<-
->

Sal 136:1 O give thanks unto the Lord; for he is good: for his mercy endureth for ever. Miderà an' i Jehovah, fa tsara Izy; Fa mandrakizay ny famindram-pony. Manomeza voninahitra an' ny Tompo, fa tsara izy, fa mandrakizay ny famindram-pony. Alleluia! Rendez grâce à Yahvé, car il est bon, car éternel est son amour!
Sal 136:2 O give thanks unto the God of gods: for his mercy endureth for ever. Midera an' Andriamanitra Avo Indrindra; Fa mandrakizay ny famindram-pony. Manomeza voninahitra an' Andriamanitry ny andriamanitra, fa mandrakizay ny famindram-pony. Rendez grâce au Dieu des dieux, car éternel est son amour!
Sal 136:3 O give thanks to the Lord of lords: for his mercy endureth for ever. Miderà ny Tompon' ny tompo; Fa mandrakizay ny famindram-pony; Manomeza voninahitra ny Tompon' ny tompo, fa mandrakizay ny famindram-pony. Rendez grâce au Seigneur des seigneurs, car éternel est son amour!
Sal 136:4 To him who alone doeth great wonders: for his mercy endureth for ever. Izy irery no Mpanao fahagagan-dehibe (Fa mandrakizay ny famindram-pony), Izay hany mahavita fahagagana lehibe, fa mandrakizay ny famindram-pony. Lui seul a fait des merveilles, car éternel est son amour!
Sal 136:5 To him that by wisdom made the heavens: for his mercy endureth for ever. Izay nanao ny lanitra tamin' ny fahendrena (Fa mandrakizay ny famindram-pony), Izay nanao ny lanitra tamim-pahendrena, fa mandrakizay ny famindram-pony. Il fit les cieux avec sagesse car éternel est son amour!
Sal 136:6 To him that stretched out the earth above the waters: for his mercy endureth for ever. Izay namelatra ny tany ho ambonin' ny rano, (Fa mandrakizay ny famindram-pony), Izay namelatra ny tany eo ambonin' ny rano, fa mandrakizay ny famindram-pony. Il affermit la terre sur les eaux, car éternel est son amour!
Sal 136:7 To him that made great lights: for his mercy endureth for ever: Izay nanao ireo fanazavana lehibe (Fa mandrakizay ny famindram-pony), Izay nanao ireo fahazavana lehibe, fa mandrakizay ny famindram-pony. Il a fait les grands luminaires, car éternel est son amour!
Sal 136:8 The sun to rule by day: for his mercy endureth for ever: Dia ny masoandro ho mpanapaka ny andro (Fa mandrakizay ny famindram-pony), Ny masoandro, ho mpanapaka ny andro, fa mandrakizay ny famindram-pony. Le soleil pour gouverner sur le jour, car éternel est son amour!
Sal 136:9 The moon and stars to rule by night: for his mercy endureth for ever. Ary ny volana sy ny kintana ho mpanapaka ny alina (Fa mandrakizay ny famindram-pony), Ny volana aman-kintana, ho mpanapaka ny alina, fa mandrakizay ny famindram-pony. La lune et les étoiles pour gouverner sur la nuit, car éternel est son amour!
Sal 136:10 To him that smote Egypt in their firstborn: for his mercy endureth for ever: Izay namely ny voalohan-terak' i Egypta, (Fa mandrakizay ny famindram-pony) Izay namely ny Ejipsiana tamin' ny voalohan-terany, fa mandrakizay ny famindram-pony. Il frappa l' Egypte en ses premiers-nés, car éternel est son amour!
Sal 136:11 And brought out Israel from among them: for his mercy endureth for ever: Ka nitondra ny Isiraely nivoaka avy teo aminy (Fa mandrakizay ny famindram-pony), Nitondra an' Israely hivoaka avy teo aminy, fa mandrakizay ny famindram-pony. Et de là fit sortir Israël, car éternel est son amour!
Sal 136:12 With a strong hand, and with a stretched out arm: for his mercy endureth for ever. Tamin' ny tanana mahery sy ny sandry nahinjitra (Fa mandrakizay ny famindram-pony), Tamin' ny tànana mahery sy tamin' ny sandry nahinjitra, fa mandrakizay ny famindram-pony. A main forte et à bras étendu, car éternel est son amour!
Sal 136:13 To him which divided the Red sea into parts: for his mercy endureth for ever: Izay nampisaraka ny Ranomasina Mena (Fa mandrakizay ny famindram-pony), Izay nampisaraka roa ny ranomasina Mena, fa mandrakizay ny famindram-pony. Il sépara en deux parts la mer des Joncs, car éternel est son amour!
Sal 136:14 And made Israel to pass through the midst of it: for his mercy endureth for ever: Ka nampandeha ny Isiraely namaky teo afovoany (Fa mandrakizay ny famindram-pony), Dia nitondra an' Israely namaky teo afovoany, fa mandrakizay ny famindram-pony. Et fit passer Israël en son milieu, car éternel est son amour!
Sal 136:15 But overthrew Pharaoh and his host in the Red sea: for his mercy endureth for ever. Fa nanary an' i Farao sy ny miaramilany tao anatin' ny Ranomasina Mena (Fa mandrakizay ny famindram-pony), Ary namarina an' i Faraona sy ny tafiny tao amin' ny ranomasina Mena, fa mandrakizay ny famindram-pony. Y culbutant Pharaon et son armée, car éternel est son amour!
Sal 136:16 To him which led his people through the wilderness: for his mercy endureth for ever. Izay nitondra ny olony nitety ny efitra (Fa mandrakizay ny famindram-pony), Izay nitondra ny vahoakany tany an' efitra, fa mandrakizay ny famindram-pony. Il mena son peuple au désert, car éternel est son amour!
Sal 136:17 To him which smote great kings: for his mercy endureth for ever: Izay namely mpanjaka lehibe (Fa mandrakizay ny famindram-pony), Izay namely mpanjaka lehibe, fa mandrakizay ny famindram-pony. Il frappa des rois puissants, car éternel est son amour!
Sal 136:18 And slew famous kings: for his mercy endureth for ever: Ka nahafaty mpanjaka malaza (Fa mandrakizay ny famindram-pony), Ary nahafaty mpanjaka mahery, fa mandrakizay ny famindram-pony. Fit périr des rois redoutables, car éternel est son amour!
Sal 136:19 Sihon king of the Amorites: for his mercy endureth for ever: Dia Sihona, mpanjakan' ny Amorita (Fa mandrakizay ny famindram-pony), Sehona mpanjakan' ny Amoreana, fa mandrakizay ny famindram-pony. Sihôn, roi des Amorites, car éternel est son amour!
Sal 136:20 And Og the king of Bashan: for his mercy endureth for ever: Sy Oga, mpanjakan' i Basana (Fa mandrakizay ny famindram-pony), Sy Oga mpanjakan' i Basàna, fa mandrakizay ny famindram-pony. Et Og, roi du Bashân, car éternel est son amour!
Sal 136:21 And gave their land for an heritage: for his mercy endureth for ever: Ary ny taniny nomeny ho lova (Fa mandrakizay ny famindram-pony), Izay nanome ny tanin' ireny, ho lova, fa mandrakizay ny famindram-pony. Il donna leur terre en héritage, car éternel est son amour!
Sal 136:22 Even an heritage unto Israel his servant: for his mercy endureth for ever. Dia ho lovan' ny Isiraely mpanompony (Fa mandrakizay ny famindram-pony), Dia ho lovan' Israely mpanompony, fa mandrakizay ny famindram-pony. En héritage à Israël son serviteur, car éternel est son amour!
Sal 136:23 Who remembered us in our low estate: for his mercy endureth for ever: Izay nahatsiaro antsika fony isika ambany toetra (Fa mandrakizay ny famindram-pony), Izay nahatsiaro antsika, nony voaetry isika, fa mandrakizay ny famindram-pony. Il se souvint de nous dans notre abaissement, car éternel est son amour!
Sal 136:24 And hath redeemed us from our enemies: for his mercy endureth for ever. Ka naneho hery namonjy antsika ho afaka tamin' ny fahavalontsika (Fa mandrakizay ny famindram-pony), Ka nanafaka antsika tamin' ny mpampahory antsika, fa mandrakizay ny famindram-pony. Il nous sauva de la main des oppresseurs, car éternel est son amour!
Sal 136:25 Who giveth food to all flesh: for his mercy endureth for ever. Izay manome hanina ny nofo rehetra (Fa mandrakizay ny famindram-pony); Izay manome hanina ny velona rehetra, fa mandrakizay ny famindram-pony. A toute chair il donne le pain, car éternel est son amour!
Sal 136:26 O give thanks unto the God of heaven: for his mercy endureth for ever. Miderà an' Andriamanitry ny lanitra; Fa mandrakizay ny famindram-pony. Manomeza voninahitra an' Andriamanitry ny lanitra, fa mandrakizay ny famindram-pony. Rendez grâce au Dieu du ciel, car éternel est son amour!

<-
->