<-
->

Sal 55:1 Give ear to my prayer, O God; and hide not thyself from my supplication. Ho an' ny mpiventy hira. Hampiarahina amin' ny valiha. Maskila nataon' i Davida. Mihainoa ny fivavako, Andriamanitra ô, ary aza miery amin' ny fitarainako. Ho an' ny mpampianatra hira. Ampiarahina amin' ny zava-maneno tendrena. Hiran' i Davida. Du maître de chant. Sur les instruments à cordes. Poème. De David.
Sal 55:2 Attend unto me, and hear me: I mourn in my complaint, and make a noise; Henoy aho, ka valio; miriorio ny eritreritro, ka mitoloko aho, Henoy ny fivavahako, ry Andriamanitra, aza iambohoanao ny fitarainako. Entends, ô Dieu, ma prière, ne te dérobe pas à ma supplique,
Sal 55:3 Because of the voice of the enemy, because of the oppression of the wicked: for they cast iniquity upon me, and in wrath they hate me. Noho ny feon' ny fahavalo sy ny fampahorian' ny ratsy fanahy; fa mampianjera loza amiko ireny, ary amin' ny fahatezerana no ankahalany ahy. Henoy aho, ary valio koa! Efa miriorio be ihany, mitoreo sy mitoloko aho, donne-moi audience, réponds-moi, je divague en ma plainte. Je frémis
Sal 55:4 My heart is sore pained within me: and the terrors of death are fallen upon me. Mangorohoro ato anatiko ny foko, ary mamely ahy ny tahotra ny fahafatesana. noho ny fandrahonan' ny fahavalo, sy ny fampahorian' ny ratsy fanahy; satria ampidirany loza aho, ary enjehiny amim-pahatezerana. sous les cris de l' ennemi, sous les huées de l' impie; ils me chargent de crimes, avec rage ils m' accusent.
Sal 55:5 Fearfulness and trembling are come upon me, and horror hath overwhelmed me. Tahotra sy hovitra no mahazo ahy, ary manafotra ahy ny horohoro. Ka ny foko mangorohoro ato anatiko; ny tahotra ny fahafatesana manindry ahy. Mon coeur se tord en moi, les affres de la mort tombent sur moi;
Sal 55:6 And I said, Oh that I had wings like a dove! for then would I fly away, and be at rest. Ka hoy izaho: enga anie ka manana elatra tahaka ny voromailala aho, dia handositra aho ka hahita izay hitoerako; Ny hovitra amam-badi-po mamely ahy; ny horohoro koa manarona ahy. crainte et tremblement me pénètrent, un frisson m'étreint.
Sal 55:7 Lo, then would I wander far off, and remain in the wilderness. Selah. Eny, handositra lavitra aho ka hitoetra any an-efitra. Ary hoy aho: Endrey! raha manana elatry ny voromailala mantsy aho, dia hanidina sy hipetraka amim-piadanana; Et je dis Qui me donnera des ailes comme à la colombe, que je m' envole et me pose?
Sal 55:8 I would hasten my escape from the windy storm and tempest. Handeha faingana aho hamonjy fialofana, mba tsy ho azon' ny tafio-drivotra sy ny ranonoram-baratra. dia handositra lavitra dia lavitra aho, ka honina any an' efitra any. - Selà. Voici, je m' enfuirais au loin, je gîterais au désert.
Sal 55:9 Destroy, O Lord, and divide their tongues: for I have seen violence and strife in the city. Aringano izy, ary akoroy ny fiteniny, Tompo ô; fa mahita loza sy ady ao an-tanàna aho. Hitady fialofana faingana aho, lavitra ny tafio-drivotra aman-dranonoram-baratra. J' aurais bientôt un asile contre le vent de calomnie, et l' ouragan
Sal 55:10 Day and night they go about it upon the walls thereof: mischief also and sorrow are in the midst of it. Hodidininy andro aman' alina eny ambonin ny mandany io; ary heloka sy fampahoriana no ao aminy; Tompo ô, aringano izy, ary akoroy ny fiteniny! fa ao an-tanàna dia heriny sy ady no hitako; qui dévore, Seigneur, et le flux de leur langue. Je vois en effet la violence et la discorde en la ville;
Sal 55:11 Wickedness is in the midst thereof: deceit and guile depart not from her streets. Ratsy no ao anatiny; ary ny fitaka sy ny fanangolena tsy mba miala amin' ny lalàmbeny. Voahodidiny andro aman' alina ny mandany; ny heloka sy ny fampahoriana no ao afovoany, de jour et de nuit elles tournent en haut de ses remparts. Crime et peine sont au-dedans
Sal 55:12 For it was not an enemy that reproached me; then I could have borne it: neither was it he that hated me that did magnify himself against me; then I would have hid myself from him: Fa tsy fahavalo no nanaratsy ahy,- fa raha izany, dia niaritra ihany aho; tsy olona nankahala ahy no nanandra-tena namely ahy, fa raha izany, dia niery azy aho; ny faharatsiana no ao anatiny; tsy mandao ny kianjany ny famoretana amam-pitaka. la ruine est au-dedans; jamais de sa grand-place ne s'éloignent fraude et tyrannie.
Sal 55:13 But it was thou, a man mine equal, my guide, and mine acquaintance. Fa ianao, lehilahy mitovy saranga amiko, namako sy sakaizako indrindra, Fa tsy mba hoe favahalo akory no manaratsy ahy; raha izany dia zakako ihany; tsy mba rafilahy no mitsangan-kamely ahy: raha izany, hiery azy aho. Si encore un ennemi m' insultait, je pourrais le supporter; si contre moi s'élevait mon rival, je pourrais me dérober.
Sal 55:14 We took sweet counsel together, and walked unto the house of God in company. Dia isika izay nifankamamy resaka ka niara-nandeha tamin' ny maro ho ao an-tranon' Andriamanitra. Fa hianao izay nataoko toy ny tenako; mpanolo-tsaina tsy anafenana aman-tsakaizako. Mais toi, un homme de mon rang, mon ami, mon intime,
Sal 55:15 Let death seize upon them, and let them go down quick into hell: for wickedness is in their dwellings, and among them. Aoka hanampoka azy ny fahafatesana. Aoka hidina velona any amin' ny fiainan-tsi-hita izy; fa ratsy no ao amin' ny fonenany, dia ao afovoany. Nifanerasera tamin-pifankahazarana mamy isika; niara-nandeha tamin' ny maro, ho any an-tranon' Andriamanitra isika. à qui m' unissait une douce intimité dans la maison de Dieu! Qu' ils s' en aillent dans le tumulte,
Sal 55:16 As for me, I will call upon God; and the Lord shall save me. Raha izaho, dia Andriamanitra no hantsoiko; ary Jehovah no hamonjy ahy. Aoka ho azon' ny fahafatesana tampoka izy ireo, ka hidina velona any amin' ny Seoly! Fa ao amin' ny fonenany, ao afovoan' izy ireo, ny hasomparana. que sur eux fonde la Mort, qu' ils descendent vivants au shéol, car le mal est chez eux, dans leur logis.
Sal 55:17 Evening, and morning, and at noon, will I pray, and cry aloud: and he shall hear my voice. Hariva sy maraina ary mitatao vovonana no hitarainako sy hitolokoako; dia hihaino ny feoko Izy, Izaho kosa, Andriamanitra no antsoiko, ary Iaveh no hamonjy ahy. Pour moi, vers Dieu j' appelle et Yahvé me sauve;
Sal 55:18 He hath delivered my soul in peace from the battle that was against me: for there were many with me. Ka hanavotra ny fanahiko ho amin' ny fiadanana hahafahako amin' ny adin' ireny amiko, fa maro no miady amiko. Hariva, maraina, am-pamatonan' andro, mitaraina aho, mitoloko aho ka handre ny feoko izy. le soir et le matin et à midi je me plains et frémis. Il entend mon cri,
Sal 55:19 God shall hear, and afflict them, even he that abideth of old. Selah. Because they have no changes, therefore they fear not God. Hihaino Andriamanitra, Izay mipetraka hatramin' ny taloha, ka hamaly ireo olona tsy miova toetra, sady tsy matahotra an' Andriamanitra. Hanafaka ny fanahiko amin' ny ady amelezany ahy, ho amin' ny fiadanana, izy, fa maro ry zareo miady amiko. il rachète dans la paix mon âme de la guerre qu' on me fait ils sont en procès avec moi.
Sal 55:20 He hath put forth his hands against such as be at peace with him: he hath broken his covenant. Efa naninjitra ny tànany hamely izay nihavana taminy izy; namadika ny fanekeny izy. Ho ren' Andriamanitra ka hanetry an' ireny izy, izay mipetraka mandrakizay ao amin' ny fiketrahany. - Selà. Satria tsy misy finoana izy ireny, tsy manana ny tahotra an' Andriamanitra. Or Dieu entendra, il les humiliera, lui qui trône dès l' origine; pour eux, point d' amendement ils ne craignent pas Dieu.
Sal 55:21 The words of his mouth were smoother than butter, but war was in his heart: his words were softer than oil, yet were they drawn swords. Malambo noho ny rononomandry ny vavany, kanjo ady no ao am-pony; malemy noho ny diloilo ny teniny, kanjo sabatra voatsoaka ireny. Maninji-tànana amin' izay mihavana aminy, mamadika ny fanekeny. Il étend les mains contre ses alliés, il a violé son pacte;
Sal 55:22 Cast thy burden upon the Lord, and he shall sustain thee: he shall never suffer the righteous to be moved. Apetraho amin' i Jehovah ny entanao, ary Izy no hanohana anao; tsy havelany hangozohozo mandrakizay ny marina. Mamy hoatry ny ronono ny teny aloaky ny vavany, nefa ady no ao am-pony. Malemy noho ny diloilo ny teniny, nefa lela sabatra miharihary. plus onctueuse que la crème est sa bouche et son coeur fait la guerre; ses discours sont plus doux que l' huile et ce sont des épées nues.
Sal 55:23 But thou, O God, shalt bring them down into the pit of destruction: bloody and deceitful men shall not live out half their days; but I will trust in thee. Fa Hianao, Andriamanitra ô, no hampidina ireo any an-davaka fanimbana; ny mpandatsa-drà sy mpamitaka tsy hahatratra ny an-tsasaky ny androny; fa izaho kosa dia hatoky Anao. Miankìna amin' ny Tompo fa hanohana anao izy; tsy havelany hangozohozo mandrakariva ny marina. Décharge sur Yahvé ton fardeau et lui te subviendra, il ne peut laisser à jamais chanceler le juste.
Sal 55:24 Ary hianao, ry Andriamanitra, dia hampidina azy any an-davaka fahaverezana; ireo olona mpandatsa-dra sy mpamitaka, tsy hahatratra ny antsasaky ny androny. Fa ny amiko kosa, dia hianao no ametrahako ny fitokiako. Et toi, ô Dieu, tu les pousses dans le puits du gouffre, les hommes de sang et de fraude, avant la moitié de leurs jours. Et moi je compte sur toi.

<-
->