<-
->

Isa / Iz 21:1 The burden of the desert of the sea. As whirlwinds in the south pass through; so it cometh from the desert, from a terrible land. Faminaniana ny amin' ny loza hanjo ny Efitra Ranobe. Tahaka ny firimorimon' ny tadio any atsimo no fihaviny avy any an-efitra, dia avy any amin' ny tany mahatahotra. Faminaniana ny amin' ny efitry ny ranomasina. Tahaka ny firimorimon' ny tadio mihazo any amin' ny atsimo, avy any an' efitra izany, amin' ny tany mahatahotra. Oracle sur le désert de la mer. Comme des ouragans qui passent dans le Négeb, il vient du désert, d' un pays redoutable.
Isa / Iz 21:2 A grievous vision is declared unto me; the treacherous dealer dealeth treacherously, and the spoiler spoileth. Go up, O Elam: besiege, O Media; all the sighing thereof have I made to cease. Misy fahitana mampahory naseho tamiko: Ny mpamitaka mamitaka, ary ny mpandringana mandringana. Iakaro, ry Elama ô! ekeo, ry Media ô! Hatsahatro ny fisentoana rehetra. Misy fahitana mahatsiravina naseho tamiko: ny mpandroba, mandroba; ny mpandrava, mandrava. Iakaro, ry Elama! Hodidino, ry Meda! Hatsahatro ny fisentoana rehetra. Une vision sinistre m' a été révélée : " Le traître trahit et le dévastateur dévaste. Monte, Élam, assiège, Mède! " J' ai fait cesser tous les gémissements.
Isa / Iz 21:3 Therefore are my loins filled with pain: pangs have taken hold upon me, as the pangs of a woman that travaileth: I was bowed down at the hearing of it; I was dismayed at the seeing of it. Ary raha nahita izany aho, dia feno fanaintainana ny valahako; Fijalijaliana no nahazo ahy tahaka ny fijalijalian' ny vehivavy raha miteraka; Niolanolana fatratra aho ka tsy nandre izany; Toran-kovitra aho ka tsy nahita izany. Izany no nahafeno tebiteby ny valahako; voan' ny fanaintainana aho, toy ny vehivavy miteraka. Miolanolana aho, mahare izany; tsiravina aho mahita izany; C' est pourquoi mes reins sont remplis d' angoisse, des convulsions m' ont saisi comme les convulsions de la femme qui enfante; je suis trop bouleversé pour entendre, trop troublé pour voir.
Isa / Iz 21:4 My heart panted, fearfulness affrighted me: the night of my pleasure hath he turned into fear unto me. Niemponempona ny foko, nampahatahotra ahy ny horohoro; Ny hariva fahafinaretako nampodiny ho fangovitako. mivadika ny foko, raiki-tahotra aho; ny alina niriko, natao fotoan' ny horohoro ho ahy. Mon coeur s'égare, un frisson me terrifie; le crépuscule auquel j' aspirais devient ma terreur.
Isa / Iz 21:5 Prepare the table, watch in the watchtower, eat, drink: arise, ye princes, and anoint the shield. Velarina ny latabatra, miambina ny mpiambina, mihinana sy misotro ny olona mitsangàna, ianareo lehibe, ka hosory ny ampinga! Ny latabatra antsangana, ny tily miambina, ny olona mihinana sy misotro. - Mitsangana, hianareo kapiteny! Hosory ny ampinga! On dresse la table, on met la nappe; on mange, on boit. Debout, chefs! Graissez le bouclier!
Isa / Iz 21:6 For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth. Fa izao no nolazain' i Jehovah tamiko: Mandehana, manendre tily; Ka izay hitany no aoka holazainy. Fa izao no nolazain' ny Tompo tamiko: Mandehana mametraka tily, ka aoka holazainy izay hitany. Car ainsi m' a parlé le Seigneur : " Va, place un guetteur! Qu' il annonce ce qu' il voit!
Isa / Iz 21:7 And he saw a chariot with a couple of horsemen, a chariot of asses, and a chariot of camels; and he hearkened diligently with much heed: Dia nahita izy ka indreo mpitaingina manao andiany mandeha tsiroaroa sy boriky andiany ary rameva andiany. Ary nihaino izy, eny, nihaino dia nihaino; Ary ny ho hitany dia mpitaingin-tsoavaly mpitaingin-tsoavaly mitaingina ampondra, mpitaingin-tsoavaly mitaingin-drameva. Dia hijery amim-pitandremana izy, amim-pitandremana fatratra. Il verra de la cavalerie, des cavaliers deux par deux, des hommes montés sur des ânes, des hommes montés sur des chameaux; qu' il observe avec attention, avec grande attention. "
Isa / Iz 21:8 And he cried, A lion: My lord, I stand continually upon the watchtower in the daytime, and I am set in my ward whole nights: Dia niantso nanao feon-diona izy ka nanao hoe: Tompo ô! izaho mijanona mandrakariva eto ambonin' ny fitazanako nony antoandro, Ary mitoetra eto amin' ny fiambenako aho mandritra ny alina; Dia niantso toy ny liona izy hoe: Eto amin' ny tilikambo fitiliana no ipetrahako, ry Tompo, tsy an-kijanona tontolo andro mitsangana eto amin' ny fiambenana aho, isan' alina. Et le guetteur a crié : " Sur la tour de guet, Seigneur, je me tiens tout le long du jour, à mon poste de garde, je suis debout toute la nuit.
Isa / Iz 21:9 And, behold, here cometh a chariot of men, with a couple of horsemen. And he answered and said, Babylon is fallen, is fallen; and all the graven images of her gods he hath broken unto the ground. Koa, indreo, avy ny olona an-diany, mpitaingina mandeha tsiroaroa; Ary nanandratra ny feony izy ka nanao hoe: Rava, rava Babylona! Ary ny sarin' ny andriamaniny rehetra dia voatorotoro miraraka amin' ny tany. Indreo tamy ny olona mitaingin-tsoavaly, ny mpitaingin-tsoavaly, milahatra tsiroaroa. Dia niteny indray izy ka nanao hoe: Potraka re! Potraka re Babilona! Ary ny sarin' ireo andriamaniny rehetra nazerany novakiny tamin' ny tany. Et voici que vient la cavalerie, des cavaliers deux par deux. " Il a repris la parole et dit : " Elle est tombée, Babylone, elle est tombée, et toutes les images de ses dieux, il les a brisées à terre. "
Isa / Iz 21:10 O my threshing, and the corn of my floor: that which I have heard of the Lord of hosts, the God of Israel, have I declared unto you. Ry ahy voavely toy ny vary teo am-pamoloako ô! Izay efa reko tamin' i Jehovah, Tompon' ny maro, Andriamanitry ny Isiraely, no nambarako taminareo. Ry variko velezina o, voam-barin' ny famoloako, izay reko tamin' ny Tompon' ny tafika, Andriamanitr' Israely, no ambarako aminareo. Toi que j' ai foulé, grain de mon aire, ce que j' ai appris de Yahvé Sabaot, Dieu d' Israël, je te l' annonce.
Isa / Iz 21:11 The burden of Dumah. He calleth to me out of Seir, Watchman, what of the night? Watchman, what of the night? Faminaniana ny amin' ny loza hanjo an' i Edoma. Misy miantso ahy any Seira manao hoe: Ry mpiambina ô, toy inona alina moa izao ? Ry mpiambina ô, toy inona alina moa izao? Faminaniana ny amin' i Domà . Misy miantso ahy avy any Seira manao hoe: Ry tily o, toy inon' alina moa izao? Ry tily o, toy inon' alina moa izao? Oracle sur Duma. Vers moi on crie depuis Séïr : " Veilleur, où en est la nuit ? Veilleur, où en est la nuit ? "
Isa / Iz 21:12 The watchman said, The morning cometh, and also the night: if ye will enquire, enquire ye: return, come. Dia hoy ny mpiambina: Avy ny maraina, avy koa ny alina; Raha mbola ta-hanontany ianareo, dia manontania ihany; ka avia, miverena. Dia mamaly ny tily manao hoe: Tonga ny maraina, ary ny alina koa. Raha te-hanontany ahy hianareo, manontania; tongava indray amin' ny fotoana hafa. Le veilleur répond : " Le matin vient, puis encore la nuit. Si vous voulez interroger, interrogez! Revenez! Venez! "
Isa / Iz 21:13 The burden upon Arabia. In the forest in Arabia shall ye lodge, O ye travelling companies of Dedanim. Faminaniana ny amin' ny loza hanjo an' i Arabia. Any an' ala any Arabia no andrianareo, ry andian' ny Dedanita. Faminaniana any Arabia. Any an-tanilemaka foana any Arabia, hianareo no handry, ry andian' i Dedana. Oracle dans la steppe. Dans les taillis, dans la steppe, vous passez la nuit, caravanes de Dédanites.
Isa / Iz 21:14 The inhabitants of the land of Tema brought water to him that was thirsty, they prevented with their bread him that fled. Itondrana rano ny mangetaheta; Ny mponina amin' ny tany Tema mitsena hanina ny mandositra; Mitondrà rano hitsenana an' izay mangetaheta! Ny mponina amin' ny tanin' i Temà , manatitra mofo ho an' ny mpandositra. A la rencontre de l' assoiffé, apportez de l' eau! Les habitants du pays de Téma sont allés avec du pain au-devant du fugitif.
Isa / Iz 21:15 For they fled from the swords, from the drawn sword, and from the bent bow, and from the grievousness of war. Fa mandositra ny sabatra ireo, dia ny sabatra voatsoaka sy ny tsipìka voahenjana ary ny havesatry ny ady. Fa izy ireo nandositra teo anatrehan' ny sabatra, teo anatrehan' ny sabatra voatsoaka, teo anatrehan' ny tsipika voahenjana, teo anatrehan' ny ady mahatsiravina. Car ils ont fui devant des épées, devant l'épée nue et devant l' arc tendu, devant l' acharnement du combat.
Isa / Iz 21:16 For thus hath the Lord said unto me, Within a year, according to the years of an hireling, and all the glory of Kedar shall fail: Fa izao no nolazain' i Jehovah tamiko: Ato anatin' ny herintaona, tahaka ny taonan' ny mpikarama, dia ho levona avokoa ny voninahitr' i Kedara; Satria izao no nolazain' ny Tompo tamiko: Herintaona, araka ny fanisana ny taonan' ny mpikarama, sisa dia ho levona avokoa ny voninahitr' i Sedara; ary amin' ireo tsipika maro an' ny lehilahy mahery, zanak' i Sedara, dia kely foana no sisa tavela, fa Iaveh Andriamanitr' Israely no efa niteny. Car ainsi m' a parlé le Seigneur : Encore une année comme des années de mercenaire, et c' en est fait de toute la gloire de Qédar.
Isa / Iz 21:17 And the residue of the number of archers, the mighty men of the children of Kedar, shall be diminished: for the Lord God of Israel hath spoken it. Ary ny tsipìka sisa izay; an' ny lehilahy mahery, taranak' i Kedara, dia ho vitsy foana, fa Jehovah Andriamanitry ny Isiraely, ao efa niteny. Et du nombre des vaillants archers, des fils de Qédar, il ne restera presque rien, car Yahvé, Dieu d' Israël, a parlé.

<-
->