<-
->

Sal 65:1 Praise waiteth for thee, O God, in Sion: and unto thee shall the vow be performed. Ho an' ny mpiventy hira.Salamo nataon' i Davida. Tonon-kira. Ho anao ny fanginana sy ny fiderana, Andriamanitra any Ziona ô, ary aminao no anefana ny voady. Ho an' ny mpampianatra hira. Salamon' i Davida. Fihirana. Du maître de chant. Psaume. De David. Cantique.
Sal 65:2 O thou that hearest prayer, unto thee shall all flesh come. Ry Mpihaino vavaka ô, Hianao no hohatonin' ny nofo rehetra. Hianao no mendrika hoderaina, ry Andriamanitra, any Siona, ho an' ny voninahitrao no anefan' ny olona voady. A toi la louange est due, ô Dieu, dans Sion; que pour toi le voeu soit acquitté
Sal 65:3 Iniquities prevail against me: as for our transgressions, thou shalt purge them away. Ny zava-mahameloka ahy dia mihoatra noho izay zakako; nefa Hianao no mamela ny fahadisoanay. Hianao, izay mihaino ny fivavahana, dia mankaminao ny olona rehetra. tu écoutes la prière. Jusqu'à toi vient toute chair
Sal 65:4 Blessed is the man whom thou choosest, and causest to approach unto thee, that he may dwell in thy courts: we shall be satisfied with the goodness of thy house, even of thy holy temple. Sambatra izay fidinao ka ampanatoninao hitoetra eo an-kianjanao; Te-ho voky ny zava-tsoa ao amin' ny tranonao izahay dia ny zava-masina ao amin' ny tempolinao. Tsindrian-keloka miavosa aho ity; hianao no mamela ny hadisoanay. avec ses oeuvres de péché; nos fautes sont plus fortes que nous, mais toi, tu les effaces.
Sal 65:5 By terrible things in righteousness wilt thou answer us, O God of our salvation; who art the confidence of all the ends of the earth, and of them that are afar off upon the sea: Zava-mahatahotra no ataonao amin' ny fahamarinana ho valin' ny vavakay, ry Andriamanitry ny famonjena anay ô, ry tokin' ny faran' ny tany rehetra sy ny ranomasina eny lavitra eny. Sambatra ny olona fidinao sy raisinao ho akaikinao, mba honina ao an-kianjanao! Enga anie izahay ka hivoky ny zava-tsoa ao an-tranonao, dia ao an-tempolinao masina. Heureux ton élu, ton familier, il demeure en tes parvis. Rassasions-nous des biens de ta maison, des choses saintes de ton Temple.
Sal 65:6 Which by his strength setteth fast the mountains; being girded with power: Mampiorina ny tendrombohitra amin' ny heriny Izy, misikina fahatanjahana Izy. Zava-mahagaga no anekenao ny fangatahanay noho ny fahamarinanao, ry Andriamanitry ny famonjena anay, tokin' ny vazan-tany efatra, sy ny ranomasina lavitra any. Tu nous réponds en prodiges de justice, Dieu de notre salut, espoir des extrémités de la terre et des îles lointaines;
Sal 65:7 Which stilleth the noise of the seas, the noise of their waves, and the tumult of the people. Mampitsahatra ny firohondrohon' ny onjan-dranomasina Izy, sy ny fitabataban' ny firenena. - Izy no mampiorina ny tendrombohitra amin' ny heriny; misikina ny fahefany, toi qui maintiens les montagnes par ta force, qui te ceins de puissance,
Sal 65:8 They also that dwell in the uttermost parts are afraid at thy tokens: thou makest the outgoings of the morning and evening to rejoice. Dia matahotra noho ny famantaranao ny mponina any am-paran' ny tany; ny any amin' ny fiposahan' ny maraina sy ny hariva no ampihobinao. mampitony ny fisafoaky ny ranomasina, ny fitroatran' ny onjany, ary ny fikorontanan' ny vahoaka. - qui apaises le fracas des mers, le fracas de leurs flots. Les peuples sont en rumeur,
Sal 65:9 Thou visitest the earth, and waterest it: thou greatly enrichest it with the river of God, which is full of water: thou preparest them corn, when thou hast so provided for it. Mamangy ny tany Hianao ka mahamando azy; mampahavokatra azy betsaka Hianao - Ny onin' Andriamanitra dia tondra-drano - Mamboatra vary ho an' ny olona Hianao; fa izany no famboatrao ny tany. Ankona amin' ny zava-mahagaga ataonao ny mponina any an-tany lavitra; ampiravoanao ny fara sisiny, dia ny atsinanana sy ny andrefana. pris d' effroi, les habitants des bouts du monde; tes signes font jubiler les portes du matin et du soir.
Sal 65:10 Thou waterest the ridges thereof abundantly: thou settlest the furrows thereof: thou makest it soft with showers: thou blessest the springing thereof. Mahampoka ny tany voasa Hianao ka mampiravona azy; ranonorana mivatravatra no amontosanao azy; mitahy ny fitsimohany Hianao. Manampy ny tany hianao, mba hahazìna azy, fenoinao harena izy. Feno rano ny loharanon' Andriamanitra, raha lonahinao toy izany ny tany, dia vary no omaninao. Tu visites la terre et la fais regorger, tu la combles de richesses. Le ruisseau de Dieu est rempli d' eau, tu prépares les épis. Ainsi tu la prépares
Sal 65:11 Thou crownest the year with thy goodness; and thy paths drop fatness. Satrohanao voninahitra ny taona fitahianao; ary ny dianao mitete menaka. Manondraka ny tany voasa, mandravona ny baingany, manalemy azy amin' ny tandrifin-drahona, mitahy ny fitsimohany. arrosant ses sillons, aplanissant ses mottes, tu la détrempes d' averses, tu bénis son germe.
Sal 65:12 They drop upon the pastures of the wilderness: and the little hills rejoice on every side. Vonton-drano ny fiandrasana ondry any an-efitra, ary misikina fifaliana ny havoana. Ny taona dia ataonao feno ny fanasoavanao tafahoatra; mitsororoka ny menaka amin' ny dianao. Tu couronnes l' année de tes bontés, sur tes ornières la graisse ruisselle;
Sal 65:13 The pastures are clothed with flocks; the valleys also are covered over with corn; they shout for joy, they also sing. Rakotra ondry ny saha; ary voasarona vary ny lohasaha: mihoby izy, eny, mihira koa. Vonton-drano ny tanim-bilona any an' efitra; miravaka hafaliana ny havoana. ils ruissellent, les pacages du désert, les collines sont bordées d' allégresse;
Sal 65:14 Rakotra biby fiompy ny tanim-bilona, miravaka salohim-bary ny lohasaha, mifaly sy mihira ny zavatra rehetra. les prairies se revêtent de troupeaux, les vallées se drapent de froment, les cris de joie, ô les chansons!

<-
->