zanakalahin' i Mikaela; amin' i Jodà, Eliò rahalahin' i Davida; amin' Isakara, Amrì zanak' i Mikaela; Élihu, l' un des frères de David, les Judéens, Omri fils de Mikaèl les Issacharites,
...............
1Tt / 1Tan 27.23 But David took not the number of them from twenty years old and under: because the Lord had said he would increase Israel like to the stars of the heavens. Nefa tsy nanisa ny hatramin' ny roa-polo taona no ho midina Davida; fa Jehovah efa nilaza fa hampitombo ny Isiraely ho tahaka ny kintana eny amin' ny lanitra Izy. Tsy nisain' i Davida ny hatramin' ny roapolo taona no midina, satria efa nolazain' ny Tompo fa hampitombo an' Israely ho tahaka ny kintana amin' ny lanitra izy. David ne fit pas le dénombrement de ceux qui avaient vingt ans et au-dessous, parce que Dieu avait dit qu' il multiplierait les Israélites comme les étoiles des cieux.
1Tt / 1Tan 27.24 Joab the son of Zeruiah began to number, but he finished not, because there fell wrath for it against Israel; neither was the number put in the account of the chronicles of king David. Joaba, zanak' i Zeroia, nanomboka nanisa, fa tsy nahefa, satria nisy fahatezerana nihatra tamin' ny Isiraely tamin' izany, ka dia tsy voasoratra ao amin' ny bokin' ny tantaran' i Davida mpanjaka ny isany. Efa nanomboka ny fanisana Joaba zanak' i Sarvià, fa tsy nahatapitra izany, satria azon' ny hatezeran' ny Tompo noho izany Israely ka ny isa efa hita dia tsy voasoratra ao amin' ny rejistrin' ny tantaran' i Davida mpanjaka. Joab, fils de Çeruya, commença à faire le compte, mais ne l' acheva pas. C' est pourquoi la Colère éclata contre Israël, et le chiffre n' atteignit pas celui qu' on trouve dans les Annales du roi David.
...............
1Tt / 1Tan 27.31 And over the flocks was Jaziz the Hagerite. All these were the rulers of the substance which was king David' s. ary ny tonian' ny ondry aman' osy dia Jaziza Hagarita. Ireo rehetra ireo no tonian' ny fananan' i Davida mpanjaka. Jaziza Agareniana no amin' ny ondry. Ireo rehetra ireo no tonian' ny fananan' i Davida mpanjaka. Responsable du petit bétail : Yaziz, le Hagrite. Tous ceux-là furent les responsables des biens appartenant au roi David.
1Tt / 1Tan 27.32 Also Jonathan David' s uncle was a counsellor, a wise man, and a scribe: and Jehiel the son of Hachmoni was with the king' s sons: Ary Jonatana, rahalahin-drain' i Davida, dia mpanolo-tsaina, lehilahy hendry sady be fahalalana izy; ary Jehiela, zanak' i Hakmony, dia teo amin' ny zanaky ny mpanjaka; Jonatàna, rahalahin-drain' i Davida, dia mpanolo-tsaina, lehilahy hendry sy be fahalalana izy; Jahiela, zanak' i Hakamonì, no teo amin' ny zanaky ny mpanjaka. Yehonatân, oncle de David, conseiller, homme avisé, et scribe, s' occupait des enfants du roi avec Yehiel, fils d' Hakmoni.
1Tt / 1Tan 28.1 And David assembled all the princes of Israel, the princes of the tribes, and the captains of the companies that ministered to the king by course, and the captains over the thousands, and captains over the hundreds, and the stewards over all the substance and possession of the king, and of his sons, with the officers, and with the mighty men, and with all the valiant men, unto Jerusalem. Ary novorin' i Davida tany Jerosalema ny lehibe rehetra tamin' ny Isiraely, dia ny lohan' ny firenena sy ny komandin' ny antokony Izay nanompo ny andriamanjaka, ary ny mpifehy arivo sy ny mpifehy zato sy ny mpitandrina ny harena mbanin' ny fananana rehetra an' ny mpanjaka sy ny zanany mbamin' ny tandapa sy ny lehilahy mahery, dia ny lehibe rehetra. Novorin' i Davida tany Jerosalema avokoa ny lehibe amin' Israely, dia ny lohan' ny foko, ny lehiben' ny antokony mpanompo ny mpanjaka, ny tompon' arivo, ny tompon-jato, ny tonian' ny fananana sy ny biby fiompin' ny mpanjaka, sy ny zanany mbamin' ny mpitandrina sy ny olo-mahery, ny miaramila mahery rehetra. David réunit à Jérusalem tous les officiers d' Israël, officiers des tribus et officiers des classes au service du roi, officiers de milliers et de centaines, officiers chargés de tous les biens et des troupeaux du roi et de ses fils, ainsi que les eunuques et les preux, tous les preux vaillants.
1Tt / 1Tan 28.2 Then David the king stood up upon his feet, and said, Hear me, my brethren, and my people: As for me, I had in mine heart to build an house of rest for the ark of the covenant of the Lord, and for the footstool of our God, and had made ready for the building: Ary Davida mpanjaka nitsangana ka nanao hoe: Mihainoa ahy, ry rahalahiko sy ry vahoakako! Raha izaho, dia efa mby tato am-poko ny hanao trano fitsaharana ho an' ny fiaran' ny faneken' i Jehovah sy ho an' ny fitoeran-tongotr' Andriamanitsika, ary efa novononiko izay ho enti-manao azy; Dia nitsangana Davida mpanjaka ka nanao hoe: Mihainoa ahy, ry rahalahiko amam-bahoakako! Izaho efa nikendry ny hanao trano fitsaharana ho an' ny fiaran' ny Faneken' ny Tompo sy ho fandiavan-tongotry ny Andriamanitsika, sady namonona ny ho enti-manao azy. Le roi David se leva et, debout, déclara : " Écoutez-moi, mes frères et mon peuple. J' ai désiré, moi, édifier une demeure stable pour l' arche de l' alliance de Yahvé, pour le piédestal de notre Dieu. J' ai fait les préparatifs de construction
...............
1Tt / 1Tan 28.11 Then David gave to Solomon his son the pattern of the porch, and of the houses thereof, and of the treasuries thereof, and of the upper chambers thereof, and of the inner parlours thereof, and of the place of the mercy seat, Ary Davida nanome an' i Solomona zanany ny sarin' ny lavarangana fidirana sy ny tranony sy ny trano firaketany sy ny efi-trano ambony sy ny efi-trano anatiny ary ny trano misy ny rakotra fanaovam-panavotana, Dia nomen' i Davida an' i Salomona zanany ny mariky ny alo-baravarana, ny trano, ny efitry ny rakitra, ny efitra ambony, ny efitra anatiny miray amin' io, ny efitry ny fanoneram-pahotana, David donna à son fils Salomon le modèle du vestibule, des bâtiments, des magasins, des chambres hautes, des pièces de fond à l' intérieur, de la salle du propitiatoire;
...............
1Tt / 1Tan 28.19 All this, said David, the Lord made me understand in writing by his hand upon me, even all the works of this pattern. Izany asa rehetra araka ny sary izany, hoy Davida, no nampahafantarin' i Jehovah ahy tamin' ny soratra avy tamin' ny tànany, izay atý amiko. nampahafantarin' i Jehovah ahy tamin' ny soratra avy tamin' ny tànany, izay atý amiko. Izany rehetra izany, hoy Davida, ny asa rehetra amin' izany marika izany, dia nampahafantarin' ny Tompo ahy, tamin' ny soratra nosoratan' ny tànany, tonga atý amiko. l' ensemble selon ce que Yahvé avait écrit de sa main pour faire comprendre tout le travail dont il donnait le modèle.
1Tt / 1Tan 28.20 And David said to Solomon his son, Be strong and of good courage, and do it: fear not, nor be dismayed: for the Lord God, even my God, will be with thee; he will not fail thee, nor forsake thee, until thou hast finished all the work for the service of the house of the Lord. Ary hoy koa Davida tamin' i Solomona zanany: Mahereza sy matanjaha ka mahefà; aza matahotra na mivadi-po; fa Jehovah Andriamanitra, dia Andriamanitro, no momba anao; tsy handao na hahafoy anao Izy ambara-pahavitanao ny asa rehetra hanaovana ny tranon' i Jehovah. matanjaha ka mahefà; aza matahotra na mivadi-po; fa Jehovah Andriamanitra, dia Andriamanitro, no momba anao; tsy handao na hahafoy anao Izy ambara-pahavitanao ny asa rehetra hanaovana ny tranon' i Jehovah. Ary hoy Davida tamin' i Salomona zanany: Matanjaha! Mahereza! Miasà. Ary aza matahotra na manam-badi-po, fa Iaveh Andriamanitra, Andriamanitra homba anao; tsy handao anao izy, na hahafoy anao, mandra-pahavitan' ny asa rehetra momba ny fanompoana ao an-tranon' ny Tompo. David dit alors à son fils Salomon : " Sois ferme et courageux, agis sans crainte ni tremblement, car Yahvé Dieu, mon Dieu, est avec toi. Il ne te laissera pas sans force et sans soutien avant que tu n' aies achevé tout le travail à accomplir pour la Maison de Yahvé.
1Tt / 1Tan 29.1 Furthermore David the king said unto all the congregation, Solomon my son, whom alone God hath chosen, is yet young and tender, and the work is great: for the palace is not for man, but for the Lord God. Ary hoy Davida mpanjaka tamin' ny fiangonana rehetra: Solomona zanako, ilay nofidin' Andriamanitra, dia mbola zaza sy tanora fanahy; nefa lehibe ny asa, fa tsy lapa ho an' olona, fa ho an' i Jehovah Andriamanitra. Ary hoy Davida mpanjaka tamin' ny fiangonana rehetra: Salomona zanako, ilay hany nofidin' Andriamanitra, dia mbola tanora sy osa, ary ny asa hatao dia lehibe, fa tsy lapa ho an' olombelona ity, fa ho an' ny Tompo Andriamanitra. Le roi David dit alors à toute l' assemblée : " Mon fils Salomon, celui qu' a choisi Dieu, est jeune et faible alors que l' oeuvre est grande, car ce palais n' est pas destiné à un homme mais à Yahvé Dieu.
...............
1Tt / 1Tan 29.9 Then the people rejoiced, for that they offered willingly, because with perfect heart they offered willingly to the Lord: and David the king also rejoiced with great joy. Dia faly ny vahoaka noho ny fahazotoan' ireo, fa tamin' ny fony rehetra no nahazotoany nanatitra ho an' i Jehovah; ary Davida mpanjaka koa faly dia faly. Nahafaly ny vahoaka ny fanatiny an-tsitra-po, satria tamim-po mazava no nanaovany an' izany fanatitra izany ho an' ny Tompo. Davida mpanjaka koa faly dia faly tamin' izany. Le peuple se réjouit de ce qu' ils avaient fait, car c'était d' un coeur sans partage qu' ils avaient ainsi fait des offrandes volontaires pour Yahvé; le roi David lui-même en conçut une grande joie.
1Tt / 1Tan 29.10 Wherefore David blessed the Lord before all the congregation: and David said, Blessed be thou, Lord God of Israel our father, for ever and ever. Koa dia nisaotra an' i Jehovah teo anatrehan' ny fiangonana rehetra Davida ka nanao hoe: Isaorana anie Hianao, Jehovah ô, Andriamanitr' Isiraely razanay, hatramin' ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Dia nisaotra an' ny Tompo teo anatrehan' ny fiangonana rehetra Davida, ka hoy Davida: Isaorana mandrakizay mandrakizay anie hianao, ry Iaveh, Andriamanitr' Israely rainay. Il bénit alors Yahvé sous les yeux de toute l' assemblée. David dit : " Béni sois-tu, Yahvé, Dieu d' Israël notre père, depuis toujours et à jamais!
...............
1Tt / 1Tan 29.20 And David said to all the congregation, Now bless the Lord your God. And all the congregation blessed the Lord God of their fathers, and bowed down their heads, and worshipped the Lord, and the king. Ary hoy Davida tamin' ny fiangonana rehetra: Masìna ianareo, misaora an' i Jehovah Andriamanitrareo. Ary ny fiangonana rehetra dia nisaotra an' i Jehovah, Andriamanitry ny razany, sady niondrika ka niankohoka teo anatrehan' i Jehovah sy ny mpanjaka. Ny fiangonana rehetra koa nilazan' i Davida hoe: Samia hianareo misaotra an' ny Tompo Andriamanitrareo. Ka dia nisaotra an' ny Tompo Andriamanitry ny razany, ny fiangonana rehetra, sady niondrika izy ireo, sy niankohoka teo anatrehan' ny Tompo sy teo anatrehan' ny mpanjaka. Puis David dit à toute l' assemblée : " Bénissez donc Yahvé votre Dieu! " Et toute l' assemblée bénit Yahvé, Dieu de ses pères, et s' agenouilla pour se prosterner devant Dieu et devant le roi.
...............
1Tt / 1Tan 29.22 And did eat and drink before the Lord on that day with great gladness. And they made Solomon the son of David king the second time, and anointed him unto the Lord to be the chief governor, and Zadok to be priest. Ary nihinana sy nisotro tamin' ny fifaliana be teo anatrehan' i Jehovah ny olona tamin' izany andro izany. Ary nampanjakainy fanindroany Solomona, zanak' i Davida, sady nohosorany ho an' i Jehovah ho mpanapaka, ary Zadoka ho mpisorona. Nihinana sy nisotro teo anatrehan' ny Tompo tamin-kafaliana lehibe izy ireo, tamin' izay andro izay. Salomona zanak' i Davida nantsoiny ampahibemaso fanindroany ho mpanjaka sy nohosorany ho mpanapaka teo anatrehan' ny Tompo, ary Sadaoka koa nohosorany ho mpisorona. Ils mangèrent et burent en ce jour devant Yahvé, dans une grande liesse. Puis, ayant fait Salomon, fils de David, roi pour la seconde fois, ils l' oignirent au nom de Yahvé comme chef, et oignirent Sadoq comme prêtre.
1Tt / 1Tan 29.23 Then Solomon sat on the throne of the Lord as king instead of David his father, and prospered; and all Israel obeyed him. Ary Solomona dia nipetraka tamin' ny seza fiandrianan' i Jehovah ho mpanjaka handimby an' i Davida rainy, sady nambinina izy, ka nanaiky azy ny Isiraely rehetra. Nipetraka teo amin' ny seza fiandrianan' ny Tompo Salomona, ho mpanjaka dimbin' i Davida rainy, sady nambinina izy ary nankatoavin' Israely rehetra. Salomon s' assit sur le trône de Yahvé pour régner à la place de David son père. Il prospéra et tout Israël lui obéit.
1Tt / 1Tan 29.24 And all the princes, and the mighty men, and all the sons likewise of king David, submitted themselves unto Solomon the king. Ary ny mpifehy rehetra sy ny lehilahy mahery ary ny zanak' i Davida rehetra koa dia samy nanaiky an' i Solomona mpanjaka. Nanoa an' i Salomona mpanjaka avokoa ny mpifehy sy ny lehilahy mahery rehetra, hatramin' ireo zanak' i Davida mpanjaka rehetra. Tous les officiers, tous les preux et même tous les fils du roi David se soumirent au roi Salomon.
...............
1Tt / 1Tan 29.26 Thus David the son of Jesse reigned over all Israel. Toy izany no nanjakan' i Davida, zanak' i Jese, tamin' ny Isiraely rehetra. Nanjaka tamin' Israely rehetra Davida zanak' Isaia. David, fils de Jessé, avait régné sur tout Israël.
...............
1Tt / 1Tan 29.29 Now the acts of David the king, first and last, behold, they are written in the book of Samuel the seer, and in the book of Nathan the prophet, and in the book of Gad the seer, Ary ny tantaran' i Davida mpanjaka, na ny voalohany na ny farany, indro fa efa voasoratra ao amin' ny bokin' i Samoela mpahita sy ao amin' ny bokin' i Natana mpaminany ary ao amin' ny bokin' i Gada mpahita izany, Ny asan' i Davida mpanjaka, na ny voalohany na ny farany, dia indro fa voasoratra ao amin' ny tantaran' i Samoela mpahita sy amin' ny tantaran' i Gada mpahita, L' histoire du roi David, du début à la fin, n' est-ce pas écrit dans l' histoire de Samuel le voyant, l' histoire de Natân le prophète, l' histoire de Gad le voyant,

  2nd Book of Chronicles 2 Tantara Tantara II 2ème Livre des Chroniques
2Tt / 2Tan 1.1 And Solomon the son of David was strengthened in his kingdom, and the Lord his God was with him, and magnified him exceedingly. Ary Solomona, zanak' i Davida, dia nitombo hery tamin' ny fanjakany, ary Jehovah Andriamaniny nomba azy ka nanandratra azy indrindra. Niorina mafy tamin' ny fanjakana Salomona zanak' i Davida; nomba azy Iaveh Andriamaniny, ka nanandratra azy ho amin' ny ambaratonga ambony indrindra. Salomon, fils de David, s' affermit sur son trône. Yahvé son Dieu était avec lui et porta au faîte sa grandeur.
...............
2Tt / 2Tan 1.4 But the ark of God had David brought up from Kirjathjearim to the place which David had prepared for it: for he had pitched a tent for it at Jerusalem. Fa fiaran' Andriamanitra efa nampakarin' i Davida avy ta Kiriata-jearima ho ao amin' izay efa namboariny ho azy; fa efa nanorina lay ho azy tany Jerosalema izy. ny fiaran' Andriamanitra kosa efa nafindran' i Davida, avy any Kariathiarima ho any amin' ny fitoerana namboariny ho azy; satria efa nanangan-day ho azy tany Jerosalema izy. mais David avait fait monter l' arche de Dieu de Qiryat-Yéarim jusqu'à l' endroit qu' il avait préparé pour elle : il lui avait en effet dressé une tente à Jérusalem.
...............
2Tt / 2Tan 1.8 And Solomon said unto God, Thou hast shewed great mercy unto David my father, and hast made me to reign in his stead. Dia hoy Solomona tamin' Andriamanitra: Hianao efa naneho fahasoavana lehibe tamin' i Davida raiko ary nampanjaka ahy handimby azy. Dia hoy ny navalin' i Salomona an' Andriamanitra: Hatsaram-po lehibe no nasehonao tamin' i Davida raiko, ary izaho no nampanjakainao handimby azy. Salomon répondit à Dieu : " Tu as témoigné une grande bienveillance à David mon père et tu m' as établi roi à sa place.
2Tt / 2Tan 1.9 Now, O Lord God, let thy promise unto David my father be established: for thou hast made me king over a people like the dust of the earth in multitude. Koa ankehitriny, ry Jehovah Andriamanitra ô. aoka ho tanteraka teninao tamin' i Davida raiko; fa Hianao efa nampanjaka ahy tamin' ny vahoaka maro be tahaka ny vovo-tany. Koa ankehitriny, Iaveh Andriamanitra ô, aoka ho tanteraka ny teninao tamin' i Davida raiko, fa efa nataonao mpanjaka amin' ny vahoaka maro toy ny vovon-tany aho. Yahvé Dieu, la promesse que tu as faite à mon père David s' accomplit maintenant puisque tu m' as établi roi sur un peuple aussi nombreux que la poussière de la terre.
...............
2Tt / 2Tan 2.2 And Solomon told out threescore and ten thousand men to bear burdens, and fourscore thousand to hew in the mountain, and three thousand and six hundred to oversee them. Ary Solomona naniraka hankany amin' i Hirama, mpanjakan' i Tyro, hanao hoe: Tahaka ny nataonao tamin' i Davida raiko, raha nampanatitra hazo sedera ho azy hanaovany trano hitoerany ianao, Naniraka tany amin' i Hirama mpanjakan' i Tira Salomona, hilaza hoe: Ataovy amiko ny nataonao tamin' i Davida raiko, izay nampanateranao sedera hanaovany trano hipetrahany. Puis Salomon envoya ce message à Huram, roi de Tyr : " Agis comme tu l' as fait envers mon père David en lui envoyant des cèdres pour se bâtir une maison où il résiderait.
...............
2Tt / 2Tan 2.6 But who is able to build him an house, seeing the heaven and heaven of heavens cannot contain him? who am I then, that I should build him an house, save only to burn sacrifice before him? Koa aniraho olon-kendry aho hiasa volamena sy volafotsy sy varahina sy vy sy volomparasy sy jaky ary manga, ary izay mahay misokitra manao sarin-javatra mba hiara-manao amin' ny olo-mahay zavatra izay atý amiko atý Joda sy Jerosalema, izay efa nomanin' i Davida raiko. Koa ankehitriny aho aniraho lehilahy anankiray miasa volamena amam-bolafotsy, sy varahina amam-by, jaky mena, lamba mena antitra sy jaky ary mahay sarin-javatra sokirina, hiara-miasa amin' ireo olo-mahay zavatra izay atý amiko atý Jodà sy Jerosalema, efa nomanin' i Davida raiko. Envoie-moi maintenant un homme habile à travailler l' or, l' argent, le bronze, le fer, l'écarlate, le cramoisi et la pourpre violette, et connaissant l' art de la gravure; il travaillera avec les artisans qui sont près de moi dans Juda et à Jérusalem, eux que mon père David a mis à ma disposition.
...............
2Tt / 2Tan 2.11 Then Huram the king of Tyre answered in writing, which he sent to Solomon, Because the Lord hath loved his people, he hath made thee king over them. Ary hoy koa Hirama: Isaorana anie Jehovah, Andriamanitry ny Isiraely, Izay nanao ny lanitra sy ny tany, noho ny nanomezany an' i Davida zanaka hendry, izay manana fahendrena sy fahalalana, ka hanao trano ho an' i Jehovah sy lapa ho an' ny tenany izy. Ary hoy Hirama: Isaorana anie Iaveh Andriamanitr' Israely izay nanao ny lanitra sy ny tany, noho ny nanomezany an' i Davida zanaka hendry, malina, mazava saina, izay hanao trano ho an' ny Tompo ary trano-mpanjaka ho an' ny tenany. Puis il ajouta : " Béni soit Yahvé le Dieu d' Israël! Il a fait les cieux et la terre, il a donné au roi David un fils sage, sensé et intelligent qui va bâtir une maison pour Yahvé et une autre pour y régner lui-même.
...............
2Tt / 2Tan 2.13 And now I have sent a cunning man, endued with understanding, of Huram my father' s, zanaky ny vehivavy Danita sy ny lehilahy Tyriana. Ary izy dia mahay miasa volamena sy volafotsy sy varahina sy vy sy vato sy hazo sy volomparasy sy manga sy rongony fotsy madinika ary jaky; ary mahay misokitra manao sarin-javatra samy hafa sy mahay manao marika amin' izay asa rehetra asaina ataony, ka dia hiara-manao amin' ny olon-kendrinao sy ny olon-kendrin' itompokolahy Davida rainao Izy. zanaky ny vehivavy taranak' i Dàna sy ny lehilahy Tiriana, mahay miasa volamena amam-bolafotsy, sy varahina amam-by, ary vato aman-kazo, jaky mena, jaky volomparasy, lamba mena antitra, rongony madinika, mahay sary sokirina isan-karazany, mahavita zavatra araka izay marika aseho azy, na inona na inona, hiara-kiasa amin' ireo olo-mahay zavatra atý aminao, mbamin' ireo olo-mahay zavatra tamin' i Davida tompoko rainao. fils d' une Danite, et de père tyrien. Il sait travailler l' or, l' argent, le bronze, le fer, la pierre, le bois, l'écarlate, la pourpre violette, le byssus, le cramoisi, graver n' importe quoi et concevoir des projets. C' est lui qu' on fera travailler avec tes artisans et ceux de Monseigneur David, ton père.
...............
2Tt / 2Tan 2.16 And we will cut wood out of Lebanon, as much as thou shalt need: and we will bring it to thee in floats by sea to Joppa; and thou shalt carry it up to Jerusalem. Ary Solomona nanisa ny lehilahy hafa firenena rehetra izay nonina tamin' ny tanin' ny Isiraely araka ny nanisan' i Davida rainy Lzy, ary ny isany dia enin-jato amby telo arivo amby dimy alina sy iray hetsy. Ary nisain' i Salomona araka ny nanisan' i Davida rainy azy, ny lehilahy hafa firenena rehetra teo amin' ny tanin' Israely: dia nisy enin-jato sy telo arivo amby dimy alina sy iray hetsy ny isany. Salomon fit le compte de tous les étrangers en résidence en terre d' Israël, d' après le recensement qu' en avait fait David son père, et on en trouva 153 600.
2Tt / 2Tan 3.1 Then Solomon began to build the house of the Lord at Jerusalem in mount Moriah, where the Lord appeared unto David his father, in the place that David had prepared in the threshingfloor of Ornan the Jebusite. Ary Solomona nanomboka nanao ny tranon' i Jehovah tany Jerosalema, tao an-tendrombohitra Moria, ilay nisehoan' i Jehovah tamin' i Davida rainy, dia ilay namboarina teo amin' ny fitoerana nofidin' i Davida teo amin' ny famoloan' i Araona Jebosita. Dia natombok' i Salomona ny fanaovana ny tranon' ny Tompo tao Jerosalema, amin' ny tendrombohitra Moria, izay efa natoro an' i Davida rainy, dia amin' ny toerana efa voaoman' i Davida teo amin' ny famoloan' i Ornàna, Jeboseana. Salomon commença alors la construction de la maison de Yahvé. C'était à Jérusalem, sur le mont Moriyya, là où son père David avait eu une vision. C'était le lieu préparé par David, l' aire d' Ornân le Jébuséen.
2Tt / 2Tan 5.1 Thus all the work that Solomon made for the house of the Lord was finished: and Solomon brought in all the things that David his father had dedicated; and the silver, and the gold, and all the instruments, put he among the treasures of the house of God. Toy izany no nahavitana ny asa rehetra nataon' i Solomona ho amin' ny tranon' i Jehovah; ary nampidirin' i Solomona ny zavatra rehetra izay efa nohamasinin' i Davida rainy dia ny volafotsy sy ny volamena; ary ny fanaka rehetra dia nataony tao amin' ny rakitry ny tranon' Andriamanitra. Toy izany no nahavitan' ny voa-javatra rehetra nataon' i Salomona amin' ny tranon' ny Tompo. Dia nalain' i Salomona ny zavatra rehetra natokan' i Davida rainy, sy ny volafotsy amam-bolamena mbamin' ny fanaka rehetra ka nataony tao amin' ny rakitry ny tranon' ny Tompo. Alors fut achevé tout le travail que fit Salomon pour le Temple de Yahvé; et Salomon apporta ce que son père David avait consacré, l' argent, l' or et tous les vases, qu' il mit dans le trésor du Temple de Dieu.
2Tt / 2Tan 5.2 Then Solomon assembled the elders of Israel, and all the heads of the tribes, the chief of the fathers of the children of Israel, unto Jerusalem, to bring up the ark of the covenant of the Lord out of the city of David, which is Zion. Ary tamin' izany dia novorin' i Solomona ny loholon' ny Isiraely sy ny lehiben' ny firenena rehetra, dia ny lohan' ny fianakavian' ny Zanak' isiraely ho any Jerosalema hampakatra ny fiaran' ny faneken' i Jehovah avy any Ziona, Tanànan' i Davida. sy ny lehiben' ny firenena rehetra, dia ny lohan' ny fianakavian' ny Zanak' isiraely ho any Jerosalema hampakatra ny fiaran' ny faneken' i Jehovah avy any Ziona, Tanànan' i Davida. Tamin' izay dia novorin' i Salomona tany Jerosalema ny loholon' Israely sy ny lohan' ny isam-poko rehetra, ary ny loham-pianakavian' ny zanak' Israely, hamindra ny fiaran' ny faneken' ny Tompo avy amin' ny tanànan' i Davida, izany hoe any Siona. Alors Salomon convoqua à Jérusalem les anciens d' Israël, tous les chefs des tribus et les princes des familles israélites, pour faire monter de la Cité de David, qui est Sion, l' arche de l' alliance de Yahvé.
...............
2Tt / 2Tan 6.4 And he said, Blessed be the Lord God of Israel, who hath with his hands fulfilled that which he spake with his mouth to my father David, saying, ka nanao hoe: Isaorana anie Jehovah, Andriamanitry ny Isiraely, fa ny vavany efa niteny tamin' i Davida raiko, ary ny tànany no nahatanteraka izany taminy, dia ilay hoe: fa ny vavany efa niteny tamin' i Davida raiko, ary ny tànany no nahatanteraka izany taminy, dia ilay hoe: Isaorana anie Iaveh Andriamanitr' Israely fa ny vavany nilaza tamin' i Davida raiko, ary ny tànany nanatanteraka ilay nolazainy hoe: il dit : " Béni soit Yahvé, Dieu d' Israël, qui a accompli de sa main ce qu' il avait promis de sa bouche à mon père David en ces termes :
...............
2Tt / 2Tan 6.6 But I have chosen Jerusalem, that my name might be there; and have chosen David to be over my people Israel. fa nifidy an' i Jerosalema Aho hitoeran' ny anarako, ary nifidy an' i Davida Aho hanapaka ny Isiraely oloko. fa Jerosalema no nofidiko hitoeran' ny anarako, ary Davida no nofidiko hanjaka amin' Israely vahoakako. Mais j' ai choisi Jérusalem pour qu' y fût mon Nom et j' ai choisi David pour qu' il commandât à mon peuple Israël. "
2Tt / 2Tan 6.7 Now it was in the heart of David my father to build an house for the name of the Lord God of Israel. Ary efa mby tao am-pon' i Davida raiko ny hanao trano ho an' ny anaran' i Jehovah, Andriamanitry ny Isiraely. Nihevitra hanao trano ho an' ny anaran' ny Tompo Andriamanitr' Israely Davida raiko, Mon père David eut dans l' esprit de bâtir une maison pour le Nom de Yahvé, Dieu d' Israël,
2Tt / 2Tan 6.8 But the Lord said to David my father, Forasmuch as it was in thine heart to build an house for my name, thou didst well in that it was in thine heart: Nefa hoy Jehovah tamin' i Davida raiko: Satria tao am-ponao ny fikasana hanao trano ho an' ny anarako, dia tsara izany fikasanao izany. fa hoy Iaveh tamin' i Davida raiko: Noho hianao nihevitra hanao trano ho an' ny anarako, dia zavatra soa ny nanananao izany hevitra izany. mais Yahvé dit à mon père David : "Tu as eu dans l' esprit de bâtir une maison pour mon Nom, et tu as bien fait.
...............
2Tt / 2Tan 6.10 The Lord therefore hath performed his word that he hath spoken: for I am risen up in the room of David my father, and am set on the throne of Israel, as the Lord promised, and have built the house for the name of the Lord God of Israel. Ary Jehovah efa nahatanteraka ny teniny izay nolazainy, koa nitsangana handimby an' i Davida raiko aho ary mipetraka amin' ny seza fiandrianan' ny Isiraely tahaka ny efa nolazain' i Jehovah, sady efa nanao ny trano ho an' ny anaran' i Jehovah, Andriamanitry ny Isiraely, aho. Ary notanterahin' ny Tompo ny teny voalazany, fa nisandratra handimby an' i Davida raiko aho, sy mipetraka eo amin' ny seza fiandrianan' Israely, araka ny efa voalazan' ny Tompo, sady efa nanao ny tranon' ny Tompo Andriamanitr' Israely. Yahvé a réalisé la parole qu' il avait dite : j' ai succédé à mon père David et je me suis assis sur le trône d' Israël comme avait dit Yahvé, j' ai construit la maison pour le Nom de Yahvé, Dieu d' Israël,
...............
2Tt / 2Tan 6.15 Thou which hast kept with thy servant David my father that which thou hast promised him; and spakest with thy mouth, and hast fulfilled it with thine hand, as it is this day. sady efa nahatanteraka tamin' i Davida raiko mpanomponao ilay nolazainao taminy; fa nolazain' ny vavanao izany, dia notanterahin' ny tananao tahaka ny amin' izao anio izao. Toy ny nitandremanao ny teninao tamin' i Davida raiko, mpanomponao, fa notanterahin' ny tànanao ny efa voalazan' ny vavanao, araka izao hita anio izao. Tu as tenu à ton serviteur David, mon père, la promesse que tu lui avais faite, et ce que tu avais dit de ta bouche, tu l' as accompli aujourd' hui de ta main.
2Tt / 2Tan 6.16 Now therefore, O Lord God of Israel, keep with thy servant David my father that which thou hast promised him, saying, There shall not fail thee a man in my sight to sit upon the throne of Israel; yet so that thy children take heed to their way to walk in my law, as thou hast walked before me. Koa tanteraho amin' i Davida raiko mpanomponao, Jehovah, Andriamanitry ny Isiraely ô, ilay nolazainao taminy hoe: Tsy ho diso zanakalahy eo anatrehako ianao hipetraka amin' ny seza fiandrianan' ny Isiraely, raha ny zanakao mitandrina ny alehany ka mankatò ny lalàko tahaka ny nandehananao teo anatrehako. Andriamanitry ny Isiraely ô, ilay nolazainao taminy hoe: Tsy ho diso zanakalahy eo anatrehako ianao hipetraka amin' ny seza fiandrianan' ny Isiraely, raha ny zanakao mitandrina ny alehany ka mankatò ny lalàko tahaka ny nandehananao teo anatrehako. Ary ankehitriny, ry Iaveh Andriamanitr' Israely ô, tanteraho noho ny fitiavanao an' i Davida mpanomponao raiko, ny teny nataonao taminy hoe: Tsy ho lany taranaka eo anatrehako hianao, fa hisy hipetraka eo amin' ny seza fiandrianan' Israely mandrakariva, raha tany ny taranakao mitandrina ny làlana alehany ka mizotra amin' ny làlako toy ny fandehananao eo anatrehako. Et maintenant, Yahvé, Dieu d' Israël, tiens à ton serviteur David, mon père, la promesse que tu lui as faite, quand tu as dit : "Tu ne seras jamais dépourvu d' un descendant qui soit devant moi, assis sur le trône d' Israël, à condition que tes fils veillent à leur conduite et suivent ma loi comme toi-même tu as marché devant moi. "
2Tt / 2Tan 6.17 Now then, O Lord God of Israel, let thy word be verified, which thou hast spoken unto thy servant David. Koa ankehitriny, ry Jehovah, Andriamanitry ny Isiraely ô, mifona amina aho, aoka ho tò anie ny teninao, izay nolazainao tamin' i Davida mpanomponao. Koa aoka ary ho tanteraka, ry Iaveh Andriamanitr' Israely, ny teny nataonao tamin' i Davida mpanomponao. Maintenant donc, Yahvé, Dieu d' Israël, que se vérifie la parole que tu as dite à ton serviteur David!
...............
2Tt / 2Tan 6.42 O Lord God, turn not away the face of thine anointed: remember the mercies of David thy servant. Ry Jehovah Andriamanitra ô, aza lavinao ny voahosotrao; tsarovy ny famindram-po nampanantenaina an' i Davida mpanomponao. Aza atosi-boho-tànana ny tavan' ny voahosotrao, ry Iaveh Andriamanitra ô, fa tsarovy ny fahasoavana nomena tamin' i Davida mpanomponao. Yahvé Dieu, n'écarte pas la face de ton oint, souviens-toi des grâces faites à David ton serviteur! "
...............
2Tt / 2Tan 7.6 And the priests waited on their offices: the Levites also with instruments of musick of the Lord, which David the king had made to praise the Lord, because his mercy endureth for ever, when David praised by their ministry; and the priests sounded trumpets before them, and all Israel stood. Ary ny mpisorona samy nitsangana hanao ny anjara-raharahany avy; ny Levita koa nanana ny zava-manenon' i Jehovah, izay nataon' i Davida mpanjaka hiderana an' i Jehovah, fa mandrakizay ny famindram-pony, raha nasain' i Davida nidera an' Andriamanitra izy; ary ny mpisorona nitsoka ny trompetra teo anoloany, ary ny Isiraely rehetra nitsangana teo. Ny mpisorona nitsangana tamin' ny fitoerany avy, mbamin' ny Levita koa nitondra ny zava-manenon' ny Tompo izay nataon' i Davida mpanjaka, hiderana an' ny Tompo hoe: Fa maharitra mandrakizay ny famindram-pony, raha nankalaza an' ny Tompo tamin' ny alàlan' izy ireo izy. Nitsoka trompetra tandrifin' ireo, ny mpisorona, ary tafatsangana Israely rehetra. Les prêtres se tenaient à leur poste et les lévites célébraient Yahvé avec les instruments qu' avait faits le roi David pour accompagner les cantiques de Yahvé " car éternel est son amour ". C'étaient eux qui exécutaient les louanges composées par David. A leurs côtés, les prêtres sonnaient de la trompette et tout Israël se tenait debout.
...............
2Tt / 2Tan 7.10 And on the three and twentieth day of the seventh month he sent the people away into their tents, glad and merry in heart for the goodness that the Lord had shewed unto David, and to Solomon, and to Israel his people. Ary nony tamin' ny andro fahatelo amby roa-polo tamin' ny volana fahafito dia nampodiny ho Eny an-dainy avy ny olona, ary faly sy ravoravo izy noho ny soa nataon' i Jehovah tamin' i Davida sy Solomona ary ny Isiraely olony. Ary tamin' ny andro fahatelo amby roapolon' ny volana fahafito, dia nampodin' i Salomona ho any an-dainy avy ny vahoaka; samy faly sy ravoravo avokoa, noho ny soa nataon' ny Tompo tamin' i Davida, tamin' i Salomona ary tamin' Israely vahoakany. Le vingt-troisième jour du septième mois, Salomon renvoya le peuple chacun chez soi, joyeux et le coeur content du bien que Yahvé avait fait à David, à Salomon et à son peuple Israël.
...............
2Tt / 2Tan 7.17 And as for thee, if thou wilt walk before me, as David thy father walked, and do according to all that I have commanded thee, and shalt observe my statutes and my judgments; Ary ny aminao, raha handeha eo anatrehako tahaka ny nandehanan' i Davida rainao ianao ka hanao araka izay andidiako anao sy hitandrina ny didiko sy ny fitsipiko, Ary ny aminao, raha mandeha eo anatrehako tahaka ny nandehanan' i Davida rainao hianao, ka manaraka an' izay rehetra nandidiako anao, sy mitandrina ny lalàna amam-pitsipiko, Pour toi, si tu marches devant moi comme a fait ton père David, si tu agis selon tout ce que je te commande et si tu observes mes lois et mes ordonnances,
2Tt / 2Tan 7.18 Then will I stablish the throne of thy kingdom, according as I have covenanted with David thy father, saying, There shall not fail thee a man to be ruler in Israel. dia hampitoeriko ny seza fiandrianan' ny fanjakanao, araka ny fanekeko tamin' i Davida rainao hoe: Tsy ho diso zanakalahy ho mpanapaka amin' ny Isiraely ianao. dia hataoko mafy orina ny seza fiandrianan' ny fanjakanao, araka ny efa nifanekeko tamin' i Davida rainao, nataoko hoe: Tsy ho lany taranaka hanjaka eo amin' Israely hianao na oviana na oviana. je maintiendrai ton trône royal comme je m' y suis engagé envers ton père David quand j' ai dit : "Il ne te manquera jamais un descendant qui règne en Israël. "
...............
2Tt / 2Tan 8.11 And Solomon brought up the daughter of Pharaoh out of the city of David unto the house that he had built for her: for he said, My wife shall not dwell in the house of David king of Israel, because the places are holy, whereunto the ark of the Lord hath come. Ary Solomona nitondra ny zanakavavin' i Farao niakatra avy tany an-Tanànan' i Davida ho ao amin' ny trano izay nataony ho azy, fa hoy izy: Ny vadiko tsy mahazo mitoetra ao an-tranon' i Davida, mpanjakan' ny Isiraely, fa masina izay efa nidiran' ny fiaran' i Jehovah. an-Tanànan' i Davida ho ao amin' ny trano izay nataony ho azy, fa hoy izy: Ny vadiko tsy mahazo mitoetra ao an-tranon' i Davida, mpanjakan' ny Isiraely, fa masina izay efa nidiran' ny fiaran' i Jehovah. Nasain' i Salomona niakatra avy any an-tanànan' i Davida, ny zanakavavin' i Faraona, ho ao amin' ny trano nataony ho azy, fa hoy izy: Tsy hitoetra ao an-tranon' i Davida mpanjakan' Israely ny vadiko, satria masina izany fitoerana izany, izay efa nidiran' ny fiaran' Andriamanitra. Salomon fit monter de la Cité de David la fille de Pharaon jusqu'à la maison qu' il lui avait construite. Il disait en effet : " Une femme ne saurait demeurer à cause de moi dans le palais de David, roi d' Israël; ce sont des lieux sacrés où vint l' arche de Yahvé. "
...............
2Tt / 2Tan 8.14 And he appointed, according to the order of David his father, the courses of the priests to their service, and the Levites to their charges, to praise and minister before the priests, as the duty of every day required: the porters also by their courses at every gate: for so had David the man of God commanded. Ary notendreny koa ny antokon' ny mpisorona araka ny nandaharan' i Davida rainy azy ho amin' ny fanompoany avy ary ny Levita ho amin' ny anjara-raharahany koa, dia ny hidera sy hanao fanompoam-pivavahana eo anoloan' ny mpisorona araka ny raharaha fanao isan' andro, ary ny mpiandry varavarana araka ny antokony amin' ny isam-bavahady; fa izany no nandidian' i Davida lehilahin' Andriamanitra, azy. Notendreny, araka ny nandaharan' i Davida rainy azy, ny antokon' ny mpisorona ho amin' ny fanompoany, sy ny Levita ho amin' ny anjara raharahany, hankalaza an' ny Tompo sy hanao fanompoana eo anoloan' ny mpisorona, araka ny fandaharana ny andro isany, ary ny mpiandry varavaravana ho an' ny isam-baravarana, araka ny antokony avy, fa toy izany no nandaharan' i Davida, olon' Andriamanitra, azy. il établit, selon la règle de David son père, les classes des prêtres dans leur service, les lévites dans leur fonction pour louer et officier près des prêtres selon le rituel quotidien, et les portiers, selon leur classe respective, à chaque porte, car tels avaient été les ordres de David, homme de Dieu.
...............
2Tt / 2Tan 9.31 And Solomon slept with his fathers, and he was buried in the city of David his father: and Rehoboam his son reigned in his stead. Ary Solomona lasa nodimandry any amin' ny razany, dia nalevina tao an-Tanànan' i Davida rainy izy; ary Rehoboama zanany no nanjaka nandimby azy. tao an-Tanànan' i Davida rainy izy; ary Rehoboama zanany no nanjaka nandimby azy. Dia nodimandry any amin' ny razany Salomona, ka nalevina tao an-tanànan' i Davida rainy, ary Roboama zanany no nanjaka nandimby azy. Puis il se coucha avec ses pères et on l' enterra dans la Cité de David, son père, et son fils Roboam régna à sa place.
...............
2Tt / 2Tan 10.16 And when all Israel saw that the king would not hearken unto them, the people answered the king, saying, What portion have we in David? and we have none inheritance in the son of Jesse: every man to your tents, O Israel: and now, David, see to thine own house. So all Israel went to their tents. Ary nony hitan' ny Isiraely rehetra fa tsy nihaino azy ny mpanjaka, dia namaly ny mpanjaka ny vahoaka ka nanao hoe: Inona moa no anjaranay amin' i Davida ? Tsy manana lova amin' ny zanak' i Jese izahay. Samia mody any an-dainy avy, ry Isiraely e! ankehitriny tandremo ny taranakao, ry Davida ô. Dia samy nody ho any an-dainy avy ny Isiraely rehetra. Rahefa hitan' Israely rehetra fa tsy nihaino azy ny mpanjaka, dia hoy ny navalin' ny vahoaka ny mpanjaka: Manana anjara inona amin' i Davida moa izahay? Tsy manan-dova amin' ny zanak' Isaia izahay! Koa samia ho any an-dainy, ry Israely. Fa hianao kosa, ry Davida, ahio ny tranonao! Dia samy nody ho any an-dainy avy Israely rehetra. et à tous les Israélites, à savoir : que le roi ne les écouterait pas. Ils répliquèrent alors au roi : " Quelle part avons-nous sur David ? Nous n' avons pas d' héritage sur le fils de Jessé. Chacun à ses tentes, Israël! Et maintenant, pourvois à ta maison, David. " Tout Israël regagna ses tentes.
...............
2Tt / 2Tan 10.19 And Israel rebelled against the house of David unto this day. Ka dia niodina tamin' ny taranak' i Davida ny Isiraely mandraka androany. Toy izany no niendahan' Israely tamin' ny taranak' i Davida mandrak' androany. Et Israël fut séparé de la maison de David, jusqu'à ce jour.
...............
2Tt / 2Tan 11.17 So they strengthened the kingdom of Judah, and made Rehoboam the son of Solomon strong, three years: for three years they walked in the way of David and Solomon. Ka dia nampahery ny fanjakan' ny Joda izy sady nampahavitrika an-dRehoboama, zanak' i Solomona, telo taona; fa nandeha tamin' ny lalan' i Davida sy Solomona telo taona izy. Nankahery ny fanjakan' i Jodà izy, tamin' izany, ka nampiorina tsara an-dRoboama zanak' i Salomona, nandritra ny telo taona, satria nandeha tamin' ny làlan' i Davida sy Salomona izy ireo, telo taona. Ils renforcèrent le royaume de Juda et, pendant trois ans, soutinrent Roboam, fils de Salomon, car c' est pendant trois ans qu' il suivit la voie de David et de Salomon.
2Tt / 2Tan 11.18 And Rehoboam took him Mahalath the daughter of Jerimoth the son of David to wife, and Abihail the daughter of Eliab the son of Jesse; Ary Rehoboama naka an' i Mahalota, zanakavavin' i Jerimota, zanak' i Davida, sy Abihaila, zanakavavin' i Eliaba, zanak' i Jese, ho vadiny, Nalain-dRoboama ho vady Mahalata, zanakavavin' i Jerimota, zanak' i Davida sy Ahihaila, zanakavavin' i Eliaba, zanak' Isaia, Roboam prit pour femme Mahalat, fille de Yerimot, fils de David, et d' Abihayil, fille d'Éliab, fils de Jessé.
...............
2Tt / 2Tan 12.16 And Rehoboam slept with his fathers, and was buried in the city of David: and Abijah his son reigned in his stead. Ary Rehoboama lasa nodimandry any amin' ny razany, dia nalevina tao an-Tanànan' i Davida izy; ary Abia zanany no nanjaka nandimby azy. tao an-Tanànan' i Davida izy; ary Abia zanany no nanjaka nandimby azy. Ary nodimandry any amin' ny razany Roboama ka nalevina tao an-tanànan' i Davida. Abià zanany no nanjaka nandimby azy. Roboam se coucha avec ses pères et fut enterré dans la Cité de David; son fils Abiyya régna à sa place.
...............
2Tt / 2Tan 13.5 Ought ye not to know that the Lord God of Israel gave the kingdom over Israel to David for ever, even to him and to his sons by a covenant of salt? Moa tsy tokony ho fantatrareo va fa nomen' i Jehovah, Andriamanitry ny Isiraely, ho an' i Davida mandrakizay ny fanjakan' ny Isiraely? dia ho azy sy ny taranany amin' ny fanekena nasiantsira. Tsy tokony ho fantatrareo va fa nomen' ny Tompo Andriamanitr' Israely, ho an' i Davida mandrakizay, ny fanjakana amin' Israely, dia ho azy sy ny taranany, amin' ny fanekena tsy azo dikaina? Ne savez-vous pas que Yahvé, le Dieu d' Israël, a donné pour toujours à David la royauté sur Israël ? C' est une alliance infrangible pour lui et pour ses fils.
2Tt / 2Tan 13.6 Yet Jeroboam the son of Nebat, the servant of Solomon the son of David, is risen up, and hath rebelled against his lord. Nefa kosa Jeroboama, zanak' i Nebata, mpanompon' i Solomona, zanak' i Davida, nitsangana ka niodina tamin' ny tompony. Ary nitsangana nikomy tamin' ny tompony kosa Jeroboama, zanak' i Nabata, mpanompon' i Salomona zanak' i Davida. Jéroboam, fils de Nebat, serviteur de Salomon, fils de David, s' est dressé et révolté contre son seigneur;
...............
2Tt / 2Tan 13.8 And now ye think to withstand the kingdom of the Lord in the hand of the sons of David; and ye be a great multitude, and there are with your golden calves, which Jeroboam made you for gods. Ary ankehitriny ianareo mikasa hanohitra ny fanjakan' i Jehovah, izay eo an-tànan' ny taranak' i Davida; ary ianareo dia maro be, sady misy ombilahy kely volamena ao aminareo, izay nataon' i Jeroboama ho andriamanitrareo. izay eo an-tànan' ny taranak' i Davida; ary ianareo dia maro be, sady misy ombilahy kely volamena ao aminareo, izay nataon' i Jeroboama ho andriamanitrareo. Ary hianareo ankehitriny mba matoky hahery eo anatrehan' ny fanjakan' ny Tompo izay eo an-tanan' ny taranak' i Davida; sady vahoaka maro be hianareo, ary miaraka aminareo ny zanak' omby volamena nataon' i Jeroboama ho andriamanitrareo. Or vous parlez maintenant de tenir tête à la royauté de Yahvé qu' exercent les fils de David, et vous voilà en foule immense, accompagnés des veaux d' or que vous a faits pour dieux Jéroboam!
...............
2Tt / 2Tan 13.22 And the rest of the acts of Abijah, and his ways, and his sayings, are written in the story of the prophet Iddo. Ary ny tantaran' i Abia sisa mbamin' ny nataony sy ny teniny dia efa voasoratra ao amin' ny bokin' Ido mpaminany. Ary Abia lasa nodi-mandry any amin' ny razany, dia nalevina tao an-tanànan' i Davida izy; ary Asa zanany no nanjaka nandimby azy. Ary tamin' ny andron' i Asa dia nandry folo taona ny tany. efa voasoratra ao amin' ny bokin' Ido mpaminany. Ary Abia lasa nodi-mandry any amin' ny razany, dia nalevina tao an-tanànan' i Davida izy; ary Asa zanany no nanjaka nandimby azy. Ary tamin' ny andron' i Asa dia nandry folo taona ny tany. Ny sisa tamin' ny asan' i Abià mbamin' ny nataony sy ny teniny, dia efa voasoratra ao amin' ny boky Fitadidian' i Adao mpaminany. Le reste de l' histoire d' Abiyya, sa conduite et ses actions sont écrits dans le Midrash du prophète Iddo.
2Tt / 2Tan 13.23 Ary nodimandry any amin' ny razany Abià ka nalevina tao an-tanànan' i Davida. Asà zanany no nanjaka nandimby azy. Nandry folo taona ny tany tamin' ny androny. Puis Abiyya se coucha avec ses pères et on l' enterra dans la Cité de David; son fils Asa régna à sa place. La paix d' Asa. Le pays, de son temps, fut tranquille pendant dix ans.
...............
2Tt / 2Tan 16.14 And they buried him in his own sepulchres, which he had made for himself in the city of David, and laid him in the bed which was filled with sweet odours and divers kinds of spices prepared by the apothecaries' art: and they made a very great burning for him. Dia nalevina tao amin' ny fasany ihany izy, izay nolavahany tao an-Tanànan' i Davida, ka nampandrina teo amin' ny fandriana efa nofenoina zava-manitra samy hafa voaharoharo araka ny fanaon' ny mpangaroharo zava-manitra, ary nandoroany zavatra betsaka ho fisaonana azy. an-Tanànan' i Davida, ka nampandrina teo amin' ny fandriana efa nofenoina zava-manitra samy hafa voaharoharo araka ny fanaon' ny mpangaroharo zava-manitra, ary nandoroany zavatra betsaka ho fisaonana azy. Nalevina tao amin' ny fasana nolavahany ho an' ny tenany, ao an-tanànan' i Davida izy; ary nampandrina tamin' ny farafara nofenoina zava-manitra sy zava-tsara fofona voavoatra araka ny fahaizan' ny mpahay zava-manitra, ary be dia be ny zava-manitra nodorana koa. On l' enterra dans le tombeau qu' il s'était fait creuser dans la Cité de David. On l'étendit sur un lit tout rempli d' aromates, d' essences et d' onguents préparés; l' on fit pour lui un feu tout à fait grandiose.
...............
2Tt / 2Tan 17.3 And the Lord was with Jehoshaphat, because he walked in the first ways of his father David, and sought not unto Baalim; Ary Jehovah nomba an' i Josafata, satria nandeha tamin' ny nalehan' i Davida rainy izy, dia ilay tamin' ny voalohany, fa tsy mba nitady ireo Bala; Nomban' ny Tompo Josafata fa nandeha tamin' ny làlana voalohany nalehan' i Davida rainy; tsy nikatsaka an' ireo Baala izy Yahvé fut avec Josaphat, car sa conduite fut celle qu' avait d' abord suivie son père et il ne rechercha pas les Baals.
2Tt / 2Tan 21.1 Now Jehoshaphat slept with his fathers, and was buried with his fathers in the city of David. And Jehoram his son reigned in his stead. Ary Josafata lasa nodi-mandry any amin' ny razany, dia nalevina tao amin' ny razany tao an-Tanànan' i Davida izy; ary Jehorama zanany no nanjaka nandimby azy. Nodimandry any amin' ny razany Josafata, dia nalevina tao amin' ny razany, ao an-tanànan' i Davida, ary Jorama zanany nanjaka nandimby azy. Josaphat se coucha avec ses pères et on l' enterra avec eux dans la Cité de David; son fils Joram régna à sa place.
...............
2Tt / 2Tan 21.7 Howbeit the Lord would not destroy the house of David, because of the covenant that he had made with David, and as he promised to give a light to him and to his sons for ever. Nefa Jehovah tsy nety nandringana ny taranak' i Davida noho ny fanekena nataony tamin' i Davida sy ny nilazany fa homeny jiro mandrakizay izy mbamin' ny taranany. Tsy tian' ny Tompo anefa ny handringana ny taranak' i Davida noho ny fanekena nataony tamin' i Davida sy noho ny teny nataony taminy fa hanome jiro azy mbamin' ny taranany mandrakariva. Cependant Yahvé ne voulut pas détruire la maison de David à cause de l' alliance qu' il avait conclue avec lui et selon la promesse qu' il lui avait faite de lui laisser toujours une lampe ainsi qu'à ses fils.
...............
2Tt / 2Tan 21.12 And there came a writing to him from Elijah the prophet, saying, Thus saith the Lord God of David thy father, Because thou hast not walked in the ways of Jehoshaphat thy father, nor in the ways of Asa king of Judah, Ary nisy taratasy avy tamin' i Elia mpaminany tonga tao aminy nanao hoe: Izao no lazain' i Jehovah, Andriamanitr' i Davida rainao: Noho ny tsy nandehananao tamin' ny lalan' i Josafata rainao, na ny lalan' i Asa, mpanjakan' ny Joda, Nisy taratasy avy any amin' i Elia mpaminany, tonga tao aminy, nanao hoe: Izao no lazain' ny Tompo Andriamanitr' i Davida rainao: Noho hianao tsy nandeha tamin' ny làlan' i Asà mpanjakan' i Jodà, Un écrit du prophète Élie lui parvint alors, qui disait : " Ainsi parle Yahvé, le Dieu de ton père David. Parce que tu n' as pas suivi la conduite de Josaphat ton père, ni celle d' Asa, roi de Juda,
...............
2Tt / 2Tan 21.20 Thirty and two years old was he when he began to reign, and he reigned in Jerusalem eight years, and departed without being desired. Howbeit they buried him in the city of David, but not in the sepulchres of the kings. Roa amby telo-polo taona izy, fony vao nanjaka, ary valo taona no nanjakany tany Jerosalema; koa lasa tsy nisy nalahelo azy izy. Ary nalevina tao an-Tanànan' i Davida ihany izy, nefa tsy mba tao amin' ny fasan' ny mpanjaka. Efa roa amby telopolo taona Jorama fony vao nanjaka, ary valo taona no nanjakany tao Jerosalema. Lasa tsy nisy mpalahelo izy, ary nalevina tao an-tanànan' i Davida fa tsy mba tao amin' ny fasan' ny mpanjaka. Il avait trente-deux ans à son avènement et régna huit ans à Jérusalem. Il s' en alla sans laisser de regrets et on l' enterra dans la Cité de David, mais non dans les sépultures royales.
...............
2Tt / 2Tan 23.3 And all the congregation made a covenant with the king in the house of God. And he said unto them, Behold, the king' s son shall reign, as the Lord hath said of the sons of David. Ary ny olona rehetra vory tao dia nanao fanekena tamin' ny mpanjaka tao an-tranon' Andriamanitra. Ary hoy Joiada taminy: Indro, ny zanaky ny mpanjaka no hanjaka araka ny efa nolazain' i Jehovah ny amin' ny taranak' i Davida. Nanao fanekena tamin' ny mpanjaka tao an-tranon' Andriamanitra avokoa ny fiangonana rehetra teo. Hoy Joiadà tamin' izy ireo: Indro hanjaka ny zanaky ny mpanjaka araka ny voalazan' ny Tompo, ny amin' ny taranak' i Davida. et toute cette Assemblée conclut un pacte avec le roi dans le Temple de Dieu. " Voici le fils du roi, leur dit Yehoyada. Qu' il règne, comme l' a déclaré Yahvé des fils de David!
...............
2Tt / 2Tan 23.9 Moreover Jehoiada the priest delivered to the captains of hundreds spears, and bucklers, and shields, that had been king David' s, which were in the house of God. Ary nomen' i Joiada mpisorona ho an' ny mpifehy zato ny lefona sy ny ampinga kely sy ny ampinga lehibe, izay an' i Davida mpanjaka ka tao an-tranon' Andriamanitra. Natolotr' i Joiadà mpisorona an' ireo tompon-jato avokoa ny lefona aman' ampinga nananan' i Davida mpanjaka, hita tao an-tranon' Andriamanitra, na ny lehibe na ny kely. Puis le prêtre donna aux centeniers les lances, les rondaches et les boucliers du roi David, qui étaient dans le Temple de Dieu.
...............
2Tt / 2Tan 23.18 Also Jehoiada appointed the offices of the house of the Lord by the hand of the priests the Levites, whom David had distributed in the house of the Lord, to offer the burnt offerings of the Lord, as it is written in the law of Moses, with rejoicing and with singing, as it was ordained by David. Ary Joiada nanendry olona hitandrina ny tranon' i Jehovah hofehezin' ny Levita mpisorona izay nozarazarain' i Davida ho ao an-tranon' i Jehovah, hanatitra ny fanatitra dorana ho an' i Jehovah, araka ny voasoratra ao amin' ny lalàn' i Mosesy, amin' ny fifaliana sy ny fihirana, dia araka ny nasain' i Davida natao. Ary nametrahan' i Joiadà mpitandrina ny tranon' ny Tompo eo ambany fifehezan' ny mpisorona sy ny Levita, izay notokotokoin' i Davida tao an-tranon' ny Tompo, hanatitra sorona dorana amin' ny Tompo, araka ny voasoratra ao amin' ny lalàn' i Moizy, amim-pifaliana sy fihirana, araka ny nasain' i Davida hatao. Yehoyada établit des postes de surveillance du Temple de Yahvé, confiés aux prêtres lévites. C' est à eux que David avait donné pour part le Temple de Yahvé afin d' offrir les holocaustes de Yahvé, comme il est écrit dans la Loi de Moïse, dans la joie et avec des chants, selon les ordres de David.
...............
2Tt / 2Tan 24.16 And they buried him in the city of David among the kings, because he had done good in Israel, both toward God, and toward his house. Ary nalevina tao an-Tanànan' i Davida tao amin' ny mpanjaka izy, satria nanao soa teo amin' ny Isiraely ary tamin' Andriamanitra sy ny tranony koa. Tao amin' ny mpanjaka, ao an-tanànan' i Davida izy no nalevina, fa soa no nataony tamin' Israely sy ho an' Andriamanitra mbamin' ny tranony. et on l' ensevelit avec les rois dans la Cité de David, car il avait bien agi en Israël envers Dieu et son Temple.
...............
2Tt / 2Tan 24.25 And when they were departed from him, (for they left him in great diseases,) his own servants conspired against him for the blood of the sons of Jehoiada the priest, and slew him on his bed, and he died: and they buried him in the city of David, but they buried him not in the sepulchres of the kings. Ary nony nilaozany tamin' ny faharariany mafy izy, ny mpanompony dia niodina taminy noho ny ran' ny zanak' i Joiada mpisorona, ka namono azy teo am-pandriany, dia maty izy; ary naleviny tany an-Tanànan' i Davida ihany izy, nefa tsy tao amin' ny fasan' ny mpanjaka. Nony nilaozan' ireny, ka efa feno ratra maro izy, dia nanaovan' ny mpanompony teti-be hasiana, noho ny amin' ny ran' ny zanak' i Joiadà mpisorona, ka novonoiny teo am-pandriany, dia maty. et quand ils le quittèrent, le laissant gravement malade, ses serviteurs se conjurèrent contre lui pour venger le fils du prêtre Yehoyada et le tuèrent sur son lit. Il mourut et on l' ensevelit dans la Cité de David, mais non pas dans les sépultures royales.
...............
2Tt / 2Tan 25.28 And they brought him upon horses, and buried him with his fathers in the city of Judah. Ary nasampiny tamin' ny soavaly ny fatiny, dia naleviny tao amin' ny razany tao an-tanànan' ny Joda. Ary nentina an-tsoavaly izy dia nalevina tao amin' ny razany, ao an-tanànan' i Davida. On le transporta avec des chevaux et on l' enterra auprès de ses pères dans la Cité de David.
...............
2Tt / 2Tan 27.9 And Jotham slept with his fathers, and they buried him in the city of David: and Ahaz his son reigned in his stead. Ary Jotama lasa nodi-mandry any amin' ny razany, dia nalevina tany an-Tanànan' i Davida izy; ary Ahaza zanany no nanjaka nandimby azy. Dia nodimandry any amin' ny razany Joatama, ka nalevina tao an-tanànan' i Davida. Ary Akaza zanany no nanjaka nandimby azy. Puis Yotam se coucha avec ses pères, on l' enterra dans la Cité de David, et son fils Achaz devint roi à sa place.
2Tt / 2Tan 28.1 Ahaz was twenty years old when he began to reign, and he reigned sixteen years in Jerusalem: but he did not that which was right in the sight of the Lord, like David his father: Roa-polo taona Ahaza, fony izy vao nanjaka, ary enina ambin' ny folo taona no nanjakany tany Jerosalema; ary tsy mba nanao izay mahitsy eo imason' i Jehovah tahaka an' i Davida rainy izy, Roapolo taona Akaza fony vao nanjaka, ary enina ambin' ny folo taona no nanjakany tao Jerosalema. Tsy nanao izay mahitsy eo anatrehan' ny Tompo tahaka an' i Davida rainy izy, Achaz avait vingt ans à son avènement et il régna seize ans à Jérusalem. Il ne fit pas ce qui est agréable à Yahvé comme avait fait David son ancêtre.
...............
2Tt / 2Tan 29.2 And he did that which was right in the sight of the Lord, according to all that David his father had done. Ary nanao izay mahitsy eo imason' i Jehovah izy, tahaka izay rehetra nataon' i Davida rainy. Nanao izay mahitsy eo imason' ny Tompo toy izay rehetra nataon' i Davida rainy izy. Il fit ce qui est agréable à Yahvé, imitant tout ce qu' avait fait David son ancêtre.
...............
2Tt / 2Tan 29.25 And he set the Levites in the house of the Lord with cymbals, with psalteries, and with harps, according to the commandment of David, and of Gad the king' s seer, and Nathan the prophet: for so was the commandment of the Lord by his prophets. Ary ny mpanjaka nametraka ny Levita tao an-tranon' i Jehovah hitondra kipantsona sy valiha ary lokanga, araka ny didin' i Davida mpanjaka sy Gada, mpahitan' ny mpanjaka, sy Natana mpaminany; fa izany no didin' i Jehovah nampitondrainy ny mpaminaniny. Nasainy nalahatra teo an-tranon' ny Tompo ny Levita, samy mitondra kipantsona sy valiha ary harpa, araka ny didin' i Davida sy Gada, mpahitan' ny mpanjaka, ary Natàna mpaminany, fa didy avy amin' ny Tompo tamin' ny alàlan' ny mpaminany, izany. Il plaça ensuite les lévites dans le Temple de Yahvé avec des cymbales, des lyres et des cithares selon les prescriptions de David, de Gad le voyant du roi, et de Natân le prophète; l' ordre venait en effet de Dieu par l' intermédiaire de ses prophètes.
2Tt / 2Tan 29.26 And the Levites stood with the instruments of David, and the priests with the trumpets. Ary ny Levita nitsangana teo nitondra ny zava-manenon' i Davida, ary ny mpisorona koa nitondra ny trompetra. Dia nilahatra ny Levita nitondra ny zava-manenon' i Davida, mbamin' ny mpisorona nitondra trompetra koa. Quand on eut placé les lévites avec les instruments de David et les prêtres avec les trompettes,
2Tt / 2Tan 29.27 And Hezekiah commanded to offer the burnt offering upon the altar. And when the burnt offering began, the song of the Lord began also with the trumpets, and with the instruments ordained by David king of Israel. Ary nasain' i Hezekia naterina teo ambonin' ny alitara ny fanatitra dorana; ary raha vao natomboka ny nanaterana ny fanatitra dorana, dia natomboka koa ny fihirana ho an' i Jehovah sy ny fitsofana ny trompetra ka notarihin' ny zava-manenon' i Davida, mpanjakan' ny Isiraely. Ary nasain' i Ezekiasa natolotra teo ambony otely ny sorona dorana; ka vao natomboka ny sorona dorana, dia natomboka koa ny hira ho an' ny Tompo, mbamin' ny feon-trompetra, narahin' ny zava-manenon' i Davida mpanjakan' Israely. Ézéchias ordonna d' offrir les holocaustes sur l' autel; l' holocauste commençait quand on entonna les chants de Yahvé et quand les trompettes sonnèrent, accompagnées des instruments de David, roi d' Israël.
...............
2Tt / 2Tan 29.30 Moreover Hezekiah the king and the princes commanded the Levites to sing praise unto the Lord with the words of David, and of Asaph the seer. And they sang praises with gladness, and they bowed their heads and worshipped. Ary Hezekia mpanjaka sy ny mpanapaka nampihira ny Levita hidera an' i Jehovah tamin' ny teny namboarin' i Davida sy Asafa mpahita. Ary nihira fiderana tamin' ny hafaliana izy, dia niondrika sy niankohoka. Ny tenin' i Davida sy Asafa mpahita, no nasain' ny mpanjaka sy ny lehibe nideran' ny Levita an' ny Tompo, ary nidera tamin-kafaliana izy ireo sady niondrika nitsaoka. Puis le roi Ézéchias et les officiers dirent aux lévites de louer Yahvé avec les paroles de David et d' Asaph le voyant; ils le firent jusqu'à exaltation, puis tombèrent et se prosternèrent.
...............
2Tt / 2Tan 30.26 So there was great joy in Jerusalem: for since the time of Solomon the son of David king of Israel there was not the like in Jerusalem. Koa nisy fifaliana be tany Jerosalema; fa hatramin' ny andron' i Solomona, zanak' i Davida, mpanjakan' ny Isiraely, dia tsy mbola nisy tahaka izany tany Jerosalema. Ka nisy fifaliana lehibe tao Jerosalema, ary tsy mbola nisy toy izany tao Jerosalema hatramin' ny andron' i Salomona zanak' i Davida, mpanjakan' Israely. Il y eut grande joie à Jérusalem, car depuis les jours de Salomon, fils de David, roi d' Israël, rien de semblable ne s'était produit à Jérusalem.
...............
2Tt / 2Tan 32.5 Also he strengthened himself, and built up all the wall that was broken, and raised it up to the towers, and another wall without, and repaired Millo in the city of David, and made darts and shields in abundance. Dia nohereziny namboariny avokoa izay rava tamin' ny manda sady nasiany tilikambo teny amboniny sy manda hafa koa teo ivelany, dia namboatra an' i Milo tao an-tanànan' i Davida sady nanao lefona aman' ampinga betsaka izy. Nahazo hery Ezekiasa, ka namboariny avokoa ny manda rava, nohavaoziny ny tilikambo, naoriny ny manda hafa teo ivelany, nohamafisiny Melao tao an-tanànan' i Davida, ary nampanao fiadiana aman-ampinga betsaka izy. Ézéchias se fortifia : il fit maçonner toutes les brèches de la muraille qu' il surmonta de tours et pourvut d' un second mur à l' extérieur, répara le Millo de la Cité de David, et fabriqua quantité d' armes de jet et de boucliers.
...............
2Tt / 2Tan 32.30 This same Hezekiah also stopped the upper watercourse of Gihon, and brought it straight down to the west side of the city of David. And Hezekiah prospered in all his works. Ary notampenan' io Hezekia io ny fivoahan' ny rano ambony any Gihona ka nampandehaniny tany ambanin' ny tany hidina mahitsy ho any andrefan' ny Tanànan' i Davida izany. Ary nambinina tamin' ny asany rehetra Hezekia. Ezekiasa io ihany koa, no nanarona ny fivoahan' ny rano any ambony tamin' ny ranon' i Gihona, ka nampandeha azy hidina mankany andrefan' ny tanànan' i Davida. Nahomby Ezekiasa tamin' izay rehetra nataony. C' est Ézéchias qui obstrua l' issue supérieure des eaux du Gihôn et les dirigea vers le bas de la Cité de David, à l' ouest. Ézéchias réussit dans toutes ses entreprises.
...............
2Tt / 2Tan 32.33 And Hezekiah slept with his fathers, and they buried him in the chiefest of the sepulchres of the sons of David: and all Judah and the inhabitants of Jerusalem did him honour at his death. And Manasseh his son reigned in his stead. Ary Hezekia lasa nodi-mandry any amin' ny razany, dia nalevina tao amin' ny fiakarana ho any amin' ny fasan' ny zanak' i Davida izy; ary ny Joda rehetra sy ny mponina rehetra tany Jerosalema nanome voninahitra azy tamin' ny nahafatesany. Ary Manase zanany no nanjaka nandimby azy. Dia nodimandry any amin' ny razany Ezekiasa, ka nalevina teo amin' ny fitoerana ambony indrindra, amin' ny fasan' ny taranak' i Davida, ary tamin' ny nahafatesany, dia niara-nanome voninahitra azy Jodà rehetra sy ny mponina ao Jerosalema. Manase zanany no nanjaka nandimby azy. Ézéchias se coucha avec ses pères et on l' enterra sur la montée des tombeaux des fils de David. A sa mort, tous les Judéens et les habitants de Jérusalem lui rendirent honneur. Son fils Manassé régna à sa place.
...............
2Tt / 2Tan 33.7 And he set a carved image, the idol which he had made, in the house of God, of which God had said to David and to Solomon his son, In this house, and in Jerusalem, which I have chosen before all the tribes of Israel, will I put my name for ever: Ary izay sarin-javatra voasokitra momba ny sampy nataony dia napetrany tao an-tranon' Andriamanitra, izay nolazain' Andriamanitra tamin' Davida sy Solomona zanany hoe: Eto amin' ity trano ity sy eto Jerosalema, izay nofidiko tamin' ny firenen' isiraely rehetra, no hasiako ny anarako mandrakizay; Ny sarin' ny sampy nataony, dia napetrany tao amin' ny tranon' Andriamanitra izay nolazain' Andriamanitra tamin' i Davida sy Salomona zanany hoe: Eto amin' ity trano ity sy eto Jerosalema izay nofidiko teo amin' ny fokon' Israely rehetra no tiako hametrahana ny anarako mandrakizay. Il plaça l' idole, qu' il avait fait sculpter, dans le Temple de Dieu, dont Dieu avait dit à David et à son fils Salomon : " Dans ce Temple et dans Jérusalem, la ville que j' ai choisie entre toutes les tribus d' Israël, je placerai mon Nom à jamais.
...............
2Tt / 2Tan 33.14 Now after this he built a wall without the city of David, on the west side of Gihon, in the valley, even to the entering in at the fish gate, and compassed about Ophel, and raised it up a very great height, and put captains of war in all the fenced cities of Judah. Ary rehefa afaka izany, dia nanao manda teo ivelan' ny Tanànan' i Davida izy, dia teo andrefana hatrany Gihona, eo amin' ny lohasahan-driaka, ka hatramin' ny fidirana amin' ny vavahadin-kazandrano, ary nataony manodidina an' i Ofela sady nataony avo dia avo; ary nanendry izay ho komandin' ny miaramila ho any amin' ny tanàna mimanda rehetra any Joda izy. Tatý aorian' izany, nanao manda teo ivelan' ny tanànan' i Davida izy, teo andrefana mankany Gihona amin' ny lohasaha hatrany amin' ny vavahadin-Kazandrano hanodidinana an' i Ofela, sady nasondrony ho avo dia avo. Ary nametrahany mpifehy miaramila ny tanàna mimanda rehetra amin' i Jodà. Après quoi, il restaura la muraille extérieure de la Cité de David, à l' ouest du Gihôn situé dans le ravin, jusqu'à la porte des Poissons; elle entoura l' Ophel et il la suréleva beaucoup. Il mit des généraux dans toutes les villes fortifiées de Juda.
...............
2Tt / 2Tan 34.2 And he did that which was right in the sight of the Lord, and walked in the ways of David his father, and declined neither to the right hand, nor to the left. Ary nanao izay mahitsy eo imason' i Jehovah izy ka nandeha tamin' ny lalan' i Davida rainy, fa tsy mba nivily na ho amin' ny ankavanana na ho amin' ny ankavia. Nanao izay mahitsy eo imason' ny Tompo izy, ka nandeha tamin' ny làlan' i Davida rainy, fa tsy mba nivily ho amin' ny an-kavanana na ho amin' ny an-kavia. Il fit ce qui est agréable à Yahvé et suivit la conduite de son ancêtre David sans en dévier ni à droite ni à gauche.
2Tt / 2Tan 34.3 For in the eighth year of his reign, while he was yet young, he began to seek after the God of David his father: and in the twelfth year he began to purge Judah and Jerusalem from the high places, and the groves, and the carved images, and the molten images. Fa tamin' ny taona fahavalo nanjakany, raha mbola zatovolahy izy, dia niantomboka nitady an' Andriamanitr' i Davida rainy; ary tamin' ny taona faharoa ambin' ny folo kosa dia niantomboka nanadio an' i Joda sy Jerosalema izy mba tsy hisy fitoerana avo, na Aseraha, na sarin-javatra voasokitra, na sarin-javatra anidina intsony. Tamin' ny taona fahavalo nanjakany, mbola tanora izy fahizany, dia efa niantomboka nitady ny Andriamanitr' i Davida rainy izy, ary tamin' ny taona faharoa ambin' ny folo, dia natombony ny fanadiovana an' i Jodà sy Jerosalema, tsy hisy fitoerana avo, na aserah, na sarin-javatra voasokitra, na sarin-javatra anidina. La huitième année de son règne, n'étant encore qu' un jeune homme, il commença à rechercher le Dieu de David son ancêtre. La douzième année de son règne, il commença à purifier Juda et Jérusalem des hauts lieux, des pieux sacrés, des idoles sculptées et fondues.
...............
2Tt / 2Tan 35.3 And said unto the Levites that taught all Israel, which were holy unto the Lord, Put the holy ark in the house which Solomon the son of David king of Israel did build; it shall not be a burden upon your shoulders: serve now the Lord your God, and his people Israel, Ary hoy izy tamin' ny Levita izay mpampianatra ny Isiraely rehetra sady efa masina ho an' i Jehovah: Apetraho ao an-trano nataon' i Solomona, zanak' i Davida, mpanjakan' ny Isiraely, ny fiara masina; fa izao dia efa tsy milanja azy intsony ianareo; koa manompoa an' i Jehovah Andriamanitrareo sy ny Isiraely olony; Ary hoy izy tamin' ireo Levita nampianatra an' Israely rehetra, sy efa voahasina ho an' ny Tompo: Apetraho ao amin' ny trano nataon' i Salomona zanak' i Davida mpanjakan' Israely, ny fiara masina; fa tsy hisy hilanjanareo azy intsony izao. Ka manompoa an' ny Tompo Andriamanitrareo, sy Israely vahoakany. Puis il dit aux lévites, eux qui avaient l' intelligence pour tout Israël et qui étaient consacrés à Yahvé : " Déposez l' arche sainte dans le Temple qu' a bâti Salomon, fils de David, roi d' Israël. Ce n' est plus un fardeau pour vos épaules. Servez maintenant Yahvé votre Dieu et Israël son peuple.
2Tt / 2Tan 35.4 And prepare yourselves by the houses of your fathers, after your courses, according to the writing of David king of Israel, and according to the writing of Solomon his son. ary samia miomana araka ny fianakavianareo avy ianareo, dia araka ny antokonareo, araka ny voasoratr' i Davida, mpanjakan' ny Isiraely, sy araka ny voasoratr' i Solomona zanany koa. Samia hianareo miomana, araka ny fianakavianareo sy ny antokonareo avy araka ny fandaharan' i Davida mpanjakan' Israely sy ny fandaminan' i Salomona zanany. Disposez-vous par familles selon vos classes, comme l' a fixé par écrit David, roi d' Israël, et libellé son fils Salomon.
...............
2Tt / 2Tan 35.15 And the singers the sons of Asaph were in their place, according to the commandment of David, and Asaph, and Heman, and Jeduthun the king' s seer; and the porters waited at every gate; they might not depart from their service; for their brethren the Levites prepared for them. Ary ny mpihira, taranak' i Asafa, nitoetra teo amin' ny fitoerany, araka ny didin' i Davida sy Asafa sy Hemana ary Jedotona, mpahitan' ny mpanjaka, ary ny mpiandry varavarana dia teo amin' ny isam-bavahady; fa tsy afaka niala tamin' ny fanompoany ireo, ka ny Levita rahalahiny no nanamboatra ho azy. Ny mpihira, taranak' i Asafa, nitoetra teo amin' ny fitoerany, araka ny didin' i Davida sy Asafa, ary Hemana sy Iditona, mpahitan' ny mpanjaka; ny mpiandry varavarana kosa samy teo amin' ny isam-bavahady avy, fa tsy nanan-javatra hoherikerehina afa-tsy ny raharahany ihany, satria ny Levita rahalahiny efa nanamboatra ny Paka ho azy. Les chantres, fils d' Asaph, étaient à leur poste, selon les prescriptions de David; ni Asaph, ni Hémân, ni Yedutûn le voyant du roi, ni les portiers à chaque porte, n' eurent à quitter leur service, car leurs frères lévites leur préparèrent tout.

  Book of Ezra Ezra Esdrasa Livre d'Esdras
...............
Ezr / Esd 3.10 And when the builders laid the foundation of the temple of the Lord, they set the priests in their apparel with trumpets, and the Levites the sons of Asaph with cymbals, to praise the Lord, after the ordinance of David king of Israel. Ary rehefa naorin' ny mpiasa ny tempolin' i Jehovah, dia nasainy hidera an' i Jehovah ny mpisorona, sady niakanjo ny akanjony sy nitondra trompetra, ary ny Levita, zanak' i Asafa, kosa nitondra kipantsona, araka ny nandidian' i Davida, mpanjakan' ny Isiraely. Nony nandatsaka ny fototry ny tempolin' ny Tompo ny mpiasa, dia nasaina nanatrika teo ny mpisorona nanao fanamiana sy nitondra trompetra, mbamin' ny levita, taranak' i Asafa, nitondra kipantsona, hidera an' ny Tompo, araka ny voadidin' i Davida, mpanjakan' Israely. Quand les bâtisseurs eurent posé les fondations du sanctuaire de Yahvé, les prêtres en costume, avec des trompettes, ainsi que les lévites, fils d' Asaph, avec des cymbales, se présentèrent pour louer Yahvé, selon les prescriptions de David, roi d' Israël;
...............
Ezr / Esd 8.2 Of the sons of Phinehas; Gershom: of the sons of Ithamar; Daniel: of the sons of David; Hattush. Gersoma, avy tamin' ny taranak' i Finehasa; Daniela, avy tamin' ny taranak' Itamara; Hatosy, avy tamin' ny taranak' i Davida; Tamin' ny taranak' i Finea, Gersoma; tamin' ny taranak' Itamara, Daniela; tamin' ny taranak' i Davida, Hatosa, Des fils de Pinhas : Gershom; des fils d' Itamar : Daniyyel; des fils de David : Hattush,
...............
Ezr / Esd 8.20 Also of the Nethinims, whom David and the princes had appointed for the service of the Levites, two hundred and twenty Nethinims: all of them were expressed by name. ary avy tamin' ny Netinima, izay notendren' i Davida sy ny mpanapaka hanompo ny Levita, dia roa-polo amby roan-jato lahy; notononina anarana avokoa ireo. ary ny avy amin' ny Natieana izay nomen' i Davida sy ny loholona hanompo ny levita, Natieana roapolo sy roan-jato samy voatendry amin' ny anarany. Et parmi les "donnés" que David et les chefs avaient procurés aux lévites pour les servir : 220 "donnés." Tous furent enregistrés nommément.

  Book of Nehemiah Nehemia Nehemia Livre de Néhémie
...............
Neh / Ne 3.15 But the gate of the fountain repaired Shallun the son of Colhozeh, the ruler of part of Mizpah; he built it, and covered it, and set up the doors thereof, the locks thereof, and the bars thereof, and the wall of the pool of Siloah by the king' s garden, and unto the stairs that go down from the city of David. Ary ny vavahadin-doharano dia namboarin' i Saloma, zanak' i Kola-hoze, komandin' ny fehin' i Mizpa; izy no nandrafitra sy nanafo izany ary nandatsaka ny lela-vavahadiny mbamin' ny hidiny sy ny vavombiny, ary narafiny koa ny mandan' ny farihy Siloa, teo anilan' ny sahan' ny mpanjaka, ka hatramin' ny ambaratonga midina avy any an-Tanànan' i Davida. Seloma zanak' i Kolkozà, lehiben' ny faritanin' i Masfà, no nanamboatra ny vavahadin' ny Loharano; narafiny sy notafoany izy, dia nalatsany ny lela vavahady, mbamin' ny karetsaka sy ny barany; fanampin' izany koa nanao ny mandan' ny farihin' i Siloa, anilan' ny zaridainan' ny Mpanjaka izy, hatreo amin' ny ambaratonga midina avy any an-tanànan' i Davida. Quant à la porte de la Fontaine, Shallum, fils de Kol-Hozé, chef du district de Miçpa, la répara : il la construisit, la couvrit, fixa ses battants, verrous et barres. Il refit aussi le mur de la citerne de Siloé, jouxtant le jardin du roi, jusqu' aux escaliers qui descendent de la Cité de David.
Neh / Ne 3.16 After him repaired Nehemiah the son of Azbuk, the ruler of the half part of Bethzur, unto the place over against the sepulchres of David, and to the pool that was made, and unto the house of the mighty. Ary manarakaraka io dia namboatra koa Nehemia, zanak' i Azboka, komandin' ny antsasaky ny fehin' i Beti-zora, hatramin' ny teo amin' ny tandrifin' ireo fasan' i Davida ka hatramin' ny farihy izay natao ary hatramin' ny tranon' ny lehilahy mahery. Nanaraka azy, Nehemia zanak' i Azbaoka, lehiben' ny antsasaky ny faritanin' i Betsora, nanamboatra hatreo amin' ny tandrifin' ireo fasan' i Davida, hatreo amin' ilay dobo voarafitra sy hatreo amin' ny tranon' ny Lehilahy mahery. Après lui Néhèmya, fils d' Azbuq, chef de la moitié du district de Bet-Cur, répara jusqu' en face des tombeaux de David, jusqu'à la citerne construite et jusqu'à la Maison des Preux.
...............
Neh / Ne 12.24 And the chief of the Levites: Hashabiah, Sherebiah, and Jeshua the son of Kadmiel, with their brethren over against them, to praise and to give thanks, according to the commandment of David the man of God, ward over against ward. Ary ny lohan' ny Levita dia Hasabia sy Serebia sy Jesoa, zanak' i Kadmiela, mbamin' ny rahalahin' ireo izay nifanandrify taminy, mba hidera sy hisaotra araka ny didin' i Davida, lehilahin' Andriamanitra, nifanandrify isan-tokony. Lohan' ny levita: Hasebiasa, Serebiasa, ary Josoe, zanak' i Kedmiela, niandraikitra niaraka tamin' ireo rahalahiny nifanandrify aminy, ny fankalazana sy ny fiderana an' Andriamanitra; araka ny nandaharan' i Davida olon' Andriamanitra an' izany: nanao antokony roa mifamaly. Les chefs des lévites étaient : Hashabya, Shérébya, Josué, Binnuï, Qadmiel; et leurs frères, qui leur faisaient face pour exécuter les hymnes de louange et d' action de grâces selon les instructions de David, homme de Dieu, une classe correspondante à l' autre,
...............
Neh / Ne 12.35 And certain of the priests' sons with trumpets; namely, Zechariah the son of Jonathan, the son of Shemaiah, the son of Mattaniah, the son of Michaiah, the son of Zaccur, the son of Asaph: ary ny sasany tamin' ny taranaky ny mpisorona nitondra trompetra, dia Zakaria, zanak' i Jonatana, zanak' i Semaia, zanak' i Matania, zanak' i Mikaia, zanak' i Zakora, zanak' i Asafa, mbamin' ny rahalahiny, Semeiasa, Azareela, Malalaì, Galalaì, Maaì, Natanaela, Jodà, ary Hananì, nitondra ny zava-manenon' i Davida, olon' Andriamanitra. Esdrasa mpanora-dalana no nialoha an' ireo. choisis parmi les prêtres et munis de trompettes; puis Zekarya, fils de Yonatân, fils de Shemaya, fils de Mattanya, fils de Mika, fils de Zakkur, fils d' Asaph,
Neh / Ne 12.36 And his brethren, Shemaiah, and Azarael, Milalai, Gilalai, Maai, Nethaneel, and Judah, Hanani, with the musical instruments of David the man of God, and Ezra the scribe before them. mbamin' ny rahalahiny, dia Semaia sy Azarela, Milalay, Gilalay, May, Netanela sy Joda ary Hanany, nitondra ny zava-manenon' i Davida, lehilahin' Andriamanitra; ary Ezra mpanora-dalàna nandeha teo alohan' ireo. Tao amin' ny vavahadin' ny Loharano izy ireo, dia niakatra ny ambaratongan' ny tanànan' i Davida, teo an-tandrifiny, nihazo ny fiakarana amin' ny manda, eo ambonin' ny manda, eo ambonin' ny tranon' i Davida hatreo amin' ny vavahadin' ny Rano, eo atsinanana. avec ses frères Shemaya, Azaréel, Milalaï, Gilalaï, Maaï, Netanéel, Yehuda, Hanani, munis des instruments de musique de David, l' homme de Dieu. Et Esdras, le scribe, marchait à leur tête.
Neh / Ne 12.37 And at the fountain gate, which was over against them, they went up by the stairs of the city of David, at the going up of the wall, above the house of David, even unto the water gate eastward. Ary hatreo amin' ny vavahadin-doharano dia nizotra izy ka niakatra tamin' ny ambaratongan' ny Tanànan' i Davida, tamin' ny fiakarana amin' ny manda eo ambonin' ny tranon' i Davida ka hatramin' ny vavahadin-drano eo atsinanana. Ny antokom-pihira faharoa kosa, nandeha tamin' ny ilany iray, ka izaho sy ny antsasaky ny vahoaka no teo aorian' io teny ambony manda. Avy eo amin' ny tilikambon' ny Fatana fandoroana, dia nandroso hatreo amin' ny manda malalaka, A la porte de la Fontaine, ils montèrent droit devant eux, près des escaliers de la Cité de David, par la crête du rempart, et par la montée du Palais de David, jusqu'à la porte des Eaux, à l' orient.
...............
Neh / Ne 12.44 And at that time were some appointed over the chambers for the treasures, for the offerings, for the firstfruits, and for the tithes, to gather into them out of the fields of the cities the portions of the law for the priests and Levites: for Judah rejoiced for the priests and for the Levites that waited. Ary tamin' izany andro izany dia nisy olona notendrena hitandrina ny efi-trano fitehirizana ny rakitra sy ny fanatitra asandratra sy ny voaloham-bokatra ary ny fahafolon-karena, mba hangonina ao izay anjara voadidy ho an' ny mpisorona sy ny Levita avy amin' ny saha manodidina ny isan-tanana; fa nifalian' ny Joda ireo mpisorona sy Levita izay nanompo ireo. nitandrina ny zavatra rehetra momba ny fanompoana an' Andriamaniny sy ny momba ny fanadiovana; torak' izany koa ireo mpihira sy mpiandry varavarana, araka ny nandaharan' i Davida sy Salomona zanany. En ce temps-là, on préposa aux salles prévues pour les provisions, prélèvements, prémices et dîmes, des hommes qui y rassembleraient, du territoire des villes, les parts que la Loi alloue aux prêtres et aux lévites. Car Juda mettait sa joie dans les prêtres et les lévites en fonction.
Neh / Ne 12.45 And both the singers and the porters kept the ward of their God, and the ward of the purification, according to the commandment of David, and of Solomon his son. Dia nitandrina izay nasaina hotandremany ny amin' Andriamaniny sy ny amin' ny fanadiovana izy; ary toy izany koa ny mpihira sy ny mpiandry varavarana, araka ny didin' i Davida sy Solomona zanany. Fa fahiny, tamin' ny andron' i Davida sy Asafa, lehiben' ny mpihira, dia fanao ny manao hira fiderana amam-pisaorana ho fankalazana an' Andriamanitra. Ce sont eux qui assuraient le service de leur Dieu et le service des purifications ainsi que les chantres et les portiers , suivant les prescriptions de David et de Salomon son fils.
Neh / Ne 12.46 For in the days of David and Asaph of old there were chief of the singers, and songs of praise and thanksgiving unto God. Fa fahiny tamin' ny andron' i Davida sy Asafa aza dia efa nisy lohan' ny mpihira sy hira fiderana ary fisaorana an' Andriamanitra. Tamin' ny andron' i Zorobabela sy Nehemia, Israely rehetra dia manome isan' andro ny anjaran' ny mpihira sy ny mpiandry varavarana. Nomena ny levita ny fanatitra masina, dia ny levita kosa indray no nanome ny anjaran' ny taranak' i Aarona. Car dès les jours de David et d' Asaph, depuis bien longtemps, il existait un chef des chantres et des cantiques de louange et d' action de grâces à Dieu.

      Makabeo I 1er Livre des Maccabées
...............
1M 1.35 Rahefa izany, nohodidinin' ny Siriana manda lehibe sy mafy ny tanànan' i Davida, sady nasiany tilikambo mafy dia mafy, ils y emmagasinèrent armes et provisions, y déposèrent les dépouilles de Jérusalem qu' ils avaient rassemblées, et cela devint un piège redoutable.
...............
1M 2.31 Nilazany ny manam-boninahitry ny mpanjaka mbamin' ireo miaramila tao Jerosalema, amin' ny tanànan' i Davida, fa nisy olona nandika ny didin' ny mpanjaka, lasa nididna any an' efitra, amin' ny toerana fierena miafina. On annonça aux officiers royaux et aux forces en résidence à Jérusalem, dans la Cité de David, que des gens qui avaient rejeté l' ordonnance du roi étaient descendus vers les retraites cachées du désert.
...............
1M 2.57 Ny fitiavam-bavak' i Davida no nahazoany seza fiandrianana ho amin' ny taona mandrakizay. David, pour sa piété, hérita d' un trône royal pour les siècles.
...............
1M 4.30 Nony nahita ity tafika mahatahotra izy, dia nivavaka nanao hoe: Ry mpanafaka an' Israely ô, isaorana hianao, hianao ilay nanorotoro ny herin' ilay lehilahy goavana be, tamin' ny tànan' i Davida mpanomponao, sy nanolotra ny tobin' ny Filistina teo an-tànan' i Jonatasa, zanak' i Saola, sy ny dekany. Quand il vit cette armée puissante, il pria en ces termes : "Tu es béni, sauveur d' Israël, toi qui as brisé l' attaque du puissant guerrier par la main de ton serviteur David et qui as livré le camp des Philistins aux mains de Jonathan, fils de Saül, et de son écuyer.
...............
1M 7.32 Nahafatesana sahabo ho dimy arivo lahy ny tafik' i Nikanora, ary nandositra nakao an-tanànan' i Davida ny sisa. Du côté de Nikanor, 500 hommes environ succombèrent et les autres s' enfuirent dans la Cité de David.
...............
1M 14.36 Raha mbola velona koa izy, vanona avokoa ny zavatra teo an-tanany, vitany hatramin' ny nandroaka ny firenen-kafa teo amin' ny tany izay nonenany, mbamin' ireo izay teo amin' ny tanànan' i Davida tao Jerosalema, izay efa nahavita trano mimanda, ka nivoaka avy ao nandoto ny manodidina ny fitoerana masina sy nametaveta fatratra ny fahamasinany. En ces jours, il lui fut donné d' extirper de son pays les nations et ceux qui étaient dans la Cité de David à Jérusalem, dont ils s'étaient fait une citadelle d' où ils opéraient des sorties, souillant les alentours du sanctuaire et portant une atteinte grave à sa sainteté.

      Makabeo II 2ème Livre des Maccabées
...............
2M 2.13 Koa dia samy hita voatantara ireo zavatra ireo àry, na amin' ny taratasy fitahiry na amin' ny taratasy fitadidian' i Nehemia; hita ao koa ny nanorenan' i Nehemia fitahirizam-boky, sy nanangonany tao ny boky momba ny mpanjaka, ny mpaminany, sy ny an' i Davida, mbamin' ny taratasin' ny mpanjakan' i Persa, momba ny fanomezan' izy ireo. Outre ces mêmes faits, il était encore raconté dans ces écrits et dans les Mémoires de Néhémie comment ce dernier, fondant une bibliothèque, y réunit les livres qui concernaient les rois, les écrits des prophètes et de David, et les lettres des rois au sujet des offrandes.

  The Psalms Salamo Salamo Les Psaumes
Sal 3.1 Lord, how are they increased that trouble me! many are they that rise up against me. Salamo nataon' i Davida, fony izy nandositra an' i Absaloma zanany. Jehovah ô, akory izato hamaroan' ny mampahory ahy! Maro no mitsangana hanohitra ahy. Tonon-kiran' i Davida; fony izy nandositra teo anatrehan' i Absaloma zanany. Psaume. De David. Quand il fuyait devant son fils Absalom.
Sal 4.1 Hear me when I call, O God of my righteousness: thou hast enlarged me when I was in distress; have mercy upon me, and hear my prayer. Ho an' ny mpiventy hira. Hampiarahina amin' ny valiha. Salamo nataon' i Davida. Raha miantso aho, mamalia ahy, ry Andriamanitry ny fahamarinako ô; Raha tao an-katerena aho, dia nohalalahinao toerana; Mamindrà fo amiko, ka henoy ny fivavako. Ho an' ny mpampianatra hira amin' ny zava-maneno tendrena. Salamon' i Davida. Du maître de chant. Avec instruments à cordes. Psaume. De David.
Sal 5.1 Give ear to my words, O Lord, consider my meditation. Ho an' ny mpiventy hira. Hampiarahina amin' ny sodina. Salamo nataon' i Davida. Jehovah ô, henoy ny teniko; fantaro ny eritreritro. Ho an' ny mpampianatra hira. Amin' ny sodina. Salamon' i Davida. Du maître de chant. Sur les flûtes. Psaume. De David.
Sal 6.1 O Lord, rebuke me not in thine anger, neither chasten me in thy hot displeasure. Ho an' ny mpiventy hira. Nampiarahina amin' ny valiha. Al-hasheminith. Salamo nataon' i Davida. Jehovah ô, aza ny fahatezeranao no ananaranao ahy, ary aza ny fahaviniranao no amaizanao ahy. Ho an' ny mpampianatra hira. Amin' ny zava-maneno tendrena. Amin' ny Oktavy. Salamon' i Davida. Du maître de chant. Sur les instruments à cordes. Sur l' octacorde. Psaume. De David.
Sal 7.1 O Lord my God, in thee do I put my trust: save me from all them that persecute me, and deliver me: Sigaiona nataon' i Davida, izay nohirainy ho an' i Jehovah noho ny tenin' i Kosy Benjamita. Jehovah Andriamanitro ô, Hianao no ialofako; vonjeo aho amin' izay rehetra manenjika ahy, ka afaho; Hira firehetan' i Davida nohirainy tamin' ny Tompo, noho ny tenin' i Kosa Benjamita. Lamentation. De David. Qu' il chanta à Yahvé à propos de Kush le Benjaminite.
Sal 8.1 O Lord, our Lord, how excellent is thy name in all the earth! who hast set thy glory above the heavens. Ho an' ny mpiventy hira Al-hagitith. Salamo nataon' i Davida. Jehovah, Tomponay ô, endrey ny voninahitry ny anaranao amin' ny tany rehetra! nataonao eny amin' ny lanitra ny voninahitrao. Ho an' ny mpampianatra hira. Amin' ny Gitiena. Tonon-kiran' i Davida. Du maître de chant. Sur la... de Gat. Psaume. De David.
Sal 9.1 I will praise thee, O Lord, with my whole heart; I will shew forth all thy marvellous works. Ho an' ny mpiventy hira, Almoth-laben. Salamo nataon' i Davida. Hidera an' i Jehovah amin' ny foko rehetra aho; hanambara ny fahagaganao rehetra aho. Ho an' ny mpampianatra hira. Amin' ny hira hoe Fahafatesana ho an' ny zanakalahy. Salamon' i Davida. Du maître de chant. Sur hautbois et harpe. Psaume. De David.
Sal 11.1 In the Lord put I my trust: how say ye to my soul, Flee as a bird to your mountain? Ho an' ny mpiventy hira. Nataon' i Davida. Jehovah no ialofako; ahoana no anaovanareo amin' ny fanahiko hoe: mandosira ho any an-tendrombohitrareo toy ny voron-kely? Ho an' ny mpampianatra hira. Nataon' i Davida. Iaveh no itokiako; ka ahoana no ilazanareo amin' ny fanahiko hoe: Mandosira any an-tendrombohitrareo toy ny vorona? Du maître de chant. De David. En Yahvé j' ai mon abri. Comment dites-vous à mon âme "Fuis à ta montagne, passereau.
Sal 12.1 Help, Lord; for the godly man ceaseth; for the faithful fail from among the children of men. Ho an' ny mpiventy hira. Al-hasheminith. Salamo nataon' i Davida. Vonjeo, Jehovah ô, fa efa lany ny tsara fanahy; eny, tsy misy mahatoky intsony eo amin' ny zanak' olombelona. Ho an' ny mpampianatra hira. Amin' ny Oktavy. Hiran' i Davida. Du maître de chant. Sur l' octacorde. Psaume. De David.
Sal 13.1 How long wilt thou forget me, O Lord? for ever? how long wilt thou hide thy face from me? Ho an' ny mpiventy hira. Salamo nataon' i Davida. Jehovah ô, mandra-pahoviana no mbola hanadinoanao ahy ihany? Mandra-pahoviana no mbola hanafenanao ny tavanao amiko? Ho an' ny mpampianatra hira. Hiran' i Davida. Du maître de chant. Psaume. De David.
Sal 14.1 The fool hath said in his heart, There is no God. They are corrupt, they have done abominable works, there is none that doeth good. Ho an' ny mpiventy hira. Nataon' i Davida. Ny adala manao anakampo hoe: tsy misy Andriamanitra. Manao izay ratsy sy vetaveta izy; tsy misy manao ny tsara. Ny adala manao anakam-po hoe: Tsy misy Andriamanitra! Efa simba izy ireo; asa mahamenatra no ataony; tsy misy manao ny tsara na dia iray aza. Du maître de chant. De David. L' insensé a dit en son coeur "Non, plus de Dieu!" Corrompues, abominables leurs actions; non, plus d' honnête homme.
Sal 15.1 Lord, who shall abide in thy tabernacle? who shall dwell in thy holy hill? Salamo nataon' i Davida. Jehovah ô, iza no hitoetra ao amin' ny tabernakelinao? iza no honina ao an-tendrombohitrao masina? Iaveh ô, iza no honina ao an-dainao? Zovy no hitoetra ao an-tendrombohitrao masina? Psaume. De David. Yahvé, qui logera sous ta tente, habitera sur ta sainte montagne?
Sal 16.1 Preserve me, O God: for in thee do I put my trust. Miktama nataon' i Davida. Arovy aho, Andriamanitra ô, fa mialoka aminao aho. Hiran' i Davida. Ambeno aho, ry Andriamanitra ô, fa mifefy aminao aho. A mi-voix. De David. Garde-moi, ô Dieu, mon refuge est en toi.
Sal 17.1 Hear the right, O Lord, attend unto my cry, give ear unto my prayer, that goeth not out of feigned lips. Fivavak' i Davida. Jehovah ô, mihainoa ny rariny, mandrenesa ny fitarainako, atongilano ny sofinao amin' ny fivavako avy amin' ny molotra tsy misy fitaka. Fivavak' i Davida. Ry Iaveh ô, mandrenesa ny rariny, henoy ny fitarainako; atongilano ny sofinao amin' ny fivavahako, izay tsy aloaky ny molotra misy fitaka. Prière. De David. Ecoute, Yahvé, la justice, sois attentif à mes cris; prête l' oreille à ma prière, point de fraude sur mes lèvres.
Sal 18.1 I will love thee, O Lord, my strength. Ho an' ny mpiventy hira. Nataon' i Davida, mpanompon' i Jehovah, izay nilaza tamin' i Jehovah ny tenin' ity fihirana ity tamin' ny andro namonjen' i Jehovah azy tamin' ny tanan' ny fahavalony rehetra, indrindra fa tamin' ny tanan' i Saoly; dia hoy izy: mamiko indrindra Hianao, Jehovah Heriko ô. Ho an' ny mpampianatra hira. Salamon' ilay mpanompon' ny Tompo, Davida, izay nanao ny tenin' izao tonon-kira izao tamin' ny Tompo, tamin' ny andro nanafahan' ny Tompo azy tamin' ny fahavalony rehetra, sy tamin' ny tanan' i Saola. Hoy izy: Du maître de chant. Du serviteur de Yahvé, David, qui adressa à Yahvé les paroles de ce cantique, quand Yahvé l' eut délivré de tous ses ennemis et de la main de Saül. Il dit
...............
Sal 18.50 Great deliverance giveth he to his king; and sheweth mercy to his anointed, to David, and to his seed for evermore. Manao famonjen-dehibe ho an' ny mpanjaka voatendriny Izy, ary mamindra fo amin' ny voahosony, dia amin' i Davida sy ny taranany mandrakizay. Noho izany dia hidera anao aho, ry Iaveh, eo amin' ny firenena, hihira ho an' ny voninahitry ny anaranao aho. Aussi je te louerai, Yahvé, chez les païens, et je veux jouer pour ton nom
Sal 18.51 Manao famonjena mahagaga ho an' ny mpanjaka voatendriny izy, mamindra fo amin' izay voahosony izy, dia amin' i Davida sy ny taranany mandrakizay. "Il multiplie pour son roi les délivrances et montre de l' amour pour son oint, pour David et sa descendance à jamais."
Sal 19.1 The heavens declare the glory of God; and the firmament sheweth his handywork. Ho an' ny mpiventy hira. Salamo nataon' i Davida. Ny lanitra mitory ny voninahitr' Andriamanitra; ary ny habakabaka manambara ny asan' ny tànany. Ho an' ny mpampianatra hira. - Tonon-kiran' i Davida. Du maître de chant. Psaume. De David.
Sal 20.1 The Lord hear thee in the day of trouble; the name of the God of Jacob defend thee; Ho an' ny mpiventy hira. Salamo nataon' i Davida. Hihaino anao anie Jehovah amin' ny andro fahoriana; hitondra anao ho any amin' ny avo anie ny anaran' Andriamanitr' i Jakoba. Ho an' ny mpampianatra hira. - Salamon' i Davida. Du maître de chant. Psaume. De David.
Sal 21.1 The king shall joy in thy strength, O Lord; and in thy salvation how greatly shall he rejoice! Ho an' ny mpiventy hira. Salamo nataon' i Davida. Jehovah ô, ny herinao no hifalian' ny mpanjaka; ary endrey ny haben' ny hiravoravoany amin' ny famonjenao! Ho an' ny mpampianatra hira. - Salamon' i Davida. Du maître de chant. Psaume. De David.
Sal 22.1 My God, my God, why hast thou forsaken me? why art thou so far from helping me, and from the words of my roaring? Ho an' ny mpiventy hira. Alaieleth-hasahara. Salamo nataon' i Davida. Andriamanitra ô, Andriamanitro ô, nahoana no dia mahafoy ahy Hianao? Lavitra ny famonjena ahy ny tenin' ny fitarainako. Ho an' ny mpampianatra hira. Momba ny Serfavanin' ny mazava atsinanana. Salamon' i Davida. Du maître de chant. Sur "la biche de l' aurore." Psaume. De David.
Sal 23.1 The Lord is my shepherd; I shall not want. Salamo nataon' i Davida. Jehovah no Mpiandry ahy, tsy hanan-java-mahory aho, Salamon' i Davida. Iaveh no mpiandry ahy, tsy hanan-java-mahory aho. Psaume. De David. Yahvé est mon berger, rien ne me manque.
Sal 24.1 The earth is the Lord' s, and the fulness thereof; the world, and they that dwell therein. Salamo nataon' i Davida. An' i Jehovah ny tany sy izay rehetra eo aminy. Izao rehetra izao sy ny mponina eo aminy. Salamon' i Davida. An' ny Tompo ny tany, mbamin' izay rehetra ao aminy, izao tontolo izao mbamin' ny mponina rehetra ao aminy. Psaume. De David. A Yahvé la terre et sa plénitude, le monde et tout son peuplement;
Sal 25.1 Unto thee, O Lord, do I lift up my soul. Nataon' i Davida. Aminao, Jehovah ô, no anandratako ny fanahiko. Salamon' i Davida. ALEPH Aminao, ry Iaveh, no anandratako ny fanahiko, ry Andriamanitro ô! De David. Vers toi, Yahvé, j'élève mon âme,
Sal 26.1 Judge me, O Lord; for I have walked in mine integrity: I have trusted also in the Lord; therefore I shall not slide. Nataon' i Davida. Tsarao aho, Jehovah ô, fa mandeha amin' ny fahamarinako aho; ary Jehovah no itokiako, ka tsy miahanahana aho. Nataon' i Davida. Tsarao aho, ry Iaveh, fa nandeha tamin' ny tsy fananan-tsiny aho, Iaveh no itokiako ka tsy hangozohozo aho. De David. Justice pour moi, Yahvé, moi j' ai marché en mon intégrité, je m' appuie sur Yahvé et ne dévie pas.
Sal 27.1 The Lord is my light and my salvation; whom shall I fear? the Lord is the strength of my life; of whom shall I be afraid? Nataon' i Davida Jehovah no fahazavako sy famonjena ahy; iza no hatahorako? Jehovah no fiarovana mafy ho an' ny aiko; iza no hangovitako? Nataon' i Davida. Iaveh no fahazavako amam-pamonjena ahy; ka iza no hatahorako? Iaveh no mandan' ny aiko, ka zovy no hangovitako? De David. Yahvé est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? Yahvé est le rempart de ma vie, devant qui tremblerais-je?
Sal 28.1 Unto thee will I cry, O Lord my rock; be not silent to me: lest, if thou be silent to me, I become like them that go down into the pit. Nataon' i Davida. Hianao no antsoiko, Jehovah ô, Ry vatolampiko ô, aza manentsin-tadiny amiko; fandrao, raha mangina amiko Hianao, dia ho tahaka izay midina any an-davaka aho. Nataon' i Davida. Hianao no antsoiko, ry Iaveh ô, aza manentsin-tadìny amiko, ry vatolampiko, fandrao raha mangina hianao, dia ho tahaka izay midina any an-davaka aho. De David. Vers toi, Yahvé, j' appelle, mon rocher, ne sois pas sourd! que je ne sois, devant ton silence, comme ceux qui descendent à la fosse!
Sal 29.1 Give unto the Lord, O ye mighty, give unto the Lord glory and strength. Salamo nataon' i Davida. Manomeza an' i Jehovah, ry zanak' Andriamanitra, eny, manomeza voninahitra sy hery ho an' i Jehovah. Salamon' i Davida. Manomeza an' ny Tompo, ry zanak' Andriamanitra, manomeza voninahitra sy fahefana ho an' ny Tompo! Psaume. De David. Rapportez à Yahvé, fils de Dieu, rapportez à Yahvé gloire et puissance,
Sal 30.1 I will extol thee, O Lord; for thou hast lifted me up, and hast not made my foes to rejoice over me. Salamo. Fihirana tamin' ny nitokanana ny trano. Nataon' i Davida. Hanandratra Anao aho, Jehovah ô; fa nanintona ahy niakatra Hianao, ka tsy nataonao ho fifalian' ny fahavaloko aho. Salamo. Hira amin' ny fitokanana ny trano. Nataon' i Davida. Psaume. Cantique pour la dédicace de la Maison. De David.
Sal 31.1 In thee, O Lord, do I put my trust; let me never be ashamed: deliver me in thy righteousness. Ho an' ny mpiventy hira. Salamo nataon' i Davida. Jehovah ô, Hianao no ialofako; aoka tsy ho menatra akory mandrakizay aho; vonjeo amin' ny fahamarinanao aho. Ho an' ny mpampianatra hira. Salamon' i Davida. Du maître de chant. Psaume. De David.
Sal 32.1 Blessed is he whose transgression is forgiven, whose sin is covered. Nataon' i Davida. Maskila. Sambatra ny olona izay voavela ny helony sy voasarona ny fahotany. Nataon' i Davida. Fisaintsainana masina. Sambatra izay voaesotra ny helony, sy voavela ny fahotany. De David. Poème. Heureux qui est absous de son péché, acquitté de sa faute!
Sal 34.1 I will bless the Lord at all times: his praise shall continually be in my mouth. Nataon' i Davida tamin' izy nody adala teo anatrehan' i Abimeleka, dia noroahiny ka lasa nandeha. Hisaotra an' i Jehovah lalandava aho; ho eo am-bavako mandrakariva ny fiderana Azy. Nataon' i Davida, tamin' izy nody adala teo anatrehan' i Abimeleka, ka noroahiny izy, dia lasa. De David. Quand, déguisant sa raison devant Abimélek, il se fit chasser par lui et s' en alla.
Sal 35.1 Plead my cause, O Lord, with them that strive with me: fight against them that fight against me. Nataon' i Davida. Jehovah ô, mamalia izay manana ady amiko; miadia amin' izay mamely ahy. Nataon' i Davida. Ry Iaveh ô, mameleza an' izay mamely ahy; miadia amin' izay miady amiko. De David. Accuse, Yahvé, mes accusateurs, assaille mes assaillants;
Sal 36.1 The transgression of the wicked saith within my heart, that there is no fear of God before his eyes. Ho an' ny mpiventy hira. Nataon' i Davida, mpanompon' i Jehovah. Ny ota milaza ato am-poko ny amin' ny ratsy fanahy hoe: tsy misy fahatahorana an' Andriamanitra ao aminy. Ho an' ny mpampianatra hira. Nataon' i Davida mpanompon' ny Tompo. Du maître de chant. Du serviteur de Yahvé. De David.
Sal 37.1 Fret not thyself because of evildoers, neither be thou envious against the workers of iniquity. Nataon' i Davida. Aoka tsy hirehitra ny fahatezeranao noho ny amin' ny mpanao ratsy; Ary aza mialona ny mpanao meloka; Nataon' i Davida. ALEPH Aza tezitra noho ny amin' ny mpanao ratsy, na mitsiriritra ny toetr' izay mpanao heloka. De David. Ne t'échauffe pas contre les méchants, ne jalouse pas les artisans de fausseté
Sal 38.1 O lord, rebuke me not in thy wrath: neither chasten me in thy hot displeasure. Salamo nataon' i Davida. Ho fampahatsiarovana. Jehovah ô, aza ny fahatezeranao no ananaranao ahy; ary aza ny fahaviniranao no amaizanao ahy. Salamon' i Davida. Ho fampahatsiarovana. Psaume. De David. Pour commémorer.
Sal 39.1 I said, I will take heed to my ways, that I sin not with my tongue: I will keep my mouth with a bridle, while the wicked is before me. Ho an' ny mpiventy hira. Ho an' i Jedotona Salamo nataon' i Davida. Hoy izaho: hitandrina ny lalako aho ka tsy hanota amin' ny lelako; hasiako fehim-bava ny vavako, raha mbola eo anatrehako ny ratsy fanahy. Ho an' ny mpampianatra hira, ho an' Iditona. Hiran' i Davida. Du maître de chant. De Yedutûn. Psaume. De David.
Sal 40.1 I waited patiently for the Lord; and he inclined unto me, and heard my cry. Ho an' ny mpiventy hira. Salamo nataon' i Davida. Niandry dia niandry an' i Jehovah aho; ary nitodika nitsinjo ahy Izy ka nandre ny fitarainako. Ho an' ny mpampianatra hira. Nataon' i Davida. Salamo. Du maître de chant. De David. Psaume.
Sal 41.1 Blessed is he that considereth the poor: the Lord will deliver him in time of trouble. Ho an' ny mpiventy hira. Salamo nataon' i Davida. Sambatra izay mahatsiaro ny malahelo; Jehovah hamonjy azy amin' ny andro fahoriana. Ho an' ny mpampianatra hira. Salamon' i Davida. Du maître de chant. Psaume. De David.
Sal 51.1 Have mercy upon me, O God, according to thy lovingkindness: according unto the multitude of thy tender mercies blot out my transgressions. Ho an' ny mpiventy hira. Salamo nataon' i Davida, fony Natana mpaminany nankao aminy rehefa naka an' i Batseba izy. Mamindrà fo amiko, Andriamanitra ô, araka ny fahasoavanao; araka ny haben' ny fiantranao vonoy ny fahadisoako. Ho an' ny mpampianatra hira. Salamo nataon' i Davida, Du maître de chant. Psaume. De David.
Sal 52.1 Why boastest thou thyself in mischief, O mighty man? the goodness of God endureth continually. Ho an' ny mpiventy hira. Maskila nataon' i Davida, fony tonga Doega Edomita ka nilaza tamin' i Saoly hoe: Davida dia efa tonga ao an-tranon' i Ahimeleka. Nahoana no mandoka tena amin' ny haratsiana ianao, ry ilay mahery? Ny famindram-pon' Andriamanitra maharitra mandrakariva. Ho an' ny mpampianatra hira. Hira nataon' i Davida, Du maître de chant. Poème. De David.
Sal 52.2 The tongue deviseth mischiefs; like a sharp razor, working deceitfully. Loza no heverin' ny lelanao, tahaka ny hareza maranitra, ry mpanao fitaka. fony Doega, Edomita, tonga nilaza tamin' i Saola hoe: Nankany an-tranon' i Akimeleka Davida. Quand Doèg l' Edomite vint avertir Saül en lui disant : "David est entré dans la maison d' Ahimélek."
Sal 53.1 The fool hath said in his heart, There is no God. Corrupt are they, and have done abominable iniquity: there is none that doeth good. Ho an' ny mpiventy hira. Al-mahalath. Maskila nataon' i Davida. Ny adala manao anakampo hoe: tsy misy Andriamanitra. Manao izay ratsy sy vetaveta izy, tsy misy manao ny tsara. Ho an' ny mpampianatra hira. Amin' ny feo mitaraina. Hiran' i Davida. Du maître de chant. Pour la maladie. Poème. De David.
Sal 54.1 Save me, O God, by thy name, and judge me by thy strength. Ho an' ny mpiventy hira. Hampiarahina amin' ny valiha. Maskila nataon' i Davida, fony tonga ny Zifita ka nanao tamin' i Saoly hoe: Tsy miery any aminay va Davida? Vonjeo amin' ny anaranao aho, Andriamanitra ô, ary omeo rariny aho araka ny herinao. Ho an' ny mpampianatra hira. Ampiarahina amin' ny zava-maneno tendrena. Hiran' i Davida. Du maître de chant. Sur les instruments à cordes. Poème. De David.
Sal 54.2 Hear my prayer, O God; give ear to the words of my mouth. Andriamanitra ô, henoy ny fivavako; mihainoa ny tenin' ny vavako. Fony ny Zifeana tonga nilaza tamin' i Saola hoe: Miery any aminay Davida. Lorsque les Ziphéens vinrent dire à Saül : "David n' est-il pas caché parmi nous?"
Sal 55.1 Give ear to my prayer, O God; and hide not thyself from my supplication. Ho an' ny mpiventy hira. Hampiarahina amin' ny valiha. Maskila nataon' i Davida. Mihainoa ny fivavako, Andriamanitra ô, ary aza miery amin' ny fitarainako. Ho an' ny mpampianatra hira. Ampiarahina amin' ny zava-maneno tendrena. Hiran' i Davida. Du maître de chant. Sur les instruments à cordes. Poème. De David.
Sal 56.1 Be merciful unto me, O God: for man would swallow me up; he fighting daily oppresseth me. Ho an' ny mpiventy hira. Al-jonathelem-rehokim. Miktama nataon' i Davida, fony nisambotra azy tany Gata ny Filistina. Mamindrà fo amiko, Andriamanitra ô, fa misafoaka manenjika ahy ny olona; miady amiko mandrakariva izy ka mampahory ahy. Ho an' ny mpampianatra hira. Amin' ilay Voromailala gina any an-tany lavitra. Hiran' i Davida. Fony izy nosamborin' ny Filistina tany Geta. Du maître de chant. Sur "l' oppression des princes lointains." De David. A mi-voix. Quand les Philistins s' emparèrent de lui à Gat.
Sal 57.1 Be merciful unto me, O God, be merciful unto me: for my soul trusteth in thee: yea, in the shadow of thy wings will I make my refuge, until these calamities be overpast. Ho an' ny mpiventy hira. Al-tasheth. Miktama nataon' i Davida tamin' ny nandosirany an' i Saoly tao anaty zohy. Mamindrà fo amiko. Andriamanitra ô, mamindrà fo amiko; fa Hianao no ialofan' ny fanahiko; eny, ao amin' ny aloky ny elatrao no ialofako, mandra-pahalasan' ny loza. Ho an' ny mpampianatra hira. Aza mandrava. Hiran' i Davida, fony izy nenjehin' i Saola, niery tao amin' ny zohy. Du maître de chant. "Ne détruis pas." De David. A mi-voix. Quand il s' enfuit de devant Saül dans la caverne.
Sal 58.1 Do ye indeed speak righteousness, O congregation? do ye judge uprightly, O ye sons of men? Ho an' ny mpiventy hira. Al-tasheth. Miktama nataon' i Davida. Moa ny tsi-fitenenana va ataonareo ho filazana ny marina? Mitsara mahitsy va ianareo, ry zanak' olombelona? Ho an' ny mpampianatra hira. Aza mandrava. Hiran' i Davida. Du maître de chant. "Ne détruis pas." De David. A mi-voix.
Sal 59.1 Deliver me from mine enemies, O my God: defend me from them that rise up against me. Ho an' ny mpiventy hira. Al-tasheth. Miktama nataon' i Davida, fony Saoly naniraka, ka nisy niambina ny trano hamonoana azy. Afaho amin' ny fahavaloko aho, Andriamanitro ô; asondroty eo amin' ny avo aho tsy ho azon' izay miodina amiko. Ho an' ny mpampianatra hira. Aza mandrava. Hiran' i Davida. Fony Saola naniraka hiambina ny tranony, hamonoany azy. Du maître de chant. "Ne détruis pas." De David. A mi-voix. Quand Saül envoya surveiller sa maison pour le mettre à mort.
Sal 60.1 O God, thou hast cast us off, thou hast scattered us, thou hast been displeased; O turn thyself to us again. Ho an' ny mpiventy hira Al-sho-shanedoth. Miktama nataon' i Davida hampianarana, fony izy nanafika an' i Mesopotamia sy Arama-zoba tamin' ny niverenan' i Joaba ka namelezany ny Edomita roa arivo amby iray alin-dahy teo amin' ny lohasahan-tsira. Andriamanitra ô, efa nanary sy nampihahaka anay Hianao; efa tezitra Hianao, velombelomy izahay. Ho an' ny mpampianatra hira. Amin' ny Lisin' ny vavolombelona. Hira nataon' i Davida, hampianarina. Du maître de chant. Sur "Un lys est le précepte." A mi-voix. De David. Pour apprendre.
Sal 61.1 Hear my cry, O God; attend unto my prayer. Ho an' ny mpiventy hira. Hampiarahina amin' ny valiha. Nataon' i Davida. Henoy ny fitarainako, Andriamanitra ô; tandremo ny fivavako. Ho an' ny mpampianatra hira. Ampiarahana amin' ny zava-maneno tendrena. Nataon' i Davida. Du maître de chant. Sur les instruments à cordes. De David.
Sal 62.1 Truly my soul waiteth upon God: from him cometh my salvation. Ho an' ny mpiventy hira. Al-jedotona. Salamo nataon' i Davida. Andriamanitra tokoa no iantombenan' ny fanahiko; avy aminy ny famonjena ahy. Ho an' ny mpampianatra hira... Iditona. Salamon' i Davida. Du maître de chant... Yedutûn. Psaume. De David.
Sal 63.1 O God, thou art my God; early will I seek thee: my soul thirsteth for thee, my flesh longeth for thee in a dry and thirsty land, where no water is; Salamo nataon' i Davida, fony tany an-efitr' i Joda izy. Andriamanitra ô, Andriamanitro Hianao; mitady Anao fatratra aho; mangetaheta Anao ny fanahiko, maniry Anao ny nofoko, eto amin' ny tany maina sy mangentana tsy misy rano; Salamon' i Davida. Fony izy tany an' efitr' i Joda. Psaume. De David. Quand il était dans le désert de Juda.
Sal 64.1 Hear my voice, O God, in my prayer: preserve my life from fear of the enemy. Ho an' ny mpiventy hira. Salamo nataon' i Davida. Henoy ny feoko, raha mitaraina aho, Andriamanitra ô; arovy ny aiko amin' ny tahotro ny fahavalo. Ho an' ny mpampianatra hira. Salamon' i Davida. Du maître de chant. Psaume. De David.
Sal 65.1 Praise waiteth for thee, O God, in Sion: and unto thee shall the vow be performed. Ho an' ny mpiventy hira.Salamo nataon' i Davida. Tonon-kira. Ho anao ny fanginana sy ny fiderana, Andriamanitra any Ziona ô, ary aminao no anefana ny voady. Ho an' ny mpampianatra hira. Salamon' i Davida. Fihirana. Du maître de chant. Psaume. De David. Cantique.
Sal 68.1 Let God arise, let his enemies be scattered: let them also that hate him flee before him. Ho an' ny mpiventy hira. Salamo nataon' i Davida. Tonon-kira. Aoka hitsangana Andriamanitra, ka hiely ny fahavalony; ary aoka izay mankahala Azy handositra ny tavany. Ho an' ny mpampianatra hira. Salamon' i Davida. Fihirana. Du maître de chant. De David. Psaume. Cantique.
Sal 69.1 Save me, O God; for the waters are come in unto my soul. Ho an' ny mpiventy hira. Al-shoshanim. Nataon' i Davida. Vonjeo aho, Andriamanitra ô; fa efa mihatra amin' ny aiko ny rano. Ho an' ny mpampianatra hira. Amin' ny lisy. Nataon' i Davida. Du maître de chant. Sur l' air : Des lys... De David.
Sal 70.1 MAKE HASTE, O GOD, TO DELIVER ME; MAKE HASTE TO HELP ME, O Lord. Ho an' ny mpiventy hira. Nataon' i Davida. Ho fampahatsiarovana. Andriamanitra ô, faingàna hanafaka ahy; Jehovah ô, faingàna hamonjy ahy. Ho an' ny mpampianatra hira. Nataon' i Davida. Ho fampahatsiarovana. Du maître de chant. De David. Pour commémorer.
...............
Sal 72.20 The prayers of David the son of Jesse are ended. Tapitra ny fivavak' i Davida, zanak' i Jese. Tapitra ny vavak' i Davida zanak' Izai. Fin des prières de David, fils de Jessé.
...............
Sal 78.70 He chose David also his servant, and took him from the sheepfolds: Dia nifidy an' i Davida mpanompony ka naka azy avy tany am-balan' ondry; Nifidy an' i Davida mpanompony izy, ary nanesotra azy any am-balan' ny ondry; Il élut David son serviteur, il le tira des parcs à moutons,
...............
Sal 78.72 So he fed them according to the integrity of his heart; and guided them by the skilfulness of his hands. Dia niandry ireo araka ny hitsin' ny fony izy, ka nitondra azy araka ny fahaizan' ny tànany. Dia nitarika azy araka ny fahitsian' ny fony, Davida, ary nitondra azy tamin' ny tànana kinga. il les paissait d' un coeur parfait, et d' une main sage les guidait.
Sal 86.1 Bow down thine ear, O Lord, hear me: for I am poor and needy. Fivavak' i Davida. Atongilano ny sofinao, Jehovah ô, ka valio aho, Fa ory sy malahelo. Vavak' i Davida. Mandrenesa, ry Iaveh, ekeo vavaka aho, fa ory sy mahantra aho. Prière. De David. Tends l' oreille, Yahvé, réponds-moi, pauvre et malheureux que je suis;
...............
Sal 89.3 I have made a covenant with my chosen, I have sworn unto David my servant, Efa nanao fanekena tamin' ny voafidiko Aho; Eny, efa nianiana tamin' i Davida mpanompoko Aho hoe: Fa hoy aho: Ny hatsaram-po no tranobe soa mandrakizay; naorinao any an-danitra ny fahamarinanao. Car tu as dit : l' amour est bâti à jamais, les cieux, tu fondes en eux ta vérité.
Sal 89.4 Thy seed will I establish for ever, and build up thy throne to all generations. Selah. Hampitoetra ny taranakao ho mandrakizay Aho Ka hanangana ny seza fiandriananao hatramin' ny taranaka fara mandimby. Efa nanao fanekena tamin' ilay nofidiko aho; fianianana efa nataoko tamin' i Davida mpanompoko, "J' ai fait une alliance avec mon élu, j' ai juré à David mon serviteur
...............
Sal 89.20 I have found David my servant; with my holy oil have I anointed him: Efa nahita an' i Davida mpanompoko Aho; Ny diloiloko masina no nanosorako azy; Fahiny hianao niteny tamin' ny malalanao, tamin' ny fahitana nanao hoe: Izaho namonjy fanampiana ny mahery anankiray; nanandratra zatovolahy anankiray avy eo afovoan' ny vahoaka; Jadis, en vision, tu as parlé et tu as dit à tes amis "J' ai prêté assistance à un preux, j' ai exalté un cadet de mon peuple.
Sal 89.21 With whom my hand shall be established: mine arm also shall strengthen him. Izy no homban' ny tanako; Eny, ny sandriko no hampahery azy. nahita an' i Davida mpanompoko; nanosotra azy tamin' ny diloilo masina. J' ai trouvé David mon serviteur, je l' ai oint de mon huile sainte;
...............
Sal 89.35 Once have I sworn by my holiness that I will not lie unto David. Izao zavatra iray loha izao no nianianako tamin' ny fahamasinako, Tsy handainga amin' i Davida mihitsy Aho: Tsy handika ny fanekeko aho, ary tsy hanova ny teny navoaky ny vavako. Point ne profanerai mon alliance, ne dédirai le souffle de mes lèvres;
Sal 89.36 His seed shall endure for ever, and his throne as the sun before me. Ny taranany haharitra mandrakizay, Ary ny seza fiandrianany ho tahaka ny masoandro eo anatrehako; Efa nianianako indray mandeha tamin' ny fahamasinako, ka tsy handainga amin' i Davida aho. une fois j' ai juré par ma sainteté mentir à David, jamais!
...............
Sal 89.49 Lord, where are thy former lovingkindnesses, which thou swarest unto David in thy truth? Tompo ô, aiza ny famindram-ponao fahiny, Izay nianiananao tamin' i Davida tamin' ny fahamarinanao? Iza moa no velona tsy hahita fahafatesana, ary zovy no hahafaka ny fanahiny amin' ny herin' ny Seoly? - Selà. Qui donc vivra sans voir la mort, soustraira son âme à la griffe du shéol?
Sal 89.50 Remember, Lord, the reproach of thy servants; how I do bear in my bosom the reproach of all the mighty people; Tompo ô, tsarovy ny latsa manjo ny mpanomponao, Ny tratrako vesaran' ny firenena rehetra, Aiza ny hatsaram-ponao fahiny, Tompo ô, izay nianiananao tamin' i Davida, tamin' ny fahamarinanao? Où sont les prémices de ton amour, Seigneur? Tu as juré à David sur ta vérité.
Sal 101.1 I will sing of mercy and judgment: unto thee, O Lord, will I sing. Salamo nataon' i Davida. Famindram-po sy fitsarana no hankalazaiko; Hianao, Jehovah ô, no hoderaiko. Salamon' i Davida. Ny hatsaram-po amam-pahamarinana no tiako hohiraina; hianao Iaveh no tiako hankalazaina. De David. Psaume. Je chanterai amour et jugement, pour toi, Yahvé, je jouerai;
Sal 103.1 Bless the Lord, O my soul: and all that is within me, bless his holy name. Nataon' i Davida Misaora an' i Jehovah, ry fanahiko; Ary izay rehetra ato anatiko, misaora ny anarany masina. Nataon' i Davida. Misaora an' ny Tompo, ry fanahiko, ary misaora ny anarany masina, ry ato anatiko rehetra! De David. Bénis Yahvé, mon âme, du fond de mon être, son saint nom,
Sal 108.1 O god, my heart is fixed; I will sing and give praise, even with my glory. Tonon-kira. Salamo nataon' i Davida. Andriamanitra ô, tafatoetra ny foko; Ny fanahiko no hihira sy hankalaza. Fihirana. Salamon' i Davida. Cantique. Psaume. De David.
Sal 109.1 Hold not thy peace, O God of my praise; Ho an' ny mpiventy hira. Salamo nataon' i Davida. RY Andriamanitra fidèrako ô, aza mangina Hianao, ho an' ny mpampianatra hira. Salamon' i Davida. Ry Andriamanitra fiderako ô, aza mangina hianao! Du maître de chant. De David. Psaume. Dieu de ma louange, ne te tais plus!
Sal 110.1 The Lord said unto my Lord, Sit thou at my right hand, until I make thine enemies thy footstool. Salamo nataon' i Davida. Izao no lazain' i Jehovah amin' ny Tompoko: Mipetraha eo an-tanako ankavanana Ambara-panaoko ny fahavalonao ho fitoeran-tongotrao. Salamon' i Davida. Iaveh nilaza tamin' ny Tompoko hoe: Mipetraha eo ankavanako hianao, mandra-panaoko ny fahavalonao ho fitoeran-tongotrao. De David. Psaume. Oracle de Yahvé à mon Seigneur : "Siège à ma droite, tant que j' aie fait de tes ennemis l' escabeau de tes pieds."
Sal 122.1 I was glad when they said unto me, Let us go into the house of the Lord. Fihirana fiakarana. Nataon' i Davida. Faly aho, raha hoy izy ireo tamiko: Andeha isika ho any an-tranon' i Jehovah. Fihirana fiakarana. Nataon' i Davida. Nahazo hafaliana aho raha nilazana hoe: Andeha isika ho any an-tranon' ny Tompo! Cantique des montées. De David. J'étais joyeux que l' on me dise Allons à la maison de Yahvé!
...............
Sal 122.5 For there are set thrones of judgment, the thrones of the house of David. Fa any no misy seza fitsarana mipetraka, Dia ny seza fiandrianan' ny mpianakavin' i Davida. Voapetraka ao ny seza fitsarana, dia ny sezan' ny fianakavian' i Davida. Car ils sont là, les sièges du jugement, les sièges de la maison de David.
Sal 124.1 If it had not been the Lord who was on our side, now may Israel say; Fihirana fiakarana. Nataon' i Davida. Raha tsy Jehovah no nomba antsika, Eny, aoka hataon' ny Isiraely hoe: Fihirana fiakarana. Nataon' i Davida. Raha tsy nomba antsika Iaveh, - aoka Israely hitory izany, - Cantique des montées. De David. Sans Yahvé qui était pour nous à Israël de le dire
Sal 131.1 Lord, my heart is not haughty, nor mine eyes lofty: neither do I exercise myself in great matters, or in things too high for me. Fihirana fiakarana. Nataon' i Davida. Jehovah ô, tsy nirehareha ny foko, ary tsy niandranandrana ny masoko: Ary tsy nisaintsaina izay zavatra ambony loatra aho, Na izay saro-pantarina tsy takatro. Fihirana fiakarana. Nataon' i Davida. Iaveh ô, tsy mba nivontom-piavonavonana ny foko, tsy mba niandranandrana ny fijeriko, tsy mba mikarokaroka zavatra ambony aho, na izay avo mihoatra noho izaho. Cantique des montées. De David. Yahvé, je n' ai pas le coeur fier, ni le regard hautain. Je n' ai pas pris un chemin de grandeurs ni de prodiges qui me dépassent.
Sal 132.1 Lord, remember David, and all his afflictions: Fihirana fiakarana. Jehovah ô, tsarovy Davida Noho ny fiahiany rehetra, Fihirana fiakarana. Ry Iaveh, tsarovy Davida, sy ny fahasahiranany rehetra! Cantique des montées. Garde mémoire à David, Yahvé, de tout son labeur,
...............
Sal 132.10 For thy servant David' s sake turn not away the face of thine anointed. Noho ny amin' i Davida mpanomponao Dia aza mampiala maina ny tavan' ny voahosotrao. Noho ny amin' i Davida mpanomponao, aza manifika ny tavan' ny Voahosotrao. A cause de David ton serviteur, n'écarte pas la face de ton messie.
Sal 132.11 The Lord hath sworn in truth unto David; he will not turn from it; Of the fruit of thy body will I set upon thy throne. Jehovah efa nianiana tamin' i Davida, Ary marina izany ka tsy hitsoahany Ny ateraky ny kibonao no hapetrako eo ambonin' ny seza fiandriananao. Iaveh nianiana marina tamin' i Davida, ka tsy hitsoaka amin' izany: Ny ateraky ny kibonao, no hapetrako eo amin' ny seza fiandriananao. Yahvé l' a juré à David, vérité dont jamais il ne s'écarte "C' est le fruit sorti de tes entrailles que je mettrai sur le trône fait pour toi.
...............
Sal 132.17 There will I make the horn of David to bud: I have ordained a lamp for mine anointed. Ao no hampitsimohako tandroka ho an' i Davida Sy hanamboarako jiro ho an' ny voahosotro. Hohalehibeziko ao ny fahefan' i Davida; hamboatra fanilo ho an' ny Voahosotro aho. Là, je susciterai une lignée à David, j' apprêterai une lampe pour mon messie;
Sal 133.1 Behold, how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity! Fihirana fiakarana. Nataon' i Davida. Endrey, tsara sady mahafinaritra Raha ny mpirahalahy no miara-monina Fihirana fiakarana. Nataon' i Davida. Endrey, tsara sady mamy, ho an' ny mpirahalahy ny miara-monina! Cantique des montées. De David. Voyez! Qu' il est bon, qu' il est doux d' habiter en frères tous ensemble!
Sal 138.1 I will praise thee with my whole heart: before the gods will I sing praise unto thee. Nataon' i Davida. Hidera Anao amin' ny foko rehetra aho; Eo anatrehan' ireo andriamanitra no hankalazako Anao. Nataon' i Davida. Sitrako ny midera anao amin' ny foko rehetra, sy hihira ho anao amin' ny harpa eo anatrehan' ireo andriamanitra. De David. Je te rends grâce, Yahvé, de tout mon coeur, tu as entendu les paroles de ma bouche. Je te chante en présence des anges,
Sal 139.1 O lord, thou hast searched me, and known me. Ho an' ny mpiventy hira. Salamo nataon' i Davida. Jehovah ô, efa nandinika ahy Hianao ka mahalala ahy. Ho an' ny mpampianatra hira. Nataon' i Davida. Iaveh ô, mizaha toetra sy mahalala ahy hianao: Du maître de chant. De David. Psaume. Yahvé, tu me sondes et me connais;
Sal 140.1 Deliver me, O Lord, from the evil man: preserve me from the violent man; Ho an' ny mpiventy hira. Salamo nataon' i Davida. Jehovah ô, vonjeo amin' ny olon-dratsy aho, Ary arovy amin' ny olon-dozabe, Ho an' ny mpampianatra hira. Salamon' i Davida. Du maître de chant. Psaume. De David.
Sal 141.1 Lord, I cry unto thee: make haste unto me; give ear unto my voice, when I cry unto thee. Salamo nataon' i Davida. Jehovah ô, mitaraina aminao aho, faingàna hankatý amiko; Henoy ny feoko amin' ny fiantsoako Anao. Salamon' i Davida. Iaveh ô, miantso anao aho, tongava faingana amiko hianao; atongilano ny sofinao amin' ny feoko, raha miantso anao aho. Psaume. De David. Yahvé, je t' appelle, accours vers moi, écoute ma voix qui t' appelle;
Sal 142.1 I cried unto the Lord with my voice; with my voice unto the Lord did I make my supplication. Maskila nataon' i Davida tamin' izy tao anaty lavaka. Fivavahana. Ny feoko no itarainako amin' i Jehovah; Ny feoko no ifonako amin' i Jehovah. Fihirana nataon' i Davida: Fony izy tao amin' ilay zohy. Fivavahana. Poème. De David. Quand il était dans la caverne. Prière.
Sal 143.1 Hear my prayer, O Lord, give ear to my supplications: in thy faithfulness answer me, and in thy righteousness. Salamo nataon' i Davida. Jehovah ô, henoy ny fivavako, ary atongilano amin' ny fifonako ny sofinao; Valio aho araka ny teninao marina sy ny fahamarinanao. Salamon' i Davida. Iaveh ô, henoy ny fivavahako; atongilano ny sofinao amin' ny fitalahoako; valio vavaka aho, amin' ny fahitsianao amam-pahamarinanao. Psaume. De David. Yahvé, écoute ma prière, prête l' oreille à mes supplications, en ta fidélité réponds-moi, en ta justice;
Sal 144.1 Blessed be the Lord my strength which teacheth my hands to war, and my fingers to fight: Nataon' i Davida. Isaorana anie Jehovah Vatolampiko, Izay mampianatra ny tanako hamely Sy ny rantsan-tanako hiady, Nataon' i Davida. Isaraona anie Iaveh vatolampiko, izay nampianatra ny tànako hiady, ary ny rantsan-tànako hiantafika. De David. Béni soit Yahvé mon rocher, qui instruit mes mains au combat et mes doigts pour la bataille,
...............
Sal 144.10 It is he that giveth salvation unto kings: who delivereth David his servant from the hurtful sword. Izay manome famonjena ho an' ireo mpanjaka, Sady mamonjy an' i Davida mpanompony tsy ho voan' ny sabatra mandratra. Hianao izay nanome fandresena ny mpanjaka, sy namonjy an' i Davida mpanomponao amin' ny sabatra mahafaty, toi qui donnes aux rois la victoire, qui sauves David ton serviteur. De l'épée de malheur
Sal 145.1 I will extol thee, my God, O king; and I will bless thy name for ever and ever. Fideran' i Davida. Hanandratra Anao aho, ry Andriamanitro Mpanjaka ô, Sy hankalaza ny anaranao mandrakizay doria. Hira fiderana. Nataon' i Davida. ALEPH Sitrako ny mankalaza anao, ry Andriamanitro, Mpanjaka ô, sy ny misaotra ny anaranao mandrakizay doria. Louange. De David. Je t' exalte, ô Roi mon Dieu, je bénis ton nom toujours et à jamais;

  The Proverbs Ohabolana Ohabolana Les Proverbes
Oha / Oh 1.1 The proverbs of Solomon the son of David, king of Israel; Ny Ohabolan' i Solomona, zanak' i Davida, mpanjakan' ny Isiraely: Ohabolan' i Salomona, zanak' i Davida, mpanjakan' Israely: Proverbes de Salomon, fils de David, roi d' Israël :

  Ecclesiastes Mpitoriteny Mpitoriteny L'Ecclésiaste
...............
Mtt / Koh 1.1 The words of the Preacher, the son of David, king in Jerusalem. Ny tenin' i Mpitoriteny, zanak' i Davida, mpanjaka tany Jerosalema. Tenin' ny Mpitoriteny, zanak' i Davida, mpanjaka tao Jerosalema, Paroles de Qohélet, fils de David, roi à Jérusalem.

  The Song of Songs Tononkira Tononkira Le Cantique des Cantiques
...............
Ton 4.4 Thy neck is like the tower of David builded for an armoury, whereon there hang a thousand bucklers, all shields of mighty men. Ny vozonao dia tahaka ny tilikambon' i Davida, natao ho trano fihantonam-piadiana; Ampinga arivo no voahantona eo, dia ny ampinga rehetra an' ny lehilahy mahery. Tahaka ny tilikambon' i Davida ny vozonao, izay nataony trano fitehirizam-piadiana, ka ihantonan' ampinga arivo, dia ny ampingan' ny mahery rehetra. Ton cou, la tour de David, bâtie par assises. Mille rondaches y sont suspendues, tous les boucliers des preux.

      Eklesiastika L'Ecclésiastique
...............
Si 45.25 Nisy fanekena koa natao tamin' i Davida, zanak' i Jese amin' ny fokon' i Joda, ka ny zanany lahy iray ihany no mifandimby hatrany mandova ny mpanjaka, fa ny lovan' i Aarona kosa dia ny taranany rehetra no mahazo azy. Il y eut une alliance avec David, fils de Jessé, de la tribu de Juda, succession royale, du père à un seul de ses fils. Mais celle d' Aaron passe à tous ses descendants.
Si 47.1 Manaraka izany niseho Natana, mba haminany, tamin' ny andron' i Davida. Après lui se leva Natân pour prophétiser au temps de David.
Si 47.2 Toy ny fanavaka ny sabora amin' ny sorona fisaorana, no nanavahana an' i Davida teo amin' ny zanak' Israely. Comme on prélève la graisse pour le sacrifice de communion, ainsi David fut choisi parmi les Israélites.
...............
Si 47.22 Kanefa ny Tompo tsy hiala amin' ny famindram-pony, ary tsy hasiany levona iray akory ny asany; tsy hamongotra ny taranak' ilay voafidiny izy, ary tsy ataony lany tamingana ilay tia azy. Jakoba namelany dimby; ary Davida namelany solofo iray razan