<-
->

Sal 57:1 Be merciful unto me, O God, be merciful unto me: for my soul trusteth in thee: yea, in the shadow of thy wings will I make my refuge, until these calamities be overpast. Ho an' ny mpiventy hira. Al-tasheth. Miktama nataon' i Davida tamin' ny nandosirany an' i Saoly tao anaty zohy. Mamindrà fo amiko. Andriamanitra ô, mamindrà fo amiko; fa Hianao no ialofan' ny fanahiko; eny, ao amin' ny aloky ny elatrao no ialofako, mandra-pahalasan' ny loza. Ho an' ny mpampianatra hira. Aza mandrava. Hiran' i Davida, fony izy nenjehin' i Saola, niery tao amin' ny zohy. Du maître de chant. "Ne détruis pas." De David. A mi-voix. Quand il s' enfuit de devant Saül dans la caverne.
Sal 57:2 I will cry unto God most high; unto God that performeth all things for me. Hitaraina amin' Andriamanitra Avo Indrindra aho, dia amin' Andriamanitra Izay mahatanteraka ho ahy. Mamindrà fo amiko, Andriamanitra ô, mamindrà fo amiko, fa ao aminao no itadiavan' ny fanahiko fiarovana, amin' ny aloky ny elatrao no iafenako, mandra-pahalasan' ny loza. Pitié pour moi, ô Dieu, pitié pour moi, en toi s' abrite mon âme, à l' ombre de tes ailes je m' abrite, tant que soit passé le fléau.
Sal 57:3 He shall send from heaven, and save me from the reproach of him that would swallow me up. Selah. God shall send forth his mercy and his truth. Haniraka avy any an-danitra Izy ka hamonjy ahy, raha miteny ratsy izay misafoaka manenjika ahy; eny, Andriamanitra haniraka ny famindram-pony sy ny fahamarinany. Mitaraina amin' Andriamanitra Avo indrindra aho, ilay Andriamanitra izay manao ny zavatra rehetra ho ahy. J' appelle vers Dieu le Très-Haut, le Dieu qui a tout fait pour moi;
Sal 57:4 My soul is among lions: and I lie even among them that are set on fire, even the sons of men, whose teeth are spears and arrows, and their tongue a sharp sword. Ny fanahiko dia eo afovoan' ny liona; handry eo amin' ny masiaka aho, dia eo amin' ny zanak' olombelona,- lefona sy zana-tsipìka ny nifiny, ary sabatra maranitra ny lelany. Haniraka famonjena avy any an-danitra ho ahy koa izy; - fanalam-baraka no atolotry ny mpanenjika ahy! - Selà. Haniraka ny hatsaram-pony amam-pahamarinany Andriamanitra. que des cieux il envoie et me sauve, qu' il confonde celui qui me harcèle,
Sal 57:5 Be thou exalted, O God, above the heavens; let thy glory be above all the earth. Misandrata any ambonin' ny lanitra Hianao, Andriamanitra ô! aoka ho ambonin' ny tany rehetra ny voninahitrao. Mandry eo afovoan' ny liona aho, dia ao afovoan' ny olona miloak' afo, izay manana lefona aman-jana-tsipìka, ho solon' ny nify; ary sabatra maranitra no lelany! Mon âme est couchée parmi les lions, qui dévorent les fils d' Adam; leurs dents, une lance et des flèches, leur langue, une épée acérée.
Sal 57:6 They have prepared a net for my steps; my soul is bowed down: they have digged a pit before me, into the midst whereof they are fallen themselves. Selah. Efa namela-pandrika harato haningotra ny diako izy, ary nampitanondrika ny fanahiko; nihady lavaka teo anoloako izy, kanjo ny tenany ihany no latsaka ao anatiny. Misandrata any ambonin' ny lanitra hianao, Andriamanitra ô! Hamirapiratra ambonin' ny tany rehetra anie ny voninahitrao! O Dieu, élève-toi sur les cieux! Sur toute la terre, ta gloire!
Sal 57:7 My heart is fixed, O God, my heart is fixed: I will sing and give praise. Tafatoetra ny foko, Andriamanitra ô, eny, tafatoetra ny foko; hihira sy hankalaza aho. Namela-pandrika teo alohan' ny diako izy; efa nitanondrika sahady ny fanahiko; efa nihady lavaka teo anoloako izy: ny tenany ihany no latsaka tao! - Selà. Ils tendaient un filet sous mes pas, mon âme était courbée; ils creusaient devant moi une trappe, ils sont tombés dedans.
Sal 57:8 Awake up, my glory; awake, psaltery and harp: I myself will awake early. Mifohaza, ry voninahitro; mifohaza ry valiha sy lokanga; hifoha maraina koa aho. Tafaorina mafy ny foko, ry Andriamanitra, tafaorina mafy ny foko; hihira aho ary hampanakoako zava-maneno an-kafaliana. Mon coeur est prêt, ô Dieu, mon coeur est prêt; je veux chanter, je veux jouer pour toi!
Sal 57:9 I will praise thee, O Lord, among the people: I will sing unto thee among the nations. Hidera Anao eny amin' ny vahoaka aho, Tompo ô, hankalaza Anao eny amin' ny firenena aho. Mifohaza hianao, ry voninahitro! Mifohaza hianareo, ry valihako amana harpako! Hampifoha ny maraina aho! éveille-toi, ma gloire; éveille-toi, harpe, cithare, que j'éveille l' aurore!
Sal 57:10 For thy mercy is great unto the heavens, and thy truth unto the clouds. Fa lehibe mihatra amin' ny lanitra ny famindram-ponao, ary mihatra amin' ny rahona ny fahamarinanao. Hidera anao eo amin' ny vahoaka aho, ry Tompo, hankalaza anao eo amin' ny firenena aho. Je veux te louer chez les peuples, Seigneur, jouer pour toi dans les pays;
Sal 57:11 Be thou exalted, O God, above the heavens: let thy glory be above all the earth. Misandrata any ambonin' ny lanitra Hianao, Andriamanitra ô; aoka ho ambonin' ny tany rehetra ny voninahitrao. Fa mahatakatra ny lanitra ny tsy fivadihanao, ary mihatra amin' ny rahona ny fahamarinanao. grand jusqu' aux cieux ton amour, jusqu' aux nues, ta vérité.
Sal 57:12 Misandratra any ambonin' ny lanitra hianao, ry Andriamanitra, hamirapiratra ambonin' ny tany rehetra anie ny voninahitrao! O Dieu, élève-toi sur les cieux. Sur toute la terre, ta gloire!

<-
->