<-
->

Sal 141:1 Lord, I cry unto thee: make haste unto me; give ear unto my voice, when I cry unto thee. Salamo nataon' i Davida. Jehovah ô, mitaraina aminao aho, faingàna hankatý amiko; Henoy ny feoko amin' ny fiantsoako Anao. Salamon' i Davida. Iaveh ô, miantso anao aho, tongava faingana amiko hianao; atongilano ny sofinao amin' ny feoko, raha miantso anao aho. Psaume. De David. Yahvé, je t' appelle, accours vers moi, écoute ma voix qui t' appelle;
Sal 141:2 Let my prayer be set forth before thee as incense; and the lifting up of my hands as the evening sacrifice. Aoka hankeo anatrehanao mandrakariva toy ny ditin-kazo manitra ny fivavako, Ary ho toy ny fanatitra hariva ny fanandratako ny tanako. Aoka ho eo anatrehanao toy ny emboka anie ny fivavahako. que monte ma prière, en encens devant ta face, les mains que j'élève, en offrande du soir!
Sal 141:3 Set a watch, O Lord, before my mouth; keep the door of my lips. Jehovah ô, asio fiambenana eo anoloan' ny vavako; Ambeno ny varavaran' ny molotro. Iaveh ô, asio fiambenana eo amin' ny vavako; ary mpitily eo am-baravaran' ny molotro. Etablis, Yahvé, une garde à ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres.
Sal 141:4 Incline not my heart to any evil thing, to practise wicked works with men that work iniquity: and let me not eat of their dainties. Aza avela hirona ho amin' ny zava-dratsy ny foko, Hiray raharaha amin' ny olona mpanao ratsy hanao izay asa tsy mety; Ary aoka tsy hihinana ny zava-piny aho. Aza atongilanao amin' ny ratsy ny foko, na hilozoka amin' ny asa ratsy, miaraka amin' ny olona mpanao ratsy. Retiens mon coeur de parler mal, de commettre l' impiété en compagnie des malfaisants. Non, je ne goûterai pas à leurs plaisirs!
Sal 141:5 Let the righteous smite me; it shall be a kindness: and let him reprove me; it shall be an excellent oil, which shall not break my head: for yet my prayer also shall be in their calamities. Aoka ny marina hamely ahy amin' ny fahalemen-panahy ka hananatra ahy, Fa diloilo ahosotra ny lohako izany, ary aoka tsy handà izany ny lohako; Fa ny hany heriko dia ny mbola hivavaka ihany noho ny faharatsian' ireny. Raha ny marina no mamely ahy, tombontsoa ho ahy izany; raha izy no mananatra ahy, diloilo manitra eo an-dohako izany, ka tsy holavin' ny lohako, fa amin' izay ny fivavahako no hany hanoherako ny hevi-dratsin' ireny. Que le juste me frappe en ami et me corrige, que l' huile de l' impie jamais n' orne ma tête, car je me compromettrais encore dans leurs méfaits.
Sal 141:6 When their judges are overthrown in stony places, they shall hear my words; for they are sweet. Havarina amin' ny hantsam-bato ny mpitsara azy, Dia hankasitraka ny teniko ny olona. Nefa tsy ho ela dia havarina, manaraka ny vatolampy, ny lehiben' ireny; ary handre ny teniko ny olona, fa mahafinaritra izany. Ils sont livrés à l' empire du Rocher, leur juge, eux qui avaient pris plaisir à m' entendre dire
Sal 141:7 Our bones are scattered at the grave' s mouth, as when one cutteth and cleaveth wood upon the earth. Toy ny fiasa sy ny fihevo ny tany no nanelezana ny taolanay teo am-bavan' ny fiainan-tsi-hita. Toy ny fanoritra sy fihevon' ny asa ny tany, no famafy ny taolantsika teo am-bavan' ny seoly. "Comme une meule éclatée par terre, nos os sont dispersés à la bouche du shéol."
Sal 141:8 But mine eyes are unto thee, O GOD the Lord: in thee is my trust; leave not my soul destitute. Fa Hianao no andrandrain' ny masoko, Jehovah Tompo ô; Hianao no ialofako, aza mandatsaka ny aiko. Fa hianao no andrandrain' ny masoko, Iaveh Tompo ô; ao akaikinao no itadiavako fialofana: aza mahafoy ny fanahiko! Vers toi, Yahvé, mes yeux, en toi je m' abrite, ne répands pas mon âme;
Sal 141:9 Keep me from the snares which they have laid for me, and the gins of the workers of iniquity. Arovy aho amin' ny fandrika amandrihany ahy Sy amin' ny tadivavaran' ny mpanao ratsy. Arovy amin' ny fandrika amandrihany ahy aho, dia amin' ny fanotrehan' ireo mpanao ratsy. garde-moi d'être pris au piège qu' on me tend, au traquenard des malfaisants.
Sal 141:10 Let the wicked fall into their own nets, whilst that I withal escape. Aoka ny ratsy fanahy ho latsaka eo anatin' ny fandriny ihany, Fa izaho kosa handalo fotsiny. Aoka ny ratsy fanahy ho latsaka amin' ny fandrika nataony; fa izaho kosa izay dia ho afaka amin' izany. Qu' ils tombent, les impies, chacun dans son filet, tandis que moi, je passe.

<-
->