<-
->

Sal 12:1 Help, Lord; for the godly man ceaseth; for the faithful fail from among the children of men. Ho an' ny mpiventy hira. Al-hasheminith. Salamo nataon' i Davida. Vonjeo, Jehovah ô, fa efa lany ny tsara fanahy; eny, tsy misy mahatoky intsony eo amin' ny zanak' olombelona. Ho an' ny mpampianatra hira. Amin' ny Oktavy. Hiran' i Davida. Du maître de chant. Sur l' octacorde. Psaume. De David.
Sal 12:2 They speak vanity every one with his neighbour: with flattering lips and with a double heart do they speak. Samy milaza lainga amin' ny namany amin' ny molotra mandrobo izy; fo mamorom-pitaka no itenenany. Vonjeo ry Iaveh ô! fa mihafongotra ny tia vavaka: mihafoana tsy ho eo amin' ny zanak' olombelona ny mahatoky. Sauve, Yahvé! c' en est fait de tes amis, les fidèles ont disparu d' entre les fils d' Adam.
Sal 12:3 The Lord shall cut off all flattering lips, and the tongue that speaketh proud things: Holevonin' i Jehovah anie ny molotra mandrobo rehetra sy ny lela miteny avonavona, Mifampilaza lainga no ataon' ny olona; molotra mandrobo sy feo mamorom-pitaka no itenenany. On ne fait que mentir, chacun à son prochain, lèvres trompeuses, langage d' un coeur double.
Sal 12:4 Who have said, With our tongue will we prevail; our lips are our own: who is lord over us? Izay manao hoe: hampahery anay ny lelanay;miandany aminay ny molotray; iza no tomponay? Holevonin' ny Tompo anie ny molotra mandrobo rehetra, mbamin' ny lela miteny amin' avonavona, Que Yahvé retranche toute lèvre trompeuse, la langue qui fait de grandes phrases,
Sal 12:5 For the oppression of the poor, for the sighing of the needy, now will I arise, saith the Lord; I will set him in safety from him that puffeth at him. Noho ny fampahoriana ny ory sy ny fisentoan' ny malahelo, dia hitsangana Aho ankehitriny, hoy Jehovah; hovonjeko izay vingavingain' ny sasany. izay milaza hoe: Mankahery anay ny lelanay; miandany aminay ny molotray, ka iza indray no ho tomponay? ceux qui disent : "La langue est notre fort, nos lèvres sont pour nous, qui serait notre maître?"
Sal 12:6 The words of the Lord are pure words: as silver tried in a furnace of earth, purified seven times. Ny tenin' i Jehovah dia teny madio, tahaka ny volafotsy voarendrika tao anatin' ny memy ka mitsoriaka amin' ny tany eny, voadio impito. Noho ny fahorian' ny ory, amam-pisentoan' ny mahantra, dia hitsangana aho ankehitriny, hoy Iaveh, dia hitondra aminy ny famonjena izay iriny. A cause du malheureux qu' on dépouille, du pauvre qui gémit, maintenant je me lève, déclare Yahvé j' assurerai le salut à ceux qui en ont soif.
Sal 12:7 Thou shalt keep them, O Lord, thou shalt preserve them from this generation for ever. Hianao, Jehovah ô, no hiaro azy, Hianao no hiambina azy mandrakizay tsy ho azon' ity taranaka ity. Teny madio ny tenin' ny Tompo, volafotsy voarendrika anatin' ny memy ambonin' ny tany izy, ka voadio impito. Les paroles de Yahvé sont des paroles sincères, argent natif qui sort de terre, sept fois épuré;
Sal 12:8 The wicked walk on every side, when the vilest men are exalted. Raha avy izay isandratan' ny tsinontsinona eo amin' ny zanak' olombelona, dia mieboebo ombieniombieny ny ratsy fanahy. Fitarainana ataon' izay azom-pahoriana mafy loatra. Hianao no hiambina azy, ry Iaveh ô; dia hiaro azy mandrakariva amin' ity taranaka ity. toi, Yahvé, tu y veilleras. Tu le protégeras d' une telle engeance à jamais;
Sal 12:9 Mandeha manodidina azy amim-panandratan-tena ny ratsy fanahy; fa araka ny isandratan' ny zanak' olombelona no hanetrena azy ireo. de toutes parts les impies s' en iront, comble d' abjection chez les fils d' Adam.

<-
->