<-
->

Isa / Iz 37:1 And it came to pass, when king Hezekiah heard it, that he rent his clothes, and covered himself with sackcloth, and went into the house of the Lord. Ary raha nandre izany Hezekia mpanjaka, dia nandriatra ny fitafiany izy sady nitafy lamba fisaonana ka lasa niditra tao an-tranon' i Jehovah, Nony nandre izany teny izany Ezekiasa, dia notriariny ny fitafiany, notafiny ny lasaka, lasa izy nankao an-tranon' ny Tompo. A ce récit, le roi Ézéchias déchira ses vêtements, se couvrit d' un sac et se rendit au Temple de Yahvé.
Isa / Iz 37:2 And he sent Eliakim, who was over the household, and Shebna the scribe, and the elders of the priests covered with sackcloth, unto Isaiah the prophet the son of Amoz. ary izy naniraka an' i Eliakima, lehiben' ny tao an-dapa, sy Sebna mpanoratra ary ny lohan' ny mpisorona, samy nitafy lamba fisaonana avokoa, hankany amin' Isaia mpaminany, zanak' i Amoza, Ary nirahiny Eliasima, lehiben' ny ao an-dapa, sy Sobnà, mpanoratra, ary ny lohandohan' ny mpisorona, samy voatafy lasaka, ho any amin' Izaia zanak' i Amosa, mpaminany, Il envoya le maître du palais Élyaqim, le secrétaire Shebna et les anciens des prêtres, couverts de sacs, auprès du prophète Isaïe, fils d' Amoç.
Isa / Iz 37:3 And they said unto him, Thus saith Hezekiah, This day is a day of trouble, and of rebuke, and of blasphemy: for the children are come to the birth, and there is not strength to bring forth. ary nanao taminy hoe: Izao no lazain' i Hezekia: Andro fahoriana sy famaizana ary fanalam-baraka ity andro ity; fa mby ao am-piterahana ny zaza, nefa tsy misy hery hiterahana azy. ka nanao taminy hoe: Izao no lazain' i Ezekiasa: Androm-pahoriana amam-pamaizana sy fahafaham-baraka izao andro izao, fa ny zaza vonon-kivoaka avy ao am-bohoka nefa ny hery hiterahana azy, tsy misy. Ceux-ci lui dirent : " Ainsi parle Ézéchias : Ce jour-ci est un jour d' angoisse, de châtiment et d' opprobre. Les enfants sont à terme et la force manque pour les enfanter.
Isa / Iz 37:4 It may be the Lord thy God will hear the words of Rabshakeh, whom the king of Assyria his master hath sent to reproach the living God, and will reprove the words which the Lord thy God hath heard: wherefore lift up thy prayer for the remnant that is left. Angamba ho ren' i Jehovah Andriamanitrao ny tenin-dRabsake, izay nirahin' ny mpanjakan' i Asyria tompony hihaika an' Andriamanitra velona, ka mba hovaliany izy noho ny teny izay efa ren' i Jehovah Andriamanitrao; koa aingao ny fivavakao hamonjy izay mbola sisa. Angamba ho ren' ny Tompo Andriamanitrao, ny tenin' ny lehiben' ny mpandroso divay nirahin' ny mpanjakan' i Asiria, tompony, hanevateva an' Andriamanitra velona, ka hosaziny noho ny teny efa ren' ny Tompo Andriamanitrao. Koa manaova fivavahana ho an' izay sisa mbola tavela. Puisse Yahvé ton Dieu entendre les paroles du grand échanson que le roi d' Assyrie, son maître, a envoyé insulter le Dieu vivant, et puisse Yahvé ton Dieu punir les paroles qu' il a entendues! Adresse une prière en faveur du reste qui subsiste encore. "
Isa / Iz 37:5 So the servants of king Hezekiah came to Isaiah. Dia nankany amin' Isaia ny mpanompon' i Hezekia mpanjaka. Lasa nankany amin' Izaia ireo mpanompon' i Ezekiasa, mpanjaka, Lorsque les ministres du roi Ézéchias furent arrivés auprès d' Isaïe,
Isa / Iz 37:6 And Isaiah said unto them, Thus shall ye say unto your master, Thus saith the Lord, Be not afraid of the words that thou hast heard, wherewith the servants of the king of Assyria have blasphemed me. Ary hoy Isaia taminy: Ambarao amin' ny tomponareo hoe: Izao no lazain' i Jehovah: Aza matahotra ny teny efa renao, dia izay nanompan' iretsy ankizilahin' ny mpanjakan' i Asyria iretsy Ahy. dia hoy Izaia tamin' izy ireo: Izao no holazainareo amin' ny tomponareo: Toy izao no tenin' ny Tompo: Aza matahotra ny teny efa renao, izay naniratsiran' ny mpanompon' ny mpanjakan' i Asiria ahy. celui-ci leur dit : " Vous direz à votre maître : Ainsi parle Yahvé. N' aie pas peur des paroles que tu as entendues, des blasphèmes que les valets du roi d' Assyrie ont lancés contre moi.
Isa / Iz 37:7 Behold, I will send a blast upon him, and he shall hear a rumour, and return to his own land; and I will cause him to fall by the sword in his own land. Fa, indro, Izaho efa hanisy fanahy ao anatiny, ary hahare siosio izy, ka hiverina ho any amin' ny taniny; dia hataoko lavon-tsabatra any an-taniny izy. Fa indro aho, manisy fanahy ao anatiny, hany ka noho ny vaovao hampandrenesina azy dia hiverina ho any amin' ny taniny izy, dia hataoko lavon-tsabatra any amin' ny taniny. Voici que je vais mettre en lui un esprit et, sur une nouvelle qu' il entendra, il retournera dans son pays et, dans son pays, je le ferai tomber sous l'épée. "
Isa / Iz 37:8 So Rabshakeh returned, and found the king of Assyria warring against Libnah: for he had heard that he was departed from Lachish. Dia niverina Rabsake ka nankany Libna, izay nataon' ny mpanjakan' i Asyria fahirano tamin' izay; satria efa reny fa efa niala tany Lakisy ny mpanjaka. Dia niverina ny lehiben' ny mpandroso divay ka nahita ny mpanjakan' i Asiria, nanao fahirano an' i Lobnà; efa reny ny nialan' ny tompony tany Lakisa. Le grand échanson s' en retourna et retrouva le roi d' Assyrie en train de combattre contre Libna. Le grand échanson avait appris en effet que le roi avait décampé de Lakish,
Isa / Iz 37:9 And he heard say concerning Tirhakah king of Ethiopia, He is come forth to make war with thee. And when he heard it, he sent messengers to Hezekiah, saying, Ary ren' i Sankeriba ny amin' i Tiraka, mpanjakan' i Etiopia, nanao hoe: Avy hiady aminao izy; ary nony nandre izany izy, dia naniraka olona ho any amin' i Hezekia nanao hoe: Ary nandre vaovao ny mpanjakan' i Asiria ny amin' i Tharakà, mpanjakan' i Etiopia, fa hoy ny olna taminy: Efa niainga izy io hanafika anao. Nony vao nandre izany izy, dia nandefa iraka ho any amin' i Ezekiasa, nanao hoe: car il avait reçu cette nouvelle au sujet de Tirhaqa, roi de Kush : " Il est parti en guerre contre toi. " De nouveau Sennachérib envoya des messagers à Ézéchias pour lui dire :
Isa / Iz 37:10 Thus shall ye speak to Hezekiah king of Judah, saying, Let not thy God, in whom thou trustest, deceive thee, saying, Jerusalem shall not be given into the hand of the king of Assyria. Izao no holazainareo amin' i Hezekia, mpanjakan' ny Joda: Aza mety hofitahin' ny Andriamanitrao Izay itokianao ianao hoe: Jerosalema tsy hatolotra eo an-tànan' ny mpanjakan' i Asyria. Izao no holazainareo amin' i Ezekiasa mpanjakan' i Jodà ataovy hoe: Aza mety hofitahin' ny Andriamanitrao, izay itokianao hianao, ataony hoe: Tsy hatolotra eo an-tanan' ny mpanjakan' i Asiria Jerosalema. " Vous parlerez ainsi à Ézéchias roi de Juda : Que ton Dieu en qui tu te confies ne t' abuse pas en disant : "Jérusalem ne sera pas livrée aux mains du roi d' Assyrie. "
Isa / Iz 37:11 Behold, thou hast heard what the kings of Assyria have done to all lands by destroying them utterly; and shalt thou be delivered? Indro, ianao efa nandre izay nataon' ireo mpanjakan' i Asyria tamin' ny tany rehetra, dia ny nandravany azy; ka ianao kosa va no ho voavonjy? Indro efa renao ny nafitsoky ny mpanjakan' i Asiria, ny tany rehetra, fa nataony anatema izany!... Ka hianao ve dia ho voavonjy? Tu as appris ce que les rois d' Assyrie ont fait à tous les pays, les vouant à l' anathème, et toi, tu serais délivré!
Isa / Iz 37:12 Have the gods of the nations delivered them which my fathers have destroyed, as Gozan, and Haran, and Rezeph, and the children of Eden which were in Telassar? Moa nahavonjy azy va ireo andriamanitry ny firenena noravan' ny razako, dia Gozana sy Harana sy Razefa ary ny taranak' i Edena izay tao Telasara ? Moa nahavonjy azy va ireo andriamanitry ny firenena noravan' ny razako dia Gozàna, Harama, Resefa, ary ny taranak' i Edena, izay any Telasara? Les ont-ils délivrées, les dieux des nations que mes pères ont dévastées, Gozân, Harân, Réçeph, et les Édénites qui étaient à Tell Basar ?
Isa / Iz 37:13 Where is the king of Hamath, and the king of Arphad, and the king of the city of Sepharvaim, Hena, and Ivah? Aiza ny mpanjakan' i Hamata sy ny mpanjakan' i Arpada sy ny mpanjakan' ny tanàna Sefarvaima sy Hena ary Iva? Aiza avy ny mpanjakan' i Emata, ny mpanjakan' i Arfada, ary ny mpanjakan' ny tanàna Sefarvaima, ny an' i Anà, ny an' i Avà? Où sont le roi de Hamat, le roi d' Arpad, le roi de Laïr, de Sepharvayim, de Héna, de Ivva ? "
Isa / Iz 37:14 And Hezekiah received the letter from the hand of the messengers, and read it: and Hezekiah went up unto the house of the Lord, and spread it before the Lord. Dia noraisin' i Hezekia tamin' ny tanan' ny iraka ny taratasy ka novakiny, dia niakatra nankao an-tranon' i Jehovah izy ka namelatra iny teo anatrehan' i Jehovah. Noraisin' i Ezekiasa avy eny an-tanan' ireo iraka ny taratasy, ka novakiny; dia niakatra ho ao an-tranon' ny Tompo izy sady namelatra izany teo anatrehan' ny Tompo. Ézéchias prit la lettre de la main des messagers et la lut. Puis il monta au temple de Yahvé et la déplia devant Yahvé.
Isa / Iz 37:15 And Hezekiah prayed unto the Lord, saying, Ary Hezekia nivavaka tamin' i Jehovah nanao hoe: Ary nivavaka teo anatrehan' ny Tompo Ezekiasa nanao hoe: Et Ézéchias fit cette prière en présence de Yahvé :
Isa / Iz 37:16 O Lord of hosts, God of Israel, that dwellest between the cherubims, thou art the God, even thou alone, of all the kingdoms of the earth: thou hast made heaven and earth. Ry Jehovah, Tompon' ny maro ô, Andriamanitry ny Isiraely, Izay mipetraka amin' ny kerobima, Hianao dia Hianao ihany no Andriamanitry ny fanjakana rehetra ambonin' ny tany; Hianao no nanao ny lanitra sy ny tany. Ry Iavehn' ny tafika, Andriamanitr' Israely ô, izay mpietraka amin' ny Kerobima, hianao irery no Andriamanitry ny fanjakana rehetra ambonin' ny tany, hianao no namorona ny lanitra sy ny tany. " Yahvé Sabaot, Dieu d' Israël, qui sièges sur les chérubins, c' est toi qui es seul Dieu de tous les royaumes de la terre, c' est toi qui as fait le ciel et la terre.
Isa / Iz 37:17 Incline thine ear, O Lord, and hear; open thine eyes, O Lord, and see: and hear all the words of Sennacherib, which hath sent to reproach the living God. Atongilano ny sofinao, Jehovah ô, ka mihainoa; ahirato ny masonao, Jehovah ô, ka mijere; ary mihainoa ny teny rehetra izay nampitondrain' i Sankeriba hihaika an' Andriamanitra velona. Atongilano ny sofinao, Iaveh, ka mihainoa! Ahirato ny masonao, Iaveh, ka mijere? Henoy avokoa ny tenin' i Senakeriba izay nalefany, hanevatevana an' ilay Andriamanitra velona. Prête l' oreille, Yahvé, et entends, ouvre les yeux, Yahvé, et vois. Entends les paroles de Sennachérib qui a envoyé dire des insultes au Dieu vivant.
Isa / Iz 37:18 Of a truth, Lord, the kings of Assyria have laid waste all the nations, and their countries, Jehovah ô, marina ihany tokoa fa ireo mpanjakan' i Asyria dia efa nandrava ny firenena rehetra sy ny taniny Marina tokoa, ry Iaveh ô, fa Senakeriba dia nandrava ny firenena rehetra mbamin' ny taniny, Il est vrai, Yahvé, les rois d' Assyrie ont exterminé toutes les nations et leurs pays .
Isa / Iz 37:19 And have cast their gods into the fire: for they were no gods, but the work of men' s hands, wood and stone: therefore they have destroyed them. ary efa nanary ny andriamaniny tao anaty afo, satria tsy Andriamanitra ireny, fa asan' ny tànan' olona ihany, dia hazo sy vato, ka dia azony nosimbana. ary nanipy ny andriamanitr' ireny tao anaty afo, satria tsy andriamanitra ireny, fa asan-tanan' olombelona, vato aman-kazo, ka dia voaravany. Ils ont jeté au feu leurs dieux, car ce n'étaient pas des dieux mais l' ouvrage de mains d' hommes, du bois et de la pierre, alors ils les ont anéantis.
Isa / Iz 37:20 Now therefore, O Lord our God, save us from his hand, that all the kingdoms of the earth may know that thou art the Lord, even thou only. Koa ankehitriny, Jehovah Andriamanitray ô, vonjeo amin' ny tànany izahay, mba hahafantaran' ny fanjakana rehetra ambonin' ny tany fa Hianao ry ihany no Jehovah. Ankehitriny, Iaveh Andriamanitray ô, vonjeo amin' ny tanan' i Senakeriba izahay; ary aoka ho fantatry ny fanjakana rehetra ambonin' ny tany, fa hianao irery no Iaveh. Mais maintenant, Yahvé notre Dieu, sauve-nous de sa main, je t' en supplie, et que tous les royaumes de la terre sachent que toi seul es Dieu, Yahvé. "
Isa / Iz 37:21 Then Isaiah the son of Amoz sent unto Hezekiah, saying, Thus saith the Lord God of Israel, Whereas thou hast prayed to me against Sennacherib king of Assyria: Ary Isaia, zanak' i Amoza, dia naniraka hankany amin' i Hezekia nanao hoe: Izao no lazain' i Jehovah, Andriamanitry ny Isiraely: Ny amin' ilay fitarainana nataonao tamiko ny amin' i Sankeriba, mpanjakan' i Asyria, Dia naniraka ho any amin' i Ezekiasa Izaia, zanak' i Amosa, hilaza hoe: Izao no lazain' ny Tompo, Andriamanitr' Israely: Efa reko ny vavaka nataonao tamiko, ny amin' i Senakeriba, mpanjakan' i Asiria; Alors Isaïe fils d' Amoç envoya dire à Ézéchias : " Ainsi parle Yahvé, Dieu d' Israël, à propos de la prière que tu m' as adressée au sujet de Sennachérib, roi d' Assyrie.
Isa / Iz 37:22 This is the word which the Lord hath spoken concerning him; The virgin, the daughter of Zion, hath despised thee, and laughed thee to scorn; the daughter of Jerusalem hath shaken her head at thee. dia izao no teny nolazain' i Jehovah ny amin' i Sankeriba: Manao tsinontsinona sy mandatsalatsa anao Ziona, zanakavavy virijina; Mihifikifi-doha mahita anao mandositra Jerosalema zanakavavy. ka izao no teny nolazain' ny Tompo ny aminy: Maneso anao, mihomehy anao, ilay virjiny zanakavavin' i Siona; manifikifi-doha eo aorianao, ny zanakavavin' i Jerosalema! Voici l' oracle que Yahvé a prononcé contre lui : Elle te méprise, elle te raille, la vierge, fille de Sion; elle hoche la tête après toi, la fille de Jérusalem.
Isa / Iz 37:23 Whom hast thou reproached and blasphemed? and against whom hast thou exalted thy voice, and lifted up thine eyes on high? even against the Holy One of Israel. Fa iza no nohaikainao sy nompanao? Ary hanohitra an' iza no nanandratanao ny feonao sy nampiandrandranao ny masonao any ambony? Hanohitra ny Iray Masin' ny Isiraely. Iza no notsiratsirainao sy nompainao? Hamely an' iza no nanandratanao feo, sy niandranandrananao maso? - Qui donc as-tu insulté, blasphémé ? contre qui as-tu parlé haut et levé ton regard altier ? Vers le Saint d' Israël!
Isa / Iz 37:24 By thy servants hast thou reproached the Lord, and hast said, By the multitude of my chariots am I come up to the height of the mountains, to the sides of Lebanon; and I will cut down the tall cedars thereof, and the choice fir trees thereof: and I will enter into the height of his border, and the forest of his Carmel. Ny mpanomponao no nihaikanao ny Tompo hoe: Tamin' ny kalesiko maro no niakarako tany an-tampon' ny tendrombohitra, tao afovoan' i Libanona; Ary hokapaiko ny sedera avo sy ny kypreso voafantina, dia hiditra any amin' ny faran' ny azo iakarana ao aho sy any amin' ny alany midokadoka, Hamely an' ilay Masin' Israely. Ny mpanomponao no efa naniratsiranao ny Tompo, ary hianao efa nanao hoe: Amin' ny hamaroan' ny kalesiko no efa niakarako teny an-tampon-tendrombohitra, teny amin' ny fara-sisin' i Libàna; hokapaiko ny avo indrindra amin' ny sedra ao aminy, ny tsara indrindra amin' ny sipresa ao aminy, dia hahatakatra ny tendrony avo indrindra aho, mbamin' ny alany, hoatra ny saha misy hazo mamoa. Par tes valets tu as insulté le Seigneur, tu as dit : "Avec mes nombreux chars j' ai gravi les sommets des monts, les dernières cimes du Liban. J' ai coupé sa haute futaie de cèdres et ses plus beaux cyprès. J' ai atteint son ultime sommet, son parc forestier.
Isa / Iz 37:25 I have digged, and drunk water; and with the sole of my feet have I dried up all the rivers of the besieged places. Izaho no nihady ka nisotro rano, Ary ny faladiako no handritako ny lahin-drano rehetra any Egypta. Nihady aho, dia manan-drano hosotoina; homainiko amin' ny faladian-tongotro ny onin' i Ejipta rehetra. Moi, j' ai creusé et j' ai bu des eaux étrangères; j' ai asséché sous la plante de mes pieds tous les fleuves de l'Égypte. "
Isa / Iz 37:26 Hast thou not heard long ago, how I have done it; and of ancient times, that I have formed it? now have I brought it to pass, that thou shouldest be to lay waste defenced cities into ruinous heaps. Tsy mbola renao va, hoy Jehovah, fa hatry ny fony ela no nanomanako izany, ary hatramin' ny andro taloha no nikasako izany? Ankehitriny dia efa nahatanteraka izany Aho ka dia nandrava tanàna mimanda ho tonga korontam-bato. Tsy mba renao va fa efa hatramin' ny ela dia nanao izany aho, ary efa noforoniko hatramin' ny andro taloha? Ankehitriny ataoko izay hahatanterahan' izany, hampanajarianao ho korontan-javatra miavosa ny tanàna mimanda. Entends-tu bien ? De longue date j' ai préparé cela, aux jours anciens j' en fis le dessein, maintenant je le réalise. Ton destin fut de réduire en tas de ruines des villes fortifiées.
Isa / Iz 37:27 Therefore their inhabitants were of small power, they were dismayed and confounded: they were as the grass of the field, and as the green herb, as the grass on the housetops, and as corn blasted before it be grown up. Ary efa tsy nahatohitra ny mponina any, sady raiki-tahotra no nangaihay. Efa tahaka ny ahitra any an-tsaha izy, ary tahaka ny ahi-maitso sy ny ahitra eo amin' ny tampon-trano. Ary tahaka ny vary maty raha vao mitsiry. Tsy manan-kery ny mponina fa raiki-tahotra sy mivadi-po; izy ireo manahaka ny ahitra eny an-tsaha aman-java-maitso milenodenoka, tahaka ny ahitra ambony tafon-trano, tahaka ny vary mandavenona, maina alohan' ny fahamasahany. Leurs habitants, les mains débiles, épouvantés et confondus, furent comme plantes des champs, verdure de gazon, herbe des toits et guérets, sous le vent d' orient.
Isa / Iz 37:28 But I know thy abode, and thy going out, and thy coming in, and thy rage against me. Fa samy fantatro avokoa ny ipetrahanao sy ny ivoahanao sy ny idiranao ary ny fahatezeranao amiko. Fantatro anefa hianao na mipetraka hianao na mivoaka hianao, na miditra hianao; fantatro ny hatezeranao amiko. Quand tu te lèves et quand tu t' assieds, quand tu sors ou tu entres, je le sais et que tu t' emportes contre moi .
Isa / Iz 37:29 Because thy rage against me, and thy tumult, is come up into mine ears, therefore will I put my hook in thy nose, and my bridle in thy lips, and I will turn thee back by the way by which thou camest. Satria efa tezitra amiko ianao, ary efa tonga ato an-tsofiko ny fireharehanao, dia hasiako ny masom-biko ny oronao ary hasiako ny lamboridiko ny vavanao, ary hampivereniko amin' ny lalana izay nihavianao ianao. Noho hianao misafoaka amiko, sy noho ny fireharehanao efa tafakatra mby ao an-tsofiko, izaho kosa hametaka ny masom-biko amin' ny oronao sy ny lamboridiko eo amin' ny vavanao, sy hamerina anao amin' ny làlana nihavianao. Parce que tu t' es emporté contre moi, que ton insolence est montée à mes oreilles, je passerai mon anneau à ta narine et mon mors à tes lèvres, je te ramènerai sur le chemin par lequel tu es venu.
Isa / Iz 37:30 And this shall be a sign unto thee, Ye shall eat this year such as groweth of itself; and the second year that which springeth of the same: and in the third year sow ye, and reap, and plant vineyards, and eat the fruit thereof. Ary izao no ho famantarana ho anao kosa: Hihinana ny maniry ho azy amin' ity taona ity ianareo; ary amin' ny taona manaraka dia ny kolokolon' izany, fa amin' ny taona fahatelo kosa dia mamafaza ianareo, ka mijinjà, ary manaova tanim-boaloboka, ka mihinàna izay vokatra eo. Ary izao no ho famantarana ho anao: Amin' ity taona ity, ny vokatra avy amin' ny vary raraka an-tany no hohanina; amin' ny taona faharoa ny maniry ho azy no hohanina; fa amin' ny taona fahatelo kosa hamafy sy hijinja ny vokany hianareo. Ceci te servira de signe : on mangera cette année du grain tombé et l' an prochain du grain de jachère, mais, le troisième an, semez et moissonnez, plantez des vignes et mangez de leur fruit.
Isa / Iz 37:31 And the remnant that is escaped of the house of Judah shall again take root downward, and bear fruit upward: Ary izay sisa amin' ny taranak' i Joda dia mbola hamaka lalindalina kokoa sady hisondrotra hamoa. Izay voavonjy tamin' ny taranak' i Jodà, izay sisa tavela mbola handatsaka faka any ambany, ary hamoa voa any ambony. Le reste survivant de la maison de Juda produira de nouvelles racines en bas et des fruits en haut.
Isa / Iz 37:32 For out of Jerusalem shall go forth a remnant, and they that escape out of mount Zion: the zeal of the Lord of hosts shall do this. Fa hisy sisa hiseho avy any Jerosalema sy sisa afaka avy any an-tendrombohitra Ziona ny fahasaro-piaron' i Jehovah, Tompon' ny maro, no hanao izany. Fa hisy sisa hivoaka avy amin' i Jerosalema, ary hisy afaka avy ao an-tendrombohitra Siona. Izany no hefain' ny firehetam-pon' ny Tompon' ny tafika. Car de Jérusalem sortira un reste et des survivants du mont Sion. L' amour jaloux de Yahvé Sabaot fera cela.
Isa / Iz 37:33 Therefore thus saith the Lord concerning the king of Assyria, He shall not come into this city, nor shoot an arrow there, nor come before it with shields, nor cast a bank against it. Koa izao no lazain' i Jehovah ny amin' ny mpanjakan' i Asyria: Tsy ho tafiditra amin' ity tanàna ity izy, na handefa zana-tsipìka ho ato, na hitondra ampinga eo anoloany, na hanandratra tovon-tany hamelezany azy. Noho izany, izao no lazain' ny Tompo, ny amin' ny mpanjakan' i Asiria: Tsy hiditra amin' izany tanàna izany izy, na handefa zana-tsipika ao aminy, na hanangana ampinga eo anoloany, na hanandratra tovon-tany hamelezana azy. Voici donc ce que dit Yahvé sur le roi d' Assyrie : Il n' entrera pas dans cette ville, il n' y lancera pas une flèche, il ne tendra pas de bouclier contre elle, il n' y entassera pas de remblai.
Isa / Iz 37:34 By the way that he came, by the same shall he return, and shall not come into this city, saith the Lord. Ny lalana izay nihaviany ihany no hiverenany, fa tsy ho tafiditra amin' ity tanàna ity izy, hoy Jehovah. Hiverina amin' ny làlana nihaviany izy, fa tsy ho tafiditra amin' ity tanàna ity. - Teny ton' ny Tompo. Par la route qui l' amena, il s' en retournera, il n' entrera pas dans cette ville, oracle de Yahvé.
Isa / Iz 37:35 For I will defend this city to save it for mine own sake, and for my servant David' s sake. Fa hiaro ity tanàna ity Aho ka hamonjy azy noho ny amin' ny tenako sy Davida mpanompoko. Hiaro ity tanàna ity aho mba hamonjy azy, noho ny amin' ny tenako, sy noho ny amin' i Davida mpanompoko. Je protégerai cette ville et la sauverai à cause de moi et de mon serviteur David. "
Isa / Iz 37:36 Then the angel of the Lord went forth, and smote in the camp of the Assyrians a hundred and fourscore and five thousand: and when they arose early in the morning, behold, they were all dead corpses. Dia avy Ilay Anjelin' i Jehovah ka namely olona dimy arivo amby valo alina sy iray hetsy tao an-tobin' ny Asyriana; ary nony maraina koa vao nifoha olona, dia hita fa, indreo, efa maty avokoa ireo. Dia nivoaka ny anjelin' ny Tompo, ka namely olona dimy arivo amby valo alina sy iray hetsy teo an-tobin' ny Asiriana, ary nony vao nifoha ny olona tamin' ny maraina dia indreo maty avokoa ireo. Cette même nuit, l' Ange de Yahvé sortit et frappa dans le camp assyrien cent quatre-vingt cinq mille hommes. Le matin, au réveil, ce n'étaient plus que des cadavres.
Isa / Iz 37:37 So Sennacherib king of Assyria departed, and went and returned, and dwelt at Nineveh. Dia niainga Sankeriba, mpanjakan' i Asyria, ka lasa nody ary nitoetra tany Ninive. Ary Senakeriba mpanjakan' i Asiria, nony avy nandrava ny tobiny, dia lasa nody, Sennachérib leva le camp et partit. Il s' en retourna et resta à Ninive.
Isa / Iz 37:38 And it came to pass, as he was worshipping in the house of Nisroch his god, that Adrammelech and Sharezer his sons smote him with the sword; and they escaped into the land of Armenia: and Esarhaddon his son reigned in his stead. Ary raha niankohoka tao an-tranon' i Nisroka andriamaniny izy, dia nokapain' i Adrameleka sy Sarezera zananilahy ny sabatra izy; ary dia afaka nandositra ho any amin' ny tany Ararata izy mirahalahy; ary Esara-hadona zananilahy no nanjaka nandimby azy. ka nitoetra tany Niniva. Fa raha ilay niankohoka tao an-tranon' i Nesroka, andriamaniny iny izy, dia nokapain' i Adrameleky sy Sarasara, zanany lahy, tamin' ny sabatra, ka nandositra tany amin' ny tanin' ny Ararata izy ireo, dia Asarhaddona, zanany lahy, no nanjaka nandimby azy. Un jour qu' il était prosterné dans le temple de Nisrok, son dieu, ses fils Adrammélek et Saréçer le frappèrent de l'épée et se sauvèrent au pays d' Ararat. Assarhaddon, son fils, devint roi à sa place.

<-
->