<-
->

Isa / Iz 24:1 Behold, the Lord maketh the earth empty, and maketh it waste, and turneth it upside down, and scattereth abroad the inhabitants thereof. Indro, Jehovah mahafoana ny tany ka mahalao azy ary mampihohoka azy ka manely izay mponina ao aminy. Indro Iaveh handrava ny tany manontolo sy hanavitsy ny mponina aminy, ny vohon' ny tany hakorokorony; ary ny mponina haeliny. Voici que Yahvé dévaste la terre et la ravage, il en bouleverse la face et en disperse les habitants.
Isa / Iz 24:2 And it shall be, as with the people, so with the priest; as with the servant, so with his master; as with the maid, so with her mistress; as with the buyer, so with the seller; as with the lender, so with the borrower; as with the taker of usury, so with the giver of usury to him. Koa ho sahala ihany ny hanjo ny mpisorona sy ny vahoaka, ny tompolahy sy ny mpanompolahiny, ny tompovavy sy ny mpanompovaviny, ny mpivarotra sy ny mpividy, ny mpampisambotra sy ny mpisambotra, ny mpampanàna vola sy ny mpanana vola. Ary ho sahala ihany no hanjo ny mpisorona sy ny vahoaka, ny tompo sy ny mpanompo, ny tompovavy sy ny andevovavy, ny mpivarotra sy ny mpividy, ny mpisambotra sy ny mpampisambotra. Il en sera du prêtre comme du peuple, du maître comme de l' esclave, de la maîtresse comme de la servante, du vendeur comme de l' acheteur, du prêteur comme de l' emprunteur, du débiteur comme du créancier.
Isa / Iz 24:3 The land shall be utterly emptied, and utterly spoiled: for the Lord hath spoken this word. Hatao foana dia foana ny tany, ary hobaboina dia hobaboina tokoa izy, fa Jehovah no efa niteny. Hosimbana sy hatolotra horobaina, ny tany, fa izany no teny notononin' ny Tompo. Dévastée, dévastée sera la terre, elle sera pillée, pillée, car Yahvé a prononcé cette parole.
Isa / Iz 24:4 The earth mourneth and fadeth away, the world languisheth and fadeth away, the haughty people of the earth do languish. Misaona sy malazo ny tany; Milofika sy malazo izao tontolo izao; Milofika ny lehibe indrindra amin' ny olona etý an-tany. Ny tany misaona sy majifa; izao tontolo izao, milofika sy majifa; ny nalaza indrindra amin' ny mponina eto an-tany milofika. La terre est en deuil, elle dépérit, le monde s'étiole, il dépérit, l'élite du peuple de la terre s'étiole.
Isa / Iz 24:5 The earth also is defiled under the inhabitants thereof; because they have transgressed the laws, changed the ordinance, broken the everlasting covenant. Ary ny tany dia efa voavetavetan' ny mponina ao aminy, satria nandika ny lalàna sy nanota ny didy izy ary nivadika ny fanekena mandrakizay. Voaloton' ny mponina aminy, ny tany, satria izy ireo nandika ny lalàna, nivadika tamin' ny didy, nandrava ny fanekena mandrakizay. La terre est profanée sous les pieds de ses habitants, car ils ont transgressé les lois, violé le décret, rompu l' alliance éternelle.
Isa / Iz 24:6 Therefore hath the curse devoured the earth, and they that dwell therein are desolate: therefore the inhabitants of the earth are burned, and few men left. Ary noho izany dia ozona no mandevona ny tany, ary ny mponina ao dia valiana noho ny helony, sady voadotra ny mponina amin' ny tany ka dia olona vitsy foana no sisa ao. Noho izany ny tany levon' ny ozona; ny mponina aminy, mivesatra ny valin' ny helony: ka dia levona ny mponina amin' ny tany, fa vitsy ny isan' ny olona tavela. C' est pourquoi la malédiction a dévoré la terre, et ses habitants en subissent la peine; c' est pourquoi les habitants de la terre ont été consumés, il ne reste que peu d' hommes.
Isa / Iz 24:7 The new wine mourneth, the vine languisheth, all the merryhearted do sigh. Misaona ny ranom-boaloboka, milofika ny taro-boaloboka, misento avokoa ilay nifaly am-po; Ny ranom-boaloboka misaona; ny fotony milofika; ireo nifaly am-po rehetra misento. Le vin nouveau est en deuil, la vigne s'étiole, ils gémissent, ceux qui avaient le coeur en fête.
Isa / Iz 24:8 The mirth of tabrets ceaseth, the noise of them that rejoice endeth, the joy of the harp ceaseth. Mitsahatra ny firavoravoana amin' ny ampongatapaka, tapitra ny fitabataban' ny niravoravo; Mitsahatra ny fifaliana amin-dokanga; Nitsahatra ny feon' ampongatapaka falifaly, tapaka ny fety be horakoraka, nitsahatra ny feon-dokanga falifaly. Le son allègre des tambourins s' est tu, les fêtes bruyantes ont pris fin, le son allègre du kinnor s' est tu.
Isa / Iz 24:9 They shall not drink wine with a song; strong drink shall be bitter to them that drink it. Tsy mihira eo am-pisotroan-divay intsony izy, mangidy amin' izay misotro azy ny toaka; Tsy misy misotro divay intsony, ny olona eo am-pihainoan-kira; ary mangidy amin' ny mpisotro azy, ny fisotro mahamamo. On ne boit plus de vin en chantant, la boisson est amère à ceux qui la boivent.
Isa / Iz 24:10 The city of confusion is broken down: every house is shut up, that no man may come in. Rava ny tanana be fikorontanana, mirindrina ny trano rehetra ka tsy azo idiran' olona; Rava ny tanàna fikorontanana; mirindrina tsy azo idirana, ny trano rehetra. Elle est en ruines, la cité du néant, toute maison est fermée, on ne peut entrer.
Isa / Iz 24:11 There is a crying for wine in the streets; all joy is darkened, the mirth of the land is gone. Misy fitarainana divay eny an-tsaha, tafalentika toy ny masoandro ny fifaliana rehetra; Voaroaka ny faharavoravoan' ny tany. Mihorakoraka eny an-dàlambe ny olona, fa tsy misy ny divay; lasa tsy eo intsony ny hafaliana rehetra; foana niala tamin' ny tany ny firavoravoana. On crie dans les rues pour avoir du vin, toute joie a disparu : l' allégresse du pays a été bannie.
Isa / Iz 24:12 In the city is left desolation, and the gate is smitten with destruction. Fahafoanana ihany no sisa ao an-tanàna, satria rava sady montsamontsana ny vavahady, Korontan-javatra foana sisa, eo an-tanàna; ary ny vavahady montsamontsana dia efa ravarava. Dans la ville, ce n' est que décombres, la porte s' est effondrée en ruines.
Isa / Iz 24:13 When thus it shall be in the midst of the land among the people, there shall be as the shaking of an olive tree, and as the gleaning grapes when the vintage is done. Fa ao amin' ny tany, ao amin' ny olona, dia hisy toy ny amin' ny fikapohana hazo oliva sy ny fitsimpontsimponam-boaloboka, rehefa tapitra ny andro fiotazana azy. Fa ny hanjo ny eo afovoan' ny tany eo amin' ny firenena, dia tahaka ny amin' ny fikapohana oliva, tahaka ny amin' ny fitsimponam-boaloboka, aorian' ny fiotazana azy. Car il en est au milieu de la terre, parmi les peuples, comme au gaulage de l' olivier, comme pour les grappillons quand est finie la vendange.
Isa / Iz 24:14 They shall lift up their voice, they shall sing for the majesty of the Lord, they shall cry aloud from the sea. Ireo dia hanandratra ny feony ka hihoby; Noho ny fahalehibiazan' i Jehovah dia hiantso mafy eny amin' ny ranomasina izy hoe: Izy ireo manandratra ny feony, dia mihira; mihoby, eny amin' ny ranomasina, ny voninahitry ny Tompo hoe: Mais ceux-ci élèvent la voix, ils crient de joie, en l' honneur de Yahvé ils clament depuis l' occident.
Isa / Iz 24:15 Wherefore glorify ye the Lord in the fires, even the name of the Lord God of Israel in the isles of the sea. Mankalazà an' i Jehovah any amin' ny tany atsinanana, dia ny anaran' i Jehovah, Andriamanitry ny Isiraely, any amin' ny amoron- dranomasina. Miderà an' ny Tompo, hianareo, any amin' ny tany atsinanana, dia ny anaran' ny Tompo, Andriamanitr' Israely, any amin' ny nosy any andrefana. - " Oui, à l' orient, glorifiez Yahvé, dans les îles de la mer, le nom de Yahvé, le Dieu d' Israël. "
Isa / Iz 24:16 From the uttermost part of the earth have we heard songs, even glory to the righteous. But I said, My leanness, my leanness, woe unto me! the treacherous dealers have dealt treacherously; yea, the treacherous dealers have dealt very treacherously. Hatrany am-paran' ny tany no nandrenesanay hira hoe: Voninahitra ho an' ny marina. Fa hoy izaho: Indrisy izato halevonako! Indrisy ity halevonako! Ny mpamitaka dia mamitaka; Eny, ny mpamitaka dia mamitaka fatratra. Renay avy hatrany am-paran' ny tany, ny hira hoe: Voninahitra ho an' ny marina! - Fa hoy aho: Maty aho! Maty aho, loza ho ahy! Ny mpandroba mandroba, ny mpandroba mandroba tsy anerany! Des confins de la terre nous avons entendu des psaumes, " gloire au Juste ". Mais j' ai dit : " Quelle épreuve pour moi! quelle épreuve pour moi! malheur à moi! " Les traîtres ont trahi, les traîtres ont tramé la trahison!
Isa / Iz 24:17 Fear, and the pit, and the snare, are upon thee, O inhabitant of the earth. Tahotra sy longoa ary fandrika no mahazo anao, ry mponina amin' ny tany. Fampitahorana sy longoa amam-pandrika no mahazo anao, ry mponina amin' ny tany. Frayeur, fosse, filet, pour toi, habitant de la terre.
Isa / Iz 24:18 And it shall come to pass, that he who fleeth from the noise of the fear shall fall into the pit; and he that cometh up out of the midst of the pit shall be taken in the snare: for the windows from on high are open, and the foundations of the earth do shake. Ary izay mandositra noho ny fandrenesana ny tahotra dia ho latsaka any an-davaka; Ary izay miakatra avy ao anatin' ny lavaka dia ho voan' ny fandrika; Fa misy varavarana mivoha any amin' ny avo, ary mihorohoro ny fanorenan' ny tany. Izay mandositra noho ny antso mampatahotra ho latsaka an-davaka, ary izay miakatra avy ao afovoan' ny longoa ho voan' ny fandrika. Fa ny vavahadin-drano ambony, mivoha; ary ny fanorenan' ny tany, mihozongozona. Et celui qui fuira devant le cri de frayeur tombera dans la fosse, et celui qui remontera de la fosse sera pris dans le filet. Oui, les vannes d' en haut se sont ouvertes, les fondements de la terre ont tremblé.
Isa / Iz 24:19 The earth is utterly broken down, the earth is clean dissolved, the earth is moved exceedingly. Rava dia rava ny tany; Mitresaka dia mitresaka ny tany; Mihorohoro dia mihorohoro ny tany; Mitresaka mafy dia mafy ny tany; mipoaka mikotrokotroka ny tany; mihozongozona mafy ny tany; Un brisement, la terre s' est brisée, un sursaut, la terre a sursauté, un vacillement, la terre a vacillé.
Isa / Iz 24:20 The earth shall reel to and fro like a drunkard, and shall be removed like a cottage; and the transgression thereof shall be heavy upon it; and it shall fall, and not rise again. Mivembena dia mivenbena tahaka ny mamo ny tany ka mitsingevaheva toy ny fandriana mihantona; ary mitambesatra aminy ny fahadisoany, dia potraka izy ka tsy ho tafarina intsony. mivembena, hoatra ny olona mamo ny tany; mitsingevaeva, toy ny fandriana mihantona izy; mitambesatra aminy ny tsy fahamarinany; mirodana tsy ho tafarina intsony izy. La terre va chanceler, chanceler comme l' ivrogne, elle sera ébranlée comme une hutte, son crime pèsera sur elle, elle tombera et ne se relèvera plus.
Isa / Iz 24:21 And it shall come to pass in that day, that the Lord shall punish the host of the high ones that are on high, and the kings of the earth upon the earth. Ary amin' izany andro izany dia any an-danitra no hamalian' i Jehovah ny antokon' ny lanitra, ary etý an-tany kosa ny mpanjakan' ny tany. Amin' izany andro izany Iaveh hisava any ambony ny tafika any ambony, ary ety an-tany ny mpanjakan' ny tany. Et il arrivera, en ce jour-là, que Yahvé visitera l' armée d' en haut, en haut, et les rois de la terre, sur la terre.
Isa / Iz 24:22 And they shall be gathered together, as prisoners are gathered in the pit, and shall be shut up in the prison, and after many days shall they be visited. Dia hangonina ao an-davaka tahaka ny mpifatotra ireny ka hohidiana ao an-trano-maizina, ary rehefa afaka andro maro, dia hovangiana ihany izy. Dia hatambatra efa voababo eny amin' ny hantsana sy hohidiana ao an-tranomaizina izy ireo, ka afaka andro maro be, vao hovangiana indray izy. Ils seront rassemblés, troupe de prisonniers conduits à la fosse, ils seront enfermés dans la prison; après de nombreux jours, ils seront visités.
Isa / Iz 24:23 Then the moon shall be confounded, and the sun ashamed, when the Lord of hosts shall reign in mount Zion, and in Jerusalem, and before his ancients gloriously. Dia hivoara-mena ny volana, ary hivaloarika ny masoandro, fa Jehovah, Tompon' ny maro, no Mpanjaka ao an-tendrombohitra Ziona sy any Jerosalema, ary eo anatrehan' ny loholony dia misy voninahitra. Ary ny volana hihamena, ny masoandro hivaloarika, fa Iavehn' ny tafika hanjaka ao an-tendrombohitra Siona sy ao Jerosalema, ary ny voninahitra hamirapiratra eo anatrehan' ny loholony. La lune sera confuse, le soleil aura honte, car Yahvé Sabaot est roi sur la montagne de Sion à Jérusalem, et la Gloire resplendit devant les anciens.

<-
->