<-
->

Isa / Iz 18:1 Woe to the land shadowing with wings, which is beyond the rivers of Ethiopia: Indrisy ny tany be fibiziziokan' elatra! Izay any an-dafin' ny onin' i Etiopia, Eh, ry tany izay andrenesana ny fisasasasan' ny elatra, any an-dafin' ny onin' i Kosa! Malheur! pays du grillon ailé, au-delà des fleuves de Kush,
Isa / Iz 18:2 That sendeth ambassadors by the sea, even in vessels of bulrushes upon the waters, saying, Go, ye swift messengers, to a nation scattered and peeled, to a people terrible from their beginning hitherto; a nation meted out and trodden down, whose land the rivers have spoiled! Izay mampandeha iraka eny ambonin' ny ranomasina, ao anaty lakan-jozoro ambonin' ny rano, ka manafatra azy hoe: Mandehana, ry iraka faingam-pandeha, ho any amin' ny firenena lava tsanganana sady mandimandina, any amin' ny olona mahatahotra hatreto ka hatrany hatrany, dia firenena mpanao teny tsy valiana sady maherisetra, izay vakin' ny ony maro ny taniny. Izay mandefa iraka eny ambony ranomasina, amin' ny lakan-jozoro ambonin' ny vohon-drano! Mandehana hianareo iraka faingam-pandeha, mankany amin' ny firenena lava ranjanana sady malambolambo ny hodiny, any amin' ny vahoaka atahorana any lavitra any; firenena manao jadon' ny mpanjaka sy manorotoro, izay vakivakin' ny ony ny taniny. toi qui envoies par mer des messagers, dans des nacelles de jonc, sur les eaux. Allez, messagers rapides, vers une nation élancée et bronzée, vers un peuple redouté ici comme au loin, une nation puissante et dominatrice, au pays sillonné de fleuves.
Isa / Iz 18:3 All ye inhabitants of the world, and dwellers on the earth, see ye, when he lifteth up an ensign on the mountains; and when he bloweth a trumpet, hear ye. Ry mponina rehetra amin' izao tontolo izao sy mpitoetra etý ambonin' ny tany! Raha misy faneva atsangana eo an-tampon-tendrombohitra, dia mijere ianareo, ary raha misy anjomara tsofina, dia mihainoa. Ry mponina rehetra amin' izao tontolo izao, ry mponina ambonin' ny tany! mijere hianareo, rahefa voatsangana eny an-tendrombohitra ny faneva, mihainoa hianareo rahefa maneno ny trompetra. Vous tous, habitants du monde, vous qui peuplez la terre, quand on lèvera un signal sur les montagnes, vous verrez, quand on sonnera du cor, vous entendrez.
Isa / Iz 18:4 For so the Lord said unto me, I will take my rest, and I will consider in my dwelling place like a clear heat upon herbs, and like a cloud of dew in the heat of harvest. Fa izao no nolazain' i Jehovah tamiko hangina Aho aloha ka hijery eto amin' ny fitoerako, raha mbola mipoaka tsara ny hainandro, ary misy zavona amin' ny hainandro fararano. Fa izao no nolazain' ny Tompo tamiko: Hisonanina ato amin' ny fonenako aho, dia hijery, toy ny hafanana malefaka raha mamirapiratra ny masoandro, toy ny ranon' ando amin' ny hafanam-pararano. Car ainsi m' a parlé Yahvé : Je veux rester ici impassible et regarder, comme la chaleur brûlante en pleine lumière, comme un nuage de rosée au plus chaud de la moisson.
Isa / Iz 18:5 For afore the harvest, when the bud is perfect, and the sour grape is ripening in the flower, he shall both cut off the sprigs with pruning hooks, and take away and cut down the branches. Fa raha mbola tsy tonga ny fararano, rehefa tapitra ny fitsimohany, ka efa mby am-boany ny voniny, dia horantsanany amin' ny fanetezam-boaloboka ny rantsany, ary hotapahiny sy hesoriny ny sakeliny. Fa alohan' ny fijinjana, rahefa tapitra ny famoniana, ka efa tonga sampaho efa ho masaka ny voniny, dia hotapahiny amin' ny antsy, ny rantsany, hesoriny ny sampany dia hotangosany. Car avant la moisson, quand prend fin la floraison, quand la fleur devient grappe mûrissante, on taille les pampres à la serpe, on ôte les sarments, on élague.
Isa / Iz 18:6 They shall be left together unto the fowls of the mountains, and to the beasts of the earth: and the fowls shall summer upon them, and all the beasts of the earth shall winter upon them. Dia hafoy avokoa izy ho an' ny vorona mpihaza eny an-tendrombohitra sy ho an' ny biby eny ambonin' ny tany; ary ny vorona mpihaza handany fahavaratra any; Ary ny biby rehetra ambonin' ny tany handany ririnina any. Izy rehetra indray hatolotra ho an' ny vorona mpihaza eny an-tendrombohitra sy ho an' ny biby ambonin' ny tany; ny vorona mpihaza hihinana azy amin' ny fahavaratra; ary ny biby ambonin' ny tany koa amin' ny ririnina. Tout est abandonné aux rapaces des montagnes et aux bêtes du pays; les rapaces s' y vautreront pendant l'été, toutes les bêtes du pays pendant l' automne.
Isa / Iz 18:7 In that time shall the present be brought unto the Lord of hosts of a people scattered and peeled, and from a people terrible from their beginning hitherto; a nation meted out and trodden under foot, whose land the rivers have spoiled, to the place of the name of the Lord of hosts, the mount Zion. Amin' izany andro izany dia hisy fanomezana ho entina ho an' i Jehovah, Tompon' ny maro, dia firenena lava tsanganana sady mandimandina, ary avy amin' ny firenena mahatahotra hatreto ka hatrany hatrany dia firenena mpanao teny tsy valiana sady maherisetra, Izay vakin' ny ony maro ny taniny ho ao amin' ny fitoeran' ny anaran' i Jehovah, Tompon' ny maro, dia ny tendrombohitra Ziona. Amin' izany andro izany, hisy fanatitra haterina amin' ny Tompon' ny tafika, avy amin' ny vahoaka lava ranjanana sady malambolambo ny hodiny, amin' ny vahoaka atahorana any lavitra any, firenena manao jadona sady manorotoro, ary vakivakin' ny ony ny taniny, ho ao amin' ny fonenan' ny anaran' ny Tompon' ny tafika, any an-tendrombohitra Siona. Alors, on apportera une offrande à Yahvé Sabaot de la part d' un peuple élancé et bronzé, de la part d' un peuple redouté ici comme au loin, d' une nation puissante et dominatrice, d' un pays sillonné de fleuves; on l' apportera au lieu où réside le nom de Yahvé, au mont Sion.

<-
->