<-
->

Isa / Iz 15:1 The burden of Moab. Because in the night Ar of Moab is laid waste, and brought to silence; because in the night Kir of Moab is laid waste, and brought to silence; Faminaniana ny amin' ny loza hanjo an' i Moaba. Fa tamin' ny indray alina no nandravana an' i Ara-moaba, ka fongotra izy; Fa tamin' ny indray alina no nandravana an' i Kira-moaba, ka fongotra izy; Faminaniana ny amin' i Moaba. Marina tokoa fa ny alina nandrobana azy, dia fongotra Ara-Moaba. Ny alina nandrobana azy, Kira-Moaba dia fongotra. Oracle sur Moab. Parce qu' une nuit elle a été dévastée, Ar-Moab s' est tue; parce qu' une nuit elle a été dévastée, Qir-Moab s' est tue.
Isa / Iz 15:2 He is gone up to Bajith, and to Dibon, the high places, to weep: Moab shall howl over Nebo, and over Medeba: on all their heads shall be baldness, and every beard cut off. Miakatra ho ao amin' ny tempoly sy ho ao Dibona ny olona, dia ao amin' ny fitoerana avo, mba hitomany; any Nebo sy Medeba no idradradradran' i Moaba; Mibory ny loha rehetra; Voaharatra ny somotra rehetra. Miakatra ho any an-tempolin' i Kamaosy sy any Dibona ny olona, eny amin' ny fitoerana avo mba higogogogo; migogogogo ny amin' i Nebao sy Medeba, i Moaba. Ny loha mibory avokoa; ny somotra voaharatra daholo. Elle est montée, la fille de Dibôn, sur les hauts lieux pour pleurer. Sur le Nébo et à Médba, Moab se lamente, toutes les têtes sont rasées, toute barbe coupée.
Isa / Iz 15:3 In their streets they shall gird themselves with sackcloth: on the tops of their houses, and in their streets, every one shall howl, weeping abundantly. Eny an-dalambe dia misikina lamba fisaonana izy; eny an-tampon-tranony sy eny an-kalalahana dia midradradradra avokoa izy, eny, mijohy ny ranomasony. Eny an-dàlambe izy ireo mitafy lasaka; eny ambony tafon-trano sy eny an-kianja izy, minaonaona avokoa, mijoy ranomaso daholo. Dans ses rues on ceint le sac; sur ses toits et sur ses places, tout le monde se lamente et fond en larmes.
Isa / Iz 15:4 And Heshbon shall cry, and Elealeh: their voice shall be heard even unto Jahaz: therefore the armed soldiers of Moab shall cry out; his life shall be grievous unto him. Ary mitaraina Hesbona sy Elale, ka re hatrany Jahaza ny feony, ary noho izany dia miantso mafy ny miaramilan' i Moaba, Mangovitra ny fanahiny ao anatiny. Mibabababa Hesebona sy Eleale; re hatrany Jahasy ny feony. Noho izany midradradradra ny mpiadin' i Moaba, mangovitra ny fanahin' izy io. Heshbôn et Éléalé ont crié, jusqu'à Yahaç leur voix s' est fait entendre. C' est pourquoi les guerriers de Moab frémissent, son âme frémit sur son propre sort.
Isa / Iz 15:5 My heart shall cry out for Moab; his fugitives shall flee unto Zoar, an heifer of three years old: for by the mounting up of Luhith with weeping shall they go it up; for in the way of Horonaim they shall raise up a cry of destruction. Ny foko mitaraina noho ny amin' i Moaba; Ny mandositra avy ao dia tonga hatrany Zoara sy Egleta-selisia; fa miakatra mitomany ao amin' ny fiakarana Lohita izy sy midradradradra amin' ny famoizam-po eny an-dalana mankany Horonaima. Ory an' i Moaba ny foko; efa mby ao Segora sahady ny mpiaro azy, efa ao Eglata-Selisiah. Eny, mitomany izy no miakatra ny fiakarana Lohita; eny amin' ny làlan' i Horonaima, manao antsom-pahoriana ny olona. Mon coeur crie en faveur de Moab : car ses fuyards sont déjà à Çoar, vers Églat-Shelishiyya. La montée de Luhit, on la monte en pleurant, sur le chemin de Horonayim, on pousse des cris déchirants.
Isa / Iz 15:6 For the waters of Nimrim shall be desolate: for the hay is withered away, the grass faileth, there is no green thing. Fa Nimrima tsara rano dia tonga karankaina; maina ny ahitra, malazo ny zava-maniry, ka tsy misy zava-maitso intsony. Satria ritra ny ranon' i Nimrima, maina ny ahitra, fongana ny ahi-maitso, tsy misy intsony izay zava-maitso. Les eaux de Nimrim sont un lieu désolé : l' herbe est desséchée, le gazon a péri, plus de verdure.
Isa / Iz 15:7 Therefore the abundance they have gotten, and that which they have laid up, shall they carry away to the brook of the willows. Ary amin' izany ny harena be izay nohariny ny entany izay mbola voatahiriny dia entiny ho any am-pitan' ny lohasahan-driaky ny hazomalahelo. Izay zavatra mba azony noraisina sy izay fitaovany, dia nentiny any an-dafin' ny lohasahan-driaky ny Hazomalahelo. C' est pourquoi, ce qu' ils ont pu sauver et leurs réserves, ils les portent au-delà du torrent des Saules.
Isa / Iz 15:8 For the cry is gone round about the borders of Moab; the howling thereof unto Eglaim, and the howling thereof unto Beerelim. Fa ny fitarainany manodidina ny sisin' i Moaba, re hatrany Eglaima ny fidradradradrany Eny, re hatrany Ber-elima ny fidradradradrany. Fa efa re eran' ny faritanin' i Moaba ny fitarainana, manako hatrany Eglaima ny finanananany, tonga hatrany Beera-Elima ny finanananany. Car ce cri a fait le tour du territoire de Moab, jusqu'à Églayim on entend son hurlement, jusqu'à Beer-Élim on entend son hurlement.
Isa / Iz 15:9 For the waters of Dimon shall be full of blood: for I will bring more upon Dimon, lions upon him that escapeth of Moab, and upon the remnant of the land. Fa ny ranon' i Dimona dia feno rà; fa mbola hampiako ny loza manjo an' i Dimona, dia liona handrapaka izay efa mandositra avy any Moaba, sy handany izay sisa amin' ny tany. Satria feno ra ny ranon' i Dimona. Fa hampihavy tombon-doza amin' i Dimona aho, hampihavy liona ho amin' izay sisan' i Moaba, dia amin' izay tavela eo amin' ny tany. Car les eaux de Dimôn sont pleines de sang, et j' ajouterai sur Dimôn un surcroît de malheur : un lion pour les survivants de Moab, pour ceux qui restent sur son sol.

<-
->