<-
->

Isa / Iz 60:1 Arise, shine; for thy light is come, and the glory of the Lord is risen upon thee. Mitsangàna, mihazavà, fa tonga ny fahazavanao, ary ny voninahitr' i Jehovah efa miposaka aminao. Mitsangana, ka namirapirata! fa miposaka ny fahazavanao; ary miposaka eo aminao, ny fahazavan' ny Tompo. Debout! Resplendis! car voici ta lumière, et sur toi se lève la gloire de Yahvé.
Isa / Iz 60:2 For, behold, the darkness shall cover the earth, and gross darkness the people: but the Lord shall arise upon thee, and his glory shall be seen upon thee. Fa, indro, ny aizina manarona ny tany, ary ny aizim-pito manarona ny firenena; fa aminao kosa no iposahan' i Jehovah, ary aminao no isehoan' ny voninahiny. Indro ny aizina fa manarona ny tany, ary ny aizim-pito manarona ny firenena; fa Iaveh kosa no miposaka eo aminao; ary ny voninahiny miseho eo aminao. Tandis que les ténèbres s'étendent sur la terre et l' obscurité sur les peuples, sur toi se lève Yahvé, et sa gloire sur toi paraît.
Isa / Iz 60:3 And the Gentiles shall come to thy light, and kings to the brightness of thy rising. Ary ny firenena manatona ny fahazavanao, ary ny mpanjaka mankeo amin' ny famirapiratan' ny fiposahanao. Mandroso ho amin' ny fahazavanao ny firenena, ary ho eo amin' ny famirapiratan' ny fiposahanao ny mpanjaka. Les nations marcheront à ta lumière et les rois à ta clarté naissante.
Isa / Iz 60:4 Lift up thine eyes round about, and see: all they gather themselves together, they come to thee: thy sons shall come from far, and thy daughters shall be nursed at thy side. Atopazy manodidina ny masonao ka jereo! Izy rehetra dia mivory ka mankaty aminao; Ny zanakao-lahy dia avy lavitra, ny zanakao-vavy dia sakelehina. Atopazo manodidina ny masonao, ka jereo, izy rehetra mivory mankaty aminao; ny zanakao lahy tamy avy lavitra; ny zanakao vavy entina an-trotroana. Lève les yeux aux alentours et regarde : tous sont rassemblés, ils viennent à toi. Tes fils viennent de loin, et tes filles sont portées sur la hanche.
Isa / Iz 60:5 Then thou shalt see, and flow together, and thine heart shall fear, and be enlarged; because the abundance of the sea shall be converted unto thee, the forces of the Gentiles shall come unto thee. Ary hahita izany ianao ka ho miramirana, dia hiemponempona sady hohalehibiazina ny fonao; fa ho entina ho anao ny haren' ny ranomasina, ary hafindra ho anao ny fananan' ny firenena. Hahita izany hianao amin' izay ka ho miramirana; hibitaka sy hiravoravo ny fonao, fa hivantana aminao ny haren' ny ranomasina; ary ho tonga ao aminao ny rakitry ny firenena. Alors, tu verras et seras radieuse, ton coeur tressaillira et se dilatera, car les richesses de la mer afflueront vers toi, et les trésors des nations viendront chez toi.
Isa / Iz 60:6 The multitude of camels shall cover thee, the dromedaries of Midian and Ephah; all they from Sheba shall come: they shall bring gold and incense; and they shall shew forth the praises of the Lord. Ho feno ny rameva betsaka ao aminao, dia ny rameva tanora avy any Midiana sy Efaha, samy avy any Sheba izy rehetra; volamena sy ditin-kazo mani-pofona no ho entiny, ary ny fiderana an' i Jehovah no teny mahafaly hambarany. Ho rakotry ny angamenavava zavon-tany mbamin-drameva avy any Madiana sy Efah hianao; ny any Saba rehetra ho avy, hitondra volamena sy emboka manitra, ary hitory ny fiderana an' ny Tompo. Des multitudes de chameaux te couvriront, des jeunes bêtes de Madiân et d'Épha; tous viendront de Saba, apportant l' or et l' encens et proclamant les louanges de Yahvé.
Isa / Iz 60:7 All the flocks of Kedar shall be gathered together unto thee, the rams of Nebaioth shall minister unto thee: they shall come up with acceptance on mine altar, and I will glorify the house of my glory. Ny ondry aman' osy rehetra any kedara dia hangonina ho ao aminao, ary ny ondrilahin' i Nebaiota hanompo anao; hiakatra amin' ny fankasitrahana ho eo ambonin' ny alitarako ireo, ary hataoko be voninahitra ny tranon' ny voninahitro. Hivory ao aminao ny biby fiompy rehetra any Sedara; hozakainao ny ondralahin' i Nabaiota, hiakatra ho fanatitra ankasitrahana eo ambony oteliko ireny, ary hataoko be voninahitra ny tranon' ny voninahitro. Tous les troupeaux de Qédar se rassembleront chez toi, les béliers de Nebayot seront à ton service, ils monteront à mon autel en sacrifice agréable, et je glorifierai ma maison de splendeur.
Isa / Iz 60:8 Who are these that fly as a cloud, and as the doves to their windows? Iza moa ireto manidina tahaka ny rahona ary tahaka ny voromailala ho amin' ny varavarankeliny? Iza moa ireto manidina hoatra ny rahona, sy hoatra ny voromailala ho eo amin' ny tranony? Qu' est-ce que cela qui vole comme un nuage, comme des colombes vers leurs colombiers ?
Isa / Iz 60:9 Surely the isles shall wait for me, and the ships of Tarshish first, to bring thy sons from far, their silver and their gold with them, unto the name of the Lord thy God, and to the Holy One of Israel, because he hath glorified thee. Fa Izaho no andrasan' ny nosy, ary ny sambon' i Tarsisy ho loha-lalana, Hitondra ny zanakao avy lavitra mbamin' ny volafotsiny sy ny volamenany, ho an' ny anaran' i Jehovah Andriamanitrao sy ho an' ny Iray Masin' ny Isiraely, Satria efa nanome voninahitra anao Izy. Fa izaho no antenain' ny nosy; ary ny sambon' i Tarsisa no ho lohalalana; hamerina hankaty ny zanakao avy lavitra, mbamin' ny volafotsiny sy ny volamenany, ho an' ny anaran' ny Tompo Andriamanitrao, sy ilay Masin' Israely, satria efa nomeny voninahitra hianao. C' est en moi que les îles espèrent : les bateaux de Tarsis ont pris la tête pour ramener de loin tes fils, avec leur argent et leur or, à cause du nom de Yahvé ton Dieu, du Saint d' Israël qui t' a glorifiée.
Isa / Iz 60:10 And the sons of strangers shall build up thy walls, and their kings shall minister unto thee: for in my wrath I smote thee, but in my favour have I had mercy on thee. Ary ny hafa firenena no hanangana ny mandanao, ary ny mpanjakany hanompo anao; fa tamin' ny fahatezerako no namelezako anao. Ary amin' ny fitiavako kosa no amindrako fo aminao, Ny taranaky ny firenen-kafa, no hanangana ny mandanao, ary ny mpanjakany ho mpanomponao. Satria nikapoka anao tamin' ny hatezerako aho, fa mamindra fo anao, amin' ny fitiavako kosa. Les fils de l'étranger rebâtiront tes remparts, et leurs rois te serviront. Car dans ma colère je t' avais frappée, mais dans ma bienveillance j' ai eu pitié de toi.
Isa / Iz 60:11 Therefore thy gates shall be open continually; they shall not be shut day nor night; that men may bring unto thee the forces of the Gentiles, and that their kings may be brought. Ary hidanadana mandrakariva ny vavahadinao, tsy hirindrina izy na andro na alina, hampidirana ny haren' ny firenena sy ny mpanjakany izay efa voababo ho ao aminao. Hivoha lalandava ny vavahadinao, tsy hirindrina izy, na andro na alina, hampidirana ny haren' ny firenena ho ao aminao, mbamin' ireo mpanjakany mova tsy ny manotrona ny mpandresy. Tes portes seront toujours ouvertes, ni le jour ni la nuit on ne les fermera, pour qu' on apporte chez toi les richesses des nations et qu' on introduise leurs rois.
Isa / Iz 60:12 For the nation and kingdom that will not serve thee shall perish; yea, those nations shall be utterly wasted. Fa ho levona izay firenena sy fanjakana tsy hanompo anao; eny, ireny firenena ireny hofongorana tokoa. Fa ho levona ny firenena amam-panjakana tsy hanompo anao, hofongorana mihitsy izany firenena izany. Car la nation et le royaume qui ne te servent pas périront, et les nations seront exterminées.
Isa / Iz 60:13 The glory of Lebanon shall come unto thee, the fir tree, the pine tree, and the box together, to beautify the place of my sanctuary; and I will make the place of my feet glorious. Ny voninahitr' i Libanona ho tonga aminao, ny hazo kypreso sy ny pina ary ny bokso koa handravahana ny fitoerako masina, ary hasiako voninahitra ny fitoeran-tongotro. Ho indray tonga ao aminao ny voninahitr' i Libana, ny sipresa, ny platana, ny boisa, handravahana ny fitoerako masina, dia hataoko be voninahitra ny fitoerana hipetrahan' ny tongotro. La gloire du Liban viendra chez toi, le cyprès, le platane et le buis tous ensemble, pour glorifier le lieu de mon sanctuaire, pour que j' honore le lieu où je me tiens.
Isa / Iz 60:14 The sons also of them that afflicted thee shall come bending unto thee; and all they that despised thee shall bow themselves down at the soles of thy feet; and they shall call thee; The city of the Lord, The Zion of the Holy One of Israel. Ny zanak' izay nampahory anao dia handeha hiondrika eo anatrehanao, ary hiankohoka amin' ny faladianao izay rehetra nanamavo anao; ary izy hanao anao hoe Tanànan' i Jehovah, Zionan' ny Iray Masin' ny Isiraely. Ny zanak' ireo mpampahory anao ho tonga ao aminao, sady hiondri-doha, ary izay rehetra naniratsira anao koa hiankohoka amin' ny tongotrao; ary hianao hantsoina hoe, ny Tananan' ny Tompo, ilay Sionan' ilay Masin' Israely. Ils s' approcheront de toi, humblement, les fils de tes oppresseurs, ils se prosterneront à tes pieds, tous ceux qui te méprisaient, et ils t' appelleront : " Ville de Yahvé ", " Sion du Saint d' Israël ".
Isa / Iz 60:15 Whereas thou has been forsaken and hated, so that no man went through thee, I will make thee an eternal excellency, a joy of many generations. Ho solon' ny nahafoizana anao sy ny nankahalana anao ary ny tsy nandehanan' olona namaky anao, dia hasandratro ho rehareha mandrakizay ianao, eny, ho fifaliana hatramin' ny taranaka fara mandimby. Hianao izay efa nariana teo sy nankahalaina ary nanirery, dia hataoko reharehan' ny taona rehetra, sy fifalian' ny taranaka rehetra. Au lieu que tu sois délaissée et haïe, sans personne qui passe, je ferai de toi un objet d'éternelle fierté, une source de joie, d'âge en âge.
Isa / Iz 60:16 Thou shalt also suck the milk of the Gentiles, and shalt suck the breast of kings: and thou shalt know that I the Lord am thy Saviour and thy Redeemer, the mighty One of Jacob. Ary hinono amin' ny jentilisa ianao sady hinono amin' ny mpanjaka; ka dia ho fantatrao fa Izaho Jehovah no Mpamonjy anao, ary Ilay Maherin' i Jakoba no Mpanavotra anao. Hitsentsitra ny rononon' ny firenena hianao, sady hitsentsitra ny nonon' ny mpanjaka, dia ho fantatrao fa izaho Iaveh no Mpamonjy anao, ary ilay Maherin' i Jakoba no Mpanavotra anao. Tu suceras le lait des nations, tu suceras les richesses des rois. Et tu sauras que c' est moi, Yahvé, qui te sauve, que ton rédempteur, c' est le Puissant de Jacob.
Isa / Iz 60:17 For brass I will bring gold, and for iron I will bring silver, and for wood brass, and for stones iron: I will also make thy officers peace, and thine exactors righteousness. Hahatonga volamena Aho ho solom-barahina, ary hahatonga volafotsy ho solom-by, ary varahina ho solon-kazo, ary vy ho solom-bato; ny fiadanana no hataoko fanapahana anao, ary ny fahamarinana no ho mpampiasa anao. Volamena no hampankanesako aty ho solon' ny varahana; sy volafotsy no havantako aty ho solon' ny vy; sy varahana ho solon' ny vato; ny fiadanana no hataoko mpitondra anao, ary ny fahamarinana no ho mpifehy. Au lieu de bronze, je ferai venir de l' or, au lieu de fer, je ferai venir de l' argent, au lieu de bois, du bronze, au lieu de pierre, du fer; comme magistrature j' instituerai la Paix et comme gouvernants, la Justice.
Isa / Iz 60:18 Violence shall no more be heard in thy land, wasting nor destruction within thy borders; but thou shalt call thy walls Salvation, and thy gates Praise. Ny fampahoriana tsy ho re eo amin' ny taninao intsony, na ny fandravana sy ny fandringanana ao anatin' ny fari-taninao; ny mandanao dia hataonao hoe Famonjena, ary ny vavahadinao hataonao hoe Fiderana. Tsy ho re eo amin' ny taninao intsony izay hoe fampahoriana; na izay hoe fandravana amam-pandringanana, eo amin' ny faritaninao; ny mandanao antsoina hoe: i Famonjena, ary ny vavahadinao: i Fiderana. On n' entendra plus parler de violence dans ton pays, de ravages ni de ruines dans tes frontières. Tu appelleras tes remparts " Salut " et tes portes " Louange ".
Isa / Iz 60:19 The sun shall be no more thy light by day; neither for brightness shall the moon give light unto thee: but the Lord shall be unto thee an everlasting light, and thy God thy glory. Tsy ny masoandro intsony no ho fanazavana anao nony andro; ary tsy ny fangarangaran' ny volana no hanazava anao; fa Jehovah no ho fanazavana anao mandrakizay, ary Andriamanitrao no ho voninahitrao. Ny masoandro tsy ho fanazavana anao amin' ny andro intsony; ary ny fisomambisambin' ny volana tsy hitsilo anao intsony; fa Iaveh no ho fahazavana mandrakizay ho anao, ary ny Andriamanitrao no ho voninahitrao. Tu n' auras plus le soleil comme lumière, le jour, la clarté de la lune ne t' illuminera plus : Yahvé sera pour toi une lumière éternelle, et ton Dieu sera ta splendeur.
Isa / Iz 60:20 Thy sun shall no more go down; neither shall thy moon withdraw itself: for the Lord shall be thine everlasting light, and the days of thy mourning shall be ended. Tsy hilentika intsony ny masoandronao, ary ny volanao tsy hisoka; fa Jehovah no ho fanazavana anao mandrakizay, ary ho tapitra ny andro fahalahelovanao. Tsy hilentika intsony ny masoandronao, ary tsy hihataka intsony ny volanao. Satria Iaveh no ho fahazavana mandrakizay ho anao ary ho tapitra ny andron' ny fisaonanao. Ton soleil ne se couchera plus, et ta lune ne disparaîtra plus, car Yahvé sera pour toi une lumière éternelle, et les jours de ton deuil seront accomplis.
Isa / Iz 60:21 Thy people also shall be all righteous: they shall inherit the land for ever, the branch of my planting, the work of my hands, that I may be glorified. Ary ny olonao rehetra ho marina avokoa; hanana ny tany ho mandrakizay izy, eny, ho voly maitso eo amin' ny sahako. Asan' ny tanako ho fampisehoam-boninahitra. Tsy hisy afa-tsy olo-marina eo amin' ny vahoakanao, ary hanana ny tany mandrakizay izy ireo; dia izy ireo solofo namboleko, asan' ny tanako, noharina ho voninahitro. Ton peuple, rien que des justes, possédera le pays à jamais, rejeton de mes plantations, oeuvre de mes mains, pour me glorifier.
Isa / Iz 60:22 A little one shall become a thousand, and a small one a strong nation: I the Lord will hasten it in his time. Ny kely ho tonga arivo, ary ny malemy ho tonga firenena mahery; Izaho Jehovah no hanafaingana izany amin' ny fotoany. Ny vitsy indrindra ho tonga arivo; ary ny kely indrindra ho firenena mahery. Izaho Iaveh no hanafaingana izany samy amin' ny fotoanany avy. Le plus petit deviendra un millier, le plus chétif une nation puissante. Moi, Yahvé, en temps voulu j' agirai vite.

<-
->