<-
->

Sal 59:1 Deliver me from mine enemies, O my God: defend me from them that rise up against me. Ho an' ny mpiventy hira. Al-tasheth. Miktama nataon' i Davida, fony Saoly naniraka, ka nisy niambina ny trano hamonoana azy. Afaho amin' ny fahavaloko aho, Andriamanitro ô; asondroty eo amin' ny avo aho tsy ho azon' izay miodina amiko. Ho an' ny mpampianatra hira. Aza mandrava. Hiran' i Davida. Fony Saola naniraka hiambina ny tranony, hamonoany azy. Du maître de chant. "Ne détruis pas." De David. A mi-voix. Quand Saül envoya surveiller sa maison pour le mettre à mort.
Sal 59:2 Deliver me from the workers of iniquity, and save me from bloody men. Afaho amin' ny mpanao ratsy aho, ary vonjeo amin' ny mpandatsa-drà. Afaho amin' ny fahavaloko aho, Andriamanitra ô, arovy tsy ho azon' ireo mpanohitra ahy aho! Délivre-moi de mes ennemis, mon Dieu, contre mes agresseurs protège-moi,
Sal 59:3 For, lo, they lie in wait for my soul: the mighty are gathered against me; not for my transgression, nor for my sin, O Lord. Fa, indro, manotrika hahazo ny aiko izy; miangona hanohitra ahy ny mahery, nefa tsy fahadisoako ary tsy fahotako, Jehovah ô. Afaho amin-dry zareo mpanao ratsy aho, ary vonjeo tsy ho azon' ny olona mpandatsa-dra. délivre-moi des ouvriers de mal, des hommes de sang sauve-moi.
Sal 59:4 They run and prepare themselves without my fault: awake to help me, and behold. Tsy heloko no ihazakazahany sy iomanany, koa mifohaza hitsena ahy, ka jereo. Fa indro izy manotrika hanala ny aiko; olona mpanao an-keriny no miray tetika hamely ahy; na dia tsy meloka aza aho, na dia tsy nanota aza aho, ry Iaveh, Voici qu' ils guettent mon âme, des puissants s' en prennent à moi; sans péché ni faute en moi, Yahvé,
Sal 59:5 Thou therefore, O Lord God of hosts, the God of Israel, awake to visit all the heathen: be not merciful to any wicked transgressors. Selah. Ary Hianao, Jehovah ô, Andriamanitry ny maro, Andriamanitry ny Isiraely, mifohaza hitsara ny firenen-tsamy hafa; aza mamindra fo amin' izay mpivadika ratsy fanahy. na dia tsy manan-tsiny aza aho, dia mirohotra hanotrika izy ireo. Mifohaza, avia hitsena ahy, sy hijery. sans aucun tort, ils accourent et se préparent. Réveille-toi, sois devant moi et regarde,
Sal 59:6 They return at evening: they make a noise like a dog, and go round about the city. Miverina nony hariva ireny ka mierona tahaka ny alika, sady mandehandeha eran' ny tanàna. Hianao, ry Iaveh, Andriamanitry ny tafika, Andriamanitr' Israely, mitsangàna hianao, hamay ny firenena rehetra, ka tsy ananana antra akory ireny mpamadika sy mpanao ratsy! - Selà. et toi, Yahvé, Dieu Sabaot, Dieu d' Israël, lève-toi pour visiter tous ces païens, sans pitié pour tous ces traîtres malfaisants!
Sal 59:7 Behold, they belch out with their mouth: swords are in their lips: for who, say they, doth hear? Indro, mirezadrezatra amin' ny vavany izy; sabatra no eo amin' ny molony, fa iza, hono, no handre? Miverina izy ny hariva dia manerona toy ny amboa mandeha manodidina ny tanàna. Ils reviennent au soir, ils grognent comme un chien, ils rôdent par la ville.
Sal 59:8 But thou, O Lord, shalt laugh at them; thou shalt have all the heathen in derision. Kanjo Hianao, Jehovah ô, hihomehy azy; Hianao haneso ny firenena rehetra. Fanalikana no mibasasaka avy ao am-bavany; sabatra no eo amin' ny molony: Iza moa no handre? hoy izy. Voici qu' ils déblatèrent à pleine bouche, sur leurs lèvres sont des épées "Y a-t-il quelqu' un qui entende?"
Sal 59:9 Because of his strength will I wait upon thee: for God is my defence. Koa noho ny herin' ireny dia hiandry Anao aho; fa Andriamanitra no fiarovana avo ho ahy. Fa hianao kosa, ry Iaveh, mihomehy azy ireo, mananihany ny firenena rehetra. Toi, Yahvé, tu t' en amuses, tu te ris de tous les païens;
Sal 59:10 The God of my mercy shall prevent me: God shall let me see my desire upon mine enemies. Andriamanitra, Izay mamindra fo amiko, no hialoha ahy; hataon' Andriamanitra faly mijery ny amin' ny fahavaloko aho. Ry heriko, dia hitodika any aminao aho, fa Andriamanitra no trano mimandako. ô ma force, vers toi je regarde. Oui, c' est Dieu ma citadelle,
Sal 59:11 Slay them not, lest my people forget: scatter them by thy power; and bring them down, O Lord our shield. Aza mahafaty azy Hianao, fandrao hanadino izany ny fireneko. Ampirenireneo amin' ny herinao izy, ka aripaho, ry Tompo ô, Ampinganay. Ho avy mialoha ahy ilay Andriamanitra manambina ahy, hampibanjina ahy ny fahavaloko izy. le Dieu de mon amour vient à moi, Dieu me fera voir ceux qui me guettent.
Sal 59:12 For the sin of their mouth and the words of their lips let them even be taken in their pride: and for cursing and lying which they speak. Ny fahotan' ny vavany dia ny tenin' ny molony; aoka hosamborina amin' ny fireharehany izy, eny, noho ny ozona sy ny lainga ataony. Aza vonoinao ireny, fandrao hadinon' ny vahoakako, fa ampirenireneo amin' ny herinao izy, dia haongano, ry Tompo, ampinganay! Ne les massacre pas, que mon peuple n' oublie, fais-en par ta puissance des errants, des pourchassés, ô notre bouclier, Seigneur!
Sal 59:13 Consume them in wrath, consume them, that they may not be: and let them know that God ruleth in Jacob unto the ends of the earth. Selah. Aringano an-katezerana izy, aringano mba tsy ho ao intsony; ary aoka ho fantany fa Andriamanitra no manapaka eo amin' ny Jakoba ka hatramin' ny faran' ny tany. Manota ny vavany, isaky ny miteny ny molony; aoka ho voasingotry ny reharehany ny tenany, noho ny ozona aman-dainga tononiny! Péché sur leur bouche, la parole de leurs lèvres qu' ils soient donc pris à leur orgueil, pour le blasphème, pour le mensonge qu' ils débitent.
Sal 59:14 And at evening let them return; and let them make a noise like a dog, and go round about the city. Ary miverina nony hariva ireny ka mierona tahaka ny alika, sady mandehandeha eran' ny tanàna. Aringano amin' ny hatezeranao izy, aringano tsy ho eo intsony ireny. Aoka ho fantany fa Andriamanitra no manjaka eo amin' i Jakoba hatrany amin' ny faran' ny tany. - Selà. Détruis en ta colère, détruis, qu' ils ne soient plus! Et qu' on sache que c' est Dieu le Maître en Jacob, jusqu' aux bouts de la terre!
Sal 59:15 Let them wander up and down for meat, and grudge if they be not satisfied. Miriorio mitady hanina izy; raha tsy voky izy, dia any ihany mandritra ny alina. Miverina izy ny hariva, dia manerona toy ny amboa mandeha manodidina ny tanàna. Ils reviennent au soir, ils grognent comme un chien, ils rôdent par la ville;
Sal 59:16 But I will sing of thy power; yea, I will sing aloud of thy mercy in the morning: for thou hast been my defence and refuge in the day of my trouble. Fa izaho kosa dia hihira ny herinao, ary hihoby ny famindram-ponao nony maraina, satria fiarovana avo ho ahy Hianao, ary fandosirako amin' ny andro fahoriana. Mirenireny atsý arý, mitady ny rembiny, mitrontrona izy raha tsy voky. les voici en chasse pour manger, tant qu' ils n' ont pas leur soûl, ils grondent.
Sal 59:17 Unto thee, O my strength, will I sing: for God is my defence, and the God of my mercy. Ry Heriko ô, Hianao no hankalazaiko; fa Andriamanitra no fiarovana avo ho ahy, dia Andriamanitra Izay mamindra fo amiko. Fa izaho kosa hihira ny herinao, ary hankalaza ny hatsaram-ponao, nony maraina; satria trano mimandako hianao, sy fialofako amin' ny andron' ny fahoriako. Et moi, je chanterai ta force, j' acclamerai ton amour au matin; tu as été pour moi une citadelle, un refuge au jour de mon angoisse.
Sal 59:18 Ry Heriko ô, hihira ho an' ny voninahitrao aho, fa trano mimandako Andriamanitra, ilay Andriamanitra manambina ahy. O ma force, pour toi je jouerai; oui, c' est Dieu ma citadelle, le Dieu de mon amour.

<-
->