<-
->

Sal 66:1 Make a joyful noise unto God, all ye lands: Ho an' ny mpiventy hira. Tonon-kira. Salamo. Mihobia ho an' Andriamanitra, ry tany rehetra; Ho an' ny mpampianatra hira. Fihirana. Salamo. Du maître de chant. Cantique. Psaume. Acclamez Dieu, toute la terre,
Sal 66:2 Sing forth the honour of his name: make his praise glorious. Mankalazà ny voninahitry ny anarany; omeo voninahitra Izy ho fiderana Azy. Manaova hobin-kafaliana mankamin' Andriamanitra, ry tany rehetra; hirao ny voninahitry ny anarany, ataovy manetriketrika ny fankalazana azy. chantez à la gloire de son nom, rendez-lui sa louange de gloire,
Sal 66:3 Say unto God, How terrible art thou in thy works! through the greatness of thy power shall thine enemies submit themselves unto thee. Lazao amin' Andriamanitra hoe: endrey, mahatahotra ny asanao! ny fahalehibiazan' ny herinao no hikoizan' ny fahavalonao Anao. Lazao amin' Andriamanitra hoe: Endrey, mahatahotra ny asanao! Mikoy anao ny fahavalonao, noho ny fahefanao tsitoha. dites à Dieu : Que tu es redoutable! A la mesure de ta force, tes oeuvres. Tes ennemis se font tes flatteurs;
Sal 66:4 All the earth shall worship thee, and shall sing unto thee; they shall sing to thy name. Selah. Ny tany rehetra hiankohoka eo anatrehanao ka hankalaza Anao; eny, hankalaza ny anaranao izy. Ny tany rehetra anie hiankohoka eo anatrehanao, hihira ho an' ny voninahitrao, hankalaza ny anaranao! toute la terre se prosterne devant toi, elle te chante, elle chante pour ton nom.
Sal 66:5 Come and see the works of God: he is terrible in his doing toward the children of men. Avia, ka jereo ny asan' Andriamanitra, mahatahotra ny zavatra ataony amin' ny zanak' olombelona. Avia ka banjino ny asan' Andriamanitra! Fa mahatahotra ny hevitra kasainy amin' ny zanak' olombelona. Venez, voyez les gestes de Dieu, redoutable en hauts faits pour les fils d' Adam
Sal 66:6 He turned the sea into dry land: they went through the flood on foot: there did we rejoice in him. Efa nampody ny ranomasina ho tany maina Izy; nandeha an-tongotra nita ny ony ny olona; tao no nifaliantsika tamin' Andriamanitra. Nampodiny ho tany maina ny ranomasina, ka nandeha an-tongotra namaky ny ony ny olona, dia nifaly taminy izahay. il changea la mer en terre ferme, on passa le fleuve à pied sec. Là, notre joie en lui,
Sal 66:7 He ruleth by his power for ever; his eyes behold the nations: let not the rebellious exalt themselves. Selah. Manjaka mandrakizay amin' ny heriny Izy, ary ny masony mandinika ny firenen-tsamy hafa; aoka tsy hanandra-tena ny maditra. Manjaka mandrakizay amin' ny fahefany izy; mitsinjo ny firenena ny masony; aoka tsy hanandra-tena ny mpikomy. Selà. souverain de puissance éternelle! Les yeux sur les nations, il veille, sur les rebelles pour qu' ils ne se relèvent.
Sal 66:8 O bless our God, ye people, and make the voice of his praise to be heard: Misaora an' Andriamanitsika, ry firenena; ary asandrato ny feo fiderana Azy, Misaora an' Andriamanitra, ry vahoaka, ataovy manakoako ny fiderana azy. Peuples, bénissez notre Dieu, donnez une voix à sa louange,
Sal 66:9 Which holdeth our soul in life, and suffereth not our feet to be moved. Izay mampitoetra ny fanahintsika amin' ny fiainana ka tsy mamela ny tongotsika hangozohozo. Nitahiry ny fanahintsika amin' ny fiainana izy ary tsy namela ny tongotsika hangozohozo. lui qui rend notre âme à la vie, et préserve nos pieds du faux pas.
Sal 66:10 For thou, O God, hast proved us: thou hast tried us, as silver is tried. Fa efa nizaha toetra anay Hianao, Andriamanitra ô; efa nanadio anay Hianao, tahaka ny fanadio volafotsy amin' ny memy. Fa hianao, ry Andriamanitra, efa nizaha toetra anay; nandatsaka anay tamin' ny memy toy ny volafotsy; Tu nous as éprouvés, ô Dieu, épurés comme on épure l' argent;
Sal 66:11 Thou broughtest us into the net; thou laidst affliction upon our loins. Efa nampiditra anay tamin' ny fandrika Hianao; efa nanisy enta-mavesatra teo am-balahanay Hianao. nampiditra anay tamin' ny fandrika harato; nanisy enta-mavesatra teo am-balahanay. tu nous as fait tomber dans le filet, tu as mis sur nos reins une étreinte;
Sal 66:12 Thou hast caused men to ride over our heads; we went through fire and through water: but thou broughtest us out into a wealthy place. Efa nampandeha ny olona hanitsaka ny lohanay Hianao; nandeha namaky ny afo sy ny rano izahay; fa nitondra anay nivoaka ho amin' ny fitahiana mahatretrika Hianao. Nampandeha olona hanosy ny lohanay; namaky ny afo sy ny rano izahay; kanjo nesorinao tamin' izany izahay, dia nototofanao soa. tu fis chevaucher à notre tête un mortel; nous passions par le feu et par l' eau, puis tu nous as fait reprendre haleine.
Sal 66:13 I will go into thy house with burnt offerings: I will pay thee my vows, Hiditra ao an-tranonao mitondra fanatitra dorana aho; hefaiko aminao ny voadiko, Tonga ato an-tranonao mitondra sorona dorana aho, hanefa aminao ny voadiko, Je viens en ta maison avec des holocaustes, j' acquitte envers toi mes voeux,
Sal 66:14 Which my lips have uttered, and my mouth hath spoken, when I was in trouble. Izay notononin' ny molotro sy naloaky ny vavako, fony aho azom-pahoriana. izay efa notononin' ny molotro, sy naloaky ny vavako, fony aho azom-pahoriana. ceux qui m' ouvrirent les lèvres, que prononçait ma bouche en mon angoisse.
Sal 66:15 I will offer unto thee burnt sacrifices of fatlings, with the incense of rams; I will offer bullocks with goats. Selah. Hateriko aminao ho fanatitra dorana ny matavy mbamin' ny setroky ny ondrilahy; hanatitra omby sy osilahy aho. Avia, mihainoa fa holazaiko aminareo, hianareo rehetra matahotra an' Andriamanitra, izay nataony ho an' ny fanahiko. Je t' offrirai de gras holocaustes avec la fumée des béliers, je le ferai avec des taureaux et des boucs.
Sal 66:16 Come and hear, all ye that fear God, and I will declare what he hath done for my soul. Avia, mihainoa ianareo rehetra izay matahotra an' Andriamanitra, fa holazaiko izay nataony ho an' ny fanahiko. Avia, mihainoa fa holazaiko aminareo, hianareo rehetra matahotra an' Andriamanitra, izay nataony ho an' ny fanahiko. Venez, écoutez, que je raconte, vous tous les craignant-dieu, ce qu' il a fait pour mon âme.
Sal 66:17 I cried unto him with my mouth, and he was extolled with my tongue. Izy no nantsoin' ny vavako; ary ny fanandratana Azy no teo ambanin' ny lelako. Niloa-bava nitaraina taminy aho, ary teo ambony lelako ny fiderana azy. Vers lui ma bouche a crié, l'éloge déjà sur ma langue.
Sal 66:18 If I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear me: Raha nankasitraka ota tao am-poko aho, dia tsy mba hihaino ny Tompo; Raha nahita ota tao am-poko aho, dia tsy ho nihaino ahy ny Tompo. Si j' avais vu de la malice en mon coeur, le Seigneur ne m' eût point écouté.
Sal 66:19 But verily God hath heard me; he hath attended to the voice of my prayer. Kanefa efa nihaino tokoa Andriamanitra; efa nihaino ny feon' ny fivavako Izy. Nefa efa nohenoin' Andriamanitra aho, efa nihaino tsara ny feon' ny fivavahako izy. Et pourtant Dieu m' a écouté, attentif à la voix de ma prière.
Sal 66:20 Blessed be God, which hath not turned away my prayer, nor his mercy from me. Isorana anie Andriamanitra, izay tsy nandà ny fivavako, na nanaisotra ny famindram-pony tamiko. Isaorana anie Andriamanitra, izay tsy nandà ny fivavahako, na nanaisotra ny fahasoavany tamiko! Béni soit Dieu qui n' a pas écarté ma prière ni son amour loin de moi.

<-
->