<-
->

Sal 80:1 Give ear, O Shepherd of Israel, thou that leadest Joseph like a flock; thou that dwellest between the cherubims, shine forth. Ho an' ny mpiventy hira. Al-shoshanim-edoth. Salamo nataon' i Asafa. Ry Mpiandry ny Isiraely ô, mihainoa, Hianao Izay mitondra an' i Josefa toy ny ondry; Hianao, Izay mipetraka amin' ny kerobima, mamirapiratra. Ho an' ny mpampianatra hira. Amin' ny Lisin' ny vavolombelona. Salamon' i Asafa. Du maître de chant. Sur l' air : Des lys sont les préceptes. D' Asaph. Psaume.
Sal 80:2 Before Ephraim and Benjamin and Manasseh stir up thy strength, and come and save us. Fohazy ny herinao eo anoloan' i Efraima sy Benjamina ary Manase, ka avia hamonjy anay. Ry mpiandry an' Israely ô, mihainoa! hianao izay mitondra an' i Josefa toy ny andian' ondry, hianao izay mipetraka eo amin' ny Kerobima, misehoa amin' ny voninahitrao. Pasteur d' Israël, écoute, toi qui mènes Joseph comme un troupeau; toi qui sièges sur les Chérubins, resplendis
Sal 80:3 Turn us again, O God, and cause thy face to shine; and we shall be saved. Andriamanitra ô, ampodio izahay, ka ampamirapirato ny Tavanao, ary aoka hovonjena izahay. Eo anoloan' i Efraima, Benjamina, Manase, fohazy ny herinao, ka avia hamonjy anay. devant Ephraïm, Benjamin et Manassé, réveille ta vaillance et viens à notre secours.
Sal 80:4 O Lord God of hosts, how long wilt thou be angry against the prayer of thy people? Jehovah, Andriamanitry ny maro ô, mandra-pahoviana no hanetroka amin' ny fivavaky ny olonao ny fahatezeranao? Ry Andriamanitra ô, ampodio izahay amin' ny toetra taloha; ampamirapirato ny tavanao, dia ho voavonjy izahay. Dieu, fais-nous revenir, fais luire ta face et nous serons sauvés.
Sal 80:5 Thou feedest them with the bread of tears; and givest them tears to drink in great measure. Mampihinana azy mofo len-dranomaso Hianao, ary mampisotro azy ranomaso tovozina. Ry Iaveh Andriamanitry ny tafika, mandra-pahoviana no mbola ho tezitra amin' ny fivavahan' ny vahoakanao hianao? Jusques à quand, Yahvé Dieu Sabaot, prendras-tu feu contre la prière de ton peuple?
Sal 80:6 Thou makest us a strife unto our neighbours: and our enemies laugh among themselves. Ataonao ho fifandirana amin' ny mifanila fonenana aminay izahay; ary ny fahavalonay mifaly handatsa. Efa novelominao tamin' ny mofon-dranomaso izy, ary efa nampisotroinao ranomaso havozona. Tu l' as nourri d' un pain de larmes, abreuvé de larmes à triple mesure;
Sal 80:7 Turn us again, O God of hosts, and cause thy face to shine; and we shall be saved. Andriamanitry ny maro ô, ampodio izahay, ka ampamirapirato ny tavanao, ary aoka hovonjena izahay. Efa nataonao ho fifandiran' ireo mifanila toerana aminay izahay; ka efa ihomehezan' ny fahavalonay izahay. tu fais de nous une question pour nos voisins et nos ennemis se moquent de nous.
Sal 80:8 Thou hast brought a vine out of Egypt: thou hast cast out the heathen, and planted it. Nisy voaloboka nafindranao avy tany Egypta; nandroaka ny jentilisa Hianao ka namboly azy kosa. Ry Andriamanitry ny tafika o, ampodio amin' ny toetra taloha izahay, ampamirapirato ny tavanao, dia ho voavonjy izahay. Dieu Sabaot, fais-nous revenir, fais luire ta face et nous serons sauvés.
Sal 80:9 Thou preparedst room before it, and didst cause it to take deep root, and it filled the land. Nitevy teo alohany Hianao, dia namaka lalina izy ka nameno ny tany. Misy voaloboka nongotanao tany Ejipta; nandroaka ny firenena hianao, hambolenao azy. Il était une vigne : tu l' arraches d' Egypte, tu chasses des nations pour la planter;
Sal 80:10 The hills were covered with the shadow of it, and the boughs thereof were like the goodly cedars. Nanaloka ny tendrombohitra ny alokalony, ary ny sampany nanaloka ny sedera andrian-kazo. Nataonao malalaka ny fitoerana eo anoloany, dia namaka lalina sy nameno ny tany izy. devant elle tu fais place nette, elle prend racine et remplit le pays.
Sal 80:11 She sent out her boughs unto the sea, and her branches unto the river. Nampisandrahaka ny rantsany hatramin' ny ranomasina izy, ary ny sakeliny hatramin' ny Ony. Ka nanarona ny tendrombohitra ny alokalony, nanarona ny sederan' Andriamanitra ny sampany; Les montagnes étaient couvertes de son ombre, et de ses pampres les cèdres de Dieu;
Sal 80:12 Why hast thou then broken down her hedges, so that all they which pass by the way do pluck her? Nahoana no noravànao ny fefiny ka anotazan' izay rehetra mandalo eny an-dalana izy? nisandrahaka hatrany amin' ny Ranomasina ny rantsany, ary hatrany amin' ny Ony ny sakeliny. elle étendait ses sarments jusqu'à la mer et du côté du Fleuve ses rejetons.
Sal 80:13 The boar out of the wood doth waste it, and the wild beast of the field doth devour it. Ny lambo avy any an' ala mitrongy azy; ary izay bibi-dia any an-tsaha mandàny azy. Nahoana no dia noravanao ny fefiny, ka izay mandalo rehetra, manimba azy avokoa? Pourquoi as-tu rompu ses clôtures, et tout passant du chemin la grappille,
Sal 80:14 Return, we beseech thee, O God of hosts: look down from heaven, and behold, and visit this vine; Ry Andriamanitry ny maro ô, miverena, ka tsilovy any an-danitra, ary jereo, ka vangio ity voaloboka ity. Ny lambo avy any an' ala mandrapaka azy; ary ny biby any an-tsaha manao azy ho fihinany. le sanglier des forêts la ravage et la bête des champs la dévore?
Sal 80:15 And the vineyard which thy right hand hath planted, and the branch that thou madest strong for thyself. Arovy izay nambolen' ny tananao ankavanana sy ny zanaka izay nampaherezinao ho Anao. Ry Andriamanitry ny tafika, miverena, mitsinjova eny an-danitra, ary jereo, ka diniho ity voaloboka! Dieu Sabaot, reviens enfin, observe des cieux et vois, visite cette vigne
Sal 80:16 It is burned with fire, it is cut down: they perish at the rebuke of thy countenance. Voadotry ny afo izy sady voakapa; fongotry ny fananaran' ny tavanao izy. Arovy izay nambolen' ny tànanao ankavanana, sy ny zanaka izay nofidinao ho anao!... protège-la, celle que ta droite a plantée.
Sal 80:17 Let thy hand be upon the man of thy right hand, upon the son of man whom thou madest strong for thyself. Aoka ny tananao ho amin' ny lehilahin' ny tananao ankavanana, dia amin' ny zanak' olombelona izay nampaherezinao ho Anao. Main' ny afo izy, sady voakapa; levona avokoa izay handrinin' ny tavanao. Ils l' ont brûlée par le feu comme une ordure, au reproche de ta face ils périront.
Sal 80:18 So will not we go back from thee: quicken us, and we will call upon thy name. Dia tsy hihemotra hiala aminao izahay; velomy izahay, dia hiantso ny anaranao. Aoka ny tànanao ho amin' ny olon' ny tànanao ankavanana, amin' ny zanaky ny olona nofidinao ho anao. Ta main soit sur l' homme de ta droite, le fils d' Adam que tu as confirmé!
Sal 80:19 Turn us again, O Lord God of hosts, cause thy face to shine; and we shall be saved. Ry Jehovah, Andriamanitry ny maro ô, ampodio izahay; ampamirapirato ny tavanao, ary aoka hovonjena Izahay. Dia tsy hanohitra anao intsony izahay; velomy indray izahay, dia hiantso ny anaranao. Jamais plus nous n' irons loin de toi; rends-nous la vie, qu' on invoque ton nom.
Sal 80:20 Ry Iaveh, Andriamanitry ny tafika, ampodio amin' ny toetranay taloha izahay, ampamirapirato aminay ny tavanao, dia ho voavonjy izahay. Yahvé Dieu Sabaot, fais-nous revenir, fais luire ta face et nous serons sauvés.

<-
->