<-
->

Isa / Iz 49:1 Listen, O isles, unto me; and hearken, ye people, from far; The Lord hath called me from the womb; from the bowels of my mother hath he made mention of my name. Mihainoa Ahy, ry nosy, ary atongilano ny sofinareo, ry firenena lavitra; Jehovah efa niantso Ahy hatrany am-bohoka; Hatry ny fony Aho mbola tao an-kibon' ineny no efa nankalazainy ny anarako. Mihainoa ahy, ry nosy; mitandrema hianareo, ry firenena lavitra! Iaveh efa niantso ahy hatrany am-bohoka, efa nilaza ampahibemaso ny anarako, hatrany an-kibon' i neny. Iles, écoutez-moi, soyez attentifs, peuples lointains! Yahvé m' a appelé dès le sein maternel, dès les entrailles de ma mère il a prononcé mon nom.
Isa / Iz 49:2 And he hath made my mouth like a sharp sword; in the shadow of his hand hath he hid me, and made me a polished shaft; in his quiver hath he hid me; Ary nataony tahaka ny sabatra maranitra ny vavako; tao amin' ny aloky ny tànany no nanafenany Ahy. Ary nataony zana-tsipìka voalambolambo tsara Aho; teo amin' ny tranon-jana-tsipìkany no nanafenany Ahy. Nataony sabatra maranitra ny lelako; nalofany tamin' ny aloky ny tànany aho; nataony zana-tsipìka maranitra aho, nafeniny teo amin' ny tranon-jana-tsipìkany. Il a fait de ma bouche une épée tranchante, il m' a abrité à l' ombre de sa main; il a fait de moi une flèche acérée, il m' a caché dans son carquois.
Isa / Iz 49:3 And said unto me, Thou art my servant, O Israel, in whom I will be glorified. Ary hoy Izy tamiko: Mpanompoko Hianao, ry Isiraely ô. Izay entiko mampiseho ny voninahitro. Ary hoy izy tamiko: Mpanompoko hianao, ry Israely, izay hataoko reharehako. Il m' a dit : " Tu es mon serviteur, Israël, toi en qui je me glorifierai. "
Isa / Iz 49:4 Then I said, I have laboured in vain, I have spent my strength for nought, and in vain: yet surely my judgment is with the Lord, and my work with my God. Fa hoy kosa Aho: Foana ny nisasarako, zava-poana sy tsinontsinona no nandaniako ny heriko; kanefa ao amin' i Jehovah ny rariny tokony ho Ahy, Ary ny valin' ny asako dia ao amin' Andriamanitro. Dia hoy kosa aho: Foana ny nisasarako; zava-poana sy tsinontsinona, no nandaniako ny heriko; fa ao amin' ny Tompo ny rariny ananako, ao amin' Andriamanitro ny valisoa ho ahy. Et moi, j' ai dit : " C' est en vain que j' ai peiné, pour rien, pour du vent j' ai usé mes forces. " Et pourtant mon droit était avec Yahvé et mon salaire avec mon Dieu.
Isa / Iz 49:5 And now, saith the Lord that formed me from the womb to be his servant, to bring Jacob again to him, Though Israel be not gathered, yet shall I be glorious in the eyes of the Lord, and my God shall be my strength. Ary ankehitriny, hoy Jehovah, Izay namorona Ahy hatrany am-bohoka ho Mpanompony, hampodiana ny Jakoba ho ao aminy indray sy hamoriana ny Isiraely ho ao aminy, (Fa mahazo voninahitra eo imason' i Jehovah Aho, Ary Andriamanitro no heriko), Ary ankehitriny miteny Iaveh, izay namorona ahy hatrany am-bohoka mba ho mpanompony, hampody an' i Jakoba aminy indray, ary mba ho tafakambana aminy indray Israely. - Ary mahazo voninahitra eo imason' ny Tompo aho, ary Andriamanitro no heriko. - Et maintenant Yahvé a parlé, lui qui m' a modelé dès le sein de ma mère pour être son serviteur, pour ramener vers lui Jacob, et qu' Israël lui soit réuni; - je serai glorifié aux yeux de Yahvé, et mon Dieu a été ma force; -
Isa / Iz 49:6 And he said, It is a light thing that thou shouldest be my servant to raise up the tribes of Jacob, and to restore the preserved of Israel: I will also give thee for a light to the Gentiles, that thou mayest be my salvation unto the end of the earth. Eny, hoy Izy: Mbola zavatra kely foana, raha tonga Mpanompoko hanandratra ny firenen' i Jakoba Hianao sy hampody ny Isiraely sisa voaro; Fa homeko ho fanazavana ny jentilisa koa Hianao, mba ho famonjeko hatrany amin' ny faran' ny tany. Hoy izy: Mbola zavatra kely foana ny maha-Mpanompoko anao, hanangana ny firenen' i Jakoba indray, sy hampody ireo sisa voatahiry amin' Israely; fa hatsangako ho fahazavan' ny firenena hianao, mba hihitaran' ny famonjeko hatramin' ny faran' ny tany. il a dit : " C' est trop peu que tu sois pour moi un serviteur pour relever les tribus de Jacob et ramener les survivants d' Israël. Je fais de toi la lumière des nations pour que mon salut atteigne aux extrémités de la terre. "
Isa / Iz 49:7 Thus saith the Lord, the Redeemer of Israel, and his Holy One, to him whom man despiseth, to him whom the nation abhorreth, to a servant of rulers, Kings shall see and arise, princes also shall worship, because of the Lord that is faithful, and the Holy One of Israel, and he shall choose thee. Izao no lazain' i Jehovah, Mpanavotra ny Isiraely, dia ny Iray Masiny, Amin' Ilay hamavoin' ny olona sy halan' ny firenena ka tonga mpanompon' ny mpanapaka: Ny mpanjaka hahita ka hitsangana, ary ny mpanapaka koa, ka dia hiankohoka noho ny amin' i Jehovah, Izay mahatoky dia ny Iray Masin' ny Isiraely, izay efa nifidy Anao. Izao no lazain' ny Tompo, ilay mpanavotra sy ilay Masin' Israely; amin' ilay esoina sy tevatevain' ny vahoaka, mpanompon' ny mpanapaka masiaka: Hahita anao ny mpanjaka, ka hitsangana; ary ny mpanapaka, ka hiankohoka, noho ny amin' ny Tompo izay mahatoky, sy ilay Masin' Israely izay nifidy anao. Ainsi parle Yahvé, le rédempteur, le Saint d' Israël, à celui dont l'âme est méprisée, honnie de la nation, à l' esclave des tyrans : des rois verront et se lèveront, des princes verront et se prosterneront, à cause de Yahvé qui est fidèle, du Saint d' Israël qui t' a élu.
Isa / Iz 49:8 Thus saith the Lord, In an acceptable time have I heard thee, and in a day of salvation have I helped thee: and I will preserve thee, and give thee for a covenant of the people, to establish the earth, to cause to inherit the desolate heritages; Izao no lazain' i Jehovah: Tamin' ny taona fankasitrahana no nihainoako Anao. Ary tamin' ny andro famonjena no namonjeko Anao; Dia hiaro Anao Aho ka hanome Anao ho fanekena ho an' ny olona, mba hanangana ny tany indray sy hampandova ny lova izay efa rava Izao no lazain' ny Tompo: Mihaino anao amin' ny andro fankasitrahana aho, ary mamonjy anao amin' ny andro famonjena; niaro anao aho, ary nanangana anao ho faneken' ny firenena, hanandratra indray ny tany, hizara ny lova nosimbana; Ainsi parle Yahvé : Au temps de la faveur je t' ai exaucé, au jour du salut je t' ai secouru. Je t' ai façonné et j' ai fait de toi l' alliance d' un peuple pour relever le pays, pour restituer les héritages dévastés,
Isa / Iz 49:9 That thou mayest say to the prisoners, Go forth; to them that are in darkness, Shew yourselves. They shall feed in the ways, and their pastures shall be in all high places. ka hanao amin' ny mpifatotra hoe: Mivoaha, Ary amin' izay ao amin' ny maizina hoe: Misehoa; hihinana eny an-dalana izy, ary na dia any an-tendrombohitra mangadihady aza dia hisy ahitra ho azy ihany; . hilaza amin' izay lasan-ko babo hoe: Mivoaha! sy amin' izay ao anatin' ny aizina hoe: Mankanesa atý amin' ny mazava; hahazo hiraotra izy ireo manaraka ny làlana, ary ny vilon-kohaniny dia eny amin' ny havoana rehetra; pour dire aux captifs : " Sortez ", à ceux qui sont dans les ténèbres : " Montrez-vous. " Ils paîtront le long des chemins, sur tous les monts chauves ils auront un pâturage.
Isa / Iz 49:10 They shall not hunger nor thirst; neither shall the heat nor sun smite them: for he that hath mercy on them shall lead them, even by the springs of water shall he guide them. Tsy ho noana na hangetaheta izy, ary tsy hamely azy ny hainandro migaingaina na ny masoandro; fa Izay mamindra fo aminy no hitarika azy, ary any amin' ny loharano miboiboika no hitondrany azy. tsy ho noana izy na hangetaheta, tsy ho tratry ny fasika mahamay, na ny masoandro. Fa ilay mamindra fo aminy no hitarika azy ireo, sy hitondra azy ho eo amin' ny rano miboiboika. Ils n' auront plus faim ni soif, ils ne souffriront pas du vent brûlant ni du soleil, car celui qui les prend en pitié les conduira, il les mènera vers les eaux jaillissantes.
Isa / Iz 49:11 And I will make all my mountains a way, and my highways shall be exalted. Hataoko lalana ny tendrombohitro rehetra, ary hasandratra ny lalambeko. Hataoko làlana ny tendrombohitra rehetra; ary hasandratra indray ny làlako. De toutes mes montagnes je ferai un chemin et mes routes seront relevées.
Isa / Iz 49:12 Behold, these shall come from far: and, lo, these from the north and from the west; and these from the land of Sinim. Indreo, tonga avy lavitra ireto; ary, indreo, avy any avaratra sy andrefana ireto, ary avy any amin' ny tany Sinima ireto. Indreo ny sasany avy lavitra; indreo ny sasany avy any avaratra sy avy any andrefana, ary indreo koa ireo avy any amin' ny tanin' ny Sinima. Les voici, ils viennent de loin, ceux-ci du Nord et de l' Occident, et ceux-là du pays de Sînîm.
Isa / Iz 49:13 Sing, O heavens; and be joyful, O earth; and break forth into singing, O mountains: for the Lord hath comforted his people, and will have mercy upon his afflicted. Mihobia, ry lanitra! Ary mifalia, ry tany! Ka velomy ny hoby, ry tendrombohitra! Fa Jehovah efa nampionona ny olony sy mamindra fo amin' ny olony mahantra. Mihobia an-kafaliana, ry lanitra; miontàna, ry tany! Velomy ny hobin-kafaliana, ry tendrombohitra! Fa Iaveh efa nampionona ny vahoakany, sy nangoraka ireo azy nampahorina! Cieux, criez de joie, terre exulte, que les montagnes poussent des cris, car Yahvé a consolé son peuple, il prend en pitié ses affligés.
Isa / Iz 49:14 But Zion said, The Lord hath forsaken me, and my Lord hath forgotten me. Fa hoy Ziona' Jehovah efa nahafoy ahy, ary ny Tompoko efa nanadino ahy. Hoy Siona: Nafoin' ny Tompo aho; hadinon' ny Tompo aho! - Sion avait dit : " Yahvé m' a abandonnée; le Seigneur m' a oubliée. "
Isa / Iz 49:15 Can a woman forget her sucking child, that she should not have compassion on the son of her womb? yea, they may forget, yet will I not forget thee. Mety manadino ny zanany minono va ny vehivavy ka tsy hamindra fo amin' ny zanaka naloaky ny kibony? Eny, mety manadino ihany izy, Fa Izaho kosa tsy mba manadino anao. Hanadino ny taizany va ny vehivavy, ka tsy hamindra fo amin' ny naloaky ny kibony? Na hanadino aza ny reny, izaho tsy mba hanadino anao! Une femme oublie-t-elle son petit enfant, est-elle sans pitié pour le fils de ses entrailles ? Même si les femmes oubliaient, moi, je ne t' oublierai pas.
Isa / Iz 49:16 Behold, I have graven thee upon the palms of my hands; thy walls are continually before me. Indro, efa vitako tombo-kavatsa eo am-pelatanako ianao, ary ny mandanao dia eo anatrehako mandrakariva. Jereo, efa vitako tombo-kavatsa eo amin' ny felatànako hianao; eo anatrehako mandrakariva ny mandanao. Vois, je t' ai gravée sur les paumes de mes mains, tes remparts sont devant moi sans cesse.
Isa / Iz 49:17 Thy children shall make haste; thy destroyers and they that made thee waste shall go forth of thee. Tamy faingana ny zanakao; Ary izay nanimba sy nandrava anao dia miala aminao. Ny zanakao, tamy faingana; ry zareo nanimba sy nandrava anao, manalavitra anao. Tes bâtisseurs se hâtent, ceux qui te détruisent et te ravagent vont s' en aller.
Isa / Iz 49:18 Lift up thine eyes round about, and behold: all these gather themselves together, and come to thee. As I live, saith the Lord, thou shalt surely clothe thee with them all, as with an ornament, and bind them on thee, as a bride doeth. Atopazy manodidina ny masonao, ka mijere; ireo rehetra ireo dia mivory ka mankeo aminao; raha velona koa Aho, hoy Jehovah, Ireo rehetra ireo dia hihaingoanao tokoa tahaka ny firavaka sy hiravahanao tahaka ny fanaon' ny ampakarina. Atopazo manodidina ny masonao, ka jereo, fa mivory avokoa izy ireo, manatona anao izy ireo. Velona aho, - teny marin' ny Tompo, dia hihaingoanao, toy ny firavaka, ireo rehetra ireo; ary hisikinanao toy ny sikin' ny ampakarina. Lève les yeux aux alentours et regarde : tous sont rassemblés, ils viennent à toi. Par ma vie, oracle de Yahvé, ils sont tous comme une parure dont tu te couvriras, comme fait une fiancée, tu te les attacheras.
Isa / Iz 49:19 For thy waste and thy desolate places, and the land of thy destruction, shall even now be too narrow by reason of the inhabitants, and they that swallowed thee up shall be far away. Fa ny taninao rava sy ny fonenanao lao ary ny taninao simba dia tsy ho omby amin' izany noho ny habetsahan' ny mponina, ary ho lasa lavitra ireo nihinana anao. Fa ny tanànanao rava, ny efitrao, ny taninao foana, ireo rehetra ireo dia tsy ho ampy amin' izay ho an' ny mponina eo aminao; ary izay nandany anao, lasa lavitra! Car tes ruines, tes décombres, ton pays désolé sont désormais trop étroits pour tes habitants, et ceux qui te dévoraient s'éloigneront.
Isa / Iz 49:20 The children which thou shalt have, after thou hast lost the other, shall say again in thine ears, The place is too strait for me: give place to me that I may dwell. Ny zanakao izay efa lasa teo dia mbola hilaza eo an-tsofinao hoe: Tsy omby ahy loatra ity tany ity, Mikisaha kely mba hitoerako. Amin' izany, hiteny eo an-tsofinao ireo zanakao nesorina taminao, hanao hoe: Ety loatra aho amin' ity tany ity, ka omeo fitoerana hahazoako honenana aho; ka ataovy izay hahazoako tany honenana. Ils diront de nouveau à tes oreilles, les fils dont tu étais privée : " L' endroit est trop étroit pour moi, fais-moi une place pour que je m' installe. "
Isa / Iz 49:21 Then shalt thou say in thine heart, Who hath begotten me these, seeing I have lost my children, and am desolate, a captive, and removing to and fro? and who hath brought up these? Behold, I was left alone; these, where had they been? Dia hanao anakampo ianao hoe: Iza no niteraka ireto ho ahy? Fa efa maty ny zanako, ary nitsaha-jaza aho. Babo aho sady noroahina, koa iza no namelona ireto? Indro, nilaozana ho irery aho, fa taiza kosa moa ireto? Ary hianao kosa hanao anakampo hoe: Iza no niteraka ireto ho ahy? Fa tsy nanan-janaka aho, momba aho, noroahina sy nisaorana aho; ary ireto kosa, iza no nitaiza azy? Indro aho nitoetra irery; ka taiza ireto? Et tu diras dans ton coeur : " Qui m' a enfanté ceux-ci ? J'étais privée d' enfants et stérile, exilée et rejetée, et ceux-ci, qui les a élevés ? Pendant que moi j'étais laissée seule, ceux-ci, où étaient-ils ? "
Isa / Iz 49:22 Thus saith the Lord GOD, Behold, I will lift up mine hand to the Gentiles, and set up my standard to the people: and they shall bring thy sons in their arms, and thy daughters shall be carried upon their shoulders. Izao no lazain' i Jehovah Tompo; Indro, hanandratra ny tanako amin' ny jentilisa Aho ary hanangana ny fanevako amin' ny firenena; dia hitrotro ny zanakao eo an-tratrany ireo, ary ny zanakaovavy ho entiny eny an-tsorony. Izao no lazain' ny Tompo Tompo: Indro aho hanandratra ny tànako amin' ny firenena, ary hanangana ny fanevako amin' ny vahoaka; dia hoentiny miverina eo an-tànany ny zanakao lahy; ary hoentiny miverina eo an-tànany ny zanakao lahy; ary ho entiny miverina eny an-tsorony, ny zanakao vavy. Ainsi parle le Seigneur Yahvé : Voici que je lève la main vers les nations, que je dresse un signal pour les peuples : ils t' amèneront tes fils dans leurs bras, et tes filles seront portées sur l'épaule.
Isa / Iz 49:23 And kings shall be thy nursing fathers, and their queens thy nursing mothers: they shall bow down to thee with their face toward the earth, and lick up the dust of thy feet; and thou shalt know that I am the Lord: for they shall not be ashamed that wait for me. Mpanjaka no ho rainao mpitaiza anao, ary zanakavavin' andriana no ho reninao mpampinono anao; hiankohoka amin' ny tany eo anatrehanao izy ka hilelaka ny vovoka amin' ny tongotrao; Dia ho fantatrao fa Izaho no Jehovah, ka tsy ho menatra izay miandry Ahy. Mpanjakalahy no ho mpitaiza anao ary ny andriambaviny no ho mpitaiza anao; hiankohoka amin' ny tany eo anatrehanao izy ireo, ary hilelaka ny vovoka amin' ny tongotrao; dia ho fantatrao fa Iaveh aho, ary tsy ho menatra izay manantena ahy. Des rois seront tes pères adoptifs, et leurs princesses, tes nourrices. Face contre terre, ils se prosterneront devant toi, ils lècheront la poussière de tes pieds. Et tu sauras que je suis Yahvé, ceux qui espèrent en moi ne seront pas déçus.
Isa / Iz 49:24 Shall the prey be taken from the mighty, or the lawful captive delivered? Azo alaina eny amin' ny mahery va ny sambotra? Na ho afaka va ny babo marina? Fa moa azo alaina amin' ny mahery va ny rembiny, ary mety ho afaka hitsoaka va ny marina lasan-ko babo? Au guerrier arrache-t-on sa prise ? Le prisonnier d' un tyran sera-t-il libéré ?
Isa / Iz 49:25 But thus saith the Lord, Even the captives of the mighty shall be taken away, and the prey of the terrible shall be delivered: for I will contend with him that contendeth with thee, and I will save thy children. Nefa izao no lazain' i Jehovah: Na dia ny sambotry ny mahery aza dia halaina ihany, ary ho afaka ny babon' ny mpandrombaka; fa Izaho no hiady amin' izay miady aminao, ary Izaho no hamonjy ny zanakao. Izao no lazain' ny Tompo: Halàna aminy na ny sambotry ny mahery aza, ary ho afaka aminy ny babon' ny mpanao an-keriny. Fa ny mpandrafy anao, dia izaho no hiady aminy, ny zanakao, dia izaho no hamonjy azy ireo. Mais ainsi parle Yahvé : Eh bien, le prisonnier du guerrier lui sera arraché, et la prise du tyran sera libérée. Je vais moi-même chercher querelle à qui te cherche querelle, tes enfants, c' est moi qui les sauverai.
Isa / Iz 49:26 And I will feed them that oppress thee with their own flesh; and they shall be drunken with their own blood, as with sweet wine: and all flesh shall know that I the Lord am thy Saviour and thy Redeemer, the mighty One of Jacob. Sady hampihinaniko ny nofon' ny tenany ihany izay mampahory anao, ary ho leon' ny ran' ny tenany ihany ireny, toy ny amin' ny ranom-boaloboka; dia ho fantatry ny nofo rehetra fa Izaho Jehovah no Mpamonjy anao, ary Ilay Maherin' i Jakoba no Mpanavotra anao. Hataoko mihinana ny nofony ny mpampahory anao; hidoroka amin' ny ran' ny tenany, hoatra ny amin' ny divay vaovao; dia ho fantatry ny nofo rehetra fa izaho Iaveh no Mpamonjy anao, ary ilay Maherin' i Jakoba no mpanavotra anao! A tes oppresseurs je ferai manger leur propre chair, comme de vin nouveau ils s' enivreront de leur sang. Et toute chair saura que moi, Yahvé, je suis ton sauveur, que ton rédempteur, c' est le Puissant de Jacob.

<-
->