<-
->

Isa / Iz 52:1 Awake, awake; put on thy strength, O Zion; put on thy beautiful garments, O Jerusalem, the holy city: for henceforth there shall no more come into thee the uncircumcised and the unclean. Mifohaza, mifohaza, tafio ny herinao, ry Ziona ô; tafio ny fitafianao tsara tarehy, ry Jerosalema ô, tanàna masina; fa tsy hiditra any aminao intsony ny tsy voafora sy ny maloto. Mifohaza, mifohaza, tafio ny herinao, ry Siona! Tafio ny fitafiana fitondranao amin' ny fety, ry Jerosalema tanàna masina ô! Fa ny tsy mifora sy ny maloto tsy hiditra eo aminao intsony. Éveille-toi, éveille-toi, revêts ta force, Sion! revêts tes habits les plus magnifiques, Jérusalem, ville sainte, car ils ne viendront plus jamais chez toi, l' incirconcis et l' impur.
Isa / Iz 52:2 Shake thyself from the dust; arise, and sit down, O Jerusalem: loose thyself from the bands of thy neck, O captive daughter of Zion. Ahintsano ny vovoka hiala amin' ny tenanao, ka mitsangàna, ary mipetraha, ry Jerosalema ô; vahao ny fatorana amin' ny tendanao, ry Ziona, zanakavavy babo. Ahintsano ny vovoka eny aminao; mitsangàna hianao, mipetraha hianao, ry Jerosalema; vahao ny fatorana amin' ny vozonao, ry voababo, zanakavanin' i Siona. Secoue ta poussière, lève-toi, Jérusalem captive! les chaînes sont tombées de ton cou, fille de Sion captive!
Isa / Iz 52:3 For thus saith the Lord, Ye have sold yourselves for nought; and ye shall be redeemed without money. Fa izao no lazain' i Jehovah: Tsy vola tsy harena no nivarotana anareo, ka dia tsy vola tsy harena koa no hanavotana anareo. Fa izao no lazain' ny Tompo: Tsy vola tsy harena no nivarotana anareo; ka dia tsy vola tsy harena koa no hanavotana anareo! Car ainsi parle Yahvé : Vous avez été vendus pour rien, vous serez rachetés sans argent.
Isa / Iz 52:4 For thus saith the Lord GOD, My people went down aforetime into Egypt to sojourn there; and the Assyrian oppressed them without cause. Fa izao no lazain' i Jehovah Tompo: Tany Egypta no nidinan' ny oloko tamin' ny voalohany mba hivahiny tany; Ary ny Asyriana koa nampahory azy tsy ahoan-tsy ahoana. Fa izao no lazain' ny Tompo Tompo: Ny honina any no nidinan' ny vahoakako tany Ejipta fahiny; ary tatý aoriana dia nampahorin' i Asora, tsy ahoan-tsy ahoana izy. Car ainsi parle le Seigneur Yahvé : C' est en Égypte qu' autrefois mon peuple est descendu pour y séjourner, c' est Assur qui à la fin l' a opprimé.
Isa / Iz 52:5 Now therefore, what have I here, saith the Lord, that my people is taken away for nought? they that rule over them make them to howl, saith the Lord; and my name continually every day is blasphemed. Ary ankehitriny inona no hataoko eto? hoy Jehovah, fa nobaboina tsy ahoan-tsy ahoana ny oloko; ny mpanapaka azy dia manakora, hoy Jehovah; ary mandrakariva dia hamavoina mandritra ny andro ny anarako. Koa ankehitriny, inona no hataoko eto? - teny marin' ny Tompo fa nobaboina tsy an-drariny ny vahoakako? Ny mpanapaka azy masiaka, manerona; - teny marin' ny Tompo, ary ny anarako, tevatevaina tsy an-kijanona, isan' andro. Mais maintenant, qu' ai-je à faire ici ? - oracle de Yahvé - car mon peuple a été enlevé pour rien, ses maîtres poussent des cris de triomphe - oracle de Yahvé - sans cesse, tout le jour, mon nom est bafoué.
Isa / Iz 52:6 Therefore my people shall know my name: therefore they shall know in that day that I am he that doth speak: behold, it is I. Koa ny oloko dia hahalala ny anarako; Eny, amin' izany andro izany dia ho fantany fa Izaho no miteny hoe: Inty Aho. Koa indro, hahalala ny anarako kosa ny vahoakako; eny, ho fantany amin' izany andro izany, fa izaho no miteny hoe: Inty aho! C' est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom, c' est pourquoi il saura, en ce jour-là, que c' est moi qui dis : " Me voici. "
Isa / Iz 52:7 How beautiful upon the mountains are the feet of him that bringeth good tidings, that publisheth peace; that bringeth good tidings of good, that publisheth salvation; that saith unto Zion, Thy God reigneth! Akory ny hatsaran' ny tongotr' iry mitondra teny soa mahafaly erý an-tendrombohitra sady mitory fiadanana! Dia izay mitondra teny soa mahafaly sady mitory famonjena, eny, izay manao amin' i Ziona hoe: Mpanjaka Andriamanitrao! Endrey izany hatsaran' ny tongotr' ilay iraka eny an-tendrombohitra, izay mitory ny vaovao mahafaly, dia ny fiadanana; ilay manambara ny fahasambarana, ilay mitory ny famonjena; ilay milaza amin' i Siona hoe: Manjaka ny Andriamanitrao! Qu' ils sont beaux, sur les montagnes, les pieds du messager qui annonce la paix, du messager de bonnes nouvelles qui annonce le salut, qui dit à Sion : " Ton Dieu règne. "
Isa / Iz 52:8 Thy watchmen shall lift up the voice; with the voice together shall they sing: for they shall see eye to eye, when the Lord shall bring again Zion. Injany ny feon' ny mpitilinao! Manandratra ny feony izy ka miara-mihoby; fa ho faly izy mahita mifanatri-maso ny hodian' i Jehovah ho any Ziona. Ny feon' ny mpitilinao! Manandra-peo izy ireo, miara-mihoby an-kafaliana, satria hitany maso ny fiverenan' ny Tompo ao Siona. C' est la voix de tes guetteurs : ils élèvent la voix, ensemble ils poussent des cris de joie, car ils ont vu de leurs propres yeux Yahvé qui revient à Sion.
Isa / Iz 52:9 Break forth into joy, sing together, ye waste places of Jerusalem: for the Lord hath comforted his people, he hath redeemed Jerusalem. Velomy ny hoby, ry fitoeran-drava any Jerosalema; Fa Jehovah efa nampionona ny olony sady efa nanavotra an' i Jerosalema. Miaraha mihoby an-kafaliana, ry Jerosalema rava! Fa Iaveh efa nampionona ny vahoakany, sy efa nanavotra an' i Jerosalema. Ensemble poussez des cris, des cris de joie, ruines de Jérusalem! car Yahvé a consolé son peuple, il a racheté Jérusalem.
Isa / Iz 52:10 The Lord hath made bare his holy arm in the eyes of all the nations; and all the ends of the earth shall see the salvation of our God. Jehovah efa nampiseho ny sandriny masina teo imason' ny firenena rehetra; ary ny faran' ny tany rehetra hahita ny famonjen' Andriamanitsika. Nasehon' ny Tompo ny sandrin' ny fahamarinany, hiharihary eo imason' ny firenena rehetra. Ary ny faran' ny tany rehetra, hahita ny famonjen' ny Andriamanitsika. Yahvé a découvert son bras de sainteté aux yeux de toutes les nations, et tous les confins de la terre ont vu le salut de notre Dieu.
Isa / Iz 52:11 Depart ye, depart ye, go ye out from thence, touch no unclean thing; go ye out of the midst of her; be ye clean, that bear the vessels of the Lord. Mialà, mialà ianareo, mivoaha, aza mikasika izay maloto, mivoaha avy eo aminy; madiova, ianareo izay mitondra ny fanak' i Jehovah. Mialà, mialà, mivoaha teo hianareo; aza mikasika izay maloto. Mivoaha avy ao aminy; mandiova tena hianareo, izay mitondra ny fanak' Iaveh. Allez-vous-en, allez-vous-en, sortez d' ici, ne touchez à rien d' impur, sortez du milieu d' elle, purifiez-vous, vous qui portez les objets de Yahvé.
Isa / Iz 52:12 For ye shall not go out with haste, nor go by flight: for the Lord will go before you; and the God of Israel will be your rereward. Fa tsy tampoka no hivoahanareo, ary tsy lositra no handehananareo; fa Jehovah no hitarika anareo eo aloha, ary Andriamanitry ny Isiraely no ho vodi-lalanareo. Fa tsy hikoropaka no hivoahanareo, ary tsy handositra no ho fandehanareo; fa Iaveh no mandeha eo alohanareo, ary ny Andriamanitr' Israely no ho vodilàlanareo! Car vous ne sortirez pas à la hâte, vous ne vous en irez pas en fuyards, c' est Yahvé, en effet, qui marche à votre tête, et votre arrière-garde, c' est le Dieu d' Israël.
Isa / Iz 52:13 Behold, my servant shall deal prudently, he shall be exalted and extolled, and be very high. Indro, ny Mpanompoko ho hita ho hendry, hisandratra sy ho ambony Izy ka ho avo indrindra. Indro fa hambinina ny Mpanompoko, hitombo, hankalazaina, ary ho tafasandratra indrindra. Voici que mon serviteur prospérera, il grandira, s'élèvera, sera placé très haut.
Isa / Iz 52:14 As many were astonied at thee; his visage was so marred more than any man, and his form more than the sons of men: Fa toy ny nigagan' ny maro Anao (Ny tarehiny dia simba ka hoatra ny tsy tarehin' olombelona akory, ary ny endriny hoatra ny tsy endriky ny zanak' olombelona), Toy ny nigagan' ny maro nahita azy, - fa rava endrika loatra izy, ka ny tarehany efa hoatra ny tsy tarehan' olombelona intsony; ary ny tavany efa hoatra ny tsy tavan-janak' olombelona intsony, - De même que des multitudes avaient été saisies d'épouvante à sa vue, - car il n' avait plus figure humaine, et son apparence n'était plus celle d' un homme -
Isa / Iz 52:15 So shall he sprinkle many nations; the kings shall shut their mouths at him: for that which had not been told them shall they see; and that which they had not heard shall they consider. Dia toy izany no hampihendratrendratany ny firenena maro; ny mpanjaka hitampim-bava aminy; fa izay tsy mbola nolazaina tamin' ireny no ho hitany, ary izay tsy mbola reny akory no hosaintsaininy. no hampiontanany firenena maro. Hitampim-bava eo anatrehany ny mpanjaka, satria hahita ny tsy mbola nolazaina taminy, sy handre ny tsy mbola reny. de même des multitudes de nations seront dans la stupéfaction, devant lui des rois resteront bouche close, pour avoir vu ce qui ne leur avait pas été raconté, pour avoir appris ce qu' ils n' avaient pas entendu dire.

<-
->