<-
->

Isa / Iz 16:1 Send ye the lamb to the ruler of the land from Sela to the wilderness, unto the mount of the daughter of Zion. Atero ny zanak' ondrin' ny mpanapaka ny tany, dia miala an' i Sela ka mamaky ny efitra hatramin' ny tendrombohitr' i Ziona zanakavavy. Alefaso ny zanak' ondrin' ny mpanapaka ny tany, avy any Petrà, hamaky ny efitra, ho any an-tendrombohitry ny zanakavavin' i Siona. Envoyez l' agneau du maître du pays, de Séla, située vers le désert, à la montagne de la fille de Sion.
Isa / Iz 16:2 For it shall be, that, as a wandering bird cast out of the nest, so the daughters of Moab shall be at the fords of Arnon. Ary tahaka ny vorona notairina niala tamin' ny akaniny ka mirenireny foana, dia ho toy izany ny zanakavavin' i Moaba ao amin' ny fitàna any Arnona. Tahaka ny vorona mandositra tahaka ny vorona iray akany aely, ny zanakavavin' i Moaba, eo amin' ny fitana an' i Arnona. Elles seront semblables à l' oiseau qui s' enfuit, à une nichée dispersée, les filles de Moab, aux gués de l' Arnon.
Isa / Iz 16:3 Take counsel, execute judgment; make thy shadow as the night in the midst of the noonday; hide the outcasts; bewray not him that wandereth. Manolora saina, manomeza rariny ataovy tahaka ny alina ny alokao, na dia amin' ilay andro mitataovovonana iny aza; Afeno izay voaroaka, Ary aza aseho izay mandositra! Aoka hianao hanoro hevitra anay, hanelanelana anay; hanome aloka anay, toy ny amin' ny alina, amin' ny mitatao vovonana; hanafina ny enjehina, tsy hanondro ny mandositra! " Tenez un conseil; prenez une décision. En plein midi, étends ton ombre comme celle de la nuit, cache les dispersés, ne trahis pas le fugitif;
Isa / Iz 16:4 Let mine outcasts dwell with thee, Moab; be thou a covert to them from the face of the spoiler: for the extortioner is at an end, the spoiler ceaseth, the oppressors are consumed out of the land. Aoka hitoetra ao aminao izay oloko voaroaka; Ary aoka ho fieren' i Moaba ianao, mba tsy ho azon' ny mpandringana izy; Fa tsy misy intsony ny mpampahory, tapitra ny loza, tsy misy amin' ny tany intsony ny mpanosihosy. Aoka ireo mpandositra avy any Moaba hahazo mitoetra eo aminao; aoka hianao ho fiereny, tsy ho azon' ireo mpandringana izy; fa mitsahatra ny fanafihana, tapitra ny fandravana, lasa niala tamin' ny tany ny mpampahory. qu' ils demeurent chez toi, les dispersés de Moab, sois pour eux un asile contre le dévastateur. Quand l' oppression aura cessé, que la dévastation aura pris fin, que seront partis ceux qui foulent le pays,
Isa / Iz 16:5 And in mercy shall the throne be established: and he shall sit upon it in truth in the tabernacle of David, judging, and seeking judgment, and hasting righteousness. Ary hisy seza fiandrianana hampitoerina amin' ny famindram-po, ka hisy hipetraka eo aminy amin' ny fahamarinana ao an-dain' i Davida, ary hitsara sy handinika izay marina izy, sady ho faingam-pamoaka ny rariny. Tafaorina amin' ny famindram-po ny seza fiandrianana, ary ny hipetraka amin' izany seza fiandrianana izany, araka ny fahamarinana, eo an-dain' i Davida, dia ny mpitsara anankiray mikendry ny rariny, ary mazoto hampijoro ny fahamarinana. le trône sera affermi dans la piété, et sur ce trône, dans la fidélité, sous la tente de David, siégera un juge, soucieux du droit et zélé pour la justice. "
Isa / Iz 16:6 We have heard of the pride of Moab; he is very proud: even of his haughtiness, and his pride, and his wrath: but his lies shall not be so. Efa renay ny fiavonavonan' i Moaba fatra-piavonavona loatra izy dia ny fireharehany sy ny fiavonavonany sy ny fihoa-bavany ary ny fibedibediny foana. Fantatray ny avonavon' i Moaba, ilay fatra-piavonavona, ny rehareha aman' avonavony, ny anjonanjony aman-teny mamitaka. Nous avons entendu parler de l' orgueil de Moab, le très orgueilleux, de son arrogance, de son orgueil et de sa rage, de ses bavardages ineptes.
Isa / Iz 16:7 Therefore shall Moab howl for Moab, every one shall howl: for the foundations of Kirhareseth shall ye mourn; surely they are stricken. Ary noho izany dia ho indray midradradradra Moaba, eny, samy hidradradradra avokoa izy rehetra; Fa hitomany ny ampempam-boalobok' i Kira-haresa ianareo ka ho ory indrindra. Koa aoka Moaba hitomany an' i Moaba; aoka hidradradradra izy rehetra! Ny ampempam-boalobok' i Kira Hereseta, no aoka hitomanianareo, amim-pahareraham-po mafy. C' est pourquoi Moab se lamente sur Moab, tout entier il se lamente. Au sujet des gâteaux de raisin de Qir-Harésèt, vous gémissez, tout consternés.
Isa / Iz 16:8 For the fields of Heshbon languish, and the vine of Sibmah: the lords of the heathen have broken down the principal plants thereof, they are come even unto Jazer, they wandered through the wilderness: her branches are stretched out, they are gone over the sea. Fa malazo avokoa ny sahan' i Hesbona sy ny voalobok' i Sibma, norantsanan' ny andrian' ny firenena ny sakeliny, tonga hatrany Jazera sy nisandrahaka tany an-efitra izy, ny sampany nandadilady ka tafita ny ranomasina. Fa zoin-doza avokoa ny sahan' i Hesebona; ny amin' ny voalobok' i Sabama, dia efa noravan' ny tompon' ny firenena ny sakeliny mandadina, izay efa nisandrahaka hatrany Jazera, nandroso tsy hita lany tany an' efitra, nandefa lavitra ny solofony, nampita ny ranomasina. Car les vignobles de Heshbôn dépérissent, la vigne de Sibma, dont les raisins vermeils terrassaient les maîtres des nations. Elle atteignait jusqu'à Yazèr et s' infiltrait au désert, ses rejetons se multipliaient, ils franchissaient la mer.
Isa / Iz 16:9 Therefore I will bewail with the weeping of Jazer the vine of Sibmah: I will water thee with my tears, O Heshbon, and Elealeh: for the shouting for thy summer fruits and for thy harvest is fallen. Koa izany no hitomaniako ny voalobok' i Sibma, toy ny fitomanian' i Jazera, handena anao amin' ny ranomasoko aho, ry Hesbona sy Elale; fa mihatra amin' ny vokatrao lohataona sy ny fararanonao ny fanakorana. Koa mitomany toy ny itomanian' i Jazera aho, momba ny voalobok' i Sabama; mandrotsaka ranomaso aminareo aho ry Hesebona, ry Eleale, fa ny vokatrareo amam-pararanonareo, no nahatongavan' ny fanokaran' ny mpamia. Aussi je pleure, comme pleure Yazèr, la vigne de Sibma; je t' arrose de mes larmes, Heshbôn et toi, Éléalé, parce que sur ta récolte et sur ta moisson le cri s' est éteint.
Isa / Iz 16:10 And gladness is taken away, and joy out of the plentiful field; and in the vineyards there shall be no singing, neither shall there be shouting: the treaders shall tread out no wine in their presses; I have made their vintage shouting to cease. Ny hafaliana sy ny haravoravoana efa nesorina tamin' ny saha mahavokatra, ka tsy hisy hoby na horakoraka ao amin' ny tanim-boaloboka; Ny mpanosihosy tsy hanosihosy divay intsony ao amin' ny famiazana; Efa natsahatro ny fihobiana amin' ny fararano. Foana ny fifaliana amam-piravoravoana eo amin' ny sahan-kazo mamo, tsy misy hira na hobin-kafaliana intsony eo amin' ny tanim-boaloboka; ny mpioty voaloboka, tsy mamia divay eo amin' ny famiazana intsony; efa natsahatra ny hobin' ny mpamia. La joie et l' allégresse ont disparu des vergers, dans les vignes, plus de liesse ni de cri joyeux; le fouleur ne foule plus le vin dans les pressoirs, le cri a cessé.
Isa / Iz 16:11 Wherefore my bowels shall sound like an harp for Moab, and mine inward parts for Kirharesh. Ary noho izany ny tsinaiko dia mitaraina manao feon-dokanga noho ny amin' i Moaba, ary ny ato anatiko noho ny amin' i Kira-haresa. Koa mipararetra hoatra ny harpa ny tsinaiko, noho ny amin' i Moaba; sy ny foko noho ny amin' i Kira-Haresa. C' est pourquoi mes entrailles, pour Moab, frémissent comme une cithare, et mon coeur pour Qir-Hérès.
Isa / Iz 16:12 And it shall come to pass, when it is seen that Moab is weary on the high place, that he shall come to his sanctuary to pray; but he shall not prevail. Ary rehefa miseho Moaba ka sasatra ao amin' ny fitoerana avo. Ary mankao amin' ny fitoerany masina mba hivavaka, dia tsy hahazo na inona na inona izy. Dia ho hitan' ny olona Moaba hisasatra eo amin' ny fitoerana avony, hiditra ao amin' ny fitoera-masiny izy hivavaka, nefa tsy hahazo na inona na inona. On verra Moab se fatiguer sur le haut lieu et entrer dans son sanctuaire pour supplier, mais il ne pourra rien.
Isa / Iz 16:13 This is the word that the Lord hath spoken concerning Moab since that time. Izany no tenin' i Jehovah nataony fahiny ny amin' i Moaba. Izany no teny faminaniana notononin' ny Tompo fahiny ela ny amin' i Moaba. Telle est la parole qu' a adressée Yahvé à Moab jadis.
Isa / Iz 16:14 But now the Lord hath spoken, saying, Within three years, as the years of an hireling, and the glory of Moab shall be contemned, with all that great multitude; and the remnant shall be very small and feeble. Ary ankehitriny koa Jehovah miteny hoe: Amin' ny telo taona, tahaka ny taonan' ny mpikarama, dia ho tsinontsinona ny voninahitr' i Moaba, na dia betsaka aza ny vahoakany; ary izay sisa dia ho vitsy, eny, ho vitsy foana, fa tsy ho maro. Ary ankehitriny kosa miteny Iaveh, ka manao hoe: Ao anatin' ny telo taona, araka ny fanisana ny taona iasan' ny mpikarama, dia ho lefy ny voninahitr' i Moaba mbamin' ny vahoaka be ao aminy, fa zavatra kely foana no ho sisa, sady ho vitsy sy osa. Et maintenant Yahvé a parlé en ces termes : dans trois ans, comme des années de mercenaire, la gloire de Moab sera humiliée, malgré sa grande multitude. Elle sera réduite à rien, un reste insignifiant.

<-
->