<-
->

Isa / Iz 62:1 For Zion' s sake will I not hold my peace, and for Jerusalem' s sake I will not rest, until the righteousness thereof go forth as brightness, and the salvation thereof as a lamp that burneth. Tsy hangina Aho noho ny amin' i Ziona, Ary tsy hitsaha-miteny Aho noho ny amin' i Jerosalema, mandra-piposaky ny fahamarinany tahaka ny famirapiratry ny mazava, ary ny famonjena azy tahaka ny fanilo mirehitra. Noho ny amin' i Siona tsy hangina aho, ary noho ny amin' i Jerosalema, tsy hiala sasatra aho, mandra-piposaky ny fahamarinany, hoatra ny hazavan' ny maraina; sy mandra-pamirapiratry ny famonjeny, hoatra ny fanilo. A cause de Sion je ne me tairai pas, à cause de Jérusalem je ne me tiendrai pas en repos, jusqu'à ce que sa justice jaillisse comme une clarté, et son salut comme une torche allumée.
Isa / Iz 62:2 And the Gentiles shall see thy righteousness, and all kings thy glory: and thou shalt be called by a new name, which the mouth of the Lord shall name. Ny firenena hahita ny fahamarinanao, ary ny mpanjaka rehetra hahita ny voninahitrao; dia homena anaram-baovao ianao, Izay hotononin' ny vavan' i Jehovah; Hahita ny fahamarinanao ny firenena, hahita ny voninahitrao ny mpanjaka rehetra, ka hantsoina amin' ny anaram-baovao hianao, izay hofidin' ny vavan' ny Tompo. Alors les nations verront ta justice, et tous les rois ta gloire. Alors on t' appellera d' un nom nouveau que la bouche de Yahvé désignera.
Isa / Iz 62:3 Thou shalt also be a crown of glory in the hand of the Lord, and a royal diadem in the hand of thy God. Ka dia ho tonga satro-boninahitra eo an-tànany ianao sy satrok' andriana eo am-pelatanan' Andriamanitrao. Ho satro-boninahitra eo an-tanan' ny Tompo hianao, sy ho hamaman' andriana, eo an-tanan' ny Andriamanitsika. Tu seras une couronne de splendeur dans la main de Yahvé, un turban royal dans la main de ton Dieu.
Isa / Iz 62:4 Thou shalt no more be termed Forsaken; neither shall thy land any more be termed Desolate: but thou shalt be called Hephzibah, and thy land Beulah: for the Lord delighteth in thee, and thy land shall be married. Hianao tsy hatao intsony hoe nafoy, ary ny taninao tsy hatao intsony hoe Lao fa ianao hatao hoe Ilay sitrako, ary ny taninao hatao hoe Vady ampakarina; Fa sitrak' i Jehovah ianao, ary ny taninao hampanambadina. Tsy hisy intsony hanao anao hoe i Nafoy; ary tsy hisy intsony hiantso ny taninao hoe i Faharinganana. Fa ny hiantsoana anao dia ny hoe i Ankasitrahako; ary ny taninao i Vady ampakarina. Satria Iaveh hankasitraka anao; ary ny taninao hahazo vady. On ne te dira plus : " Délaissée " et de ta terre on ne dira plus : " Désolation ". Mais on t' appellera : " Mon plaisir est en elle " et ta terre : " Épousée ". Car Yahvé trouvera en toi son plaisir, et ta terre sera épousée.
Isa / Iz 62:5 For as a young man marrieth a virgin, so shall thy sons marry thee: and as the bridegroom rejoiceth over the bride, so shall thy God rejoice over thee. Fa tahaka ny zatovo mampakatra virijina ho vadiny no hampakaran' ny mponina aminao anao; ary tahaka ny fifalian' ny mpampakatra amin' ny ampakariny no hifalian' Andriamanitrao aminao. Tahaka ny ampakaran' ny zatovo ny virjiny ho vadiny, no hampakaran' ny zanakao anao; ary tahaka ny hamalifalian' ny ampakarina ny mpampakatra, no hamalifalianao ny Andriamanitrao. Comme un jeune homme épouse une vierge, ton bâtisseur t'épousera. Et c' est la joie de l'époux au sujet de l'épouse que ton Dieu éprouvera à ton sujet.
Isa / Iz 62:6 I have set watchmen upon thy walls, O Jerusalem, which shall never hold their peace day nor night: ye that make mention of the Lord, keep not silence, Efa nanendry mpiambina ho eny ambonin' ny mandanao Aho, ry Jerosalema ô, koa mandrakariva na andro na alina dia tsy mahazo mangina ireny; eny, ianareo izay mpampahatsiaro an' i Jehovah, aza mitsahatra; Eo ambonin' ny mandanao, ry Jerosalema, no efa nametrahako mpiambina; ka tsy hangina intsony ireny, na andro na alina. Sur tes remparts, Jérusalem, j' ai posté des veilleurs, de jour et de nuit, jamais ils ne se tairont. Vous qui vous rappelez au souvenir de Yahvé, pas de repos pour vous.
Isa / Iz 62:7 And give him no rest, till he establish, and till he make Jerusalem a praise in the earth. Ary aza mamela Azy hitsahatra mandra-panaony an' i Jerosalema ho mafy orina sy hoderaina amin' ny tany. o ry zareo mpampahatsiaro an' ny Tompo o, aza mitsahatra hianareo; ary aza avelanareo hitsahatra izy, mandra-panangany an' i Jerosalema indray, sy mandra-panaony azy ho fideran' ny tany. Ne lui accordez pas de repos qu' il n' ait établi Jérusalem et fait d' elle une louange au milieu du pays.
Isa / Iz 62:8 The Lord hath sworn by his right hand, and by the arm of his strength, Surely I will no more give thy corn to be meat for thine enemies; and the sons of the stranger shall not drink thy wine, for the which thou hast laboured: Jehovah efa nianiana tamin' ny tànany ankavanana, dia tamin' ny sandriny mahery, hoe: Tsy homeko hohanin' ny fahavalonao intsony ny varinao, ary ny hafa firenena tsy hisotro ny ranom-boalobokao izay efa nisasaranao; Iaveh efa nianiana tamin' ny tanany an-kavanana, sy tamin' ny sandriny mahery hoe: Ny varinao tsy homeko hohanin' ny fahavalonao intsony, ary tsy hosotroin' ny zanaky ny hafa firenena intsony ny divainao, vokatry ny fisasaranao. Yahvé l' a juré par sa droite et par son bras puissant : " Je ne donnerai plus ton blé en nourriture à tes ennemis, les étrangers ne boiront plus ton vin, le fruit de ton labeur,
Isa / Iz 62:9 But they that have gathered it shall eat it, and praise the Lord; and they that have brought it together shall drink it in the courts of my holiness. Fa izay nijinja azy no hihinana azy ka hidera an' i Jehovah; ary izay nioty azy no hisotro azy ao amin' ny kianjako masina. Fa izay mijinja ny vary ihany no hihinana azy, ka hidera an' ny Tompo; ary izay hioty ny voam-boaloboka ihany no hisotro azy, eo amin' ny kianjan' ny fitoerako masina. mais les moissonneurs mangeront le blé et loueront Yahvé, les vendangeurs boiront le vin, dans mes parvis sacrés. "
Isa / Iz 62:10 Go through, go through the gates; prepare ye the way of the people; cast up, cast up the highway; gather out the stones; lift up a standard for the people. Mivoaha, mivoaha amin' ny vavahady, amboary ny lalana halehan' ny olona; asandrato ho avo ny lalambe; esory ny vato eny aminy; manangàna faneva ho tazan' ny firenena. Mivoaha, mivoaha amin' ny vavahady hianareo, areno ny lalan' ny vahoaka. Savao, savao ny arabe, esory ny vato eo aminy; manangana saina eo ambonin' ny vahoaka. Passez, passez par les portes, frayez le chemin de mon peuple, nivelez, nivelez la route, ôtez-en les pierres. Élevez un signal pour les peuples.
Isa / Iz 62:11 Behold, the Lord hath proclaimed unto the end of the world, Say ye to the daughter of Zion, Behold, thy salvation cometh; behold, his reward is with him, and his work before him. Indro, Jehovah efa nanambara hatrany amin' ny faran' izao tontolo izao nanao hoe: Lazao amin' i Ziona zanakavavy: Indro, avy ny famonjena anao; Indro; ny valim-pitia hatolony dia ao aminy, ary ny valin' asa homeny dia eo anoloany. Izao no nambaran' ny Tompo, hatrany amin' ny faran' ny tany: Lazao amin' ny zanakavavin' i Siona hoe: Indro, avy ny Mpamonjy anao; ny valisoa homeny efa eny aminy; ary ny tamby hatolony efa eo anoloany. Voici que Yahvé se fait entendre jusqu'à l' extrémité de la terre : Dites à la fille de Sion : Voici que vient ton salut, voici avec lui sa récompense, et devant lui son salaire.
Isa / Iz 62:12 And they shall call them, The holy people, The redeemed of the Lord: and thou shalt be called, Sought out, A city not forsaken. Ary Ireny hotononina hoe Firenena masina, dia olona navotan' i Jehovah; ary ianao dia hatao hoe Ilay notadiavina, Tanàna tsy foy. Izy ireo hantsoina hoe: Firenena masina, Ny navotan' ny Tompo; ary hianao kosa hantsoina hoe: Ilay irina, Tanana tsy foy. On les appellera : " Le peuple saint ", " Les rachetés de Yahvé ". Quant à toi on t' appellera : " Recherchée ", " Ville non délaissée ".

<-
->