<-
->

Isa / Iz 65:1 I am sought of them that asked not for me; I am found of them that sought me not: I said, Behold me, behold me, unto a nation that was not called by my name. Notadiavin' zay tsy naniry Aho sy hitan' izay tsy nitady; hoy Izaho tamin' ny firenena izay tsy nantsoina tamin' ny anarako: Inty Aho! Inty Aho! Nekeko hotadiavin' izay tsy nangataka ahy aho, nety ho hitan' ireo tsy nitady ahy aho; Hoy aho: Inty aho! Inty aho! tamin' ny firenena izay tsy nitondra ny anarako. Je me suis laissé approcher par qui ne me questionnait pas, je me suis laissé trouver par qui ne me cherchait pas. J' ai dit : " Me voici! me voici! " à une nation qui n' invoquait pas mon nom.
Isa / Iz 65:2 I have spread out my hands all the day unto a rebellious people, which walketh in a way that was not good, after their own thoughts; Namelatra ny tanako mandritra ny andro Aho tamin' ny firenena miodina, izay mandeha amin' ny lalana tsy tsara araka ny fisainany ihany, Namela-tanana tontolo andro aho, mankamin' ny vahoaka niodina, mankamin' ireo mizotra amin' ny lalan-dratsy, araka izay sitraky ny sainy; mankamin' ny vahoaka mihaika ahy, J' ai tendu les mains, chaque jour, vers un peuple rebelle, des gens qui suivent une voie mauvaise, au gré de leur fantaisie.
Isa / Iz 65:3 A people that provoketh me to anger continually to my face; that sacrificeth in gardens, and burneth incense upon altars of brick; Dia firenena izay nahatezitra ahy mandrakariva na dia eo imasoko aza, izay mamono zavatra hatao fanatitra eo amin' ny tanimboly Ary mandoro ditin-kazo manitra eny ambonin' ny tanimanga, tsy an-kijanona sy manatrika, izay manao sorona eny amin' ny zaridaina, mandoro emboka eny ambony biriky; Un peuple qui me provoque sans cesse en face, qui sacrifie dans les jardins, qui brûle de l' encens sur des briques,
Isa / Iz 65:4 Which remain among the graves, and lodge in the monuments, which eat swine' s flesh, and broth of abominable things is in their vessels; Dia izay mipetraka any amin' ny fasana ary mitoetra mandritra ny alina ao am-pierena, sady mihinana henan-kisoa, ary ny ron' ny hena fahavetavetana no ao amin' ny loviany, mitoetra any anaty fasana, ary mandany ny alina any am-pierena, mihinana henan-kisoa, mbamin' ny hanina maloto eo an-doviany; qui habite dans les tombeaux, passe la nuit dans les recoins, mange de la viande de porc et met dans ses plats des morceaux impurs.
Isa / Iz 65:5 Which say, Stand by thyself, come not near to me; for I am holier than thou. These are a smoke in my nose, a fire that burneth all the day. Izay manao hoe: Mihataha, fa aza manakaiky ahy, fa izaho no masina, fa tsy ianao, ireny dia setroka ao am-bavoroko, eny, afo mirehitra mandritra ny andro. manao hoe: Mihataha hianao! Aza manakaiky ahy, fa masina ho anao aho! Ireny dia setroka eo am-bavoroka, afo mirehitra mandrakariva. Ils disent : " Retire-toi, ne me touche pas, je te sanctifierais. " Ces mots sont comme une fumée qui m'étouffe, un feu toujours brûlant.
Isa / Iz 65:6 Behold, it is written before me: I will not keep silence, but will recompense, even recompense into their bosom, Indro, izao no voasoratra eo anatrehako: Tsy hangina Aho mandra-pamaliko anareo eny, mandra-pamaliko ho ao an-tratranareo Indro fa voasoratra eo anatrehako: Tsy hangina aho mandra-pamaliko mandra-pamaliko ao an-tratran' ireny, Voici, c' est écrit devant moi : je ne me tairai pas que je n' aie réglé leur compte, réglé à pleine mesure,
Isa / Iz 65:7 Your iniquities, and the iniquities of your fathers together, saith the Lord, which have burned incense upon the mountains, and blasphemed me upon the hills: therefore will I measure their former work into their bosom. Ny helokareo sy ny heloky ny razanareo koa, hoy Jehovah, dia izay olona nandoro ditin-kazo manitra teny an-tendrombohitra ary nihaika Ahy teny amin' ny havoana; eny, hamatra ny valin' ny asany ho ao an-tratrany Aho aloha. ny helokareo mbamin' ny heloky ny razanareo, hoy Iaveh, ny razanareo izay nandotra emboka, teny an-tendrombohitra, sy naniratsira ahy teny amin' ny havoana; hafatrako ao an-tratrany, ny valin' ny fitondra-tena nataony. puni vos fautes et les fautes de vos pères, toutes ensemble, dit Yahvé, eux qui ont brûlé des parfums sur les montagnes et m' ont outragé sur les collines; je mesurerai à pleine mesure leurs oeuvres anciennes.
Isa / Iz 65:8 Thus saith the Lord, As the new wine is found in the cluster, and one saith, Destroy it not; for a blessing is in it: so will I do for my servants' sakes, that I may not destroy them all. Izao no lazain' i Jehovah: Tahaka ny ranom-boaloboka hita ao antsampahony ka ataon' ny olona hoe: Aza simbana, fa misy fitahiana ao anatiny dia toy izany no hataoko noho ny amin' ny mpanompoko, ka tsy hanimba azy rehetra Aho. Izao no lazain' ny Tompo: Raha misy ranom-boaloboka eo amin' ny sampahony, dia hoy ny olona nahita azy: Aza simbana, fa misy fitahiana ao; toy izany koa no hataoko, noho ny amin' ny mpanompoko, mba tsy handrava azy rehetra. Ainsi parle Yahvé : Quand on trouve du jus dans une grappe, on dit : " Ne la détruisez pas, car elle contient une bénédiction "; ainsi ferai-je en faveur de mes serviteurs, je ne détruirai pas tout.
Isa / Iz 65:9 And I will bring forth a seed out of Jacob, and out of Judah an inheritor of my mountains: and mine elect shall inherit it, and my servants shall dwell there. Hahatonga taranaka avy amin' i Jakoba Aho sy mpandova ny tendrombohitro avy amin' i Joda; Ary ireo voafidiko no handova azy, eny, ny mpanompoko no honina ao. Hamoaka taranaka avy amin' i Jakoba aho, sy mpandova ny tendrombohitro, avy amin' i Joda, ka ny voafidiko no hahazo azy, ary ny mpanompoko no honina eo. Je ferai sortir de Jacob une race, je ferai de Juda l' héritier de mes montagnes, mes élus les posséderont, mes serviteurs y habiteront.
Isa / Iz 65:10 And Sharon shall be a fold of flocks, and the valley of Achor a place for the herds to lie down in, for my people that have sought me. Sarona ho tonga fiandrasana ondry ary ny lohasaha akora ho fandrian' omby, ho an' ny oloko izay nitady Ahy. Ary Sarona no hatao vala ho an' ny ondry, ary ny lohasahan' i Akora no hatao tany fiandrasana omby, ho an' ny oloko, izay nitady ahy. Le pays de Saron deviendra un pâturage de brebis, la vallée d' Akor un pacage de boeufs, pour mon peuple qui m' aura cherché.
Isa / Iz 65:11 But ye are they that forsake the Lord, that forget my holy mountain, that prepare a table for that troop, and that furnish the drink offering unto that number. Fa ny aminareo izay mahafoy an' i Jehovah sy manadino ny tendrombohitro masina, sady mamelatra latabatra ho an' i Gada sy mampidina divay noharoharoan-javatra ho an' i Meny, Fa hianareo kosa izay nahafoy an' ny Tompo, sy nanadino ny tendrombohitro masina, fa mamela-databatra ho an' i Gada, ary mameno kapoaka ho an' i Meni, Quant à vous tous qui abandonnez Yahvé, qui oubliez ma montagne sainte, qui dressez à Gad une table, qui versez à pleine coupe des mixtures pour Meni,
Isa / Iz 65:12 Therefore will I number you to the sword, and ye shall all bow down to the slaughter: because when I called, ye did not answer; when I spake, ye did not hear; but did evil before mine eyes, and did choose that wherein I delighted not. Dia hotendreko ho voan' ny sabatra ianareo ka hankohofina hovonoina avokoa, satria niantso Aho, fa tsy namaly ianareo, niteny Aho, fa tsy nihaino ianareo, fa nanao izay ratsy eo imasoko, ary izay tsy sitrako no nofidinareo. atolotro ho an' ny sabatra hianareo, ka hiondrika hovonoina avokoa. Satria niantso aho, tsy novalianareo, niteny aho, fa tsy nohenoinareo; fa izay ratsy eo imasoko no nataonareo, ary izay tsy sitrako no nofidinareo. je vous destinerai à l'épée, tous, vous courberez l'échine pour être massacrés, car j' ai appelé et vous n' avez pas répondu, j' ai parlé et vous n' avez pas écouté; vous avez fait ce qui est mal à mes yeux, vous avez choisi ce qui me déplaît.
Isa / Iz 65:13 Therefore thus saith the Lord GOD, Behold, my servants shall eat, but ye shall be hungry: behold, my servants shall drink, but ye shall be thirsty: behold, my servants shall rejoice, but ye shall be ashamed: Koa izao no lazain' i Jehovah Tompo: Indro, ny mpanompoko hihinana, fa ianareo kosa ho mosarena; Indro, ny mpanompoko hisotro, fa ianareo kosa ho main-tenda; indro, ny mpanompoko hifaly, fa ianareo kosa ho menatra; Koa izao no lazain' ny Tompo Tompo: Ny mpanompoko hihinana, fa hianareo ho noana; ny mpanompoko hisotro, fa hianareo hangetaheta. Ny mpanompoko hiravoravo, fa hianareo hangaihay; C' est pourquoi, ainsi parle le Seigneur Yahvé : Voici : mes serviteurs mangeront, mais vous, vous aurez faim; voici : mes serviteurs boiront, mais vous, vous aurez soif; voici : mes serviteurs seront dans la joie, et vous, dans la honte;
Isa / Iz 65:14 Behold, my servants shall sing for joy of heart, but ye shall cry for sorrow of heart, and shall howl for vexation of spirit. Indro, ny mpanompoko hihoby noho ny faharavoam-po, fa ianareo kosa hitoloko noho ny alahelom-po sy hidradradradra noho ny fahoriam-panahy. ny mpanompoko hihira noho ny hafalian' ny fony, hianareo kosa hikiakiaka noho ny fahorian' ny fonareo; sy hidradradradra noho ny fangitakitaky ny fanahinareo; voici : mes serviteurs crieront, dans la joie de leur coeur, et vous, vous pousserez des cris, dans la douleur de votre coeur, vous hurlerez dans l' accablement de votre esprit.
Isa / Iz 65:15 And ye shall leave your name for a curse unto my chosen: for the Lord GOD shall slay thee, and call his servants by another name: Ary hamela ny anaranareo ho fiozonana amin' ireo voafidiko ianareo, ary hahafaty anao Jehovah Tompo; fa ny mpanompony kosa dia homeny anaram-baovao; ary ny anaranareo dia havelanareo hatao fiozonana eo amin' ireo voafidiko; ary hianao hovonoin' ny Tompo Tompo; fa ireo mpanompony kosa hantsoiny amin' ny anarana hafa. Et vous laisserez votre nom comme imprécation pour mes élus : " Que le Seigneur Yahvé te fasse mourir! " mais à ses serviteurs il donnera un autre nom.
Isa / Iz 65:16 That he who blesseth himself in the earth shall bless himself in the God of truth; and he that sweareth in the earth shall swear by the God of truth; because the former troubles are forgotten, and because they are hid from mine eyes. Ka izay miarahaba tena etý ambonin' ny tany dia hanao izany amin' ny anaran' Andriamanitry ny Amena; ary izay mianiana etý ambonin' ny tany dia hianiana amin' Andriamanitry ny Amena, satria efa hadino ny fahoriana taloha, sady voafina izany ka tsy hitan' ny masoko. Na iza na iza te hotahina eto an-tany, dia hitady hotahin' ny Andriamanitry ny fahamarinana; ary na iza na iza hianiana eto an-tany, hianiana amin' ny Andriamanitry ny fahamarinana. Fa ny fahoriana taloha hohadinoina, sy ho lasa tsy ho hitan' ny maso intsony. Ceux qui se béniront sur terre se béniront par le Dieu de vérité, et ceux qui jureront sur terre jureront par le Dieu de vérité; on oubliera les angoisses anciennes, elles auront disparu de mes yeux.
Isa / Iz 65:17 For, behold, I create new heavens and a new earth: and the former shall not be remembered, nor come into mind. Fa, indro, Izaho mahary lanitra vaovao sy tany vaovao, ka dia tsy hotsarovana intsony ny taloha, na ho mby ao an-tsaina akory aza. Fa indro mahary lanitra vaovao sy tany vaovao aho, ka ny zavatra taloha dia tsy hotsarovana intsony, na ho mby ao an-tsaina akory aza. Car voici que je vais créer des cieux nouveaux et une terre nouvelle, on ne se souviendra plus du passé, il ne reviendra plus à l' esprit.
Isa / Iz 65:18 But be ye glad and rejoice for ever in that which I create: for, behold, I create Jerusalem a rejoicing, and her people a joy. Fa mifalia kosa sy miravoravoa mandrakizay, satria mahary izany Aho; fa, indro, mahary an' i Jerosalema ho fifaliana Aho ary ny olony ho firavoravoana. Aoka hifaly kosa hianareo, sy hanan-kafaliana mandrakizay, noho izay efa hohariko: fa indro aho hahary an' i Jerosalema ho an' ny fifaliana, sy ny vahoakany ho an' ny firavoravoana. Mais soyez pleins d' allégresse et exultez éternellement de ce que moi, je vais créer : car voici que je vais faire de Jérusalem une exultation et de mon peuple une allégresse.
Isa / Iz 65:19 And I will rejoice in Jerusalem, and joy in my people: and the voice of weeping shall be no more heard in her, nor the voice of crying. Dia ho faly amin' i Jerosalema Aho sy ho ravoravo amin' ny oloko; ary ny feo mitomany tsy ho re any intsony, na ny feo mitaraina. Dia ho faly amin' i Jerosalema aho, sy ho ravoravo amin' ny vahoakako. Ka tsy misy ho re ao intsony, na ny feo mitomany na ny antsom-pahoriana. J' exulterai en Jérusalem, en mon peuple je serai plein d' allégresse, et l' on n' y entendra plus retentir les pleurs et les cris.
Isa / Iz 65:20 There shall be no more thence an infant of days, nor an old man that hath not filled his days: for the child shall die an hundred years old; but the sinner being an hundred years old shall be accursed. Ary na dia ny zaza minono any aza dia tsy ho fohy andro, ary tsy hisy anti-panahy izay tsy nahatapitra ny androny; fa mbola zatovo ihany izay maty na dia efa zato taona aza, ary ny mpanota aza, dia hahatratra zato taona vao hozonina. Tsy hisy intsony ao na ny zaza teraka ho fohy andro iainana, na ny anti-panahy tsy mahatratra ny isan' ny androny; fa mbola maty tanora ihany ny maty amin' ny fahazato taonany, ary efa zato taona ny mpanota vao ho tratry ny ozona. Là, plus de nouveau-né qui ne vive que quelques jours, ni de vieillard qui n' accomplisse son temps; car le plus jeune mourra à l'âge de cent ans, c' est à cent ans que le pécheur sera maudit.
Isa / Iz 65:21 And they shall build houses, and inhabit them; and they shall plant vineyards, and eat the fruit of them. Hanao trano ny olona ka hitoetra ao; Ary hanao tanim-boaloboka ny olona ka hihinana ny vokatra aminy. Hanao trano izy, dia izy no honina ao; hamboly voaloboka izy, dia izy no hihinana ny vokany. Ils bâtiront des maisons et les habiteront, ils planteront des vignes et en mangeront les fruits.
Isa / Iz 65:22 They shall not build, and another inhabit; they shall not plant, and another eat: for as the days of a tree are the days of my people, and mine elect shall long enjoy the work of their hands. Tsy hanao trano hitoeran' olon-kafa izy, Na hamboly zavatra hohanin' olon-kafa; Fa ho tahaka ny andron' ny hazo ny andron' ny oloko, Ary ireo voafidiko dia hanaram-po amin' ny asan' ny tanany. Fa tsy hanao trano honenan' ny hafa izy, na hamboly hihinanan' ny sasany. Fa hanahaka ny an' ny hazo ny andron' ny oloko; ary hahatonta ny asan' ny tanany ireo voafidiko. Ils ne bâtiront plus pour qu' un autre habite, ils ne planteront plus pour qu' un autre mange. Car les jours de mon peuple égaleront les jours des arbres, et mes élus useront ce que leurs mains auront fabriqué.
Isa / Iz 65:23 They shall not labour in vain, nor bring forth for trouble; for they are the seed of the blessed of the Lord, and their offspring with them. Tsy hisasatra foana izy, na hitera-jaza ho tratry ny loza tampoka; Fa taranak' izay notahin' i Jehovah ireo, Ary ny terany ho ao aminy. Tsy hanasa-tena foana intsony izy; na hiteraka ho faty tampoka foana; fa ho taranaka ambinin' ny Tompo izy ireo mbamin' ny solofony miaraka aminy. Ils ne peineront pas en vain, ils n' enfanteront plus pour la terreur, mais ils seront une race de bénis de Yahvé, et leur descendance avec eux.
Isa / Iz 65:24 And it shall come to pass, that before they call, I will answer; and while they are yet speaking, I will hear. Raha tsy mbola miantso aza izy dia hamaly Aho; Ary raha mbola miteny izy, dia hihaino Aho. Alohan' ny hiantsoany dia hamaly aho; mbola hiteny izy, dia efa ekeko ny teniny. Ainsi, avant qu' ils n' appellent, moi je répondrai, ils parleront encore que j' aurai déjà entendu.
Isa / Iz 65:25 The wolf and the lamb shall feed together, and the lion shall eat straw like the bullock: and dust shall be the serpent' s meat. They shall not hurt nor destroy in all my holy mountain, saith the Lord. Ny amboadia sy ny zanak' ondry hiara-komana, Ary ny liona hihina-mololo tahaka ny omby, Ary ny menarana, dia vovoka no ho fihinany; Ary tsy handratra na hanimba eran' ny tendrombohitro masina izy, hoy Jehovah. Ny amboadia sy ny zanakondry hiara-miraotra vilona, ny menarana hihinam-bovoka; ny liona hihinam-bilona hoatra ny omby; ary ny tany no hiveloman' ny bibilava. Ary tsy hisy ratsy na fanimbana hatao, eo amin' ny tendrombohitro masina manontolo, hoy Iaveh. Le loup et l' agnelet paîtront ensemble, le lion comme le boeuf mangera de la paille, et le serpent se nourrira de poussière. On ne fera plus de mal ni de violence sur toute ma montagne sainte, dit Yahvé.

<-
->