<-
->

Sal 31:1 In thee, O Lord, do I put my trust; let me never be ashamed: deliver me in thy righteousness. Ho an' ny mpiventy hira. Salamo nataon' i Davida. Jehovah ô, Hianao no ialofako; aoka tsy ho menatra akory mandrakizay aho; vonjeo amin' ny fahamarinanao aho. Ho an' ny mpampianatra hira. Salamon' i Davida. Du maître de chant. Psaume. De David.
Sal 31:2 Bow down thine ear to me; deliver me speedily: be thou my strong rock, for an house of defence to save me. Atongilano amiko ny sofinao, faingàna hamonjy ahy; aoka ho vatolampiko fiarovana mafy Hianao sy batery fiarovana hamonjena ahy. Iaveh ô, Hianao no nataoko fialofako; aoka tsy ho menatra aho na oviana na oviana! Vonjeo amin' ny fahamarinanao aho. En toi, Yahvé, j' ai mon abri, Sur moi pas de honte à jamais! En ta justice affranchis-moi, délivre-moi,
Sal 31:3 For thou art my rock and my fortress; therefore for thy name' s sake lead me, and guide me. Fa harambatoko sy batery fiarovana ho ahy Hianao; ary noho ny anaranao no hitondrànao sy hitarihanao ahy. Atongilano amiko ny sofinao; faingàna hamonjy ahy. Aoka ho vatolampy fiarovana ahy hianao, ho trano mimanda hahitako famonjena. tends l' oreille vers moi, hâte-toi! Sois pour moi un roc de force, une maison fortifiée qui me sauve;
Sal 31:4 Pull me out of the net that they have laid privily for me: for thou art my strength. Hanafaka ahy amin' ny fandrika harato izay nafeniny hamandrihany ahy Hianao; fa Hianao no fiarovana mafy ho ahy. Fa hianao no vatolampy sy trano mimandako; ary noho ny anaranao dia hitondra sy hitarika ahy hianao. car mon rocher, mon rempart, c' est toi, pour ton nom, guide-moi, conduis-moi!
Sal 31:5 Into thine hand I commit my spirit: thou hast redeemed me, O Lord God of truth. Eo an-tananao no atolotro ny fanahiko; fa efa nanavotra ahy Hianao, Jehovah ô, Andriamanitry ny fahamarinana. Hanafaka ahy amin' ny fandrika harato novelariny hianao; fa hianao no fiarovana ahy. Tire-moi du filet qu' on m' a tendu, car c' est toi ma force;
Sal 31:6 I have hated them that regard lying vanities: but I trust in the Lord. Halako izay mivavaka amin' ny sampy; fa Jehovah kosa no itokiako. Apetrako eo am-pelatananao ny fanahiko, dia hanafaka ahy hianao, ry Iaveh Andriamanitry ny fahamarinana. en tes mains je remets mon esprit, c' est toi qui me rachètes, Yahvé. Dieu de vérité,
Sal 31:7 I will be glad and rejoice in thy mercy: for thou hast considered my trouble; thou hast known my soul in adversities; Hifaly sy ho ravoravo amin' ny famindram-ponao aho; fa nahita ny fahantrako Hianao, ka nahafantatra ny fahorian' ny fanahiko, Halako izay manaja sampy foana: fa raha izaho dia Iaveh no itokiako. tu détestes les servants de vaines idoles; pour moi, je suis sûr de Yahvé
Sal 31:8 And hast not shut me up into the hand of the enemy: thou hast set my feet in a large room. ary tsy mba nangeja ahy teo an-tànan' ny fahavalo; fa efa nampitoetra ny tongotro eo amin' ny malalaka Hianao. Hientan-kafaliana sy haravoana noho ny hatsaram-ponao aho; fa nijery ny fahantrako hianao, nahita ny fahorian' ny fanahiko hianao, que j' exulte et jubile en ton amour! Toi qui as vu ma misère, connu l' oppression de mon âme,
Sal 31:9 Have mercy upon me, O Lord, for I am in trouble: mine eye is consumed with grief, yea, my soul and my belly. Mamindrà fo amiko, Jehovah ô, fa azom-pahoriana aho; simban' alahelo ny masoko sy ny fanahiko ary ny tenako. ary tsy nanolotra ahy teo am-pelatanan' ny fahavaloko hianao; fa nampitoetra ny tongotro teo amin' ny malalaka. tu ne m' as point livré aux mains de l' ennemi, tu as mis au large mes pas.
Sal 31:10 For my life is spent with grief, and my years with sighing: my strength faileth because of mine iniquity, and my bones are consumed. Fa lanin' alahelo ny aiko, sady lanim-pisentoana ny taonako; Tsy manan-kery aho noho ny heloko, ary efa lany ny taolako. Mamindrà fo amiko, ry Iaveh, fa tra-pahoriana aho: simban' alahelo ny masoko, mbamin' ny fanahiko sy ny kiboko. Pitié pour moi, Yahvé, l' oppression est sur moi! Les pleurs me rongent les yeux, la gorge et les entrailles.
Sal 31:11 I was a reproach among all mine enemies, but especially among my neighbours, and a fear to mine acquaintance: they that did see me without fled from me. Noho ny ataon' ny fahavaloko rehetra dia efa tonga fandatsa aho, eny, na dia amin' ny namako aza,sady atahoran' ny olom-pantatro aho; izay mahita ahy eny ivelany mandositra ahy. Ny aiko lanin' alahelo; ny taonako difotry ny sento; ny heriko levona noho ny fahotako; ary ny taolako fohatra. Car ma vie se consume en affliction et mes années en soupirs; ma vigueur succombe à la misère et mes os se rongent.
Sal 31:12 I am forgotten as a dead man out of mind: I am like a broken vessel. Efa hadino tahaka ny olona maty izay tsy tsaroana intsony aho; tahaka ny vilany ariana aho. Nataon' ny fahavaloko rehetra izay hahatonga ahy ho fanalam-baraka, ho enta-mavesatra ho an' ny mifanolo-body rindrina amiko, ary ho tahotra ho an' ny sakaizako. Izay mahita ahy any ivelany mandositra ahy, Tout ce que j' ai d' oppresseurs fait de moi un scandale; pour mes voisins je ne suis que dégoût, un effroi pour mes amis. Ceux qui me voient dans la rue s' enfuient loin de moi,
Sal 31:13 For I have heard the slander of many: fear was on every side: while they took counsel together against me, they devised to take away my life. Fa mandre ny endrikendriky ny maro aho; misy fampangorohoroana manodidina, raha miara-mioko hamely ahy izy, ka miray tetika hahafaty ny aiko. zavatra fanadino aho, toy ny maty, lavitra ny fon' ny olona; mova tsy ny kapoaka vaky iny aho. comme un mort oublié des coeurs, comme un objet de rebut.
Sal 31:14 But I trusted in thee, O Lord: I said, Thou art my God. Nefa izaho matoky Anao, Jehovah ô; hoy izaho: Andriamanitro Hianao. Reko avokoa ny vava ratsin' ny be sy ny maro, ny fangorohoroana mahazo ny manodidina, raha ilay miara-mioko hamely ahy iny izy ireo, fa miray tetika hamono ny aiko. J' entends les calomnies des gens, terreur de tous côtés! ils se groupent à l' envi contre moi, complotant de m'ôter la vie.
Sal 31:15 My times are in thy hand: deliver me from the hand of mine enemies, and from them that persecute me. Eo an-tananao ny androko; Vonjeo aho tsy ho azon' ny tanan' ny fahavaloko sy izay manenjika ahy. Nefa matoky anao aho, ry Iaveh, hoy aho hoe: Andriamanitro hianao. Et moi, je m' assure en toi, Yahvé, je dis : C' est toi mon Dieu!
Sal 31:16 Make thy face to shine upon thy servant: save me for thy mercies' sake. Ampamirapirato amin' ny mpanomponao ny tavanao; vonjeo amin' ny famindram-ponao aho. Eo an-tànanao ny anjarako, afaho amin' ny tànan' ny fahavaloko amam-panenjika ahy aho! Mes temps sont dans ta main, délivre-moi, des mains hostiles qui s' acharnent;
Sal 31:17 Let me not be ashamed, O Lord; for I have called upon thee: let the wicked be ashamed, and let them be silent in the grave. Aoka tsy ho menatra aho, Jehovah ô, satria miantso Anao; fa aoka kosa ho menatra ny ratsy fanahy ka hangina any amin' ny fiainan-tsi-hita. Ampamirapirato amin' ny mpanomponao ny tavanao; vonjeo amin' ny fahasoavanao aho! fais luire ta face sur ton serviteur, sauve-moi par ton amour.
Sal 31:18 Let the lying lips be put to silence; which speak grievous things proudly and contemptuously against the righteous. Aoka hangina ny molotra mandainga, izay miteny sahisahy hanohitra ny marina, amin' ny avonavona sy ny fanamavoana. Ry Iaveh ô, aoka tsy ho menatra aho, raha miantso anao; fa aoka ho an' ny ratsy fanahy ny henatra. Aoka izy hidina mangina any amin' ny Seoly. Yahvé, pas de honte sur moi qui t' invoque, mais honte sur les impies! Qu' ils aillent muets au shéol;
Sal 31:19 Oh how great is thy goodness, which thou hast laid up for them that fear thee; which thou hast wrought for them that trust in thee before the sons of men! Akory re ny haben' ny zava-tsoanao voarakitrao ho an' ny matahotra Anao! dia izay nataonao teo anatrehan' ny zanak' olombelona ho an' izay mialoka aminao! Aoka hanjary moana ny molotra mandainga, izay miteny amin' avonavona hanohitra ny marina amim-piavonavonana amam-paniratsirana. silence aux lèvres de mensonge qui parlent du juste insolemment avec superbe et mépris!
Sal 31:20 Thou shalt hide them in the secret of thy presence from the pride of man: thou shalt keep them secretly in a pavilion from the strife of tongues. Hanafina azy ao amin' ny fiafenana eo anatrehanao Hianao, mba tsy ho tratry ny teti-dratsy ataon' ny olona izy; hampiery azy ao an-tranonao Hianao, mba tsy ho azon' ny lela mifanditra izy. Akory ny haben' ny hatsaram-ponao, izay tehirizinao ho an' ireo matahotra anao, izay asehonao amin' ireo manao anao ho fialofany, eo imason' ny zanak' olombelona! Qu' elle est grande, Yahvé, ta bonté! Tu la réserves pour qui te craint, tu la dispenses à qui te prend pour abri face aux fils d' Adam.
Sal 31:21 Blessed be the Lord: for he hath shewed me his marvellous kindness in a strong city. Isaorana anie Jehovah; fa nataony mahagaga ny famindram-pony tamiko tao an-tanàna mimanda. Alofanao eo amin' ny aloky ny tavanao izy; mba tsy ho tratry ny teti-dratsy ataon' ny olona izy; mampiery azy ao an-dainao hianao, mba tsy ho azon' ny lela mamely azy izy. Tu les caches au secret de ta face, loin des intrigues des hommes; tu les mets à couvert sous la tente, loin de la guerre des langues.
Sal 31:22 For I said in my haste, I am cut off from before thine eyes: nevertheless thou heardest the voice of my supplications when I cried unto thee. Fa hoy izaho tamin' ny fahatairako; voafongotra tsy ho eo imasonao aho; kanjo nihaino ny feon' ny fifonako ihany Hianao, raha nitaraina taminao aho. Isaorana anie Iaveh! fa nasehony miharihary ny famindram-pony tamiko, tamin' ny nametrahany ahy tao an-tanàna mimanda. Béni Yahvé qui fit pour moi des merveilles d' amour en une ville de rempart !
Sal 31:23 O love the Lord, all ye his saints: for the Lord preserveth the faithful, and plentifully rewardeth the proud doer. Tiava an' i Jehovah, ry olony masina rehetra; miaro ny marina Jehovah, ary mamaly dia mamaly ny mpiavonavona Izy. Hoy aho tamin' ny fahatairako: Nariana lavitra ny fijerinao aho! Kanjo nihaino ny feon' ny fifonako hianao, nony nitaraina taminao aho. Et moi je disais en mon trouble "Je suis ôté loin de tes yeux!" Et pourtant tu écoutas la voix de ma prière quand je criai vers toi.
Sal 31:24 Be of good courage, and he shall strengthen your heart, all ye that hope in the Lord. Mahereza, ary aoka hatanjaka ny fonareo, dia ianareo rehetra izay manantena an' i Jehovah. Tiava an' ny Tompo hianareo rehetra mazoto mivavaka aminy; Miaro ny olona miraikitra aminy Iaveh, fa faiziny mafy kosa ny mpiavonavona. Aimez Yahvé, tous les siens il garde les fidèles, mais Yahvé rétribue avec usure celui qui fait l' orgueilleux.
Sal 31:25 Matokia ary mahereza fo, hianareo rehetra manantena an' ny Tompo! Courage, reprenez coeur, vous tous qui espérez Yahvé!

<-
->