<-
->

Isa / Iz 27:1 In that day the Lord with his sore and great and strong sword shall punish leviathan the piercing serpent, even leviathan that crooked serpent; and he shall slay the dragon that is in the sea. Amin' izany andro izany ny sabatr' i Jehovah, izay mafy sady lehibe no mahery, no ho entiny mamaly ny leviatana, dia ilay menarana mandositra, sy ny leviatana, dia ilay menarana miforoporotra, Ary hovonoiny ilay dragona ao an-dranomasina. Amin' izany andro izany Iaveh hamaly, amin' ny sabany mafy sady lehibe no mahery, an' i Leviatana ilay menarana faingam-pandeha, an' i Leviatana ilay menarana miforiporitra, ka hamono ilay bibibe izay ao an-dranomasina. Ce jour-là, Yahvé châtiera avec son épée dure, grande et forte, Léviathan, le serpent fuyard, Léviathan, le serpent tortueux; il tuera le dragon qui habite la mer.
Isa / Iz 27:2 In that day sing ye unto her, A vineyard of red wine. Amin' izany andro izany no hihiranareo ny amin' ny tanim-boaloboka ahazoana divay mahery hoe: Amin' izany andro izany no hilazana hoe: Tanim-boaloboka anankiray ahazoana divay mahery, mihirà ho azy! Ce jour-là, la vigne magnifique, chantez-la!
Isa / Iz 27:3 I the Lord do keep it; I will water it every moment: lest any hurt it, I will keep it night and day. Izaho Jehovah no mpiaro io; Isaky ny indray mipi-maso no andemako azy, Fandrao misy manimba azy; Na andro na alina dia miaro azy aho. Izaho Iaveh no miambina azy; manondraka azy mandrakariva aho; ary sao hisy olona hiditra ao aminy, miambina azy andro aman' alina aho: Moi, Yahvé, j' en suis le gardien, de temps en temps, je l' irrigue; pour qu' on ne lui fasse pas de mal, nuit et jour je la garde.
Isa / Iz 27:4 Fury is not in me: who would set the briers and thorns against me in battle? I would go through them, I would burn them together. Tsy misy fahatezerana ato amiko; Enga anie ka hisy hery sy tsilo eto anatrehako hiadiako. Dia hiroatako ireo ka hodorako avokoa! tsy manan-katezerana intsony aho. Aiza no hahitako tsilo sy hery hiadiako? Dia hiroatra hamely an' ireo aho, ka hodorako izy. - Je n' ai plus de muraille. Qui va me réduire en ronces et en épines ? - Dans la guerre, je la foulerai, je la brûlerai en même temps.
Isa / Iz 27:5 Or let him take hold of my strength, that he may make peace with me; and he shall make peace with me. Fa raha tsy izany, dia aoka hifikitra amin' ny heriko kosa izy ka hihavana amiko; Eny, aoka hihavana amiko izy. Afa-tsy raha mifikitra amin' ny fiarovako ny olona, ka manao fihavanana amiko, ka izaho no anaovany fihavanana! Ou bien que l' on fasse appel à ma protection, que l' on fasse la paix avec moi, la paix, qu' on la fasse avec moi.
Isa / Iz 27:6 He shall cause them that come of Jacob to take root: Israel shall blossom and bud, and fill the face of the world with fruit. Amin' ny andro ho avy dia hamaka tsara Jakoba; Ary Isiraely hamony sy hitsimoka ka hameno izao tontolo izao amin' ny fahavokarany. Amin' ny andro ho avy Jakoba handatsapaka, Israely hamony sy hitsimoka, ary hofenoiny amin' ny vokany izao tontolo izao. A l' avenir Jacob s' enracinera, Israël bourgeonnera et fleurira, la face du monde se couvrira de récolte.
Isa / Iz 27:7 Hath he smitten him, as he smote those that smote him? or is he slain according to the slaughter of them that are slain by him? Moa tahaka ny namelezana izay namely azy va no moa namelezany azy koa? Ary tahaka ny namonoana izay novonoiny va no mba namonoana azy koa? Moa nasiana toy ny namelezana an' ireo namely azy va izy? Moa novonoina toy ny namonoana an' ireo namono azy va izy? L' a-t-il frappé comme avaient frappé ceux qui le frappaient ? A-t-il assassiné comme avaient assassiné ses assassins ?
Isa / Iz 27:8 In measure, when it shooteth forth, thou wilt debate with it: he stayeth his rough wind in the day of the east wind. Tamin' ny nandroahany azy dia voafetra no niadiany taminy; Nokororohiny tamin' ny rivony mahery izy tamin' ny andron' ny rivotra avy any atsinanana. Nofaizinao amin' ny sazy antoniny izy, nataonao sesi-tany. Noroahiny tamin' ny rivotra mahery tamin' ny andro misy rivotra avy atsinanana. En la chassant, en l' excluant, tu as exercé un jugement, il l' a chassée de son souffle violent, tel le vent d' orient.
Isa / Iz 27:9 By this therefore shall the iniquity of Jacob be purged; and this is all the fruit to take away his sin; when he maketh all the stones of the altar as chalkstones that are beaten in sunder, the groves and images shall not stand up. Ka izao no hamelana ny helok' i Jakoba, Ary izao ihany no vokatry ny nanesorana ny fahotany, dia amin' ny anaovany ny vato rehetra amin' ny alitara ho tahaka ny vato sokay voatorotoro, ary ny Aseraha sy ny tsangan-kazo ho an' ny masoandro dia tsy hitsangana intsony. Toy izao no hahavoaonitra ny helok' i Jakoba, ary izao no ho vokatra rehetra amin' ny famelana ny fahotany. Rahefa ny vaton' ireo otely no hataony manjary vovoka sy manahaka ny vato sokay, dia tsy hantsangana intsony ny asrah sy ny sarin' ny Masoandro. Car ainsi sera pardonnée la faute de Jacob, tel sera le fruit qu' il recueillera en renonçant à son péché, quand toutes les pierres de l' autel seront mises en pièces comme des pierres à chaux, quand les Ashéras et les brûle-parfums ne seront plus debout.
Isa / Iz 27:10 Yet the defenced city shall be desolate, and the habitation forsaken, and left like a wilderness: there shall the calf feed, and there shall he lie down, and consume the branches thereof. Fa ho foana ny tanàna mimanda, ka dia ho fonenana afoy sy ilaozana tahaka ny efitra: Ao no hihinanan' ny zanak' omby, ary ao no handriany sy handaniany ny rantsan-kazony. Fa ny tanàna mimanda efa zary tany foana, fonenana lao sy nilaozana, tahaka ny efitra; zanak' omby no miraotra ao, mandry sy mihinana ny rantsan-kazo ao. Car la ville fortifiée est devenue une solitude, abandonnée, délaissée comme un désert, où les veaux paissent, où ils se couchent en détruisant les branchages.
Isa / Iz 27:11 When the boughs thereof are withered, they shall be broken off: the women come, and set them on fire: for it is a people of no understanding: therefore he that made them will not have mercy on them, and he that formed them will shew them no favour. Raha malazo ny rantsany, dia hotapatapahina, ka ho avy ny vehivavy hitaina azy, satria firenena tsy manam-pahalalana izy, dia tsy hiantra azy ny Mpanao azy, ary tsy hamindra fo aminy ny Mpamorona azy. Rahefa maina ny rantsan-kazo dia tapahana; ka dia avy ny vehivavy hitaina azy, Fa firenena tsy hendry izy, ka tsy hamindra fo aminy ilay nanao azy, ary tsy hiantra azy ilay namorona azy. Quand sèchent les branches on les brise, des femmes viennent et y mettent le feu. Or ce peuple n' est pas intelligent, aussi son créateur n' aura pas pitié de lui, celui qui l' a modelé ne lui fera pas grâce.
Isa / Iz 27:12 And it shall come to pass in that day, that the Lord shall beat off from the channel of the river unto the stream of Egypt, and ye shall be gathered one by one, O ye children of Israel. Ary amin' izany andro izany dia hisy fampihintsanana ataon' i Jehovah hatramin' ny ony mandriaka ka hatramin' ny lohasahan-driak' i Egypta; Ary ianareo samy hotsimponina tsirairay, ry Zanak' Isiraely. Amin' izany andro izany dia hisy zavatra toy izao: hahintsan' ny Tompo ny vary hatramin' ny mason-dranon' ny Ony, ka hatramin' ny lohasahan-driak' i Ejipta, dia hotazana tsirairay hianareo, ry zanak' Israely. Et il arrivera qu' en ce jour-là, Yahvé fera le battage, depuis le cours du Fleuve jusqu' au torrent d'Égypte, et vous, vous serez glanés un à un, enfants d' Israël.
Isa / Iz 27:13 And it shall come to pass in that day, that the great trumpet shall be blown, and they shall come which were ready to perish in the land of Assyria, and the outcasts in the land of Egypt, and shall worship the Lord in the holy mount at Jerusalem. Ary amin' izany andro izany koa no hitsofana anjomara lehibe, dia ho avy izay very tany amin' ny tany Asyria sy izay efa voaroaka tany amin' ny tany Egypta, ka hiankohoka eo anatrehan' i Jehovah ao amin' ny tendrombohitra masina any Jerosalema. Ary hisy zavatra toy izao amin' izany andro izany: haneno ny trompetra lehibe, ka izay very tany amin' ny tanin' i Asora, mbamin' izay voasesi-tany, tany amin' ny tany Ejipta, dia hody ka hiakohoka eo anatrehan' ny Tompo, ao amin' ny tendrombohitra masina, ao Jerosalema. Et il arrivera qu' en ce jour-là, on sonnera du grand cor, alors viendront ceux qui se meurent au pays d' Assur, et ceux qui sont bannis au pays d'Égypte, ils adoreront Yahvé sur la montagne sainte, à Jérusalem.

<-
->