<-
->

Sal 30:1 I will extol thee, O Lord; for thou hast lifted me up, and hast not made my foes to rejoice over me. Salamo. Fihirana tamin' ny nitokanana ny trano. Nataon' i Davida. Hanandratra Anao aho, Jehovah ô; fa nanintona ahy niakatra Hianao, ka tsy nataonao ho fifalian' ny fahavaloko aho. Salamo. Hira amin' ny fitokanana ny trano. Nataon' i Davida. Psaume. Cantique pour la dédicace de la Maison. De David.
Sal 30:2 O Lord my God, I cried unto thee, and thou hast healed me. Jehovah Andriamanitro ô, nitaraina taminao aho, dia nahasitrana ahy Hianao. Mankalaza anao aho, ry Iaveh, fa efa nanandratra ahy hianao, tsy nataonao ho fifalian' ny fahavaloko aho. Je t' exalte, Yahvé, qui m' as relevé, tu n' as pas fait rire de moi mes ennemis.
Sal 30:3 O Lord, thou hast brought up my soul from the grave: thou hast kept me alive, that I should not go down to the pit. Jehovah ô, efa nampakatra ny fanahiko avy tany amin' ny fiainan-tsi-hita Hianao; efa nampody ny aiko Hianao, mba tsy ho isan' izay midina any an-davaka aho. Iaveh Andriamanitro ô, nitaraina taminao aho, dia nositraninao. Yahvé mon Dieu, vers toi j' ai crié, tu m' as guéri.
Sal 30:4 Sing unto the Lord, O ye saints of his, and give thanks at the remembrance of his holiness. Mankalazà an' i Jehovah, ry olony masina, ka miderà ny anarany masina. Ry Iaveh ô, nampiakatra ny fanahiko avy any amin' ny Seoly hianao; nampody ny aiko hianao, nataonao lavitra izay midina any an-davaka aho. Yahvé, tu as tiré mon âme du shéol, me ranimant d' entre ceux qui descendent à la fosse.
Sal 30:5 For his anger endureth but a moment; in his favour is life: weeping may endure for a night, but joy cometh in the morning. Fa indray mipi-maso ihany ny fahatezerany; nefa mandritra ny andro iainana kosa ny fankasitrahany; amin' ny hariva dia misy fitomaniana tonga hivahiny miloaka alina; Fa nony maraina kosa dia misy fihobiana. Mihirà ho an' ny Tompo hianareo mpiraikitra aminy, mankalazà ny fahatsiarovana masina azy. Jouez pour Yahvé, ceux qui l' aiment, louez sa mémoire de sainteté.
Sal 30:6 And in my prosperity I said, I shall never be moved. Ary hoy izaho, raha mbola niadana: tsy hangozohozo mandrakizay aho. Fa indray mipi-maso no aharetan' ny fahatezerany, ary mandritra ny andro iainana ny fahasoavany; ny hariva no tonga ny fitomaniana, ary ny maraina kosa misy ny fifaliana. Sa colère est d' un instant, sa faveur pour la vie; au soir la visite des larmes, au matin les cris de joie.
Sal 30:7 LORD, by thy favour thou hast made my mountain to stand strong: thou didst hide thy face, and I was troubled. Jehovah ô, noho ny fankasitrahanao dia nampitoerinao mafy ny tendrombohitro; nanafina ny tavanao Hianao, dia ory aho. Hoy aho, raha mbola be ny tokiko: Tsy hangozohozo mandrakizay aho. Moi, j' ai dit dans mon bonheur "Rien à jamais ne m'ébranlera!"
Sal 30:8 I cried to thee, O Lord; and unto the Lord I made supplication. Hianao no nantsoiko, Jehovah ô; ary Jehovah no nifonako hoe: Iaveh ô, noho ny fahasoavanao dia nohamafisinao ny tendrombohitro; - nanafina ny tavanao hianao ka nitebiteby aho. Yahvé, ta faveur m' a fixé sur de fortes montagnes; tu caches ta face, je suis bouleversé.
Sal 30:9 What profit is there in my blood, when I go down to the pit? Shall the dust praise thee? shall it declare thy truth? Inona no soa azo amin' ny rako sy ny hidinako any an-davaka? Hidera Anao va ny vovoka? Hanambara ny fahamarinanao va izany? Niantso anao aho, ry Iaveh, nitaraina tamin' ny Tompo aho: Vers toi, Yahvé, j' appelle, à mon Dieu je demande pitié
Sal 30:10 Hear, O Lord, and have mercy upon me: Lord, be thou my helper. Mihainoa, Jehovah ô, ka mamindrà fo amiko; Jehovah ô, aoka ho Mpamonjy ahy Hianao. Mampaninona anao moa ny mandatsa-dra ahy, sy ny mampidina ahy any an-davaka? Hidera anao va ny vovoka; hanambara ny fahamarinanao va izy? Que gagnes-tu à mon sang, à ma descente en la tombe? Te loue-t-elle, la poussière, annonce-t-elle ta vérité?
Sal 30:11 Thou hast turned for me my mourning into dancing: thou hast put off my sackcloth, and girded me with gladness; Efa nampody ny fisaonako ho fandihizana Hianao; efa nanaisotra ny lamba fisaonako Hianao ka nampisikina ahy fifaliana, Mihainoa, ry Iaveh ô, ka iantrao aho; Iaveh ô, avia hamonjy ahy! - Ecoute, Yahvé, pitié pour moi! Yahvé, sois mon secours!
Sal 30:12 To the end that my glory may sing praise to thee, and not be silent. O Lord my God, I will give thanks unto thee for ever. Mba hankalazan' ny fanahiko Anao ka tsy hangina. Jehovah Andriamanitro ô, hidera Anao mandrakizay aho. Dia nampody ny fidradradradrako ho fifaliana hianao, namaha ny lasakako hianao ka nampisikina fifaliana ahy, Pour moi tu as changé le deuil en une danse, tu dénouas mon sac et me ceignis d' allégresse;
Sal 30:13 mba hankalaza anao ny fanahiko ka tsy hangina, Iaveh Andriamanitro ô, hidera anao mandrakizay aho. aussi mon coeur te chantera sans plus se taire, Yahvé mon Dieu, je te louerai à jamais.

<-
->