<-
->

Sal 76:1 In Judah is God known: his name is great in Israel. Ho an' ny mpiventy hira. Hampiarahina amin' ny valiha. Salamo nataon' i Asafa. Tonon-kira. Andriamanitra dia fantatra eo amin' ny Joda; malaza eo amin' ny Isiraely ny anarany; Ho an' ny mpampianatra hira. Ampiarahina amin' ny zava-maneno tendrena. Salamon' i Asafa. Fihirana. Du maître de chant. Sur les instruments à cordes. Psaume. D' Asaph. Cantique.
Sal 76:2 In Salem also is his tabernacle, and his dwelling place in Zion. Naoriny ao Salema ny tranolainy, ary any Ziona ny fonenany. Nilaza tena teo amin' i Jodà Andriamanitra, malaza eo amin' Israely ny anarany. En Juda Dieu est connu, en Israël grand est son nom;
Sal 76:3 There brake he the arrows of the bow, the shield, and the sword, and the battle. Selah. Teo no nanapatapahany ny zana-tsipìka manelatra, sy ny ampinga sy ny sabatra ary ny fiadiana. Ao Salema ny tabernaklany, ary ao Siona ny fonenany. sa tente s' est fixée en Salem et sa demeure en Sion;
Sal 76:4 Thou art more glorious and excellent than the mountains of prey. Mamirapiratra Hianao sady be voninahitra miseho avy any amin' ny tendrombohitra fitohàna. Teo izy no nanapatapaka ny tsipìka manelatra, ny ampinga, ny sabatra, ary ny ady. - Selà. là, il a brisé les éclairs de l' arc, le bouclier, l'épée et la guerre.
Sal 76:5 The stouthearted are spoiled, they have slept their sleep: and none of the men of might have found their hands. Voababo ny mahery fo; renoky ny torimasony izy; ary samy ankona tsy nahahetsika ny tànany avokoa ny olo-mahery rehetra. Mamirapiratra hianao, eo amin' ny fiandriananao, eo an-tendrombohitra iantorahanao amin' ny rembinao. Lumineux que tu es, et célèbre pour les monceaux de butin
Sal 76:6 At thy rebuke, O God of Jacob, both the chariot and horse are cast into a dead sleep. Noho ny teny mafy nataonao, ry Andriamanitr' i Jakoba, dia sondrian-tory ny kalesy sy ny soavaly. Voababo ireo malaza be herim-po; renoky ny torimasony izy ireo, tsy nahay nampiasa ny tanany ireo olo-mahery. qu' on leur a pris; les braves ont dormi leur sommeil, tous ces guerriers, les bras leur ont manqué;
Sal 76:7 Thou, even thou, art to be feared: and who may stand in thy sight when once thou art angry? Hianao no mahatahotra; ka iza no mahajanona eo anatrehanao, rehefa miseho ny fahatezeranao? Vao nanambana hianao, ry Andriamanitr' i Jakoba, dia nitsatoka tsy nahahetsika ny kalesy aman-tsoavaly. sous ta menace, Dieu de Jacob, char et cheval se sont figés.
Sal 76:8 Thou didst cause judgment to be heard from heaven; the earth feared, and was still, Avy tany an-danitra no nampandrenesanao fitsaràna. Raiki-tahotra ny tany ka sina, Eny, mahatahotra hianao! Iza no mahajanona eo anatrehanao, raha mipoaka ny hatezeranao! Toi, toi le terrible! Qui tiendra devant ta face, sous le coup de ta fureur?
Sal 76:9 When God arose to judgment, to save all the meek of the earth. Selah. Raha nitsangana hitsara Andriamanitra mba hamonjy ny mpandefitra rehetra ambonin' ny tany. Namoaka didim-pitsarana avy any an-tampon' ny lanitra hianao; nihorohoro sy nangina ny tany, Des cieux tu fais entendre la sentence, la terre a peur et se tait
Sal 76:10 Surely the wrath of man shall praise thee: the remainder of wrath shalt thou restrain. Fa ny fahatezeran' ny olona hidera Anao tokoa; ny fahatezerana sisa dia isikinanao. nony nitsangana hitsara Andriamanitra; sy hamonjy ny olo-mahantra rehetra amin' ny tany. - Selà. quand Dieu se lève pour le jugement, pour sauver tous les humbles de la terre.
Sal 76:11 Vow, and pay unto the Lord your God: let all that be round about him bring presents unto him that ought to be feared. Mivoadia, ka efao ny voadinareo amin' i Jehovah Andriamanitrareo; aoka izay rehetra manodidina Azy hitondra fanatitra ho an' Izay mahatahotra. Ka dia hody voninahitra ny fisafoaky ny olombelona, sy ny sisam-pahatezerany. La colère de l' homme te rend gloire, des réchappés de la Colère, tu te ceindras;
Sal 76:12 He shall cut off the spirit of princes: he is terrible to the kings of the earth. Manapaka ny reharehan' ny lehibe Izy sady tahotry ny mpanjakan' ny tany. Manaova voady hianareo, ka efao amin' ny Tompo Andriamanitra izany, aoka hitondra fanatitra ho an' Andriamanitra mahatahotra, izay rehetra manodidina azy. faites des voeux, acquittez-les à Yahvé votre Dieu, ceux qui l' entourent, faites offrande au Terrible;
Sal 76:13 Manongana ny reharehan' ny manam-pahefana izy, ary mahatahotra ny mpanjakan' ny tany. il coupe le souffle des princes, terrible aux rois de la terre.

<-
->