<-
->

Isa / Iz 45:1 Thus saith the Lord to his anointed, to Cyrus, whose right hand I have holden, to subdue nations before him; and I will loose the loins of kings, to open before him the two leaved gates; and the gates shall not be shut; Izao no lazain' i Jehovah amin' ny voahosony, dia Kyrosy, izay notantanako tamin' ny tànany ankavanana, mba handreseko firenena eo anoloany sy hamahako ny fehin-kibon' ny mpanjaka, mba hamohako varavarana eo anoloany, ka tsy hirindrina intsony ny vavahady: Izao no lazain' ny Tompo, amin' ilay voahosony, amin' i Sirosy, izay notantanako tamin' ny tànany havanana, mba handavo ny firenena rehetra eo anatrehany, sy hamaha ny fehin-kibon' ireo mpanjaka, ary hamoha ny varavarana eo anoloany, mba tsy ho voasakana tsy hiditra amin' ireny izy. Ainsi parle Yahvé à son oint, à Cyrus dont j' ai saisi la main droite, pour faire plier devant lui les nations et désarmer les rois, pour ouvrir devant lui les vantaux, pour que les portes ne soient plus fermées.
Isa / Iz 45:2 I will go before thee, and make the crooked places straight: I will break in pieces the gates of brass, and cut in sunder the bars of iron: Handroso eo alohanao Aho ary handravona ny mikitoantoana sy hanorotoro ny varavarana varahina ary hanapatapaka ny hidy vy; Izaho handeha eo alohanao, handravona ny làlana mikitoantoana, hanorotoro ny vavahady varahina, ary hanapatapaka ny hidy vy. C' est moi qui vais marcher devant toi, j' aplanirai les hauteurs, je briserai les vantaux de bronze, je ferai céder les verrous de fer
Isa / Iz 45:3 And I will give thee the treasures of darkness, and hidden riches of secret places, that thou mayest know that I, the Lord, which call thee by thy name, am the God of Israel. Dia homeko anao ny rakitra ao amin' ny maizina sy ny harena nafenina ao amin' ny mangingina, mba hahafantaranao fa Izaho no Jehovah Izay miantso anao amin' ny anaranao, dia Andriamanitry ny Isiraely. Homeko anao ny rakitra miafina, sy ny harena voalevina, mba hahafantaranao fa izaho no Iaveh, Andriamanitr' Israely, izay niantso anao tamin' ny anaranao. et je te donnerai des trésors secrets, des richesses cachées, afin que tu saches que je suis Yahvé, celui qui t' appelle par ton nom, le Dieu d' Israël.
Isa / Iz 45:4 For Jacob my servant' s sake, and Israel mine elect, I have even called thee by thy name: I have surnamed thee, though thou hast not known me. Noho ny amin' i Jakoba mpanompoko sy Isiraely voafidiko no niantsoako anao tamin' ny anaranao sy nanomezako anarana malaza ho anao, na dia tsy nahafantatra Ahy aza ianao. Jakoba mpanompoko, sy Israely voafidiko, no niantsoako anao tamin' ny anaranao; sy nanendreko anao, fony mbola tsy nahalala ahy hianao. C' est à cause de mon serviteur Jacob et d' Israël mon élu que je t' ai appelé par ton nom, je te donne un titre, sans que tu me connaisses.
Isa / Iz 45:5 I am the Lord, and there is none else, there is no God beside me: I girded thee, though thou hast not known me: Izaho no Jehovah, fa tsy misy hafa: Tsy misy Andriamanitra afa-tsy Izaho; Izaho efa nampisikina anao, kanefa tsy nahafantatra Ahy ianao, Izaho no Iaveh, ary tsy misy hafa koa; tsy misy Andriamanitra afa-tsy izaho! Nampisikina anao aho, fony hianao mbola tsy nahalala ahy; Je suis Yahvé, il n' y en a pas d' autre, moi excepté, il n' y a pas de Dieu. Je te ceins, sans que tu me connaisses,
Isa / Iz 45:6 That they may know from the rising of the sun, and from the west, that there is none beside me. I am the Lord, and there is none else. Mba hahafantarana hatrany amin' ny fiposahan' ny masoandro ka hatrany amin' ny filentehany fa tsy misy afa-tsy Izaho: Izaho no Jehovah, fa tsy misy hafa, mba hahafantaran' ny olona, hatramin' ny fiposahan' ny masoandro ka hatramin' ny filentehany fa tsy misy na inona na inona afa-tsy izaho! Izaho no Iaveh ary tsy misy hafa. afin que l' on sache du levant au couchant qu' il n' y a personne sauf moi : je suis Yahvé, il n' y en pas d' autre.
Isa / Iz 45:7 I form the light, and create darkness: I make peace, and create evil: I the Lord do all these things. Dia Izaho Izay mamorona ny mazava sy mahary ny maizina, manao ny fiadanana sy mahary ny loza; Izaho Jehovah no manao izany rehetra izany. Izaho no mamorona ny mazava, sy mahary ny maizina; manao ny fiadanana sy mahary ny loza; izaho Iaveh no manao izany rehetra izany. Je façonne la lumière et je crée les ténèbres, je fais le bonheur et je crée le malheur, c' est moi, Yahvé, qui fais tout cela.
Isa / Iz 45:8 Drop down, ye heavens, from above, and let the skies pour down righteousness: let the earth open, and let them bring forth salvation, and let righteousness spring up together; I the Lord have created it. Manateteva avy any ambony, ry lanitra, ary aoka ny habakabaka hampilatsaka fahamarinana; Aoka ny tany hisosatra, Ary aoka ho vokatra avy amin' ireo ny famonjena; Ary aoka hitsimoka miaraka amin' izay ny fahamarinana. Izaho Jehovah no efa nahatonga izany. Ampidino, ry lanitra, ny andonao avy any ambony; ary aoka ny rahona handatsaka ny fahamarinana toy ny ranonorana! Aoka ny tany hisokatra, hahavokatra ny famonjena, ka hampitsimoka ny fahamarinana, miaraka amin' izany! Izaho Iaveh no mahary ireo zavatra ireo. Cieux, épanchez-vous là-haut, et que les nuages déversent la justice, que la terre s' ouvre et produise le salut, qu' elle fasse germer en même temps la justice. C' est moi, Yahvé, qui ai créé cela.
Isa / Iz 45:9 Woe unto him that striveth with his Maker! Let the potsherd strive with the potsherds of the earth. Shall the clay say to him that fashioneth it, What makest thou? or thy work, He hath no hands? Lozan' izay miady amin' ny namorona azy! Tavim-bilany isan' ny tavim-bilany amin' ny tany ihany ireny! Ny tanimanga va hilaza amin' ny mpanefy azy hoe: Inona no ataonao? Na ny asanao va hanao hoe: Tsy manan-tanana izy? Loza ho an' izay miady hevitra amin' ilay namorona azy, nefa tavim-bilany isan' ny tavim-bilany tany ihany izy. Ny tanimanga va hilaza amin' izay namolavola azy hoe: Inona ity ataonao? Ny asanao va hanao hoe: Tsy manan-tànana izy? Malheur à qui discute avec celui qui l' a modelé, vase parmi les vases de terre! L' argile dit-elle à son potier : " Que fais-tu ? ton oeuvre n' a pas de mains! "
Isa / Iz 45:10 Woe unto him that saith unto his father, What begettest thou? or to the woman, What hast thou brought forth? Lozan' izay miteny amin-drainy hoe: Inona no aterakao? Na amin-dreniny hoe: Inona no aloaky ny kibonao? Loza ho an' izay manao amin-dray anankiray hoe: Nahoana no miteraka hianao? na amin' ny vehivavy iray hoe: Nahoana no velom-bao hianao? Malheur à qui dit à un père : " Pourquoi engendres-tu ? " et à une femme : " Pourquoi mets-tu au monde ? "
Isa / Iz 45:11 Thus saith the Lord, the Holy One of Israel, and his Maker, Ask me of things to come concerning my sons, and concerning the work of my hands command ye me. Izao no lazan' i Jehovah ny Iray Masin' ny Isiraely, dia ny namorona azy: Ny amin' ny zavatra ho avy no anontanio Ahy; ary ny zanako sy ny asan' ny tanako dia aoka ho adidiko ihany. Izao no lazain' ny Tompo, ilay Masin' Israely sy izay namorona azy: Sahinareo va ny hanontany ahy ny amin' ny ho avy, dia ny hanome didy ahy ny amin' ny zanako sy ny asan' ny tànako? Ainsi parle Yahvé, le Saint d' Israël, son créateur : On me demande des signes au sujet de mes enfants, au sujet de l' oeuvre de mes mains, on me donne des ordres.
Isa / Iz 45:12 I have made the earth, and created man upon it: I, even my hands, have stretched out the heavens, and all their host have I commanded. Izaho no nanao ny tany sy nahary ny olona eo amboniny; ny tanako ihany no namelatra ny lanitra sy nandahatra ny eny aminy rehetra. Izaho no nanao ny tany, sy nahary ny olona eo amboniny; izaho no namelatra ny lanitra tamin' ny tànako, izaho no mandidy ny tafika rehetra eo aminy. C' est moi qui ai fait la terre et créé l' homme qui l' habite, c' est moi qui de mes mains ai déployé les cieux, et qui ai donné des ordres à toute leur armée.
Isa / Iz 45:13 I have raised him up in righteousness, and I will direct all his ways: he shall build my city, and he shall let go my captives, not for price nor reward, saith the Lord of hosts. Izaho no nanaitra azy io tamin' ny fahamarinana, ary ny lalany rehetra dia haravoko avokoa; izy no hanao ny tanànako, ary ny oloko voababo dia halefany, nefa tsy amim-bola amin-karena, hoy Jehovah, Tompon' ny maro. Izaho no nanangana azy io, tamin' ny fahamarinako, ka mandravona ny làlany rehetra; Izy no hanangana ny tanànako indray, sy hampody ny oloko voababo, tsy amin' avotra na fanatitra, hoy Iavehn' ny tafika. C' est moi qui l' ai suscité dans la justice, et qui vais aplanir toutes ses voies. C' est lui qui reconstruira ma ville, qui rapatriera mes déportés, sans rançon ni indemnité, dit Yahvé Sabaot.
Isa / Iz 45:14 Thus saith the Lord, The labour of Egypt, and merchandise of Ethiopia and of the Sabeans, men of stature, shall come over unto thee, and they shall be thine: they shall come after thee; in chains they shall come over, and they shall fall down unto thee, they shall make supplication unto thee, saying, Surely God is in thee; and there is none else, there is no God. Izao no lazain' i Jehovah; Ny vokatry ny fisasaran' i Egypta sy ny tombom-barotr' i Etiopia sy ny Sabeana, olona lava tsanganana, hafindra ao aminao, ka ho anao izany; ary hanaraka anao ireo; avy aman-gadra izy ary hiankohoka handady eo anatrehanao, dia hifona aminao hoe: Ato aminao tokoa Andriamanitra; ary tsy misy Andriamanitra afa-tsy Izy ihany. Izao no lazain' ny Tompo: Ny vokatra azon' i Ejipta, ny tombony azon' i Etiopia, sy ny Sabeana olona lava tsanganana, dia samy ho tonga ao aminao sy ho anao, fa izy ireo dia hanaraka anao; ho tonga am-patorana sy hiankohoka eo anatrehanao, ary hifompòna aminao, hanao hoe: Tsy misy Andriamanitra afa-tsy ato aminao, ka tsy misy hafa. Tsy misy Andriamanitra hafa iray akory! Ainsi parle Yahvé : Les productions de l'Égypte, le commerce de Kush et les Sébaïtes, ces gens de haute taille, passeront chez toi et t' appartiendront. Ils marcheront derrière toi, ils iront chargés de chaînes, ils se prosterneront devant toi, ils te prieront : " Il n' y a de Dieu que chez toi! il n' y en a pas d' autres, pas d' autre dieu. "
Isa / Iz 45:15 Verily thou art a God that hidest thyself, O God of Israel, the Saviour. Marina tokoa fa Hianao dia Andriamanitra miafina, ry Andriamanitry ny Isiraely sady Mpamonjy ô. Marina tokoa fa Andriamanitra miafina hianao, ry Andriamanitr' Israely mpamonjy ô! En vérité tu es un dieu qui se cache, Dieu d' Israël, sauveur.
Isa / Iz 45:16 They shall be ashamed, and also confounded, all of them: they shall go to confusion together that are makers of idols. Ho menatra sy hangaihay izy rehetra; eny, handeha aman-kenatra avokoa ny mpamorona sarin-javatra, Menatra sy mangaihay avokoa izy rehetra, lasa mandeha amin-kenatra ny mpanao sampy. Ils sont honteux et humiliés, tous ensemble, ils marchent dans l' humiliation, les fabricants d' idoles. . .
Isa / Iz 45:17 But Israel shall be saved in the Lord with an everlasting salvation: ye shall not be ashamed nor confounded world without end. Fa ny Isiraely kosa ho voavonjin' i Jehovah Amin' ny famonjena mandrakizay; tsy ho menatra na hangaihay mandrakizay mandrakizay ianareo. Fa Israely kosa novonjen' ny Tompo amin' ny famonjena mandrakizay; tsy ho menatra na hangaihay intsony hianareo, amin' ny taona ho avy. Israël sera sauvé par Yahvé, sauvé pour toujours, vous ne serez ni honteux ni humiliés, pour toujours et à jamais.
Isa / Iz 45:18 For thus saith the Lord that created the heavens; God himself that formed the earth and made it; he hath established it, he created it not in vain, he formed it to be inhabited: I am the Lord; and there is none else. Fa izao no lazain' i Jehovah, Izay nahary ny lanitra (Izy no Andriamanitra) sady namorona ny tany sy nahavita azy (Izy no nandamina azy; tsy ho tany tsy misy endrika tsy akory no namoronany azy, fa nataony honenana): Izaho no Jehovah, ary tsy misy hafa. Fa izao no lazain' ny Tompo, izay nahary ny lanitra, izy dia ilay Andriamanitra namorona ny tany, sy nahavita ary nampiorina azy, ka tsy nataony ho zava-mifanjevo foana, fa nataony ho fonenana: Izaho no Iaveh, ary tsy misy hafa! Car ainsi parle Yahvé, le créateur des cieux : C' est lui qui est Dieu, qui a modelé la terre et l' a faite, c' est lui qui l' a fondée; il ne l' a pas créée vide, il l' a modelée pour être habitée. Je suis Yahvé, il n' y en a pas d' autre.
Isa / Iz 45:19 I have not spoken in secret, in a dark place of the earth: I said not unto the seed of Jacob, Seek ye me in vain: I the Lord speak righteousness, I declare things that are right. Tsy tao amin' ny mangingina, dia tao amin' ny fitoera-maizina amin' ny tany no nitenenako; Izaho tsy niantso ny taranak' i Jakoba hitady Ahy foana; Izaho Jehovah no miteny ny marina sy manambara ny mahitsy. Tsy niteny tao amin' ny mangingina aho, tao amin' ny toerana maizimaizina amin' ny tany. Tsy nilaza tamin' ny taranak' i Jakoba aho nanao hoe: Aoka hitady ahy foana anie hianareo! Fa izaho Iaveh dia milaza ny marina, manambara ny fahamarinana. Je n' ai pas parlé en secret, en quelque coin d' un obscur pays, je n' ai pas dit à la race de Jacob : Cherchez-moi dans le chaos! je suis Yahvé qui proclame la justice, qui annonce des choses vraies.
Isa / Iz 45:20 Assemble yourselves and come; draw near together, ye that are escaped of the nations: they have no knowledge that set up the wood of their graven image, and pray unto a god that cannot save. Mivoria, ka avia, ary miaraha manatona, ianareo jentilisa sisa afaka. Tsy manam-pahalalana izay mitondra ny hazo nataony sarin-javatra voasokitra ka mivavaka amin' izay andriamanitra tsy mahavonjy. Mivoria hianareo, ka avia, miaraha manatona, ry sisan' ny firenena izay afaka. Tsy mahalala na inona na inona izay mitondra ny sampi-hazony, sy miantso izay andriamanitra tsy mba mamonjy. Rassemblez-vous et venez! Approchez tous ensemble, survivants des nations! Ils sont inconscients ceux qui transportent leurs idoles de bois, qui prient un dieu qui ne sauve pas.
Isa / Iz 45:21 Tell ye, and bring them near; yea, let them take counsel together: who hath declared this from ancient time? who hath told it from that time? have not I the Lord? and there is no God else beside me; a just God and a Saviour; there is none beside me. Alaharo, ka asehoy mazava; Eny, aoka hiara-misaina izy: Iza no efa nanambara izany hatrizay hatrizay? Iza no efa nilaza izany hatramin' ny fahiny? Tsy Izaho Jehovah va? Fa tsy misy Andriamanitra afa-tsy Izaho, dia Andriamanitra marina sady Mpamonjy; Eny, tsy misy afa-tsy Izaho. Antsoy izy ireo; asaovy manatona izy; ary aoka hiara-misaina avokoa izy! Iza no efa nilaza izany zavatra izany hatramin' ny voalohany, sy nanambara izany hatramin' ny ela? Tsy izaho Iaveh va? Ary tsy misy Andriamanitra afa-tsy izaho; Izaho no Andriamanitra marina, ary tsy misy mpamonjy afa-tsy izaho. Annoncez, produisez vos preuves, que même ils se concertent! Qui avait proclamé cela dans le passé, qui l' avait annoncé jadis, n' est-ce pas moi, Yahvé ? Il n' y a pas d' autre dieu que moi. Un dieu juste et sauveur, il n' y en a pas excepté moi.
Isa / Iz 45:22 Look unto me, and be ye saved, all the ends of the earth: for I am God, and there is none else. Mijere Ahy, dia ho voavonjy ianareo, ry vazan-tany rehetra! Fa Izaho no Andriamanitra, ka tsy misy hafa. Mitodiha atý amiko, dia hovonjena hianareo, hianareo rehetra mponina amin' ny tany, fa izaho no Andriamanitra, ary tsy misy hafa. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, tous les confins de la terre, car je suis Dieu, il n' y en a pas d' autre.
Isa / Iz 45:23 I have sworn by myself, the word is gone out of my mouth in righteousness, and shall not return, That unto me every knee shall bow, every tongue shall swear. Ny tenako no nianianako, nisy teny efa naloaky ny vavako tamin' ny fahamarinana ka tsy hitsoaka: Izaho no handohalehan' ny lohalika rehetra, sy hianianan' ny lela rehetra hoe: Efa nianiana tamin' ny tenako aho; ny marina no aloaky ny vavako, dia ny teny iray, izay tsy hofoanana: Ny lohalika rehetra handohalika amiko, ary ny lela rehetra hianiana amiko. Je le jure par moi-même, ce qui sort de ma bouche est la vérité, c' est une parole irrévocable : Oui, devant moi tout genou fléchira, par moi jurera toute langue
Isa / Iz 45:24 Surely, shall one say, in the Lord have I righteousness and strength: even to him shall men come; and all that are incensed against him shall be ashamed. Ao amin' i Jehovah ihany no misy fahamarinana be sy hery, ka izy ihany no hohatonin' ny olona, ary ho menatra izay rehetra tezitra aminy. Izao no hilazan' ny olona ahy: Amin' ny Tompo irery no mitoetra ny fahamarinana sy ny hery! Hanatona azy ny olona; fa ho menatra kosa izay rehetra tezitra taminy. en disant : En Yahvé seul sont la justice et la force. Jusqu'à lui viendront, couverts de honte, tous ceux qui s' enflammaient contre lui.
Isa / Iz 45:25 In the Lord shall all the seed of Israel be justified, and shall glory. Ao amin' i Jehovah no hanamarinana ny taranak' Isiraely rehetra sy hananany rehareha. Hohamarinina sy homem-boninahitra ao amin' ny Tompo avokoa, ny taranak' Israely rehetra. C' est en Yahvé qu' elle obtiendra le triomphe et la gloire, toute la race d' Israël.

<-
->