<-
->

Isa / Iz 13:1 The burden of Babylon, which Isaiah the son of Amoz did see. Faminaniana hitan' Isaia, zanak' i Amoza, ny amin' ny loza hanjo an' i Babylona. Faminaniana momba an' i Babilona nambara tamin' Izaia, zanak' i Amosa. Oracle sur Babylone, vu par Isaïe, fils d' Amoç.
Isa / Iz 13:2 Lift ye up a banner upon the high mountain, exalt the voice unto them, shake the hand, that they may go into the gates of the nobles. Manangàna faneva eo an-tampon' izay tendrombohitra mangadihady ianareo, manandrata feo hiantso azy, hofay tanana izy hiditra amin' ny vavahadin' ireo mpanapaka. Manangàna faneva, eo amin' ny tendrombohitra mangadihady; antsoy amin' ny feo avo izy ireo, hofay tànana izy, handingana ny vavahadin' ireo mpanapaka. Sur un mont chauve, levez un signal, forcez la voix pour eux, agitez la main pour qu' ils viennent aux portes des Nobles.
Isa / Iz 13:3 I have commanded my sanctified ones, I have also called my mighty ones for mine anger, even them that rejoice in my highness. Izaho efa nandidy ny nohamasiniko, eny, efa niantso ny lehilahy maheriko aho, dia ireo mibitaka amim-pireharehana, hahatanteraka ny fahatezerako. Izaho kosa efa nanome didy an' ireo natokako, ary efa niantso ireo lehilahy maheriko ho entiko hahafa-po ahy amin' ny hatezerako, izay miarahaba ny fiandrianako, amin' ny hobin-kafaliana. Moi, j' ai donné des ordres à mes saints guerriers, j' ai même appelé mes héros pour servir ma colère, mes fiers triomphateurs.
Isa / Iz 13:4 The noise of a multitude in the mountains, like as of a great people; a tumultuous noise of the kingdoms of nations gathered together: the Lord of hosts mustereth the host of the battle. Injany! ny horakoraka any an-tendrombohitra, tahaka ny an' ny vahoaka be! Dia ny fitabataban' ny fanjakan' ny firenena efa tafatambatra! Jehovah, Tompon' ny maro, no manomana miaramila hiady, Injany re ny horakoraka any an-tendrombohitra, toa hahohahom-bahoaka be; injany re ny tabataban' ny fanjakana, ny firenena tafavory: Iavehn' ny tafika izany mampanao matso ireo miaramilany mpiantafika. Bruit de foule sur les montagnes, comme un peuple immense, bruit d' un vacarme de royaumes, de nations rassemblées : c' est Yahvé Sabaot qui passe en revue l' armée pour le combat.
Isa / Iz 13:5 They come from a far country, from the end of heaven, even the Lord, and the weapons of his indignation, to destroy the whole land. Izay avy any amin' ny tany lavitra, any amin' ny faravodilanitra, dia Jehovah sy ireo fitaovan' ny fahatezerany, ho enti-mandrava ny tany rehetra. Avy any an-tany lavitra, avy any am-paravodilanitra izy ireo dia Iaveh sy ireo entiny manatanteraka ny fahatezerany handravany ny tany rehetra. Ils viennent d' un pays lointain, des extrémités du ciel, Yahvé et les instruments de sa colère, pour ravager tout le pays.
Isa / Iz 13:6 Howl ye; for the day of the Lord is at hand; it shall come as a destruction from the Almighty. Midradradradrà ianareo, fa efa antomotra ny andron' i Jehovah, ka tahaka ny loza tsy toha avy amin' ny Tsitoha no fihaviny. Aoka hinaonaona hianareo, fa antomotra ny andron' ny Tompo: toy ny fandravana ataon' ny Tsitoha no fihaviny. Hurlez car il est proche, le jour de Yahvé, il arrive comme une dévastation de Shaddaï.
Isa / Iz 13:7 Therefore shall all hands be faint, and every man' s heart shall melt: Ary noho izany dia hiraviravy ny tanana rehetra, ary ho kivy ny fon' ny zanak' olombelona rehetra; Noho izany ny tànana rehetra hiraviravy; ny fon' ny olombelona rehetra ho reraka, C' est pourquoi toutes les mains sont débiles, tous les hommes perdent coeur;
Isa / Iz 13:8 And they shall be afraid: pangs and sorrows shall take hold of them; they shall be in pain as a woman that travaileth: they shall be amazed one at another; their faces shall be as flames. Ho toran-kovitra izy; Fanaintainana sy fahoriana no hahazo azy, ka hijalijaly tahaka ny vehivavy mihetsi-jaza izy; samy ho talanjona izy ka hifampijery; Mitarehin-delafo ny tarehiny. hangovitra izy, ho azon' ny tebiteby amam-panaintainana; hiolanolana toy ny vehivavy miteraka izy; sady hifampijery samy hitanaka foana eo, ary hivoaramena hoatra ny afo ny tarehiny! ils sont bouleversés, pris de convulsions et de douleurs; ils se tordent comme la femme qui accouche, ils se regardent avec stupeur, le visage en feu.
Isa / Iz 13:9 Behold, the day of the Lord cometh, cruel both with wrath and fierce anger, to lay the land desolate: and he shall destroy the sinners thereof out of it. Indro, avy ny andron' i Jehovah, dia loza sy fahavinirana ary firehetan' ny fahatezerana hanafoanana ny tany sy handringanana ny mpanota tsy ho ao. Indro tonga ny andron' ny Tompo, andro fahalozana, fahavinirina sy firehetam-pahatezerana, hampanjary ny tany ho efitra, sy handringana ny mpanota eo. Voici que vient le jour de Yahvé, implacable, l' emportement et l' ardente colère, pour réduire le pays en ruines, et en exterminer les pécheurs.
Isa / Iz 13:10 For the stars of heaven and the constellations thereof shall not give their light: the sun shall be darkened in his going forth, and the moon shall not cause her light to shine. Fa ny kintan' ny lanitra, na dia ireo Telonohorefy aza, dia tsy hampamirapiratra ny fahazavany; ny masoandro ho maizina amin' ny iposahany; Ary ny volana tsy hangarangarana. Fa ny kintan' ny lanitra, sy antokon-kintany, tsy mandefa ny fahazavany hamirapiratra, ny masoandro nihamaizina teo amin' ny fiposahany, ary ny volana tsy mandefa ny fahazavany. Car au ciel, les étoiles et Orion ne diffuseront plus leur lumière. Le soleil s' est obscurci dès son lever, la lune ne fait plus rayonner sa lumière.
Isa / Iz 13:11 And I will punish the world for their evil, and the wicked for their iniquity; and I will cause the arrogancy of the proud to cease, and will lay low the haughtiness of the terrible. Ary hatsingeriko amin' izao tany rehetra izao ny faharatsiany, sy amin' ny ratsy fanahy ny helony; Ary hatsahatro ny fireharehan' ny mpiavonavona, Ary haetriko ny fiavonavonan' ny mpampahory. Hosaziko izao tontolo izao noho ny faharatsiany; ary ny ratsy fanahy noho ny helony; hataoko mitsahatra ny fiandranandran' ny mpirehareha; ary haetriko ny avonavon' ireo mpanjaka manao jadona. Je vais châtier l' univers de sa méchanceté et les méchants de leur faute; mettre fin à l' arrogance des superbes, humilier l' orgueil des tyrans.
Isa / Iz 13:12 I will make a man more precious than fine gold; even a man than the golden wedge of Ophir. Dia hataoko ho saro-tadiavina mihoatra noho ny volamena tsara ny olombelona, eny, noho ny tena volamena avy any Ofira aza. Hataoko mahalana mihoatra noho ny volamena madio, ny olombelona; mahalana mihoatra noho ny volamena avy any Ofira. Je rendrai les hommes plus rares que l' or fin, les mortels plus rares que l' or d' Ophir.
Isa / Iz 13:13 Therefore I will shake the heavens, and the earth shall remove out of her place, in the wrath of the Lord of hosts, and in the day of his fierce anger. Ary noho izany dia hampihorohoroiko ny lanitra, ary ny tany hientanentana hiala amin' ny fitoerany noho ny fahatezeran' i Jehovah, Tompon' ny maro, sy noho ny andro firehetan' ny fahatezerany. Noho izany, ny lanitra hampangovitiko; ary ny tany ho hozongozonina hiala amin' ny fitoerany, azon' ny haviniran' ny Tompon' ny tafika, amin' ny andro hirehetan' ny fahatezerany. C' est pourquoi je ferai frémir les cieux, et la terre tremblera sur ses bases, sous l' emportement de Yahvé Sabaot, le jour où s' allumera sa colère.
Isa / Iz 13:14 And it shall be as the chased roe, and as a sheep that no man taketh up: they shall every man turn to his own people, and flee every one into his own land. Ary ho tahaka ny gazela hazaina ny olona, sy ho tahaka ny ondry aman' osy tsy misy mpamory, ka dia samy ho lasa any amin' ny fireneny avy izy, eny, samy handositra ho any amin' ny taniny avy izy. Amin' izany ny olona tahaka ny gazela henjehina, tahaka ny biby fiompy tsy misy mpamory, dia samy hitodika ny fireneny avy, sy handositra ho any amin' ny taniny. Alors comme une gazelle pourchassée, comme des moutons que personne ne rassemble, chacun s' en retournera vers son peuple, chacun s' enfuira dans son pays.
Isa / Iz 13:15 Every one that is found shall be thrust through; and every one that is joined unto them shall fall by the sword. Izay rehetra azo dia holefonina, ary izay rehetra tratra dia ho lavon' ny sabatra. Izay hita rehetra ho voagorobaka, izay voasambotra rehetra ho lavon' ny sabatra. Tous ceux qu' on trouvera seront transpercés, tous ceux qu' on prendra tomberont par l'épée.
Isa / Iz 13:16 Their children also shall be dashed to pieces before their eyes; their houses shall be spoiled, and their wives ravished. Ary ny zanany madinika hotorotoroina eo imasony; Ny tranony hobaboina, ary ny vadiny hosavihina. Ny zanany madinika ho montsanina eo imasony, ny tranony hobaboina ary ny vadiny hosavihina. Leurs jeunes enfants seront écrasés sous leurs yeux, leurs maisons saccagées, leurs femmes violées.
Isa / Iz 13:17 Behold, I will stir up the Medes against them, which shall not regard silver; and as for gold, they shall not delight in it. Indro, hamporisihiko hamely azy ny Mediana, izay manao ny volafotsy tsy ho zavatra ary tsy mankamamy ny volamena. Indro hatsangako hamely azy ireo ny Meda, izay tsy mandala volafotsy, tsy maniry volamena. Voici que je suscite contre eux les Mèdes qui ne font point cas de l' argent, et qui n' apprécient pas l' or.
Isa / Iz 13:18 Their bows also shall dash the young men to pieces; and they shall have no pity on the fruit of the womb; their eyes shall not spare children. Ny tsipìkany handripaka ny zatovo, ary izay ateraky ny kibo tsy hamindrany fo, eny, na dia ny zaza aza tsy hiantran' ny masony. Ny tsipikany handripaka ny zatovo; ny naloaky ny kibo, tsy hananany antra; ny zaza tsy hiantran' ny masony. Les arcs anéantiront leurs jeunes gens, on n' aura pas pitié du fruit de leur sein, leur oeil sera sans compassion pour les enfants.
Isa / Iz 13:19 And Babylon, the glory of kingdoms, the beauty of the Chaldees' excellency, shall be as when God overthrew Sodom and Gomorrah. Ary Babylona, ravaky ny fanjakana maro Tabiha sy reharehan' ny Kaldeana, Dia ho rava tahaka ny nandravan' Andriamanitra an' i Sodoma sy Gomora; Ary Babilona, ilay ravaky ny fanjakana maro, haingon' ny Kaldeana be rehareha, dia hanahaka an' i Sodoma sy Gomora izay noravan' Andriamanitra. Tsy hisy mponina intsony ao aminy, Et Babylone, la perle des royaumes, le superbe joyau des Chaldéens, sera comme Sodome et Gomorrhe, dévastées par Dieu.
Isa / Iz 13:20 It shall never be inhabited, neither shall it be dwelt in from generation to generation: neither shall the Arabian pitch tent there; neither shall the shepherds make their fold there. Tsy honenana mandrakizay izy ary tsy hitoerana intsony hatramin' ny taranaka fara mandimby, Tsy hisy Arabo hanorin-day any, na mpiandry ondry hampandry ny ondriny any; ary tsy honenana intsony amin' ny taona mifandimby izy; ny Arabo tsy hanangan-day eo; ary ny mpiandry biby tsy hametraka biby fiompy am-bala eo. Elle ne sera plus jamais habitée ni peuplée, de génération en génération. L' Arabe n' y campera plus, et les bergers n' y parqueront plus les troupeaux.
Isa / Iz 13:21 But wild beasts of the desert shall lie there; and their houses shall be full of doleful creatures; and owls shall dwell there, and satyrs shall dance there. Fa ny bibi-dia any an-efitra no hitoetra any, ho feno vorondolo ny tranony, ny ostritsa no hitoetra any, ary ny osilahy no hitsambikimbikina any, Fa ny bibidia eny an' efitra no hanao ny lavany eo, ny vorondolo no hameno ny tranony; ny ostritsa no honina any, ary ny satira no hifalihavanja eo. Ce sera le repaire des bêtes du désert, les hiboux empliront leurs maisons, les autruches y habiteront, les boucs y danseront.
Isa / Iz 13:22 And the wild beasts of the islands shall cry in their desolate houses, and dragons in their pleasant palaces: and her time is near to come, and her days shall not be prolonged. Ny kary no hifampierena ao an-tranobeny, ary ny amboadia ao amin' ny lapa nanaranam-po; efa antomotra ny fotoany, ary ny androny tsy hatao ela. Ny amboadia no hierona ao an-dapany lao; ary ny alikadia ao an-trano firavoravoany. Efa antomotra ny fotoanany, ary tsy hohalavaina ny androny. Les hyènes hurleront dans ses tours, les chacals dans ses palais d' agrément, car son temps est proche et ses jours ne tarderont pas.

<-
->