<-
->

Sal 54:1 Save me, O God, by thy name, and judge me by thy strength. Ho an' ny mpiventy hira. Hampiarahina amin' ny valiha. Maskila nataon' i Davida, fony tonga ny Zifita ka nanao tamin' i Saoly hoe: Tsy miery any aminay va Davida? Vonjeo amin' ny anaranao aho, Andriamanitra ô, ary omeo rariny aho araka ny herinao. Ho an' ny mpampianatra hira. Ampiarahina amin' ny zava-maneno tendrena. Hiran' i Davida. Du maître de chant. Sur les instruments à cordes. Poème. De David.
Sal 54:2 Hear my prayer, O God; give ear to the words of my mouth. Andriamanitra ô, henoy ny fivavako; mihainoa ny tenin' ny vavako. Fony ny Zifeana tonga nilaza tamin' i Saola hoe: Miery any aminay Davida. Lorsque les Ziphéens vinrent dire à Saül : "David n' est-il pas caché parmi nous?"
Sal 54:3 For strangers are risen up against me, and oppressors seek after my soul: they have not set God before them. Selah. Fa olona hafa firenena no mitsangana hamely ahy, ary olon-dozabe no mitady ny aiko; tsy mihevitra an' Andriamanitra ho eo anatrehany izy. Vonjeo aho, ry Andriamanitra, noho ny anaranao, ary omeo ny rariny aho, noho ny herinao. O Dieu, par ton nom sauve-moi, par ton pouvoir fais-moi raison;
Sal 54:4 Behold, God is mine helper: the Lord is with them that uphold my soul. Indro, Andriamanitra no Mpamonjy ahy; ny Tompo no Mpanohana ny fanahiko. Henoy ny fivavahako, ry Andriamanitra, atongilano ny sofinao amin' ny teny aloaky ny vavako. ô Dieu, entends ma prière, écoute les paroles de ma bouche!
Sal 54:5 He shall reward evil unto mine enemies: cut them off in thy truth. Hamaly ny ratsy ataon' ny mpampahory ahy Izy; aoka ny fahamarinanao no handringananao azy. Fa misy olon-kafa firenena, mitsangan-kamely ahy; misy olona mpanao an-keriny mitady ny aiko; tsy manao an' Andriamanitra eo imasony izy. - Selà. Contre moi ont surgi des orgueilleux, des forcenés pourchassent mon âme, point de place pour Dieu devant eux.
Sal 54:6 I will freely sacrifice unto thee: I will praise thy name, O Lord; for it is good. Sitrapoko ihany no hanaterako fanatitra ho Anao; hidera ny anaranao aho, Jehovah ô, fa tsara izy. Indro, Andriamanitra no vonjiko, ny Tompo no tohan' ny fanahiko. Mais voici Dieu qui vient à mon secours, le Seigneur avec ceux qui soutiennent mon âme.
Sal 54:7 For he hath delivered me out of all trouble: and mine eye hath seen his desire upon mine enemies. Fa efa namonjy ahy ho afaka tamin' ny fahoriana rehetra Izy; ary ny masoko dia faly mijery ny amin' ny fahavaloko. Hanatsingerina ny ratsy amin' ny mpanohitra ahy izy. Noho ny fahamarinanao dia aoka haringanao izy. Que retombe le mal sur ceux qui me guettent, Yahvé, par ta vérité détruis-les!
Sal 54:8 Hanatitra sorona aminao, amin' ny foko rehetra aho; hidera ny anaranao aho, ry Iaveh, fa tsara izy. De grand coeur je t' offrirai le sacrifice, je rendrai grâce à ton nom, car il est bon,
Sal 54:9 Manafaka ahy amin' ny fahoriana rehetra izy; ary faly mijery ny fahavaloko ny masoko. car il m' a délivré de toute angoisse, mes ennemis me sont donnés en spectacle.

<-
->