<-
->

Sal 27:1 The Lord is my light and my salvation; whom shall I fear? the Lord is the strength of my life; of whom shall I be afraid? Nataon' i Davida Jehovah no fahazavako sy famonjena ahy; iza no hatahorako? Jehovah no fiarovana mafy ho an' ny aiko; iza no hangovitako? Nataon' i Davida. Iaveh no fahazavako amam-pamonjena ahy; ka iza no hatahorako? Iaveh no mandan' ny aiko, ka zovy no hangovitako? De David. Yahvé est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? Yahvé est le rempart de ma vie, devant qui tremblerais-je?
Sal 27:2 When the wicked, even mine enemies and my foes, came upon me to eat up my flesh, they stumbled and fell. Raha manatona ahy hihinana ny nofoko ny ratsy fanahy, izay fahavaloko sy rafilahiko, dia izy ihany no tafintohina ka lavo. Raha nandroso ny ratsy fanahy hamely ahy, ka hihinana ny nofoko; raha nandroso ny rafilahiko amam-pahavaloko; dia izy ireo ihany no nangozohozo, ka lavo. Quand s' avancent contre moi les méchants pour dévorer ma chair, ce sont eux, mes ennemis, mes adversaires, qui chancellent et succombent.
Sal 27:3 Though an host should encamp against me, my heart shall not fear: though war should rise against me, in this will I be confident. Na dia misy antokony mitoby hiady amiko aza, tsy hatahotra ny foko; na dia misy ady mihatra amiko aza, dia hatoky ihany aho. Na dia tafika iray aza no tamy hitoby hiady amiko, tsy hatahotra ny foko; na dia rafitra aza ny ady mamely ahy, dia hatoky ihany aho. Qu' une armée vienne camper contre moi, mon coeur est sans crainte; qu' une guerre éclate contre moi, j' ai là ma confiance.
Sal 27:4 One thing have I desired of the Lord, that will I seek after; that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to behold the beauty of the Lord, and to enquire in his temple. Zavatra iray loha no nangatahiko tamin' i Jehovah, izany no hotadiaviko, dia ny hitoetra ao an-tranon' i Jehovah amin' ny andro rehetra hiainako, mba ho faly mijery ny fahasoavan' i Jehovah sy mandinika ny tempoliny. Zavatra iray loha no angatahiko amin' ny Tompo sady iriko fatratra: Dia te-honina eo an-tranon' ny Tompo aho, amin' ny andro rehetra iainako, mba hifaly amin' ny toetra mahate-ho tian' ny Tompo, sy hibanjina ny fitoerany masina. Une chose qu'à Yahvé je demande, la chose que je cherche, c' est d' habiter la maison de Yahvé tous les jours de ma vie, de savourer la douceur de Yahvé, de rechercher son palais.
Sal 27:5 For in the time of trouble he shall hide me in his pavilion: in the secret of his tabernacle shall he hide me; he shall set me up upon a rock. Fa hanafina ahy ao an-trano fialofany amin' ny andro fahoriana Izy; hampiery ahy amin' ny fierena ao an-dainy Izy; hanandratra ahy ho eny ambony vatolampy Izy. Fa hoalofany ao amin' ny fonenany aho amin' ny andron' ny fahoriana; hanafina ahy amin' ny fiafenana ao an-dainy izy, hampitoetra ahy eo ambony vatolampy izy. Car il me réserve en sa hutte un abri au jour de malheur; il me cache au secret de sa tente, il m'élève sur le roc.
Sal 27:6 And now shall mine head be lifted up above mine enemies round about me: therefore will I offer in his tabernacle sacrifices of joy; I will sing, yea, I will sing praises unto the Lord. Koa dia hisandratra ambonin' ny fahavaloko manodidina ahy ny lohako, ka hanatitra fanatitra hihobiana ao an-dainy aho; hihira sy hankalaza an' i Jehovah aho. Amin' izany ny lohako hisandratra ambonin' ny fahavalo, izay manodidina ahy. Ao amin' ny tabernaklany aho hanatitra sorom-pisaorana. Hihira sy hanao hiram-piderana an' ny Tompo aho. Maintenant ma tête s'élève sur mes rivaux qui m' entourent, et je viens sacrifier en sa tente des sacrifices d' acclamation. Je veux chanter, je veux jouer pour Yahvé.
Sal 27:7 Hear, O Lord, when I cry with my voice: have mercy also upon me, and answer me. Mihainoa, Jehovah ô, fa mitaraina mafy aho; ary mamindrà fo amiko, ka valio aho. Ry Iaveh ô, henoy ny feoko fa miantso anao aho, mamindra fo amiko, ekeo ny hatako. Ecoute, Yahvé, mon cri d' appel, pitié, réponds-moi!
Sal 27:8 When thou saidst, Seek ye my face; my heart said unto thee, Thy face, Lord, will I seek. Raha hoy Hianao: tadiavonareo ny tavako, dia hoy ny navalin' ny foko: Eny, ny tavanao no tadiaviko, Jehovah ô; Hoy ny feoko hoe, milaza ny teny avy aminao: Tadiavonareo ny tavako; mitady ny tavanao aho, ry Iaveh. De toi mon coeur a dit "Cherche sa face." C' est ta face, Yahvé, que je cherche,
Sal 27:9 Hide not thy face far from me; put not thy servant away in anger: thou hast been my help; leave me not, neither forsake me, O God of my salvation. Aza manafina ny tavanao amiko, aza mandroaka ny mpanomponao an-katezerana; efa famonjena ahy Hianao; aza manary na mahafoy ahy, ry Andriamanitry ny famonjena ahy. Aza afeninao amiko ny tavanao; aza roahina an-katezerana ny mpanomponao; hianao no famonjena ahy, ka aza mahafoy ahy ; aza ilaozanao aho, ry Andriamanitry ny famonjena ahy. ne me cache point ta face. N'écarte pas ton serviteur avec colère; c' est toi mon secours. Ne me laisse pas, ne m' abandonne pas, Dieu de mon salut.
Sal 27:10 When my father and my mother forsake me, then the Lord will take me up. Fa ny raiko aman-dreniko efa nahafoy ahy; fa Jehovah kosa no mandray ahy. Fa ny ray aman-dreniko efa nahafoy ahy; fa Iaveh kosa handray ahy. Si mon père et ma mère m' abandonnent, Yahvé m' accueillera.
Sal 27:11 Teach me thy way, O Lord, and lead me in a plain path, because of mine enemies. Ampianaro ny lalanao aho, Jehovah ô; ary tariho amin' ny lalana marina aho noho ny fahavaloko. Tompo ô, ampianaro ny làlanao aho; tariho amin' ny lalana marina aho; noho ny amin' ireo mitsikilo ahy. Enseigne-moi, Yahvé, ta voie, conduis-moi sur un chemin de droiture à cause de ceux qui me guettent;
Sal 27:12 Deliver me not over unto the will of mine enemies: for false witnesses are risen up against me, and such as breathe out cruelty. Aza manolotra ahy ho amin' ny sitrapon' ny mpampahory ahy; fa vavolombelona mandainga sy izay mifofofofo loza no mitsangana hiampanga ahy. Aza manolotra ahy amin' ny haromotan' ireo mpanohitra ahy; fa vavolombelona mandainga no mitsangan-kiampanga ahy; olona tsy mihevitra hafa-tsy ny fanaovana an-keriny. ne me livre pas à l' appétit de mes adversaires contre moi se sont levés de faux témoins qui soufflent la violence.
Sal 27:13 I had fainted, unless I had believed to see the goodness of the Lord in the land of the living. Raha izay re aho no tsy nanantena hahita ny fahasoavan' i Jehovah amin' ny tanin' ny velona. Endrey, raha izay re aho no tsy matoky hahita ny hatsaram-pon' ny Tompo, any amin' ny tanin' ny velona!... Je le crois, je verrai la bonté de Yahvé sur la terre des vivants.
Sal 27:14 Wait on the Lord: be of good courage, and he shall strengthen thine heart: wait, I say, on the Lord. Miandrasa an' i Jehovah ianao; matokia, ary aoka hahery ny fonao; eny, miandrasa an' i Jehovah. Manantenà an' ny Tompo! Matokia ka herezo ny fonao! Manantena an' ny Tompo! Espère en Yahvé, prends coeur et prends courage, espère en Yahvé.

<-
->