<-
->

Sal 89:1 I will sing of the mercies of the Lord for ever: with my mouth will I make known thy faithfulness to all generations. Maskila nataon' i Etana Ezrahita. Ny famindram-pon' i Jehovah no hohiraiko mandrakizay; Hatramin' ny taranaka fara mandimby no hampahafantaran' ny vavako ny fahamarinanao. Fihirana nataon' i Etàna, Ezrahita. Poème. D' Etân l' indigène.
Sal 89:2 For I have said, Mercy shall be built up for ever: thy faithfulness shalt thou establish in the very heavens. Fa hoy izaho Hotovonana mandrakizay ny famindram-po; Ny fahamarinanao hampitoerinao any an-danitra. Te-hihira mandrakizay ny hatsaram-pon' ny Tompo aho: hanambara ny fahamarinanao amin' ny taranaka rehetra, ny vavako. L' amour de Yahvé à jamais je le chante, d'âge en âge ma parole annonce ta vérité.
Sal 89:3 I have made a covenant with my chosen, I have sworn unto David my servant, Efa nanao fanekena tamin' ny voafidiko Aho; Eny, efa nianiana tamin' i Davida mpanompoko Aho hoe: Fa hoy aho: Ny hatsaram-po no tranobe soa mandrakizay; naorinao any an-danitra ny fahamarinanao. Car tu as dit : l' amour est bâti à jamais, les cieux, tu fondes en eux ta vérité.
Sal 89:4 Thy seed will I establish for ever, and build up thy throne to all generations. Selah. Hampitoetra ny taranakao ho mandrakizay Aho Ka hanangana ny seza fiandriananao hatramin' ny taranaka fara mandimby. Efa nanao fanekena tamin' ilay nofidiko aho; fianianana efa nataoko tamin' i Davida mpanompoko, "J' ai fait une alliance avec mon élu, j' ai juré à David mon serviteur
Sal 89:5 And the heavens shall praise thy wonders, O Lord: thy faithfulness also in the congregation of the saints. Ary ny lanitra hidera ny fahagagana ataonao, Jehovah ô, Ary ny fahamarinanao koa ao amin' ny fiangonan' ny olo-masina. fa ta-hampiorina mafy mandrakizay ny taranakao aho, sy hanamafy ny seza fiandriananao, hatramin' ny taranaka rehetra. - Selà. A tout jamais j' ai fondé ta lignée, je te bâtis d'âge en âge un trône."
Sal 89:6 For who in the heaven can be compared unto the Lord? who among the sons of the mighty can be likened unto the Lord? Fa iza any an-danitra no mitovy amin' i Jehovah? Ary iza amin' ny zanak' ireo andriamanitra no manahaka an' i Jehovah, Ry Iaveh, ny lanitra mankalaza ny fahagagana ataonao, mbamin' ny fahamarinanao eo amin' ny fiangonan' ny olona masina. Les cieux rendent grâce pour ta merveille, Yahvé, pour ta vérité, dans l' assemblée des saints.
Sal 89:7 God is greatly to be feared in the assembly of the saints, and to be had in reverence of all them that are about him. Dia Andriamanitra mahatahotra indrindra eo amin' ny fiangonan' ny olo-masiny Ary hajain' izay rehetra manodidina Azy? Fa iza any an-danitra no hitaha amin' ny Tompo? Iza amin' ireo zanak' Andriamanitra no manahaka an' ny Tompo? Qui donc en les nues se compare à Yahvé, s'égale à Yahvé parmi les fils des dieux?
Sal 89:8 O Lord God of hosts, who is a strong Lord like unto thee? or to thy faithfulness round about thee? Jehovah, Andriamanitry ny maro, ô, iza no mahery tahaka Anao, Jehovah? Ary manodidina Anao ny fahamarinanao. Mahatahotra Andriamanitra eo amin' ny fiangonam-ben' ny olo-masina, mahatahotra ho an' ireo rehetra manotrona azy izy. Dieu redoutable au conseil des saints, grand et terrible à tout son entourage,
Sal 89:9 Thou rulest the raging of the sea: when the waves thereof arise, thou stillest them. Hianao manapaka ny fisavoan' ny ranomasina; Raha manonja ny alony, dia mampitsahatra azy Hianao. Ry Iaveh, Andriamanitry ny tafika, iza no tahaka anao? Mahery hianao, Iaveh, ary manodidina anao ny fahamarinanao. Yahvé, Dieu Sabaot, qui est comme toi? Yahvé puissant, que ta vérité entoure!
Sal 89:10 Thou hast broken Rahab in pieces, as one that is slain; thou hast scattered thine enemies with thy strong arm. Hianao nanorotoro an-dRahaba ho tahaka izay voavono; Ny sandrinao mahery no nampielezanao ny fahavalonao. Hianao no mamolaka ny fianjonanjon' ny ranomasina; hianao no mampitony azy raha misamboaravoara ny onjany. C' est toi qui maîtrises l' orgueil de la mer, quand ses flots se soulèvent, c' est toi qui les apaises;
Sal 89:11 The heavens are thine, the earth also is thine: as for the world and the fulness thereof, thou hast founded them. Anao ny lanitra, Anao koa ny tany; Izao tontolo izao sy izay rehetra eo aminy. Hianao no nanorina azy. Hianao no nanorotoro an-dRahaba toy ny faty; sy nampiely ny fahavalonao, tamin' ny herin-tsandrinao. c' est toi qui fendis Rahab comme un cadavre, dispersas tes adversaires par ton bras de puissance.
Sal 89:12 The north and the south thou hast created them: Tabor and Hermon shall rejoice in thy name. Ny avaratra sy ny atsimo. Hianao no nahary azy; Ny anaranao no ihobian' i Tabara sy Hermona. Anao ny lanitra, anao koa ny tany; ny tany sy izay rehetra ao aminy, hianao no nanorina azy. A toi le ciel, à toi aussi la terre, le monde et son contenu, c' est toi qui les fondas;
Sal 89:13 Thou hast a mighty arm: strong is thy hand, and high is thy right hand. Manan-tsandry mahery Hianao; Mahery ny tananao, avo ny tananao ankavanana. Ny atsimo sy avaratra, hianao no nahary azy. Tabora sy Hermona indray mientana amin' ny anaranao. le nord et le midi, c' est toi qui les créas, le Tabor et l' Hermon à ton nom crient de joie.
Sal 89:14 Justice and judgment are the habitation of thy throne: mercy and truth shall go before thy face. Rariny sy fitsarana no fanorenan' ny seza fiandriananao; Famindram-po sy fahamarinana no mialoha ny tavanao. Ary fitaovana hiady ny sandrinao, dia ny heriny, mahery ny tànanao, avo ny tànanao ankavanana. A toi ce bras et sa prouesse, puissante est ta main, sublime est ta droite;
Sal 89:15 Blessed is the people that know the joyful sound: they shall walk, O Lord, in the light of thy countenance. Sambatra izay olona mahalala ny feo mahafaly; Jehovah ô, amin' ny fahazavan' ny tavanao no handehanany. Ny rariny sy ny hitsiny no iorenan' ny seza fiandriananao, ny famindram-po sy fahamarinana no eo anatrehan' ny tavanao. Justice et Droit sont l' appui de ton trône, Amour et Vérité marchent devant ta face.
Sal 89:16 In thy name shall they rejoice all the day: and in thy righteousness shall they be exalted. Ny anaranao no hifaliany mandrakariva; Ary ny fahamarinanao no hisandratany. Sambatra ny vahoaka mahalala ny hobin-kafaliana, sy mandeha amin' ny fahazavan' ny tavanao, ry Iaveh! Heureux le peuple qui sait l' acclamation! Yahvé, à la clarté de ta face ils iront;
Sal 89:17 For thou art the glory of their strength: and in thy favour our horn shall be exalted. Fa voninahitry ny heriny Hianao; Ary amin' ny fankasitrahanao no hisandratan' ny tandrokay. Mifaly mandrakariva amin' ny anaranao izy; ary misandratra amin' ny fahamarinanao. en ton nom ils jubilent tout le jour, en ta justice ils s' exaltent.
Sal 89:18 For the Lord is our defence; and the Holy One of Israel is our king. Fa an' i Jehovah ny ampinganay; Ary an' ny Iray Masin' ny Isiraely ny mpanjakanay. Fa hianao no voninahiny amam-pahefany, ary ny fanambinanao manondrotra ny herinay. L'éclat de leur puissance, c' est toi, dans ta faveur tu exaltes notre vigueur;
Sal 89:19 Then thou spakest in vision to thy holy one, and saidst, I have laid help upon one that is mighty; I have exalted one chosen out of the people. Tamin' izany ny olonao masina dia nilazanao tamin' ny fahitana hoe: Nametraka famonjena tamin' izay mahery Aho Ary nanandratra ny anankiray voafidy tamin' ny olona. Satria avy amin' ny Tompo ny ampinganay; ary avy amin' ilay Masin' Israely ny mpanjakanay. car à Yahvé est notre bouclier; à lui, Saint d' Israël, est notre roi.
Sal 89:20 I have found David my servant; with my holy oil have I anointed him: Efa nahita an' i Davida mpanompoko Aho; Ny diloiloko masina no nanosorako azy; Fahiny hianao niteny tamin' ny malalanao, tamin' ny fahitana nanao hoe: Izaho namonjy fanampiana ny mahery anankiray; nanandratra zatovolahy anankiray avy eo afovoan' ny vahoaka; Jadis, en vision, tu as parlé et tu as dit à tes amis "J' ai prêté assistance à un preux, j' ai exalté un cadet de mon peuple.
Sal 89:21 With whom my hand shall be established: mine arm also shall strengthen him. Izy no homban' ny tanako; Eny, ny sandriko no hampahery azy. nahita an' i Davida mpanompoko; nanosotra azy tamin' ny diloilo masina. J' ai trouvé David mon serviteur, je l' ai oint de mon huile sainte;
Sal 89:22 The enemy shall not exact upon him; nor the son of wickedness afflict him. Tsy hamitaka azy ny fahavalo; Ary tsy hampahory azy ny ratsy fanahy. Homba azy lalandava ny tanako; ary hankahery azy ny sandriko. pour lui ma main sera ferme, mon bras aussi le rendra fort.
Sal 89:23 And I will beat down his foes before his face, and plague them that hate him. Fa handripaka ny fahavalony eo anoloan' ny tavany Aho Sady hamely izay mankahala azy. Tsy hotampohin' ny fahavalo izy; ary tsy haharesy azy ny zanaky ny tsy fahamarinana. L' adversaire ne pourra le tromper, le pervers ne pourra l' accabler;
Sal 89:24 But my faithfulness and my mercy shall be with him: and in my name shall his horn be exalted. Ny fahamarinako sy ny famindram-poko homba azy; Ary ny anarako no hisandratan' ny tandrony. Izaho hanorotoro ny mpanohitra azy eo anatrehany; sy hamely an' izay mankahala azy. j'écraserai devant lui ses agresseurs, ses ennemis, je les frapperai.
Sal 89:25 I will set his hand also in the sea, and his right hand in the rivers. Dia hampitoetra ny tànany amin' ny ranomasina Aho Ary ny tànany ankavanana amin' ny ony. Homba azy ny fahamarinako aman-katsaram-poko; ary ny anarako no hitomboan' ny heriny. Ma vérité et mon amour avec lui, par mon nom s' exaltera sa vigueur;
Sal 89:26 He shall cry unto me, Thou art my father, my God, and the rock of my salvation. Izy hiantso Ahy hoe: Raiko Hianao, Andriamanitro sy Vatolampin' ny famonjena ahy. Hahatrako amin' ny ranomasina ny tanany; ary amin' ny ony ny tanany ankavanana. j'établirai sa main sur la mer et sur les fleuves sa droite.
Sal 89:27 Also I will make him my firstborn, higher than the kings of the earth. Ary Izaho kosa hanao azy ho lahimatoa, Ambony indrindra amin' ny mpanjakan' ny tany. Izy hiantso ahy hoe: Hianao no raiko, sy Andriamanitro ary vatolampy famonjena ahy. Il m' appellera : Toi, mon père, mon Dieu et le rocher de mon salut!
Sal 89:28 My mercy will I keep for him for evermore, and my covenant shall stand fast with him. Hitahiry ny famindram-poko ho azy mandrakizay Aho, Ary ny fanekeko hampaharetiko aminy. Ary izaho kosa hanao azy ho lahimatoa, ambony indrindra amin' ny mpanjakan' ny tany. si bien que j' en ferai l' aîné, le très-haut sur les rois de la terre.
Sal 89:29 His seed also will I make to endure for ever, and his throne as the days of heaven. Hampaharitra ny taranany ho mandrakizay Aho, Ary ny seza fiandrianany ho tahaka ny faharetan' ny lanitra. Hitahiry ny hatsaram-poko aminy mandrakizay aho; ary ny fanekeko aminy tsy hivadihana. A jamais je lui garde mon amour, mon alliance est pour lui véridique;
Sal 89:30 If his children forsake my law, and walk not in my judgments; Raha mahafoy ny lalàko ny zanany Ka tsy mandeha araka ny fitsipiko, Hampitoeriko haharitra mandrakizay ny taranany; ary ny seza fiandrianany haharitra toy ny andron' ny lanitra. j' ai pour toujours établi sa lignée, et son trône comme les jours des cieux.
Sal 89:31 If they break my statutes, and keep not my commandments; Raha ny teniko no ataony ho fahavetavetana, Ary ny didiko no tsy tandremany, Raha mahafoy ny lalàko ny taranany, ka tsy mandeha araka ny fitsipiko; Si ses fils abandonnent ma loi, ne marchent pas selon mes jugements,
Sal 89:32 Then will I visit their transgression with the rod, and their iniquity with stripes. Dia hovaliako tsorakazo ny fahadisoany, Ary kapoka ny helony. raha mandika ny teniko izy, ka tsy mitandrina ny didiko, s' ils profanent mes préceptes et ne gardent pas mes commandements,
Sal 89:33 Nevertheless my lovingkindness will I not utterly take from him, nor suffer my faithfulness to fail. Nefa ny famindram-poko tsy hofoanako aminy, Ary ny fahamarinako tsy havadiko, dia hosaziko amin' ny tsora-kazo ny fahadisoany, ary amin' ny kapoka ny helony; je visiterai avec des verges leur péché, avec des coups leur méfait,
Sal 89:34 My covenant will I not break, nor alter the thing that is gone out of my lips. Ny fanekeko tsy hotsoahako, Ary ny nolazain' ny molotro tsy hovako. fa tsy hesoriko aminy ny hatsaram-poko ary tsy hampandainga ny toky nomeko azy aho. mais sans retirer de lui mon amour, sans faillir dans ma vérité.
Sal 89:35 Once have I sworn by my holiness that I will not lie unto David. Izao zavatra iray loha izao no nianianako tamin' ny fahamasinako, Tsy handainga amin' i Davida mihitsy Aho: Tsy handika ny fanekeko aho, ary tsy hanova ny teny navoaky ny vavako. Point ne profanerai mon alliance, ne dédirai le souffle de mes lèvres;
Sal 89:36 His seed shall endure for ever, and his throne as the sun before me. Ny taranany haharitra mandrakizay, Ary ny seza fiandrianany ho tahaka ny masoandro eo anatrehako; Efa nianianako indray mandeha tamin' ny fahamasinako, ka tsy handainga amin' i Davida aho. une fois j' ai juré par ma sainteté mentir à David, jamais!
Sal 89:37 It shall be established for ever as the moon, and as a faithful witness in heaven. Selah. Hampitoerina mandrakizay tahaka ny volana izy, Tahaka ny vavolombelona marina any an-danitra. Haharitra mandrakizay ny taranany, ho tahaka ny masoandro eo anoloako ny seza fiandrianany; Sa lignée à jamais sera, et son trône comme le soleil devant moi,
Sal 89:38 But thou hast cast off and abhorred, thou hast been wroth with thine anointed. Fa efa narianao sy nolavinao izy; Efa tezitra tamin' ny voahosotrao Hianao. tahaka ny volana izy dia tafaorina ho mandrakizay, ary mahatoky ny vavolombelona eny amin' ny lanitra. - Selà. comme est fondée la lune à jamais, témoin véridique dans la nue."
Sal 89:39 Thou hast made void the covenant of thy servant: thou hast profaned his crown by casting it to the ground. Efa nahafoana ny fanekena tamin' ny mpanomponao Hianao; Efa nataonao ho fahavetavetana ny satro-boninahiny ka narianao teny an-tany. Kanjo narianao sy tsy nasianao raharaha, ary notezeranao ilay Voahosotrao! Mais toi, tu as rejeté et répudié, tu t' es emporté contre ton oint;
Sal 89:40 Thou hast broken down all his hedges; thou hast brought his strong holds to ruin. Efa noravanao ny fefiny rehetra; Efa nosimbanao ny fiarovany mafy. Nahatofoka anao ny fanekena tamin' ny mpanomponao, natsipinao amin' ny tany ny satro-boninahiny efa voatevateva. tu as renié l' alliance de ton serviteur, tu as profané jusqu'à terre son diadème.
Sal 89:41 All that pass by the way spoil him: he is a reproach to his neighbours. Izay rehetra mandalo eny an-dalana dia manimba azy; Efa fandà-tsan' ny mpiray monina aminy izy. Nazeranao ny mandany rehetra, noravanao ny trano mimandany. Tu as fait brèche à toutes ses clôtures, tu as mis en ruines ses lieux forts;
Sal 89:42 Thou hast set up the right hand of his adversaries; thou hast made all his enemies to rejoice. Efa nampisandratra ny tanana ankavanan' ny rafilahiny Hianao Ary efa nampifaly ny fahavalony rehetra. Izay mandalo mamabo azy avokoa, tonga fandatsan' ny mpiray monina aminy izy. tous les passants du chemin l' ont pillé, ses voisins en ont fait une insulte.
Sal 89:43 Thou hast also turned the edge of his sword, and hast not made him to stand in the battle. Efa nampihemotra ny lelan' ny sabany Hianao Ka tsy nampaharitra azy tamin' ny ady. Fa nasandratrao kosa ny tànana ankavanan' ny mpampahory azy, nampifalianao ny fahavalony rehetra. Tu as donné la haute main à ses agresseurs, tu as mis en joie tous ses adversaires;
Sal 89:44 Thou hast made his glory to cease, and cast his throne down to the ground. Efa nampitsahatra ny voninahiny Hianao Ka nanongana ny seza fiandrianany ho amin' ny tany. Nalefitrao hihodina ny lela-sabany, ary tsy nanohana azy tamin' ny ady hianao. tu as brisé son épée contre le roc, tu ne l' as pas épaulé dans le combat.
Sal 89:45 The days of his youth hast thou shortened: thou hast covered him with shame. Selah. Efa nahafohy ny andron' ny fahatanorany Hianao Ary efa nanaron-kenatra azy. Nendahanao ny voninahiny, ary nazeranao amin' ny tany ny seza fiandrianany. Tu as ôté son sceptre de splendeur, renversé son trône jusqu'à terre;
Sal 89:46 How long, Lord? wilt thou hide thyself for ever? shall thy wrath burn like fire? Mandra-pahoviana, Jehovah ô? Hiery mandrakizay va Hianao? Mirehitra tahaka ny afo va ny fahatezeranao? Nohafohezinao ny andron' ny fahatanorany, ary nosaforanao henatra izy. - Selà. tu as écourté les jours de sa jeunesse, étalé sur lui la honte.
Sal 89:47 Remember how short my time is: wherefore hast thou made all men in vain? Tsarovy ny hafohin' ny androko; Toa zava-poana mihitsy ny namoronanao ny zanak' olombelona rehetra! Mandra-pahoviana, ry Iaveh, no hierenao lalandava? sy hirehitra hoatry ny afo ny hatezeranao? Jusques à quand, Yahvé, seras-tu caché? Jusqu'à la fin? Brûlera-t-elle comme un feu, ta colère?
Sal 89:48 What man is he that liveth, and shall not see death? shall he deliver his soul from the hand of the grave? Selah. Iza no olona ho velona tsy hahita fahafatesana, Fa hamonjy ny fanahiny tsy ho azon' ny tanan' ny fiainan-tsi-hita? Tsarovy ny hafohezan' ny andro iainako, sy ny zavatra tsinontsinona naharinao ny zanak' olombelona! Souviens-toi de moi : quelle est ma durée? Pour quel néant as-tu créé les fils d' Adam?
Sal 89:49 Lord, where are thy former lovingkindnesses, which thou swarest unto David in thy truth? Tompo ô, aiza ny famindram-ponao fahiny, Izay nianiananao tamin' i Davida tamin' ny fahamarinanao? Iza moa no velona tsy hahita fahafatesana, ary zovy no hahafaka ny fanahiny amin' ny herin' ny Seoly? - Selà. Qui donc vivra sans voir la mort, soustraira son âme à la griffe du shéol?
Sal 89:50 Remember, Lord, the reproach of thy servants; how I do bear in my bosom the reproach of all the mighty people; Tompo ô, tsarovy ny latsa manjo ny mpanomponao, Ny tratrako vesaran' ny firenena rehetra, Aiza ny hatsaram-ponao fahiny, Tompo ô, izay nianiananao tamin' i Davida, tamin' ny fahamarinanao? Où sont les prémices de ton amour, Seigneur? Tu as juré à David sur ta vérité.
Sal 89:51 Wherewith thine enemies have reproached, O Lord; wherewith they have reproached the footsteps of thine anointed. Dia ny nandatsan' ny fahavalonao, Jehovah ô, Eny, ny nandatsany ny dian' ny voahosotrao. Tsarovy, Tompo, ity latsa manjo ny mpanomponao, fa mitondra ato amin' ny tratrako ny faniratsiran' ny firenena aho; Souviens-toi, Seigneur, de l' insulte à ton serviteur je reçois en mon sein tous les traits des peuples;
Sal 89:52 Blessed be the Lord for evermore. Amen, and Amen. Isaorana mandrakizay anie Jehovah. Amena dia Amena. dia ny faniratsiran' ny fahavalonao, ry Iaveh, faniratsirana nanoherany ny dia nandrosoan' ny Voahosotrao. ainsi tes adversaires, Yahvé, ont insulté, ainsi insulté les traces de ton oint!
Sal 89:53 Isaorana mandrakizay anie Iaveh! Amena! Amena! Béni soit Yahvé à jamais! Amen! Amen!

<-
->