<-
->

Sal 48:1 Great is the Lord, and greatly to be praised in the city of our God, in the mountain of his holiness. Tonon-kira. Salamo nataon' ny Koraita. Lehibe Jehovah ka mendrika hoderaina indrindra, ao an-tanànan' Andriamanitsika, ao an-tendrombohiny masina. Fihirana. Salamon' ny taranak' i Kore. Cantique. Psaume. Des fils de Coré.
Sal 48:2 Beautiful for situation, the joy of the whole earth, is mount Zion, on the sides of the north, the city of the great King. Avo mahafinaritra, fifalian' ny tany rehetra, ny tendrombohitra Ziona, eo amin' ny ilany avaratra, tanànan' ny Mpanjaka lehibe. Lehibe Iaveh, izy no alehan' ny fiderana rehetra, ao an-tanànan' Andriamanitsika, amin' ny tendrombohitra masina. Grand, Yahvé, et louable hautement dans la ville de notre Dieu, le mont sacré,
Sal 48:3 God is known in her palaces for a refuge. Andriamanitra ao an-tranon' andriana ao dia nanao izay hahafantarana Azy ho fiarovana avo. Mitsangana mahafinaritra, fifalian' ny tany rehetra, ny tendrombohitra Siona, eo amin' ny fara-vazan-tany avaratra, ny tanànan' ny Mpanjaka lehibe. superbe d'élan, joie de toute la terre; le mont Sion, coeur de l' Aquilon, cité du grand roi
Sal 48:4 For, lo, the kings were assembled, they passed by together. Fa he! niangona ny mpanjaka maro, niara-nandroso avokoa izy. Ao an-dapany, Andriamanitra, niseho ho fiarovana. Dieu, du milieu de ses palais, s' est révélé citadelle.
Sal 48:5 They saw it, and so they marvelled; they were troubled, and hasted away. Nijery izy ka talanjona terý; Very hevitra izy ka nalaky nandositra; Fa he nivory ireo mpanjaka, dia niara-nandroso izy ireo. Voici, des rois s'étaient ligués, avançant à la fois;
Sal 48:6 Fear took hold upon them there, and pain, as of a woman in travail. Hovitra no nahazo azy teo, dia tahaka ny fanaintainan' ny vehivavy raha miteraka. Kanjo nahita izy, dia vahotra terý, nivadi-po izy, ka vaky nandositra. ils virent, et du coup stupéfaits, pris de panique, ils décampèrent.
Sal 48:7 Thou breakest the ships of Tarshish with an east wind. Amin' ny rivotra avy any atsinanana no namakianao ny sambon' i Tarsisy. Hovitra no nahazo azy ireo teo, fanaintainana hoatra ny an' ny vehivavy miteraka. Là, un tremblement les saisit, un frisson d' accouchée,
Sal 48:8 As we have heard, so have we seen in the city of the Lord of hosts, in the city of our God: God will establish it for ever. Selah. Araka izay efa rentsika no hitantsika, tao an-tanànan' i Jehovah, Tompon' ny maro, tao an-tanànan' Andriamanitsika. Andriamanitra mampitoetra azy mandrakizay. Novakinao amin' ny rivotra avy Atsinanana, ny sambon' i Tarsisa. ce fut le vent d' est qui brise les vaisseaux de Tarsis.
Sal 48:9 We have thought of thy lovingkindness, O God, in the midst of thy temple. Efa nieritreritra ny famindram-ponao izahay, Andriamanitra ô, tao anatin' ny tempolinao. Izay efa renay tamin' ny hafa dia ny masonay no nahita, tao an-tanànan' ny Tompon' ny tafika, tanànan' ny Andriamanitsika. Hamafisin' Andriamanitra mandrakizay izy. - Selà. Comme on nous l' avait dit, nous l' avons vu dans la ville de notre Dieu, dans la ville de Yahvé Sabaot; Dieu l' affermit à jamais.
Sal 48:10 According to thy name, O God, so is thy praise unto the ends of the earth: thy right hand is full of righteousness. Araka ny anaranao, Andriamanitra ô, no fiderana Anao hatramin' ny faran' ny tany; feno fahamarinana ny tananao ankavanana. Andriamanitro, mahatsiahy ny tantaran' ny hatsaram-ponao izahay, ao anatin' ny tempolinao. Nous méditons, Dieu, ton amour au milieu de ton Temple!
Sal 48:11 Let mount Zion rejoice, let the daughters of Judah be glad, because of thy judgments. Aoka hifaly ny tendrombohitra Ziona, aoka ho ravoravo ny zanaka-vavin' Joda, noho ny fitsaranao. Tahaka ny anaranao, ry Andriamanitra, toy izany koa ny fiderana anao tonga hatrany am-para-vazan-tany. Feno fahamarinana ny tànanao ankavanana. Comme ton nom, Dieu, ta louange, jusqu' au bout de la terre! Ta droite est remplie de justice,
Sal 48:12 Walk about Zion, and go round about her: tell the towers thereof. Manodidina an' i Ziona ianareo, eny, mandehana manodidina azy; isao ny tilikambony, Aoka hifaly ny tendrombohitra Siona, aoka hiravoravo ny zanakavavin' i Jodà, noho ny fitsaranao! le mont Sion jubile; les filles de Juda exultent devant tes jugements.
Sal 48:13 Mark ye well her bulwarks, consider her palaces; that ye may tell it to the generation following. Hevero tsara ny mandany, diniho ny tranon' andrianany, mba hambaranareo amin' ny taranaka mandimby. mandiava an' i Siona hianareo; mandehana manodidina azy; isao ny tranony mimanda. Longez Sion, parcourez-la, dénombrez ses tours;
Sal 48:14 For this God is our God for ever and ever: he will be our guide even unto death. Fa izany no Andriamanitra, dia Andriamanitsika mandrakizay doria; Izy no hitarika antsika na dia hatramin' ny fahafatesana aza. Jereo tsara ny mandany; diniho ireo lapany, hitantarana azy amin' ny taranaka ho avy. que vos coeurs s' attachent à ses murs, détaillez ses palais; pour raconter aux âges futurs
Sal 48:15 Io no Andriamanitra izay Andriamanitsika mandrakizay doria; izy no ho mpitarika antsika amin' ny taona mandrakizay. que lui est Dieu, notre Dieu aux siècles des siècles, lui, il nous conduit!

<-
->