<-
->

Isa / Iz 32:1 Behold, a king shall reign in righteousness, and princes shall rule in judgment. Indro, fa araka ny fahamarinana no hanjakan' ny mpanjaka, ary ny lehibe hanaraka araka ny rariny. Indro misy mpanjaka hanjaka araka ny rariny; ary ny mpanapaka hitondra araka ny hitsiny. Voici qu' un roi régnera avec justice et des princes gouverneront selon le droit.
Isa / Iz 32:2 And a man shall be as an hiding place from the wind, and a covert from the tempest; as rivers of water in a dry place, as the shadow of a great rock in a weary land. Ary hisy lehilahy ho fierena amin' ny rivotra sy ho fialofana amin' ny ranonoram-baratra; Ho ranovelona ao amin' ny tany karankaina izy, ho alo-batolampy lehibe amin' ny tany mahana. Ka izy ireo dia samy ho fiarovana amin' ny rivotra; ho fialofana amin' ny ranonoram-baratra; tahaka ny ranovelona eo amin' ny tany karankaina; tahaka ny alo-batolampy eo amin' ny tany foana. Chacun sera comme un abri contre le vent, un refuge contre l' averse, comme des ruisseaux sur une terre aride, comme l' ombre d' une roche solide dans un pays désolé.
Isa / Iz 32:3 And the eyes of them that see shall not be dim, and the ears of them that hear shall hearken. Ary tsy hikimpy ny mason' izay mahita, ary ny sofin' izay mandre dia hihaino. Ny mason' ny mahiratra tsy hajambaina intsony, ny sofin' ny malady, hihaino tsara, Les yeux des voyants ne seront plus englués, les oreilles des auditeurs seront attentives.
Isa / Iz 32:4 The heart also of the rash shall understand knowledge, and the tongue of the stammerers shall be ready to speak plainly. Ny fon' izay maimaika hahazo fahalalana, ary ny lelan' izay mikodedidedy hahay miteny mahitsy. ny fon' ny maivan-doha, halaky mahazo an-tsaina; ny lelan' ny mikodedidedika, hahay miteny mazava. Le coeur des inconstants s' appliquera à comprendre, et la langue des bègues dira sans hésiter des paroles claires.
Isa / Iz 32:5 The vile person shall be no more called liberal, nor the churl said to be bountiful. Ny adala tsy holazaina intsony hoe mitoetr' andriana, ary ny mpifetsy tsy holazaina hoe mahafoy be. Ny adala tsy mba antsoina hoe andriana intsony; ary ny mpihatsaravelatsihy, tsy ho lazaina hoe mahery fo intsony. On ne donnera plus à l' insensé le titre de noble, ni au fourbe celui de grand.
Isa / Iz 32:6 For the vile person will speak villany, and his heart will work iniquity, to practise hypocrisy, and to utter error against the Lord, to make empty the soul of the hungry, and he will cause the drink of the thirsty to fail. Fa ny adala mbola miteny fahadalana ihany, ary ny fony mamoron-keloka, mba hanaovany fihatsaram-belatsihy sy hitenenany hevi-diso ny amin' i Jehovah ary hanaovany izay tsy hahazoan' ny noana hanina sy izay tsy hahazoan' ny mangetaheta rano hosotroina. Satria ny adala miteniteny foana, ary ny ratsy no imasoan' ny fony, mba hanaovany zavatra mifanohitra amin' ny fivavahana; sy hanononany teny diso manohitra an' ny Tompo, mba hamelany ny fanahin' ny noana hilendalenda fotsiny eo, sy hanesorany ny fisotro eny amin' izay mangetaheta. Car l' insensé dit des insanités et son coeur s' adonne au mal, en pratiquant l' impiété, en tenant sur Yahvé des propos aberrants, en laissant l' affamé sans nourriture; il refuse la boisson à celui qui a soif.
Isa / Iz 32:7 The instruments also of the churl are evil: he deviseth wicked devices to destroy the poor with lying words, even when the needy speaketh right. Ary ratsy ny hafetsen' ny mpifetsy; Mamoron-tsain-dratsy izy hanimbany ny ory amin' ny teny lainga, na dia miteny manan-drariny aza ny malahelo; Ny fiadian' ny mpamitaka dia enti-mamadika, mamoron-tsain-dratsy izy io, hamerezany amin' ny lainga ny olona iva toetra, ary ny mahantra koa, na dia izay milaza zavatra ara-drariny aza. Quant au fourbe, ses fourberies sont perverses, il a ourdi des machinations pour perdre le pauvre par des paroles mensongères, alors que le malheureux a le droit pour lui.
Isa / Iz 32:8 But the liberal deviseth liberal things; and by liberal things shall he stand. Fa ny mitoetr' andriana kosa dia mamoron-tsaina araka izay mahamendrika andriana, ary izay mahamendrika andriana no ifikirany. Fa ny andriana manan-kevitra mendrik' andriana, sy hitsangan-kanao asa mendrik' andriana. Le noble, lui, n' a eu que de nobles desseins, il se lève pour agir avec noblesse.
Isa / Iz 32:9 Rise up, ye women that are at ease; hear my voice, ye careless daughters; give ear unto my speech. Mitsangàna, ry vehivavy miadana, ka mandrenesa ny feoko; Ry zazavavy matokitoky foana, mihainoa ny teniko. Ry vehivavy tsy manahy, mitsangàna, mihainoa ny feoko! Ry zazavavy tsy manahy, mampandria sofina aminy teniko. Femmes altières, levez-vous, écoutez ma voix, filles pleines de superbe, prêtez l' oreille à ma parole.
Isa / Iz 32:10 Many days and years shall ye be troubled, ye careless women: for the vintage shall fail, the gathering shall not come. Raha afaka herintaona mahery dia ho raiki-tahotra ianareo, ry vehivavy matokitoky foana; Fa hanjahitra ny taom-piotazam-boaloboka, ary tsy hisy ny fanangonam-boankazo Raha afaka herintaona mahery andro vitsy, dia hangovitra hianareo tsy manahy, fa ny fiotazam-boaloboka tsy hisy; ny fanangonam-boa tsy hatao. Dans un an et quelques jours, vous tremblerez, présomptueuses, car c' en est fait de la vendange, il n' y a plus de récolte.
Isa / Iz 32:11 Tremble, ye women that are at ease; be troubled, ye careless ones: strip you, and make you bare, and gird sackcloth upon your loins. Mangovita, ry vehivavy miadana, mangorohoroa, ry vehivavy matokitoky foana; Endaho ny akanjonao, ka mitanjaha, ary misikìna lamba fisaonana. Manàna vadi-po, ry kala mitsilamodamoka! mangovita, ry kala tsy manahy. Esory ny fitafianareo sarobidy, mialà akanjo, misikina lasaka. Frémissez, vous qui êtes altières, tremblez, vous qui êtes pleines de superbe; dépouillez-vous, dénudez-vous, ceignez-vous les reins.
Isa / Iz 32:12 They shall lament for the teats, for the pleasant fields, for the fruitful vine. Miteha-tratra izy, fa malahelo ny saha nahafinaritra sy ny voaloboka vokatra. Migogogogo ny olona mandondon-tratra ny amin' ny saha mahafinaritra, ny amin' ny tanim-boaloboka mahavokatra! Frappez-vous les seins sur le sort des campagnes riantes, des vignes chargées de fruits;
Isa / Iz 32:13 Upon the land of my people shall come up thorns and briers; yea, upon all the houses of joy in the joyous city: Ho rakotry ny tsilo sy ny hery ny tanin' ny oloko, eny, na dia ny ao amin' ny trano mahafaly rehetra ao an-tanàna ravoravo aza; Eo amin' ny tanin' ny vahoakako, tsilo sy hery no maniry, na dia eo ambonin' ny trano firavoravoana rehetra aza ao amin' ny tanàna ravoravo. sur le terroir de mon peuple croîtra le buisson de ronces, comme sur toute maison joyeuse de la cité délirante.
Isa / Iz 32:14 Because the palaces shall be forsaken; the multitude of the city shall be left; the forts and towers shall be for dens for ever, a joy of wild asses, a pasture of flocks; Fa ho foana ny lapan' ny mpanjaka; Hitsahatra ny fihorikoriky ny tanàna; Ofela sy ny tilikambo fitazanana ho tonga naman' ny zohy ho mandrakizay, dia fikarenjen' ny boriki-dia sy fiandrasana ny andian' ny ondry aman' osy, Fa ny lapa, nilaozana, ny tanàna maresaka, zary tany foana; Ofely sy ny Tilikambo fiambenana, zary fierem-biby ho mandrakizay, fikarenjen' ampondra dia, ary fiandrasana biby fiompy. Car la citadelle est abandonnée, la ville tapageuse est désertée, Ophel et Donjon seront dénudés à jamais, délices des ânes sauvages, pacages de troupeaux,
Isa / Iz 32:15 Until the spirit be poured upon us from on high, and the wilderness be a fruitful field, and the fruitful field be counted for a forest. Mandra-pandatsaka ny fanahy avy amin' ny avo ho amintsika, ka ny efitra ho tonga saha mahavokatra, ary ny saha mahavokatra hoheverina ho ala. Mandra-pampidina ho ao amintsika, ny fanahy avy any ambony, ka ny efitra ho tonga saha misy hazo mamoa, ary ny sahan-kazo mamoa hatao ho ala. jusqu'à ce que se répande sur nous l' Esprit d' en haut, et que le désert devienne un verger, un verger qui fait penser à une forêt.
Isa / Iz 32:16 Then judgment shall dwell in the wilderness, and righteousness remain in the fruitful field. Ary hitoetra any an-efitra ny rariny, Ary ny fahamarinana honina ao amin' ny saha mahavokatra. Amin' izany, ny hitsiny hitoetra any an' efitra; ny rariny hiorim-ponenana ao amin' ny sahan-kazo mamoa. Dans le désert s'établira le droit et la justice habitera le verger.
Isa / Iz 32:17 And the work of righteousness shall be peace; and the effect of righteousness quietness and assurance for ever. Ny asan' ny fahamarinana ho fiadanana; Ary ny vokatry ny fahamarinana dia ho fiadanana sy fahatokiana mandrakizay; Ary ny ho vokatry ny fahamarinana dia ny fitsaharana sy ny fandriam-pahalemana mandrakizay. Le fruit de la justice sera la paix, et l' effet de la justice repos et sécurité à jamais.
Isa / Iz 32:18 And my people shall dwell in a peaceable habitation, and in sure dwellings, and in quiet resting places; Ary ny oloko hitoetra ao amin' ny fonenana mandry fahizay sy ao amin' ny fitoerana mahatoky ary ao amin' ny fialan-tsasatra feno fiadanam-po; Ny vahoakako honina eo amin' ny toeram-piadanana, eo amin' ny trano fonenana mahatoky, eo amin' ny trano fipetrahana mandry fahizay. Mon peuple habitera dans un séjour de paix, des demeures superbes, des résidences altières.
Isa / Iz 32:19 When it shall hail, coming down on the forest; and the city shall be low in a low place. Nefa hilatsaka ny havandra, rehefa aripaka ny ala, ary halamaka dia halamaka ny tanàna. Nefa ny ala, haripaky ny havandra; ary ny tanàna, haetry ambany dia ambany. Et si la forêt est totalement détruite, si la ville est gravement humiliée,
Isa / Iz 32:20 Blessed are ye that sow beside all waters, that send forth thither the feet of the ox and the ass. Sambatra izay mamafy eny amoron' ny rano rehetra sady mampiriaria ny omby sy ny boriky. Sambatra hianareo mamafy eny rehetra eny anilan' ny rano, sy mamela ny tongotry ny omby aman' ampondra, hiriaria. heureux serez-vous de semer partout où il y a de l' eau, de laisser en liberté le boeuf et l'âne.

<-
->