<-
->

Sal 92:1 It is a good thing to give thanks unto the Lord, and to sing praises unto thy name, o most high: Salamo. Tonon-kira hatao amin' ny andro Sabata. Tsara ny hidera an' i Jehovah Sy ny hankalaza ny anaranao, ry Avo Indrindra ô, Salamo. Fihirana fanao amin' ny andro sabata. Psaume. Cantique. Pour le jour du sabbat.
Sal 92:2 To shew forth thy lovingkindness in the morning, and thy faithfulness every night, Ary hanambara ny famindram-ponao nony maraina Sy ny fahamarinanao nony alina, Tsara ny midera an' ny Tompo, sy ny mankalaza ny anaranao, ry Avo Indrindra ô, Il est bon de rendre grâce à Yahvé, de jouer pour ton nom, Très-Haut,
Sal 92:3 Upon an instrument of ten strings, and upon the psaltery; upon the harp with a solemn sound. Amin' ny valiha tory folo Sy amin' ny feon-dokanga. ny mitory ny hatsaram-ponao, nony maraina, ary ny tsy fivadihanao, nony alina, de publier au matin ton amour, ta fidélité au long des nuits,
Sal 92:4 For thou, Lord, hast made me glad through thy work: I will triumph in the works of thy hands. Fa ampifalinao amin' ny nataonao aho Jehovah ô; Ny asan' ny tananao no hihobiako. amin' ny valiha tory folo, sy amin' ny lokanga, ary amin' ny fireondreon' ny harpa. sur la lyre à dix cordes et la cithare, avec un murmure de harpe.
Sal 92:5 O Lord, how great are thy works! and thy thoughts are very deep. Jehovah ô, akory ny halehiben' ny asanao! Lalina indrindra ny fisainanao. Mampifaly ahy amin' ny asanao hianao, ry Iaveh, ary mientana aho manoloana ny asan-tànanao. Tu m' as réjoui, Yahvé, par tes oeuvres, devant l' ouvrage de tes mains je m'écrie
Sal 92:6 A brutish man knoweth not; neither doth a fool understand this. Ny ketrina tsy mahafantatra izany, Ary ny adala koa tsy mba mahalala. Akory ity halehiben' ny asanao, ry Iaveh, akory izany halalin' izay fisainanao! "Que tes oeuvres sont grandes, Yahvé, combien profonds tes pensers!"
Sal 92:7 When the wicked spring as the grass, and when all the workers of iniquity do flourish; it is that they shall be destroyed for ever: Raha mitsiry tahaka ny ahitra ny ratsy fanahy, Ary mamony ny mpanao ratsy rehetra, Dia izany no ho fandringanana azy mandrakizay. Ny olona kentrina tsy mahalala na inona na inona tamin' izany; ary ny adala tsy mahita mangirana amin' izany. L' homme stupide ne sait pas, cela, l' insensé n' y comprends rien.
Sal 92:8 But thou, Lord, art most high for evermore. Nefa Hianao, Jehovah ô, dia avo mandrakizay. Raha mirobona toy ny ahitra ny ratsy fanahy, ka mandroso avokoa izay manao ratsy, dia ny mba horinganina mandrakizay. S' ils poussent comme l' herbe, les impies, s' ils fleurissent, tous les malfaisants, c' est pour être abattus à jamais,
Sal 92:9 For, lo, thine enemies, O Lord, for, lo, thine enemies shall perish; all the workers of iniquity shall be scattered. Fa, indreo, ny fahavalonao, Jehovah ô, Fa, indreo, ringana ny fahavalonao; Mihahaka ny mpanao ratsy rehetra. Fa hianao kosa, tafasandratra mandrakizay, ry Iaveh. mais toi, tu es élevé pour toujours, Yahvé.
Sal 92:10 But my horn shalt thou exalt like the horn of an unicorn: I shall be anointed with fresh oil. Fa ny tandroko kosa asandratrao ho tahaka ny an' ny ombimanga; Mihosotra diloilo vaovao aho. Fa indreo ny fahavalonao, ry Iaveh, indreo levona ny fahavalonao, mihahaka avokoa izay manao ratsy. Voici : tes ennemis périssent, tous les malfaisants se dispersent;
Sal 92:11 Mine eye also shall see my desire on mine enemies, and mine ears shall hear my desire of the wicked that rise up against me. Ary faly ny masoko mahita ny amin' ny fahavaloko, Ary finaritra ny sofiko mandre ny amin' ny ratsy fanahy izay efa mitsangana hamely ahy. Ary ny tandroko asandratrao, toy ny an' ny ombimanga; tondrahana diloilo vaovao aho. tu me donnes la vigueur du taureau, tu répands sur moi l' huile fraîche;
Sal 92:12 The righteous shall flourish like the palm tree: he shall grow like a cedar in Lebanon. Ny marina hamololona tahaka ny rofia; Hisandrahaka tahaka ny sedera any Libanona izy; Ny masoko faly mitazana ny fahavaloko; ary ny sofiko mandre ny ratsy fanahy mitsangan-kamely ahy. mon oeil a vu ceux qui m'épiaient, mes oreilles ont entendu les méchants.
Sal 92:13 Those that be planted in the house of the Lord shall flourish in the courts of our God. Efa nambolena tao an-tranon' i Jehovah izy Ka maniry eo an-kianjan' Andriamanitsika; Ny marina hitombo tahaka ny rofia; hisondrotra tahaka ny sedera any Libana izy. Le juste poussera comme un palmier, il grandira comme un cèdre du Liban.
Sal 92:14 They shall still bring forth fruit in old age; they shall be fat and flourishing; Mbola manorobona ihany izy, na dia efa antitra aza; Dofodofotra sy maitso izy, nambolena ao an-tranon' ny Tompo izy, dia hamony eo amin' ny kianjan' ny Andriamanitsika. Plantés dans la maison de Yahvé, ils pousseront dans les parvis de notre Dieu.
Sal 92:15 To shew that the Lord is upright: he is my rock, and there is no unrighteousness in him. Mba hanambara fa mahitsy Jehovah, Vatolampiko Izay tsy misy tsiny. Mbola hamoa izy amin' ny fahanterany; sady ho be ranony sy maitso mavana, Dans la vieillesse encore ils portent fruit, ils restent frais et florissants,
Sal 92:16 mba hanambara fa marina Iaveh: izy no vatolampiko; ary tsy misy ao aminy ny tsy an-drariny. pour publier que Yahvé est droit mon Rocher, en lui rien de faux.

<-
->