<-
->

Isa / Iz 26:1 In that day shall this song be sung in the land of Judah; We have a strong city; salvation will God appoint for walls and bulwarks. Amin' izany andro izany dia hohiraina eto amin' ny tanin' ny Joda izao fihirana izao: Manana tanàna mafy isika; Famonjena no hotendren' i Jehovah ho manda sy fiarovana. Amin' izany andro izany hohiraina ao amin' ny tanin' i Jodà izao hira izao: Manana tanàna mafy isika! Ny famonjeny no ataony mandany sy manda ivelany. En ce jour-là, on chantera ce chant au pays de Juda : Nous avons une ville forte; pour nous protéger, il a mis mur et avant-mur.
Isa / Iz 26:2 Open ye the gates, that the righteous nation which keepeth the truth may enter in. Vohay ny vavahady, mba hidiran' ny firenena marina, izay mitana ny fahamarinana. Vohay ny vavahady, avelao hiditra ny firenena marina, mitana ny fahamarinana. Ouvrez les portes! Qu' elle entre, la nation juste qui observe la fidélité.
Isa / Iz 26:3 Thou wilt keep him in perfect peace, whose mind is stayed on thee: because he trusteth in thee. Ny saina tsy miovaova dia harovanao ao amin' ny fiadanana tanteraka, satria matoky Anao izy. Ny fo mahalefitra iantohanao fiadanana, dia fiadanana noho izy matoky anao. C' est un dessein arrêté : tu assureras la paix, la paix qui t' est confiée.
Isa / Iz 26:4 Trust ye in the Lord for ever: for in the Lord JEHOVAH is everlasting strength: Matokia an' i Jehovah mandrakizay, fa Jehovah Tompo no Vatolampy mandrakizay. Matokia an' ny Tompo mandrakizay hianareo, fa vatolampin' ny taona rehetra Iaveh. Confiez-vous en Yahvé à jamais! Car Yahvé est un rocher, éternellement.
Isa / Iz 26:5 For he bringeth down them that dwell on high; the lofty city, he layeth it low; he layeth it low, even to the ground; he bringeth it even to the dust. Fa naetriny ny mponina avo toerana; Ny tanàna avo dia arodany, eny, arodany ho amin' ny tany ka :azerany ho amin' ny vovoka. Manetry izay nonina any amin' ny havoana izy; naniva ny tanàna miezinezina, naniva azy amin' ny tany, nataony mikasika ny vovoka izy C' est lui qui a précipité les habitants des hauteurs, la cité élevée; il l' abaisse, il l' abaisse jusqu'à terre, il lui fait mordre la poussière.
Isa / Iz 26:6 The foot shall tread it down, even the feet of the poor, and the steps of the needy. Hitsahin' ny tongotra izy, dia ny tongotry ny ory sy ny faladian' ny mahantra. ka voahosihosin' ny tongotra izy, dia ny tongotry ny ambany toetra sy ny dian' ny ory. Elle sera foulée aux pieds, par les pieds du malheureux, par les pas du faible.
Isa / Iz 26:7 The way of the just is uprightness: thou, most upright, dost weigh the path of the just. Voaravona ny lalan' ny marina: Eny, aravonao ho marina indrindra ny alehan' ny marina. Voaravona ny sakeli-dàlan' ny marina; mahitsy ny làlana izay areninao ho an' ny marina. Le sentier du juste, c' est la droiture, tu aplanis la droite trace du juste.
Isa / Iz 26:8 Yea, in the way of thy judgments, O Lord, have we waited for thee; the desire of our soul is to thy name, and to the remembrance of thee. Koa amin' ny lalan' ny fitsaranao, Jehovah ô, no iandrasanay Anao, ny anaranao sy ny fahatsiarovana Anao no irin' ny fanahinay. Koa teo amin' ny lalan' ny fitsaranao no niandrasany anao, ry Iaveh, ny anaranao amam-pahatsiarovana anao, no fanirian' ny fanahinay. Oui, dans le sentier de tes jugements, nous t' attendions, Yahvé, à ton nom et à ta mémoire va le désir de l'âme.
Isa / Iz 26:9 With my soul have I desired thee in the night; yea, with my spirit within me will I seek thee early: for when thy judgments are in the earth, the inhabitants of the world will learn righteousness. Amin' ny fanahiko no aniriako Anao nony alina; Eny, ny saiko ato anatiko no itadiavako Anao fatratra; Fa raha mamely ny tany ny fitsaranao, dia mianatra fahamarinana ny mponina amin' izao tontolo izao. Ny fanahiko naniry anao mandritra ny alina; ary ny saiko ato anatiko, nikatsaka anao. Satria raha mihatra amin' ny tany ny fitsaranao, dia tonga mahalala ny fahamarinana ny mponina amin' izao tontolo izao. Mon âme t' a désiré pendant la nuit, oui, au plus profond de moi, mon esprit te cherche, car lorsque tu rends tes jugements pour la terre, les habitants du monde apprennent la justice.
Isa / Iz 26:10 Let favour be shewed to the wicked, yet will he not learn righteousness: in the land of uprightness will he deal unjustly, and will not behold the majesty of the Lord. Na dia asiana soa aza ny ratsy fanahy, tsy mety mianatra fahamarinana izy; Eny, na dia ao amin' ny tanin' ny fahamarinana aza izy, mbola manao meloka ihany ka tsy mety mijery ny fahalehibiazan' i Jehovah. Raha omena famindram-po ny ratsy fanahy dia tsy mahalala ny fahamarinana; ka na eo amin' ny tanin' ny fahamarinana aza izy dia manao ratsy, sy tsy mahita izay fiandrianan' ny Tompo. Si l' on fait grâce au méchant sans qu' il apprenne la justice, au pays de la droiture il fait le mal, sans voir la majesté de Yahvé.
Isa / Iz 26:11 LORD, when thy hand is lifted up, they will not see: but they shall see, and be ashamed for their envy at the people; yea, the fire of thine enemies shall devour them. Jehovah ô, avo ny tananao, nefa tsy jeren' ireo; Tsy maintsy hojereny ihany anefa ny fahasaro-piaronao amin' ny olonao, ka ho menatra izy; Eny, afo no handevona ny fahavalonao. Ry Iaveh ô, ny tànanao efa voaainga tsy hitan' izy ireo. Fa ny zotom-ponao ho an' ny olonao kosa ho hitany ka hangaihay izy ireo; ho levon' ny afo natao handevonana ny fahavalonao. Yahvé, ta main est levée et ils ne voient pas! Ils verront, pleins de confusion, ton amour jaloux pour ce peuple, oui, le feu préparé pour tes ennemis les dévorera.
Isa / Iz 26:12 LORD, thou wilt ordain peace for us: for thou also hast wrought all our works in us. Jehovah ô, manorina fiadanana ho anay Hianao: Fa ny asanay rehetra dia tanterahinao ho anay. Ry Iaveh ô, hiantoka fiadanana ho anay hianao, fa ny asanay rehetra dia hianao no nanatanteraka azy ho anay. Yahvé, tu nous assures la paix, et même toutes nos oeuvres, tu les accomplis pour nous.
Isa / Iz 26:13 O Lord our God, other lords beside thee have had dominion over us: but by thee only will we make mention of thy name. Jehovah Andriamanitray ô, tsy Hianao ihany no efa nampanompo anay, fa tompo hafa koa; Nefa Hianao irery ihany no ahazoanay mankalaza ny anaranao. Ry Iaveh Andriamanitray ô, nisy tompo hafa noho hianao efa nanapaka anay koa; fa noho hianao irery ihany no ahazoanay mankalaza ny anaranao. Yahvé notre Dieu, d' autres maîtres que toi ont dominé sur nous, mais, attachés à toi seul, nous invoquons ton nom.
Isa / Iz 26:14 They are dead, they shall not live; they are deceased, they shall not rise: therefore hast thou visited and destroyed them, and made all their memory to perish. Ny maty tsy ho velona intsony, ny matoatoa tsy mba hitsangana; Fa novalianao izy ka naringanao, sady nolevoninao avokoa ny fahatsiarovana azy. Ny maty tsy ho velona intsony, ny matoatoa tsy mba hitsangana, fa efa nosavanao izy ka naringanao, sady nolevoninao avokoa ny fahatsiarovana azy. Les morts ne revivront pas, les ombres ne se relèveront pas, car tu les as visités, exterminés, tu as détruit jusqu'à leur souvenir.
Isa / Iz 26:15 Thou hast increased the nation, O Lord, thou hast increased the nation: thou art glorified: thou hadst removed it far unto all the ends of the earth. Nampitombo ny firenena Hianao, Jehovah ô, Eny, nampitombo ny firenena Hianao ka nahazo voninahitra ho Anao; Nitarinao halalaka avokoa ny faritry ny tany. Nampitomboinao ny firenena, ry Iaveh, nampitomboinao ny firenena sy nahariharinao ny voninahitrao; nitarinao halalaka ny faritry ny tany. Tu as fait de nous une nation, Yahvé, tu as fait de nous une nation et tu as été glorifié. Tu as fait reculer les limites du pays.
Isa / Iz 26:16 LORD, in trouble have they visited thee, they poured out a prayer when thy chastening was upon them. Jehovah ô, nony azom-pahoriana izy, dia nitady Anao; Nony niharan' ny famaizanao izy, dia nanao vavaka anakampo. Nitady anao izy, nony azom-pahoriana, ry Tompo o, noborahiny ny fitarainany, raha nokapohinao izy. Yahvé, dans la détresse ils t' ont cherché, ils se répandirent en prière car ton châtiment était sur eux.
Isa / Iz 26:17 Like as a woman with child, that draweth near the time of her delivery, is in pain, and crieth out in her pangs; so have we been in thy sight, O Lord. Tahaka izay bevohoka efa madiva hiteraka ka miolanolana sy mitaraina noho ny faharariany, dia tahaka izany izahay teo imasonao, Jehovah ô, Tahaka ny vehivavy bevohoka madiva ho teraka, miolanolana sy miantsoantso eo amin' ny fijaliany, tahaka izany izahay eo anatrehan' ny tavanao, ry Iaveh. Comme la femme enceinte à l' heure de l' enfantement souffre et crie dans ses douleurs, ainsi étions-nous devant ta face, Yahvé.
Isa / Iz 26:18 We have been with child, we have been in pain, we have as it were brought forth wind; we have not wrought any deliverance in the earth; neither have the inhabitants of the world fallen. Efa bevohoka izahay, efa nihetsi-jaza izahay, Efa tahaka ny nitera-drivotra izahay; Tsy nahavita famonjena ho an' ny tany izahay, ka tsy niteraka ny mponina amin' izao tontolo izao. Fa efa bevohoka izahay, efa nihetsi-jaza izahay, dia tsy niteraka afa-tsy rivotra. Tsy nanome ny famonjena ho an' ny tany izahay, ka tsy nisy mponina teraka ho an' izao tontolo izao. Nous avons conçu, nous avons souffert, mais c'était pour enfanter du vent : nous n' avons pas donné le salut à la terre, il ne naît pas d' habitants au monde.
Isa / Iz 26:19 Thy dead men shall live, together with my dead body shall they arise. Awake and sing, ye that dwell in dust: for thy dew is as the dew of herbs, and the earth shall cast out the dead. Ho velona indray ny olonao izay efa maty, ny fatin' ny oloko hitsangana; Koa mifohaza sy mihobia, ianareo izay mandry ao amin' ny vovoka; Fa ny andonao dia tahaka ny andon' ny fahazavana, ary ny tany hiteraka ny maty. Ho velona indray ny olonao efa maty; hitsangana indray ny fatin' ny oloko. Mifohaza, ka manaova hobin-kafaliana, hianareo izay mandry eo amin' ny vovoka, fa ny andonao, ry Tompo, dia andon' ny fahazavana; ary ny tany hamoaka indray ny maty. Tes morts revivront, tes cadavres ressusciteront. Réveillez-vous et chantez, vous qui habitez la poussière, car ta rosée est une rosée lumineuse, et le pays va enfanter des ombres.
Isa / Iz 26:20 Come, my people, enter thou into thy chambers, and shut thy doors about thee: hide thyself as it were for a little moment, until the indignation be overpast. Mandehana, ry oloko, midìra ao amin' ny efi-tranonao, ary mirindrina varavarana ianao, ka miere kely indray mipi-maso monja Mandra-pahalasan' ny fahatezerana. Mandehana, ry vahoakako, midira ao an' efi-tranonao, ka mirindrina varavarana hianao rahefa ao; miere vetivety foana, mandra-pahalasanan' ny fahatezerana. Va, mon peuple, entre dans tes chambres, ferme tes portes sur toi; cache-toi un tout petit instant, jusqu'à ce qu' ait passé la fureur.
Isa / Iz 26:21 For, behold, the Lord cometh out of his place to punish the inhabitants of the earth for their iniquity: the earth also shall disclose her blood, and shall no more cover her slain. Fa, indro, Jehovah mivoaka avy amin' ny fitoerany hamaly ny mponina amin' ny tany noho ny helony; Ary ny tany hampiseho ny rà izay nofohiny ka tsy hanafina intsony izay novonoina teo aminy. Fa indro Iaveh mivoaka avy amin' ny fonenany, hizaha ny tsy fahamarinan' ny mponina amin' ny tany; ary ny tany hampiseho ny ra izay nofohiny, ka tsy hanafina intsony izay novonoina teo aminy. Car voici Yahvé qui sort de sa demeure pour châtier la faute des habitants de la terre; et la terre dévoilera son sang, elle cessera de recouvrir ses cadavres.

<-
->