<-
->

Isa / Iz 30:1 Woe to the rebellious children, saith the Lord, that take counsel, but not of me; and that cover with a covering, but not of my spirit, that they may add sin to sin: Lozan' ny zaza maditra, izay maka saina, nefa tsy avy amiko, hoy Jehovah, ary manao fanekena, nefa tsy avy amin' ny Fanahiko, mba hanampy ota amin' ny ota, Loza ho an' izay zaza maditra - teny ton' ny Tompo, izay manao fikasana nefa tsy ombako; sy manao fanekem-pihavanana, nefa tsy omban' ny fanahiko, ka manampy ota ny ota. Malheur aux fils rebelles! oracle de Yahvé. Ils font des projets qui ne viennent pas de moi, ils trament des alliances que mon esprit n' inspire pas, accumulant péché sur péché.
Isa / Iz 30:2 That walk to go down into Egypt, and have not asked at my mouth; to strengthen themselves in the strength of Pharaoh, and to trust in the shadow of Egypt! Dia izay mandeha hidina any Egypta, nefa tsy nanadina tamin' ny vavako, handositra ho any amin' ny fiarovana mafin' i Farao sy hialokaloka ao amin' ny alokalok' i Egypta. Dia midina eny amin' ny làlana mankany Ejipta izy ireo nefa tsy manontany ny vavako, mba hialoka eo ambany fiarovan' i Faraona sy hialokaloka eo amin' ny alokalok' i Ejipta. Ils partent pour descendre en Égypte, sans m' avoir consulté, pour se mettre sous la protection du Pharaon et s' abriter à l' ombre de l'Égypte.
Isa / Iz 30:3 Therefore shall the strength of Pharaoh be your shame, and the trust in the shadow of Egypt your confusion. Kanjo ho tonga henatra ho azy ny fiarovana mafin' i Farao, ary ho fanalam-baraka azy ny fialokalofany ao amin' ny alokalok' i Egypta. Hody henatra ho anareo, ny fiarovan' i Faraona; ary ho fanalam-baraka ho anareo, ny fialokalofana ao amin' ny alokalok' i Ejipta. Mais la protection du Pharaon tournera à votre honte, l' abri de l' ombre de l'Égypte à votre confusion.
Isa / Iz 30:4 For his princes were at Zoan, and his ambassadors came to Hanes. Fa tonga any Zoana ireo lehibeny, ary tonga any Hanesa ny irany. Efa mby any Tanisa sahady ireo mpanapaka an' i Jodà; ary efa tafahoatra hatrany Hanesa ny irany; Car ses princes ont été à Çoân et ses messagers ont atteint Hanès.
Isa / Iz 30:5 They were all ashamed of a people that could not profit them, nor be an help nor profit, but a shame, and also a reproach. Izy rehetra dia samy hahazo henatra noho ny amin' ny firenena tsy mahasoa azy, dia izay tsy mahavonjy na mahasoa, fa tonga henatra sy latsa kosa. Mangaihay avokoa izy noho izany firenena izany tsy hahefa na inona na inona aminy, tsy hahazoany vonjy na fanampiana fa henatra sy fahafaham-baraka foana ihany. Tout le monde est déçu par un peuple qui ne peut secourir, qui n' apporte ni aide ni profit, mais déception et confusion.
Isa / Iz 30:6 The burden of the beasts of the south: into the land of trouble and anguish, from whence come the young and old lion, the viper and fiery flying serpent, they will carry their riches upon the shoulders of young asses, and their treasures upon the bunches of camels, to a people that shall not profit them. Faminaniana ny amin' ny behemota any amin' ny tany atsimo. Any amin' ny tany mampahory sy mahaporiporitra, izay ihavian' ny liom-bavy sy ny lion-dahy ary ny menarana sy ny menaran' afo manidina, no nitondrany ny hareny teny an-damosin' ny boriky tanora ary ny fananany teo amin' ny trafon' ny rameva ho any amin' ny firenena tsy mahasoa azy. Faminaniana ny amin' ireo bibin' ny negeba: Izy ireo mamakivaky ny tany mampahory sy mampitebiteby, izay ivoahan' ny liona aman-dionavavy, ny menarana sy ny dragona manidina, mitondra ny hareny eny an-damosin' ny ampondra, sy ny rakiny eo amin' ny trafon' ny rameva, ho an' ny firenena tsy mahefa na inona na inona. Oracle sur les bêtes du Négeb. Au pays d' angoisse et de détresse, de la lionne et du lion rugissant, de la vipère et du dragon volant, ils apportent sur l'échine des ânes leurs richesses, sur la bosse des chameaux leurs trésors, vers un peuple qui ne peut secourir :
Isa / Iz 30:7 For the Egyptians shall help in vain, and to no purpose: therefore have I cried concerning this, Their strength is to sit still. Nefa zava-poana sy tsinontsinona ny famonjen' ny Egyptiana; Koa izany no nanaovako azy hoe: Ilay be rehaka tsy mety manao na inona na inona! Ho zava-poana sy tsinontsinona ny vonjin' i Ejipta; izany no iantsoako azy hoe: Ilay be rehaka mipetra-poana. l'Égypte dont l' aide est vanité et néant; c' est pourquoi je lui ai donné ce nom : Rahab la déchue.
Isa / Iz 30:8 Now go, write it before them in a table, and note it in a book, that it may be for the time to come for ever and ever: Mandehana ankehitriny soraty amin' ny fàfana eo anatrehany izany, ary soraty amin' ny taratasy mba haharitra amin' ny andro any aoriana mandrakizay doria izany. Koa ankehitriny mandehana soraty eo anatrehany amin' ny fafana izany, ary ataovy an-tsoratra ao anatin' ny boky, hany ka amin' ny andro ho avy dia ho vavolombelona mandrakizay izany. Maintenant va, écris-le sur une tablette, grave-le sur un document, que ce soit pour un jour à venir, pour toujours et à jamais.
Isa / Iz 30:9 That this is a rebellious people, lying children, children that will not hear the law of the Lord: Fa firenena maditra izy, zaza mandainga, dia zaza izay tsy mety mihaino ny lalàn' i Jehovah, Satria izy dia firenam-pikomiana zanaka miodina, zanaka mandà, tsy mihaino ny làlan' ny Tompo. Car c' est un peuple révolté, des fils menteurs, des fils qui refusent d'écouter la Loi de Yahvé,
Isa / Iz 30:10 Which say to the seers, See not; and to the prophets, Prophesy not unto us right things, speak unto us smooth things, prophesy deceits: Izay manao amin' ny mpahita hoe: Aza mahita, ary amin' ny mpaminany: Aza maminany zavatra marina aminay: Manaova vava malefaka aminay, maminania fitaka, Izy ireo manao amin' ny mpahita hoe: Aza mahita; sy amin' ny mpaminany hoe: Aza maminany ny zava-marina aminay, fa zava-mahafinaritra no lazao aminay; hevi-dravina no vinanio. qui ont dit aux voyants : " Vous ne verrez pas ", et aux prophètes : " Vous ne percevrez pour nous rien de clair. Dites-nous des choses flatteuses, ayez des visions trompeuses.
Isa / Iz 30:11 Get you out of the way, turn aside out of the path, cause the Holy One of Israel to cease from before us. Mialà amin' ny lalana, mivilia amin' ny aleha; Atsaharo ny Iray Masin' ny Isiraely tsy ho eo anoloanay intsony. Mialà amin' ny làlana, ivilio ny làlana, esory eo imasonay, ilay Masin' Israely! Éloignez-vous du chemin, écartez-vous du sentier, ôtez de devant nous le Saint d' Israël. "
Isa / Iz 30:12 Wherefore thus saith the Holy One of Israel, Because ye despise this word, and trust in oppression and perverseness, and stay thereon: Koa izao no lazain' ny Iray Masin' ny Isiraely: Satria mandà izany teny izany ianareo ary matoky ny fanaovana an-keriny sy ny fiolakolahana ka miankina amin' izany, Noho izany, izao no lazain' ilay Masin' Israely: Noho hianareo manamavo izany teny izany, sy mitoky amin' ny fanaovana an-keriny amam-pitaka, sady manao izany ho fiankinanareo, C' est pourquoi, ainsi parle le Saint d' Israël : Parce que vous avez rejeté cette parole et que vous vous êtes fiés à la fraude et à la déloyauté pour vous y appuyer,
Isa / Iz 30:13 Therefore this iniquity shall be to you as a breach ready to fall, swelling out in a high wall, whose breaking cometh suddenly at an instant. Dia ho aminareo ity heloka ity, tahaka izay mivava efa mila hianjera sy izay mibohitra amin' ny manda avo, ka ho tampoka dia tampoka no haharavany. noho izany, io heloka io ho anareo, dia ho toy ny mivava efa mila hampianjera sy efa mandomba eo amin' ny rindrina avo, izay mirodana tampoka, indray mihelina monja. à cause de cela, cette faute sera pour vous comme une brèche qui se produit, une saillie en haut d' un rempart qui soudain, d' un seul coup, vient à s'écrouler.
Isa / Iz 30:14 And he shall break it as the breaking of the potters' vessel that is broken in pieces; he shall not spare: so that there shall not be found in the bursting of it a sherd to take fire from the hearth, or to take water withal out of the pit. Ary hovakivakina izy tahaka ny fahavakivakin' ny vilanin' ny mpanefy tanimanga, raha montsamontsaniny ka tsy itondrany roa; Koa rehefa montsamontsana izy, dia tsy hisy vakiny ho azo atao fangalana afo ao am-patana, na ho azo atao fangalan-drano ao an-davaka famorian-drano aza. Ka dia ho montsamontsana hoatra ny fahamontsanan' ny vilany tany izy, izay vakivakin' ny olona tsy itondrany roa, ary ny vakiny tsy hahitana silany akory mba hakana afo ao am-patana na hanovozan-drano ao an-dobo. Il va le briser comme on brise une jarre de potier, mise en pièces sans pitié, et l' on ne trouvera pas dans ses débris un tesson pour racler le feu du foyer ou pour puiser l' eau d' un bassin.
Isa / Iz 30:15 For thus saith the Lord GOD, the Holy One of Israel; In returning and rest shall ye be saved; in quietness and in confidence shall be your strength: and ye would not. Fa izao no lazain' ny Tompo, dia Jehovah, ny Iray Masin' ny Isiraely: Amin' ny fiverenana sy ny fitsaharana no hamonjena anareo, amin' ny fanginana sy ny fahatokiana no hisian' ny herinareo; Nefa tsy nety ianareo; Fa izao no nolazain' ny Tompo Tompo, ilay Masin' Israely: ny fibebahana sy ny fiandrasana amim-piadanana no hahavoavonjy anareo; ao amin' ny fitsaharana amam-pahatokiana no herinareo. Car ainsi parle le Seigneur Yahvé, le Saint d' Israël : Dans la conversion et le calme était votre salut, dans la sérénité et la confiance était votre force, mais vous n' avez pas voulu!
Isa / Iz 30:16 But ye said, no; for we will flee upon horses; therefore shall ye flee: and, We will ride upon the swift; therefore shall they that pursue you be swift. Fa hoy kosa ianareo: Tsia, fa handositra mitaingin-tsoavaly izahay; Koa noho izany dia handositra tokoa ianareo; Ary hoy ianareo: Hitaingina ny faingan-tongotra izahay; Ka dia ho faingan-tongotra koa ny manenjika anareo. Nefa tsy nety hianareo, fa hoy hianareo: Tsia, fa handositra mitaingin-tsoavaly izahay. - Eny hoe, handositra hianareo. - Himaona mitaingina ny soavaly faingan-tongotra izahay. Eny iky, fa ho faingana kokoa izay hanenjika anareo. Vous avez dit : " Non, car nous fuirons à cheval! " Eh bien! oui, vous fuirez. Et encore : " Nous aurons des montures rapides! " Eh bien! vos poursuivants seront rapides.
Isa / Iz 30:17 One thousand shall flee at the rebuke of one; at the rebuke of five shall ye flee: till ye be left as a beacon upon the top of a mountain, and as an ensign on an hill. Ny arivo handositra, raha rahonan' ny anankiray, eny, handositra ianareo, raha rahonan' ny dimy, Mandra-pahatongan' ny sisa aminareo ho tahaka ny to-kazo avo any an-tampon' ny tendrombohitra sy tahaka ny faneva any amin' ny havoana. Raha iray no handrahona, dia arivo no handositra; ary raha dimy no handrahona, handositra avokoa hianareo. Mandra-pahatonganareo ho kely sisa, tahaka ny tsato-kazo eny an-tampon' ny tendrombohitra, na ny faneva famantarana eny an-kavoana. Mille trembleront devant la menace d' un seul, devant la menace de cinq vous vous enfuirez, jusqu'à ce qu' il reste de vous comme un mât en haut de la montagne, comme un signal sur la colline.
Isa / Iz 30:18 And therefore will the Lord wait, that he may be gracious unto you, and therefore will he be exalted, that he may have mercy upon you: for the Lord is a God of judgment: blessed are all they that wait for him. Koa Jehovah dia mbola hiandry mandra-pamindrany fo aminareo, ary mbola hitoetra any amin' ny avo Izy mandra-piantrany anareo, fa Andriamanitry ny fahamarinana Jehovah; Sambatra izay rehetra miandry Azy. Izany no iandrasan' ny Tompo vao hamindra fo aminareo izy, dia hitsangana, ka hiantra anareo; satria Andriamanitra marina Iaveh. Sambatra izay rehetra manantena azy! C' est pourquoi Yahvé attend l' heure de vous faire grâce, c' est pourquoi il se lèvera pour vous prendre en pitié, car Yahvé est un Dieu de justice; bienheureux tous ceux qui espèrent en lui.
Isa / Iz 30:19 For the people shall dwell in Zion at Jerusalem: thou shalt weep no more: he will be very gracious unto thee at the voice of thy cry; when he shall hear it, he will answer thee. Fa ianao, ry firenena mitoetra ao Ziona any Jerosalema, dia tsy hitomany intsony; Fa hamindra fo aminao tokoa Izy, raha reny ny fitarainanao; Eny, raha vao reny izany, dia hamaly anao Izy. Fa hianao, ry vahoaka monina ao Siona, ao Jerosalema, tsy hitomany intsony hianao, fa raha vao mitaraina hianao dia hamindrany fo; raha vao mandre anao izy dia hamaly anao. Oui, peuple de Sion, qui habites Jérusalem, tu n' auras plus à pleurer, car il va te faire grâce à cause du cri que tu pousses, dès qu' il l' entendra il te répondra.
Isa / Iz 30:20 And though the Lord give you the bread of adversity, and the water of affliction, yet shall not thy teachers be removed into a corner any more, but thine eyes shall see thy teachers: Ary homen' ny Tompo mofo fahoriana sy ny rano fahalahelovana ianao; Ary tsy hiery intsony ny mpampianatra anao; Ny masonao hahita ny mpampianatra anao; Homen' ny Tompo anareo, ny hanim-piahiahiana mafy sy ny ranom-pahoriana; ary tsy hiery intsony izay mampianatra anao, ary hahita maso an' izay mampianatra anao hianao. Le Seigneur vous donnera le pain de l' angoisse et l' eau rationnée, celui qui t' instruit ne se cachera plus, et tes yeux verront celui qui t' instruit.
Isa / Iz 30:21 And thine ears shall hear a word behind thee, saying, This is the way, walk ye in it, when ye turn to the right hand, and when ye turn to the left. Fa na mivily ho amin' ny an-kavanana ianao, na mivily ho amin' ny ankavia, ny sofinao dia handre teny ao ivohonao manao hoe: Ity no lalana, ka andehano. Ary handre sofina ny feo hilaza ao ivohonao hoe: - Ity no làlana, ka ombao io! - dia raha hianareo hivily na ho an-kavanana na ho an-kavia. Tes oreilles entendront une parole prononcée derrière toi : " Telle est la voie, suivez-la, que vous alliez à droite ou à gauche. "
Isa / Iz 30:22 Ye shall defile also the covering of thy graven images of silver, and the ornament of thy molten images of gold: thou shalt cast them away as a menstruous cloth; thou shalt say unto it, Get thee hence. Ary holotoinao ny takela-bolafotsy voapetaka amin' ny sampinao voasokitra sy ny takela-bolamena voapetaka amin' ny sampinao an-idina, ka harianao tahaka ny lamba maloto izany; Mialà amiko! no teny hataonao aminy. Hataonareo ho zava-maloto, ny volafotsy mipetaka amin' ny sampinareo; mbamin' ny volamena mipetaka amin' ny sariolonareo: ka harianareo hoatra ny zava-maloto: Mialà eto hoy hianareo aminy. Tu jugeras impur le placage de tes idoles d' argent et le revêtement de tes statues d' or; tu les rejetteras comme un objet immonde : " Hors d' ici! " diras-tu.
Isa / Iz 30:23 Then shall he give the rain of thy seed, that thou shalt sow the ground withal; and bread of the increase of the earth, and it shall be fat and plenteous: in that day shall thy cattle feed in large pastures. Ary dia hanome ranonorana ho an' ny voa nafafinao any an-tsaha Izy, sy mofo vokatry ny tany sady tsara no vokatra; Ary amin' izany andro izany ny ombinao dia hihinana eny amin' ny tany malalaka; Ny Tompo handefa ny ranonorany amin' ny voa nafafinao amin' ny tany, ary ny tany hahavokatra mofo, tsara tokoa sady betsaka; amin' izany andro izany ny biby fiompinareo hihinana eny amin' ny tany fiandrasana malalaka: Et il donnera la pluie pour la semence que tu sèmeras en terre, et le pain, produit du sol, sera riche et nourrissant. Ton bétail paîtra, ce jour-là, sur de vastes pâtures.
Isa / Iz 30:24 The oxen likewise and the young asses that ear the ground shall eat clean provender, which hath been winnowed with the shovel and with the fan. Ny omby sy ny boriky tanora, izay miasa ny tany, dia hihinana vilona voaisy sira, izay voatsikerakera amin' ny sahiratsy sy ny fikororohana. ary ny omby aman' ampondra miasa ny tany, hihinam-bilom-bary matsiro, voakororoka tamin' ny lapela aman-tsahafa. Les boeufs et les ânes, qui travaillent le sol, mangeront comme fourrage de l' oseille sauvage que l' on étend à la pelle et à la fourche.
Isa / Iz 30:25 And there shall be upon every high mountain, and upon every high hill, rivers and streams of waters in the day of the great slaughter, when the towers fall. Ary any amin' ny tendrombohitra avo rehetra sy ny havoana andrandraina rehetra dia hisy ony sy ranovelona amin' ny andro lehibe famonoana, dia amin' ny andro hianjeran' ny tilikambo. Eny an-tendrombohitra avo rehetra, eny an-kavoana avo rehetra hisy sakeli-drano aman-dranovelona, amin' ny andro famonoam-be, sy hianjeran' ny tilikambo. Sur toute haute montagne et sur toute colline élevée, il y aura des ruisseaux et des cours d' eau au jour d' un grand carnage, quand s'écrouleront les forteresses.
Isa / Iz 30:26 Moreover the light of the moon shall be as the light of the sun, and the light of the sun shall be sevenfold, as the light of seven days, in the day that the Lord bindeth up the breach of his people, and healeth the stroke of their wound. Ary ny fahazavan' ny volana dia ho tahaka ny fahazavan' ny masoandro, ary ny fahazavan' ny masoandro dia ho avy fito heny, ka ho tahaka ny fahazavan' ny hafitoana, Amin' ny andro hamehezan' i Jehovah ny fahatorotoroan' ny olony sy hanasitranany ny fery tamin' ny namelezana azy. Ny hazavan' ny volana ho tahaka ny hazavan' ny masoandro; ary ny hazavan' ny masoandro ho avo fitoheny, ho tahaka ny hazavan' ny hafitoana, amin' ny andro hamehezan' ny Tompo ny ratran' ny vahoakany, sy hanasitranany ny fery namelezany azy. Alors la lumière de la lune sera comme la lumière du soleil, et la lumière du soleil sera sept fois plus forte, comme la lumière de sept jours, au jour où Yahvé pansera la blessure de son peuple et guérira la trace des coups reçus.
Isa / Iz 30:27 Behold, the name of the Lord cometh from far, burning with his anger, and the burden thereof is heavy: his lips are full of indignation, and his tongue as a devouring fire: Indro, avy any lavitra any ny anaran' i Jehovah, mirehitra amin' ny fahatezerany Izy Sady midonaka amin' ny setroka be; Ny molony dia feno fahatezerana, ary ny lelany dia tahaka ny afo mandevona; Indro avy any lavitra any ny anaran' ny Tompo, mahamay ny hatezerany, ka tsy tanty ny fahamainy; midoaka fisafoahana ny molony; ary tahaka ny afo mandevona ny lelany. Voici que le nom de Yahvé vient de loin, ardente est sa colère, pesante sa menace. Ses lèvres débordent de fureur, sa langue est comme un feu dévorant.
Isa / Iz 30:28 And his breath, as an overflowing stream, shall reach to the midst of the neck, to sift the nations with the sieve of vanity: and there shall be a bridle in the jaws of the people, causing them to err. Ary ny fofonainy tahaka ny riaka manafotra havozona, hanasivana ny firenena amin' ny sivana fandevonana, ary hisy lamboridy mampivily eo amin' ny valanoranon' ny olona. Tahaka ny riaka manafotra ny fofon' ainy; manafotra havozona, hanasivanany ny firenena amin' ny sivana fandravana, sy hanisiany lamboridy mampivily làlana eo amin' ny valanoranon' ny olona. Son souffle est comme un torrent débordant qui monte jusqu' au cou, pour secouer les nations d' une secousse fatale, mettre un mors d'égarement aux mâchoires des peuples.
Isa / Iz 30:29 Ye shall have a song, as in the night when a holy solemnity is kept; and gladness of heart, as when one goeth with a pipe to come into the mountain of the Lord, to the mighty One of Israel. Ary ny hira hataonao dia ho tahaka ny amin' ny alina fitandremana ny andro firavoravoana, ary ny hafalian' ny fo dia ho tahaka ny olona mandeha omban' ny feon-tsodina ho any an-tendrombohitr' i Jehovah, dia any amin' ny Vatolampin' ny Isiraely; Amin' izany hianareo hiventy hira, tahaka ny amin' ny alina ankalazana ny fety, ary ny fonareo hiravoravo tahaka an' izay miakatra amin' ny feon-tsodina, ho ao an-tendrombohitry ny Tompo hanatona ny vatolampin' Israely. Le chant sera sur vos lèvres comme en une nuit de fête, et la joie sera dans vos coeurs comme lorsqu' on marche au son de la flûte pour aller à la montagne de Yahvé, le rocher d' Israël.
Isa / Iz 30:30 And the Lord shall cause his glorious voice to be heard, and shall shew the lighting down of his arm, with the indignation of his anger, and with the flame of a devouring fire, with scattering, and tempest, and hailstones. Ary Jehovah hanandratra ny feon' ny fiandrianany sy hampiseho ny fiantefan' ny sandriny amin' ny firehetan' ny fahatezerana sy ny lelafo mandevona sy ny ranonoram-baratra sy ny orana mifafy ary ny havandra vaventy. Iaveh hampiriadritra ny feony miezinezina, ary hampiseho ny fiantefan' ny sandriny, amin' ny firehitry ny hatezerany aman-delafo mandevona; amin' ny tafio-drivotra aman-dranonoram-baratra sy vato havandra. Yahvé fera entendre la majesté de sa voix, il fera sentir le poids de son bras, dans l' ardeur de sa colère accompagnée d' un feu dévorant, de la foudre, d' averses et de grêlons.
Isa / Iz 30:31 For through the voice of the Lord shall the Assyrian be beaten down, which smote with a rod. Fa ny feon' i Jehovah dia haharaiki-tahotra ny Asyriana; Hasiany amin' ny tsorakazo ireo. Dia hangovitra Asora amin' ny feon' ny Tompo; hikapoka amin' ny tsorakazony izy, Car à la voix de Yahvé, Assur sera terrorisé, il le frappera de sa baguette;
Isa / Iz 30:32 And in every place where the grounded staff shall pass, which the Lord shall lay upon him, it shall be with tabrets and harps: and in battles of shaking will he fight with it. Ary na aiza na aiza no amelezan' ny tsorakazo voatendry, izay amelin' i Jehovah azy, dia harahina ampongatapaka sy lokanga izany; Ary amin' ny ady hamelezany mafy no hiadiany aminy. ka isaky ny miantefa ny tsorakazo tsy diso hampidinin' ny Tompo aminy, dia hatao mitatatata ny ampongatapaka aman-dokanga, ary hiady aminy, sady hamely mafy azy izy. chaque fois qu' il passera, ce sera la férule du châtiment que Yahvé lui infligera, au son des tambourins et des kinnors, et dans les combats qu' il livrera, la main levée, contre lui.
Isa / Iz 30:33 For Tophet is ordained of old; yea, for the king it is prepared; he hath made it deep and large: the pile thereof is fire and much wood; the breath of the Lord, like a stream of brimstone, doth kindle it. Fa efa voavoatra fahataloha Tofeta; Eny, efa nataony vonona ho an' ny mpanjaka izany; Efa nataony lalina sady malalaka izy; Ny antontany dia misy afo sy kitay betsaka; Ary ny fofonain' i Jehovah, izay tahaka ny renirano solifara, no mampirehitra azy. Fa efa voaomana hatramin' ny ela Tofeta; io koa dia efa voaomana ho an' ny mpanjaka. Nataon' ny Tompo malalaka sady lalina izy; misy afo aman-kitay betsaka eo ambonin' ny antontan' kitainy; ny fofon' ain' ny Tompo tahaka ny riaka solifara, no mampirehitra azy. Car depuis longtemps est préparé Tophèt, - il sera aussi pour le roi - profond et large son bûcher, feu et bois y abondent; le souffle de Yahvé, comme un torrent de soufre, va y mettre le feu.

<-
->