<-
->

Sal 60:1 O God, thou hast cast us off, thou hast scattered us, thou hast been displeased; O turn thyself to us again. Ho an' ny mpiventy hira Al-sho-shanedoth. Miktama nataon' i Davida hampianarana, fony izy nanafika an' i Mesopotamia sy Arama-zoba tamin' ny niverenan' i Joaba ka namelezany ny Edomita roa arivo amby iray alin-dahy teo amin' ny lohasahan-tsira. Andriamanitra ô, efa nanary sy nampihahaka anay Hianao; efa tezitra Hianao, velombelomy izahay. Ho an' ny mpampianatra hira. Amin' ny Lisin' ny vavolombelona. Hira nataon' i Davida, hampianarina. Du maître de chant. Sur "Un lys est le précepte." A mi-voix. De David. Pour apprendre.
Sal 60:2 Thou hast made the earth to tremble; thou hast broken it: heal the breaches thereof; for it shaketh. Efa nampihorohoro ny tany Hianao ka namaky azy; amboary izay rava aminy, fa mihozongozona izy. Fony izy niady tamin' ny Siriana any Mesopotamia sy ny Siriana any Sobà; sy tamin' ny niverenan' i Joaba avy namely ny Edomita, tao amin' ny lohasahan-tSira, ka nahafatesany roa arivo sy iray alin-dahy. Quand il lutta avec Aram Naharayim et Aram de Çoba, et que Joab revint pour battre Edom dans la vallée du Sel, 12.000 hommes.
Sal 60:3 Thou hast shewed thy people hard things: thou hast made us to drink the wine of astonishment. Efa nampahita ny olonao zava-tsarotra Hianao, ary efa nampisotro anay divay mampiraikiraiky. Ry Andriamanitra ô, nanary anay hianao, nampihahaka anay, efa tezitra hianao: ataovy mahita fitia aminao indray izahay. Dieu, tu nous as rejetés, rompus, tu étais irrité, reviens à nous!
Sal 60:4 Thou hast given a banner to them that fear thee, that it may be displayed because of the truth. Selah. Efa notoloranao faneva ny matahotra Anao, hatsangany noho ny fahamarinana. Efa nampihorohoro ny tany hianao, nandrotika azy, dia amboary ny banga aminy fa mihozongozona izy. Tu as fait trembler la terre, tu l' as fendue; guéris ses brèches, car elle chancelle!
Sal 60:5 That thy beloved may be delivered; save with thy right hand, and hear me. Mba hahafahan' ny malalanao, dia vonjeo amin' ny tananao ankavanana aho, ka valio. Nasianao fizahan-toetra sarotra ny vahoakanao, nampisotroinao divay mahafanina izahay. Tu en fis voir de dures à ton peuple, tu nous fis boire du vin de vertige;
Sal 60:6 God hath spoken in his holiness; I will rejoice, I will divide Shechem, and mete out the valley of Succoth. Andriamanitra niteny tamin' ny fahamasinany hoe: hifaly Aho ka hizara an' i Sekema; ary ny lohasahan' i Sokota horefesiko; Kanefa nomenao faneva ireo matahotra anao, hitsanganan' io noho ny fahamarinanao. - Selà. tu donnas à tes fidèles le signal de leur débâcle sous le tir de l' arc.
Sal 60:7 Gilead is mine, and Manasseh is mine; Ephraim also is the strength of mine head; Judah is my lawgiver; Ahy Gileada, Ahy koa Manase; ary aron' ny lohako Efraima tehim-panjakako Joda; Mba hahafahan' ny malalanao dia vonjeo amin' ny tànanao ankavanana ary henoy ny hatako. Pour que soient délivrés tes bien-aimés, sauve par ta droite, et réponds-nous.
Sal 60:8 Moab is my washpot; over Edom will I cast out my shoe: Philistia, triumph thou because of me. Tavin-dranoko fanasana Moaba; Edoma no anipazako ny kapako; mihobia noho ny amiko, ry Filistia. Andriamanitra niteny tamin' ny fahamasinany hoe: Hientan-kafaliana aho! Hanana an' i Sikema ho anjarako aho, horefesiko ny lohasahan' i Sokota. Dieu a parlé dans son sanctuaire "J' exulte, je partage Sichem, j' arpente la vallée de Sukkot.
Sal 60:9 Who will bring me into the strong city? who will lead me into Edom? Iza no hitondra ahy ho any an-tanàna mafy? iza no hitarika ahy ho any Edoma? Ahy Galaada, ahy Manase. Fiadiana aron' ny lohako Efraima ary tehim-panjakako Jodà. "A moi Galaad, à moi Manassé, Ephraïm, l' armure de ma tête, Juda, mon bâton de commandement,
Sal 60:10 Wilt not thou, O God, which hadst cast us off? and thou, O God, which didst not go out with our armies? Tsy Hianao va, Izay efa nanary anay, Andriamanitra ô. Sady tsy nivoaka niaraka tamin' ny antokon' ny miaramilanay, Andriamanitra ô? Tavin-drano fandroako Moaba; anipazako ny kapako Edoma; Mihobia ny voninahitro, ry tanin' i Filistina! "Moab, le bassin où je me lave! sur Edom, je jette ma sandale. Crie donc victoire contre moi, Philistie!"
Sal 60:11 Give us help from trouble: for vain is the help of man. Vonjeo amin' ny mpandrafy izahay; fa zava-poana ny famonjena ataon' ny olona. Iza no hitondra ahy ho any amin' ny tanàna mimanda? Iza no hitarika ahy ho any Edoma? Qui me mènera dans une ville forte, qui me conduira jusqu' en Edom,
Sal 60:12 Through God we shall do valiantly: for he it is that shall tread down our enemies. Andriamanitra no haherezantsika; fa Izy no hanitsakitsaka ny fahavalontsika. Tsy hianao izay efa nanary ahy va, ry Andriamanitra, hianao, ry Andriamanitra izay efa tsy niara-nivoaka tamin' ny tafikay intsony. sinon toi, Dieu, qui nous as rejetés, Dieu qui ne sors plus avec nos armées?
Sal 60:13 Vonjeo amin' ny mpampahory anay izahay! Fa zava-poana ny famonjena avy amin' ny olombelona. Porte-nous secours dans l' oppression néant, le salut de l' homme!
Sal 60:14 Raha omban' Andriamanitra isika dia herim-po no hasehontsika; hanorotoro ny fahavalontsika izy. Avec Dieu, nous ferons des prouesses, et lui piétinera nos oppresseurs.

<-
->