<-
->

Isa / Iz 57:1 The righteous perisheth, and no man layeth it to heart: and merciful men are taken away, none considering that the righteous is taken away from the evil to come. Maty ny marina, nefa tsy misy misaina izany, ary alaina ny olona tsara fanahy, nefa tsy misy mihevitra fa ny marina dia alaina tsy ho azon' ny loza hanjo. Lasa tsy hita intsony ny marina, nefa tsy misy misaina ao am-pony; alaina ny olona tia vavaka, nefa tsy misy mihevitra akory fa nesorina ho afaka amin' ny loza ny marina, Le juste périt et personne ne s' en inquiète, les hommes pieux sont moissonnés et nul n' y prend garde; oui, à cause de la perversité le juste a été moissonné;
Isa / Iz 57:2 He shall enter into peace: they shall rest in their beds, each one walking in his uprightness. Miditra amin' ny fiadanana izy, mandry amin' ny fandriany avy izy, dia izay rehetra mizotra amin' ny hitsiny. ka miditra ho amin' ny fiadanana izy! Mandry ao amin' ny fandriany, izay nanaraka ny làla-mahitsy. il entrera dans la paix, et ceux qui suivent le droit chemin trouveront le repos sur leur couche.
Isa / Iz 57:3 But draw near hither, ye sons of the sorceress, the seed of the adulterer and the whore. Fa ianareo kosa dia mankanesa etý, ry zanaky ny mpanandro, ianareo taranaky ny mpaka vadin' olona sy ny mpijangajanga. Fa manatona kosa, hianareo, ry zanak' i kala mpanao ody, ry taranaky ny mpaka vadin' olona sy mpijangajanga! Quant à vous, approchez ici, fils de la magicienne, race adultère qui t' es prostituée.
Isa / Iz 57:4 Against whom do ye sport yourselves? against whom make ye a wide mouth, and draw out the tongue? are ye not children of transgression, a seed of falsehood. Iza no ihomehezanareo? Iza no isanasananareo vava sy itrangatranganareo lela? Tsy taranaky ny fiodinana va ianareo sady taranaky ny lainga? Iza no hanihaninareo? Iza no isanasananareo vava sy itranganareo lela? Tsy zanaky ny mpanao ratsy va hianareo, sy taranaka mpandainga? De qui vous moquez-vous ? A qui faites-vous des grimaces et tirez-vous la langue ? N'êtes-vous pas une engeance de révolte, une race de mensonge ?
Isa / Iz 57:5 Enflaming yourselves with idols under every green tree, slaying the children in the valleys under the clifts of the rocks? Dia ianareo izay mahamaimay ny fonareo amin' ny hazo terebinta eny ambanin' ny hazo maitso rehetra, ka mamono zaza eny an-dohasahan-driaka eny ambanin' ny tsefatsefaky ny harambato. Mirehidrehitra hianareo eo ambanin' ny terebinta, sy eny ambanin' izao hazo maitso rehetra izao! Mamono zaza eny an-dohasaha, ambanin' ny tsefatsefa-karambato! Vous qui vous excitez près des térébinthes, sous tout arbre verdoyant, qui immolez des enfants dans les torrents, sous les fissures des rochers.
Isa / Iz 57:6 Among the smooth stones of the stream is thy portion; they, they are thy lot: even to them hast thou poured a drink offering, thou hast offered a meat offering. Should I receive comfort in these? Ao amin' ny vato kilonjy any an-dohasahan-driaka no anjaranao, eny, ireny ihany no anjaranao; ireny koa no nanidinanao fanatitra aidina sy nanateranao fanatitra hohanina. Hahatsindry fo amin' izany va Aho? Ny vato kilonjy eny an-dohasaham-driaka, no anjaranao, izany dia izany no anjaranao! Fa ireny avy no nanidinanao fanatitra araraka, sy notoloranao fanatitra! Moa tsy maintsy hahafa-po ahy va izany? Les pierres polies du torrent, voilà ton partage, ce sont elles, elles qui sont ton lot. C' est pour elles que tu as répandu des libations, que tu as présenté ton offrande. Puis-je y trouver l' apaisement ?
Isa / Iz 57:7 Upon a lofty and high mountain hast thou set thy bed: even thither wentest thou up to offer sacrifice. Teo an-tampon' ny tendrombohitra avo sy manerinerina no nametrahanao ny fandrianao, ka tany no niakaranao hamono zavatra natao fanatitra. Nanorina ny fandrianao, tany an-tendrombohitra avo sy manerinerina hianao! Dia niakatra tany hianao hanao sorona. Sur une grande et haute montagne tu as installé ta couche. C' est là aussi que tu es montée pour offrir le sacrifice.
Isa / Iz 57:8 Behind the doors also and the posts hast thou set up thy remembrance: for thou hast discovered thyself to another than me, and art gone up; thou hast enlarged thy bed, and made thee a covenant with them; thou lovedst their bed where thou sawest it. Teo ivohon' ny varavarana sy ny tolam-baravarana no nametrahanao ny fampahatsiarovana anao; fa lavitra Ahy no nitanjahanao sy niakaranao, eny, nataonao malalaka ny fandrianao, ary nanao fanekena ny amin' izay hataon' ireny ianao; tia ny fandriana aminy ianao ka nizaha toerana ho anao. Teo ivohon' ny varavarana sy ny tolam-bavaravana hianao, no nametraka ny fahatsiarovanao. Fa lavitra ahy hianao miala rako-dambam-pandriana, miakatra ao sy manitatra ny fandrianao hianao, ary nandraikitra ny tambinao tamin' izy ireo; mankamany ny fifamihinany aminao hianao, mandoto ny masonao hianao. Derrière la porte et le montant tu as fixé ton mémorial. Oui, loin de moi tu t' es découverte, tu es montée sur ta couche, tu en as profité largement. Tu as pactisé à ton profit avec ceux dont tu aimes la couche, tout en contemplant le monument.
Isa / Iz 57:9 And thou wentest to the king with ointment, and didst increase thy perfumes, and didst send thy messengers far off, and didst debase thyself even unto hell. Dia nivezivezy nankany amin' ny mpanjaka ianao nitondra diloilo, ary nataonao betsaka ny zava-manitrao, sady nampandehanina hatrany lavitra any ny irakao, ka nidina hatrany amin' ny fiainan-tsi-hita ianao. Miseho eo anatrehan' ny mpanjaka hianao mitondra diloilo: ataonao betsaka ny zava-manitrao; alefanao lavitra ny irakao; mietry hatrany amin' ny seoly hianao. Tu t' es approchée de Mèlèk avec des présents d' huile, tu as prodigué les parfums; tu as envoyé au loin tes messagers, tu les as fait descendre jusqu' au shéol.
Isa / Iz 57:10 Thou art wearied in the greatness of thy way; yet saidst thou not, There is no hope: thou hast found the life of thine hand; therefore thou wast not grieved. Noho ny halavitry ny nalehanao dia sasatra ianao, nefa ianao tsy niteny hoe: kivy aho izany! Nahazo aina ny tananao, ka dia tsy nahatsiaro reraka ianao. Reraka noho ny fandehandehananao matetika hianao; tsy mba nilaza hoe: Aim-bery foana izany! Hitanao fa mbola misy hery ny tànanao, ka izany no tsy ahatsiarovanao marary. A faire tant de chemin tu t' es fatiguée, mais tu n' as pas dit : " C' est décourageant! " Tu as retrouvé la vigueur de ta main, c' est pourquoi tu n' as pas faibli.
Isa / Iz 57:11 And of whom hast thou been afraid or feared, that thou hast lied, and hast not remembered me, nor laid it to thy heart? have not I held my peace even of old, and thou fearest me not? Ary iza no nahinao sy natahoranao, no dia nandainga ianao ka tsy nahatsiaro ahy na nandatsaka am-po? Moa tsy efa nangina va Aho hatrizay hatrizay? Ka dia tsy natahotra Ahy ianao. Fa iza ary no atahoranao? iza no ahinao, no dia mivadika amiko hianao, ka tsy mba mahatsiaro ahy, sy tsy asianao raharaha akory aho? Moa tsy nangina aho, ary efa hatry ny ela, dia hatrizay tsy natahoranao ahy izay? Qui as-tu craint et redouté, pour mentir et ne plus te souvenir de moi, pour ne plus te soucier de moi ? N'étais-je pas silencieux et depuis longtemps ? Aussi tu ne me craignais pas.
Isa / Iz 57:12 I will declare thy righteousness, and thy works; for they shall not profit thee. Izaho no hanambara ny fahamarinanao ary ny asanao dia tsy hahasoa anao. Izaho no hanambara ny fahamarinanao, ary ny asanao izay tsy mahasoa anao akory. Mais je vais annoncer ta justice et tes oeuvres, dont tu ne tirais aucun profit.
Isa / Iz 57:13 When thou criest, let thy companies deliver thee; but the wind shall carry them all away; vanity shall take them: but he that putteth his trust in me shall possess the land, and shall inherit my holy mountain; Raha mitaraina ianao, dia aoka ireo maronao no hamonjy anao, nefa hongahan' ny rivotra avokoa ireo sy ho lasan' ny tso-drivotra malemilemy aza; Fa izay mialoka amiko kosa no hanana ny tany sy handova ny tendrombohitro masina. Rahefa hitaraina hianao, aoka hamonjy anao ireo antontan' andriamanitrao! Ho paohin' ny rivotra avokoa ireo, hindaosin' ny tsotso-drivotra! Fa izay matoky ahy no handova ny tany, sy ho tompon' ny tendrombohitra masina. Tu vas crier, qu' ils te délivrent, ceux qui se serrent autour de toi! Eux tous, le vent va les enlever, un souffle les emporter, mais quiconque se confie en moi héritera du pays, il possédera ma montagne sainte.
Isa / Iz 57:14 And shall say, Cast ye up, cast ye up, prepare the way, take up the stumblingblock out of the way of my people. Ary Izy hilaza hoe: Manandrata, eny, manandrata ka manamboara lalana, esory izay mahatafintohina eny amin' ny alehan' ny oloko. Ary hisy hilaza hoe: Savao, savao ny làlana, areno izy, Esory ny misakantsakana rehetra eo amin' ny làlan' ny vahoakako! Et l' on dira : Nivelez, nivelez, frayez un chemin, ôtez l' obstacle du chemin de mon peuple,
Isa / Iz 57:15 For thus saith the high and lofty One that inhabiteth eternity, whose name is Holy; I dwell in the high and holy place, with him also that is of a contrite and humble spirit, to revive the spirit of the humble, and to revive the heart of the contrite ones. Fa izao no lazain' ny Iray avo sy manerinerina, izay monina mandrakizay, masina no anarany: Ao amin' ny fitoerana avo sy masina no onenako, ary ao amin' ny torotoro fo sy ny manetry tena, hamelombelona ny fanahin' ny manetry tena sy hamelombelona ny fon' ny torotoro fo; Fa izao no lazain' ny Avo-Indrindra, izay mipetraka amin' ny fonenana mandrakizay sy antsoina hoe: ilay Masina: Mitoetra eo amin' ny fitoerana avo sy masina aho, ary koa ao amin' ny olona torotoro fo sy manetry tena am-panahy, mba hamelombelona ny fanahin' ny manetry tena, sy hamelombelona ny fon' ny torotoro fo. car ainsi parle celui qui est haut et élevé, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. " Je suis haut et saint dans ma demeure, mais je suis avec l' homme contrit et humilié, pour ranimer les esprits humiliés, pour ranimer les coeurs contrits.
Isa / Iz 57:16 For I will not contend for ever, neither will I be always wroth: for the spirit should fail before me, and the souls which I have made. Fa tsy hifandahatra mandrakariva Aho ary tsy ho tezitra mandrakizay; Fandrao ho reraka eo anatrehako ny fanahy, dia ny aina izay nataoko. Fa tsy te-hifandahatra mandrakariva aho, na hitahiry fahatezerana mandrakizay; satria amin' izany dia ho torana eo anatrehako ny fanahy, sy ny aina izay nataoko. Car je ne veux pas accuser sans cesse ni toujours me montrer irrité, car devant moi faiblirait l' esprit et ces âmes que j' ai créées.
Isa / Iz 57:17 For the iniquity of his covetousness was I wroth, and smote him: I hid me, and was wroth, and he went on frowardly in the way of his heart. Ny helony noho ny fieremany no nahatezitra Ahy ka namelezako azy; fa niery Aho, satria tezitra, nefa niodina izy ka mbola nandroso tamin' ny lalana tian' ny fony ihany. Noho ny fitsiriritany mahameloka, nitezitra aho ary namely azy noho ny fahatezerako, nefa miery tsy ho hita aho; ary izy kosa maditra, nanaraka ny làlan' ny sitra-pony!... Contre sa criminelle cupidité j' ai été irrité, en me cachant je l' ai frappé, dans mon irritation; et il s' en est allé, rebelle, selon sa fantaisie.
Isa / Iz 57:18 I have seen his ways, and will heal him: I will lead him also, and restore comforts unto him and to his mourners. Efa nahita ny lalany Aho, nefa hahasitrana azy ihany, dia hitari-dalana azy Aho ka hampody ny fiononana ho aminy sy ho amin' ny malahelo ao aminy, Hitako ny làlany ary hanasitrana azy aho; hitari-dàlana azy, ary hamerina aminy ny fampiononako, ho azy sy ho an' ireo malahelo eo aminy. J' ai vu sa conduite, mais je le guérirai, je le conduirai, je lui prodiguerai le réconfort, à lui et à ceux qui sont dans le deuil,
Isa / Iz 57:19 I create the fruit of the lips; Peace, peace to him that is far off, and to him that is near, saith the Lord; and I will heal him. Dia Izaho Izay mahary ny vokatry ny molotra: Fiadanana, fiadanana ho an' izay lavitra sy ho an' izay akaiky! hoy Jehovah, ka dia hahasitrana azy Aho. Izay manisy fiderana eo am-bava dia milaza manao hoe: Fiadanana, fiadanana, ho an' ny lavitra sy ny akaiky, hoy Iaveh, ary hanasitrana azy aho!... faisant naître la louange sur leurs lèvres : " Paix! paix à qui est loin et à qui est proche, dit Yahvé, et je le guérirai. "
Isa / Iz 57:20 But the wicked are like the troubled sea, when it cannot rest, whose waters cast up mire and dirt. Fa ny ratsy fanahy dia tahaka ny ranomasina misamboaravoara, eny, tsy mety tafatoetra izy, ka ny ranony dia mamoaka loto sy fotaka. Fa ny ratsy fanahy kosa, tahaka ny ranomasina manonja, izay tsy mety mitony, ary manakobana tany dilatra amam-potaka ny onjany. Mais les méchants sont comme la mer agitée qui ne peut se calmer, dont les eaux soulèvent la boue et la fange.
Isa / Iz 57:21 There is no peace, saith my God, to the wicked. Tsy misy fiadanana ho an' ny ratsy fanahy, hoy Andriamanitro. Tsy misy fiadanana ho an' ny ratsy fanahy, hoy Andriamanitro. " Point de paix, dit Yahvé, pour les méchants. "

<-
->