<-
->

Sal 7:1 O Lord my God, in thee do I put my trust: save me from all them that persecute me, and deliver me: Sigaiona nataon' i Davida, izay nohirainy ho an' i Jehovah noho ny tenin' i Kosy Benjamita. Jehovah Andriamanitro ô, Hianao no ialofako; vonjeo aho amin' izay rehetra manenjika ahy, ka afaho; Hira firehetan' i Davida nohirainy tamin' ny Tompo, noho ny tenin' i Kosa Benjamita. Lamentation. De David. Qu' il chanta à Yahvé à propos de Kush le Benjaminite.
Sal 7:2 Lest he tear my soul like a lion, rending it in pieces, while there is none to deliver. Fandrao ny fanahiko viravirainy tahaka ny fanaon' ny liona, ary kepokepohiny, ka tsy misy mamonjy. Iaveh Andriamanitro ô, hianao no itokiako; vonjeo amin' izay rehetra manenjika ahy aho, ka afaho; Yahvé mon Dieu, en toi j' ai mon abri, sauve-moi de tous mes poursuivants, délivre-moi;
Sal 7:3 O Lord my God, If I have done this; if there be iniquity in my hands; Jehovah Andriamanitro ô, raha nanao izany aho; raha misy heloka eto an-tanako; fandrao aho dia viravirainy toy ny fanaon' ny liona, fandrao harapany ny rembiny, tsy misy hanafaka. qu' il n' emporte comme un lion mon âme, lui qui déchire, et personne qui délivre!
Sal 7:4 If I have rewarded evil unto him that was at peace with me; (yea, I have delivered him that without cause is mine enemy:) Raha namaly ratsy izay tsara fihavanana tamiko aho, novonjeko aza izay nampahory ahy tsy ahoan-tsy ahoana Iaveh Andriamanitra oô raha nanao izany aho, raha misy heloka eto an-tànako, Yahvé mon Dieu, si j' ai fait cela, laissé la fraude sur mes mains,
Sal 7:5 Let the enemy persecute my soul, and take it; yea, let him tread down my life upon the earth, and lay mine honour in the dust. Selah. Dia aoka ny fahavalo hanenjika ny fanahiko ka hahatratra azy; eny, aoka izy hanitsaka ny aiko amin' ny tany, ary hampandry ny voninahitro amin' ny vovoka. raha mamaly ratsy izay tsara fihavanana tamiko aho; raha nandroba izay nampahory ahy tsy ahoan-tsy ahoana aho, si j' ai rendu le mal à mon bienfaiteur, épargné un injuste oppresseur,
Sal 7:6 Arise, O Lord, in thine anger, lift up thyself because of the rage of mine enemies: and awake for me to the judgment that thou hast commanded. Jehovah ô, mitsangàna amin' ny fahatezeranao; misandrata hisakana ny fisafoaky ny mpampahory ahy; ary mifohaza hanampy ahy, fa didy marina no navoakanao; dia aoka hanenjika ahy ny fahavaloko, ka hahatratra ahy; aoka hohitsahiny amin' ny tany ny aiko; aoka hoseny amin' ny vovoka ny voninahitro; que l' ennemi poursuive mon âme et l' atteigne! Qu' il écrase ma vie contre terre et relègue mes entrailles dans la poussière!
Sal 7:7 So shall the congregation of the people compass thee about: for their sakes therefore return thou on high. Aoka ny firenena maro hivory manodidina Anao; ary miverena ho any amin' ny avo eo amboniny Hianao, Iaveh ô, mitsangàna amin' ny fahatezeranao; mirohota hamely ny fisamontotry ny fahavaloko; mifohaza hamonjy ahy, fa hianao no mamoaka fitsarana marina. Lève-toi, Yahvé, dans ta colère, dresse-toi contre les excès de mes oppresseurs, réveille-toi, mon Dieu. Tu ordonnes le jugement.
Sal 7:8 The Lord shall judge the people: judge me, O Lord, according to my righteousness, and according to mine integrity that is in me. Jehovah hitsara ny firenena; Jehovah ô, tsarao aho araka ny fahamarinako sy ny tsi-fananako tsiny. Aoka hanodidina anao ny fivorian' ny firenena! dia misandrata eo amboniny hianao amin' izay, ka miakara indray any amin' ny avo. Que l' assemblée des nations t' environne, reviens au-dessus d' elle.
Sal 7:9 Oh let the wickedness of the wicked come to an end; but establish the just: for the righteous God trieth the hearts and reins. Aoka ho tapaka ny ratsy ataon' ny ratsy fanahy, fa ampitoero kosa ny marina; fa Andriamanitra marina no mamantatra ny fo sy ny voa. Iaveh no mitsara ny firenena: tsarao aho, ry Iaveh, araka ny fahamarinako sy ny tsy fananako tsiny. Yahvé est l' arbitre des peuples. Juge-moi, Yahvé, selon ma justice et selon mon intégrité.
Sal 7:10 My defence is of God, which saveth the upright in heart. Ny ampingako dia ao amin' Andriamanitra, Mpamonjy ny mahitsy fo. Farano ny ratsy ataon' ny ratsy fanahy, ary hamafiso kosa ny marina, hianao izay mamantatra ny fo sy ny kibo, ry Andriamanitra marina ô! Mets fin à la malice des impies, confirme le juste, toi qui sondes les coeurs et les reins, ô Dieu le juste!
Sal 7:11 God judgeth the righteous, and God is angry with the wicked every day. Mpitsara marina Andriamanitra, eny Andriamanitra Izay tezitra isan' andro. Ny ampingako dia ao amin' Andriamanitra, izay mamonjy ny olona mahitsy fo. Le bouclier qui me couvre, c' est Dieu, le sauveur des coeurs droits,
Sal 7:12 If he turn not, he will whet his sword; he hath bent his bow, and made it ready. Raha tsy ibebahana Izy, dia hanasa ny sabany; efa manenjana ny tsipìkany Izy ka manamboatra azy, Mpitsara marina Andriamanitra; mampandre ny fandrahonany isan' andro ny Tsitoha. Dieu le juste juge, lent à la colère, mais Dieu en tout temps menaçant
Sal 7:13 He hath also prepared for him the instruments of death; he ordaineth his arrows against the persecutors. Ary ireo dia kendreny amin' ny fiadiana mahafaty; ny zana-tsipìkany ataony mirehitra. Tokoa fa manasa ny sabany indray izy, manenjana ny tsipìkany, dia mikendry. pour qui ne revient. Que l' ennemi affûte son épée, qu' il bande son arc et l' apprête,
Sal 7:14 Behold, he travaileth with iniquity, and hath conceived mischief, and brought forth falsehood. Indro, efa marary hiteraka zava-poana ireo; eny, torontoronina fampahoriana izy ary mitera-doza; Alefany amin' ireo ny longiny mahafaty, ataony mahamay ny zana-tsipìkany. c' est pour lui qu' il apprête les engins de mort et fait de ses flèches des brandons;
Sal 7:15 He made a pit, and digged it, and is fallen into the ditch which he made. Mihady lavaka izy ka manalalaka izany, dia latsaka ao anatin' ny longoa nataony ihany izy; Indro ny ratsy fanahy mihetsi-jaza hiteraka faharatsiana, fampahoriana no torontoronina ao aminy, ary lainga no aterany. le voici en travail de malice, il a conçu la peine, il enfante le mécompte.
Sal 7:16 His mischief shall return upon his own head, and his violent dealing shall come down upon his own pate. Mitsingerina ho eo an-dohany ihany ny fampahoriany; ary eo an-tampon-dohany ihany no ianjeran' ny loza nataony. Mandoaka lavaka izy, mihady azy ary izy no latsaka amin' ny hantsana nomaniny. Il ouvre une fosse et la creuse, il tombera dans le trou qu' il a fait;
Sal 7:17 I will praise the Lord according to his righteousness: and will sing praise to the name of the Lord most high. Hidera an' i Jehovah araka ny fahamarinany aho, ary hankalaza ny anaran' i Jehovah Avo Indrindra. Mitsingerina eo an-dohany ny haratsiany, ary miverina eo an-tampon-kandriny ny fanaovany an-keriny. sa peine reviendra sur sa tête, sa violence lui retombera sur le crâne.
Sal 7:18 Hidera an' ny Tompo noho ny fahamarinany aho, sy hihira ny anaran' ny Tompo, ilay Avo indrindra. Je rends grâce à Yahvé pour sa justice, je joue pour le Nom du Très-Haut.

<-
->