<-
->

Isa / Iz 42:1 Behold my servant, whom I uphold; mine elect, in whom my soul delighteth; I have put my spirit upon him: he shall bring forth judgment to the Gentiles. Indro ny Mpanompoko, Izay tantanako, dia Ilay voafidiko sady sitraky ny foko Napetrako tao aminy ny Fanahiko; Hamoaka fitsipika ho an' ny jentilisa Izy. Indro ny mpanompoko izay tantanako; ilay voafidiko ka sitraky ny foko; napetrako ao aminy ny fanahiko; hamoaka fahamarinana ho an' ny firenena izy. Voici mon serviteur que je soutiens, mon élu en qui mon âme se complaît. J' ai mis sur lui mon esprit, il présentera aux nations le droit.
Isa / Iz 42:2 He shall not cry, nor lift up, nor cause his voice to be heard in the street. Tsy hiantsoantso Izy, na hanandratra ny feony, na hanao izay handrenesana ny feony eny an-dalana. Tsy hiantso mafy izy, na hanandra-peo, na hanao izay handrenesana ny feony eny an-dalambe. Il ne crie pas, il n'élève pas le ton, il ne fait pas entendre sa voix dans la rue;
Isa / Iz 42:3 A bruised reed shall he not break, and the smoking flax shall he not quench: he shall bring forth judgment unto truth. Tsy hotapahiny ny volotara torotoro, ary tsy hovonoiny ny lahin-jiro manetona; Hamoaka izay tena rariny tokoa Izy. Ny volotara, tsy hotapahany; ny lahin-jiro efa ho faty, tsy hovonoiny. Hanambara ny rariny, araka ny marina izy; il ne brise pas le roseau froissé, il n'éteint pas la mèche qui faiblit, fidèlement, il présente le droit;
Isa / Iz 42:4 He shall not fail nor be discouraged, till he have set judgment in the earth: and the isles shall wait for his law. Tsy ho reraka na ho kivy Izy, Mandra-panoriny ny rariny amin' ny tany, ary ny nosy hiandry ny lalàny. tsy ho ketraka izy na ho kivy akory, mandra-panoriny ny rariny amin' ny tany; ary ny nosy hiandry ny lalàny. il ne faiblira ni ne cédera jusqu'à ce qu' il établisse le droit sur la terre, et les îles attendent son enseignement.
Isa / Iz 42:5 Thus saith God the Lord, he that created the heavens, and stretched them out; he that spread forth the earth, and that which cometh out of it; he that giveth breath unto the people upon it, and spirit to them that walk therein: Izao no lazain' i Jehovah Andriamanitra, Izay nahary ny lanitra sy nanenjana azy, Izay namelatra ny tany sy ny vokatra avy aminy, Izay manome fofonaina ny olona eo aminy sy fanahy ho an' izay mandeha eo aminy: Izao no lazain' ny Tompo Andriamanitra izay nahary ny lanitra sy namelatra azy, izay namelatra ny tany mbamin' ny vokatra ao aminy, izay nanome fofon' aina ny olona eo aminy, sy fofon' aina ho an' izay mandeha eo. Ainsi parle Dieu, Yahvé, qui a créé les cieux et les a déployés, qui a affermi la terre et ce qu' elle produit, qui a donné le souffle au peuple qui l' habite, et l' esprit à ceux qui la parcourent.
Isa / Iz 42:6 I the Lord have called thee in righteousness, and will hold thine hand, and will keep thee, and give thee for a covenant of the people, for a light of the Gentiles; Izaho Jehovah efa niantso Anao tamin' ny fahamarinana sy nitantana ny tananao, Ary hiaro Anao Aho ka hanome Anao ho fanekena ho an' ny olona, Ho fanazavana ny jentilisa, Izaho Iaveh no niantso anao, tamin' ny fahamarinana, sy nandray tànana anao, miaro anao aho ary manao anao ho fanekem-pihavanana ho an' ny vahoakako sy fahazavan' ny firenena, " Moi, Yahvé, je t' ai appelé dans la justice, je t' ai saisi par la main, et je t' ai modelé, j' ai fait de toi l' alliance du peuple, la lumière des nations,
Isa / Iz 42:7 To open the blind eyes, to bring out the prisoners from the prison, and them that sit in darkness out of the prison house. Hampahiratra ny mason' ny jamba, hamoaka ny mpifatotra hiala ao an-trano-maizina ary izay mipetraka ao amin' ny maizina hiala ao an-trano famatorana. hampahiratra ny mason' ny jamba, hamoaka ny mifatotra eo amin' ny tranomaizina, sy ireo mipetraka ao anatin' ny haizina ao amin' ny fonja. pour ouvrir les yeux des aveugles, pour extraire du cachot le prisonnier, et de la prison ceux qui habitent les ténèbres. "
Isa / Iz 42:8 I am the Lord: that is my name: and my glory will I not give to another, neither my praise to graven images. Izaho no Jehovah, izany no anarako, ka ny voninahitro tsy homeko ny hafa, na ny fiderana Ahy ho an' ny sarin-javatra voasokitra. Izaho no Iaveh, izany no anarako; ary ny voninahitro tsy homeko ny hafa. Ny fanajana ahy, tsy ho an' ny sampy. Je suis Yahvé, tel est mon nom! Ma gloire, je ne la donnerai pas à un autre, ni mon honneur aux idoles.
Isa / Iz 42:9 Behold, the former things are come to pass, and new things do I declare: before they spring forth I tell you of them. Ny amin' ny zavatra taloha, dia indreo, efa miseho; Ary zava-baovao kosa no toriko izao; Na dia tsy mbola miposaka aza ireny, dia ambarako aminareo. Efa tanteraka izay, ireo zavatra taloha; ary zava-baovao indray izao no ambarako: alohan' ny hitrangany dia ampandrenesiko rahateo hianareo. Les premières choses, voici qu' elles sont arrivées, et je vous en annonce de nouvelles, avant qu' elles ne paraissent, je vais vous les faire connaître.
Isa / Iz 42:10 Sing unto the Lord a new song, and his praise from the end of the earth, ye that go down to the sea, and all that is therein; the isles, and the inhabitants thereof. Hianareo izay midina any amin' ny ranomasina sy ny ao aminy rehetra, dia ianareo nosy sy ny mponina ao aminy, samia mihira fihiram-baovao ho an' i Jehovah, dia ny fiderana Azy hatramin' ny faran' ny tany. Mihirà fihiram-baovao ho an' ny Tompo; sy fiderana azy, hatramin' ny faran' ny tany, hianareo miantsambo amin' ny ranomasina sy monina ao aminy, hianareo, nosy, mbamin' ireo mponina aminareo! Chantez à Yahvé un chant nouveau, que chantent sa louange, des extrémités de la terre, ceux qui vont sur la mer, et tout ce qui la peuple, les îles et ceux qui les habitent.
Isa / Iz 42:11 Let the wilderness and the cities thereof lift up their voice, the villages that Kedar doth inhabit: let the inhabitants of the rock sing, let them shout from the top of the mountains. Aoka ny efitra sy ireo tanàna eny aminy hanandratra ny feony, dia ny vohitra izay onenan' i Kedara; Aoka hihoby ny mponina any Sela; Ary aoka hanao feo avo any an-tampon' ny tendrombohitra izy. Aoka hanandra-peo ny efitra mbamin' ny tanàna eo aminy; ny toby onenan' i Sedara! Aoka hientan-kafaliana, ny mponina any Selà; aoka hihobim-piravoravoana any an-tampon-tendrombohitra! Que se fassent entendre le désert et ses villes, les campements où habite Qédar, qu' ils crient de joie les habitants de la Roche, au sommet des montagnes, qu' ils poussent des clameurs.
Isa / Iz 42:12 Let them give glory unto the Lord, and declare his praise in the islands. Aoka hanome voninahitra an' i Jehovah izy Ary hitory ny fiderana Azy any amin' ny nosy. Aoka hanome voninahitra an' ny Tompo, sy hitory fiderana azy eny amin' ny nosy! Qu' on rende gloire à Yahvé, qu' on proclame sa louange dans les îles.
Isa / Iz 42:13 The Lord shall go forth as a mighty man, he shall stir up jealousy like a man of war: he shall cry, yea, roar; he shall prevail against his enemies. Jehovah mivoaka tahaka ny lehilahy mahery, tahaka ny fanaon' ny mpiady no amohazany ny fahatezerany; Miantsoantso Izy, eny, mihiaka mafy; Mampiseho hery haharesy ny fahavalony Izy. Fa mivoaka Iaveh toy ny lehilahy mahery; mamoha ny firehetam-pony, toy ny mpiady, mandefa akoran' ady, akora mikotrokotroka; manampatra ny heriny, handresy ny fahavalony. Yahvé, comme un héros, s' avance, comme un guerrier, il éveille son ardeur, il pousse le cri de guerre, il vocifère, contre ses ennemis il agit en héros.
Isa / Iz 42:14 I have long time holden my peace; I have been still, and refrained myself: now will I cry like a travailing woman; I will destroy and devour at once. Efa tsy niteny Aho hatrizay hatrizay, nangina ihany Aho ka nanindry fo; Fa izao Aho dia mitaraina tahaka ny vehivavy raha miteraka, eny, miehakehaka tsy avy miaina. Ela nanginana aho; nitam-bava tsy niteny sy nanindry fo aho; mitolokoloko toy ny vehivavy miteraka, misentosento sy mihanahana aho. " Longtemps j' ai gardé le silence, je me taisais, je me contenais. Comme la femme qui enfante, je gémissais, je soupirais tout en haletant.
Isa / Iz 42:15 I will make waste mountains and hills, and dry up all their herbs; and I will make the rivers islands, and I will dry up the pools. Hataoto mariry ny tendrombohitra sy ny havoana, hataoko maina ny ahitra rehetra ao aminy, ary ny ony ho tonga nosy, Ary hataoko tankina ny farihy. Hofoanako ny tendrombohitra aman-kavoana; hataoko maina avokoa izay maitso eo aminy; hampanjariako nosy ny ony, ary hamainiko ny farihy. Je vais ravager montagnes et collines, en flétrir toute la verdure; je vais changer les torrents en terre ferme et dessécher les marécages.
Isa / Iz 42:16 And I will bring the blind by a way that they knew not; I will lead them in paths that they have not known: I will make darkness light before them, and crooked things straight. These things will I do unto them, and not forsake them. Hitarika ny jamba amin' izay lalana tsy fantany Aho; ary amin' ny lalana tsy fantany no hitondrako azy; Ny maizina dia hataoko mazava eo anoloany, ary ny mikitoantoana halamako tsara; Izany zavatra izany no hataoko aminy ka tsy hamelako. Hampandehaniko amin' ny làlan-tsy fantany ny jamba; ary hotarihiko amin' ny sakeli-dàlana mbola tsy hitany; ny maizina hataoko mazava eo anoloany; ary ny tany be havoana halamako. Hotanterahiko ireo teny ireo; ary tsy avelako tsy hatao. Je conduirai les aveugles par un chemin qu' ils ne connaissent pas, par des sentiers qu' ils ne connaissent pas je les ferai cheminer, devant eux je changerai l' obscurité en lumière et les fondrières en surface unie. Cela, je le ferai, je n' y manquerai pas.
Isa / Iz 42:17 They shall be turned back, they shall be greatly ashamed, that trust in graven images, that say to the molten images, Ye are our gods. Hihemotra sady ho menatra tokoa izay matoky ny sarin-javatra voasokitra, dia izay manao amin' ny sarin-javatra an-idina hoe: Hianareo no andriamanitray. Hihemotra sy ho safo-kenatra ireo, izay matoky ny sampy, izay milaza amin' ny sarin-javatra anidina hoe: Hianareo no andriamanitray. Ils reculeront, ils rougiront de honte, ceux qui se fient aux idoles, qui disent à des statues : Vous êtes nos dieux. "
Isa / Iz 42:18 Hear, ye deaf; and look, ye blind, that ye may see. Mihainoa ianareo, ry marenina; Ary mijere, ry jamba, mba hahita. Mihainoa, hianareo marenina; mihirata hijery, hianareo jamba! Sourds, entendez! Aveugles, regardez et voyez!
Isa / Iz 42:19 Who is blind, but my servant? or deaf, as my messenger that I sent? who is blind as he that is perfect, and blind as the Lord' s servant? Iza no jamba, afa-tsy ny mpanompoko? Ary iza no marenina tahaka ny iraka izay irahiko? Iza no jamba tahaka ny sakaizan' i Jehovah, ary jamba tahaka ny mpanompony? Iza no jamba afa-tsy ny mpanompoko; iza no marenina tahaka ny iraka irahiko? Iza no jamba tahaka an' izay nataoko sakaizako, sy jamba tahaka ny mpanompon' ny Tompo? Qui est aveugle si ce n' est mon serviteur ? qui est sourd comme le messager que j' envoie ? Qui est aveugle comme celui dont j' avais fait mon ami et sourd comme le serviteur de Yahvé ?
Isa / Iz 42:20 Seeing many things, but thou observest not; opening the ears, but he heareth not. Mahita zavatra maro ianao, nefa tsy mitandrina; Manongilana ny sofiny izy, nefa tsy mihaino. Nahita zavatra maro hianao, fa tsy nahatana na inona na inona; nisokatra ny sofiny, fa tsy nandre na inona na inona izy. Tu as vu bien des choses, sans y faire attention. Ouvrant les oreilles, tu n' entendais pas.
Isa / Iz 42:21 The Lord is well pleased for his righteousness' sake; he will magnify the law, and make it honourable. Sitrak' i Jehovah noho ny fahamarinany ny hahalehibe ny lalàna sy ny hahabe voninahitra azy. Sitrak' Iaveh noho ny fahamarinany, ny nanome lalàna lehibe sy be voninahitra! Yahvé a voulu, à cause de sa justice, rendre la Loi grande et magnifique,
Isa / Iz 42:22 But this is a people robbed and spoiled; they are all of them snared in holes, and they are hid in prison houses: they are for a prey, and none delivereth; for a spoil, and none saith, Restore. Kanefa ity dia firenena nobaboina sy norobaina; Voafandrika ao an-davaka avokoa izy rehetra ary voàfina ao an-trano-maizina; Voababo izy, ka tsy misy mamonjy; Voasambotra izy, ka tsy misy manao hoe: Ampodio. Ary indro ity vahoaka ity, dia voababo sy norobaina ny fananany. Voafatotra ao an-johy avokoa izy rehetra; voahiboka ao an-tranomaizina izy; robaina izy nefa tsy misy mamonjy azy, baboina ny fananany, nefa tsy misy manao hoe: Avereno! et voici un peuple pillé et dépouillé, on les a tous enfermés dans des basses-fosses, emprisonnés dans des cachots. On les a mis au pillage, et personne pour les secourir, on les a dépouillés, et personne pour demander réparation,
Isa / Iz 42:23 Who among you will give ear to this? who will hearken and hear for the time to come? Iza aminareo no hihaino iza-ny? Iza no handre, dia hitandrina izany amin' ny andro ho avy? Iza aminareo moa no hety handre izany dia handinika sy hihaino amin' ny sisa? Qui, parmi vous, prête l' oreille à cela ? Qui fait attention et désormais écoute ?
Isa / Iz 42:24 Who gave Jacob for a spoil, and Israel to the robbers? did not the Lord, he against whom we have sinned? for they would not walk in his ways, neither were they obedient unto his law. Iza no nanolotra an' i Jakoba hosamborina, ary Isiraely ho an' ny mpamabo? Tsy Jehovah, Izay efa nanotantsika va? Satria tsy nety nandeha tamin' ny lalany ireo, sady tsy nety nihaino ny lalàny; Iza no nanolotra an' i Jakoba horobaina, sy Israely hobaboina? Moa tsy Iaveh va, izay nanotantsika? Tsy nety nanaraka ny làlany izy ireo; ary ny lalàny tsy nohenoiny? Qui donc a livré Jacob au spoliateur et Israël aux pillards ? N' est-ce pas Yahvé contre qui nous avions péché, dont on n' avait pas voulu suivre les voies, ni écouter la Loi ?
Isa / Iz 42:25 Therefore he hath poured upon him the fury of his anger, and the strength of battle: and it hath set him on fire round about, yet he knew not; and it burned him, yet he laid it not to heart. Ka dia nalatsany taminy ny firehitry ny fahatezerany sy ny halozan' ny ady; Dia nampirehitra azy manodidina izany nefa tsy fantany; Ary nandoro azy, nefa tsy noheverin' ny fony Dia nalatsany tamin' izy ireo ny afon' ny fahatezerany, sy ny firehitry ny ady: ka nirehitra nanodidina azy izany, nefa tsy azony an-tsaina, ary nandoro azy, nefa tsy noheveriny. Il a répandu sur lui l' ardeur de sa colère et la fureur guerrière; tout autour elle porta l' incendie, et lui n' a pas compris, elle l' a brûlé, et il n' y a pas pris garde.

<-
->