<-
->

Sal 56:1 Be merciful unto me, O God: for man would swallow me up; he fighting daily oppresseth me. Ho an' ny mpiventy hira. Al-jonathelem-rehokim. Miktama nataon' i Davida, fony nisambotra azy tany Gata ny Filistina. Mamindrà fo amiko, Andriamanitra ô, fa misafoaka manenjika ahy ny olona; miady amiko mandrakariva izy ka mampahory ahy. Ho an' ny mpampianatra hira. Amin' ilay Voromailala gina any an-tany lavitra. Hiran' i Davida. Fony izy nosamborin' ny Filistina tany Geta. Du maître de chant. Sur "l' oppression des princes lointains." De David. A mi-voix. Quand les Philistins s' emparèrent de lui à Gat.
Sal 56:2 Mine enemies would daily swallow me up: for they be many that fight against me, O thou most High. Misafoaka manenjika mandrakariva ny mpampahory ahy; maro tokoa no mirehareha miady amiko. Mamindrà fo amiko, ry Andriamanitra, fa milofo mamely ahy ny olona, miady amiko tontolo andro izy, sady manenjika ahy; Pitié pour moi, ô Dieu, on me harcèle, tout le jour des assaillants me pressent.
Sal 56:3 What time I am afraid, I will trust in thee. Amin' ny andro atahorako no itokiako Anao. mamely ahy tontolo andro ny mpanohitra ahy, maro izy ireo miandranandrana miady amiko. Ceux qui me guettent me harcèlent tout le jour ils sont nombreux ceux qui m' assaillent là-haut.
Sal 56:4 In God I will praise his word, in God I have put my trust; I will not fear what flesh can do unto me. Andriamanitra no iderako ny teniny; Andriamanitra no itokiako, ka tsy mba hatahotra aho; inona no hataon' ny nofo amiko? Rahefa azon-tahotra aza aho, dia mitoky aminao. Le jour où je crains, moi je compte sur toi.
Sal 56:5 Every day they wrest my words: all their thoughts are against me for evil. Manimba ny raharahako mandra-kariva ireny; ny heviny rehetra dia ny hanisy ratsy ahy ihany. Amin' ny fanampian' Andriamanitra no iderako ny fahatanterahan' ny teniny. Andriamanitra no itokiako, ka tsy matahotra na inona inona aho: Inona no ho efan' ny olona foana amiko? Sur Dieu dont je loue la parole, sur Dieu je compte et ne crains plus, que me fait à moi la chair?
Sal 56:6 They gather themselves together, they hide themselves, they mark my steps, when they wait for my soul. Miangona izy, miery izy, mitsongo-dia ahy izy, satria mikendry ny aiko. Asiany sain-katezerana mandrakariva ny teniko; ao amiko no ambetin-keviny rehetra hamerezany ahy. Tout le jour ils s' en prennent à mes paroles, contre moi tous leurs pensers vont à mal;
Sal 56:7 Shall they escape by iniquity? in thine anger cast down the people, O God. Amin' izany faharatsiany izany moa hisy hahafahany va? Aripaho amin' ny fahatezeranao ny firenena. Andriamanitra ô. Mioko izy, mametraka mpitsikilo izy, mitsikilo ny diako izy, satria mikendry ny aiko. ils s' ameutent, se cachent, épient mes traces, comme pour surprendre mon âme.
Sal 56:8 Thou tellest my wanderings: put thou my tears into thy bottle: are they not in thy book? Manisa ny firenireneko Hianao; ataovy ao an-tavoahanginao ny ranomasoko; tsy eo amin' ny bokinao va ireny? He izany heloka mitambesatra aminy, ka aiza no hahafahany indray? Aringano amin' ny fahatezeranao ireo vahoaka ireo, ry Andriamanitra. A cause du forfait, rejette-les, dans ta colère, ô Dieu, abats les peuples!
Sal 56:9 When I cry unto thee, then shall mine enemies turn back: this I know; for God is for me. Amin' izay dia hiamboho ny fahavaloko amin' ny andro hiantsoako Anao; izao dia fantatro, fa momba ahy Andriamanitra. Efa voaisanao izay ny dia nirenireneko tamin' ny andro niainako, efa voangonao an-tsininao hoditra ny ranomasoko; moa tsy efa voasoratra ao amin' ny bokinao ireny? Tu as compté, toi, mes déboires, recueille mes larmes dans ton outre!
Sal 56:10 In God will I praise his word: in the Lord will I praise his word. Andriamanitra no iderako ny teniny; Jehovah no iderako ny teniny. Ka dia hiamboho ny fahavaloko, amin' ny andro hiantsoako anao; fantatro izao, fa momba ahy Andriamanitra. Alors mes ennemis reculeront le jour où j' appelle. Je le sais, Dieu est pour moi.
Sal 56:11 In God have I put my trust: I will not be afraid what man can do unto me. Andriamanitra no itokiako; ka tsy mba hatahotra aho; inona no hataon' ny olona amiko? Amin' ny fanampian' Andriamanitra no iderako ny fahatanterahan' ny teniny. Amin' ny fanampian' ny Tompo no iderako ny fahatanterahan' ny fampanantenany. Sur Dieu dont je loue la parole, sur Yahvé dont je loue la parole,
Sal 56:12 Thy vows are upon me, O God: I will render praises unto thee. Nivoady taminao aho, Andriamanitra ô, dia hanatitra fanati-pisaorana ho Anao. Andriamanitra no itokiako, ka tsy matahotra na inona na inona aho. Inona no ho efan' izay olona foana amiko? sur Dieu je compte et ne crains plus, que me fait à moi un homme?
Sal 56:13 For thou hast delivered my soul from death: wilt not thou deliver my feet from falling, that I may walk before God in the light of the living? Fa efa nanafaka ny fanahiko tamin' ny fahafatesana Hianao; eny, nanafaka ny tongotro Hianao mba tsy ho solafaka. Handehanako eo anatrehan' Andriamanitra amin' ny fahazavan' ny velona. Ny voady nataoko taminao, ry Andriamanitra, tsy maintsy hoefaiko; hanatitra sorona fisaorana aminao aho. A ma charge, ô Dieu, les voeux que je t' ai faits, j' acquitte envers toi les actions de grâces;
Sal 56:14 Fa nanafaka ny fanahiko tamin' ny fahafatesana hianao, - moa va tsy niaro ny tongotro tsy ho solafaka? - mba handehanako eo anatrehan' Andriamanitra amin' ny fahazavan' ny velona. car tu sauvas mon âme de la mort pour que je marche à la face de Dieu dans la lumière des vivants.

<-
->