<-
->

Sal 102:1 Hear my prayer, O Lord, and let my cry come unto thee. Fivavaky ny ory, raha reraka izy ka mandoatra ny alahelony eo anatrehan' i Jehovah. Jehovah ô, henoy ny fivavako, Ary aoka hankeo aminao ny fitarainako. Vavaky ny ory, mivesa-pahoriana, sy mandoatra ny fitarainany eo anatrehan' ny Tompo. Prière pour un malheureux qui dans son accablement répand sa plainte devant Yahvé.
Sal 102:2 Hide not thy face from me in the day when I am in trouble; incline thine ear unto me: in the day when I call answer me speedily. Aza manafina ny tavanao amiko amin' ny andro fahoriako; Atongilano amiko ny sofinao; Amin' ny andro itarainako dia faingàna hamaly ahy. Iaveh, henoy ny fivavahako, Yahvé, entends ma prière, que mon cri vienne jusqu'à toi;
Sal 102:3 For my days are consumed like smoke, and my bones are burned as an hearth. Fa levon-ko setroka ny androko Ary ny taolako mahamay tahaka ny forohana. ary aoka ho tonga hatrany aminao ny fitarainako. Aza manafina ny tavanao amin' ny andron' ny fahoriako, atongilano aty amiko ny sofinao, faingàna hamaly ahy, nony mitaraina aho. ne cache pas loin de moi ta face au jour où l' angoisse me tient; incline vers moi ton oreille, au jour où je t' appelle, vite, réponds-moi!
Sal 102:4 My heart is smitten, and withered like grass; so that I forget to eat my bread. Taninina tahaka ny ahitra ny foko ka malazo; Fa hadinoko na dia ny fihinanan-kanina aza. Fa levona toy ny lasan-ko setroka ny androko, ary mirehitra, toy ny doran' ny afo, ny taolako. Car mes jours s' en vont en fumée, mes os brûlent comme un brasier;
Sal 102:5 By reason of the voice of my groaning my bones cleave to my skin. Noho ny fisentoan' ny foko Ny taolako miraikitra amin' ny hoditro. Voajinja toy ny ahitra ny foko, ka malazo; hadinoko aza ny mihinan-kanina. battu comme l' herbe, mon coeur sèche et j' oublie de manger mon pain;
Sal 102:6 I am like a pelican of the wilderness: I am like an owl of the desert. Tahaka ny sama any an-efitra aho, Ary tahaka ny vorondolo any an-tanànaolo. Tafaraikitra amin' ny taolako ny nofoko, azon' ny mitaraina sy misento. à force de crier ma plainte, ma peau s' est collée à mes os.
Sal 102:7 I watch, and am as a sparrow alone upon the house top. Tsy mahita tory aho Sady tahaka ny tsikirity irery eo an-tampontrano. Tahaka ny pelikano any an' efitra aho, ary zary toa vorondolo tokana an-tanàna haolo. Je ressemble au hibou du désert, je suis pareil à la hulotte des ruines;
Sal 102:8 Mine enemies reproach me all the day; and they that are mad against me are sworn against me. Mandatsa ahy mandrakariva ny fahavaloko. Izay misafoaka amiko dia manao ahy ho fiozonana. Tsy mahita tory aho mandritra ny alina, toa vorona manirery eny an-tafon-trano. je veille et je gémis, comme l' oiseau solitaire sur le toit;
Sal 102:9 For I have eaten ashes like bread, and mingled my drink with weeping. Fa lavenona no nohaniko tahaka ny mofo; Ary ny zavatra nosotroiko noharoharoiko ny ranomasoko, Tsiratsirain' ny rafilahiko tontolo andro aho, ary ny fahavaloko entim-pisafoahany mianiana ny hamono ahy. tout le jour mes ennemis m' outragent, ceux qui me louaient maudissent par moi.
Sal 102:10 Because of thine indignation and thy wrath: for thou hast lifted me up, and cast me down. Noho ny fahaviniranao sy ny fahatezeranao; Fa naingainao aho, kanefa natontanao indray. Mihinan-davenona ho tahaka ny mofo aho, ary haroako ranomaso ny zavatra sotroiko; La cendre est le pain que je mange, je mêle à ma boisson mes larmes,
Sal 102:11 My days are like a shadow that declineth; and I am withered like grass. Ny androko dia tahaka ny aloka efa mandroso; Ary efa malazo tahaka ny ahitra aho. noho ny hatezeranao amam-pahaviniranao, fa naingainao aho, ary natsipinao lavitra. devant ta colère et ta fureur, car tu m' as soulevé puis rejeté;
Sal 102:12 But thou, O Lord, shall endure for ever; and thy remembrance unto all generations. Nefa Hianao, Jehovah ô, mipetraka manjaka mandrakizay; Ary ny fahatsiarovana Anao mihatra amin' ny taranaka fara mandimby. Tahaka ny aloka efa mandroso mihalava ny androko, ary mihamalazo toy ny ahitra aho. mes jours sont comme l' ombre qui décline, et moi comme l' herbe je sèche.
Sal 102:13 Thou shalt arise, and have mercy upon Zion: for the time to favour her, yea, the set time, is come. Hianao hitsangana ka hamindra fo amin' i Ziona; Fa efa andro hamindram-po aminy izao; Eny, tonga ny fotoana. Fa hianao kosa, ry Iaveh, dia mipetraka eo amin' ny seza fiandrianana mandrakizay, ary velona amin' ny taona rehetra mifandimby ny fahatsiarovanao. Mais toi, Yahvé, tu trônes à jamais; d'âge en âge, mémoire de toi!
Sal 102:14 For thy servants take pleasure in her stones, and favour the dust thereof. Fa sitraky ny mpanomponao ny vatony, Sady malahelo ny vovo-taniny izy. Hitsangana hianao, hamindra fo amin' i Siona, fa ny andro hamindram-po aminy, ny fotoana voatendry dia efa tonga. Toi, tu te lèveras, attendri pour Sion, car il est temps de la prendre en pitié, car l' heure est venue;
Sal 102:15 So the heathen shall fear the name of the Lord, and all the kings of the earth thy glory. Hatahotra ny anaran' i Jehovah ny jentilisa, Ary ny mpanjaka rehetra amin' ny tany hatahotra ny voninahitrao; Satria lalain' ny mpanomponao ny vatony, nampangoraka ny fony hatramin' ny vovo-taniny. car tes serviteurs en chérissent les pierres, pris de pitié pour sa poussière.
Sal 102:16 When the Lord shall build up Zion, he shall appear in his glory. Fa Jehovah nanangana an' i Ziona; Niseho tamin' ny voninahiny Izy; Amin' izay dia hanaja ny anaran' ny Tompo ny firenena, ary hanaja ny fiandriananao ny mpanjaka rehetra amin' ny tany. Et les païens craindront le nom de Yahvé, et tous les rois de la terre, ta gloire;
Sal 102:17 He will regard the prayer of the destitute, and not despise their prayer. Nijery ny fivavaky ny mahantra Izy Ka tsy nanevateva ny fivavany. Fa Iaveh nanangana an' i Siona indray, niseho tamin' ny voninahiny izy; quand Yahvé rebâtira Sion, il sera vu dans sa gloire;
Sal 102:18 This shall be written for the generation to come: and the people which shall be created shall praise the Lord. Hosoratana ho an' ny taranaka mandimby izany; Ary izay firenena mbola hoforonina no hidera an' i Jehovah; nihaino ny vavaky ny fadiranovana, tsy nanamavo ny fitarainany. il se tournera vers la prière du spolié, il n' aura pas méprisé sa prière.
Sal 102:19 For he hath looked down from the height of his sanctuary; from heaven did the Lord behold the earth; Fa Izy nitazana tany amin' ny fitoerany masina any amin' ny avo. Tany an-danitra no nitsinjovan' i Jehovah ny tany, Aoka hatao an-tsoratra izany, ho an' ny taranaka ho avy; ary aoka hankalazain' ny firenena vao hiforona Iaveh. On écrira ceci pour l'âge à venir et un peuple nouveau louera Dieu
Sal 102:20 To hear the groaning of the prisoner; to loose those that are appointed to death; Mba hihaino ny fisentoan' ny mpifatotra Sy hanafaka izay voatendry ho faty, Satria nitsinjo teny amin' ny havoany masina izy, satria nitsinjo ny tany teny an-danitra Iaveh; il s' est penché du haut de son sanctuaire, Yahvé, et des cieux a regardé sur terre,
Sal 102:21 To declare the name of the Lord in Zion, and his praise in Jerusalem; Mba hotorina any Ziona ny anaran' i Jehovah, Ary ny fiderana Azy any Jerosalema, mba hihaino ny fitarainan' ireo voababo, mba hanafaka an' ireo efa voatendry hovonoina ho faty, afin d'écouter le soupir du captif, de libérer les clients de la mort,
Sal 102:22 When the people are gathered together, and the kingdoms, to serve the Lord. Rehefa tafangona ny firenena Sy ny fanjakana maro hanompo an' i Jehovah. mba hitorian' ireo ny anaran' ny Tompo ao Siona, sy ny fiderana azy ao Jerosalema; pour répandre dans Sion le nom de Yahvé, sa louange dans Jérusalem,
Sal 102:23 He weakened my strength in the way; he shortened my days. Efa nahaketraka ny heriko tany an-dalana Izy; Efa nahafohy ny androko Izy; raha avy izay hiangonan' ny firenena rehetra, mbamin' ny fanjakana, hanompo an' ny Tompo. quand se joindront peuples et royaumes pour rendre un culte à Yahvé.
Sal 102:24 I said, O my God, take me not away in the midst of my days: thy years are throughout all generations. Hoy izaho: Andriamanitro ô; aza maka ahy an-tenatenan' ny androko; Ny taonanao mihatra amin' ny taranaka fara mandimby. Efa nanaketraka ny heriko teny an-dàlana izy, efa nanafohy ny androko izy. En chemin ma force a fléchi; le petit nombre de mes jours,
Sal 102:25 Of old hast thou laid the foundation of the earth: and the heavens are the work of thy hands. Tany aloha no nanorenanao ny tany; Ary asan' ny tananao ny lanitra. Hoy aho: Ry Andriamanitro, aza alainao aho eo an-tenantenan' ny androko, hianao izay aharetan' ny taonanao, amin' ny taona mifandimby. fais-le-moi savoir, ne me prends pas à la moitié de mes jours, d'âge en âge vont tes années.
Sal 102:26 They shall perish, but thou shalt endure: yea, all of them shall wax old like a garment; as a vesture shalt thou change them, and they shall be changed: Ireo dia ho levona, fa Hianao no maharitra; Izy rehetra ho rovitra toy ny fitafiana; Toy ny lamba no hanovanao azy, ka hovana izy; Nanorina ny tany tamin' ny voalohany hianao, ary asan' ny tànanao ny lanitra. Depuis longtemps tu as fondé la terre, et les cieux sont l' ouvrage de tes mains;
Sal 102:27 But thou art the same, and thy years shall have no end. Fa Hianao no tsy miova, Ary ny taonanao no tsy ho tapitra. Ho levona ireo, fa hianao kosa maharitra, hihatonta toy ny fitafiana ireo; hanova azy toy ny lamba hianao, ka ho voaova izy. eux périssent, toi tu restes, tous comme un vêtement ils s' usent, comme un habit qu' on change, tu les changes;
Sal 102:28 The children of thy servants shall continue, and their seed shall be established before thee. Ny zanaky ny mpanomponao handry fahizay, Ary ny taranany hampitoerina eo anatrehanao. Fa hianao kosa maharitra tsy miova, ary tsy manam-pahataperana ny taonanao. mais toi, le même, sans fin sont tes années.
Sal 102:29 Ny zanaky ny mpanomponao honina amin' ny taniny, ary haharitra eo anatrehanao ny taranany. Les fils de tes serviteurs auront une demeure et leur lignée subsistera devant toi.

<-
->