<-
->

Sal 46:1 God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Ho an' ny mpiventy hira. Nataon' ny Koraita; At-alamoth; Tonon-kira. Andriamanitra no aro sy hery ho antsika; Mpamonjy mora azo indrindra amin' ny fahoriana Izy. Ho an' ny mpampianatra hira. Nataon' ny taranak' i Kore. Amin' ny feon' ny virjiny. - Hira. Du maître de chant. Des fils de Coré. Sur le hautbois. Cantique.
Sal 46:2 Therefore will not we fear, though the earth be removed, and though the mountains be carried into the midst of the sea; Koa izany no tsy hatahorantsika, na dia ho levona aza ny tany, na mifindra ho ao anatin' ny ranomasina aza ny tendrombohitra, Andriamanitra no arontsika sy herintsika, famonjena azo mandrakariva amin' ny fahoriana. Dieu est pour nous refuge et force, secours dans l' angoisse toujours offert.
Sal 46:3 Though the waters thereof roar and be troubled, though the mountains shake with the swelling thereof. Selah. Na mirohondrohona sy misamboaravoara aza ny onjany, ka mihorohoro ny tendrombohitra noho ny fisafoakany. Noho izany, tsy manan-tahotra isika, na hikoro aza ny tany, na hietry any ambany ranomasina aza ny tendrombohitra, Aussi ne craindrons-nous si la terre est changée, si les montagnes chancellent au coeur des mers,
Sal 46:4 There is a river, the streams whereof shall make glad the city of God, the holy place of the tabernacles of the most High. Misy ony, koa ny sampany dia mampifaly ny tanànan' Andriamanitra, Fonena-masin' ny Avo Indrindra. na misamboaravoara sy mandroatra aza ny onjan-dranomasina, ka mampihorohoro ny tendrombohitra noho ny fisafoakany. lorsque mugissent et bouillonnent leurs eaux et que tremblent les monts à leur soulèvement. Avec nous, Yahvé Sabaot, citadelle pour nous, le Dieu de Jacob!
Sal 46:5 God is in the midst of her; she shall not be moved: God shall help her, and that right early. Andriamanitra no eo afovoany, ka tsy mba hihetsika izy; Andriamanitra no hamonjy azy, rehefa madiva ho maraina ny andro. Misy ony ka ny fandehany mampifaly ny tanànan' Andriamanitra; ny fonenana masina onenan' ny Avo indrindra. Un fleuve! Ses bras réjouissent la cité de Dieu, il sanctifie les demeures du Très-Haut.
Sal 46:6 The heathen raged, the kingdoms were moved: he uttered his voice, the earth melted. Nitabataba ny firenen-tsamy hafa, nikotrankotrana ny fanjakana maro; nanonona ny feony Izy, ka niempo ny tany. Andriamanitra no ao afovoany, ka tsy azo hozongozonina izy; vao mazava atsinanana ny andro dia tonga hamonjy azy Andriamanitra. Dieu est en elle; elle ne peut chanceler, Dieu la secourt au tournant du matin;
Sal 46:7 The Lord of hosts is with us; the God of Jacob is our refuge. Selah. Jehovah, Tompon' ny maro, no momba antsika; Andriamanitr' i Jakoba no fiarovana avo ho antsika. Mitabataba ny firenena, mikotrankotrana ny fanjakana; vao nampandre ny feony izy dia nihotsaka matahotra ny tany. des peuples mugissaient, des royaumes chancelaient, il a élevé la voix, la terre se dissout.
Sal 46:8 Come, behold the works of the Lord, what desolations he hath made in the earth. Avia, jereo ny asan' i Jehovah, izay mahatonga faharavana etý an-tany; Iavehn' ny tafika momba antsika; ny Andriamanitr' i Jakoba no trano mimanda ho antsika. - Selà. Avec nous, Yahvé Sabaot, citadelle pour nous, le Dieu de Jacob!
Sal 46:9 He maketh wars to cease unto the end of the earth; he breaketh the bow, and cutteth the spear in sunder; he burneth the chariot in the fire. Mampitsahatra ady hatramin' ny faran' ny tany Izy; manapaka ny tsipìka sy manito ny lefona Izy, ary mandoro ny sariety amin' ny afo. Avia, jereo ny asan' ny Tompo, dia ny fandravana nataony tety an-tany! Allez, contemplez les hauts faits de Yahvé, lui qui remplit la terre de stupeurs.
Sal 46:10 Be still, and know that I am God: I will be exalted among the heathen, I will be exalted in the earth. Mitsahara, ka aoka ho fantatrareo fa Izaho no Andriamanitra; hisandratra amin' ny firenen-tsamy hafa Aho, hisandratra amin' ny tany Aho. Ny ady natsahany hatramin' ny faran' ny tany; ny tsipìka notapahany; ny lefona nofolahany; ny kalesy fiadiana nodorany tamin' ny afo. Il met fin aux guerres jusqu' au bout de la terre; l' arc, il l' a rompu, la lance, il l' a brisée, il a brûlé les boucliers au feu.
Sal 46:11 The Lord of hosts is with us; the God of Jacob is our refuge. Selah. Jehovah, Tompon' ny maro, no momba antsika; Andriamanitr' i Jakoba no aro ho antsika. Mitsahara, ary maneke fa Andriamanitra aho, manapaka ny firenena, manjaka amin' ny tany! "Arrêtez, connaissez que moi je suis Dieu, exalté sur les peuples, exalté sur la terre!"
Sal 46:12 Iavehn' ny tafika momba antsika; ny Andriamanitr' i Jakoba no trano mimanda ho antsika. - Selà. Avec nous, Yahvé Sabaot, citadelle pour nous, le Dieu de Jacob!

<-
->