<-
->

Isa / Iz 23:1 The burden of Tyre. Howl, ye ships of Tarshish; for it is laid waste, so that there is no house, no entering in: from the land of Chittim it is revealed to them. Faminaniana ny amin' ny loza hanjo an' i Tyro. Midradradradrà ianareo, ry sambon' i Tarsisy ô! Fa rava Tyro, ka tsy misy trano sady tsy azo idirana intsony ao; Avy tany amin' ny tany Kitima no nanambarana izany taminy. Faminaniana ny amin' i Tira. Migogogogo, ry sambon' i Tarsisa, fa rava izy! Tsy misy trano intsony, tsy misy hidirana intsony! Avy any amin' ny tany Setima, no nandrenesany an' izany. Oracle sur Tyr. Hurlez, vaisseaux de Tarsis, car tout a été détruit : plus de maison et plus d' entrée. Du pays de Kittim, la nouvelle leur est parvenue.
Isa / Iz 23:2 Be still, ye inhabitants of the isle; thou whom the merchants of Zidon, that pass over the sea, have replenished. Mangina, ianareo mponina amoron-tsiraka! Ny mpandranto avy any Sidona, Izay mandeha eny ambonin' ny ranomasina, no efa nampanan-karena anao. Aoka hitanaka, hianareo mponina amoron-tsiraka, rakotry ny mpandranto avy any Sidona, izay mitety ranomasina. Soyez stupéfaits, habitants de la côte, marchands de Sidon, toi dont les messagers passent les mers,
Isa / Iz 23:3 And by great waters the seed of Sihor, the harvest of the river, is her revenue; and she is a mart of nations. Teny amin' ny rano be ny varin' i Sihora, dia ny vokatr' i Neily, ka nampiditra harena ho azy; Ary tonga tsenan' ny firenena izy. Mamakivaky ny ranobe ny vary avy any Nila, ny vokatry ny ony, niditra ho hareny, tsenan' ny firenena izy. aux eaux immenses. Le grain du Canal, la moisson du Nil, était sa richesse. Elle était le marché des nations.
Isa / Iz 23:4 Be thou ashamed, O Zidon: for the sea hath spoken, even the strength of the sea, saying, I travail not, nor bring forth children, neither do I nourish up young men, nor bring up virgins. Aoka ho menatra ianao, ry Sidona; Fa ny ranomasina, dia ny fiarovana mafy ao an-dranomasina, efa niteny hoe: Tsy mbola nihetsi-jaza aho, na niteraka, tsy mbola nitaiza zatovo aho, na namelona virijina. Aoka ho safotry ny henatra hianao, ry Sidona, fa efa niteny ny ranomasina, ny trano mimanda eo amin' ny ranomasina, nanao hoe: Tsy mba nihetsi-jaza aho na niteraka, tsy mba namelona zatovo aho, na nitaiza virjiny. Rougis de honte, Sidon la citadelle des mers , car la mer a parlé en ces termes : " Je n' ai pas souffert et je n' ai pas enfanté, ni élevé de garçons, ni fait grandir de filles. "
Isa / Iz 23:5 As at the report concerning Egypt, so shall they be sorely pained at the report of Tyre. Rehefa re tany Egypta izany, Dia toran-kovitra izy noho ny nanjo an' i Tyro. Rahefa handre izany vaovao izany Ejipta dia ho raiki-tahotra mandre ny naharavan' i Tira. Quand la nouvelle parviendra en Égypte, on tremblera en apprenant le sort de Tyr.
Isa / Iz 23:6 Pass ye over to Tarshish; howl, ye inhabitants of the isle. Mità ho any Tarsisy ianareo; Midradradradrà, ry mponina amoron-tsiraka. Mita ho any Tarsisa hianareo, ka migogogogoa, ry mponina amoron-tsiraka! Passez à Tarsis et hurlez, habitants de la côte.
Isa / Iz 23:7 Is this your joyous city, whose antiquity is of ancient days? her own feet shall carry her afar off to sojourn. Izao va no manjo anao, ry ilay niravoravo, izay efa naorina hatry ny fony fahagola sady nentin' ny tongony hivahiny any lavitra any? Ity va no renivohitrareo falifaly, izay efa hatramin' ny andro fahagola ny fiandohany, sy izay nentin' ny tongony lasa lavitra hitoetra any. Est-ce là votre fière cité dont l' origine remontait au lointain passé, elle que ses pas conduisaient au loin pour s' y établir ?
Isa / Iz 23:8 Who hath taken this counsel against Tyre, the crowning city, whose merchants are princes, whose traffickers are the honourable of the earth? Iza no nikasa izany hamelezana an' i Tyro, mpanome satro-boninahitra, izany? Mpanapaka ny mpandrantony, Olo-malaza amin' ny tany ny mpivarony. Iza no nandidy izany, hamelezana an' i Tira izay nanome satro-boninahitra; ary ny mpandrantony dia andriandahy, ary ny mpivarotra avy aminy olo-malaza amin' ny tany? Qui a décidé cela contre Tyr qui distribuait des couronnes, dont les marchands étaient des princes, et les trafiquants des grands de la terre ?
Isa / Iz 23:9 The Lord of hosts hath purposed it, to stain the pride of all glory, and to bring into contempt all the honourable of the earth. Jehovah, Tompon' ny maro, no nikasa izany, mba hampietreny ny fiavonavonan' ny voninahitra rehetra, sy hanalany ny voninahitry ny olo-malaza rehetra amin' ny tany. Iavehn' ny tafika no nandidy izany mba hanamatroka ny voninahitr' izay rehetra mamirapiratra, mba hanetry ny olo-malaza rehetra amin' ny tany. C' est Yahvé Sabaot qui l' a décidé, pour flétrir l' orgueil de toute beauté, pour abaisser tous les grands de la terre.
Isa / Iz 23:10 Pass through thy land as a river, O daughter of Tarshish: there is no more strength. Ry Tarsisy zanakavavy, aoka ianao hanafotra ny taninao tahaka an' i Neily; Fa tsy misy fifehezana intsony. Mieleza amin' ny taninao, tahaka an' i Nila, ry zazakavavin' i Tarsisa, fa tsy manam-pehin-kibo intsony hianao. Cultive ton pays comme le Nil, fille de Tarsis, car il n' y a plus de chantier maritime.
Isa / Iz 23:11 He stretched out his hand over the sea, he shook the kingdoms: the Lord hath given a commandment against the merchant city, to destroy the strong holds thereof. Ny tànan' i Jehovah nahifiny tambonin' ny ranomasina; Nampihorohoroiny ny fanjakana; Jehovah efa nandidy ny amin' i Kanana, mba horavana ny fiarovany mafy. Iaveh efa naninjitra ny tànany amin' ny ranomasina, nampihorohoro ny fanjakana; nanao didy hamelezany an' i Kanaana, dia ny handravana ny tanànany mimanda. Il a tendu la main contre la mer, il a fait trembler les royaumes; Yahvé a décrété pour Canaan de ruiner ses forteresses.
Isa / Iz 23:12 And he said, Thou shalt no more rejoice, O thou oppressed virgin, daughter of Zidon: arise, pass over to Chittim; there also shalt thou have no rest. Ary hoy Izy: Tsy hiravoravo intsony ianao, ry virijina afa-baraka, Sidona zanakavavy; Miaingà, mità ho any Kitima; Kanefa na dia any aza tsy hahita fitsaharana tsy akory ianao. Ary hoy izy: Tsy hanao fifaliana intsony hianao, ry virjiny afa-baraka, zanakavavin' i Sidona! Mitsangàna, mità ho any Setima; na any aza anefa, tsy hisy fitsaharana ho anao. Il a dit : Cesse de faire la fière, toi, la maltraitée, vierge fille de Sidon! Lève-toi, passe à Kittim, là non plus, pas de repos pour toi.
Isa / Iz 23:13 Behold the land of the Chaldeans; this people was not, till the Assyrian founded it for them that dwell in the wilderness: they set up the towers thereof, they raised up the palaces thereof; and he brought it to ruin. Indro ny tanin' ny Kaldeana! Tsy firenena intsony izy, fa nataon' ny Asyriana fonenan' ny bibi-dia any an-efitra; Manao tilikambo fitiliana izy ka mandrava ny lapan' ny mpanjaka ao ary mampody azy ho korontam-bato. Jereo ny tanin' ny Kaldeana, firenena mbola tsy nisy, izay nanolotra an' i Asora ho an' ny bibidia any an' efitra; nanangana ny tilikambony izy, nandrava ny lapany, nataony korontan-javatra miavovona sisa teo! Voici le pays des Chaldéens, ce peuple qui n' existait pas; Assur l' a constitué pour les bêtes du désert; ils y ont dressé leurs tours, ils ont démoli ses bastions, ils l' ont réduit en ruine.
Isa / Iz 23:14 Howl, ye ships of Tarshish: for your strength is laid waste. Midradradradrà ianareo, ry sambon' i Tarsisy ô! Fa rava ny fiarovanareo mafy. Migogogogoa, ry Tarsisa, fa rava ny tanàna mimanda. Hurlez, navires de Tarsis, car votre forteresse est détruite.
Isa / Iz 23:15 And it shall come to pass in that day, that Tyre shall be forgotten seventy years, according to the days of one king: after the end of seventy years shall Tyre sing as an harlot. Ary amin' izany andro izany dia hohadinoina fito-polo taona Tyro, toy ny andron' ny mpanjaka iray; Ary rehefa afaka fito-polo taona, Tyro dia hiharan' ilay tonon-kalon' ny janga manao hoe: Amin' izany Tira dia hohadinoina fitopolo taona, araka ny halavan' ny andron' ny mpanjaka iray. Ary rahefa afaka fitopolo taona ny hanjo an' i Tira dia arak' ilay tononkiran' ny vehivavy janga hoe: Et il arrivera, en ce jour-là, que Tyr sera oubliée, soixante-dix ans, le temps de vie d' un roi. Mais au bout de soixante-dix ans, il en sera de Tyr comme dans la chanson de la prostituée :
Isa / Iz 23:16 Take an harp, go about the city, thou harlot that hast been forgotten; make sweet melody, sing many songs, that thou mayest be remembered. "Makà lokanga, ka miveziveze eran' ny tanàna ianao, ry kala janga hadino; Mitendre tsara, ka mahereza mivazovazo, mba hahatsiarovana anao." Raiso ny lokanganao, mandehana manodidina ny tanàna, ry kala janga hadino; mitendre amim-pahaizana, hamaroy ny hiranao, mba hahatsiarovan' ny olona anao. " Prends une cithare, parcours la ville, prostituée délaissée! Joue de ton mieux, répète ta chanson, qu' on se souvienne de toi! "
Isa / Iz 23:17 And it shall come to pass after the end of seventy years, that the Lord will visit Tyre, and she shall turn to her hire, and shall commit fornication with all the kingdoms of the world upon the face of the earth. Ary rehefa afaka fito-polo taona, Jehovah hamangy an' i Tyro, ka dia hiverina amin' ny filan-tangy izy sy hijangajanga amin' ny fanjakana rehetra manerana izao tontolo izao. Ary rahefa afaka fitopolo taona, dia izao no zavatra hitranga: Hamangy an' i Tira Iaveh, ka handray ny tambiny indray izy, dia hitolo-tena amin' ny fanjakana rehetra eto an-tany, manerana an' izao tontolo izao. Et il arrivera, au bout de soixante-dix ans, que Yahvé visitera Tyr. Elle recevra de nouveau son salaire, et se prostituera avec tous les royaumes du monde, sur la face de la terre.
Isa / Iz 23:18 And her merchandise and her hire shall be holiness to the Lord: it shall not be treasured nor laid up; for her merchandise shall be for them that dwell before the Lord, to eat sufficiently, and for durable clothing. Ary ny varony sy ny tangy azony dia hohamasinina ho an' i Jehovah; Tsy hotehirizina na horaketina izany; Fa ny varony dia ho an' izay mitoetra eo anatrehan' i Jehovah, ho hanina mahavoky sy ho fitafiana mendrika. Ary hatokana ho an' ny Tompo ny tombom-barony sy ny tanginy, fa tsy hangonina hiavosa na hotehirizina; satria ny azony dia ho an' ireo monina eo anatrehan' ny Tompo, hohaniny sy hivokisany ary hihaingoany fatratra. Mais son gain et son salaire seront consacrés à Yahvé. Ils ne seront ni amassés ni thésaurisés; mais c' est à ceux qui habitent devant Yahvé qu' ira son gain, pour qu' ils aient nourriture à satiété et vêtement magnifique.

<-
->