<-
->

Sal 21:1 The king shall joy in thy strength, O Lord; and in thy salvation how greatly shall he rejoice! Ho an' ny mpiventy hira. Salamo nataon' i Davida. Jehovah ô, ny herinao no hifalian' ny mpanjaka; ary endrey ny haben' ny hiravoravoany amin' ny famonjenao! Ho an' ny mpampianatra hira. - Salamon' i Davida. Du maître de chant. Psaume. De David.
Sal 21:2 Thou hast given him his heart' s desire, and hast not withholden the request of his lips. Selah. Ny nirin' ny fony dia nomenao azy, ary ny nangatahin' ny molony tsy mba nolavinao. Ry Iaveh, mifaly amin' ny herinao ny mpanjaka; endrey ny haben' ny firavoravoany amin' ny famonjenao! En ta force, Yahvé, le roi se réjouit; combien ton salut le comble d' allégresse!
Sal 21:3 For thou preventest him with the blessings of goodness: thou settest a crown of pure gold on his head. Fa notsenainao fitahiana soa izy; teo an-dohany nasianao satro-boninahitra tena volamena. Nomenao azy izay nirin' ny fony, tsy nolavinao izay nangatahin' ny molony. - Selà. Tu lui as accordé le désir de son coeur, tu n' as point refusé le souhait de ses lèvres.
Sal 21:4 He asked life of thee, and thou gavest it him, even length of days for ever and ever. Aina no nangatahiny taminao, dia nomenao azy izany, dia andro lava mandrakizay doria. Fa notsenainao fanambinana fatratra izy; satro-boninahitra volamena madio no nataonao tamin' ny lohany. Car tu l' as prévenu de bénédictions de choix, tu as mis sur sa tête une couronne d' or fin;
Sal 21:5 His glory is great in thy salvation: honour and majesty hast thou laid upon him. Lehibe ny voninahiny amin' ny famonjenao; Laza sy voninahitra no nataonao taminy. Nangataka aina taminao izy, ka nomenao azy izany; dia andro lava sy mandrakizay alaovalo. tu lui as accordé la vie qu' il demandait, longueur de jours, encore et à jamais.
Sal 21:6 For thou hast made him most blessed for ever: thou hast made him exceeding glad with thy countenance. Fa nataonao ho fitahiana mandrakizay izy; ampifalinao indrindra amin' ny tavanao izy. Noho ny famonjenao dia lehibe ny voninahiny; nomenao laza amam-pamirapiratana izy. Grande gloire lui fait ton salut, tu as mis sur lui le faste et l'éclat;
Sal 21:7 For the king trusteth in the Lord, and through the mercy of the most High he shall not be moved. Fa ny mpanjaka matoky an' i Jehovah, ary noho ny famindram-pon' ny Avo Indrindra dia tsy hangozohozo izy. Nataonao fandrotsaham-pitahiana mandrakizay izy; fenoinao hafaliana eo anatrehan' ny tavanao izy. oui, tu l'établis en bénédiction pour toujours, tu le réjouis de bonheur près de ta face;
Sal 21:8 Thine hand shall find out all thine enemies: thy right hand shall find out those that hate thee. Ho azon' ny tananao ny fahavalonao rehetra; eny, ho azon' ny tananao ankavanana ny mankahala anao; Fa matoky an' ny Tompo ny mpanjaka, ka tsy mangozohozo izy noho ny famindram-pon' ny Avo indrindra. oui, le roi se confie en Yahvé, la grâce du Très-Haut le garde du faux pas.
Sal 21:9 Thou shalt make them as a fiery oven in the time of thine anger: the Lord shall swallow them up in his wrath, and the fire shall devour them. Hataonao tahaka ny fatana misy afo mirehitra izy amin' ny andro hisehoanao, Jehovah handany azy amin' ny fahatezerany, ary handevona azy ny afo. Ho azon' ny tànanao ny fahavalonao rehetra, ry mpanjaka, ho azon' ny tànanao ankavanana izay mankahala anao; Ta main trouvera tous tes adversaires, ta droite trouvera tes ennemis;
Sal 21:10 Their fruit shalt thou destroy from the earth, and their seed from among the children of men. Ny zanany haringanao tsy ho eo amin' ny tany, ary ny taranany tsy ho eo amin' ny zanak' olombelona; hataonao toy ny fatana mirehitra izy, amin' ny andro hampisehoanao ny tavanao. Haringan' ny Tompo amin' ny fahatezerany izy ireo, ary handevona azy ny afo. tu feras d' eux une fournaise au jour de ta face, Yahvé les engloutira dans sa colère, le feu les avalera;
Sal 21:11 For they intended evil against thee: they imagined a mischievous device, which they are not able to perform. Fa nikasa hanisy ratsy anao izy, ka namoron-kevi-dratsy fa tsy nahefa. Hofongoranao eo amin' ny tany ny taranany, ary eo amin' ny zanak' olombelona ny tamingany. leur fruit, tu l'ôteras de la terre, leur semence, d' entre les fils d' Adam.
Sal 21:12 Therefore shalt thou make them turn their back, when thou shalt make ready thine arrows upon thy strings against the face of them. Fa hampiamboho azy ianao; ny tsipìkanao no ikendrenao ny tavany. Nanao fiomanana handevona anao izy ireo namoron-kevi-dratsy, nefa tsy hahefa. Ils ont poussé sur toi le malheur, mûri un plan : ils ne pourront rien.
Sal 21:13 Be thou exalted, Lord, in thine own strength: so will we sing and praise thy power. Misandrata amin' ny herinao, Jehovah ô, hihira sy hankalaza ny herinao izahay. Fa hianao kosa no hampiamboho azy; hikendry ny handriny amin' ny tsipìkanao hianao. Oui, tu leur feras tourner le dos, sur eux tu ajusteras ton arc.
Sal 21:14 Mitsangàna amin' ny herinao, ry Iaveh ô, te-hihira sy hankalaza ny fahefanao izahay. Lève-toi, Yahvé, dans ta force! Nous chanterons, nous jouerons pour ta vaillance.

<-
->