<-
->

Isa / Iz 54:1 Sing, O barren, thou that didst not bear; break forth into singing, and cry aloud, thou that didst not travail with child: for more are the children of the desolate than the children of the married wife, saith the Lord. Mihobia, ry momba, ianao izay tsy niteraka, eny, velomy ny hoby, ka manandrata feo, ianao izay tsy mba nihetsi-jaza; fa ny zanaky ny mpitondra tena dia maro noho ny zanaky ny manambady, hoy Jehovah. Mihobia an-kafaliana, ry momba, izay tsy niteraka; mampisehoa hafaliana sy firavoravoana lehibe, ry tsy mba nihetsi-jaza; fa ny zanak' ilay nariana no maro, noho ny zanak' izay manam-bady, hoy Iaveh. Crie de joie, stérile, toi qui n' as pas enfanté; pousse des cris de joie, des clameurs, toi qui n' as pas mis au monde, car plus nombreux sont les fils de la délaissée que les fils de l'épouse, dit Yahvé.
Isa / Iz 54:2 Enlarge the place of thy tent, and let them stretch forth the curtains of thine habitations: spare not, lengthen thy cords, and strengthen thy stakes; Halalaho ny itoeran' ny lainao, ary aoka hohenjanina ny ambain-dainao, ka aza avela hisy hiketrona; halavao ny kofehinao, ary aoreno mafy ny tsima-dainao; Halalaho ny itoeran' ny lay, velaro ny ambaim-ponenanao, aza hazonina fa alefaso ho lava ny tadinao, ary aoreno mafy ny tsima-day! Élargis l' espace de ta tente, déploie sans lésiner les toiles qui t' abritent, allonge tes cordages, renforce tes piquets,
Isa / Iz 54:3 For thou shalt break forth on the right hand and on the left; and thy seed shall inherit the Gentiles, and make the desolate cities to be inhabited. Fa hitatra any amin' ny ankavanana sy any amin' ny ankavia ianao, ary ny taranakao hahazo ny jentilisa, ka dia hasiany mponina ny tanàna lao. Fa hitatra miankavanana sy miankavia hianao; ary haka fonenana amin' ny firenena ny taranakao; ary hanisy mponina amin' ny tanàna lao izy. car à droite et à gauche tu vas éclater, ta race va déposséder des nations et repeupler les villes abandonnées.
Isa / Iz 54:4 Fear not; for thou shalt not be ashamed: neither be thou confounded; for thou shalt not be put to shame: for thou shalt forget the shame of thy youth, and shalt not remember the reproach of thy widowhood any more. Aza matahotra, fa tsy ho menatra ianao; ary aza mangaihay, fa tsy havela ho afa-baraka ianao; fa ho hadinonao ny henatry ny fahatanoranao, ary tsy ho tsaroanao intsony ny tondromasonao fony mpitondratena. Aza matahotra, fa tsy ho menatra hianao; aza mangaihay, fa tsy hisy hahamenatra anao; fa hanadino ny henatry ny fahatanoranao hianao; ary tsy hahatsiaro intsony ny tondromaso, fony mpitondra-tena. N' aie pas peur, tu n'éprouveras plus de honte, ne sois pas confondue, tu n' auras plus à rougir; car tu vas oublier la honte de ta jeunesse, tu ne te souviendras plus de l' infamie de ton veuvage.
Isa / Iz 54:5 For thy Maker is thine husband; the Lord of hosts is his name; and thy Redeemer the Holy One of Israel; The God of the whole earth shall he be called. Fa ny Mpanao anao no Vadinao, Jehovah, Tompon' ny maro, no anarany; Ary ny Iray Masin' ny Isiraely no Mpanavotra anao, Andriamanitry ny tany rehetra no anarany. Fa ny vadinao dia ny Mpahary anao; Iavehn' ny tafika no anarany, ary ny Mpanavotra anao dia ilay Masin' Israely, Andriamanitry ny tany rehetra no iantsoana azy. Ton créateur est ton époux, Yahvé Sabaot est son nom, le Saint d' Israël est ton rédempteur, on l' appelle le Dieu de toute la terre.
Isa / Iz 54:6 For the Lord hath called thee as a woman forsaken and grieved in spirit, and a wife of youth, when thou wast refused, saith thy God. Fa Jehovah efa nampody anao, izay tahaka ny vady efa nafoy ka ory am-panahy, ary tahaka ny vady efa novadina hatry ny fony mbola tanora, fa efa napetraka, hoy Andriamanitrao. Hoatra ny vady nafoy sy tra-pahoriana, no ampodian' ny Tompo anao, hoatra ny vadin' ny fahatanorana efa nisaorana; hoy ny Andriamanitrao. Oui, comme une femme délaissée et accablée, Yahvé t' a appelée, comme la femme de sa jeunesse qui aurait été répudiée, dit ton Dieu.
Isa / Iz 54:7 For a small moment have I forsaken thee; but with great mercies will I gather thee. Indray mipi-maso monja no nahafoizako anao; fa amin' ny indrafo lehibe kosa no ampodiako anao. Vetivety foana, kelikely foana no nahafoizako anao, fa amin' indrafo lehibe kosa no amoriako anao. Un court instant je t' avais délaissée, ému d' une immense pitié, je vais t' unir à moi.
Isa / Iz 54:8 In a little wrath I hid my face from thee for a moment; but with everlasting kindness will I have mercy on thee, saith the Lord thy Redeemer. Tamin' ny firehetan' ny fahatezerako no nanafenako ny tavako taminao indray mipi-maso monja, fa amin' ny famindram-po mandrakizay kosa no amindrako fo aminao, hoy Jehovah, Mpanavotra anao. Tamin' ny firehetan' ny hatezerako no nanafenako vetivety ny tavako taminao, fa amim-pitiavana mandrakizay kosa no angorahako anao, hoy Iaveh Mpanavotra anao. Débordant de fureur, un instant, je t' avais caché ma face. Dans un amour éternel, j' ai eu pitié de toi, dit Yahvé, ton rédempteur.
Isa / Iz 54:9 For this is as the waters of Noah unto me: for as I have sworn that the waters of Noah should no more go over the earth; so have I sworn that I would not be wroth with thee, nor rebuke thee. Fa amiko izany dia tahaka ilay ranon' i Noa, ka toy ny nianianako fa tsy hanafotra ny tany intsony ilay ranon' i Noa. Dia toy izany no ianianako fa tsy ho tezitra aminao na hiteny mafy anao intsony Aho. Dia ho toy ilay ranon' i Noe izany amiko, nony nianiana aho fa ilay ranon' i Noe tsy hiely intsony amin' ny tany: toy izany koa no nianianako fa tsy ho tezitra aminao na handrahona anao intsony aho. Ce sera pour moi comme au temps de Noé, quand j' ai juré que les eaux de Noé ne se répandraient plus sur la terre. Je jure de même de ne plus m' irriter contre toi, de ne plus te menacer.
Isa / Iz 54:10 For the mountains shall depart, and the hills be removed; but my kindness shall not depart from thee, neither shall the covenant of my peace be removed, saith the Lord that hath mercy on thee. Fa na dia hifindra aza ny tendrombohitra ary na dia hihetsika aza ny havoana, tsy mba hiala aminao ny famindram-peko, ary tsy hitsoaka ny faneken' ny fihavanako, hoy Jehovah, Mpamindra fo aminao. Na dia hihataka aza ny tendrombohitra, ka hihozongozona ny havoana, ny fitiavako tsy mba hiala aminao, ary ny fanekem-pihavanako tsy mba hikorontana, hoy Iaveh ilay mangoraka anao. Car les montagnes peuvent s'écarter et les collines chanceler, mon amour ne s'écartera pas de toi, mon alliance de paix ne chancellera pas, dit Yahvé qui te console.
Isa / Iz 54:11 O thou afflicted, tossed with tempest, and not comforted, behold, I will lay thy stones with fair colours, and lay thy foundations with sapphires. Hianao, ry ory izay afotofoton' ny tafiodrivotra sady tsy manana fampiononana, indro, Izaho handatsaka ny vatonao amin' ny antimony sy hanorina ny fanambaninao amin' ny safira, Ry kala ory, afotofoton' ny tafio-drivotra, tsy manam-piononana o; indro aho handatsaka ny vatonao amin' ny antimoanina, sy hanorina anao eo ambonin' ny safira; Malheureuse, battue par les vents, inconsolée, voici que je vais poser tes pierres sur des escarboucles, et tes fondations sur des saphirs;
Isa / Iz 54:12 And I will make thy windows of agates, and thy gates of carbuncles, and all thy borders of pleasant stones. Hataoko robina ny tilikambo madinikao, sy karbonkolo ny vavahadinao, ary vato soa ny faritaninao manodidina. hataoko vato tsy leon-doza ny nongonongo-mandanao, eskarbokla ny vavahadinao, ary vatosoa avokoa ny manda manodidina anao. je ferai tes créneaux de rubis, tes portes d' escarboucle et toute ton enceinte de pierres précieuses.
Isa / Iz 54:13 And all thy children shall be taught of the Lord; and great shall be the peace of thy children. Ary ny zanakao rehetra dia ho samy efa nampianarin' i Jehovah, ka dia ho be ny fiadanan' ny zanakao. Ho mpianatry ny Tompo avokoa ny zanakao rehetra, ary ho be fiadanana ny zanakao. Tous tes enfants seront disciples de Yahvé, et grand sera le bonheur de tes enfants.
Isa / Iz 54:14 In righteousness shalt thou be established: thou shalt be far from oppression; for thou shalt not fear: and from terror; for it shall not come near thee. Amin' ny fahamarinana no hampiorenana anao; aza manahy ny fampahoriana, fa tsy hatahotra ianao, na ny fampahatahorana, fa tsy hanakaiky anao izany. hatao miorina tsara amin' ny fahamarinana hianao; aoka ho lavitra anao anie ny fanahiana,fa tsy manan-katahorana hianao; ho lavitra anao anie ny fampahatahorana, fa tsy hanakaiky anao izany. Tu seras fondée dans la justice, libre de l' oppression : tu n' auras rien à craindre, libre de la frayeur : elle n' aura plus prise sur toi.
Isa / Iz 54:15 Behold, they shall surely gather together, but not by me: whosoever shall gather together against thee shall fall for thy sake. Na dia misy miara-mioko aza, dia tsy avy amiko izany; ary na iza na iza miara-mioko hamely anao dia ho tonga hiandany aminao kosa. Raha misy miara-mioko, tsy ho avy amiko izany; fa iza no miara-mioko hamely anao? Ho lavo eo anoloanao izy. Voici : s' il se produit une attaque, ce ne sera pas de mon fait; quiconque t' aura attaquée tombera à cause de toi.
Isa / Iz 54:16 Behold, I have created the smith that bloweth the coals in the fire, and that bringeth forth an instrument for his work; and I have created the waster to destroy. Indro, Izaho no nahary ny mpanefy izay mifofotra ny afo amin' ny arina ka mahavita fiasana hanaovany ny asany; Ary Izaho koa no nahary ny mpandringana mba handringana. Indro fa izaho no nahary ny mpanefy, izay mifofotra ny arina mivaivay, ka manatsoaka ny fiadiana hamboariny avy ao, ary izaho no nahary ny mpandrava mba handringana. Voici : c' est moi qui ai créé le forgeron qui souffle sur les braises et tire un outil à son usage; c' est moi aussi qui ai créé le destructeur pour anéantir.
Isa / Iz 54:17 No weapon that is formed against thee shall prosper; and every tongue that shall rise against thee in judgment thou shalt condemn. This is the heritage of the servants of the Lord, and their righteousness is of me, saith the Lord. Ny fiadiana rehetra izay voaforona hamelezana anao dia tsy hisy hambinina, ary ny lela rehetra izay miady aminao dia horesenao lahatra. Izany no lovan' ny mpanompon' i Jehovah sy fahamarinany avy amiko, hoy Jehovah. Ny fiadiana rehetra notefena hamelezana anao, tsy hisy asany, ary lela rehetra hisondrotra hifanohitra aminao, horesenao lahatra. - Izany no lovan' ny zanak' Iaveh; izany no fahamarinana ho azony avy amiko. - Teny marin' ny Tompo. - Aucune arme forgée contre toi ne saurait être efficace. Toute langue qui t' accuserait en justice, tu la confondras. Tel est le lot des serviteurs de Yahvé, la victoire que je leur assure. Oracle de Yahvé.

<-
->