<-
->

Sal 6:1 O Lord, rebuke me not in thine anger, neither chasten me in thy hot displeasure. Ho an' ny mpiventy hira. Nampiarahina amin' ny valiha. Al-hasheminith. Salamo nataon' i Davida. Jehovah ô, aza ny fahatezeranao no ananaranao ahy, ary aza ny fahaviniranao no amaizanao ahy. Ho an' ny mpampianatra hira. Amin' ny zava-maneno tendrena. Amin' ny Oktavy. Salamon' i Davida. Du maître de chant. Sur les instruments à cordes. Sur l' octacorde. Psaume. De David.
Sal 6:2 Have mercy upon me, O Lord; for I am weak: O Lord, heal me; for my bones are vexed. Mamindrà fo amiko, Jehovah ô, fa reraka aho; sitrano aho, Jehovah ô, fa mihozohozo ny taolako. Iaveh ô, aza sazinao amin' ny fahatezeranao aho, ary aza faizinao amin' ny fisafoahanao. Yahvé, ne me châtie point dans ta colère, ne me reprends point dans ta fureur.
Sal 6:3 My soul is also sore vexed: but thou, O Lord, how long? Ny fanahiko koa dia mangovitra loatra; fa Hianao, Jehovah ô, mandra-pahoviana? Mamindra fo, ry Iaveh, fa reraka aho; sitrano aho, ry Iaveh, fa mangozohozo ny taolako. Pitié pour moi, Yahvé, je suis à bout de force, guéris-moi, Yahvé, mes os sont bouleversés,
Sal 6:4 Return, O Lord, deliver my soul: oh save me for thy mercies' sake. Miverena, Jehovah ô, afaho ny fanahiko; Vonjeo aho noho ny famindram-ponao. Mitebiteby loatra ny fanahiko, fa hianao Iaveh mandra-pahoviana?... mon âme est toute bouleversée. Mais toi, Yahvé, jusques à quand?
Sal 6:5 For in death there is no remembrance of thee: in the grave who shall give thee thanks? Fa tsy misy fahatsiarovana Anao any amin' ny fahafatesana, any amin' ny fiainan-tsi-hita iza no hidera Anao? Miverena, ry Iaveh, afaho ny fanahiko, vonjeo aho, noho ny famindram-ponao. Reviens, Yahvé, délivre mon âme, sauve-moi, en raison de ton amour.
Sal 6:6 I am weary with my groaning; all the night make I my bed to swim; I water my couch with my tears. Efa sasatry ny misento aho; mampitsinkafona ny farafarako isan' alina aho sady mahampo-dranomaso ny fandriako. Fa ny efa maty tsy mahatsiaro anao intsony, any amin' ny Seoly zovy no hidera anao? Car, dans la mort, nul souvenir de toi dans le shéol, qui te louerait?
Sal 6:7 Mine eye is consumed because of grief; it waxeth old because of all mine enemies. Lanin' alahelo ny masoko; efa pahina izy amin' ny ataon' ny mpampahory ahy rehetra. Trotraka aho, azon' ny misento, ampo-dranomaso isan' alina ny fandriako; vonton' ny ranomasoko ny farafarako. Je me suis épuisé en gémissements, chaque nuit, je baigne ma couche; de mes larmes j' arrose mon lit,
Sal 6:8 Depart from me, all ye workers of iniquity; for the Lord hath heard the voice of my weeping. Mialà amiko, ianareo mpanao ratsy rehetra; fa Jehovah efa nandre ny feon' ny fitomaniako. Lanin' alahelo ny masoko; efa mason' antitra noho ny ataon' ny mpanenjika ahy rehetra izy. mon oeil est rongé de pleurs. Insolence chez tous mes oppresseurs;
Sal 6:9 The Lord hath heard my supplication; the Lord will receive my prayer. Jehovah efa nandre ny fangatahako; Jehovah no handray ny fivavahako. Mialà amiko hianareo mpanao ratsy rehetra, fa efa ren' ny Tompo ny feon' ny fitomaniako. loin de moi, tous les malfaisants! Car Yahvé entend la voix de mes sanglots;
Sal 6:10 Let all mine enemies be ashamed and sore vexed: let them return and be ashamed suddenly. Ho menatra sy hangovitra indrindra ny fahavaloko rehetra; hihodina izy ka ho menatra tampoka. Efa nohenoin' ny Tompo ny fifonako, efa raisin' ny Tompo ny fivavahako. Yahvé entend ma supplication, Yahvé accueillera ma prière.
Sal 6:11 Hangaihay sy ho raiki-tahotra ny fahavaloko rehetra; hihemotra izy, fa safo-kenatra tampoka. Tous mes ennemis, confondus, bouleversés, qu' ils reculent, soudain confondus!

<-
->