<-
->

Isa / Iz 47:1 Come down, and sit in the dust, O virgin daughter of Babylon, sit on the ground: there is no throne, O daughter of the Chaldeans: for thou shalt no more be called tender and delicate. Mialà, ka mipetraha amin' ny vovoka, ry Babylona, zanakavavy virijina! Mipetraha eo amin' ny tany, fa tsy amin' ny seza fiandrianana, ry Kaldea zanakavavy! Fa tsy hatao hoe vehivavy malemilemy sy mihantahanta intsony ianao. Midìna, mipetraha amin' ny vovoka, ry virjiny, zanakavavin' i Babilona; mipetraha amin' ny tany, fa tsy amin' ny seza fiandrianana, ry zanakavavin' ny Kaldeana; fa hianao tsy hantsoina intsony hoe: ikala kiankianina, ikala miangentsana. Descends, assieds-toi dans la poussière, Vierge, fille de Babylone, assieds-toi à terre, sans trône, fille des Chaldéens, car jamais plus on ne t' appellera douce et exquise.
Isa / Iz 47:2 Take the millstones, and grind meal: uncover thy locks, make bare the leg, uncover the thigh, pass over the rivers. Alao ny vato fikosoham-bary, ka kosohy ny koba; esory ny fisalobonanao, akaro ny moron-tongotr' akanjonao; aoka hiseho ny fenao, ka miroboha mita ny ony. Alao ny vato fikosoham-bary, ka totoy ny lafarina. Esory ny voalinao; akaro ny morotongotr' akanjonao, asehoy ny ranjonao, fa hita ny ony. Prends la meule et broie la farine; dénoue ton voile, relève ta robe, découvre tes jambes, traverse les rivières.
Isa / Iz 47:3 Thy nakedness shall be uncovered, yea, thy shame shall be seen: I will take vengeance, and I will not meet thee as a man. Hiseho ny fitanjahanao, eny, ho hita ny fahamenaranao; hitondra famaliana Aho ka tsy hiantra olona. Aoka hiharihary ny fitanjahanao, aoka ho hita ny fahamenaranao! Fa hamaly faty aho, ka tsy misy olona hananako antra. - Que paraisse ta nudité et que ta honte soit visible; j' exécute ma vengeance et personne ne s' y opposera.
Isa / Iz 47:4 As for our redeemer, the Lord of hosts is his name, the Holy One of Israel. Ny anaran' ny Mpanavotra anay dia Jehovah, Tompon' ny maro, Iray Masin' ny Isiraely. Ny anaran' ny Mpanavotra antsika dia Iavehn' ny tafika, ilay Masin' Israely! - Notre rédempteur, Yahvé Sabaot est son nom, le Saint d' Israël, a dit :
Isa / Iz 47:5 Sit thou silent, and get thee into darkness, O daughter of the Chaldeans: for thou shalt no more be called, The lady of kingdoms. Mipetraha mangingina, ka midìra ao amin' ny maizina, ry Kaldea zanakavavy! Fa tsy hatao hoe Tompovavin' ny fanjakana intsony ianao. Mipetraha tsy miteny, midira ao amin' ny maizina, ry zanakavavin' ny Kaldeana; fa hianao tsy hantsoina intsony hoe: ilay tompovavin' ny fanjakana. Assieds-toi en silence, enfonce-toi dans l' ombre, fille des Chaldéens, car jamais plus on ne t' appellera souveraine des royaumes.
Isa / Iz 47:6 I was wroth with my people, I have polluted mine inheritance, and given them into thine hand: thou didst shew them no mercy; upon the ancient hast thou very heavily laid thy yoke. Tezitra tamin' ny oloko Aho; navelako holotoina ny lovako, ka natolotro ho eo an-tananao izy, tsy mba namindranao fo izy, fa na dia ny antitra aza dia nasianao zioga mavesatra dia mavesatra. Efa tezitra tamin' ny vahoakako aho, ka navelako hozimbaina ny lovako, dia natolotro ho eo an-tànanao izy. Tsy nanananao antra izy; nasianao jioga mavesatra mbamin' ny antitra. J'étais irrité contre mon peuple, j' avais rejeté mon héritage, je l' avais livré entre tes mains. Tu les as traités sans pitié, sur le vieillard tu as fait durement peser ton joug.
Isa / Iz 47:7 And thou saidst, I shall be a lady for ever: so that thou didst not lay these things to thy heart, neither didst remember the latter end of it. Ary hoy ianao: Ho tompovavy mandrakizay Aho; ka dia tsy nandatsaka am-po izany zavatra izany ianao, na nitsapa izay hiafarany. Ary hoy hianao: Tompovavy ho amin' ny mandrakizay aho! ka dia tsy mba nandinika izany akory hianao, na mba nitsapa izay hiafaran' izany rehetra izany. Tu as dit : " A jamais je serai souveraine éternelle ", tu n' as pas réfléchi à cela dans ton coeur, tu n' as pas songé à l' avenir.
Isa / Iz 47:8 Therefore hear now this, thou that art given to pleasures, that dwellest carelessly, that sayest in thine heart, I am, and none else beside me; I shall not sit as a widow, neither shall I know the loss of children: Koa mihainoa, ianao izay mihantahanta sady mipetraka tsy manana ahiahy ka manao anakampo hoe: Izaho no izy, ary tsy misy hafa; tsy hipetraka ho mpitondratena aho, na hahita fahafoanan' anaka. Fa ankehitriny, mihainoa, ry ilay nihantahanta, izay nipetraka tsy nanana ahiahy akory, sy nilaza tao am-ponao hoe: Izaho ity, dia izaho irery ihany! tsy ho mpitondratena na oviana na oviana aho, na hofoanana anaka! Maintenant écoute ceci, voluptueuse! toi qui es assise en sécurité et qui dis dans ton coeur : " Moi, sans égale, je ne resterai pas veuve, je ne connaîtrai pas la privation d' enfants! "
Isa / Iz 47:9 But these two things shall come to thee in a moment in one day, the loss of children, and widowhood: they shall come upon thee in their perfection for the multitude of thy sorceries, and for the great abundance of thine enchantments. Kanjo hanjo anao tampoka amin' ny indray andro monja ireto zavatra roa ireto, dia ny fahafoanan' anaka sy ny fananoan-tena; Hotanterahina aminao avokoa izany, na dia maro aza ny fankatovanao, ary na dia be dia be aza ny odinao. Kanjo ireo zava-droa ireo ho indray mianjera aminao, tampoka, indray andro monja, dia ny fahafoanana anaka, sy ny fananoan-tena, ho tonga aminao tanteraka an-tsakany sy an-davany izany, na dia eo aza ny hamaroan' ny odinao, na dia eo aza ny herin' ny fankatoavanao. Eh bien, ces deux malheurs fondront sur toi, soudainement, en un jour, privation d' enfants et veuvage, tout à coup ils fondront sur toi, en dépit de tous tes sortilèges, de la puissance de tes incantations.
Isa / Iz 47:10 For thou hast trusted in thy wickedness: thou hast said, None seeth me. Thy wisdom and thy knowledge, it hath perverted thee; and thou hast said in thine heart, I am, and none else beside me. Fa nitoky tamin' ny faharatsianao ianao ka nanao hoe: Tsy misy mahita ahy. Ny fahendrenao sy ny fahalalanao dia nampivily anao, ka dia nanao anakampo ianao hoe: Izaho no izy, fa tsy misy afa-tsy izaho. Fa nitoky tamin' ny hafetsenao ratsy hianao, nanao hoe: Tsy misy mahita ahy! Ny fahendrena amam-pahaizanao, dia izany no nanodoka anao raha hianao nanao anakampo hoe: Izaho ity, dia izaho irery ihany! Tu as eu confiance dans ta méchanceté, tu as dit : " Personne ne me voit. " C' est ta sagesse et ta science qui t' ont pervertie, et tu as dit dans ton coeur : " Moi, sans égale. "
Isa / Iz 47:11 Therefore shall evil come upon thee; thou shalt not know from whence it riseth: and mischief shall fall upon thee; thou shalt not be able to put it off: and desolation shall come upon thee suddenly, which thou shalt not know. Kanjo hanjo anao ny fahoriana, nefa tsy ho fantatrao izay fanafany; Ary hahazo anao ny loza, nefa tsy ho hainao ny fanàlany; eny, hanjo anao tampoka ny fandringanana izay tsy ampoizinao. Indro, ho tonga aminao ny loza, tsy azonao sakanana; hianjera aminao ny antambo, tsy azonao hahodivitra, ary hanjo anao ny faharavana tampoka, tsy nampoizinao velively akory. Un malheur fondra sur toi, tu ne sauras comment le conjurer; un désastre fondra sur toi, tu ne pourras t' en préserver; soudain fondra sur toi une calamité que tu ne connaîtras pas.
Isa / Iz 47:12 Stand now with thine enchantments, and with the multitude of thy sorceries, wherein thou hast laboured from thy youth; if so be thou shalt be able to profit, if so be thou mayest prevail. Arosoy ary ny odinao sy ny hamaroan' ny fankatovanao, izay efa nisasaranao hatry ny fony ianao mbola kely; Angamba hahavita izay mahasoa ianao; angamba ho tonga mahatahotra ianao. Aoka ary hianao haharitra amin' ny fankatoavanao, sy amin' ireo odinao marobe, izay nanarananao fo hatramin' ny fahatanoranao. Sao mba mety hahita soa amin' izany hianao; sao mba mety hampahatahotra, hianao! Reste donc avec tes incantations et tous tes sortilèges dans lesquels tu t' es fatiguée depuis ta jeunesse. Peut-être pourras-tu en tirer profit, peut-être sauras-tu faire trembler.
Isa / Iz 47:13 Thou art wearied in the multitude of thy counsels. Let now the astrologers, the stargazers, the monthly prognosticators, stand up, and save thee from these things that shall come upon thee. Sasatra noho ny hamaroan' ny fisainanao ianao; aoka hitsangana ankehitriny ireo mpamantatra ny lanitra sy mpandinika ny kintana ireo hamonjy anao, dia ireo mpanambara isaky ny tsinam-bolana izay zavatra ho tonga aminao. Efa nisasatra tamin' ny fanontaniana betsaka hianao; ka aoka handroso hamonjy anao ireo izy ireo, izay mpandrefy ny lanitra, sy mpandinika ny kintana, izay manambara, isaka ny tsinam-bolana, ny zavatra tsy maintsy ho tonga aminao. Tu t' es épuisée à force de consultations, qu' ils se présentent donc et te sauvent ceux qui détaillent le ciel, qui observent les étoiles, qui annoncent chaque mois ce qui va fondre sur toi.
Isa / Iz 47:14 Behold, they shall be as stubble; the fire shall burn them; they shall not deliver themselves from the power of the flame: there shall not be a coal to warm at, nor fire to sit before it. Indro, fa ho tahaka ny vodivary ireo; ho main' ny afo izy ka tsy hahavonjy ny tenany amin' ny herin' ny lelafo akory; tsy misy vainafo hamindroana, na afo hitaninana aza. Indreo izy, fa tonga tahaka ny vodivary; hodoran' ny afo, nefa tsy hahavonjy ny ainy, amin' ny herin' ny lelafo; fa tsy mba vain' afo hamindroana akory ity na afo hitaninana eo anoloany! Voici qu' ils sont comme fétus de paille, le feu les brûlera, ils ne sauveront pas leur vie de l'étreinte de la flamme; et ce ne sera pas une braise pour se chauffer, un foyer pour s' y asseoir!
Isa / Iz 47:15 Thus shall they be unto thee with whom thou hast laboured, even thy merchants, from thy youth: they shall wander every one to his quarter; none shall save thee. Ho toy izany aminao ireo efa nisasaranao ireo, dia ireo nifampivarotra taminao hatry ny fony ianao mbola kely; samy hipariaka mandositra ho any amin' ny fonenany avy izy, ka tsy hisy hahavonjy anao. Ho toy izany aminao ireo nanasaranao tena, ireo nifampiraharahanao, hatramin' ny fahatanoranao: samy mipariaka amin' izay alehany avy izy, fa tsy misy hamonjy anao! Ainsi auront été pour toi tes devins, pour lesquels tu t' es fatiguée depuis ta jeunesse : ils ont erré, chacun devant soi, et pas un ne t' a sauvée.

<-
->