<-
->

Sal 77:1 I cried unto God with my voice, even unto God with my voice; and he gave ear unto me. Ho an' ny mpiventy hira. Al-jedotona. Salamo nataon' i Asafa. Ny feoko dia mankany amin' Andriamanitra, ka mitaraina aho; eny, ny feoko mankany amin' Andriamanitra, ka mihaino ahy Izy. Ho an' ny mpampianatra hira... Iditona. Salamon' i Asafa. Du maître de chant... Yedutûn. D' Asaph. Psaume.
Sal 77:2 In the day of my trouble I sought the Lord: my sore ran in the night, and ceased not: my soul refused to be comforted. Tamin' ny andro fahoriako no nitadiavako ny Tompo; ny tanako nasandratra nony alina ka tsy vizana; ny fanahiko tsy nety nampiononina. Miakatra ho any amin' Andriamanitra ny feoko, ka mitaraina aho; Miakatra ho any amin' Andriamanitra ny feoko: aoka hihaino ahy anie izy. Vers Dieu ma voix : je crie, vers Dieu ma voix : il m' entend.
Sal 77:3 I remembered God, and was troubled: I complained, and my spirit was overwhelmed. Selah. Ta-hahatsiaro an' Andriamanitra aho, ka dia nisento; te-hieritreritra aho, ka dia reraka ny fanahiko. Mitady ny Tompo, amin' ny andron' ny fahoriako aho; manandra-tànana tsy mety vizana aho, nony alina; lavin' ny fanahiko avokoa ny fampiononana. Au jour d' angoisse j' ai cherché le Seigneur; la nuit, j' ai tendu la main sans relâche, mon âme a refusé d'être consolée.
Sal 77:4 Thou holdest mine eyes waking: I am so troubled that I cannot speak. Mampiari-tory ny masoko Hianao; mitebiteby aho ka tsy mahateny. Mahatsiaro an' Andriamanitra aho, dia misento; mieritreritra aho dia reraka ny fanahiko. - Selà. Je me souviens de Dieu et je gémis, je médite et le souffle me manque.
Sal 77:5 I have considered the days of old, the years of ancient times. Nihevitra ny andro fahiny aho, dia ny taon-dasa ela. Hazoninao misokatra ny hodi-masoko; ary tsy mahateny aho, azon' ny tebitebiko; Tu as retenu les paupières de mes yeux, je suis troublé, je ne puis parler;
Sal 77:6 I call to remembrance my song in the night: I commune with mine own heart: and my spirit made diligent search. Ta-hahatsiaro ny nitendreko valiha tamin' ny alina aho; te-hidinidinika amin' ny foko aho, ary ny fanahiko nanontany mafy hoe: ka eritreretiko izany andro taloha, mbamin' ny taona fahizany. j' ai pensé aux jours d' autrefois, d' années séculaires
Sal 77:7 Will the Lord cast off for ever? and will he be favourable no more? Hanary mandrakizay va ny Tompo? Tsy hankasitraka intsony va Izy? Tsaroako ny hirako tamin' ny alina; dia mandinidinika ao am-poko aho, ary hoy ny fanontanian' ny saiko: je me souviens; je murmure dans la nuit en mon coeur, je médite et mon esprit interroge
Sal 77:8 Is his mercy clean gone for ever? doth his promise fail for evermore? Efa nitsahatra mandrakizay va ny famindram-pony? Efa tapitra mandrakizay va ny teniny? Dia hanary mandrakizay ve ny Tompo, dia tsy hankasitraka intsony ve izy? Est-ce pour les siècles que le Seigneur rejette, qu' il cesse de se montrer favorable?
Sal 77:9 Hath God forgotten to be gracious? hath he in anger shut up his tender mercies? Selah. Efa nanadino hamindra fo va Andriamanitra? Efa nohidiany an-katezerana va ny fiantràny? Tapitra mandrakizay va ny famindram-pony? Tapaka teo va ny fampanantenany momba ny taona ho avy? Son amour est-il épuisé jusqu'à la fin, achevée pour les âges des âges la Parole?
Sal 77:10 And I said, This is my infirmity: but I will remember the years of the right hand of the most High. Ary hoy izaho: Izao no mahararirary ny foko, dia ny niovan' ny tanana ankavanan' ny Avo Indrindra. Hadinon' Andriamanitra va ny famindram-pony: Notsoahany noho ny fahatezerany va ny indrafony? - Selà. Est-ce que Dieu oublie d' avoir pitié, ou de colère ferme-t-il ses entrailles?
Sal 77:11 I will remember the works of the Lord: surely I will remember thy wonders of old. Hampahatsiaro ny asan' i Jehovah aho, fa ta-hahatsiaro ny fahagagana nataonao fony taloha; Hoy aho: Izao no dia mankararirary ahy: niova ny tànana ankavanan' Andriamanitra! Et je dis : "Voilà ce qui me blesse elle est changée, la droite du Très-Haut."
Sal 77:12 I will meditate also of all thy work, and talk of thy doings. Eny hisaina ny asanao rehetra aho, ary hihevitra ny nataonao. Te-hampahatsiaro ny asan' ny Tompo aho fa mahatsiahy ny asanao mahagaga fahiny. Je me souviens des hauts faits de Yahvé, oui, je me souviens d' autrefois, de tes merveilles,
Sal 77:13 Thy way, O God, is in the sanctuary: who is so great a God as our God? Andriamanitra ô, amin' ny fitoerana masina ny lalanao; iza no andriamani-dehibe tahaka an' Andriamanitra? Tiako ny mieritreritra ny asanao rehetra, sy mandinika ny zava-dehibe nataonao. je me murmure toute ton oeuvre, et sur tes hauts faits je médite
Sal 77:14 Thou art the God that doest wonders: thou hast declared thy strength among the people. Hianao no Andriamanitra Izay manao fahagagana; efa nampahalala ny herinao teny amin' ny firenena Hianao. Andriamanitra ô, masina ny làlanao, zovy moa no Andriamanitra lehibe tahaka ny Andriamanitsika. O Dieu, saintes sont tes voies! quel dieu est grand comme Dieu?
Sal 77:15 Thou hast with thine arm redeemed thy people, the sons of Jacob and Joseph. Selah. Navotan' ny sandrinao ny olonao, dia ny taranak' i Jakoba sy Josefa. Hianao no Andriamanitra mahavita fahagagana, naneho ny herinao tamin' ny firenena hianao. Toi, le Dieu qui fait merveille, tu fis savoir parmi les peuples ta force;
Sal 77:16 The waters saw thee, O God, the waters saw thee; they were afraid: the depths also were troubled. Ny rano be nahita Anao, Andriamanitra ô, ny rano be nahita Anao ka toran-kovitra; eny, nanonjanonja ny lalina. Navotanao tamin' ny sandrinao ny vahoakanao, dia ny taranak' i Jakoba sy Josefa. - Selà. par ton bras tu rachetas ton peuple, les enfants de Jacob et de Joseph.
Sal 77:17 The clouds poured out water: the skies sent out a sound: thine arrows also went abroad. Nandatsaka ranonorana ny rahona; nikotrokotroka ny lanitra; nifanaretsaka koa ny zana-tsipìkanao. Nahita anao ny rano, ry Andriamanitra ô, nahita anao ny rano dia nangovitra; nihovitrovitra ny hantsana. Les eaux te virent, ô Dieu, les eaux te virent et furent bouleversées, les abîmes aussi s' agitaient.
Sal 77:18 The voice of thy thunder was in the heaven: the lightnings lightened the world: the earth trembled and shook. Ny fikotrokotroky ny kotrokorana dia teo amin' ny tadio; nahazava izao rehetra izao ny helatra; nihovotrovotra sy nihorohoro ny tany. Nandatsaka ny ranony ny rahona, nikotrokotroka ny feon' ny rahona, dia nifanaretsaka hatraiza hatraiza ny zana-tsipìkanao. Les nuées déversèrent les eaux, les nuages donnèrent de la voix, tes flèches aussi filaient.
Sal 77:19 Thy way is in the sea, and thy path in the great waters, and thy footsteps are not known. Tany amin' ny ranomasina ny lalanao, ary ny nalehanao dia tany amin' ny rano mandriaka, ka tsy fantatra ny dian-tongotrao. Nanakoako tao amin' ny tadio ny varatrao, nanazava izao tontolo izao ny tsela-baratra; nihorin-koditra sy nihorohoro ny tany. Voix de ton tonnerre en son roulement. Tes éclairs illuminaient le monde, la terre s' agitait et tremblait.
Sal 77:20 Thou leddest thy people like a flock by the hand of Moses and Aaron. Ny tanan' i Mosesy sy Arona no nitondranao ny olonao toy ny ondry. Làlana nalehanao ny ranomasina, sakeli-dàlana nombanao ny ranobe, ka tsy nisy nahafantarana ny dianao. Sur la mer fut ton chemin, ton sentier sur les eaux innombrables. Et tes traces, nul ne les connut.
Sal 77:21 Nitondra ny vahoakanao, toy ny biby fiompy, hianao tamin' ny tànan' i Moizy sy Aarona. Tu guidas comme un troupeau ton peuple par la main de Moïse et d' Aaron.

<-
->