<-
->

Isa / Iz 36:1 Now it came to pass in the fourteenth year of king Hezekiah, that Sennacherib king of Assyria came up against all the defenced cities of Judah, and took them. Ary tamin' ny taona fahefatra ambin' ny folo nanjakan' i Hezekia mpanjaka dia niakatra Sankeriba, mpanjakan' i Asyria, hamely ny tanàna mimanda rehetra any Joda ka nahafaka azy. Tamin' ny taona fahefatra ambin' ny folo, nanjakan' i Ezekiasa, niakatra Senakeriba, mpanjakan' i Asiria, hamely ny tanàna mimanda rehetra any Jodà, ka nahafaka ireny. Il arriva qu' en la quatorzième année du roi Ézéchias, Sennachérib, roi d' Assyrie, monta contre toutes les villes fortes de Juda et s' en empara.
Isa / Iz 36:2 And the king of Assyria sent Rabshakeh from Lachish to Jerusalem unto king Hezekiah with a great army. And he stood by the conduit of the upper pool in the highway of the fuller' s field. Ary ny mpanjakan' i Asyria naniraka an-dRabsake mbamin' ny miaramila betsaka avy teo Lakisy hankany Jerosalema ho any amin' i Hezekia mpanjaka. Dia nitsangana teo anilan' ny lakan-drano amin' ny kamory ambony izy, teo an-dalambe mankamin' ny sahan' ny mpamotsy lamba. Ary nirahin' ny mpanjakan' i Asiria ny lehiben' ny mpandroso divay aminy nitondra miaramila maro, avy ao Lakisa ho any Jerosalema, amin' i Ezekiasa mpanjaka; nijanona teo amin' ny lakan-drano amin' ny kamory ambony, eo amin' ny làlana mankamin' ny sahan' ny Mpamotsy lamba, ny lehiben' ny mpandroso divay. De Lakish, le roi d' Assyrie envoya vers le roi Ézéchias, à Jérusalem, le grand échanson avec un important corps de troupes. Le grand échanson se posta près du canal de la piscine supérieure, sur le chemin du champ du Foulon.
Isa / Iz 36:3 Then came forth unto him Eliakim, Hilkiah' s son, which was over the house, and Shebna the scribe, and Joah, Asaph' s son, the recorder. Ary Eliakima, zanak' i Hilkia, izay lehiben' ny tao an-dapa, sy Sebna mpanoratra ary Joa, zanak' i Asafa, mpitadidy ny raharaham-panjakana, dia nivoaka ho ao aminy. Dia nanatona azy Eliasima, zanak' i Helkiasa lehiben' ny tao an-dapa, nomban' i Sobnà mpanoratra, ary Joahe zanak' i Asafa, mpitahiry ny bokim-panjakana. Le maître du palais Élyaqim, fils de Hilqiyyahu, le secrétaire Shebna et le héraut Yoah, fils d' Asaph, sortirent à sa rencontre.
Isa / Iz 36:4 And Rabshakeh said unto them, Say ye now to Hezekiah, Thus saith the great king, the king of Assyria, What confidence is this wherein thou trustest? Dia hoy Rabsake tamin' ireo: Andeha, lazao amin' i Hezekia hoe: Izao no lazain' ny mpanjaka lehibe, dia ny mpanjakan' i Asyria: Inona moa izato itokianao? Hoy ny lehiben' ny mpandroso divay tamin' izy ireo: Mba lazao kely amin' i Ezekiasa izao: Izao no tenin' ny mpanjaka lehibe, mpanjakan' i Asiria: Avy aiza no nahazoanao toky iankinanao toy izao? Hoy izaho: Teny foana izany fikasana aman-kery hoenti-miantafika izany. Le grand échanson leur dit : " Dites à Ézéchias : Ainsi parle le grand roi, le roi d' Assyrie : Quelle est cette confiance sur laquelle tu te reposes ?
Isa / Iz 36:5 I say, sayest thou, (but they are but vain words) I have counsel and strength for war: now on whom dost thou trust, that thou rebellest against me? Hoy izaho: Teny foana ny hoe: Manana saina sy hery hiady aho. Fa iza no itokianao, no miodina amiko ianao? Fa ankehitriny, iza no itokianao no niodina tamiko hianao? Tu t' imagines que paroles en l' air valent conseil et vaillance pour faire la guerre. En quoi donc mets-tu ta confiance pour t'être révolté contre moi ?
Isa / Iz 36:6 Lo, thou trustest in the staff of this broken reed, on Egypt; whereon if a man lean, it will go into his hand, and pierce it: so is Pharaoh king of Egypt to all that trust in him. Indro, ianao matoky io tehina volotara torotoro io, dia Egypta, nefa raha itehenan' olona io, dia manindrona ny tànany miboroaka; eny, tahaka izany Farao, mpanjakan' i Egypta, amin' izay rehetra matoky azy. Indro fa ny itokianao hitehenana dia ilay volotara folaka, i Ejipta, izay manindrona sy manaboroaka ny tanan' izay rehetra mitehina aminy; fa izany no afitsok' i Faraona amin' izay rehetra matoky azy. Voici que tu te fies au soutien de ce roseau brisé, l'Égypte, qui pénètre et perce la main de qui s' appuie sur lui. Tel est Pharaon, roi d'Égypte, pour tous ceux qui se fient à lui.
Isa / Iz 36:7 But if thou say to me, We trust in the Lord our God: is it not he, whose high places and whose altars Hezekiah hath taken away, and said to Judah and to Jerusalem, Ye shall worship before this altar? Fa raha hoy ianao amiko: Jehovah Andriamanitray no itokianay, moa tsy Azy va ny fitoerana avo aman' alitara izay noravan' i Hezekia, izay nilaza tamin' ny Joda sy Jerosalema hoe: Eto anoloan' ity alitara ity no hiankohofanareo? Ary raha hianao manao amiko hoe: Iaveh Andriamanitray no itokianay - moa tsy izy va no nanesoran' i Ezekiasa ny fitoerana avo aman' otely nanaovany tamin' i Jodà sy Jerosalema hoe: Eo anoloan' ity otely ity no hiankohofanareo? Vous me direz peut-être : "C' est en Yahvé notre Dieu que nous avons confiance", mais n' est-ce pas lui dont Ézéchias a supprimé les hauts lieux et les autels en disant aux gens de Juda et de Jérusalem : "C' est devant cet autel que vous vous prosternerez" ?
Isa / Iz 36:8 Now therefore give pledges, I pray thee, to my master the king of Assyria, and I will give thee two thousand horses, if thou be able on thy part to set riders upon them. Koa aoka hifaninana ianao sy ny tompoko, mpanjakan' i Asyria, fa homeko soavaly roa arivo ianao, raha tàhiny manana olona hitaingina azy. Koa ankehitriny manaova fanekena amin' ny tompoko, ny mpanjakan' i Asiria, fa homeko soavaly roa arivo hianao, raha afa-mamory olona hitaingina azy! Eh bien! fais un pari avec Monseigneur le roi d' Assyrie : je te donnerai deux mille chevaux si tu peux trouver des cavaliers pour les monter.
Isa / Iz 36:9 How then wilt thou turn away the face of one captain of the least of my master' s servants, and put thy trust on Egypt for chariots and for horsemen? Hataonao ahoana no fampiamboho ny komandy iray amin' ny mpanompon' ny tompoko, na dia izay kely indrindra aminy aza, nefa matoky an' i Egypta ianao hahazoanao kalesy sy mpitaingin-tsoavaly? Hataonao ahoana no fampiamboho kapiteny iray akory, amin' ny mpanompon' ny tompoko, na dia izay kely indrindra amin' izy ireo aza? Noho izany dia Ejipta no itokianao hahazoana kalesy aman-tsoavaly. Comment ferais-tu reculer un seul des moindres serviteurs de mon maître ? Mais tu t' es fié à l'Égypte pour avoir chars et cavaliers!
Isa / Iz 36:10 And am I now come up without the Lord against this land to destroy it? the Lord said unto me, Go up against this land, and destroy it. Koa moa haitraitro va izao niakarako izao? Tsia, fa Jehovah no naniraka ahy handrava ity tany ity ka nanao hoe: Miakara ho amin' izany tany izany, ka ravao izy. Ary ankehitriny matoa niakarako ity tany ity handrava azy, moa tsy avy amin' ny sitrak' Iaveh izany? - Izao no nolazain' ny Tompo tamiko: Miakara hamely izany firenena izany, ka ravao izy! Et puis, est-ce sans la volonté de Yahvé que je suis monté contre ce pays pour le dévaster ? C' est Yahvé qui m' a dit : "Monte contre ce pays et dévaste-le! " "
Isa / Iz 36:11 Then said Eliakim and Shebna and Joah unto Rabshakeh, Speak, I pray thee, unto thy servants in the Syrian language; for we understand it: and speak not to us in the Jews' language, in the ears of the people that are on the wall. Dia hoy Eliakima sy Sebna ary Joa tamin-dRabsake: Masìna ianao, teny Syriana no ataovy amin' ny mpanomponao, fa fantatray ihany izany; fa aza manao teny Jiosy ho ren' ny olona eny ambonin' ny manda. Dia hoy Eliasima sy Sobnà ary Joahe, tamin' ny lehiben' ny mpandroso divay: Mba teny arameana no ataovy amin' ny mpanomponao, satria hainay izany; fa aza dia manao teny jodaika, ho ren' ny vahoaka eny ambony manda. Fa izao no navalin' ny lehiben' ny mpandroso divay: Élyaqim, Shebna et Yoah dirent au grand échanson : " Je t' en prie, parle à tes serviteurs en araméen, car nous l' entendons, ne nous parle pas en judéen à portée des oreilles du peuple qui est sur les remparts. "
Isa / Iz 36:12 But Rabshakeh said, Hath my master sent me to thy master and to thee to speak these words? hath he not sent me to the men that sit upon the wall, that they may eat their own dung, and drink their own piss with you? Fa hoy Rabsake: Moa ho amin' ny tomponao sy ianao va no nanirahan' ny tompoko hilaza izany teny izany, fa tsy ho amin' ny olona izay mipetraka eny ambonin' ny manda, hihinanany izay tsy fihinany sy hisotroany izay tsy fisotrony miaraka aminareo? Moa ny tomponao sy hianao va, no nanirahan' ny tompoko ahy, hilaza izany teny izany; fa tsy ireo olona mipetraka eo ambony manda hihinana ny dikiny sy hisotro ny ditsany miaraka aminareo? Mais le grand échanson dit : " Est-ce à toi ou à ton maître que Monseigneur m' a envoyé dire ces choses ? N' est-ce pas plutôt aux gens assis sur le rempart et condamnés à manger leurs excréments et à boire leur urine avec vous ? "
Isa / Iz 36:13 Then Rabshakeh stood, and cried with a loud voice in the Jews' language, and said, Hear ye the words of the great king, the king of Assyria. Dia nijoro teo Rabsake ka niantso tamin' ny feo mahery tamin' ny teny Jiosy hoe: Henoy ny tenin' ny mpanjaka lehibe, dia ny mpanjakan' i Asyria. Dia nandroso ny lehiben' ny mpandroso divay ka nanao feo avo niantso tamin' ny teny jodaika nanao hoe: Mihainoa, hianareo, ny tenin' ny mpanjaka lehibe, mpanjakan' i Asiria! Alors le grand échanson se tint debout, il cria d' une voix forte, en langue judéenne, et dit : " Écoutez les paroles du grand roi, le roi d' Assyrie!
Isa / Iz 36:14 Thus saith the king, Let not Hezekiah deceive you: for he shall not be able to deliver you. Izao no lazain' ny mpanjaka: Aza mety hofitahin' i Hezekia ianareo; fa tsy hahavonjy anareo izy tsy akory. Izao no lazain' ny mpanjaka: Aza mety hofitahin' i Ezekiasa hianareo, fa tsy hahavonjy anareo izy. Ainsi parle le roi : Qu'Ézéchias ne vous abuse pas! Il ne pourra vous délivrer.
Isa / Iz 36:15 Neither let Hezekiah make you trust in the Lord, saying, The Lord will surely deliver us: this city shall not be delivered into the hand of the king of Assyria. Ary aza mety hampahatokin' i Hezekia an' i Jehovah ianareo amin' ny anaovany hoe: Jehovah no hamonjy antsika tokoa; ary tsy hatolotra eo an-tànan' ny mpanjakan' i Asyria tsy akory ity tanàna ity. Ary aza mety hotaritin' i Ezekiasa hatoky an' ny Tompo, hataony hoe: Hamonjy antsika tokoa Iaveh, ary tsy atolotra eo an' tanan' ny mpanjakan' i Asiria ity tanàna ity. Qu'Ézéchias n' entretienne pas votre confiance en Yahvé en disant : "Sûrement Yahvé nous délivrera, cette ville ne tombera pas entre les mains du roi d' Assyrie. "
Isa / Iz 36:16 Hearken not to Hezekiah: for thus saith the king of Assyria, Make an agreement with me by a present, and come out to me: and eat ye every one of his vine, and every one of his fig tree, and drink ye every one the waters of his own cistern; Aza mihaino an' i Hezekia ianareo; fa izao no lazain' ny mpanjakan' i Asyria: Manaova fanekena amiko hiadananareo, ka mankanesa atý amiko, ary samia homana ny voalobony sy ny aviaviny, ary samia misotro ny rano avy amin' ny lavaka famorian-dranony avy ianareo, Aza mihaino an' i Ezekiasa hianareo; fa izao no tenin' ny mpanjakan' i Asiria: Manaova fanekem-pihavanana amiko, ary maneke ahy hianareo, dia samy hihinana ny voaloboka aman' aviaviny, sy hisotro ny rano eo amin' ny dobo famorian-dranony avy hianareo; N'écoutez pas Ézéchias, car ainsi parle le roi d' Assyrie : Faites la paix avec moi, rendez-vous à moi, et chacun de vous mangera le fruit de sa vigne et de son figuier, chacun boira l' eau de sa citerne,
Isa / Iz 36:17 Until I come and take you away to a land like your own land, a land of corn and wine, a land of bread and vineyards. mandra-pihaviko hitondra anareo ho any amin' izay tany tahaka ny taninareo, dia tany misy vary sy ranom-boaloboka, tany misy mofo sy tanim-boaloboka. mandra-pihaviko hitondra anareo, ho any amin' ny tany toy ny anareo, dia tany misy vary aman-divay, tany misy mofo amam-boaloboka. jusqu'à ce que je vienne et que je vous emmène vers un pays comme le vôtre, un pays de froment et de moût, un pays de pain et de vignobles.
Isa / Iz 36:18 Beware lest Hezekiah persuade you, saying, the Lord will deliver us. Hath any of the gods of the nations delivered his land out of the hand of the king of Assyria? Aza mety homen' i Hezekia vohony ianareo amin' ny anaovany hoe: Jehovah no hamonjy antsika. Moa nisy nahavonjy ny taniny tamin' ny tanan' ny mpanjakan' i Asyria va ireo andriamanitry ny firenena ireo? Aza mety hambosin' i Ezekiasa hianareo, ataony hoe: Hamonjy antsika Iaveh. Moa misy andriamanitry ny firenena nahavonjy ny taniny, tamin' ny tanan' ny mpanjakan' i Asiria va? Qu'Ézéchias ne vous abuse pas en vous disant : "Yahvé nous délivrera. " Les dieux des nations ont-ils vraiment délivré chacun son pays des mains du roi d' Assyrie ?
Isa / Iz 36:19 Where are the gods of Hamath and Arphad? where are the gods of Sepharvaim? and have they delivered Samaria out of my hand? Aiza moa ny andriamanitr' i Hamata sy Arpada? Ary aiza koa ny andriamanitr' i Sefarvaima? Nahavonjy an' i Samaria tamin' ny tanako va ireo andriamaniny? Aiza ny andriamanitr' i Emata sy Arfada? Aiza ny andriamanitr' i Sefarvaima? Moa nanafaka an' i Samaria tamin' ny tànako va ireny? Où sont les dieux de Hamat et d' Arpad, où sont les dieux de Sepharvayim, où sont les dieux du pays de Samarie ? Ont-ils délivré Samarie de ma main ?
Isa / Iz 36:20 Who are they among all the gods of these lands, that have delivered their land out of my hand, that the Lord should deliver Jerusalem out of my hand? Iza moa amin' ny andriamanitra rehetra amin' ireo tany ireo no efa nahavonjy ny taniny tamin' ny tanako, koa aiza no hahavonjen' i Jehovah an' i Jerosalema amin' ny tanako? Iza tamin' ireo andriamanitry ny firenena rehetra ireo no nahavonjy ny taniny tamin' ny tànako, no hahavonjen' ny Tompo an' i Jerosalema amin' ny tàanako? Parmi tous les dieux de ces pays, lesquels ont délivré leur pays de ma main, pour que Yahvé délivre Jérusalem ? "
Isa / Iz 36:21 But they held their peace, and answered him not a word: for the king' s commandment was, saying, Answer him not. Nefa nangina ny olona, ka tsy nisy namaly azy na dia teny indraim-bava akory aza, satria ny mpanjaka efa nandidy hoe: Aza misy mamaly azy. Nangina tsy nisy namaly izy ireo na dia teny indraimbava aza, satria efa nodidian' ny mpanjaka hoe: Aza mamaly azy hianareo. Ils gardèrent le silence et ne lui répondirent pas un mot, car tel était l' ordre du roi : " Vous ne lui répondrez pas. "
Isa / Iz 36:22 Then came Eliakim, the son of Hilkiah, that was over the household, and Shebna the scribe, and Joah, the son of Asaph, the recorder, to Hezekiah with their clothes rent, and told him the words of Rabshakeh. Ary Eliakima, zanak' i Hilkia, izay lehiben' ny tao an-dapa, sy Sebna mpanoratra ary Joa, zanak' i Asafa, mpitadidy ny raharaham-panjakana, dia niditra nankao amin' i Hezekia, sady voatriatra ny fitafiany, ary nilaza taminy ny tenin-dRabsake izy. Dia nankany amin' i Ezekiasa Eliasima zanak' i Elkiasa lehiben' ny ao an-dapa, sy Sobnà mpanoratra, ary Joahe zanak' i Asafa mpitahiry ny bokim-panjakana, ka nambarany taminy ny tenin' ny lehiben' ny mpandroso divay, ary samy voatriatra ny fitafiany. Le maître du palais Élyaqim, fils de Hilqiyyahu, le secrétaire Shebna et le héraut Yoah, fils d' Asaph, vinrent auprès d'Ézéchias, les vêtements déchirés, et ils lui rapportèrent les paroles du grand échanson.

<-
->