<-
->

Sal 139:1 O lord, thou hast searched me, and known me. Ho an' ny mpiventy hira. Salamo nataon' i Davida. Jehovah ô, efa nandinika ahy Hianao ka mahalala ahy. Ho an' ny mpampianatra hira. Nataon' i Davida. Iaveh ô, mizaha toetra sy mahalala ahy hianao: Du maître de chant. De David. Psaume. Yahvé, tu me sondes et me connais;
Sal 139:2 Thou knowest my downsitting and mine uprising, thou understandest my thought afar off. Hianao no mahalala ny fipetrako sy ny fitsangako Sady mahafantatra ny hevitro eny lavitra eny. fantatrao ny fipetrako sy ny fitsangako; tsinjovinao ny hevitro mbola lavitra. que je me lève ou m' assoie, tu le sais, tu perces de loin mes pensées;
Sal 139:3 Thou compassest my path and my lying down, and art acquainted with all my ways. Voadinikao ny toetro, na mandeha aho, na mandry; Ary fantatrao tsara ny alehako rehetra. Hianao mitsirika ahy na mandeha na mandry, ary mahazatra anao ny làlako rehetra. que je marche ou me couche, tu le sens, mes chemins te sont tous familiers.
Sal 139:4 For there is not a word in my tongue, but, lo, O Lord, thou knowest it altogether. Fa, indro, tsy misy teny tsy fantatrao eo amin' ny lelako, Jehovah ô. Ny teny tsy mbola mby eo an-delako aza, efa fantatrao manontolo sahady, ry Iaveh. La parole n' est pas encore sur ma langue, et voici, Yahvé, tu la sais tout entière;
Sal 139:5 Thou hast beset me behind and before, and laid thine hand upon me. Manodidina ahy eo ivohoko sy eo anatrehako Hianao, Ary apetrakao amiko ny tananao. Manodidina ahy eo alohako sy eo ivohoko hianao, ary apetrakao amiko ny tànanao. derrière et devant tu m' enserres, tu as mis sur moi ta main.
Sal 139:6 Such knowledge is too wonderful for me; it is high, I cannot attain unto it. Fahalalana mahagaga ahy loatra izany, Eny, avo loatra ka tsy tratro. Fahalalana mahagaga loatra, raha izaho, izany, ka ambony lavitra noho izay mety ho takatro. Merveille de science qui me dépasse, hauteur où je ne puis atteindre.
Sal 139:7 Whither shall I go from thy spirit? or whither shall I flee from thy presence? Aiza no hialako amin' ny Fanahinao? Aiza no handosirako tsy ho eo anatrehanao? Aiza no halehako lavitra ny fanahinao, aiza no handosirako lavitra ny tavanao? Où irai-je loin de ton esprit, où fuirai-je loin de ta face?
Sal 139:8 If I ascend up into heaven, thou art there: if I make my bed in hell, behold, thou art there. Na dia miakatra any an-danitra aza aho dia any Hianao; Ary na dia manao ny fiainan-tsi-hita ho fandriako aza aho, indro, any Hianao. Raha miakatra any an-danitra aho, any hianao, raha mandry any amin' ny seoly aho, indro ao hianao. Si j' escalade les cieux, tu es là, qu' au shéol je me couche, te voici.
Sal 139:9 If I take the wings of the morning, and dwell in the uttermost parts of the sea; Na dia maka ny elatry ny maraina aza aho, Mba hitoetra any am-paran' ny ranomasina, Raha maka ny elatry ny maraina aho, ka mandeha hitoetra any am-paran' ny ranomasina, Je prends les ailes de l' aurore, je me loge au plus loin de la mer,
Sal 139:10 Even there shall thy hand lead me, and thy right hand shall hold me. Dia mbola entin' ny tananao ihany aho, na dia izany aza, Sy hazonin' ny tananao ankavanana. ny tànanao ihany koa no hitarika ahy any, ary ny tànanao ankavanana no hihazona ahy. même là, ta main me conduit, ta droite me saisit.
Sal 139:11 If I say, Surely the darkness shall cover me; even the night shall be light about me. Ary na dia hoy izaho aza: Aoka ny maizina hanarona ahy, Ary aoka ny mazava manodidina ahy ho tonga alina, Ka milaza aho hoe: Ny aizina ahay mba hanarona ahy, ary ny alina no hany fahazavana hanodidina ahy!... Je dirai : "Que me presse la ténèbre, que la nuit soit pour moi une ceinture";
Sal 139:12 Yea, the darkness hideth not from thee; but the night shineth as the day: the darkness and the light are both alike to thee. Tsia, fa ny maizina aza tsy mahamaizina aminao; Fa ny alina dia mahazava toy ny andro ihany, Ka sahala ny mazava sy ny maizina. Tsy misy maizina ho anao, na ao amin' ny aizina aza, mamiratra toy ny andro ho anao ny alina, ary ny aizina toy ny fahazavana. même la ténèbre n' est point ténèbre devant toi et la nuit comme le jour illumine.
Sal 139:13 For thou hast possessed my reins: thou hast covered me in my mother' s womb. Fa Hianao no nahary ny voako; Namolavola ahy tao an-kibon-dreniko Hianao. Hianao no namorona ny voako, sy nanenona ahy tao an-kibon' ineny. C' est toi qui m' as formé les reins, qui m' as tissé au ventre de ma mère;
Sal 139:14 I will praise thee; for I am fearfully and wonderfully made: marvellous are thy works; and that my soul knoweth right well. Hidera Anao aho; fa mahatahotra sy mahatalanjona ny nanaovana ahy; Mahagaga ny asanao; Ary fantatry ny fanahiko marimarina izany. Midera anao aho, amin' ny nanaovanao ahy ho zava-boahary mahagaga loatra: mahagaga ny asanao, ary mamin' ny fanahiko ny mieky izany. je te rends grâce pour tant de prodiges merveille que je suis, merveille que tes oeuvres. Mon âme, tu la connaissais bien,
Sal 139:15 My substance was not hid from thee, when I was made in secret, and curiously wrought in the lowest parts of the earth. Ny tenako tsy niafina taminao, Fony natao tao amin' ny miafina aho, Ka noforoninao hisy endrika tany ambanin' ny tany. Tsy niafina taminao ny tenako, tamin' ny namoronana ahy tao amin' ny miafina, voatenona tamim-pahaizana, tao amin' ny fanambanin' ny tany. mes os n'étaient point cachés de toi, quand je fus façonné dans le secret, brodé au profond de la terre.
Sal 139:16 Thine eyes did see my substance, yet being unperfect; and in thy book all my members were written, which in continuance were fashioned, when as yet there was none of them. Ny masonao efa nahita ahy na dia fony tsy mbola ary fady aza aho; Voasoratra teo amin' ny bokinao avokoa ny andro voatendry, Fony tsy mbola nisy na dia iray akory aza. Fony zavatra vao torontoronina tsy nisy endrika akory aho no efa hitan' ny masonao, ary voasoratra teo amin' ny bokinao avokoa, ny andro voatendry hiainako, talohan' ny tsy mbola nisiany akory. Mon embryon, tes yeux le voyaient; sur ton livre, ils sont tous inscrits les jours qui ont été fixés, et chacun d' eux y figure.
Sal 139:17 How precious also are thy thoughts unto me, O God! how great is the sum of them! Endrey, zava-tsoa amiko indrindra ny hevitrao, Andriamanitra ô! Akory ny hamaron' ny isany! Ry Andriamanitra ô, mahafinaritra loatra lahy ny hevitrao! Endrey, izany hamaroany! Mais pour moi, que tes pensées sont difficiles, ô Dieu, que la somme en est imposante!
Sal 139:18 If I should count them, they are more in number than the sand: when I awake, I am still with thee. Raha hanisa azy aho, dia maro isa lavitra noho ny fasika izy; Raha mifoha aho, dia mbola aminao ihany. Raha manisa azy aho, mihoatra noho ny hamaroan' ny fasika ny isany; nony mifoha aho dia mbola eo aminao ihany! Je les compte, il en est plus que sable; ai-je fini, je suis encore avec toi.
Sal 139:19 Surely thou wilt slay the wicked, O God: depart from me therefore, ye bloody men. Haringanao mihitsy ny ratsy fanahy, Andriamanitra ô, Ary mialà amiko, ianareo mpandatsa-drà. Andriamanitra ô tsy handringana ny ratsy fanahy va hianao? Mialà amiko hianareo mpandatsa-dra! Si tu voulais, ô Dieu, tuer l' impie! Hommes de sang, allez-vous-en de moi!
Sal 139:20 For they speak against thee wickedly, and thine enemies take thy name in vain. Dia izay manonona Anao ho enti-mamitaka, Jehovah ô, Eny, ny fahavalonao izay manonona Anao foana. Fiteny mahameloka no iresahany anao, manonom-poana ny anaranao ireo fahavalonao ireo. Eux qui parlent de toi sournoisement, qui tiennent pour rien tes pensées.
Sal 139:21 Do not I hate them, O Lord, that hate thee? and am not I grieved with those that rise up against thee? Tsy hankahala izay mankahala Anao va aho, Jehovah ô, Sy ho tezitra amin' izay mitsangana hanohitra Anao? Ry Iaveh , tsy tokony hataoko va ny mankahala izay mankahala anao, sy manao ho zava-betaveta an' ireo mitsangan-kanohitra anao? Yahvé, n' ai-je pas en haine qui te hait, en dégoût, ceux qui se dressent contre toi?
Sal 139:22 I hate them with perfect hatred: I count them mine enemies. Halako dia halako marina tokoa ireny; Efa fahavaloko ireny. Halako dia halako tanteraka tokoa ireny, fahavaloko izy ireny, raha izaho. Je les hais d' une haine parfaite, ce sont pour moi des ennemis.
Sal 139:23 Search me, O God, and know my heart: try me, and know my thoughts: Diniho aho, Andriamanitra ô, ary fantaro ny foko; Izahao toetra aho, ary fantaro ny eritreritro; Zahao toetra aho, Andriamanitra ô, ka fantaro ny foko; tsapao aho, ka fantaro ny hevitro! Sonde-moi, ô Dieu, connais mon coeur, scrute-moi, connais mon souci;
Sal 139:24 And see if there be any wicked way in me, and lead me in the way everlasting. Ary izahao na misy lalana mampahory ato anatiko, Dia tariho amin' ny lalana mandrakizay aho. Jereo raha eo amin' ny làlan-dratsy aho, dia tariho eo amin' ny làlana mandrakizay. vois que mon chemin ne soit fatal, conduis-moi sur le chemin d'éternité.

<-
->